STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012"

Transkript

1 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012

2 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2012 indeholder oplysninger om beboere og husstande i den almene boligsektor fordelt på husstandstyper og størrelser, geografi, etnicitet, arbejdsmarkedstilknytning, bruttoindkomst og flytninger. Publikationen indledes med en gennemgang af Datagrundlag for tabeller og figurer. Derefter kommer en sammenfatning, som samler hovedpunkterne fra tabeller og figurer i hele publikationen. Del 1 er underopdelt i 5 afsnit om henholdsvis husstande, beboersammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, tilflyttere og fraflyttere samt indkomstforhold. I starten af hvert afsnit findes en kort tekst- gennemgang samt en tabel- og figuroversigt. Del 2 indeholder to temaer som sætter fokus på henholdsvis Børn i den almene sektor og Ældre i den almene sektor. Temaerne er valgt for at belyse disse grupper i større detalje, da de samlet udgør 41 pct. af beboerne i den almene boligsektor. Del 3 sammenligninger store og små afdelinger. En stor afdeling har mindst 100 beboere og 50 husstande, mens en lille afdeling har færre. Denne grænse mellem små og store afdelinger er valgt på baggrund af Danmarks Statistiks diskretioneringspolitik. Landsbyggefonden har fuld adgang til data om afdelinger med mindst 100 personer og mindst 50 husstande, mens afdelinger under disse grænser diskretioneres, så den enkelte afdeling ikke kan genkendes. Del 4 indeholder tabeller og figurer, der belyser udvikling i beboersammensætningen. Her præsenteres 5- års tidsserier for de områder, som behandles i del 2. Til sidst findes noterne. Publikationen er baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks Forskningsservice på baggrund af adresseoplysninger fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Landsbyggefondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligninger og benchmarking samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. LANDSBYGGEFONDEN December 2013 SIDE 2 I 65

3 INDHOLD FORORD... 2 INDHOLD... 3 DATAGRUNDLAG... 4 DEL 1. ALMENE BOLIGER DEL 1.1 HUSSTANDE DEL 1.2. BEBOERSAMMENSÆTNING DEL 1.3. ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING DEL 1.4. TILFLYTTERE OG FRAFLYTTERE DEL 1.5. INDKOMSTFORHOLD DEL 2. TEMAER DEL 2.1 TEMA: BØRN I DEN ALMENE SEKTOR DEL 2.2 TEMA: ÆLDRE I DEN ALMENE SEKTOR DEL 3. SAMMENLIGNING MELLEM STORE OG SMÅ AFDELINGER 53 DEL 4. UDVIKLINGEN I BEBOERSAMMENSÆTNINGEN NOTER SIDE 3 I 65

4 DATAGRUNDLAG Beboere i den almene boligsektor 2012 er dannet på baggrund af adresseoplysninger fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og data fra Danmarks Statistiks Forskerservice. Ved en kobling mellem befolkningsdata fra Danmarks Statistik og adresseoplysningerne opgøres antallet af husstande og dermed beboede boliger til i den almene sektor og antallet af personer til , svarende til en dækningsgrad på 96 %. Adresseoplysningerne er et output fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters datamodel, som bygger på en sammenkobling af BBR-registret og Landsbyggefondens Stamdatabase, som også er kortlagt geografisk. Modellen opdateres årligt, hvor udtræk fra BBR-registret bliver hentet og sammenkørt med Landsbyggefondens Stamdatabase. Landsbyggefondens Stamdatabase opgør pr. 1. januar 2012 antallet af boliger til inkl. enkeltværelser, hvor boliger er ibrugtaget. Dækningsgraden for Beboere i den almene sektor 2012 er således ca. 96 %. Det er af følgende årsager ikke muligt, at få knyttet oplysninger fra Danmarks Statistik til samtlige boliger i den almene boligsektor: 1. Der sker løbende ændringer i boligmassen som følge af sammenlægninger eller nedlæggelser af afdelinger. 2. Ledige boliger. 3. Byggeafsnit. 4. Fejlbehæftede oplysninger såsom fejl i BBR-numre, ejerforhold, adresser og undervurdering af antallet af boliger i forhold til Landsbyggefondens Stamdatabase. Dette er mest udbredt for enkeltværelser. Tabel A: Datagrundlag for Beboere i den almene boligsektor Alle boliger LBF Stamdata (regnskabspligtige) Datagrundlag (LBF Stamdata) Datagrundlag (beboede husstande) Dækningsgrad 95,7 % Anm.: Dækningsgraden beregnes som (Datagrundlag (Beboede husstande))/(datagrundlag (LBF Stamdata))*100 Oplysningerne fra Danmarks Statistik er opgjort pr. 1. januar 2012, for året 2011 eller for året I alle tabeller er beboerne i de almene boliger pr. 1. januar 2012 udgangspunktet. Hertil knyttes de nyeste oplysninger om befolkningens sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning og indkomstforhold. Følgende oplysninger er opgjort pr. 1. januar 2012: SIDE 4 I 65

5 - Husstandsoplysninger opgjort på enlige mænd og kvinder med og uden børn, par med og uden børn samt andre husstande 1. - Beboere fordelt på køn og alder. - Indvandrere og efterkommere fordelt på vestlige 2 og ikke-vestlige lande 3 - Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 fordelt på oprindelseslande. Følgende oplysninger er opgjort for året 2011: - Til- og fraflytninger opgjort på antal personer. Fraflytnings- og tilflytningsprocent er defineret som antal fraflyttede eller tilflyttede beboere i procent af det samlede antal beboere i den almene boligsektor. Disse flytninger dannes på baggrund af data fra Danmarks Statistik og er ikke de flytninger, som indberettes af boligafdelingerne. - Antal beboere uden arbejdsmarkedstilknytning er tilsvarende opgjort for året 2011, oplysningerne er herefter tilknyttet de beboere, der boede i den almene boligsektor pr. 1. januar Beboere uden arbejdsmarkedstilknytning er opgjort som fuldtidspersoner i alderen år efter følgende indikatorer: o Samtlige registrerede ledige, som ikke er under aktivering (inkl. samtlige arbejdsløse med starthjælp, introduktionsydelse eller kontanthjælp). o Statsligt og kommunalt aktiverede med arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp/starthjælp/introduktionsydelse, revalidender og personer på ledighedsydelse. o o o Passive kontanthjælpsmodtagere (inkl. starthjælp og introduktionsydelse). Personer på sygedagpenge, hvor dagpengene udbetales direkte til den sikrede (eksklusiv tilfælde hvor der findes en arbejdsgiver), og hvor fraværsperioden er mindst 8 uger (jf. sygedagpengelovens 13), eller hvor sygedagpengene udbetales efter reglerne om sygedagpenge til arbejdsløse. Personer på førtidspension. Oplysninger vedr. bruttoindkomst er fra indkomståret Årstallet i tabeloverskrifterne henviser til årstallet for oplysningerne, der er sat sammen med befolkningen 1. januar I tabeller, der sammenligner den almene boligsektor med hele landet, benyttes udtrykket Forskel i procent. Det er en beregning af forskellen i andele i den almene sektor og landet som helhed. Er der flere eller færre end der ville være, hvis de almene boligområder, så ud på præcis samme måde som landet som helhed. Se eksempel 1. SIDE 5 I 65

6 Eksempel 1. Forskel i procent Almene sektor Landet som helhed Forskel i pct. Husstande med dyr 75 % 25 % 67 % Anm.: Tallene i eksempel 1 er fiktive. I eksemplet holder 75 % af husstandene i den almene sektor dyr, mens det tilsvarende tal er 25 % for landet som helhed. Der er 67 % (1-(25/75)) flere husstande i den almene sektor med dyr end der er i landet som helhed. Hvis den almene sektor og landet som helhed havde været ens mht. dyrehold, skulle der have været 67 % færre husstande med dyr i den almene sektor. Der tages forbehold for mindre afvigelser, der skyldes afrunding. SIDE 6 I 65

7 SAMMENFATNING I dette afsnit samles resultaterne fra resten af publikationen for at skabe et overblik over de vigtigste elementer fra hver af publikations delafsnit. Den almene sektor ligner ikke den øvrige boligsektor Den almene sektor adskiller sig på flere punkter fra landet som helhed. Her bor flere enlige både med og uden børn og en større andel af indvandrere og efterkommere end i landet som helhed. Bruttoindkomsten og tilknytningen til arbejdsmarkedet er lavere i den almene sektor. Heller ikke med hensyn til børn i husstandene ligner den almene sektor den øvrige boligsektor. Der er flere husstande uden børn i den almene sektor, 76,4 %, hvor andelen i den øvrige boligsektor er 68,9 % (Tabel T1, side 49). For personer med indvandrer/efterkommer baggrund er tendensen den modsatte. Der er markant flere husstande, hvor der bor børn, set i forhold til den øvrige boligsektor. 45,2 % af husstandene med indvandrere og efterkommere er med børn, mens det tilsvarende tal er 29,5 % i den øvrige boligsektor. Den almene sektor adskiller sig også fra den øvrige boligsektor mht. husstandssammensætningen for de ældre beboere, og det gælder både for personer af dansk oprindelse og for personer med indvandrer/efterkommer baggrund. Langt flere ældre bor alene i den almene boligsektor. Næsten otte ud af ti husstande med ældre består således af én person i den almene sektor, mens det er lidt over halvdelen af de ældre i den øvrige boligsektor. Næsten en femtedel af Danmarks befolkning bor alment personer i husstande boede alment 1. januar 2012, når man opgør den almene sektor på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Ministeriet for By, Bolig og Landsdistrikter 4. Omkring en femtedel af befolkningen i Danmark boede dermed i almene boliger. 79 % af beboerne i den almene sektor boede i afdelinger med mindst 100 personer (store afdelinger) og 21 % i afdelinger med mindre end 100 beboere (små afdelinger). Den gennemsnitlige husstand i den almene boligsektor er mindre end den gennemsnitlige husstand for hele landet. Der bor i gennemsnit 1,8 personer pr. husstand i de almene boliger, mens den gennemsnitlige husstandsstørrelse for landet som helhed er 2,2 personer. De største husstande i den almene sektor findes i de store byer og Københavnsområdet, mens de mindste husstande findes i det nordvestlige Jylland (Figur 1, side 14). Der er en markant forskel i sammensætningen af husstandene i den almene sektor og hele landet, hvilket påvirker husstandsstørrelsen. Der er 46 % flere husstande med én person i den almene boligsektor end der er i hele befolkningen, mens der er færre husstande med to eller flere personer. Det betyder, at hvis den almene sektor skulle have samme profil med hensyn til husstandssammensætning og husstandsstørrelse som resten af landet, skulle der være færre husstande med én person og flere husstande med mere end én person. SIDE 7 I 65

8 OVERSIGT 1. HUSSTANDSSTØRRELSER PR. 1. JANUAR 2012 Almene sektor Landet som helhed Forskel i pct. Beboere pr. husstand 1,8 2,2-20 % Husstandsstørrelser 1 person 56 % 39 % 46 % 2 personer 25 % 33 % -24 % 3 personer 9 % 12 % -19 % 4 personer 6 % 11 % -51 % 5 personer eller flere 4 % 5 % -32 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. Flest enlige kvinder i den almene boligsektor Den typiske beboer i den almene boligsektor 1. januar 2012 var en enlig kvinde (med eller uden børn). Lidt over 4 ud af 10 husstande i de almene boliger bestod af enlige kvinder. Andelen af husstande med enlige kvinder var størst i Region Sjælland (Tabel 5, side 18). Ses der på landet som helhed var det under 3 ud af 10 husstande, der bestod af enlige kvinder med eller uden børn. OVERSIGT 2. HUSSTANDE MED KVINDER PR. 1. JANUAR 2012 Almene sektor Landet som helhed Forskel i pct. Husstande med enlige kvinder uden børn 32 % 20 % 56 % Husstande med enlige kvinder med børn 10 % 5 % 101 % Samlet 42 % 26 % 65 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. Indvandrere og efterkommere Der er relativt set langt flere indvandrere og efterkommere i den almene sektor set i forhold til hele landet. Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, klassificeres den pågældende som indvandrer. I den almene boligsektor er 26 % af beboerne indvandrere og efterkommere, mens kun 10 % af hele befolkningen er indvandrere eller efterkommere. Der er betragtelige regionale forskelle inden for den almene sektor. I Region Hovedstaden er 30 % af beboerne indvandrere og efterkommere, mens det i Region Nordjylland er 15 % (Tabel 9, side 34). SIDE 8 I 65

9 OVERSIGT 3. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE PR. 1. JANUAR 2012 Almene sektor Landet som helhed Forskel i pct. Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande 2 4 % 4 % - Indvandrere fra ikke-vestlige lande 3 14 % 5 % 201 % Efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 8 % 2 % 271 % Samlet 26 % 10 % 147 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. Højere andel uden tilknytning til arbejdsmarkedet blandt almene beboere Generelt er tilknytningen til arbejdsmarkedet lavere blandt beboere i den almene sektor end i landet som helhed. Over en fjerdedel af beboerne i de almene boliger havde ingen tilknytning til arbejdsmarkedet i 2011, mens det tilsvarende tal for hele befolkningen var 16 %. Beboere på førtidspension udgør den største gruppe 17 % af beboerne i den almene sektor mellem 18 og 64 år fik førtidspension i Mest markant er forskellen på arbejdsmarkedstilknytning, når der ses på indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3. Blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande, som bor i den almene sektor er næsten halvdelen uden tilknytning til arbejdsmarkedet. I landet som helhed er det hver tredje i denne gruppe, der ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilflytternes og fraflytternes tilknytning til arbejdsmarkedet er ikke den samme. Der er færre af tilflytterne til den almene sektor, der har en tilknytning til arbejdsmarkedet, set i forhold til fraflytterne. Efterkommere har en højere grad af tilknytning til arbejdsmarkedet end indvandrere Efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 har en langt højere grad af tilknytning til arbejdsmarkedet set i forhold til indvandrere fra ikke-vestlige lande. Blandt efterkommerne har 19 % af de der bor alment ikke tilknytning til arbejdsmarkedet, mens det tilsvarende tal for indvandrerne fra ikke-vestlige lande er 47 %. Efterkommerne klarer sig dermed bedre på arbejdsmarkedet end indvandrerne. OVERSIGT 4. PERSONER UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING I 2011 Almene sektor Landet som helhed Forskel i pct. Ledige uden for aktivering 5 % 3 % 53 % Aktiverede 7 % 3 % 101 % Kontanthjælpsmodtagere 6 % 2 % 218 % Sygedagpenge 2 % 1 % 69 % Førtidspension 17 % 7 % 147 % Samlet 26 % 16 % 123 % SIDE 9 I 65

10 OVERSIGT 5. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING I 2011 Almene sektor Landet som helhed Forskel i pct. Indvandrere Ledige uden for aktivering 6 % 5 % 21 % Aktiverede 8 % 6 % 35 % Kontanthjælpsmodtagere 12 % 8 % 57 % Sygedagpenge 2 % 2 % - Førtidspension 18 % 12 % 52 % Samlet 47 % 33 % 44 % Efterkommere Ledige uden for aktivering 5 % 5 % - Aktiverede 6 % 5 % 18 % Kontanthjælpsmodtagere 5 % 3 % 32 % Sygedagpenge 1 % 1 % - Førtidspension 2 % 2 % - Samlet 19 % 16 % 18 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. De seneste 5 års udvikling Ses der på 5-års perioden , fremgår det, at antallet af beboere pr. husstand har været næsten stabilt i både den almene sektor og i landet som helhed. Andelen af indvandrere har ligeledes været næsten konstant, mens andelen af efterkommere er steget. Andelen af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet har været stigende gennem perioden, særligt fra 2009 til Det seneste års flytninger viser, at tilflytterene har en mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end fraflytterne. Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoindkomst har fulgt samme forløb for personer bosiddende i almene boliger som for landet som helhed. Den faktiske stigning i kroner har dog været størst i landet som helhed. Der er forskel på store og små afdelinger De ældre kvinder uden børn bor i de små afdelinger, mens de enlige yngre kvinder med børn bor i de store afdelinger. Det er naturligt, da ældreboliger oftest er små afdelinger, mens familieboligerne er hyppigst blandt de store afdelinger. Den almene boligsektors store afdelinger adskiller sig også fra landet som helhed mht. andelen af indvandrere og efterkommere. I de store afdelinger er hver tredje beboer indvandrer eller efterkommer, mens omkring hver tiende beboer i de små afdelinger og landet som helhed har en anden etnisk baggrund end dansk. De små afdelinger ligner dermed landet som helhed langt mere end de store afdelinger. SIDE 10 I 65

11 DEL 1. ALMENE BOLIGER DEL 1.1 HUSSTANDE Denne del af statistikken omfatter husstande i den almene boligsektor, som opdeles efter boligens beliggenhed, antallet af personer, personer pr. husstand, husstandsstørrelser og husstandstyper. Geografisk set findes langt de fleste husstande i Region Hovedstaden og de færreste i Region Nordjylland. Pr. 1. januar 2012 er der gennemsnitligt 1,8 beboere pr. husstand i den almene boligsektor, mod 2,2 i landet som helhed, hvilket også var tilfældet 1. januar Husstandsstørrelsen er størst i Region Hovedstaden og mindst i Nordjylland. Størrelsesmæssigt består mere end halvdelen (56 %) af de almene husstande kun af en enkelt person, og kun 1 ud af 10 husstande omfatter 4 eller flere personer. Dette gennemsnit dækker over store variationer. I Nordjylland er hele 64 % enkelt-personers husstande, og kun 6 % af husstandene har 4 eller flere beboere, mens det i Region Hovedstaden er 50 % af husstandene, som udgøres af 1 person og 13 % af husstandene, der er sammensat af 4 eller flere personer. Generelt er der langt flere enlige i den almene sektor og relativt flere enlige kvinder med børn sammenlignet med hele befolkningen. 42 % af alle husstande i den almene boligsektor består af enlige kvinder mod 26 % i hele landet. Tilsvarende for enlige mænd, som i landet som helhed udgør 19 %, men i den almene sektor udgør 26 %. Der er markant færre husstande med par i den almene sektor set i forhold til landet som helhed. 26 % af husstandene er par med eller uden børn, mens det tilsvarende tal for landet som helhed er 48 %. SIDE 11 I 65

12 Del 1.1 Husstande Tabel 1 (side 13) viser antal beboere pr. husstand, 1. januar Tabel 2 (side 13) viser antal beboere pr. husstand fordelt på regioner pr. 1. januar Figur 1 (side 14) viser antal beboere pr. husstand 2012 fordelt på kommuner pr. 1. januar Figur 2 (side 15) viser antal beboere pr. husstand fordelt på regioner pr 1. januar Tabel 3 (side 16) viser antal almene husstande fordelt på størrelse og regioner pr. 1. januar Tabel 4 (side 16) viser andelen af husstandsstørrelser for den almene sektor sammenlignet med hele befolkningen pr. 1. januar Figur 3 (side 17) viser husstandsstørrelser fordelt på regioner pr. 1. januar Tabel 5 (side 18) viser almene husstandstyper fordelt på regioner pr 1. januar Tabel 6 (side 19) viser almene husstandstyper sammenlignet med hele befolkningen pr. 1. januar Figur 4 (side 20) viser husstandstyper fordelt på regioner pr. 1. januar SIDE 12 I 65

13 TABEL 1: BEBOERE PR. HUSSTAND PR. 1. JANUAR 2012 Almene boliger Hele befolkningen Forskel i pct. Beboere pr. husstand 1,8 2,2-20 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. TABEL 2: BEBOERE PR. HUSSTAND PÅ REGIONER PR. 1. JANUAR 2012 Almene boliger Antal husstande Antal beboere Beboere pr. husstand Hovedstaden ,9 Sjælland ,7 Syddanmark ,7 Midtjylland ,7 Nordjylland ,6 Samlet ,8 Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. SIDE 13 I 65

14 FIGUR 1: BEBOERE PR. HUSSTAND FORDELT PÅ KOMMUNER, 1. JANUAR 2012 Kilde: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Kort og Matrikelstyrelsen. SIDE 14 I 65

15 FIGUR 2: BEBOERE PR. HUSSTAND FORDELT PÅ REGIONER PR. 1. JANUAR 2012 Beboere pr. husstand 2,5 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,0 0,5 0,0 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Almene boliger Hele regionen SIDE 15 I 65

16 TABEL 3: ALMENE HUSSTANDE FORDELT PÅ STØRRELSE OG REGIONER PR. 1. JANUAR 2012 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel husstande Husstande husstande 1 person % % % 2 personer % % % 3 personer % % % 4 personer % % % 5 personer eller flere % % % Husstande % % % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel husstande Husstande husstande 1 person % % % 2 personer % % % 3 personer % % % 4 personer % % % 5 personer eller flere % % % Husstande % % % TABEL 4: HUSSTANDSSTØRRELSER SAMMENLIGNET MED HELE BEFOLKNINGEN PR. 1. JANUAR 2012 Almene sektor Hele befolkningen Forskel i pct. Andel Andel Procent 1 person 56 % 39 % 46 % 2 personer 25 % 33 % -24 % 3 personer 9 % 12 % -19 % 4 personer 6 % 11 % -51 % 5 personer eller flere 4 % 5 % -32 % Husstande 100 % 100 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. SIDE 16 I 65

17 FIGUR 3: HUSSTANDSTØRRELSER FORDELT PÅ REGIONER PR. 1. JANUAR 2012 Procent 100% 90% 5% 5% 3% 5% 7% 11% 9% 5% 12% 3% 4% 8% 5% 12% 3% 5% 9% 6% 12% 4% 7% 2% 5% 11% 80% 70% 11% 12% 24% 12% 24% 11% 25% 11% 23% 11% 60% 50% 27% 31% 35% 34% 34% 34% 40% 30% 50% 59% 60% 58% 64% 20% 42% 36% 38% 37% 38% 10% 0% Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer og derover SIDE 17 I 65

18 TABEL 5: ALMENE HUSSTANDSTYPER FORDELT PÅ REGIONER PR. 1. JANUAR 2012 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Enlige: Mænd uden børn % % % Mænd med børn % % % Mænd i alt % % % Kvinder uden børn % % % Kvinder med børn % % % Kvinder i alt % % % Par: Par uden børn % % % Par med børn % % % Par i alt % % % Andre: Andre husstande % % % Husstande i alt % % % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Enlige: Mænd uden børn % % % Mænd med børn % % % Mænd i alt % % % Kvinder uden børn % % % Kvinder med børn % % % Kvinder i alt % % % Par: Par uden børn % % % Par med børn % % % Par i alt % % % Andre: Andre husstande % % % Husstande i alt % % % SIDE 18 I 65

19 TABEL 6: ALMENE HUSSTANDSTYPER SAMMENLIGNET MED HELE BEFOLKNINGEN PR. 1. JANUAR 2012 Almene boliger Hele befolkningen Forskel i pct. Andel Andel Procent Enlige: Mænd uden børn 24 % 18 % 35 % Mænd med børn 1 % 1 % - Mænd i alt 26 % 19 % 35 % Kvinder uden børn 32 % 20 % 56 % Kvinder med børn 10 % 5 % 101 % Kvinder i alt 42 % 26 % 65 % Par: Par uden børn 16 % 27 % -41 % Par med børn 11 % 21 % -51 % Par i alt 26 % 48 % -45 % Andre: Andre husstande 1 6 % 7 % -19 % Husstande i alt 100 % 100 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. SIDE 19 I 65

20 FIGUR 4: HUSSTANDSTYPER FORDELT PÅ REGIONER PR. 1. JANUAR 2012 Procent 100% 90% 80% 7% 9% 13% 19% 5% 7% 5% 6% 6% 7% 9% 9% 9% 22% 22% 23% 15% 16% 16% 4% 4% 9% 7% 16% 15% 70% 60% 17% 11% 23% 11% 29% 9% 29% 10% 28% 10% 9% 50% 40% 28% 6% 35% 5% 33% 5% 32% 5% 33% 37% 30% 20% 10% 22% 1% 23% 19% 1% 24% 1% 19% 17% 1% 27% 1% 20% 18% 1% 26% 1% 19% 18% 1% 1% 1% 27% 27% 0% Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Mænd uden børn Mænd med børn Kvinder uden børn Kvinder med børn Par uden børn Par med børn Andre husstande SIDE 20 I 65

21 DEL 1.2. BEBOERSAMMENSÆTNING Denne del af statistikken indeholder en opgørelse af de beboere fordelt på køn, alder, indvandrere, efterkommere og udvalgte oprindelseslande. Godt hver femte beboer har passeret folkepensionsalderen, eller er under 18 år. Mere end halvdelen 54 % - er kvinder. Pr. 1. januar 2012 adskiller aldersfordelingen mellem de almene beboere og befolkningen som helhed sig på flere områder. Således befinder 36 % af beboerne i den almene boligsektor sig i aldersgruppen fra 35 til 64 år, mens samme aldersgruppe i hele befolkningen udgør 40 %. Til gengæld er andelen af personer over 64 år højere blandt beboerne i det almene byggeri end i landet som helhed, 21 % mod 17 %. Regionalt set er det karakteristisk, at andelen af personer over 64 år er størst i Nordjylland (27 %) og mindst i Region Hovedstaden (18 %). Det omvendte gør sig gældende for de yngste generationer under 18 år. Her er andelen i Region Hovedstaden 22 % mod 17 % i Nordjylland. Godt en fjerdedel af de almene beboere er indvandrere eller efterkommere, hvilket kun er tilfældet for 10 % for den samlede befolknings vedkommende. Efterkommere er født i Danmark og ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer. Andelen af indvandrere og efterkommere som bor alment, er ulige fordelt i landet med 30 % i Region Hovedstaden og kun det halve i Nordjylland. Langt de fleste almene beboere med anden etnisk herkomst end dansk kommer fra ikke-vestlige lande 3. De fleste indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande primo 2012 kommer fra Tyrkiet (18 %) og Irak (11 %). Regionalt set er der flest tyrkere i Region Sjælland (25 %) og færrest i Nordjylland (3 %). I Region Syddanmark repræsenterer bosnierne den største etniske gruppe af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande, og i Region Midtjylland er andelen for tyrkere, somaliere, libanesere og irakere stort set ens. SIDE 21 I 65

22 Del 1.2. Beboersammensætning Tabel 7 (side 23 og 24) viser beboere fordelt på køn, alder og region pr. 1. januar Tabel 8 (side 25) viser beboere fordelt på køn og alder sammenlignet med hele befolkningen pr. 1. januar Figur 5 (side 26) viser beboere fordelt på alder og regioner pr. 1. januar Tabel 9 (side 27) viser indvandrere og efterkommere fordelt på regioner, pr. 1. januar Tabel 10 (side 27) viser andel indvandrere og efterkommere sammenlignet med hele landet pr. 1. januar Figur 6 (side 28) viser andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande fordelt på kommuner, pr. 1. januar Figur 7 (side 29) viser andel indvandrere og efterkommere fordelt på regioner pr. 1. januar 2012 Tabel 11 (side 30) viser indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 fordelt på udvalgte oprindelseslande og regioner pr. 1. januar SIDE 22 I 65

23 TABEL 7: BEBOERE FORDELT PÅ KØN, ALDER OG REGION PR. 1. JANUAR 2012 Samlet Hovedstaden Sjælland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel Alle beboere: ,4 % ,9 % ,0 % ,0 % ,2 % ,1 % ,9 % ,7 % ,8 % ,2 % ,2 % ,8 % ,1 % ,3 % ,0 % ,9 % ,5 % ,6 % ,9 % ,0 % ,2 % ,7 % ,3 % ,5 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Mænd: ,8 % ,1 % ,6 % ,6 % ,2 % ,7 % ,5 % ,8 % ,4 % ,1 % ,9 % ,3 % ,0 % ,6 % ,6 % ,9 % ,2 % ,4 % ,6 % ,3 % ,7 % ,0 % ,6 % ,2 % Samlet ,4 % ,8 % ,9 % Kvinder: ,6 % ,8 % ,4 % ,3 % ,9 % ,4 % ,4 % ,8 % ,4 % ,1 % ,3 % ,5 % ,0 % ,7 % ,4 % ,0 % ,3 % ,1 % ,4 % ,6 % ,5 % ,7 % ,7 % ,4 % Samlet ,6 % ,2 % ,1 % SIDE 23 I 65

24 TABEL 7: BEBOERE FORDELT PÅ KØN, ALDER OG REGIONER PR. 1. JANUAR 2012 FORTSAT Syddanmark Midtjylland Nordjylland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel Alle beboere: ,9 % ,3 % ,4 % ,9 % ,4 % ,4 % ,3 % ,9 % ,0 % ,0 % ,4 % ,9 % ,1 % ,2 % ,1 % ,1 % ,1 % ,4 % ,9 % ,1 % ,5 % ,7 % ,6 % ,2 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Mænd: ,5 % ,8 % ,2 % ,1 % ,3 % ,5 % ,7 % ,5 % ,6 % ,1 % ,7 % ,1 % ,8 % ,7 % ,3 % ,1 % ,6 % ,6 % ,0 % ,1 % ,3 % ,3 % ,0 % ,0 % Samlet ,6 % ,7 % ,6 % Kvinder: ,4 % ,5 % ,1 % ,8 % ,0 % ,0 % ,6 % ,5 % ,4 % ,8 % ,6 % ,7 % ,3 % ,5 % ,8 % ,1 % ,5 % ,8 % ,9 % ,0 % ,3 % ,4 % ,7 % ,3 % Samlet ,4 % ,3 % ,4 % SIDE 24 I 65

25 TABEL 8: BEBOERE FORDELT PÅ KØN OG ALDER SAMMENLIGNET MED HELE BEFOLKNINGEN PR. 1. JANUAR 2012 Almene boliger Hele befolkningen Forskel i pct. Alder Andel Andel Procent Alle beboere: % 8 % -9 % % 13 % % 9 % 24 % % 12 % % 21 % -11 % % 19 % -12 % % 13 % 5 % 80-7 % 4 % 62 % Samlet 100 % 100 % 0 % Mænd: % 4 % % 7 % % 4 % 22 % % 6 % % 11 % -16 % % 10 % -18 % % 6 % % 1 % 33 % Samlet 46 % 50 % -6 % Kvinder: % 4 % % 7 % -4 % % 4 % 26 % % 6 % % 11 % -6 % % 10 % -6 % % 7 % 21 % 80-5 % 3 % 79 % Samlet 54 % 50 % 6 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. SIDE 25 I 65

26 FIGUR 5: BEBOERE FORDELT PÅ ALDER OG REGIONER PR. 1. JANUAR 2012 Procent 100% 90% 80% 5% 13% 8% 8% 15% 15% 4% 15% 8% 15% 4% 7% 14% 13% 4% 12% 10% 17% 5% 14% 70% 60% 17% 20% 17% 21% 17% 20% 16% 19% 16% 20% 50% 20% 19% 19% 22% 18% 21% 18% 21% 17% 20% 40% 30% 20% 10% 12% 10% 14% 12% 11% 11% 11% 13% 12% 12% 10% 9% 11% 7% 11% 8% 13% 10% 13% 14% 12% 14% 12% 14% 12% 11% 10% 11% 9% 13% 0% 8% 6% 7% 8% 7% 8% 7% 8% 6% 8% Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0-6 år 7-17 år år år år år år 80 år og derover SIDE 26 I 65

27 TABEL 9: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FORDELT PÅ REGIONER, 1. JANUAR 2012 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Vestlige lande 2 : Indvandrere og efterkommere ,6 % ,8 % ,6 % Ikke-vestlige lande 3 : Indvandrere ,1 % ,4 % ,4 % Efterkommere ,0 % ,2 % ,9 % Indvandrere og efterkommere i alt ,7 % ,4 % ,9 % Antal beboere i alt Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Vestlige lande 2 : Indvandrere og efterkommere ,1 % ,8 % ,1 % Ikke-vestlige lande 3 : Indvandrere ,6 % ,9 % ,6 % Efterkommere ,7 % ,5 % ,5 % Indvandrere og efterkommere i alt ,4 % ,3 % ,3 % Antal beboere i alt TABEL 10: ANDEL INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE SAMMENLIGNET MED HELE LANDET PR. 1. JANUAR 2012 Almene boliger Hele befolkningen Forskel i pct. Andel Andel Procent Vestlige lande 2 : Indvandrere og efterkommere 4 % 4 % - Ikke-vestlige lande 3 : Indvandrere 14 % 5 % 201 % Efterkommere 8 % 2 % 271 % Samlet 26 % 10 % 147 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. SIDE 27 I 65

28 FIGUR 6: ANDEL INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FRA IKKE- VESTLIGE LANDE 3 I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR, 1. JANUAR 2012 Kilde: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Kort og Matrikelstyrelsen. SIDE 28 I 65

29 FIGUR 7: ANDEL INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FORDELT PÅ REGIONER PR. 1. JANUAR 2012 Procent 35% 30% 25% 10% 20% 8% 7% 8% 6% 15% 10% 5% 0% 14% 5% 16% 4% 4% 4% Almene boliger 2% Hele landet Almene boliger 4% 7% 5% 11% Hele Almene regionen boliger 2% 3% 3% 2% 14% 4% Hele Almene regionen boliger 2% 4% 14% 3% 4% Hele Almene regionen boliger 2% 4% 4% 9% 1% 3% 3% 3% 3% Hele Almene regionen boliger Hele regionen Samlet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Indvandrere og efterkommere - vestlige lande Indvandrere - ikke-vestlige lande Efterkommere - ikke-vestlige lande SIDE 29 I 65

30 TABEL 11: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE 3 FORDELT PÅ UDVALGTE OPRINDELSESLANDE OG REGIONER PR. 1. JANUAR 2012 Samlet Hovedstaden Sjælland Oprindelsesland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Afghanistan ,8 % ,3 % ,7 % Bosnien-Hercegovina ,5 % ,8 % ,8 % Irak ,8 % ,8 % ,8 % Iran ,9 % ,5 % 684 3,4 % Libanon ,3 % ,9 % ,6 % Pakistan ,0 % ,5 % 240 1,2 % Somalia ,4 % ,4 % 712 3,6 % Sri Lanka ,9 % 304 0,3 % 327 1,6 % Tidl. Jugoslavien ,0 % ,1 % ,0 % Tyrkiet ,1 % ,8 % ,7 % Vietnam ,9 % ,0 % 180 0,9 % Andre ikke-vestlige lande ,5 % ,7 % ,6 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Oprindelsesland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Afghanistan ,1 % ,6 % 462 2,3 % Bosnien-Hercegovina ,5 % ,4 % 981 4,8 % Irak ,9 % ,5 % ,1 % Iran ,3 % ,3 % 533 2,6 % Libanon ,1 % ,4 % 915 4,5 % Pakistan 395 1,1 % 156 0,4 % 38 0,2 % Somalia ,0 % ,4 % 937 4,6 % Sri Lanka ,4 % ,1 % 298 1,5 % Tidl. Jugoslavien ,4 % ,0 % 504 2,5 % Tyrkiet ,3 % ,9 % 569 2,8 % Vietnam ,7 % ,2 % 628 3,1 % Andre ikke-vestlige lande ,2 % ,9 % ,0 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Note: Den store andel af Andre ikke-vestlige lande i Region Nordjylland består primært af personer fra det tidligere Østeuropa, eksempelvis Rusland. SIDE 30 I 65

31 DEL 1.3. ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING Denne del af statistikken indeholder en opgørelse af almene beboere mellem år uden arbejdsmarkedstilknytning i Disse beboere er opgjort som fuldtidspersoner i alderen år fordelt på ledige udenfor aktivering, aktiverede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpenge og førtidspension. I 2011 er mere end en tredjedel af de almene beboere i den erhvervsdygtige alder uden tilknytning til arbejdsmarkedet, heraf er den største gruppe på førtidspension efterfulgt af en mindre end halvt så stor gruppe af personer på aktivering. Regionalt set varierer andelen af personer i den erhvervsaktive alder uden arbejdsmarkedstilknytning fra 30,8 % i Region Hovedstaden til 41,6 % i Region Syddanmark. I Region Hovedstaden er forklaringen på den lavere andel, at der her er færre førtidspensionister end i de andre områder af landet. Arbejdsmarkedstilknytningen er i 2011 lavere for indvandrere fra ikke-vestlige lande 3 end for beboerne som helhed i den almene boligsektor, idet næsten halvdelen af disse indvandrere i den arbejdsdygtige alder er uden tilknytning til arbejdsmarkedet, men er i stedet især på førtidspension eller kontanthjælp. For beboerne som helhed er 6 % på kontanthjælp, mens det samme er tilfældet for 12 % af indvandrerne fra ikke-vestlige lande 3. I Nordjylland er der, som det eneste sted i landet, samme andel af indvandrere fra ikke-vestlige lande 3 på kontanthjælp og førtidspension. For efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 er billedet omvendt, eftersom langt færre efterkommere fra ikke-vestlige lande er uden arbejdsmarkedstilknytning sammenlignet med det samlede antal almene beboere, der står uden for arbejdsmarkedet. Der er relativt flest efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 i Region Hovedstanden og færrest i Nordjylland. Set i forhold til hele befolkningen er der, relativt set, dobbelt så mange uden tilknytning til arbejdsmarkedet blandt beboerne i den almene sektor. Tendensen er den samme for indvandrere fra ikke-vestlige lande, men forskellen på andelen uden arbejdsmarkedstilknytning i hhv. almene boliger og resten af landet er markant mindre. Her er der 44 % flere blandt almene beboere end i hele befolkningsgruppen. Denne forskel er endnu mindre når man ser på gruppen af efterkommere fra ikkevestlige lande 3. SIDE 31 I 65

32 Del 1.3. Arbejdsmarkedstilknytning Tabel 12 (side 33) viser beboere uden arbejdsmarkedstilknytning, år fordelt på regioner, Figur 8 (side 34) viser andel beboere uden arbejdsmarkedstilknytning, år, fordelt på kommuner. Tabel 13 (side 35) viser personer uden arbejdsmarkedstilknytning, år, Figur 9 (side 35) viser personer uden arbejdsmarkedstilknytning fordelt på regioner, Tabel 14 (side 36) viser indvandrere fra ikke-vestlige lande uden arbejdsmarkedstilknytning, år, fordelt på regioner, Tabel 15 (side 36) viser indvandrere fra ikke-vestlige lande uden arbejdsmarkedstilknytning, år, Tabel 16 (side 37) viser efterkommere fra ikke-vestlige lande uden arbejdsmarkedstilknytning, år, fordelt på regioner, Tabel 17 (side 37) viser efterkommere fra ikke-vestlige lande uden arbejdsmarkedstilknytning, år, SIDE 32 I 65

33 TABEL 12: BEBOERE UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR FORDELT PÅ REGIONER, 2011 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering ,8 % ,2 % ,9 % Aktiverede ,9 % ,8 % ,9 % Kontanthjælpsmodtagere ,0 % ,1 % ,1 % Sygedagpenge ,7 % ,5 % ,7 % Førtidspension ,8 % ,3 % ,8 % Samlet ,2 % ,8 % ,4 % Beboere år Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering ,7 % ,0 % ,1 % Aktiverede ,4 % ,0 % ,3 % Kontanthjælpsmodtagere ,8 % ,2 % ,4 % Sygedagpenge ,9 % ,8 % 812 2,0 % Førtidspension ,9 % ,4 % ,6 % Samlet ,6 % ,3 % ,3 % Beboere år SIDE 33 I 65

34 FIGUR 8: ANDEL BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR Kilde: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Kort og Matrikelstyrelsen. SIDE 34 I 65

35 TABEL 13: PERSONER UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR, 2011 Almene boliger Hele befolkningen Andel Andel Ledige udenfor aktivering 5 % 3 % Aktiverede 7 % 3 % Kontanthjælpsmodtagere 6 % 2 % Sygedagpenge 2 % 1 % Førtidspension 17 % 7 % Samlet 36 % 16 % FIGUR 9: PERSONER UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING FORDELT PÅ REGIONER, 2011 Procent 45% 40% 35% 30% 20% 21% 19% 17% 19% 25% 12% 20% 15% 10% 5% 0% 1% 6% 6% 5% Almene boliger 5% 2% 3% 3% 1% Hele regionen 2% 6% 8% 5% Almene boliger 8% 2% 4% 3% 1% Hele regionen 2% 7% 7% 5% Almene boliger 8% 2% 4% 1% 2% 5% 8% 3% 4% Hele regionen Almene boliger 7% 1% 4% 3% 1% Hele regionen 2% 7% 2% 6% 8% 7% 5% 5% Almene boliger Hele regionen Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ledige udenfor aktivering Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpenge Førtidspension SIDE 35 I 65

36 TABEL 14: INDVANDRERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE 3 UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR, FORDELT PÅ REGIONER, 2011 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering ,4 % ,7 % 625 5,7 % Aktiverede ,9 % ,2 % 928 8,5 % Kontanthjælpsmodtagere ,0 % ,6 % ,8 % Sygedagpenge ,2 % ,9 % 238 2,2 % Førtidspension ,3 % ,3 % ,1 % Samlet ,8 % ,7 % ,2 % Indvandrere år ,0 % ,0 % ,0 % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering ,4 % 997 4,6 % 297 5,7 % Aktiverede ,7 % ,5 % 394 7,6 % Kontanthjælpsmodtagere ,9 % ,3 % ,6 % Sygedagpenge 514 2,5 % 511 2,4 % 137 2,6 % Førtidspension ,3 % ,0 % ,5 % Samlet ,7 % ,8 % ,1 % Indvandrere år ,0 % ,0 % ,0 % TABEL 15: INDVANDRERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE 3 UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR, 2011 Almene boliger Hele befolkning Forskel i pct. Andel Andel Procent Ledige udenfor aktivering 6 % 5 % 21 % Aktiverede 8 % 6 % 35 % Kontanthjælpsmodtagere 12 % 8 % 57 % Sygedagpenge 2 % 2 % - Førtidspension 18 % 12 % 52 % Samlet 47 % 33 % 44 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. SIDE 36 I 65

37 TABEL 16: EFTERKOMMERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE 3 UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR, FORDELT PÅ REGIONER, 2011 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 868 5,2 % 610 5,8 % 85 5,8 % Aktiverede ,1 % 646 6,1 % 98 6,7 % Kontanthjælpsmodtagere 750 4,5 % 450 4,3 % 58 3,9 % Sygedagpenge 189 1,1 % 119 1,1 % 16 1,1 % Førtidspension 409 2,5 % 263 2,5 % 42 2,9 % Samlet ,4 % ,8 % ,5 % Efterkommere år ,0 % ,0 % ,0 % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 76 3,9 % 90 3,6 % 8 2,9 % Aktiverede 99 5,1 % 165 6,7 % 11 4,0 % Kontanthjælpsmodtagere 111 5,7 % 118 4,8 % 14 5,3 % Sygedagpenge 22 1,2 % 30 1,2 % 2 0,7 % Førtidspension 50 2,6 % 53 2,1 % 1 0,5 % Samlet ,5 % ,4 % 36 13,4 % Efterkommere år ,0 % ,0 % ,0 % TABEL 17: EFTERKOMMERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE 3 UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR, 2011 Almene boliger Hele befolkningen Forskel i pct. Andel Andel Procent Ledige udenfor aktivering 5 % 5 % - Aktiverede 6 % 5 % 18 % Kontanthjælpsmodtagere 5 % 3 % 32 % Sygedagpenge 1 % 1 % - Førtidspension 2 % 2 % - Samlet 19 % 16 % 18 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. SIDE 37 I 65

38 DEL 1.4. TILFLYTTERE OG FRAFLYTTERE Denne del af statistikken omfatter en opgørelse af tilflyttere og fraflyttere i 2011 for den almene boligsektors vedkommende fordelt på beboernes alder og arbejdsmarkedstilknytning. Fraflytnings- og tilflytningsprocent er defineret som antal fra- eller tilflyttede beboere i procent af det samlede antal beboere i sektoren. Tilflytnings- og fraflytningsprocenterne er udregnet på baggrund af antal personer, der flytter og ikke antal husstande der flytter. Det medfører, at fraflytnings- og tilflytningsprocenten ikke er ens. Der anvendes ikke tal, der indrapporteres af boligorganisationerne, da disse indberetningerne er summariske og ikke kan henføres til en bestemt person. Med hensyn til fra- og tilflytternes alder har der, for landet som helhed, været flere til- end fraflyttere i aldersklasserne til og med 34 år og for personer over 64 år i Det samme gælder for Regionerne Syddanmark og Midtjylland. Blandt de årige har der samlet set været tale om en nettotilflytning til sektoren på nær i Region Hovedstaden. Det gælder også for personer i disse aldersklasser, som er udenfor arbejdsmarkedet. Del 1.4. Tilflyttere og fraflyttere Tabel 18 (side 39) viser tilflyttere fordelt på alder og regioner, Tabel 19 (side 40) viser fraflyttere fordelt på alder og regioner, Tabel 20 (side 41) viser tilflyttere uden arbejdsmarkedstilknytning, år, Tabel 21 (side 41) viser fraflyttere uden arbejdsmarkedstilknytning, år, SIDE 38 I 65

39 TABEL 18: TILFLYTTERE FORDELT PÅ ALDER OG REGIONER, 2011 Hele landet Hovedstaden Sjælland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,7 % ,3 % ,8 % ,8 % ,4 % ,9 % ,3 % ,8 % ,3 % ,4 % ,5 % ,7 % ,0 % ,8 % ,6 % ,1 % ,2 % ,4 % ,6 % ,8 % ,1 % ,0 % ,3 % 757 3,3 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Tilflytningsprocent 18,2 % 15,1 % 19,7 % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,8 % ,6 % ,2 % ,4 % ,7 % ,7 % ,4 % ,4 % ,1 % ,2 % ,1 % ,3 % ,2 % ,4 % ,9 % ,7 % ,1 % ,0 % ,8 % ,1 % ,6 % ,5 % 981 2,6 % 822 5,2 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Tilflytningsprocent 20,1 % 20,2 % 21,6 % SIDE 39 I 65

40 TABEL 19: FRAFLYTTERE FORDELT PÅ ALDER OG REGIONER, 2011 Hele landet Hovedstaden Sjælland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,5 % ,8 % ,7 % ,9 % ,1 % ,4 % ,1 % ,1 % ,2 % ,3 % ,5 % ,1 % ,9 % ,1 % ,5 % ,3 % ,0 % ,3 % ,7 % ,4 % ,7 % ,1 % 516 1,0 % 223 1,1 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Fraflytningsprocent 16,0 % 13,4 % 16,9 % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,6 % ,8 % ,6 % ,8 % ,0 % ,0 % ,7 % ,8 % ,5 % ,1 % ,4 % ,1 % ,9 % ,8 % ,6 % ,8 % ,1 % ,5 % ,0 % ,2 % 760 5,8 % ,2 % 339 1,0 % 236 1,8 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Fraflytningsprocent 17,5 % 18,4 % 17,8 % SIDE 40 I 65

41 TABEL 20: TILFLYTTERE UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR, 2011 Tilflyttere Udenfor Arbejdsmarkedet Antal årige Andel Hovedstaden ,1 % Sjælland ,4 % Syddanmark ,2 % Midtjylland ,9 % Nordjylland ,0 % Samlet ,7 % TABEL 21: FRAFLYTTERE UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR, 2011 Fraflyttere Udenfor arbejdsmarkedet Antal årige Andel Hovedstaden ,2 % Sjælland ,1 % Syddanmark ,5 % Midtjylland ,4 % Nordjylland ,1 % Samlet ,6 % SIDE 41 I 65

42 DEL 1.5. INDKOMSTFORHOLD Denne del af statistikken indeholder en opgørelse af bruttoindkomsten i den almene boligsektor for indkomståret I den almene boligsektor er den gennemsnitlige årlige bruttoindkomst pr. beboer på 15 år og derover kr. for indkomståret Kun i Region Hovedstaden ligger bruttoindkomsten over landsgennemsnittet og de øvrige regioner ligger under. Lavest er den gennemsnitlige bruttoindkomst i Region Syddanmark. I den almene sektor samlet var den gennemsnitlige bruttoindkomst for personer på 15 år og derover på kr., mens den gennemsnitlige bruttoindkomst var på kr. for hele befolkningen. Dermed ligger beboernes indkomst i den almene sektor 29 % lavere end befolkningen generelt, og forskellen øges når der ses på husstandsindkomsten. Husstandsstørrelserne er dog mindre i den almene sektor end i hele landet. Bruttoindkomsten omfatter al indkomst (før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag), der inddrages under den almindelige indkomstbeskatning, herunder indkomst som medarbejdende ægtefælle. Underskud af selvstændig virksomhed samt fradrag for medarbejdende ægtefælle indgår i bruttoindkomsten som negativ indkomst. Indkomster, der ikke er omfattet af den almindelige indkomstbeskatning og således ikke er inkluderet i bruttoindkomsten, omfatter bl.a. de fleste kapitalgevinster, aktieindkomster, arv og visse gaver, forskellige tillæg til offentlige pensioner, visse ydelser efter lov om social aktivering, boligstøtte og børnetilskud. Del 1.5. Indkomstforhold Tabel 24 (side 43) viser gennemsnitlig bruttoindkomst for personer på 15 år og derover, Tabel 25 (side 43) viser gennemsnitlig bruttoindkomst sammenlignet med hele landet, Figur 10 (side 44) viser den gennemsnitlige bruttoindkomst for beboere på 15 år og derover fordelt på kommuner, SIDE 42 I 65

43 TABEL 24: GENNEMSNITLIG BRUTTOINDKOMST FOR BEBOERE PÅ 15 ÅR OG DEROVER, 2010 Bruttoindkomst 2010 Bruttoindkomst pr. beboer (kr.) Bruttoindkomst pr. husstand (kr.) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Samlet TABEL 25: GENNEMSNITLIG BRUTTOINDKOMST, 2010 Almene boliger Hele befolkningen Forskel i pct. Kr. Kr. Procent Gns. personlig indkomst % Gns. husstandsindkomst % SIDE 43 I 65

44 FIGUR 10: GNS. BRUTTOINDKOMST FOR BEBOERE 15 ÅR OG DEROVER, 2010 Kilde: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Kort og Matrikelstyrelsen. SIDE 44 I 65

45 DEL 2. TEMAER Denne del af statistikken er et særligt temaafsnit om beboere under 18 år samt beboere over 64 år i den almene boligsektor. Børn og ældre udgør samlet 41 % af alle beboere i den almene sektor og derfor ses der nærmere på disse to grupper i dette års temaer. Temaerne vil ikke være fast tilbagevendende, men skifte fra år til år. DEL 2.1 TEMA: BØRN I DEN ALMENE SEKTOR I dette tema beskrives antallet af børn i husstandene i den almene sektor. Børn i den almene sektor berøres af deres forældres levevilkår og for at få et mere dækkende billede af sektoren, er det nødvendigt også at se på børnene i den almene sektor og ikke udelukkende personer i den erhvervsaktive alder (18-64 år). Den almene sektor ligner den øvrige boligsektor, når man ser på husstandenes sammensætning med hensyn til antal børn og etnicitet. Generelt er der flere husstande uden børn i den almene sektor (76 %) end i den øvrige boligsektor, hvor andelen er 68,9 % (Tabel T1). For personer med indvandrer/ efterkommer baggrund er tendensen den modsatte (Tabel T3). For denne gruppe er der flere husstande med børn i den almene sektor end i den øvrige boligsektor. I den almene sektor er der i 23,6 % af husstandene børn, mens det tilsvarende tal er 30 % i den øvrige boligsektor. Der boede børn 5 i den almene sektor 1. januar Der boede børn i en fjerdedel af husstandene, og det mest almindelige var, at der boede ét barn i husstanden. I den øvrige boligsektor, var det mest almindeligt med to børn i husstanden, blandt husstande med børn (se tabel T1). TABEL T1: ALLE HUSSTANDE PR. 1. JANUAR 2012 Almene husstande Øvrige husstande Samlet antal husstande Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ingen børn ,4 % ,9 % ,4 % 1 barn ,7 % ,2 % ,1 % 2 børn ,9 % ,8 % ,6 % 3 børn ,7 % ,3 % ,0 % 4 børn ,9 % ,7 % ,7 % 5 børn eller derover ,4 % ,1 % ,2 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Anm.: I Tabellen indgår husstande opgjort efter hvor mange børn, der bor i husstanden. Børn er personer mellem 0 og 17 år. For husstande bestående af personer af dansk oprindelse (Tabel T2), ses samme resultater og niveauer for den almene sektor, som for den almene sektor i alt. (Tabel T1). Det er naturligt, da 81 % af de almene husstande udelukkende består af personer af dansk oprindelse. SIDE 45 I 65

46 Blandt husstande, der udelukkende består af indvandrere og efterkommere, har 45 % børn (Tabel T3). Disse husstande er markant forskellige fra husstande i den øvrige boligsektor og i endnu højere grad forskellige fra husstande bestående af personer udelukkende af dansk oprindelse i den almene sektor (Tabel T2). TABEL T2: HUSSTANDE MED PERSONER AF DANSK OPRINDELSE PR. 1. JANUAR 2012 Almene husstande Øvrige husstande Samlet antal husstande Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ingen børn ,9 % ,8 % ,1 % 1 barn ,4 % ,8 % ,5 % 2 børn ,0 % ,6 % ,2 % 3 børn ,3 % ,1 % ,6 % 4 børn 950 0,2 % ,6 % ,5 % 5 børn eller derover 195 0,0 % ,1 % ,1 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Anm.: I Tabellen indgår husstande opgjort efter hvor mange børn, der bor i husstanden. Børn er personer mellem 0 og 17 år. TABEL T3: HUSSTANDE MED INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE PR. 1. JANUAR 2012 Almene husstande Øvrige husstande Samlet antal husstande Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ingen børn ,8 % ,5 % ,5 % 1 barn ,0 % ,4 % ,1 % 2 børn ,7 % ,6 % ,6 % 3 børn ,4 % ,7 % ,9 % 4 børn ,1 % ,3 % ,6 % 5 børn eller derover ,1 % 428 0,5 % ,3 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Anm.: I Tabellen indgår husstande opgjort efter hvor mange børn, der bor i husstanden. Børn er personer mellem 0 og 17 år. Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, klassificeres den pågældende som indvandrer. SIDE 46 I 65

47 TABEL T4: HUSSTANDE MED BÅDE PERSONER AF DANSK OPRINDELSE OG INDVANDRERE/EFTERKOMMERE PR. 1. JANUAR 2012 Almene husstande Øvrige husstande Samlet antal husstande Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ingen børn ,2 % ,4 % ,4 % 1 barn ,8 % ,7 % ,8 % 2 børn ,4 % ,6 % ,4 % 3 børn ,4 % ,7 % ,7 % 4 børn 342 1,7 % ,3 % ,4 % 5 børn eller derover 90 0,5 % 409 0,4 % 499 0,4 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Anm.: I Tabellen indgår husstande opgjort efter hvor mange børn, der bor i husstanden. Børn er personer mellem 0 og 17 år. Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer. Husstande sammensat af både personer af dansk oprindelse og personer med indvandrer/efterkommer baggrund, udgør under 4 % af det samlede antal husstande i den almene boligsektor. Disse husstande ligner de tilsvarende husstande i den øvrige del af boligsektoren, dog findes der i den almene boligsektor en større andel af husstande uden børn. Andelen af husstande med børn i de enkelte kommuner er vist i figur T1. Andelen er mindst i kommunerne med de største byer, på Lolland-Falster samt på de mindre øer. SIDE 47 I 65

48 FIGUR T1: ANDEL HUSSTANDE MED BØRN PR. 1. JANUAR 2012 Kilde: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Kort og Matrikelstyrelsen. SIDE 48 I 65

49 DEL 2.2 TEMA: ÆLDRE I DEN ALMENE SEKTOR I dette tema ses der nærmere på de ældre i den almene sektor. I temaet belyses hvilken størrelse husstand, de ældre er en del af. Resultaterne for den almene sektor sammenlignes med den øvrige boligsektor. Det skal præciseres, at det i tabellerne er de ældres husstande, der opgøres. Det betyder, at personer under 65 år kan indgå i husstandene, da husstanden medtages, hvis der bor mindst én person på 65 år eller derover. Den almene sektor adskiller sig fra den øvrige boligsektor mht. husstandssammensætningen for de ældre beboere, og det gælder for både personer af dansk oprindelse og personer med indvandrer/efterkommer baggrund. En langt større andel husstande i den almene boligsektor består af én person end i den øvrige boligsektor. TABEL T5: ALLE HUSSTANDE MED ÆLDRE PR. 1. JANUAR 2012 Almene husstande Øvrige husstande Samlet antal husstande Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1 person ,2 % ,2 % ,1 % 2 personer ,0 % ,9 % ,3 % 3 personer og derover ,8 % ,9 % ,6 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Anm.: I tabellen indgår husstande, hvor mindst én beboer er 65 år eller ældre. Generelt er der en langt større andel af ældre, der bor alene i den almene boligsektor i forhold til den øvrige boligsektor (Tabel T5). Næsten otte ud af ti husstande med ældre består af én person i den almene sektor, mens det er lidt over halvdelen af de ældre i den øvrige boligsektor. Under 1 % (1.240) af husstandene med ældre beboere i den almene sektor udgøres af tre eller flere personer. Andelen af husstande med to personer udgør dobbelt så stor en andel i den øvrige boligsektor (46 %) som i den almene del (22 %). I den almene sektor er der dermed relativt flere ældre, der bor alene og relativt færre husstande med 2 personer, end i den øvrige del af boligsektoren. For husstande bestående af personer af dansk oprindelse (Tabel T6), ses samme resultater og niveauer for den almene sektor, som for den almene sektor i alt. (Tabel T5). Det er naturligt, da 93 % af husstande med personer på 65 år og derover udelukkende består af personer af dansk oprindelse. I tabel T7 ses husstande beboet af ældre med indvandrer/efterkommer baggrund. I denne gruppe udgør personer, der bor alene 7 ud af 10 husstande, mens det tilsvarende tal for personer af dansk oprindelse er 8 ud af 10. Det forekommer også hyppigere, at der bor tre eller flere personer i husstanden end det er tilfældet for ældre af dansk oprindelse. 7,4 % af husstande med indvandrere og efterkommere består af 3 eller flere personer. Det tilsvarende tal for husstande udelukkende med personer af dansk oprindelse i den almene sektor var 0,3 %. SIDE 49 I 65

50 TABEL T6: HUSSTANDE MED ÆLDRE AF DANSK OPRINDELSE PR. 1. JANUAR 2012 Almene husstande Øvrige husstande Samlet antal husstande Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1 person ,7 % ,8 % ,8 % 2 personer ,0 % ,6 % ,0 % 3 personer og derover 414 0,3 % ,6 % ,3 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Anm.: I tabellen indgår husstande, hvor mindst én beboer er 65 år eller ældre. Ikke alene er der forskel på indvandrere/efterkommere og personer af dansk oprindelse i den almene sektor, der er også en forskel mellem indvandrere/efterkommere i henholdsvis den almene sektor og den øvrige del af boligsektoren. I den almene sektor er der næsten dobbelt så stor en andel af husstande med to personer, som i den øvrige boligsektor. Dette er direkte modsat for personer af dansk oprindelse. Her er der en større andel af husstande med én person og en lavere andel af husstande med to personer set i forhold til den øvrige boligsektor. TABEL T7: HUSSTANDE MED ÆLDRE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE PR. 1. JANUAR 2012 Almene husstande Øvrige husstande Samlet antal husstande Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1 person ,6 % ,5 % ,7 % 2 personer ,0 % ,9 % ,9 % 3 personer og derover 673 7,4 % 640 5,6 % ,4 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Anm.: I tabellen indgår husstande, hvor mindst én beboer er 65 år eller ældre. Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, klassificeres den pågældende som indvandrer. SIDE 50 I 65

51 TABEL T8: HUSSTANDE MED PERSONER AF DANSK OPRINDELSE OG INDVANDRERE/EFTERKOMMERE PR. 1. JANUAR 2012 Almene husstande Øvrige husstande Samlet antal husstande Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1 person 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 personer ,0 % ,9 % ,2 % 3 personer og derover 153 9,0 % ,1 % ,8 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Anm.: I tabellen indgår husstande, hvor mindst én beboer er 65 år eller ældre. Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, klassificeres den pågældende som indvandrer. Husstande med sammensat af både personer af dansk oprindelse og personer med indvandrer/efterkommer baggrund, udgør ca. 1 % af det samlede antal husstande med ældre i den almene boligsektor. Disse husstande ligner de tilsvarende husstande i den øvrige del af boligsektoren. Figur T2 viser, at den største koncentration af husstande med ældre findes på de små øer. SIDE 51 I 65

52 FIGUR T2: ANDEL HUSSTANDE MED ÆLDRE, 1. JANUAR 2012 Kilde: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Kort og Matrikelstyrelsen. SIDE 52 I 65

53 DEL 3. SAMMENLIGNING MELLEM STORE OG SMÅ AFDELINGER Denne del af statistikken indeholder en sammenligning af store og små afdelinger i den almene boligsektor for at belyse hvorvidt afdelingens størrelse har betydning for beboersammensætningen. En stor afdeling er defineret som havende mindst 100 beboere og 50 husstande, mens en lille afdeling har færre. Denne grænse mellem små og store afdelinger er valgt på baggrund af Danmarks Statistiks diskretioneringspolitik. Landsbyggefonden har fuld adgang til data om afdelinger med mindst 100 personer og mindst 50 husstande, mens afdelinger under disse grænser diskretioneres, så den enkelte afdeling ikke kan genkendes. I 2012 boede 79 % af beboerne i den almene sektor i afdelinger med mindst 100 personer (store afdelinger) og 21 % i afdelinger med mindre end 100 beboere (små afdelinger). Den gennemsnitlige husstand i de små afdelinger er mindre end den gennemsnitlige husstand for de store afdelinger. Der bor i gennemsnit 1,5 personer pr. husstand i de små afdelinger, mens den gennemsnitlige husstandsstørrelse for de store afdelinger er 1,9 personer. Den typiske beboer i den almene boligsektor 1. januar 2012 var enlig kvinde (med eller uden børn) og sådan er det både i de små og store afdelinger. Forskellen ligger i fordelingen mellem enlige kvinder med børn og enlige kvinder uden børn. I de små afdelinger er der flest enlige kvinder uden børn, mens der er flest enlige kvinder med børn i de store afdelinger. Aldersstrukturen forklarer ovenstående forskel. I de små afdelinger bor der relativt flere ældre kvinder og relativt færre yngre kvinder i forhold til de store afdelinger. Der er langt flere indvandrere og efterkommere, relativt set, blandt beboerne i de store afdelinger set i forhold til beboerne i de små afdelinger. I de store afdelinger er hver tredje beboer indvandrer eller efterkommer, mens omkring hver tiende beboer i de små afdelinger og landet som helhed har en anden etnisk baggrund end dansk. Generelt er tilknytningen til arbejdsmarkedet næsten ens for beboere i de små afdelinger og beboere i de store afdelinger, men det skyldes udelukkende, at en langt større andel af beboerne i de små afdelinger er på førtidspension. Den gennemsnitlige bruttoindkomst pr. person over 15 år er lidt lavere blandt beboere i de små afdelinger, set i forhold til de store afdelinger. Forskellen øges, når husstandsindkomsten beregnes, da husstandene er større i de store afdelinger end i de små. SIDE 53 I 65

54 Del 3. Sammenligning mellem stor og små afdelinger Figur 11 (side 55) viser beboere pr. husstand i store og små afdelinger. Tabel 26 (side 56) viser almene husstande fordelt på husstandstype pr. 1. januar Tabel 27 (side 57) viser beboere fordelt på køn og alder sammenlignet med hele landet pr. 1. januar Tabel 28 (side 58) viser andel indvandrere og efterkommere sammenlignet med hele landet pr. 1. januar Tabel 29 (side 58) viser beboere uden arbejdsmarkedstilknytning, år, Tabel 30 (side 58) viser gennemsnitlig bruttoindkomst sammenlignet med hele landet, SIDE 54 I 65

55 FIGUR 11: BEBOERE PR. HUSSTAND I STORE OG SMÅ AFDELINGER Beboere pr. husstand 2,5 2,0 2,0 1,8 1,8 1,9 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,7 1,4 1,0 0,5 0,0 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Store afdelinger Små afdelinger SIDE 55 I 65

56 TABEL 26: ALMENE HUSSTANDE FORDELT PÅ STORE OG SMÅ AFDELINGER PR. 1. JANUAR 2012 Store afdelinger Små afdelinger Andel Andel Enlige: Mænd uden børn 24 % 27 % Mænd med børn 1 % 1 % Mænd i alt 25 % 28 % Kvinder uden børn 29 % 41 % Kvinder med børn 11 % 7 % Kvinder i alt 40 % 49 % Par: Par uden børn 16 % 15 % Par med børn 12 % 5 % Par i alt 28 % 21 % Andre: Andre husstande 1 7 % 3 % Husstande i alt 100 % 100 % SIDE 56 I 65

57 TABEL 27: BEBOERE FORDELT PÅ KØN OG ALDER FORDELT PÅ STORE OG SMÅ AFDELINGER PR. 1. JANUAR 2012 Store afdelinger Små afdelinger Alder Andel Andel Alle beboere: % 4 % % 9 % % 10 % % 10 % % 15 % % 17 % % 20 % 80-5 % 14 % Samlet 100 % 100 % Mænd: % 2 % % 4 % % 5 % % 5 % % 7 % % 8 % % 8 % 80-1 % 4 % Samlet 47 % 43 % Kvinder: % 2 % % 4 % % 5 % % 5 % % 8 % % 9 % % 13 % 80-3 % 10 % Samlet 53 % 57 % SIDE 57 I 65

58 TABEL 28: ANDEL INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FORDELT PÅ STORE OG SMÅ AFDELINGER PR. 1. JANUAR 2012 Store afdelinger Små afdelinger Andel Andel Vestlige lande 2 : Indvandrere og efterkommere 4 % 3 % Ikke-vestlige lande 3 : Indvandrere 16 % 6 % Efterkommere 10 % 2 % Samlet 30 % 11 % TABEL 29: BEBOERE UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING FORDELT PÅ STORE OG SMÅ AFDELINGER, ÅR, 2011 Store afdelinger Små afdelinger Andel Andel Ledige udenfor aktivering 5 % 4 % Aktiverede 7 % 6 % Kontanthjælpsmodtagere 6 % 5 % Sygedagpenge 2 % 1 % Førtidspension 15 % 23 % Samlet 36 % 39 % TABEL 30: GENNEMSNITLIG BRUTTOINDKOMST FORDELT PÅ STORE OG SMÅ AFDELINGER, 2010 Store afdelinger Små afdelinger Kr. Kr. Gns. personlig indkomst Gns. husstandsindkomst SIDE 58 I 65

59 DEL 4. UDVIKLINGEN I BEBOERSAMMENSÆTNINGEN For at kunne sætte beboersammensætningen i 2012 ind i en sammenhæng, beskrives i dette afsnit udviklingen i perioden Det fremgår, at antallet af beboere pr. husstand har været næsten konstant i både den almene sektor og i landet som helhed. Andelen af indvandrere har ligeledes været næsten konstant, mens andelen af efterkommere er steget. Andelen af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet har været stigende gennem perioden, særligt fra 2009 til Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoindkomst har fulgt samme forløb for personer bosiddende i almene boliger og for landet som helhed. Den faktiske stigning i kroner har dog været størst i landet som helhed. Del 4. Udviklingen i beboersammensætningen Figur 12 (side 60) viser beboere pr. husstand Tabel 31 (side 61) viser andel Indvandrere og efterkommere i Almene boliger, Tabel 32 (side 61) viser andel Indvandrere og efterkommere i den samlede befolkning, Figur 13 (side 62) viser beboere uden arbejdsmarkedstilknytning i almene boliger, Tabel 33 (side 63) viser den gennemsnitlige bruttoindkomst i almene boliger for indkomstårene sammenlignet med hele landet. Figur 14 (side 63) viser udviklingen i den gennemsnitlige bruttoindkomst i indkomstårene SIDE 59 I 65

60 FIGUR 12: BEBOERE PR. HUSSTAND Beboere pr. husstand 2,30 2,20 2,10 2,19 2,17 2,15 2,13 2,11 2,00 1,90 1,80 1,77 1,78 1,79 1,77 1,77 1, Almene boliger Hele landet SIDE 60 I 65

61 TABEL 31: ANDEL INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ALMENE BOLIGER, Vestlige lande 2 : Indvandrere og efterkommere 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,6 % Ikke-vestlige lande 3 : Indvandrere 13,9 % 13,9 % 14,0 % 14,1 % 14,1 % Efterkommere 7,4 % 7,6 % 7,7 % 7,8 % 8,0 % Samlet 24,0 % 24,4 % 24,9 % 25,3 % 25,7 % TABEL 32: ANDEL INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I DEN SAMLEDE BEFOLKNING, Vestlige lande 2 : Indvandrere og efterkommere 2,9 % 3,1 % 3,2 % 3,4 % 3,6 % Ikke-vestlige lande 3 : Indvandrere 4,3 % 4,5 % 4,6 % 4,6 % 4,7 % Efterkommere 1,9 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % Samlet 9,1 % 9,5 % 9,8 % 10,1 % 10,4 % SIDE 61 I 65

62 FIGUR 13: BEBOERE UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING I ALMENE BOLIGER, Procent 40% 35% 30% 17% 17% 17% 25% 16% 16% 20% 2% 2% 2% 15% 2% 2% 5% 7% 5% 7% 6% 7% 10% 5% 7% 5% 7% 7% 1% 2% 7% 1% 2% 7% 1% 2% 5% 6% 1% 1% 6% 1% 1% 3% 3% 3% 0% 3% Almene boliger 2% 1% Hele landet 3% Almene boliger 2% 1% Hele landet 5% Almene boliger 3% Hele landet 5% Almene boliger 3% Hele landet 5% Almene boliger % Hele landet Førtidspension Sygedagpenge Kontanthjælpsmodtagere Aktiverede Ledige udenfor aktivering SIDE 62 I 65

63 TABEL 33: GNS. BRUTTOINDKOMST I ALMENE BOLIGER FOR INDKOMSTÅRENE SAMMENLIGNET MED HELE LANDET Almene boliger Hele landet FIGUR 14: UDVIKLINGEN I DEN GENNEMSNITLIGE BRUTTOINDKOMST I INDKOMSTÅRENE Procent 5% 4% 4,5% 4,4% 3,9% 3,5% 3% 2,6% 2% 1% 0,9% 0% -1% -2% -0,1% -1,0% -3% Almene boliger Hele landet SIDE 63 I 65

64 Noter 1) Andre husstande omfatter husstande med flere familier samt uoplyste husstande. 2) Vestlige lande omfatter Norden, EU-lande samt Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. 3) Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande, der ikke er indeholdt i note 3. 4) I forhold til Landsbyggefondens Stamdata er dette en lille underestimering, se nærmere i datagrundlaget. 5) Kilde: Særkørsler, Danmarks Statistik, Forskningsservice Forside foto: Heimdalsparken Fotograf: Jørgen Jørgensen SIDE 64 I 65

65 SIDE 65 I 65 Studiestræde København V Telefon Telefax E-post

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 FORORD Beboere i den almene bolig 2014 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2014 fordelt på husstandstyper

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2013 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene boligsektor pr. 1. januar 2013 fordelt

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13%

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13% ALDERSFORDELING Aldersfordelingen i september 2012 19% 14% 7% 12% 13% 12% 23% 0-6 år 7-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år over 65 år Indikator Beskrivelse 0-6 år Andelen af beboere i området mellem

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet Indhold Introduktion til databanken... 1 Sammenlignede grupper i databanken... 1 Spørgsmål og ønsker til data... 1 Alderssammensætningen... 2 Aldersfordelingen i udvalgte områder... 2 Aldersfordelingen

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER Indvandrere, arbejdsmarked og uddannelse April 13 1 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015 STATISTIK - og udgiftsstatistik - og udgiftsstatistik Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2014 og

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Udlejningssituationen i den almene boligsektor

Udlejningssituationen i den almene boligsektor TEMASTATISTIK :4 Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005- Indenfor de seneste par år har de almene boligorganisationer oplevet en forbedring i udlejningssituationen. Der er dog endnu et stykke

Læs mere

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen August 2016 1 Boligsociale data, august 2016 Resume...3 Baggrund...4 0. Demografi...5 1. Beskæftigelsesgrad...10

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017 Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse Oktober 2017 Hvem af børn af efterkommere? Børn af efterkommere er børn, som er : 1. Født i Danmark 2. Har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer 3.

Læs mere

Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2016 januar 2017

Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2016 januar 2017 TEMASTATISTIK 217:2 Ledige boliger i den almene boligsektor januar 216 januar 217 I januar 217 er der 1.637 boliger i den almene boligsektor. Siden januar 216 er antallet af boliger steget med 69 boliger,

Læs mere

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 TEMASTATISTIK 2016:4 Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 De almene boligafdelinger havde i gennemsnit forsikringsudgifter for 1.087 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 23 % mere end i

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Nøgletal for 3. kvartal 2015

Nøgletal for 3. kvartal 2015 1. Nøgletal for 3. kvartal NØGLETAL Begreber... 1 1. ARBEJDSMARKEDET... 2 1.1 Ledighed... 2 1.1.1 Ledige i Odense Kommune... 2 1.1.2 Ledige på Fyn... 2 1.1.3 Nettoledige i 6-byerne... 3 1.1.4 Bruttoledige

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

De almene beboeres anciennitet 2016

De almene beboeres anciennitet 2016 TEMASTATISTIK 2016:2 De almene beboeres 2016 Beboerne i almene familieboliger har i gennemsnit boet i deres boliger i mere end 10 år. I hver 10. bolig har beboerne boet mere end 25 år. Beboere i større

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Analysepapir 5. Den aktive indsats. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. AMS 4. kontor: Styring af regionalt statsligt niveau og beskæftigelsesindsatsen

Analysepapir 5. Den aktive indsats. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. AMS 4. kontor: Styring af regionalt statsligt niveau og beskæftigelsesindsatsen Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir Den aktive indsats Beskæftigelsesministeriet 1 AMS 4. kontor: Styring af regionalt statsligt niveau og beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse Resumé...3

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Vollsmose - Nøgletal. Kilde: Monitoreringssystemet

Vollsmose - Nøgletal. Kilde: Monitoreringssystemet - Nøgletal Indhold Alderssammensætningen... 1 Indvandrere og efterkommere... 3 Børnefamilier... 6 Kontanthjælpsmodtagere... 8 SU-modtagere... 9 Fraflytning...11 Udsættelser...11 Alderssammensætningen Beboerantal

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Hund og kat i den almene boligsektor 2016

Hund og kat i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:9 i den almene 2016 I 2016 er det tilladt at holde hund og/eller kat i 60 % af de almene boliger med en centralt registreret husdyrorden. Der er flest tilladelser til at holde hund og/eller

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2008 og budgettal for.

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Almene boligområder i Odense 2013. - en analyse af 17 udvalgte boligområde

Almene boligområder i Odense 2013. - en analyse af 17 udvalgte boligområde Almene boligområder i Odense 2013 - en analyse af 17 udvalgte boligområde Almene boligområder i Odense 2013 Rapporten er udarbejdet af Bystrategisk Stab, i samarbejde med Boligorganisatorisk Fællessekretariat

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen Statistik til kommunal planlægning 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen DST s standardprodukter: Brugerbetalte hyldevarer Opstår når flere

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Indvandere i DK 2011.indd 1 29-08-2011 13:47:29

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 TEMASTATISTIK 2015:5 Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 De almene boliger i Region Sjælland har i gennemsnit de højeste udgifter til varme, vand og el, viser en ny opgørelse

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere