Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Michael Gade, red.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Michael Gade, red."

Transkript

1 Skatteproces og skatteret i grundrids Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Michael Gade, red. Danmarks Forvaltningsh0jskoles Förlag 2004

2 Indhold Anvendteforkortelser Generel orientering Bindende förhandsbesked Skattemyndighederne Skatteförvaltningen (skatteadministrationen) Den statslige skatteförvaltning Skatteministeriets departement Told- og Skattestyrelsen Told-og Skatteregionerne De kommunale skatteforvaltninger (skatteadministrationen) Skatteförvaltningens opgaver Skatteförvaltningens edb-systemer vrige opgaver i skatteförvaltningen Budgettering og udskrivningsgrundlag Ejendomsbeskatning BBR (Bygge-Bolig-Begistret) Helhedsorienteret sagsbehandling Skatteadministrationens fremtid 28 2 Prindpperne for opg0relse af den skattepligtige indkomst Statsskattelovens Statsskattelovens Statsskattelovens Afskrivninger Driftstab Tab på udlån og kaution Periodesp0rgsmål Fradragstidspunkt Afkaldpåindtegt Underskud 38

3 2.8 Gseldssanering Konkursskatteloven Skattepligt efter konkursskatteloven Opg0relse af konkursindkomst Beskatning af konkursindkomst Selvangivelse af konkursindkomsten 40 Subjektiv skattepligt Fuld skattepligt Kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 1. Bopael i Danmark Kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 2. Ophold mindst 6 måneder Kildeskattelovens 8, stk. 2. Den sirlige turistregel Kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 3. S0ma;nd Kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 4. Udsendt af den danske stat Kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 5. D0dsboer, der skiftes her ilandet Begranset skattepligt Kildeskattelovens 2, stk. 1, a. A-indkomst herfiralandet for arbejde udf0rt i landet Kildeskattelovens 2, stk. 1, b. Anden A-indkomst her fra landet Kildeskattelovens 2, stk. 1, c. Arbejdsudleje Kildeskattelovens 2, stk. 1, d. Erhverv med fast driftssted Kildeskattelovens 2, stk. 1, e. Ejer fast ejendom Kildeskattelovens 2, stk. 1, f. Udbytte Kildeskattens 2, stk. 1, g. Visse personalegoder Kildeskattelovens 2, stk. 1, h. Renteindtaegter her fra landet Kildeskattelovens 2, stk. 1, i. Royalty her fra landet Kildeskattelovens 2, stk. 1, j. S0masid på skibe med hjemsted her i landet Indkomstopg0relsen for begraenset skattepligtige Undtaget fra skattepligten International dobbeltbeskatning Lempelse efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst Ligningslovens Ligningslovens 33 A Fradrag for arbejde i udlandet Gransegaaigere 51

4 Personlig indkomst - l0nmodtagere Skattefrie godtg0relser Befordringsgodtg0relse Rejsegodtg0relse Personalegoder Fri kost og logi Fribolig Vaerdi af fri bil Tilskud til telefonudgifter Fri telefon Vaerdi af fri sommerbolig Tilskud til representation Andre personalegoder Hovedaktionaerer Jubilaeumsgratialer Fratraedelsesgodtg0relser Fradrag for pensionsordninger Pensionsordninger med l0bende udbetaling Ratepension Kapitalpensionsordninger Indeksordninger Beskatning ved ophaevelse i utide B0rneopsparingskonti Selvpensioneringskonti Arbejdsmarkedsbidrag Sserlig pensionsopsparing Beskatning af pensionsordninger 63 Beskatning af segtefseller, b0rn og 0vrig personlig indkomst Beskatning af aegtefaeller Fordelingen af indkomster og fradrag Overf0rsler mellem segtefaeller Selvstasndig erhvervsvirksomhed og medarbejdende aegtefaelle B0rns beskatning B0rns gave fra forseldre B0rns l0n fra foraeldre Overf0rselsindkomster 69

5 5.3.1 Pensioner Kontanthjaelp Underst0ttelse Erstatninger D0gnplejevederlag Bidrag Legater Gaver Gevinster 72 6 Kapitalindkomst Renteindtasgter og renteudgifter Lovgrundlaget for beskatning af renteindtasgter Lovgrundlaget for fradrag for renteudgifter Generelle betingelser for rentefradrag Hvor periodiseringsprincippet kan anvendes Hvor periodiseringsprincippet skal anvendes Principskifte fra forfaldsprincip til periodiseringsprincip Debitors insolvens Tvangsauktion m.v Obligationer Indkomstskattefrie renteindtaegter Pensionsopsparingskonti Selvpensionerings- og b0rneopsparingskonti Boligspare- og uddannelseskonti Gravstedskonti Renteindtegt af båndlagte formuer Procentgodtg0relse ved tilbagebetaling af overskydende skat Rentegodtg0relser i förbindelse med tilbagebetaling af skatter og afgifter Rentenydelse Dcke fradragsberettigede renter Renter til livsarvinger m.v Renter af lån med sikkerhed i livsforsikringspolicer Renter af skatter og told- og forbrugsafgifter Renter af lån til betaling af ejendomsskatter Renter af boligydelseslån 81

6 6.3.6 Procenttillaegget til restskat Statslån og studielån fra SU-styrelsen Lån 6 er studielån ydet fra og med st0tteåret Statsgaranterede studielån Når studielån indfries af Finansstyrelsen Tilskud til afvikling af studiegaeld Rentefritagelse og henstand med betalingen af renter Provisioner, låneafgifter og kautionsforsikringspraeniier 85 Ligningsmsessige fradrag vrige l0nmodtagerudgifter Generelle betingelser for l0nmodtagernes fradrag Rejseudgifter Fradrag for merudgifter ved rejse i Danmark og udlandet Dobbelt husf0relse Kursusudgifter Faglitteratur Arbejdsvasrelse Afskrivning på driftsmidler, herunder pc'er Repraesentationsudgifter Hjemme-pc ordning Dagpleje Befordringsfradrag Befordring mellem hjem og arbejdsplads Erhvervsmaessig befordring Invaliders og kronisk syges befordringsudgifter Fagforeningskontingenter og udgifter til arbejdsl0shedsforsikring Klubkontingenter Bidrag til efterl0nsordninger Bidrag og l0bende ydelser Bidrag i anledning af separation eller skilsmisse Bidrag i anledning af faktisk samlivsophaevelse Bidrag til b0rn uden for aegteskab Aftaegts- og underholdsydelser 101 Selvangivelse, skatteanssettelse og klagemuligheder...lo5 8.1 Selvangivelsesproceduren 105

7 8.2 De lokale skattemyndigheder De statslige skattemyndigheder Ligningskompetencen Ligningsfristen Forventningsprincippet Habilitet Sagsbehandlingsreglerne Offentlighed og tavshedspligt Ansaettelsesasndringer Klage til skatteankenaevnet Genoptagelse af skatteansaettelser Genoptagelse på foranledning af skatteförvaltningen Genoptagelse på den skattepligtiges foranledning Ekstraordinaer genoptagelse Landsskatteretten Ombudsmanden Henstand ved klage över en skatteansasttelse Omkostningsgodtg0relse Personskatteloven Indkomstformerne Personlig indkomst Kapitalindkomst Skattepligtig indkomst Aktieindkomst CFC-indkomst Skatteberegning Indkomstskat Aktieindkomstskat Forskudsregistrering...l Ordinser forskudsregistrering jendret forskudsregistrering Forskudsopg0relse og skattekort/girokort Beregningaf traekprocenten Beregning af skattekortfradraget Frikort 136

8 B-skatteydere Indregnet restskat Forlods udbetaling af overskydende skat, kildeskattelovens Overskydende skat Restskat Udsendelse af årsopg0relser Klage över årsopg0relsen Frivillig indbetajing af restskat Undret årsopg0relse Morarenter Rentegodtg0relse af aendrede skatteansaertelser Skattekommune Personlig indkomst - selvstsendigt erhvervsdrivende...l Selvstaendig erhvervsvirksomhed Selvstaendigt erhvervsdrivende ctr. l0nmodtagere Selvstaendigt erhvervsdrivende ctr. hobbyvirksomhed Indtaegten ved selvstasndig erhvervsvirksomhed Bogf0rings- og regnskabspligtige krav (krav til regnskab og regnskabsgrundlag m.v.) Kasseregnskab Regler om bogf0ring, årsregnskaber og opbevaring af regnskabsmateriale - generalklausul - god bogf0ringsskik Dokumentation af registreringer Beskrivelser af bogf0ringssystemet Opbevaringsregler efter bogf0ringsloven Regnskabsbestemmelserne i skatte og afgiftslovgivningen Kapitalforklaring Skattemaessige krav til regnskabsgrundlaget Sanktioner Tilsidesaettelse af regnskabsgrundlaget Formelle mangler Tilsidesaettelse af regnskabsgrundlag er ikke alene forh0jelsesgrund Privatforbruget 155

9 Dokumentationskrav ved k0b, salg og bytte af private effekter Bruttoavancen HRD om ekstraordinaert lavt privat forbrug Reelle mangler Indkomstdifferencer Udgiftsposter Statusposter - periodeafgramsede vrige statusposter Resultatopg0relse og balance Virksomhedstyper Omsastning og vareforbrug Indtaegtskriteriet Vareforbruget Igangvaerende arbejder Andre indtaegter og udgifter Driftsomkostninger L0n- og personaleomkostninger Rejseudgifter Lokaleudgifter Reklameudgifter Reprassentationsudgifter K0rselsudgifter Privatforbrug Virksomhedsskatteloven Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen AM-bidrag og SP-bidrag Afskrivninger Afskrivningsprincipperne Den lineaere metode Saidometoden Forskudsafskrivning Forlods af skrivning Udelukkende erhvervsmaessigt anvendte driftsmidler og skibe Afskrivningsgrundlaget Afskrivningen 172

10 Genvundne afskrivninger m.v Forskudsafskrivning Delvis erhvervsmaessigt benyttede driftsmidler og skibe Afskrivningsgrundlaget Afskrivningen Genvundne afskrivninger m.v Bygninger og installationer Afskrivningsberettigede bygninger Afskrivningsgrundlaget Afskrivningssatsen Afskrivningsberettigede installationer Afskrivningsgrundlaget Afskrivningssatsen Ombygnings- og forbedringsudgifter Straksfradrag Blandede bygninger Nedrivningsfradrag Genvundne afskrivninger Indretning af lejede lokaler Goodwill Efterf0lgende eendringer i de foretagne afskrivninger m.v Ejendomme, herunder afståelse af ejendomme Beskatningen af ejerboliger (ejendomsvasrdiskat) Beregningsgrundlag for ejendomsvaerdiskat Beregning og nedslag i ejendomsvaerdiskat Begraensning i stigning i ejendomsvasrdiskat Udlejning af sommerhuse Fremlejereglerne vrigeforhold Afståelse af fast ejendom Tidspunktet for ejendommens overdragelse Opg0relse af saelgers afståelsessum Opg0relse af saslgers anskaffelsessum Beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven Beskatning efter namngsreglerne Renteudgifter 190

11 Kurstab ved indfrielse af kontantlån Renteudgifter ved overdragelse Renteudgifter ved tvangsauktion Konkurs Generelt Fristdagen Skattepligt Klage över beslutning om skattepligt Konkursindkomsten Indtsegter der indgår i konkursindkomsten Indtaegter der ikke indgår i konkursindkomsten jegtefaelles indkomst Skat af konkursindkomsten Underskud Selvangivelse Skatter D0dsboer Indkomst iegtefaslles indkomst Underskud Skat af konkursindkomst Selvangivelse Skatter Konkursskatteloven Gseldsreduktion og -sanering...2o Skattepligt Underskudsbegrasnsning Tvangsakkord Frivillig akkord Gaeldssanering Skattemaessige konsekvenser Saerligt om renter Underskudsbegreensning Ligningslovens Kursgevinstlovens 16, 18,21, 23 og

12 17 Beskatning ved d0dsfald Anmeldelse og registrering af d0dsfald Skifteformer Beskatning af afd0de Året f0r d0dsåret Beskatning i d0dsåret Beskatning af efterlevende aegtefaelle Året f0r d0dsåret Beskatning i d0dsåret ved skiftet bo Beskatning i d0dsåret ved uskiftet bo Beskatning af d0dsbo Skattefritagne d0dsboer Skattepligtige d0dsboer Insolvente d0dsboer Beskatning af arvinger Boafgift 224 Stikord

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2)

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2) Udskriftsdato: 26. november 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0007369 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1386 af 23/12/2012 LOV nr 494 af 21/05/2013 LOV nr 641

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Skatteberegning 2008/2009

Skatteberegning 2008/2009 Skatteberegning 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C (0931-08) Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer. 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Informationsmøde for rådgivere. Forår 2014

Informationsmøde for rådgivere. Forår 2014 Informationsmøde for rådgivere Forår 2014 Program Velkommen Selvangivelse og TastSelv Nyt om moms og afgifter Nyt om skat SKAT har fokus på Side 2 Forår 2014 Selvangivelse og TastSelv Side 3 Forår 2014

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Skatteberegning 2012/2013

Skatteberegning 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteberegning 2012/2013 Få styr på satserne Skatteberegning 2012/ 2013 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2012 og 2013. Pjecen indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

revision skat rådgivning

revision skat rådgivning revision skat rådgivning atser og beløbsgrænser 2014/2015 Vi skaber værdi for kunden, fordi vi gør os umage med at forstå kundens behov, udfordringer og mål. Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst................................................

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere