STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015"

Transkript

1 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015

2 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper og størrelser, etnicitet, offentlig forsørgelse, bruttoindkomst, år og geografi. Landsbyggefondens beboerstatistik giver et billede af beboersammensætningen i den almene bolig, udviklingen heri over tid og en sammenligning med resten af landet. Beboerstatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligninger og benchmarking, samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. Bagerst i publikationen er der indsat bilagstabeller, som indeholder kommuneopdelte tal for de overordnede variable i publikationen. Publikationen indledes med en gennemgang af datagrundlag og en sammenfatning af hovedpunkterne fra tabeller og figurer i hele publikationen. Del 1 omhandler henholdsvis fordelingen af husstande, beboersammensætning, offentlig forsørgede, tilflyttere og fraflyttere samt indkomstforhold i separate afsnit. I starten af hvert afsnit findes en kort tekstgennemgang samt en tabel- og figuroversigt Del 2 indeholder et særligt tema med fokus på enlige i den almene bolig. Publikationen er baseret på udtræk fra Danmarks s Forskningsservice og adresseoplysninger fra Landsbyggefondens Huslejeregister. Beboere i den almene bolig 2015 er en del af fondens faste årlige statistikker. Næste udgave af beboerstatistikken forventes udgivet ultimo LANDSBYGGEFONDEN December

3 Indhold Forord... 1 Indhold... 2 Datagrundlag... 3 Sammenfatning... 6 Del 1. Almene boliger... 8 Del 1.1. Husstande... 8 Del 1.2. Beboersammensætning Del 1.3. Offentligt forsørgede Del 1.4. Tilflyttere og fraflyttere Del 1.5. Indkomstforhold Del 2. Enlige i den almene Noter Bilagstabeller

4 Datagrundlag Beboere i den almene bolig 2015 er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks s Forskningsservice og adresseoplysninger fra Landsbyggefondens Huslejeregister. Antallet af husstande opgøres til og antallet af personer til pr. 1. januar 2015 ved en kobling mellem befolkningsdata i Danmarks og adresseoplysningerne. Dækningsgraden for Beboere i den almene 2015 er dermed 96,2 % Tabel A: Datagrundlag for Beboere i den almene bolig 2015 Antal boliger Antal boliger i LBF Stamdata (regnskabspligtige) Antal ibrugtagne boliger i LBF Stamdata Antal boliger i Beboerstatistik Dækningsgrad 96,2 % Anm.: Dækningsgraden beregnes som (Antal boliger i Beboerstatistik 2015/Antal ibrugtagne boliger i LBF Stamdata)*100 Det er ikke muligt at knytte oplysninger fra Danmarks til samtlige boliger boliger i den almene bolig: 1. Der sker løbende ændringer i boligmassen som følge af sammenlægninger eller nedlæggelser af afdelinger. 2. Der er ledige boliger og dermed ingen personer i boligen, som der kan knyttes oplysninger til. 3. Fejlbehæftede oplysninger såsom fejl i BBR-numre, ejerforhold, adresser og undervurdering af antallet af boliger i forhold til Landsbyggefondens Stamdatabase gør det vanskeligt at opnå en højere dækningsgrad. Anvendte oplysninger fra Danmarks Oplysningerne fra Danmarks er opgjort pr. 1. januar 2015, for året 2014 og for året I alle tabeller er beboerne i de almene boliger opgjort pr. 1. januar Hertil knyttes de nyeste oplysninger om befolkningens sammensætning, antal offentligt forsørgede og indkomstforhold. Følgende oplysninger er opgjort pr. 1. januar 2015: Husstandsoplysninger fordelt på enlige mænd og kvinder med og uden børn, par med og uden børn samt øvrige husstande 1. Beboere fordelt på køn og alder. Indvandrere og efterkommere fordelt på vestlige lande 2 og ikke-vestlige lande 3. Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande fordelt på oprindelseslande. Følgende oplysninger er opgjort for året 2014: Til- og fraflytninger opgjort på antal personer. Offentligt forsørgede er opgjort for året 2013 og er opgjort som fuldtidspersoner i alderen år efter følgende indikatorer: 1. Samtlige registrerede ledige, som ikke er under aktivering (inkl. samtlige arbejdsløse med starthjælp, introduktionsydelse eller kontanthjælp). 2. Statsligt og kommunalt aktiverede med arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp/starthjælp/ introduktionsydelse, revalidender og personer på ledighedsydelse. 3. Passive kontanthjælpsmodtagere (inkl. starthjælp og introduktionsydelse). 3

5 4. Personer på sygedagpenge, hvor dagpengene udbetales direkte til den sikrede (eksklusiv tilfælde hvor der findes en arbejdsgiver), og hvor fraværsperioden er mindst 8 uger (jf. sygedagpengelovens 13), eller hvor sygedagpengene udbetales efter reglerne om sygedagpenge til arbejdsløse. 5. Personer på førtidspension. I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i Almen Styringsdialog. Oplysninger om indkomst er fra indkomståret Årstallet i tabeloverskrifterne henviser til årstallet for oplysningerne, der er sat sammen med befolkningen pr. 1. januar Der tages forbehold for mindre afvigelser, der skyldes afrunding. Definitioner Personer af dansk oprindelse Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger og født i Danmark. Indvandrere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere eller født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer. Efterkommere Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Vestlige lande Vestlige lande omfatter Norden, EU-land med Andorra, Lichtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande Ikke-vestlige lande omfatter alle land, som ikke er nævnt under vestlige lande. Indkomst Bruttoindkomsten omfatter al indkomst (før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag), der inddrages under den almindelige indkomstbeskatning, herunder indkomst som medarbejdende ægtefælle. Underskud fra selvstændig virksomhed samt fradrag for medarbejdende ægtefælle indgår i bruttoindkomsten som negativ indkomst. Indkomster, der ikke er omfattet af den almindelige indkomstbeskatning og således ikke er inkluderet i bruttoindkomsten, omfatter bl.a. de fleste kapitalgevinster, aktieindkomster, arv og visse gaver, forskellige tillæg til offentlige pensioner, visse ydelser efter lov om social aktivering, boligstøtte og børnetilskud. Flytteprocent Flytteprocenten beregnes som (antal flytninger)/(antal personer) * 100. Øvrig bolig Begrebet øvrig bolig dækker den del af boligen, der ikke er almen. 4

6 Øvrige husstande Øvrige husstande omfatter husstande med flere familier samt uoplyste husstande. Forskel i procent I tabeller, der sammenligner den almene bolig med den øvrige bolig, benyttes udtrykket Forskel i procent. Det er en beregning af den relative forskel i andele mellem den almene bolig og den øvrige bolig. Er der flere eller færre, end der ville være, hvis den almene bolig så ud på præcis samme måde som den øvrige bolig? Se eksempel 1. Eksempel 1. Forskel i procent Almen bolig Øvrig bolig Forskel i pct. Husstande med dyr 75% 25% 200% Anm.: Tallene i eksempel 1 er fiktive. I eksemplet holder 75 % af husstandene i den almene dyr, mens det tilsvarende tal er 25 % for den øvrige bolig. Der er 200 % ((75/25)-1*100) flere husstande i den almene med dyr end der er i den øvrige bolig. Det er ikke muligt, at udregne disse forskelle i procent præcist med de afrundede tal, der fremgår af publikationen. Niveauet vil kunne efterregnes, men grundet afrundinger, vil det præcise tal ikke kunne genskabes. Figurer Intervallerne i figurerne er beregnet som ((største værdi mindste værdi)/5). For figur 1 ser udregningen således ud: Det største gennemsnitlige antal beboere pr. husstand var 2,28 og det mindste antal beboere pr. husstand var 1,11. Det giver følgende intervallængde: ((2,28-1,11)/5) = 0,23. 5

7 Sammenfatning Den almene bolig adskiller sig på flere punkter fra resten af landet. Der bor en større andel enlige både med og uden børn og en større andel af indvandrere og efterkommere. Derudover er bruttoindkomsten lavere og andelen af offentligt forsørgede højere i den almene bolig end i den øvrige bolig. En sjettedel af Danmarks befolkning bor alment Pr. 1. januar 2015 bor der personer i Danmark, heraf bor personer i den almene bolig. Det svarer til, at en sjettedel af befolkningen bor alment. Den gennemsnitlige husstand i den almene bolig er mindre end i den øvrige bolig. Der bor i gennemsnit 1,8 personer pr. husstand i de almene boliger og 2,2 personer i den øvrige bolig. De største husstande i den almene bolig findes i de store byer og Københavnsområdet. Der er en større andel husstande med én person i den almene bolig end i den øvrige bolig, mens der er færre husstande med to personer og derover. Flest enlige kvinder i den almene bolig Den almene bolig er kendetegnet ved, at enlige med eller uden børn udgør en større andel af husstandene, end i den øvrige bolig. En enlig er en voksen, der ikke bor sammen med en anden voksen. Enlige udgør mere end 2 ud af 3 husstande i den almene mod ca. 39 % i den øvrige bolig. Generelt er der blandt enlige en større andel uden børn end med børn i både den almene bolig og i den øvrige bolig. I den almene bolig er andelen dobbelt så stor som i øvrige bolig, 11,2 % i forhold til 5,1 %. Den enlige beboer, som oftest findes i den almene bolig er kvinde, af dansk oprindelse og bor ikke sammen med børn. Der er flere enlige kvinder med børn i den almene end i den øvrige bolig specielt hvis kvinderne er indvandrere eller efterkommere. Forskelle i aldersfordelingen i den almene bolig og resten af landet giver sig udslag i forskellige gennemsnitsaldre. I den almene bolig er den gennemsnitlige beboer 41,1 år, mens gennemsnittet er 40,4 år for den resterende del af befolkningen. Den gennemsnitlige alder i den almene bolig er højest i Region Nordjylland, 44,4 år, og lavest i Region Hovedstaden, hvor den gennemsnitlige alder er 39,9 år. 1 ud af 4 af beboerne er indvandrere og efterkommere Andelen af indvandrere og efterkommere i den almene er større end i resten af landet. I den almene bolig er af beboerne indvandrere og efterkommere, hvilket svarer til 27 % af det samlede antal beboere. Der er store regionale forskelle på den samlede andel af indvandrere og efterkommere i den almene bolig. I Region Hovedstaden er 32 % af beboerne indvandrere og efterkommere, mens det i Region Nordjylland er 18 %. Mere end halvdelen af alle efterkommere fra ikke-vestlige lande i Danmark, bor i den almene bolig efterkommere fra ikke-vestlige lande bor alment pr. 1. januar 2015, svarende til 59,7 %. For gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som bor alment, er Tyrkiet og Irak de mest almindelige oprindelseslande, men også her er der regionale forskelle. Indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet er den største 6

8 gruppe i Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens det er personer fra Bosnien-Hercegovina, der udgør den største andel i Region Syddanmark. I Region Midtjylland er det somaliere, der udgør den største gruppe og i Region Nordjylland er det forskellige nationaliteter fra Østeuropa der dominerer. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i den almene bolig har været stigende i de sidste 5 år. En tredjedel af beboerne er offentligt forsørgede Andelen af offentligt forsørgede er højere blandt beboere i den almene bolig end i den øvrige bolig. Mere end en tredjedel af beboerne i den almene bolig er offentligt forsørgede i 2013, mens det tilsvarende tal for den øvrige bolig er 12 %. Beboere på førtidspension udgør den største gruppe med 15 %. Blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande 3, der bor i den almene bolig, er omkring halvdelen offentligt forsørgede, mens det er 17 % i den øvrige bolig. Efterkommere fra ikke-vestlige lande er i langt mindre grad offentligt forsørgede. 18 % af efterkommerne fra ikke-vestlige lande er offentligt forsørgede. Den gennemsnitlige bruttoindkomst i den almene bolig er kr., mens den er for personer i den øvrige bolig. Det er mest almindeligt at have en bruttoindkomst i intervallet kr. for beboere i den almene bolig, mens en indkomst over kr. er det oftest forekommende i den øvrige bolig. Tilflyttere ældre end fraflyttere Den gennemsnitlige alder for tilflyttere til den almene bolig er 31,1 år, mens den gennemsnitlige alder for fraflyttere er 30,7 år. Blandt tilflyttere og fraflyttere i Region Hovedstaden er andelen af offentligt forsørgede lavere end i de øvrige regioner. 7

9 Del 1. Almene boliger Del 1.1. Husstande Der er husstande i den almene bolig pr. 1. januar Der er flest almene husstande i Region Hovedstaden og færrest i Region Nordjylland. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er 1,8 beboere i den almene bolig og 2,2 i den øvrige bolig. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er størst i Region Hovedstaden og mindst i Nordjylland. De største husstandsstørrelser findes i København og omegnskommunerne samt Aarhus. Over halvdelen (56 %) af de almene husstande består af en enkelt beboer, mens 1 ud af 10 husstande udgøres af 4 beboere eller flere. Dette dækker over store regionale variationer. I Region Nordjylland er 63 % af husstandene enkeltpersoners husstande, og 5 % af husstandene består af 4 eller flere beboere. I Region Hovedstaden beboes halvdelen af husstandene af 1 person, og 11 % af husstandene består af 4 eller flere beboere. Andelen af enlige i den almene varierer fra 62 % i Region Hovedstaden til 72 % i Region Nordjylland. Andelene er væsentligt højere i den almene bolig end i den øvrige bolig, hvor andelen af enlige er 39 %. I den almene bolig udgør enlige kvinder 42 % af samtlige husstande. Der er flere enlige kvinder end enlige mænd i alle regioner. 8

10 Del 1.1. Husstande Tabel 1: Beboere pr. husstand pr. 1. januar Tabel 2: Beboere pr. husstand på regioner pr. 1. januar Figur 1: Beboere pr. Husstand fordelt på kommuner pr. 1. januar Tabel 3: Husstande fordelt på størrelse og region pr. 1. januar Tabel 4: Husstandsstørrelser fordelt på bolig pr. 1. januar Figur 2: Husstandsstørrelser fordelt på region pr. 1. januar Tabel 5: Husstandstyper fordelt på region pr. 1. januar Tabel 6: Husstandstyper fordelt på bolig og andele pr. 1. januar Figur 3: Husstandstyper fordelt på region pr. 1. januar

11 Tabel 1: Beboere pr. husstand pr. 1. januar 2015 Almen bolig Øvrig bolig Forskel i pct. Beboere pr. husstand 1,8 2,2-21% Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. Tabel 2: Beboere pr. husstand på regioner pr. 1. januar 2015 Almen bolig Antal husstande Antal beboere Beboere pr. husstand Hovedstaden ,9 Sjælland ,7 Syddanmark ,7 Midtjylland ,7 Nordjylland ,6 Samlet ,8 Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. 10

12 Figur 1: Beboere pr. Husstand fordelt på kommuner pr. 1. januar 2015 Note: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Geodatastyrelsen. Beboere pr. husstand er inddelt i fem intervaller med samme intervallængde. Afvigelser pga. afrundinger kan dog fremkomme. 11

13 Tabel 3: Husstande fordelt på størrelse og region pr. 1. januar 2015 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1 person % % % 2 personer % % % 3 personer % % % 4 personer % % % 5 personer % % % 6 personer % % 490 1% 7 personer % 679 0% 157 0% 8 personer eller flere 725 0% 274 0% 74 0% Husstande % % % Beboere Beboere pr. husstand 1,8 1,9 1,7 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1 person % % % 2 personer % % % 3 personer % % % 4 personer % % % 5 personer % % 630 1% 6 personer 772 1% 854 1% 236 0% 7 personer 263 0% 304 0% 69 0% 8 personer eller flere 131 0% 196 0% 50 0% Husstande % % % Beboere Beboere pr. husstand 1,7 1,7 1,6 12

14 Tabel 4: Husstandsstørrelser fordelt på bolig pr. 1. januar 2015 Almen bolig Øvrig bolig Forskel i pct. Andel Andel Procent 1 person 56% 34% 66% 2 personer 25% 36% -29% 3 personer 9% 12% -23% 4 personer 6% 13% -55% 5 personer eller flere 4% 6% -37% Husstande i alt 100% 100% Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. Figur 2: Husstandsstørrelser fordelt på region pr. 1. januar 2015 Procent 100% 90% 80% 70% 5% 5% 3% 6% 3% 5% 5% 7% 12% 9% 13% 8% 11% 13% 13% 24% 24% 6% 3% 5% 13% 9% 12% 25% 6% 13% 12% 2% 4% 7% 23% 6% 12% 12% 60% 27% 50% 32% 38% 37% 36% 37% 40% 30% 20% 10% 50% 37% 59% 31% 60% 32% 58% 32% 63% 34% 0% Almen Øvrig Almen Øvrig Almen Øvrig Almen Øvrig Almen Øvrig Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer og derover 13

15 Tabel 5: Husstandstyper fordelt på region pr. 1. januar 2015 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Enlige Mænd uden børn % % % Mænd med børn % % 955 1% Enlige mænd i alt % % % Kvinder uden børn % % % Kvinder med børn % % % Enlige kvinder i alt % % % Par Par uden børn % % % Par med børn % % % Par i alt % % % Øvrige Øvrige husstande i alt % % % Husstande i alt % % % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Enlige Mænd uden børn % % % Mænd med børn % % 523 1% Enlige mænd i alt % % % Kvinder uden børn % % % Kvinder med børn % % % Enlige kvinder i alt % % % Par Par uden børn % % % Par med børn % % % Par i alt % % % Øvrige Øvrige husstande i alt % % % Husstande i alt % % % 14

16 Tabel 6: Husstandstyper fordelt på bolig og andele pr. 1. januar 2015 Almen bolig Øvrig bolig Forskel i pct. Andel Andel Enlige Mænd uden børn 24% 16% 49% Mænd med børn 1% 1% 21% Enlige mænd i alt 26% 18% 47% Kvinder uden børn 32% 17% 82% Kvinder med børn 10% 4% 148% Enlige kvinder i alt 42% 21% 95% Par Par uden børn 16% 30% -47% Par med børn 11% 23% -55% Par i alt 26% 53% -50% Øvrige Øvrige husstande i alt 6% 8% -21% Husstande i alt 100% 100% 0% 15

17 Figur 3: Husstandstyper fordelt på region pr. 1. januar 2015 Procent 100% 90% 80% 8% 13% 11% 21% 5% 9% 14% 8% 23% 5% 6% 6% 7% 9% 9% 16% 24% 16% 25% 4% 6% 7% 23% 15% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 16% 11% 28% 22% 1% 25% 4% 20% 17% 1% 11% 35% 24% 1% 32% 4% 16% 15% 1% 9% 33% 27% 1% 32% 4% 16% 16% 1% 9% 32% 26% 1% 31% 4% 16% 16% 1% 8% 36% 27% 1% 33% 4% 16% 17% 1% 0% Almen Øvrig Almen Øvrig Almen Øvrig Almen Øvrig Almen Øvrig Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Mænd uden børn Mænd med børn Kvinder uden børn Kvinder med børn Par uden børn Par med børn Øvrige husstande 16

18 Del 1.2. Beboersammensætning Der er beboere i den almene bolig pr. 1. januar 2015, heraf er 20 % af beboerne under 18 år og en tilsvarende andel over 65 år. Denne fordeling ses også i den øvrige bolig. Den almene bolig adskiller sig fra den øvrige bolig ved andelen af 35 til 64 årige. I den almene bolig udgør denne gruppe 35 %, mens samme aldersgruppe i den øvrige bolig udgør 41 %. Forskellene i aldersfordelingen i den almene bolig og i øvrige bolig giver sig udslag i forskel i beboernes gennemsnitsaldre. I den almene bolig er den gennemsnitlige beboer 41,1 år, mens alderen er 40,4 år i den øvrige bolig. Andelen af personer over 64 år i den almene bolig er størst i Nordjylland (26 %) og mindst i Region Hovedstaden (19 %). Den gennemsnitlige alder i den almene bolig er højest i Region Nordjylland, 44,4 år, og lavest i Region Hovedstaden, hvor den gennemsnitlige alder i den almene bolig er 39,9 år. Mere end en fjerdedel af de almene beboere er indvandrere eller efterkommere, mens dette kun gælder for 8 % i resten af befolkningen. Over halvdelen af alle efterkommere fra ikke-vestlige lande i Danmark, bor i den almene bolig efterkommere fra ikke-vestlige lande bor alment pr. 1. januar 2015, svarende til 59,7 %. Andelen af indvandrere og efterkommere, som bor alment, er ulige fordelt på regioner, med 32 % i Region Hovedstaden og 18 % i Nordjylland. På kommuneniveau er det København, Frederiksberg, Høje Taastrup og Ishøj, der har den største koncentration af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Kommuner med de laveste andele er Bornholm, Hedensted, Samsø, Langeland, Læsø og Stevns. Tyrkiet og Irak er de mest almindelige oprindelseslande blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i den almene bolig. Indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet udgør den største gruppe i Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens Bosnien-Hercegovina udgør den største gruppe i Region Syddanmark. I Region Midtjylland er det somaliere, der udgør den største gruppe og i Region Nordjylland er det forskellige nationaliteter fra Østeuropa der dominerer. 17

19 Del 1.2. Beboersammensætning Tabel 7: Beboere fordelt på køn, alder og region pr. 1. januar Tabel 7: Beboere fordelt på køn, alder og region pr. 1. januar 2015 fortsat Tabel 8: Beboere fordelt på køn, alder og bolig pr. 1. januar Figur 4: Beboere fordelt på alder, regioner og bolig pr. 1. januar Tabel 9: Indvandrere og efterkommere fordelt på region pr. 1. januar Tabel 10: Andel Indvandrere og efterkommere fordelt på bolig pr. 1. januar Figur 5: Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 i den almene bolig pr. 1. jan Figur 6: Andel indvandrere og efterkommere fordelt på region og bolig pr. 1. januar Tabel 11: Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 på oprindelsesland og region pr. 1. jan Tabel 12: Andel Indvandrere og efterkommere i den almene bolig, Tabel 13: Andel Indvandrere og efterkommere i den øvrige bolig,

20 Tabel 7: Beboere fordelt på køn, alder og region pr. 1. januar 2015 Alder Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Alle beboere ,4% ,0% ,9% ,1% ,3% ,4% ,0% ,8% ,4% ,3% ,3% ,5% ,9% ,3% ,9% ,3% ,8% ,3% ,3% ,3% ,1% ,6% ,3% ,5% Samlet ,0% ,0% ,0% Mænd ,8% ,1% ,5% ,2% ,8% ,4% ,5% ,9% ,1% ,7% ,6% ,7% ,5% ,1% ,1% ,1% ,4% ,8% ,8% ,5% ,1% ,0% ,6% ,2% Samlet ,6% ,0% ,0% Kvinder ,6% ,9% ,4% ,9% ,5% ,0% ,5% ,9% ,3% ,6% ,8% ,8% ,4% ,2% ,8% ,2% ,4% ,5% ,6% ,7% ,0% ,6% ,7% ,3% Samlet ,4% ,0% ,0% Gennemsnitsalder 41,1 39,9 42,3 19

21 Tabel 7: Beboere fordelt på køn, alder og region pr. 1. januar 2015 fortsat Alder Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Alle beboere ,9% ,3% ,5% ,1% ,5% ,6% ,4% ,2% ,9% ,9% ,8% ,1% ,9% ,1% ,9% ,6% ,3% ,6% ,5% ,5% ,5% ,7% ,5% ,9% Samlet ,0% ,0% ,0% Mænd ,6% ,7% ,3% ,7% ,9% ,0% ,8% ,6% ,1% ,6% ,6% ,9% ,2% ,2% ,8% ,3% ,6% ,7% ,3% ,3% ,4% ,4% ,9% ,9% Samlet ,8% ,9% ,1% Kvinder ,3% ,5% ,1% ,4% ,6% ,7% ,6% ,5% ,9% ,2% ,2% ,2% ,8% ,9% ,1% ,2% ,7% ,9% ,2% ,1% ,1% ,3% ,5% ,9% Samlet ,2% ,1% ,9% Gennemsnitsalder 42,3 40,3 44,4 20

22 Tabel 8: Beboere fordelt på køn, alder og bolig pr. 1. januar 2015 Alder Almen bolig Øvrig bolig Forskel i pct. Andel Andel Procent Alle beboere 0-6 7% 8% -4% % 13% -9% % 9% 24% % 11% 16% % 21% -15% % 20% -12% % 14% 0% 80-7% 4% 77% Samlet 100% 100% 0% Mænd 0-6 4% 4% -3% % 7% -8% % 5% 21% % 6% 15% % 11% -20% % 10% -18% % 7% -19% 80-2% 2% 32% Samlet 47% 50% -7% Kvinder 0-6 4% 4% -4% % 6% -9% % 4% 27% % 6% 16% % 10% -9% % 10% -5% % 7% 18% 80-5% 2% 107% Samlet 53% 50% 7% Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. 21

23 Figur 4: Beboere fordelt på alder, regioner og bolig pr. 1. januar 2015 Procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 5% 3% 13% 13% 17% 18% 22% 19% 8% 4% 8% 17% 16% 15% 17% 22% 18% 18% 21% 17% 4% 16% 21% 21% 4% 6% 14% 13% 16% 20% 17% 21% 10% 16% 17% 16% 4% 15% 21% 20% 40% 30% 20% 13% 15% 12% 13% 8% 10% 10% 9% 10% 7% 11% 9% 15% 13% 11% 9% 13% 10% 9% 12% 10% 13% 12% 12% 14% 11% 14% 11% 14% 10% 13% 0% 8% 8% 7% 7% 7% Almen Øvrig Almen Øvrig Almen 5% Øvrig 7% 8% 6% 7% Almen Øvrig Almen Øvrig Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0-6 år 7-17 år år år år år år 80 år og derover 22

24 Tabel 9: Indvandrere og efterkommere fordelt på region pr. 1. januar 2015 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Vestlige lande Indvandrere og efterkommere ,3% ,4% ,0% Ikke vestlige lande Indvandrere ,9% ,9% ,2% Efterkommere ,3% ,5% ,3% Samlet ,4% ,9% ,5% Antal beboere i alt ,0% ,0% ,0% Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Vestlige lande Indvandrere og efterkommere ,6% ,3% ,2% Ikke vestlige lande Indvandrere ,6% ,7% ,8% Efterkommere ,1% ,7% ,9% Samlet ,3% ,7% ,9% Antal beboere i alt ,0% ,0% ,0% Tabel 10: Andel Indvandrere og efterkommere fordelt på bolig pr. 1. januar 2015 Den almene bolig Den øvrige bolig Forskel i pct. Andel Andel Procent Vestlige lande Indvandrere og efterkommere 4% 4% - Ikke vestlige lande Indvandrere 15% 3% 371% Efterkommere 8% 1% 625% Samlet 27% 8% 227% Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. 23

25 Figur 5: Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 i den almene bolig pr. 1. januar 2015 Note: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Geodatastyrelsen. Andel af befolkningen er inddelt i fem intervaller med samme intervallængde. Afvigelser pga. afrundinger kan dog fremkomme. 24

26 Figur 6: Andel indvandrere og efterkommere fordelt på region og bolig pr. 1. januar 2015 Procent 35% 30% 25% 11% 8% 7% 8% 20% 6% 15% 4% 10% 5% 0% 15% 3% 17% 4% 4% 4% Almen 1% Øvrig Almen 2% 5% 12% 6% Øvrig 1% 2% 3% 3% Almen Øvrig 15% 5% Almen 1% 2% 15% 4% 4% Øvrig Almen 1% 2% 3% Øvrig 10% 4% Almen 1% 2% 3% Øvrig Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Indvandrere og efterkommere - vestlige lande Indvandrere - ikke-vestlige lande Efterkommere - ikke-vestlige lande 25

27 Tabel 11: Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 efter oprindelsesland og region pr. 1. januar 2015 Hele landet Hovedstaden Sjælland Oprindelsesland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Afghanistan ,0% ,5% ,8% Bosnien-Hercegovina ,7% ,6% ,7% Irak ,9% ,5% ,6% Iran ,9% ,6% 828 3,7% Libanon ,6% ,5% ,9% Pakistan ,2% ,8% 287 1,3% Somalia ,8% ,6% ,6% Sri Lanka ,7% 331 0,3% 308 1,4% Tidl. Jugoslavien ,5% ,6% ,6% Tyrkiet ,9% ,8% ,3% Vietnam ,5% 879 0,8% 173 0,8% Andre lande ,3% ,4% ,5% Samlet ,0% ,0% ,0% Syddanmark Midtjylland Nordjylland Oprindelsesland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Afghanistan ,6% ,9% 553 2,5% Bosnien-Hercegovina ,7% ,2% 932 4,2% Irak ,7% ,2% 940 4,2% Iran ,4% ,0% 595 2,7% Libanon ,0% ,2% 902 4,1% Pakistan 460 1,1% 189 0,4% 48 0,2% Somalia ,3% ,8% ,9% Sri Lanka ,9% ,8% 294 1,3% Tidl. Jugoslavien ,1% ,7% 511 2,3% Tyrkiet ,3% ,5% 597 2,7% Vietnam ,0% ,5% 584 2,6% Andre lande ,9% ,7% ,3% Samlet ,0% ,0% ,0% Note: Den store andel af andre lande i Region Nordjylland består primært af personer fra Rusland og Østeuropa. 26

28 Tabel 12: Andel Indvandrere og efterkommere i den almene bolig, Vestlige lande Indvandrere og efterkommere 3,4% 3,6% 3,9% 4,1% 4,3% Ikke vestlige lande Indvandrere 14,1% 14,1% 14,2% 14,5% 14,9% Efterkommere 7,8% 8,0% 8,1% 8,2% 8,3% Samlet 25,3% 25,7% 26,1% 26,8% 27,4% Tabel 13: Andel Indvandrere og efterkommere i den øvrige bolig, Vestlige lande Indvandrere og efterkommere 3,4% 3,5% 3,8% 3,8% 4,1% Ikke vestlige lande Indvandrere 2,7% 2,8% 2,8% 3,0% 3,2% Efterkommere 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% Samlet 7,0% 7,3% 7,6% 7,9% 8,4% 27

29 Del 1.3. Offentligt forsørgede I 2013 er mere end en tredjedel af beboerne i den almene mellem 18 og 64 år offentligt forsørgede. Heraf er den største gruppe på førtidspension. Andelen af de almene beboere, der er offentligt forsørgede adskiller sig fra befolkningen som helhed. Beboere i den almene bolig er oftere offentligt forsørgede og samtidig har denne andelen været stigende gennem perioden Andelen af offentligt forsørgede er højere for indvandrere fra ikke-vestlige lande 3 end for den resterende del af beboerne i den almene bolig. 46 % af indvandrerne mellem 18 og 64 år er offentligt forsørgede, mens andelen af offentligt forsørgede blandt efterkommere fra ikke-vestlige lande er 18 %. Regionalt set varierer andelen af offentligt forsørgede i den almene bolig fra 33 % i Region Hovedstaden til 40 % i Region Syddanmark. I Region Hovedstaden er der markant færre førtidspensionister end i de andre områder af landet. Det er i kommunerne Lolland og Odsherred, den største andel af offentligt forsørgede beboere findes, mens andelen er mindst i kommunerne omkring København. I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i Almen Styringsdialog. 28

30 Del 1.3. Offentligt forsørgede Tabel 14: Offentligt forsørgede beboere, år fordelt på region, Figur 7: Andel offentligt forsørgede i den almene bolig, år, Tabel 15: Offentligt forsørgede, år, Tabel 16: Offentligt forsørgede indvandrere fra ikke-vestlige lande, år, fordelt på region, Figur 8: Offentligt forsørgede fordelt på region, Tabel 17: Offentligt forsørgede indvandrere fra ikke-vestlige lande, år, Tabel 18: Offentligt forsørgede efterkommere fra ikke-vestlige lande, år, Tabel 19: Offentligt forsørgede efterkommere fra ikke-vestlige lande, år, Figur 9: Offentligt forsørgede beboere,

31 Tabel 14: Offentligt forsørgede beboere, år fordelt på region, 2013 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering ,3% ,4% ,3% Aktiverede ,0% ,0% ,8% Kontanthjælpsmodtagere ,7% ,4% ,2% Sygedagpenge ,5% ,0% ,5% Førtidspension ,2% ,4% ,6% Samlet ,6% ,2% ,4% Antal årige Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering ,1% ,4% ,8% Aktiverede ,7% ,0% ,2% Kontanthjælpsmodtagere ,7% ,6% ,2% Sygedagpenge ,5% ,6% 622 1,4% Førtidspension ,0% ,7% ,5% Samlet ,0% ,4% ,1% Antal årige Note: I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i Almen Styringsdialog. 30

32 Figur 7: Andel offentligt forsørgede i den almene bolig, år, 2013 Note: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Geodatastyrelsen. Andel beboere er inddelt i fem intervaller med samme intervallængde. Afvigelser pga. afrundinger kan forekomme. I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i Almen Styringsdialog. 31

33 Tabel 15: Offentligt forsørgede, år, 2013 Almen bolig Øvrig bolig Forskel i pct. Andel Andel Procent Ledige udenfor aktivering 5% 3% 78% Ledige i aktivering 6% 2% 166% Kontanthjælpsmodtagere 7% 1% 436% Sygedagpenge 1% 1% 90% Førtidspension 15% 4% 249% Samlet 35% 12% 199% Tabel 16: Offentligt forsørgede indvandrere fra ikke-vestlige lande, år, fordelt på region, 2013 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 8.010,6 6,7% 4.629,3 8,2% 689,8 5,8% Ledige i aktivering 7.880,6 6,6% 3.458,2 6,1% 774,2 6,5% Kontanthjælpsmodtagere ,5 13,3% 6.419,4 11,4% 1.802,8 15,2% Sygedagpenge 2.231,7 1,9% 1.017,1 1,8% 181,6 1,5% Førtidspension ,3 17,2% 7.374,2 13,1% 2.316,2 19,6% Samlet ,8 45,8% ,2 40,5% 5.764,5 48,7% Indvandrere årige Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 1.281,7 1,1% 1.095,8 1,9% 314,0 2,7% Ledige i aktivering 1.529,7 1,3% 1.767,0 3,1% 351,7 3,0% Kontanthjælpsmodtagere 3.528,7 3,0% 3.073,8 5,4% 998,9 8,4% Sygedagpenge 435,8 0,4% 489,7 0,9% 107,6 0,9% Førtidspension 4.610,3 3,9% 5.283,0 9,4% 878,7 7,4% Samlet ,1 9,6% ,2 20,7% 2.650,8 22,4% Indvandrere årige , , ,0 32

34 Figur 8: Offentligt forsørgede fordelt på region, 2013 Procent 40% 35% 30% 9% 19% 19% 18% 17% 25% 2% 20% 4% 1% 2% 2% 1% 15% 6% 7% 8% 6% 7% 10% 5% 0% 11% Almen 3% 1% 1% 2% 3% Øvrig 7% 5% Almen 6% 1% 2% 3% 3% Øvrig 7% 5% Almen 5% 1% 2% 3% Øvrig 1% 7% 4% Almen 5% 1% 3% 3% Øvrig 1% 6% 5% Almen 5% 1% 1% 3% 3% Øvrig Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ledige udenfor aktivering Ledige i aktivering Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpenge Førtidspension Tabel 17: Offentligt forsørgede indvandrere fra ikke-vestlige lande, år, 2013 Almen bolig Øvrig bolig Forskel i pct. Andel Andel Procent Ledige udenfor aktivering 7% 4% 63% Ledige i aktivering 7% 3% 138% Kontanthjælpsmodtagere 13% 4% 262% Sygedagpenge 2% 1% 61% Førtidspension 17% 6% 202% Samlet 46% 17% 162% Note: I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i Almen Styringsdialog. 33

35 Tabel 18: Offentligt forsørgede efterkommere fra ikke-vestlige lande, år, 2013 Hele landet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 1.310,7 5,8% 906,3 6,5% 117,1 5,7% Ledige i aktivering 992,6 4,4% 595,1 4,3% 109,3 5,3% Kontanthjælpsmodtagere 1.085,0 4,8% 628,6 4,5% 108,3 5,3% Sygedagpenge 199,8 0,9% 123,4 0,9% 19,6 1,0% Førtidspension 494,5 2,2% 313,3 2,2% 56,3 2,7% Samlet 4.082,5 17,9% 2.566,6 18,4% 410,7 20,0% Efterkommere årige ,0 100,0% ,0 100,0% 2.052,0 100,0% Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 111,9 4,1% 166,1 4,7% 9,3 1,9% Ledige i aktivering 98,0 3,6% 175,9 5,0% 14,4 3,0% Kontanthjælpsmodtagere 157,4 5,7% 172,7 4,9% 18,0 3,8% Sygedagpenge 20,5 0,7% 34,0 1,0% 2,3 0,5% Førtidspension 52,1 1,9% 67,8 1,9% 5,0 1,0% Samlet 439,9 16,1% 616,4 17,5% 49,0 10,2% Efterkommere årige 2.740,0 100,0% 3.513,0 100,0% 478,0 100,0% Note: I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i Almen Styringsdialog. 34

36 Tabel 19: Offentligt forsørgede efterkommere fra ikke-vestlige lande, år, 2013 Almen bolig Øvrig bolig Forskel i pct. Andel Andel Procent Ledige udenfor aktivering 6% 5% 24% Ledige i aktivering 4% 3% 41% Kontanthjælpsmodtagere 5% 3% 86% Sygedagpenge 1% 1% 52% Førtidspension 2% 1% 47% Samlet 18% 12% 45% Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i Almen Styringsdialog. Figur 9: Offentligt forsørgede beboere, Procent 40% 35% 30% 25% 16% 17% 17% 17% 17% 20% 15% 10% 2% 5% 2% 2% 2% 2% 5% 5% 6% 7% 7% 7% 7% 6% 5% 0% 6% 5% 5% 5% 5% 3% Ledige udenfor aktivering Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpenge Førtidspension 35

37 Del 1.4. Tilflyttere og fraflyttere I 2014 er der flytninger til den almene bolig og flytninger fra den almene bolig. Der er sket en nettotilflytning til den almene bolig i aldersgrupperne år og år, mens der har været en nettofraflytning i de øvrige aldersgrupper. Fraflyttere er generelt yngre end tilflyttere i den almene bolig. Den gennemsnitlige alder for tilflyttere til den almene bolig er 31,1 år, mens gennemsnitsalderen for fraflyttere er 30,7 år. Gennemsnitsalderen for tilflyttere er lavest i Region Midtjylland med 30,3 år, mens den højeste gennemsnitlige alder findes i Region Nordjylland med 33,1 år. Fraflytternes gennemsnitlige alder er højest i Region Nordjylland med 32,0 år og lavest i Region Midtjylland, 30,0 år. Overordnet set er tilflyttere og fraflyttere i den almene bolig lige ofte offentligt forsørgede, men der er niveauforskelle på tværs af regionerne. Blandt både tilflyttere og fraflyttere i den almene bolig er den laveste andel offentligt forsørgede i Region Hovedstaden, mens den højeste andel ses blandt til- og fraflyttere i Region Sjælland. Tabellerne indeholder alle flytninger herunder flytninger internt i boligafdelingerne. Der anvendes ikke tal, der indrapporteres af boligorganisationerne til Landsbyggefonden, da disse indberetninger er summariske og ikke kan henføres til en bestemt person. 36

38 Del 1.4. Tilflyttere og fraflyttere Tabel 20: Tilflyttere til almen bolig fordelt på alder og region, Tabel 21: Fraflyttere fra almen bolig fordelt på alder og region, Tabel 22: Offentligt forsørgede tilflyttere, år, Tabel 23: Offentligt forsørgede fraflyttere fra almen bolig, år,

39 Tabel 20: Tilflyttere til almen bolig fordelt på alder og region, 2014 Samlet Hovedstaden Sjælland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,4% ,5% ,4% ,9% ,5% ,0% ,6% ,1% ,1% ,3% ,7% ,0% ,9% ,0% ,4% ,7% ,9% ,7% ,0% ,7% ,2% ,3% ,6% 934 4,2% Samlet ,0% ,0% ,0% Tilflytningsprocent 19,0% 14,9% 18,6% Gennemsnitsalder 31,1 30,6 32,0 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,6% ,8% ,4% ,5% ,3% ,6% ,8% ,8% ,6% ,2% ,1% ,1% ,8% ,0% ,5% ,3% ,0% ,3% ,3% ,1% ,2% ,5% ,9% 850 5,2% Samlet ,0% ,0% ,0% Tilflytningsprocent 19,5% 21,3% 21,4% Gennemsnitsalder 31,7 30,3 33,1 38

40 Tabel 21: Fraflyttere fra almen bolig fordelt på alder og region, 2014 Samlet Hovedstaden Sjælland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,0% ,8% ,8% ,4% ,5% ,3% ,7% ,6% ,2% ,0% ,2% ,0% ,6% ,3% ,8% ,2% ,6% ,2% ,9% ,5% 936 4,4% ,1% ,5% 704 3,3% Samlet ,0% ,0% ,0% Fraflytningsprocent 18,5% 14,6% 17,8% Gennemsnitsalder 30,7 30,5 31,0 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,1% ,6% ,0% ,0% ,0% ,4% ,1% ,3% ,9% ,7% ,3% ,5% ,5% ,9% ,5% ,6% ,7% ,4% ,1% ,7% 776 4,9% ,0% ,6% 687 4,4% Samlet ,0% ,0% ,0% Fraflytningsprocent 19,3% 21,7% 20,7% Gennemsnitsalder 30,6 30,0 32,0 39

41 Tabel 22: Offentligt forsørgede tilflyttere, år, 2014 Offentligt forsørgede Antal årige Andel Region Antal Antal Andel Hovedstaden ,2% Sjælland ,0% Syddanmark ,5% Midtjylland ,1% Nordjylland ,0% Samlet ,1% Tabel 23: Offentligt forsørgede fraflyttere fra almen bolig, år, 2014 Offentligt forsørgede Antal årige Andel Region Antal Antal Andel Hovedstaden ,4% Sjælland ,2% Syddanmark ,6% Midtjylland ,7% Nordjylland ,2% Samlet ,7% 40

42 Del 1.5. Indkomstforhold Beboerne i den almene har generelt en lavere indkomst end beboerne i den øvrige bolig. I den almene bolig er den gennemsnitlige bruttoindkomst for personer på 15 år og derover kr., mens den gennemsnitlige bruttoindkomst er kr. for den øvrige befolkning. Dermed er den gennemsnitlige almene beboers indkomst 33 % mindre end for den øvrige befolkning, og forskellen øges til 47 %, når der ses på husstandsindkomsten. Som et supplement til den gennemsnitlige bruttoindkomst, er vist de almene beboeres fordeling på indkomstintervaller. 60 % af de almene beboere på 15 år og derover har en indkomst under kr., mens det er mest almindeligt at have en bruttoindkomst mellem og kr. uanset region. I den øvrige bolig er en indkomst over kr. det oftest forekommende. Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoindkomst har fulgt samme forløb for beboere i den almene som for den øvrige befolkning i perioden Der er geografisk variation i den gennemsnitlige bruttoindkomst. I Region Hovedstaden ligger bruttoindkomsten over landsgennemsnittet for den almene bolig. Den gennemsnitlige bruttoindkomst er mindst i Region Syddanmark. Betragter man landets kommuner, er det Københavns omegnskommuner, hvor de højeste gennemsnitsindkomster findes, mens den gennemsnitlige bruttoindkomst i København ligger lavere. I figur 10 er der på baggrund af bruttoindkomsten for alle almene beboere udregnet en gennemsnitlig bruttoindkomst for beboere på 15 år og derover for hver enkelt kommune. Den gennemsnitlige indkomst vises i intervaller og den præcise gennemsnitlige indkomst for hver kommune er vist i bilagstabel 4. 41

43 Del 1.5. Indkomstforhold Tabel 24: Gns. bruttoindkomst for almene beboere på 15 år og derover, Tabel 25: Gns. personlig bruttoindkomst og gns. bruttohusstandsindkomst, Tabel 26: Beboere i den almene bolig fordelt på indkomstintervaller, 15 år og derover, Tabel 27: Personer i den øvrige bolig fordelt på indkomstintervaller, 15 år og derover, Tabel 28: Udvikling i gns. bruttoindkomst Figur 10: Gns. bruttoindkomst for beboere på 15 år og derover i den almene bolig,

44 Tabel 24: Gns. bruttoindkomst for almene beboere på 15 år og derover, 2013 Bruttoindkomst Region Bruttoindkomst pr. beboer (kr.) Bruttoindkomst pr. husstand (kr.) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Samlet Note: Bemærk, at der kun er medtaget indkomst for beboere på 15 år og derover i tabellen. Bruttoindkomst pr. husstand kan dermed ikke udregnes som bruttoindkomsten pr. beboer ganget med den gennemsnitlige husstandsstørrelse. Tabel 25: Gns. personlig bruttoindkomst og gns. bruttohusstandsindkomst, 2013 Almen bolig Øvrig bolig Forskel i pct. Kr. Kr. Gns. personlig indkomst % Gns. husstandsindkomst % Note: Bemærk, at der kun er medtaget indkomst for beboere på 15 år og derover i tabellen. Bruttoindkomst pr. husstand kan dermed ikke udregnes som bruttoindkomsten pr. beboer ganget med den gennemsnitlige husstandsstørrelse. 43

45 Tabel 26: Beboere i den almene bolig fordelt på indkomstintervaller, 15 år og derover, 2013 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Under kr , , , kr , , , kr , , , kr , , , kr. og derover , , ,3 I alt Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Under kr , , , kr , , , kr , , , kr , , , kr. og derover , , ,1 I alt

46 Tabel 27: Personer i den øvrige bolig fordelt på indkomstintervaller, 15 år og derover, 2013 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Under kr , , , kr , , , kr , , , kr , , , kr. og derover , , ,5 I alt Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Under kr , , , kr , , , kr , , , kr , , , kr. og derover , , ,6 I alt Tabel 28: Udvikling i gns. bruttoindkomst Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Almene boliger Øvrige Note: Tabelen er opgjort i løbende priser. 45

47 Figur 10: Gns. bruttoindkomst for beboere på 15 år og derover i den almene bolig, 2013 Note: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Geodatastyrelsen. Bruttoindkomst er inddelt i fem intervaller med samme intervallængde. Afvigelser pga. afrundinger kan dog fremkomme. Det skal bemærkes, at figuren viser i hvilket interval den gennemsnitlige bruttoindkomst blandt de almene beboere ligger. Figuren er ikke umiddelbart sammenlignelig med tabel 26, som viser andelen af beboere i de valgte indkomstintervaller. 46

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 FORORD Beboere i den almene bolig 2014 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2014 fordelt på husstandstyper

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2013 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene boligsektor pr. 1. januar 2013 fordelt

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2012 indeholder oplysninger om beboere og husstande i den almene boligsektor fordelt på husstandstyper og størrelser,

Læs mere

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13%

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13% ALDERSFORDELING Aldersfordelingen i september 2012 19% 14% 7% 12% 13% 12% 23% 0-6 år 7-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år over 65 år Indikator Beskrivelse 0-6 år Andelen af beboere i området mellem

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet Indhold Introduktion til databanken... 1 Sammenlignede grupper i databanken... 1 Spørgsmål og ønsker til data... 1 Alderssammensætningen... 2 Aldersfordelingen i udvalgte områder... 2 Aldersfordelingen

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017 Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse Oktober 2017 Hvem af børn af efterkommere? Børn af efterkommere er børn, som er : 1. Født i Danmark 2. Har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer 3.

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen August 2016 1 Boligsociale data, august 2016 Resume...3 Baggrund...4 0. Demografi...5 1. Beskæftigelsesgrad...10

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015 STATISTIK - og udgiftsstatistik - og udgiftsstatistik Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2014 og

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Odsherred Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER Indvandrere, arbejdsmarked og uddannelse April 13 1 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Gribskov Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden &

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

Datagrundlag. Anvendte registre

Datagrundlag. Anvendte registre Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2016. Flytninger mellem danske

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 TEMASTATISTIK 2015:5 Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 De almene boliger i Region Sjælland har i gennemsnit de højeste udgifter til varme, vand og el, viser en ny opgørelse

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2017. Flytninger mellem danske

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

etniske minoriteter i Danmark

etniske minoriteter i Danmark Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark (pilotprojekt) oje t) Baggrund Marlene Harpsøe CFS Faktahæfte nr. 22 Unni Bille-Brahes Brahes undersøgelse Velfærdsministerens svar Pilotprojekt til

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Indledning I Jobcenter Middelfarts Beskæftigelsesplanen er et af fokuspunkterne, at udarbejde en analyse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Vollsmose - Nøgletal. Kilde: Monitoreringssystemet

Vollsmose - Nøgletal. Kilde: Monitoreringssystemet - Nøgletal Indhold Alderssammensætningen... 1 Indvandrere og efterkommere... 3 Børnefamilier... 6 Kontanthjælpsmodtagere... 8 SU-modtagere... 9 Fraflytning...11 Udsættelser...11 Alderssammensætningen Beboerantal

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

De almene beboeres anciennitet 2016

De almene beboeres anciennitet 2016 TEMASTATISTIK 2016:2 De almene beboeres 2016 Beboerne i almene familieboliger har i gennemsnit boet i deres boliger i mere end 10 år. I hver 10. bolig har beboerne boet mere end 25 år. Beboere i større

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2011 Statsborgerskab og herkomst 1. juli 2011, fordelt på lokalsamfund Pr. 1. juli 2011 boede der 45.761 borgere med udenlandsk herkomst i Aarhus

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Indvandere i DK 2011.indd 1 29-08-2011 13:47:29

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere