Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold"

Transkript

1 ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går til tandlægen årligt, i forskellige befolkningsgrupper. Analysens hovedkonklusioner I alt gik 58 pct. af befolkningen i alderen år til tandlæge i 2012, svarende til knap 2 mio. personer. Tandlægebesøg er hyppigere blandt ældre end yngre borgere. Især unge i 20 erne går sjældent til tandlæge. Der er forskel på tandlægeforbruget blandt borgere med dansk, anden vestlig eller ikke vestlig baggrund. Kun hver fjerde borger med ikkevestligt baggrund var ved tandlægen i 2012, mens det gjaldt 62 pct. af borgere med dansk baggrund. Der er også store sociale forskelle i tandlægeforbrug. To tredjedele af borgere med en videregående uddannelse eller en årlig bruttoindkomst over kr. går til tandlægen, mens det kun gælder ca. 45 pct.af borgere med en indkomst under kr. eller uden en kompetencegivende uddannelse. Mens 63 pct. af alle beskæftigede går til tandlægen, gælder det kun hver fjerde kontanthjælpsmodtager og under halvdelen af førtidspensionisterne og de uddannelsessøgende. Der er kommunale forskelle i brug af tandlæge. Andelen af borgere, som går til tandlæge, er lavest i storbyer i Danmark, hvor mange unge bor, samt på Lolland-Falster, Vestsjælland og i Sønderjylland. De n 24. n o ve mb er 2014 R e f B H H Dir 3876 We id e ka mp sga de 10 Po st b o ks K ø b e nh avn S T lf Fa x k Sid e 1/ 7

2 1. Baggrund og metode I Danmark er tandlægeydelser for voksne som en af de få undtagelser blandt sundhedsydelser ikke gratis. Den kommunale børnetandpleje for børn under 18 år er gratis, mens der blandt voksne er brugerbetaling. Der ydes dog et tilskud på 40 pct. af tandlægehonoraret til tandlægehjælp og tandpleje for voksne (65 pct. for unge under 26 år) 1. Brugerbetaling har generelt en stor effekt på brugen af sundhedsydelser, og brug af tandlæge er ingen undtagelse. Social ulighed i brug af tandlæge i Danmark er et faktum 2. Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor almindeligt det er at gå til tandlægen i forskellige befolkningsgrupper og på tværs af landet i Analysen skal belyse hvilke grupper, der har det laveste forbrug af tandlæge, og hvor store forskellene mellem forskellige befolkningsgrupper er. Som mål for tandlægeforbrug anvendes andelen af befolkningen, som har været til tandlægen mindst én gang i løbet af Resultaterne opgøres for hele befolkningen i den erhvervsaktive alder (18-64 år) samt inddelt efter en række demografiske og socioøkonomiske forhold: Køn, alder, etnisk baggrund, uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og bruttoindkomst. Desuden opgøres kommunale forskelle i andelen af borgere, som går til tandlæge. Da tandlægebesøg er mindst udbredt blandt de unge, undersøges også de kommunale forskelle i andelen af unge (18-24 årige) med årlige tandlægebesøg. I bilag 1 ses fordelingen af befolkningen efter de anvendte demografiske og socioøkonomiske karakteristika. Af bilag 2 fremgår definitionen af de anvendte uddannelsesgrupper og tilknytning til arbejdsmarkedet. Analyserne er foretaget på en population bestående af alle borgere bosiddende i Danmark og i alderen år pr. 1. januar 2012 (3,41 mio. personer). Analyserne foretages dels som ujusterede/rå andele i hver befolkningsgruppe og dels justeret for køns- og aldersforskelle i hver gruppe (standardiseret med køn og 5-års aldersintervaller med fordelingen i den samlede population som standard). Analyserne er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik herunder Sygesikringsregisteret og Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase over offentlige overførselsindkomster (DREAM). Forbehold: Analysen er udelukkende deskriptiv. Der kan ikke udledes kausale forhold (årsager og effekter) fra resultaterne

3 2. Resultater I alt gik 58 pct. af befolkningen i alderen år til tandlæge i 2012, svarende til knap 2 mio. personer. Der er store forskelle i, hvor almindeligt det er at gå til tandlæge i forskellige befolkningsgrupper. Årlig kontakt til tandlæge er mere udbredt blandt kvinder end mænd jf. figur 1. Denne kønsforskel eksisterer generelt ved brug af sundhedsydelser. Tandlægebesøg er desuden langt mindre almindelige blandt borgere med en ikke-dansk baggrund, især blandt borgere med ikke-vestlig baggrund. Kun hver fjerde borger med ikke-vestligt baggrund var ved tandlægen i 2012 mod 62 pct. blandt borgere med dansk baggrund (figur 1). Figur 1. Andel borgere med kontakt til tandlæge i 2012 efter køn og etnisk baggrund Alle Mænd Kvinder Dansk Anden vestlig Anm: Tallene bag figuren er at finde i bilag 3. Ikke-vestlig Ældre går mere til tandlægen end yngre. Andelen af borgere med årlig kontakt til tandlæge stiger generelt med stigende alder jf. figur 2. Dog er der et fald i tandlægebesøgene fra 18 års alderen til 23 års-alderen. Dvs. i alderen lige efter den gratis børne-/unge-tandpleje og i alderen hvor mange unge flytter hjemmefra. Figur 2. Andel borgere med kontakt til tandlæge i 2012 efter alder Der er også store sociale forskelle i tandlægeforbrug. To tredjedele af borgere med en videregående uddannelse eller en årlig bruttoindkomst over kr. går til tandlægen, mens det kun gælder ca. 45 pct.af borgere med en indkomst under kr. eller uden en kompetencegivende uddannelse. Andelen af borgere, som gik til tandlæge i 2012, er lavest 3

4 blandt kontanthjælpsmodtagere. Kun hver fjerde kontanthjælpsmodtager går til tandlægen, mens det gælder 63 pct. af alle beskæftigede. Førtidspensionister og uddannelsessøgende bruger også tandlægen mindre end andre grupper under halvdelen af dem går til tandlægen. De sociale forskelle eksisterer fortsat efter der justeres for forskelle i køns- og aldersfordelingen mellem grupperne (jf. bilag 3). Figur 2. Andel borgere med kontakt til tandlæge i 2012 efter uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og årlig bruttoindkomst Anm: Tallene bag figuren er at finde i bilag 3. Der er også kommunale forskelle i andelen af borgere, som går til tandlæge jf. figur 3. Den mindste andel af borgere, som går til tandlæge, findes i Århus og Københavnsområdet samt i Sønderjylland og på Syd og Vestsjælland. Den lave andel af tandlægebesøgende i de store byer skal ses i sammenhæng med de mange unge med et lavt tandlægeforbrug, som er bosiddende her. Af figur 4 fremgår det dog, at der også er en lav andel af de unge i københavnsområdet, som går til tandlæge. Figur 3. Kommunale forskelle i andel borgere (18-64 år) med kontakt til tandlæge i 2012 Figur 4. Kommunale forskelle i andel af unge (18-24 år) med kontakt til tandlæge i

5 Bilag 1. Fordeling af befolkningen efter demografiske og socioøkonomiske forhold Pct. Antal (tusinde) Alle (18-64 årige) 100, Køn Mænd 50, Kvinder 49, Alder år 14, år 19, år 22, år 23, år 20,6 703 Etnisk baggrund Dansk 88, Anden vestlig 4,4 149 Ikke-vestlig 7,4 250 Uddannelse Ingen kompetencegivende uddannelse 1 38, Erhvervsfaglig uddannelse 33, Kort og mellemlang videregående uddannelse 20,5 697 Lang videregående uddannelse 8,1 276 Tilknytning til arbejdsmarkedet Beskæftigede Uddannelsessøgende 76, Dagpenge 3,7 125 Kontanthjælp (arbejdsmarkedsparate) 0,9 30 Kontanthjælp (ikke-arbejdsmarkedsparate) 3,0 102 Sygedagpenge 1,9 64 Revalidering 0,3 10 Ledighedsydelse 0,5 15 Fleksjob 1,5 52 Førtidspension 7,0 238 Efterløn 3,5 120 Øvrige 1,6 54 Indkomst < , , ,8 776 > , Grundskole eller gymnasium som højest fuldførte uddannelse. 5

6 Bilag 2. Definition af uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet Uddannelsesgrupper: Borgernes uddannelsesniveau er opgjort som deres højest fuldførte uddannelsesniveau pr. 1/ trukket fra Danmarks Statistiks uddannelsesregister (Befolkningens Uddannelse). Uddannelserne er klassificeret efter uddannelseshovedgrupper i Danmarks Statistiks forspaltenomenklatur og herefter kategoriseret i fire overordnede uddannelsesgrupper: Uddannelsesgrupper Forspaltekoder Ikke-kompetencegivende uddannelse 1 (Grundskole/gymnasial uddannelse) 10, 20, 25 Erhvervsfaglig uddannelse 35 Kort og mellemlang videregående uddannelse 40, 50, 60 Lang videregående uddannelse 65, Omfatter også personer uden nogen registreret uddannelse i Danmark. Tilknytning til arbejdsmarkedet: Borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet er defineret efter det indkomstgrundlag, som har været dominerende i 2012, dvs. den indkomst (offentlig ydelse eller lønindkomst), som personen har haft flest uger i løbet af året ifølge forløbsregisteret DREAM. Klassificeringen af borgere ud fra ydelseskoder i DREAM fremgår herunder: Tilknytning til arbejdsmarkedet Beskæftigede og uddannelsessøgende (omfatter lønmodtagere 3, selvforsørgede 4 herunder selvstændige, medarbejdende ægtefæller mm., uddannelsessøgende og personer på orlov (barsel, uddannelsesorlov, børnepasning) DREAM-ydelseskoder , , 511, , , 661, 881, blanke Dagpengemodtagere , , 211, , 231, 232, 299 Kontanthjælp (arbejdsmarkedsparate) 130, 131, Kontanthjælp (ikke- arbejdsmarkedsparate) , 750, inkl. personer i forrevalidering Ledighedsydelse 740, 741, Fleksjob Sygedagpenge 890, Revalidering 760, Førtidspension Efterløn 611, 621, 622 Øvrige (udvandret, død eller pensioneret i løbet af året) 3 Lønmodtagere identificeres i DREAM ud fra oplysning om branche-kode 4 Selvstændige/selvforsørgende identificeres ud fra blanke i DREAM, dvs. personer uden nogen ydelseskode eller branchekode. 6

7 Bilag 3. Andel borgere med kontakt til tandlæge i 2012 efter demografiske og socioøkonomiske forhold Andel med tandlægebesøg i 2012 (alders- og kønsstandardiseret) * Kan ikke alders- og kønsstandardiseres pga. mangelende aldersgrupper i gruppen. Antal personer med tandlægebesøg i 2012 Pct. Antal (tusinde) Alle 57, Køn Mænd 53,0 910 Kvinder 62, Alder år 44, år 47, år 57, år 64, år 70,3 494 Etnisk baggrund Dansk 62,3 (61,9) Anden vestlig 33,7 (37,2) 50 Ikke-vestlig 26,5 (27,6) 66 Uddannelse Ingen kompetencegivende uddannelse 1 45,3 (46,6) 590 Erhvervsfaglig uddannelse 63,5 (62,1) 719 Kort og mellemlang videregående uddannelse 68,7 (66,6) 479 Lang videregående uddannelse 67,3 (65,5) 186 Tilknytning til arbejdsmarkedet Beskæftigede 61,8 (62,3) Uddannelsessøgende 49,2 (50,7) 158 Dagpenge 49,7 (49,9) 62 Kontanthjælp (arbejdsmarkedsparate) 21,6 (22,1) 6 Kontanthjælp (ikke-arbejdsmarkedsparate) 24,6 (23,6) 25 Sygedagpenge 51,3 (49,0) 33 Revalidering 50,0 (50,0) 5 Ledighedsydelse 53,6 (51,0) 8 Fleksjob 64,8 (62,6) 34 Førtidspension 47,5 (45,8) 113 Efterløn 78,1(*) 94 Øvrige 48,6(*) 26 Indkomst < ,4 (41,9) ,2 (55,0) ,7 (64,5) 510 > ,3 (67,8) 573 7

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Studerende i SU-uddannelser

Studerende i SU-uddannelser A N A L Y S E Studerende i SU-uddannelser støtte- og studiemæssig adfærd 1989 1997 Oktober 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-21-7 Forord I denne rapport redegøres

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2010:6 9. juli 2010 Lægebesøg mv. 2009 Resumé: I 2009 modtog 5,2 mio. personer ydelser fra den praktiserende læger, tandlæger mv. Det svarer

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN 2009:12 24. juli 2009 Lægebesøg mv. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2008 modtog 5,1 mio. personer ydelser fra den praktiserende

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere