NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform"

Transkript

1 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr Brevid Ref. MESE Dir. tlf NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens mål er en udfordrende, aktiv og fagligt udviklende skoledag, så alle børn bliver så dygtige som de kan uanset deres sociale baggrund. Reformen skal løfte eleverne fagligt, men også få motion og bevægelse ind i elevernes hverdag på skolerne. Målene er ambitiøse, og forandringerne vil blive omfattende. Roskilde Kommune har været tidligt i gang med at forberede sig på reformen. Skole- og Børneudvalget vedtog en procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereformen den 5. marts Procesplanen blev efterfølgende revideret efter beslutninger på Skole- og Børneudvalgsmøder den 19. marts 2013, den 9. april 2013 og den 30. april Den 7. juni 2013 indgik Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti aftale om Et fagligt løft af Folkeskolen. Det Konservative Folkeparti tilsluttede sig hovedparten af aftalen den 13. juni, hvor Regeringen og KL indgik aftale om kommunernes økonomi for 2014, herunder finansiering af reformen. Reformen realiseres fra skoleåret 2014/15 med en aftale om, at tid til faglig fordybelse og lektiecaferne gøres frivillig i perioden Procesplanen for politisk forberedelse af folkeskolereformen er derfor revideret i forhold til den endelig reformaftale og efter fællesmøde mellem Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget den 26. juni Efter Skole- og Børneudvalgsmøde den 20. august 2013 er procesplanen suppleret med konsekvenser for SFO og klub. Procesplanen er udvidet med et afsnit om konsekvenser for specialskoler og privatskoler, og tidsplanen er præciseret efter Skole- og Børneudvalgsmøde den 10. september Den seneste opdatering af procesplanen er foretaget efter Byrådets godkendelse af de overordnede rammer og retningslinjer den 9. oktober Baggrund Roskilde Kommune skal med folkeskolereformen og de økonomiske forudsætninger tage væsentlige beslutninger på skoleområdet. Den endelige aftale ligger tæt op ad regeringens udspil til reform, med de væsentligste ændringer som en mindre udvidelse af skoleugen, og at aktivitetstimer erstattes af understøttende undervisning. Pilotprojekterne i Roskilde Kommune er formuleret inden Folkeskolereformen blev vedtaget, men de iværksatte projekters delelementer ligger klart inden for rammerne af den indgåede reformaftale. Aftalen har tre overordnede mål 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, 2) Folkeskolen skal modvirke den negative sociale arv, så social baggrund får mindre betydning i forhold til faglige resultater og 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Den samlede ambition er, at eleverne på sigt skal kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse.

2 Side2/7 For at opfylde målene bygger reformen på tre overordnede indsatser: 1. En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring 2. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere 3. Få klare mål og enklere regler I det følgende vil hovedelementerne i de tre overordnede indsatser blive uddybet. Ad 1) En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Fremover skelnes mellem fagopdelt undervisning i fagene samt understøttende undervisning, der supplerer og understøtter den fagopdelte undervisning. Minimumstimetallet, som svarer til en gennemsnitlig skoleuges længde inklusiv pauser, bliver på 30 timer for børnehaveklasse til 3. klasse, 33 timer for 4. klasse til 6. klasse og 35 timer for 7. klasse til 9. klasse. Den fagopdelte undervisning udvides. Hovedtrækkene er: - En lektion med idræt, motion og bevægelse hver dag; indgår både i den fagopdelte og understøttende undervisning - Flere timer til dansk og matematik fra klasse - Eleverne får engelsk allerede fra 1. klasse - Eleverne får tysk eller fransk fra 5. klasse - Håndværk og design bliver nyt fag og erstatter sløjd og håndarbejde - Flere valgfag fra 7. klasse - Valgfag gøres obligatorisk for klasse - Idrætsfagets status styrkes ved at faget indgår i rækken af fag, der udtrækkes til 9. klasse prøverne. Den understøttende undervisning varierer fra 5,0 til 7,7 ugentlige timer og skal understøtte den fagopdelte undervisning, som læreren har ansvaret for. Hovedtrækkene i den understøttende undervisning er: - Undervisningen kan varetages af lærere, men også af pædagoger eller andre med relevante kompetencer - Den kan konverteres til fagopdelt undervisning - Den kan med en dispensation veksles til to voksne i klassen - Motion og bevægelse i gennemsnit dagligt i 45 minutter indgår både i fagopdelt undervisning som idræt eller i den understøttende undervisning - Obligatorisk tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse, målrettet både de fagligt stærke og de fagligt svage elever (frivilligt i perioden ) - Skolen skal i åbne sig mere mod det omgivende samfund og inddrage af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv og indgå i et forpligtende samarbejde med de kommunale musik- og billedskoler. Der må forudses en række udfordringer, som det bliver nødvendigt at forholde sig til både politisk og administrativt når lærere, pædagoger og andre medarbejdergrupper skal arbejde tættere sammen, samtidig med at skoledagen udvides og åbningstiden i SFO og klub bliver kortere.

3 Side3/7 Ad. 2) Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Ud over at løfte lærernes, pædagogernes og skoleledernes kompetencer, skal der også oprettes et nationalt korps af læringskonsulenter og et nationalt ressourcecenter for folkeskolen. På lokalt plan skal kommunen i første omgang tage stilling til kompetenceløftet. Lærerne skal have undervisningskompetence svarende til linjefag i de fag de underviser i, og målet er, at det skal være gennemført i Regeringen har afsat 1 mia. kr. i perioden til at styrke efteruddannelsen af lærere og pædagoger i folkeskolen. For skoleledere gennemføres et nationalt program, som bl.a. skal indeholde redskaber til at lede, planlægge og organisere en skoledag, der ikke er styret af centralt fastsatte arbejdstidsregler. Der er afsat en statsligt finansieret pulje til efteruddannelsen på 60 mio. kr. i Roskilde Kommune iværksætter i et samarbejde mellem Velfærdsområdet og HR et efteruddannelsesforløb for alle skoleledelser i , Teamledelse og skoleudvikling. Ad 3) Få klare mål og enklere regler Indsatsen indeholder en række forenklinger af folkeskoleloven, så kommunerne får større frihed til at tilrettelægge undervisningen i skolen. Aftaleteksten indeholder en længere række større eller mindre ændringer, og nedenfor er kun nævnt nogle få hovedpunkter: - Andre end lærere kan varetage skolebiblioteksfunktionen - Dannelse Udvikling og forenkling af elevplan og kvalitetsrapport af pædagogisk råd gøres frivilligt for kommunen - Mere fleksible rammer for klasselærerfunktionen, hvor krav om et bestemt timetal udgår - 50 % reglen for holddannelse (eleverne må maksimum deles i andre hold i 50 % af undervisningstiden) bortfalder for klassetrin - Der oprettes talentklasser i idræt og musik Den nye folkeskole kan efter omstillingen anskues som nedenfor (kilde: KL): Før omstillingen 1. Skarp opdeling mellem skole og fritid 2. Traditionel undervisning 3. Fokus på antal timer 4. Brede fælles mål 5. Forhandling og aftaler Efter omstillingen 1. Sammenhængende dag 2. Flere fagligheder i skolen (nye læringsformer) 3. Fokus på fag 4. Konkrete læringsmål 5. Dialog og ledelse Konsekvenser for specialområdet I aftaleteksten til folkeskolereformen står, at den længere skoledag også kommer til at gælde for specialklasser og specialskoler. Lovgivningen vil tage højde for, at den længere skoledag kan tilrettelægges fleksibelt og skabe gode og sikre rammer om elever med særlige behov. Det er blandt andet, at der i særlige tilfælde kunne gives dispensation til, at nogle klasser på en skole kan have en kortere skoledag mod til gengæld at have flere timer med to voksne i klassen i undervisningen i fagene.

4 Side4/7 Det er vurderingen, at folkeskolereformen ikke vil stille de store strukturelle udfordringer til Roskilde Kommunes specialskoler i og med at skolerne i dag allerede har et vidtgående samarbejde mellem lærere og pædagoger, generel tolærerordning samt udvidet skoledag. Næsten alle elever på Fjordskolens to skoleafdelinger, Hedevang og Lysholm går i SFO til og med 10. klasse. Særlige forhold vedrørende friskoler og private grundskoler I følge loven kan friskoler og private grundskoler give undervisning, der er frit planlagt efter egen overbevisning, så længe det står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Med folkeskolereformen får privatskolerne øget deres tilskud for at kunne leve op til den længere skoledag, men der vil ikke være yderligere krav til skolerne. Økonomi De økonomiske forudsætninger for implementering af folkeskolereformen er vedtaget med godkendelse af budget 2014 i Byrådet den 9. oktober 2013, og fremgår af særskilt notat Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget , jævnfør sag på SBU den 20. august. Fremtidige beslutninger Skolerne er i gang med at konkretisere planlægningen for skoleåret 2014/15 på baggrund af de overordnede rammer og retningslinjer, som Byrådet har godkendt den 9. oktober Skolerne er samtidig i gang med at udarbejde input og forslag til en fremtidig bæredygtig organisering, der understøtter en sammenhængende indsats, der kan honorere intentionerne og kravene i folkeskolereformen. Konsekvenser på SFO- og klubområdet inddrages ligeledes, hvor der skal sikres en bæredygtig struktur med de nye åbningstider og afledte vilkår. Konsekvenserne og organisationsovervejelser drøftes i SBU i december på baggrund af et oplæg samt på baggrund af erfaringerne med pilotprojekterne. Drøftelserne skal indgå i oplæg til det nye udvalg i januar 2014, hvor der træffes beslutning om den fremtidige organisering af skole, SFO og klub. Tids- og procesplan Tidsplanen viser, hvordan reformen gennemføres i en proces, hvor aktørerne på skoleområdet er inddraget. Implementeringsplan Tidspunkt 26. februar 2013 Stormøde Aktivitet Stormøde med det formål at afdække forskellige interessenters visioner for fremtidens folkeskole i Roskilde Kommune. 5. marts 2013 Opsamling på stormødet og mere konkret planlægning af processen for at gennemførefolkeskolereformen. 19. marts 2013 Planlægning af inddragelsesmøde i april med formål, målgruppe, rammen for mødet samt datoforslag. 9. april 2013 Stillingtagen til, hvorvidt de kendte visioner i folkeskolereformen kan indeholdes indenfor den eksisterende nyligt vedtagne skolepolitik. SBU drøftede skolepolitikkens vision og målsætninger, som er vedtaget i Byrådet den 30. maj 2012, og besluttede at for nuværende er den eksisterende skolepolitik et godt udgangspunkt. Når de enkelte elementer af reformen kendes, ser udvalget på, hvordan

5 Side5/7 rammerne udnyttes bedst lokalt. 30. april 2013 Præsentation af pilotprojekter og godkendelse af forsøg med engelsk i 1. og 2. klasse. 14. maj 2013 Inddragelsesmøde Møde med medarbejderrepræsentanter og ledere fra alle skoler, SFO og Klub samt skolebestyrelsesrepræsentanter, elevrådsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter i en medinddragende proces. Formålet er, at de lokale parter involveres og inddrages i at arbejde med, hvilke muligheder der åbner sig med folkeskolereformen. Det skal føre til forslag til lokalt forankrede pilotprojekter, der giver erfaringer inden reformen implementeres på alle 18 folkeskoler. 4. juni 2013 Godkendelse af plan for opfølgning på pilotprojekter. Skolerne kvalificerer og iværksætter pilotprojekter lokalt. I budgetsagen besluttes at videresende forslag om, at der afsættes 10 mio. kr. i anlægsudgift i forbindelse med skolereformen. Det skal dække udgifter til at tilpasse forholdene til, at lærere og pædagoger fremover skal forberede sig på skolerne. Det drejer sig bl.a. om kontorforhold og indkøb af mobilt IT udstyr. 7. juni 2013 Folkeskoleforlig Aftale mellem Regeringen, Venstre og Danske Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen. 12. juni 2013 ØU Roskilde Lærerforening indbydes til at indgå i en taskforce med repræsentanter for skolelederne og forvaltningen ang. arbejdsforhold. Der afrapporteres i december juni 2013 Temadrøftelse om skolereformen på Skole- og Børneudvalgsmøde. 26. juni 2013 Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Skole- og Børneudvalget til indledende budgetdrøftelser. 20. august 2013 Fremlæggelse af budgetsag. 4. september 2013 Byrådets 1. behandling af budgettet Byrådet september 2013 Høringsperiode 1. oktober 2013 En politisk behandling af de overordnede rammer og retningslinjer for de enkelte skolers implementering af reformen, herunder organisationsovervejelser på både skole, SFO og klub. 9. oktober 2013 Byrådet Godkendelse af budget 2014, herunder de økonomiske forudsætninger for implementering af folkeskolereformen.

6 Side6/7 Godkendelse af de overordnede rammer og retningslinjer for de enkelte skolers implementering af reformen. Oktober/november 2013 Skolerne arbejder med en konkretisering af planlægningen på de enkelte skoler for skoleåret 2014/2015 på baggrund af de overordnede rammer og retningslinjer som SBU har behandlet den 1. oktober. Skolerne arbejder med forslag til organisations- og strukturtilpasninger, der understøtter en sammenhængende indsats og honorerer kravene i reformen. De konkrete input indgår i det samlede oplæg til SBU på møde den 3. december Endvidere udarbejdes der forslag til fremtidig organisering af klubtilbud som konsekvens af folkeskolereformen. (Skolerne varsles om, at der kommer efterfølgende høringsperiode fra december) 3. december 2013 Skole- og Børneudvalget behandler et samlet oplæg til overordnede rammer og retningslinjer for den fremtidige organisering af skole, SFO og klub og implementering af folkeskolereformen, på baggrund af de konkrete drøftelser, der har været i oktober/november. Denne sag sendes efterfølgende i høring frem til den 19. december 2013 i bestyrelser og MED, med henblik på at høringssvar kan indgå, når det nye udvalg i januar behandler sagen. Skole- og Børneudvalget præsenteres for status på resultaterne i de lokale pilotprojekter. Som besluttet i Skole- og Børneudvalget den 20. august går det samlede oplæg videre til behandling i det nye byråd. December 2013 Taskforcen, der ser på arbejdsforhold, afrapporterer sit arbejde. Den er sammensat af Roskilde Lærerforening og repræsentanter for skolelederne samt forvaltningen december 2013 Oplæg til Fremtidens Klubstruktur og Overordnede rammer og retningslinjer for organisering af skole og SFO er i høring i henholdsvis klubbestyrelser og skolebestyrelser samt MED. 14. januar 2014 SBU SBU behandler oplæg til Oplæg til Fremtidens Klubstruktur og Overordnede rammer og retningslinjer for organisering af skole og SFO med høringssvar. Sagen sendes videre til byrådets møde i januar. De indledende drøftelser om nøgleparametre for politiske mål, og det fremtidige serviceniveau på skoleområdet som forberedelse til byrådets arbejde med ny skolepolitik indgår i 17, stk. 4 udvalget om folkeskolereformen. Herefter indgår dette i arbejdet med revidering af skolepolitik mm.

7 Side7/7 29. januar 2014 Byrådet behandler oplæg til Fremtidens Klubstruktur og Overordnede rammer og retningslinjer for organisering af skole og SFO med høringssvar. 1. kvartal 2014 Overordnede samarbejdsmodel, herunder idekatalog for det lokale samarbejde med kultur, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, herunder den kommunale musik- og kulturskole.

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune

Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune Dato September 2013 Dok.nr. 73460-13 Sagsnr. 13/8191 Ref. LORA/LCOR/OLH O Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune Indhold 1. Indledning, baggrund og rammer

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere