HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?"

Transkript

1 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden og var i 2003 på omkring personer. Den marginaliserede gruppe består hovedsageligt af uuddannede personer, der er forsikrede i en LO a-kasse. Indvandrere fra mindre udviklede lande er overrepræsenterede i gruppen og har i perioden udgjort en stigende andel af de marginaliserede. Resumé: Den marginaliserede gruppe består af personer, der har en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Konkret ses der i dette notat på personer, der inden for en treårig periode har været ledige eller i aktivering i mindst 80 procent ud af de tre år. Gruppen af marginaliserede består af 55 procent kvinder og 45 procent mænd. Uddannelsesmæssigt har halvdelen af de marginaliserede grundskolen som den højest fuldførte uddannelse. Omkring halvdelen er medlem af en a-kasse under LO. Specielt Bornholms amt og Nordjyllands amt er overrepræsenteret i marginalgruppen. Området omkring hovedstaden har derimod en klar underrepræsentation af marginalgruppen og har oplevet et meget kraftigt fald i antallet af marginaliserede i perioden Også resten af landet har oplevet et fald i antallet af marginaliserede, men i Sønderjyllands amt, Ribe amt og specielt i Bornholms amt har faldet været meget mindre end i resten af landet. Selvom der er flest danskere i marginalgruppen, er indvandrere fra mindre udviklede lande overrepræsenterede i marginalgruppen og udgør omkring 12,5 procent af gruppen. Den gennemsnitlige aktiveringsgrad har været faldende for marginalgruppen siden Den eneste gruppe blandt de marginaliserede, der har oplevet en stigende aktiveringsgrad, er indvandrere fra mindre udviklede lande. AT P:\GS\06-til ny hjemmeside\arbejdsmarked\2006\marginalgruppen-jsj.doc

2 2 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Den marginaliserede gruppe Antallet af personer i marginalgruppen er faldet kraftigt i perioden Således var der marginaliserede personer i 1997, mens dette tal var faldet til personer i Der er altså sket mere end en halvering af antallet af marginaliserede i denne periode. For 2004 er der kun tal frem til og med 2. kvartal, men disse tal viser, at faldet i antallet af marginaliserede er bremset op, og udviklingen har været flad fra 2003 til 2. kvartal Figur 1 viser udviklingen i antallet af marginaliserede. Figur 1. Antal marginaliserede personer Kilde: AErådet på baggrund af Beskæftigelsesministeriet. Faldet i antallet af marginaliserede i denne periode skal ses i lyset af det kraftige fald i ledigheden i samme periode. Således faldt ledigheden fra omkring personer i 1995 til personer i 2002, hvorefter den steg igen til omkring personer i 2003.

3 3 Boks 1. Definition af marginalgruppen Marginalgruppen består af personer med en meget ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Konkret består gruppen af personer, der i mere end 80 procent af tiden i løbet af de seneste tre år har været ledige eller i aktivering inkl. uddannelsesorlov. For at være marginaliseret i eksempelvis 1997 kræver det altså, at man i perioden har været ledig eller i aktivering i mindst 80 procent af tiden i løbet af den treårige periode. Denne definition følger Beskæftigelsesministeriets definition. Men mens Beskæftigelsesministeriet bruger DREAM data, benyttes der i denne analyse data fra IDA og AMFORA. Dette giver et mindre datamæssigt problem, da nogle personer i ledighed samtidigt bliver registreret i aktiveringsstatistikken. I alt anslår Danmarks Statistik, at op til 5 procent af de ledige samtidig bliver registreret i en arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning. Dvs. at antallet af marginaliserede i denne analyse overvurderes en smule, og konkret finder vi omkring 15 procent flere personer i marginalgruppen, end Beskæftigelsesministeriet finder. Det samlede antal af marginaliserede er derfor skaleret ned, så de svarer til totalen i Beskæftigelsesministeriets tal. Vi har adgang til AMFORA statistikken fra og det første år, de marginaliserede er beskrevet, er derfor Kilde: Beskæftigelsesministeriet, Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering og Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger 2006:13. Kvinder udgør den største gruppe af de marginaliserede. Således er omkring 55 procent kvinder, mens de resterende 45 procent er mænd. Mens dette også var fordelingen i 1997, var der i 2000 næsten 60 procent kvinder blandt de marginaliserede, hvorefter andelen altså faldt igen til 55 procent i Fordelingen mellem andelen af mænd og kvinder blandt de marginaliserede er illustreret i tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Kønsfordeling blandt de marginaliserede Procent Mænd 44,7 41,9 40,6 40,6 42,7 43,8 45,0 Kvinder 55,3 58,1 59,4 59,4 57,3 56,2 55,0 Anm.: Kun personer mellem år er medtaget. Da den marginaliserede gruppe samlet er faldet i perioden, er også antallet af både mænd og kvinder faldet i perioden. Således var der marginaliserede mænd i 2003 og marginaliserede kvinder. I 1997 var tallene på mænd og kvinder. Altså mere end en halvering af begge grupper.

4 4 Mange uuddannede og LO forsikrede i den marginaliserede gruppe Den marginaliserede gruppe har generelt et lavere uddannelsesniveau end resten af befolkningen. Således har omkring halvdelen af den marginaliserede gruppe grundskole som højest fuldførte uddannelse, og kun knap 15 procent har en videregående uddannelse. Tabel 2 viser marginalgruppen fordelt på højest fuldførte uddannelse. Tabel 2. Højest fuldførte uddannelse for marginalgruppen, 2003 Antal Andel af gruppe personer Procent Grundskole inkl. uoplyst 18,5 1,6 Gymnasial 2,3 0,7 Erhvervsfaglig 12,0 1,0 KVU 1,5 1,0 MVU og bachelorer 2,6 0,6 LVU 1,5 0,8 Total 38,4 1,1 Anm.: Tabellen viser dels antallet af marginaliserede i en given gruppe dels andelen af den givne gruppe, der er marginaliseret. Kun personer mellem år er medtaget. Som det fremgår af tabellen, har personer i marginalgruppen en grundskole-uddannelse som den højest fuldførte. Dette svarer til næsten halvdelen af alle de marginaliserede. I alt er 1,6 procent af alle med en grundskole-uddannelse som højeste fuldførte uddannelse i marginalgruppen. Dette er mere end befolkningen som helhed, da blot 1,1 procent af hele befolkningen mellem år er i marginalgruppen. Andelen af de marginaliserede, der har grundskolen som højest fuldførte uddannelse, har været nogenlunde kontant på omkring 50 procent i perioden Men i samme periode er andelen med grundskole som højest fuldførte uddannelse blandt hele befolkningen faldet. Det betyder, at sammenlignet med hele befolkningen er marginalgruppen uddannelsesmæssigt faldet længere tilbage, end de var i Figur 2 viser over- og underrepræsentationen for marginalgruppen inden for uddannelsesgrupperne.

5 5 Figur 2. Højest fuldførte uddannelse for marginalgruppen, over- og underrepræsentation 1997 og Procent Grundskole inkl. uoplyst Gymnasial Erhvervsfaglig KVU MVU og bachelorer LVU Anm.: Overrepræsentation angiver den relative forskel i procent mellem den givne gruppes andel blandt den marginaliserede gruppe ift. gruppens andel af hele befolkningen mellem 18 og 67 år. Hovedparten af marginalgruppen er medlem af en a-kasse under LO. Således er næsten halvdelen af de marginaliserede forsikrede i LO. Selvom dette er langt den største gruppe, er andelen af marginalgruppen, der er forsikret i LO, faldet siden Således var det i 1997 næsten 60 procent af marginalgruppen, der var forsikrede i LO. Omvendt er andelen af ikke-forsikrede blandt marginalgruppen steget fra 18 procent i 1997 til næsten 30 procent i Fordelingen af marginalgruppen på a-kasser er illustreret i tabel 3 nedenfor. Tabel 3. A-kasse medlemskab for marginalgruppen, 2003 Antal Andel af gruppe personer Procent LO 18,4 1,4 FTF 2,4 0,7 Akademikere 1,9 0,9 Lederne 0,3 0,4 Udenfor hovedorg. 2,8 1,4 Selvstændige 1,1 0,6 Ikke forsikret 11,4 0,9 Total 38,4 1,1 Anm.: Som tabel 1.

6 6 Udover at være overrepræsenterede i LO, er den marginaliserede gruppe også overrepræsenterede i a-kasser, der er uden for hovedorganisationerne. Det er specielt den Kristelige a-kasse, der har en overrepræsentation af marginaliserede. I alle andre a-kasser er den marginaliserede gruppe underrepræsenterede. Bornholms amt og Nordjyllands amt er overrepræsenteret i marginalgruppen Geografisk er marginalgruppen spredt ud over hele landet. Dog er den marginaliserede gruppe overrepræsenteret i Bornholms amt og Nordjyllands amt. Det amt, der har den laveste andel marginaliserede personer, er Viborg amt, hvor den marginaliserede gruppe blot udgør 0,6 procent af befolkningen mellem år. Tabel 4 viser den geografiske fordeling af marginalgruppen. Tabel 4. Geografisk fordeling af marginalgruppen, 2003 Amt Antal Andel af gruppe Ændring personer Procent KBH+Fred 4,3 1,0-70,0 Kbh amt 3,2 0,8-65,6 Fr.borg amt 1,6 0,7-65,9 Roskilde amt 1,0 0,7-65,2 Vest sj. amt 2,1 1,1-57,3 Storstr. amt 2,4 1,4-55,1 Bornholms amt 0,6 2,3-14,6 Fyns amt 4,2 1,4-43,1 Sønderjyl amt 1,9 1,2-35,1 Ribe amt 1,4 0,9-37,3 Vejle amt 2,4 1,0-50,7 Ringkøb. amt 1,4 0,8-46,3 Århus amt 5,5 1,3-51,0 Viborg amt 0,9 0,6-60,0 Nordjyl. amt 5,4 1,7-43,5 Total 38,4 1,1-55,1 Anm.: Som tabel 1. Andelen af marginaliserede er faldet meget kraftigt i hovedstadsområdet og Nordsjælland. Disse områder har oplevet et fald i antallet af marginaliserede på over 65 procent. Også i resten af landet er antallet af marginaliserede faldet, men ikke ligeså voldsomt som i hovedstadsområdet og Nordsjælland.

7 7 Bornholms amt er det amt, hvor antallet af marginaliserede er faldet mindst, nemlig med blot 14,6 procent. Indvandrere fra mindre udviklede lande overrepræsenterede blandt de marginaliserede Over 80 procent af marginalgruppen er etniske danskere, mens resten er enten indvandrere eller efterkommere. Selvom danskere således udgør den største del af den marginaliserede gruppe, er indvandrere meget overrepræsenterede i gruppen, når man sammenligner med andelen af indvandrere i resten af befolkningen. I tabel 5 er herkomsten for marginalgruppen illustreret. Tabel 5. Herkomst for marginalgruppen, 2003 Antal Andel af befolkningsgruppe personer Procent Danskere 31,1 1,0 Indvandrere fra mere udviklede lande 2,2 1,7 Indvandrere fra mindre udviklede lande 4,8 3,2 Efterkommere 0,2 0,8 Total 38,4 1,1 Anm.: Som tabel 1. Det ses af tabellen, at specielt indvandrere fra mindre udviklede lande er overrepræsenterede. Denne gruppe udgør således personer, hvilket svarer til, at 3,2 procent af indvandrere fra mindre udviklede lande mellem år er marginaliserede. Til sammenligning er blot 1,0 procent af danskerne marginaliserede. Indvandrere fra mere udviklede lande er også overrepræsenterede i den marginale gruppe, men i mindre grad end indvandrere fra mindre udviklede lande. Blandt efterkommere er det blot 0,8 procent, der er marginaliserede. Dette er mindre end for hele befolkningen. Selvom efterkommere således er underrepræsenterede, skal dette tages med forbehold. Dels fordi denne gruppe af de marginaliserede blot er på godt 200 personer, dels fordi størstedelen af efterkommerne er forholdsvis unge og derfor vil have en mindre marginaliseringsgrad alene på grund af alderen.

8 8 Faldende aktiveringsgrad blandt de marginaliserede Ser man på, hvordan de marginaliseredes bruttoledighed er fordelt på aktivering og ledighed, kan man se på aktiveringsgraden og ledighedsgraden. Begge disse grader går mellem 0 og 1.000, hvor en grad på svarer til fuld aktivering hhv. ledighed i året. Det er værd at bemærke, at marginaliserede personer pr. konstruktion har en gennemsnitlig årlig bruttoledighedsgrad, dvs. summen af aktiverings- og ledighedsgraden, på mindst 800 set over de sidste tre år. I figur 3 er den gennemsnitlige årsledighedsgrad og aktiveringsgrad vist for den marginaliserede gruppe. Figur 3. Gennemsnitlig årsledighedsgrad og aktiveringsgrad i året for den marginaliserede gruppe, Årsledighedsgrad Aktiveringsgrad Anm.: Figuren viser den gennemsnitlige ledighedsgrad og aktiveringsgrad i året for den marginaliserede gruppe. En grad på 1000 svarer til ledighed hhv. aktivering i hele året. Nogle personer har en bruttoledighedsgrad over pga. dobbeltpostering af nogle aktiverede, jf. boks 1. Kilde: AErådet på baggrund om IDA. Som det fremgår af figuren, er den gennemsnitlige aktiveringsgrad faldet siden 1999 for den marginaliserede gruppe, mens den gennemsnitlige årsledighedsgrad er steget. Således var den gennemsnitlige årsledighedsgrad højere end den gennemsnitlige aktiveringsgrad i 2003, mens aktiveringsgraden var 1 ¾ gange større end ledighedsgraden i Den marginaliserede gruppe deltager altså i mindre grad i aktivering end tidligere, mens de i højere grad er passivt ledige.

9 9 Ser man på den gennemsnitlige aktiveringsgrad for marginalgruppen inden for uddannelsesgrupper, er det personer med en gymnasial uddannelse, der har den højeste aktiveringsgrad. Omvendt har personer med en LVU den laveste aktiveringsgrad. For alle uddannelsesgrupper gælder det, at den gennemsnitlige aktiveringsgrad er faldet siden Specielt er den faldet meget for de marginaliserede med en erhvervsfaglig uddannelse. For denne gruppe er aktiveringsgraden faldet fra 600 i 1999 til godt 430 i Figur 4. Gennemsnitlig aktiveringsgrad fordelt på højest fuldførte uddannelse, 1999 og Grad Grundskole inkl. uoplyst Gymnasial Erhvervsfaglig KVU MVU og bachelorer LVU Aktivering 1999 Aktivering 2003 Anm.: Figuren viser den gennemsnitlige aktiveringsgrad for den marginale gruppe. En grad på svarer til fuldt aktivering i hele året. Kilde: AErådet på baggrund af IDA Indvandrere fra mindre udviklede lande har en markant højere aktiveringsgrad end de andre grupper. Derudover har denne gruppes aktiveringsgrad som den eneste være stigende i perioden De gennemsnitlige aktiveringsgrader fordelt på herkomst er illustreret i figur 5.

10 10 Figur 5. Aktiveringsgrader for marginalgruppen fordelt på herkomst, 1999 og Grad Danskere Indvandrere fra mere udviklede lande Indvandrere fra mindre udviklede lande Efterkommere Aktivering 1999 Aktivering 2003 Anm.: Som figur 4.

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

De forsikrede indvandrere og efterkommere

De forsikrede indvandrere og efterkommere De forsikrede indvandrere og efterkommere En analyse af indvandrere og efterkommere i arbejdsløshedskasserne Af Camilla Blæsbjerg, tidligere studentermedhjælper i LO, Jan Eriksen, arbejdsmarkedskonsulent

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011

Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011 Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011 November 2012 Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011 Udarbejdet for Bornholms Regionskommune af Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning November

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere