P E N S I O N S O R D N I N G E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P E N S I O N S O R D N I N G E R"

Transkript

1 PENSIONSORDNINGER

2 FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag på indbetalingstidspunktet og til gengæld beskatte på udbetalingstidspunktet. Enten ved indkomstbeskatning eller i form af afgift. I de senere år er fordelen ved pensionsordninger blevet begrænset. Først ved en reduktion af fradragsværdien ved indbetaling og derefter ved beskatning af værdistigningen inden udbetaling. Men det ændrer ikke ved, at det stadig er nødvendigt og fordelagtigt at spare op til pensionen. I denne brochure beskriver vi udvalgte pensionsordninger. Vi har forsøgt at undgå for mange tekniske udtryk og lovhenvisninger og har i stedet valgt at illustrere de udvalgte ordninger med en række eksempler. Redaktionen er afsluttet den 1. november 2004.

3 INDHOLD HVOR MEGET SKAL MAN SPARE OP?... 2 DE SKATTEBEGUNSTIGEDE PENSIONER... 3 Livrente... 3 Ratepension... 3 Kapitalpension... 4 SÆRLIGT OM ARBEJDSGIVERADMINISTREREDE ORDNINGER... 5 Bortseelsesret... 5 AM-bidrag... 5 Fordeling af fradrag... 5 SÆRLIGT OM SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE... 6 Engangsindskud på 30% af virksomhedsoverskud... 6 Overskud af selvstændig virksomhed... 6 BESKATNING AF PENSIONSAFKASTET I DEPOTET... 7 Eksempel... 7 PENSION OG EFTERLØN... 8 Efterløn umiddelbart efter modtagelse af efterlønsbeviset... 8 Efterløn udskydes i 2 år... 9 PENSION OG FRAFLYTNING Ophør af fuld skattepligt til Danmark Lågeskat Kildeskat på pension LÅN TIL OPSPARING? OPHØRSPENSION Betingelser Eksempel Revitax

4 HVOR MEGET SKAL MAN SPARE OP? Pensionsopsparing er en individuel sag. Nogle foretrækker at spare så meget op, at der er råd til en næsten uændret livsstil efter pensioneringen. Andre skærer ned på forbruget ved pensioneringen og flytter måske til et mindre og billigere hus. Skattereglerne giver et vigtigt incitament til at indbetale på pensionsordninger. Specielt, hvis man får fuldt fradrag for pensionsindbetalingerne i topskatten og kun beskattes med mellemskat af udbetalingerne. Men hvis man et kort øjeblik ser bort fra skattereglerne, skal de samlede indbetalinger i den erhvervsaktive periode svare til de ønskede udbetalinger under pensioneringen. Eller lidt forenklet: Hvis man ønsker at få kr. udbetalt om måneden i 20 år, må man også indbetale næsten kr. om måneden i tilsvarende 20 år. Kun næsten, fordi afkastet efter skat i pensionsordningen set over en længere årrække næsten altid er højere end inflationen. 2 Revitax

5 DE SKATTEBEGUNSTIGEDE PENSIONER Skattelovgivningen om pensionsopsparing er meget detaljeret og må nødvendigvis beskrive både de nugældende pensionsordninger og de forhenværende, nu ophævede ordninger. Herunder eksempelvis indekskontrakter. Derudover indeholder loven detaljerede og specifikke regler for pensionsordninger oprettet i henholdsvis forsikringsselskaber og pengeinstitutter. Hvis vi skærer alle detaljer bort og fokuserer på de generelle typer skattebegunstigede pensionsordninger, kan der ske en opdeling i tre hovedgrupper: Livrente Ratepension Kapitalpension Livrente Oprettelse, indbetaling og udbetaling En livrente kan kun oprettes i et forsikringsselskab, og alle, uanset alder, kan indbetale til en livrente. Der er ikke grænser for, hvor meget man kan indbetale. Udbetaling af en livrente kan tidligst ske fra det fyldte 60. år og sker månedsvist i en periode efter eget valg (dog mindst 10 år) eller livsvarigt. Udbetalingen sker til den forsikrede og ophører ved dennes død, medmindre andet aftales. Fradrag Hvis man indbetaler til en livrente i mindst 10 år, er der fuldt fradrag i forfaldsåret, uanset hvor meget man indbetaler. Hvis man indbetaler i mindre end 10 år, fordeles fradraget ligeligt over en periode på 10 år. Man kan dog altid fratrække et beløb (opfyldningsfradrag) på kr. (2004) om året af forfaldne indbetalinger. Eksempel En person på 40 år indgår en aftale med et forsikringsselskab om en engangsindbetaling på kr. Fradraget fordeles som udgangspunkt over 10 år ( kr. om året), men på grund af opfyldningsfradraget bliver fradraget fordelt som følger: År Fradrag kr. I alt kr kr kr kr kr. Opfyldningsfradraget har kun betydning, hvis de samlede fradrag er mindre end opfyldningsfradraget. Hvis personen i dette eksempel opretter en ny livrente på kr. i år 2, vil det samlede fradrag i dette år være kr. ( kr kr./10), og den yderligere indbetaling på kr. giver altså kun et yderligere fradrag på kr. i år 2. For selvstændigt erhvervsdrivende er der fra og med 2004 indført særlige regler om fradrag for engangsindskud, se side 6. Beskatning ved udbetaling Når livrenten udbetales, beskattes den som personlig indkomst. Der skal ikke betales AM-bidrag. Dermed bliver den maksimale beskatning 59% plus eventuel kirkeskat. Ratepension En ratepension har mange fælles træk med en livrente, bortset fra at der ikke er mulighed for en livsvarig udbetaling. Derudover kan en ratepension oprettes både i et forsikringsselskab og i et pengeinstitut. En ratepension oprettet i et forsikringsselskab kaldes en rateforsikring. En ratepension oprettet i et pengeinstitut kaldes en rateopsparing. Forskellen er i teorien, at rateopsparingen Revitax 3

6 ikke indeholder et forsikringselement. Ved kontohavers død udbetales kontoens beløb til de efterladte. I praksis er der imidlertid ikke forskel, idet de fleste pengeinstitutter via deres associerede forsikringsselskaber tilbyder en ren risikoforsikring som et tillæg til rateopsparingen. Oprettelse, indbetaling og udbetaling En ratepension kan oprettes af alle personer under 60 år. Der er ikke fastsat et loft for indbetalingens størrelse. Udbetalingen kan tidligst ske fra det fyldte 60. år og skal senest ske fra det fyldte 75. år. Udbetalingen sker i månedlige rater i mindst 10 år. Sidste rate skal udbetales senest i det år, hvor man fylder 85 år. Fradrag Fradragsreglerne svarer helt til reglerne for livrenter. Altså fradrag i personlig indkomst, eventuelt fordelt over 10 år, dog med særlige regler for selvstændigt erhvervsdrivende. Beskatning ved udbetaling Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst. Der skal ikke betales AM-bidrag. Den maksimale beskatning er dermed 59% plus eventuel kirkeskat. Kapitalpension Kapitalpension er en pensionsopsparing, der udbetales som et engangsbeløb. En kapitalpension kan oprettes både i et forsikringsselskab og i et pengeinstitut. En kapitalpension oprettet i et forsikringsselskab kaldes en kapitalforsikring. En kapitalpension oprettet i et pengeinstitut kaldes en kapitalopsparing. Kapitalpensioner påvirker som hovedregel ikke sociale ydelser. Se dog kapitlet om efterløn på side 8. Oprettelse, indbetaling og udbetaling En kapitalpension kan oprettes af alle, som endnu ikke er fyldt 60 år, og som har en personlig indkomst. Man kan højst indbetale kr. (2004) om året. Hvis blot kapitalpensionen er oprettet inden det fyldte 60. år, kan indbetalingerne fortsætte indtil det fyldte 70. år. Udbetalingen sker som udgangspunkt på én gang efter eget valg, dog tidligst ved det fyldte 60. år og senest ved det fyldte 70. år. Man kan også vælge at få kapitalpensionen helt eller delvist overført til en pensionsordning med løbende ydelser (ratepension eller livrente). En overførsel til en ratepension skal ske inden det fyldte 60. år. Fradrag Indbetalinger til en kapitalpension giver fradrag i skattepligtig indkomst (amts-, kommune- og kirkeskat) samt i bund- og mellemskat, men ikke i topskat. Beskatning ved udbetaling Ved udbetaling skal der betales en afgift på 40%. For visse gamle ordninger er afgiften mindre. Eksempel En person indbetaler kr. til en kapitalpension og fratrækker beløbet i den personlige indkomst. Kirkeskat er 0,5%. Skatteloftet reducerer marginalskatten (ekskl. kirkeskat) til 59%. Den personlige indkomst reduceres med kr. Personen får imidlertid kun et fradrag i skatten på kr. (44,5% inkl. kirkeskat), da indbetalingen til kapitalpensionen ikke reducerer topskatten. Nettoudgiften er dermed kr. ( kr kr.). Hvis man ser bort fra forrentningen af opsparingen, får personen senere udbetalt et beløb på kr. ( kr kr. (40% af kr.)). Før renter og omkostninger er der dermed en nettofordel ved ordningen på ca. 4,5% = kr. 4 Revitax

7 SÆRLIGT OM ARBEJDSGIVER- ADMINISTREREDE ORDNINGER For arbejdsgiveradministrerede ordninger er der nogle væsentlige forskelle i forhold til de allerede beskrevne pensionsordninger tegnet i privat regi. Bortseelsesret Der gælder en såkaldt bortseelsesret for arbejdsgivers indbetalinger til en medarbejders pensionsordning. Medarbejderen skal ikke selvangive fradrag for pensionsindbetalinger. I stedet sker fradraget indirekte ved, at arbejdsgiveren fratrækker pensionsindbetalingen før indberetning af A-indkomst. Pensionsindbetalingen reducerer også grundlaget for AM- og SP-bidrag. AM-bidrag Pensionsselskabet (forsikringsselskab eller pengeinstitut) skal betale AM-bidrag af de indbetalte beløb, men ikke SP-bidrag. Derudover skal pensionsselskabet indberette eventuelle beløb, der indbetales til en kapitalpension. Disse beløb tillægges grundlaget for beregning af topskat. Fordeling af fradrag Ved indbetaling til en livrente eller en ratepension fordeles fradraget ikke over 10 år. For hovedaktionærer kan skattemyndighederne i særlige tilfælde anse en pensionsindbetaling for at være en hel eller delvis maskeret udlodning, hvis indbetalingen ikke står i rimeligt forhold til hovedaktionærens arbejdsindsats og selskabets indtjening set over en årrække. Derudover kan der ske genbeskatning af store pensionsindbetalinger, der er foretaget i de seneste 5 år forud for en fraflytning til udlandet (10 år for hovedaktionærer). Se nærmere på side 10. Revitax 5

8 SÆRLIGT OM SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke benytte bortseelsesretten for indbetalinger på egne pensionsordninger, selv om de benytter virksomhedsordningen. De er ikke arbejdsgivere i relation til sig selv, da virksomhedsordningen ikke er en selvstændig juridisk person, men en skatteberegningsmodel. Selvstændigt erhvervsdrivende må derfor fratrække pensionsindbetalinger på normal vis. Fra og med 2004 er der imidlertid indført mere fleksible regler for selvstændigt erhvervsdrivende, hvor der kan indbetales op til 30% af virksomhedens overskud med fuldt fradrag i indtjeningsåret. Engangsindskud på 30% af virksomhedsoverskud Engangsindskud på ratepensioner og livrenter skal som udgangspunkt fordeles over 10 år, dog kan man anvende et opfyldningsfradrag, der i 2004 udgør kr. I stedet for dette opfyldningsfradrag kan selvstændigt erhvervsdrivende vælge at anvende et særligt opfyldningsfradrag på op til 30% af overskuddet fra selvstændig virksomhed. Hvis årets overskud fra selvstændig virksomhed udgør f.eks kr. i 2004, kan der indbetales kr. inden årets udgang med fuldt fradrag i Viser det sig, at årets indbetaling overstiger 30% af virksomhedens resultat, kan det overskydende beløb først fratrækkes i et senere indkomstår. Er der således indbetalt kr. i 2004, opnås der fradrag for kr. i 2004, medens fradraget for den resterende indbetaling på kr. må gemmes til et senere år. Hvis overskuddet i 2005 atter udgør kr., og der er indbetalt kr. på en pensionsordning i 2005, medfører det særlige opfyldningsfradrag, at der er fradrag for årets indbetaling på kr. samt for den overskydende indbetaling på kr. foretaget i 2004 eller i alt kr. svarende til 30% af årets overskud i Overskud af selvstændig virksomhed Selvstændig virksomhed omfatter alle selvstændigt erhvervsdrivende, uanset om der er tale om hovedeller bierhverv. Også overskud ved udlejning af eksempelvis driftsmidler er omfattet, selv om sådant overskud beskattes som kapitalindkomst. Ved overskud af selvstændig virksomhed forstås overskud før henlæggelse til konjunkturudligning med tillæg af renteudgifter og kurstab og med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinster. I dette overskud indgår ikke fortjeneste ved afståelse af goodwill og andre immaterielle rettigheder eller fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven. Det er årets virksomhedsoverskud, som udgør beregningsgrundlaget for det særlige opfyldningsfradrag på 30%, uanset om overskuddet helt eller delvist opspares i virksomhedsordningen. 6 Revitax

9 BESKATNING AF PENSIONSAFKASTET I DEPOTET De beløb, som indbetales til en pensionsordning, skulle gerne forrentes bedst muligt. Man kan enten vælge at lade pensionsselskabet foretage investeringerne eller helt eller delvist selv bestemme, hvorledes pensionsmidlerne skal investeres i f.eks. aktier eller obligationer. Under alle omstændigheder sker der en løbende beskatning af formueafkastet. Beskatningen udgør 15% af formueafkastet. Sammenlignet med beskatningen af næsten alt andet afkast er det en favorabel beskatning, hvilket kan illustreres med nedenstående eksempel. Eksempel 243,90 kr. indbetales på en pensionsordning. Skattebesparelsen er 143,90 kr. (59%). Nettoudgiften er dermed 100 kr. De 243,90 kr. forrentes med 5%, hvilket giver et afkast på 12,20 kr. Efter 15% pensionsafkastskat er de 243,90 kr. blevet til 254,27 kr. Ved udbetaling betales der ca. 59% i skat, og netto modtages der 104,25 kr. Set efter skat indbetales der 100 kr. og modtages 104,25 kr. Altså en nettoforrentning på 4,25% efter skat. Hvis de 100 kr. efter skat i stedet var blevet placeret på en bankbog med en tilsvarende rente på 5%, ville skatten i bedste fald være 32% (hvis den kunne modregnes i negativ nettokapitalindkomst) og i værste fald 59%. De 100 kr. ville i bedste fald blive til 103,40 kr. efter skat og i værste fald kun til 102,05 kr. Revitax 7

10 PENSION OG EFTERLØN Pensionsopsparinger reducerer en eventuel efterløn. Størrelsen af reduktionen afhænger dels af tidspunktet for starten af efterlønnen og dels af, om der er tale om en arbejdsgiveradministreret ordning eller en privat ordning. Efterløn umiddelbart efter modtagelse af efterlønsbeviset Efterlønsbeviset modtages tidligst ved det fyldte 60. år og forudsætter i øvrigt, at man har været medlem af en A-kasse og har indbetalt efterlønsbidrag i 25 år inden for de seneste 30 år. Der gælder nogle overgangsregler, som ikke beskrives her. Pensionen udbetales ikke Hvis man går på efterløn umiddelbart efter, at man har modtaget sit efterlønsbevis, vil efterlønnen blive beregnet som ca. 91% af den maksimale dagpengesats. Efterlønnen reduceres af pensionsopsparinger, der stammer fra fradragsberettigede ordninger, uanset om de bliver udbetalt eller ej. Reduktionen af efterlønnen udgør 60% af 5% af pensionsopsparingens opgjorte værdi ved det fyldte 60. år, selv om pensionsopsparingen ikke udbetales. Der gives dog et bundfradrag, således at små pensionsbeløb ikke reducerer efterlønnen. Eksempel En person, der har fået efterlønsbevis i 2004, har en kapitalpension på kr. og en ratepension på kr. Ratepensionen er oprettet som led i et ansættelsesforhold og vil sammen med renterne i udbetalingsperioden give en årlig ydelse på kr. i 10 år. Personen ønsker ikke at få pensionerne udbetalt. Efterlønnen reduceres som følger: Kapitalpension ( kr. * 5%) kr. Ratepension ( kr. * 5%) kr. Subtotal kr. Bundfradrag (2004) kr. Grundlag for reduktion af efterløn kr. Normal efterløn pr. år kr. Reduktion af efterløn pr. år ( kr. * 60%) kr. Reduceret efterløn pr. år kr. Pensionen udbetales Hvis pensionsopsparingen udbetales, skelner man mellem pensionsordninger oprettet som led i et ansættelsesforhold og private pensionsordninger. Kapitalpensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, reducerer efterlønnen som beregnet ovenfor. Altså med korrektion for bundfradrag. 8 Revitax

11 Ratepensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, reducerer efterlønnen med 50% af det udbetalte beløb. Altså uden korrektion for bundfradrag. Private pensioner reducerer efterlønnen som beregnet ovenfor. Altså med korrektion for bundfradrag. Eksempel En person, der har fået efterlønsbevis i 2004, har en kapitalpension på kr. og en ratepension på kr. Ratepensionen er oprettet som led i et ansættelsesforhold og vil sammen med forrentningen give en årlig ydelse på kr. i 10 år. Personen får pensionerne udbetalt. Efterlønnen reduceres som følger: Kapitalpension ( kr. * 5%) kr. Bundfradrag (2004) kr. Grundlag for reduktion af efterløn kr. Reduktion af efterløn pr. år ( kr. * 60%) kr. Ratepension oprettet som led i et ansættelsesforhold ( kr. * 50%) kr. Reduktion af efterløn i alt pr. år kr. Normal efterløn pr. år kr. Reduceret efterløn pr. år kr. Den maksimale dagpengesats udgør kr. (2004). Den lempeligere modregning af pensioner i efterlønnen indebærer, at private pensionsordninger ikke reducerer efterlønnen, medens ratepensioner og livrenter oprettet som led i et ansættelsesforhold reducerer efterlønnen med 55% af årets udbetalinger. Hvis der ikke sker udbetaling af pensionen, reduceres efterlønnen ikke. Eksempel En person, der har fået efterlønsbevis i 2002, har en kapitalpension på kr. og en ratepension på kr. Ratepensionen er oprettet som led i et ansættelsesforhold og vil sammen med forrentningen give en årlig ydelse på kr. i 10 år. Efterlønnen udskydes til 2004, hvor personen også får pensionerne udbetalt. Efterlønnen reduceres som følger: Ratepension oprettet som led i et ansættelsesforhold ( kr. * 55%) kr. Normal efterløn pr. år kr. Reduceret efterløn pr. år kr. Efterløn udskydes i 2 år Hvis efterlønnen udskydes i 2 år i forhold til det tidspunkt, hvor efterlønsbeviset modtages, stiger efterlønnen for en person med fuldtidsbeskæftigelse i disse 2 år til 100% af den maksimale A- dagpengesats, og samtidig sker der en lempeligere modregning af pensioner i efterlønnen. Revitax 9

12 PENSION OG FRAFLYTNING Ophør af fuld skattepligt til Danmark Hvis man ønsker at flytte fra Danmark i forbindelse med sin pensionering, skal man være opmærksom på en række forhold. For at skattepligten kan ophøre, må man opgive sin bopæl i Danmark. Det sker enten ved salg af boligen eller ved udlejning/fremleje af boligen uopsigeligt i mindst 3 år. Fremleje i over 2 år kan få den utilsigtede konsekvens, at det er svært at opsige lejer. Derfor anbefales det normalt, at boligen sælges. Man kan godt beholde en sommerbolig, der ikke er egnet til helårsbeboelse. Lågeskat Fraflytningen medfører, at alle aktiver og passiver, som ikke knytter sig til et fast driftssted i Danmark, skattemæssigt anses for at være afstået. Det medfører beskatning af urealiserede gevinster på værdipapirer. Der er mulighed for at opnå henstand med betalingen af avanceskatten. Endvidere kan man blive genbeskattet af ekstraordinært store pensionsindbetalinger i de seneste 5 år forud for fraflytningen (10 år for hovedaktionærer). Kildeskat på pension Ved udbetaling af pension til en person, der bor i udlandet, har Danmark som udgangspunkt ret til at tilbageholde en kildeskat på op til 60%. Danmark skal dog respektere eventuelle dobbeltbeskatningsaftaler, hvilket er særligt interessant ved fraflytning til Frankrig, Spanien eller Tyrkiet. Både den franske og den spanske beskatning af pensioner er normalt noget lavere end den danske. Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med de to lande, som forhindrer, at Danmark kan beskatte pensionsudbetalinger, bortset fra tjenestemandspensioner. I Frankrig afhænger beskatningen af pensionsudbetalinger af, hvorvidt der har været fradrag for indbetalingerne eller ej. Udbetalinger af danske ratepensioner og livrenter vil normalt blive beskattet som almindelig indkomst i Frankrig, men den franske beskatning vil alligevel være mindre end den danske. Frankrig har rettet henvendelse til Danmark med henblik på en genforhandling af dobbeltbeskatningsaftalen. Udfaldet af en genforhandling kan blive, at pensionsudbetalinger fra Danmark bliver pålagt dansk skat. Den dansk-spanske dobbeltbeskatningsaftale blev genforhandlet for ca. 5 år siden, men i den forbindelse blev det fastholdt, at Danmark ikke kan beskatte pensionsudbetalinger til personer, der bor i Spanien. Tyrkiet kan også være et interessant bopælsland i relation til danske pensionsudbetalinger. Danmark må nemlig normalt kun opkræve halv dansk skat af pensionsudbetalinger til Tyrkiet. Dette gælder dog ikke tjenestemandspensioner. 10 Revitax

13 LÅN TIL OPSPARING? Lanceringen af afdragsfrie lån har medført en øget interesse for lånefinansierede indskud på pensionsordninger. Ideen er, at man optager et afdragsfrit lån med sikkerhed i den faste ejendom. Lånet anvendes til indskud på f.eks. en ratepension. I den afdragsfrie periode (f.eks. 10 år) får man en skattebesparelse, som overstiger ydelsen på lånet. Når pensionen til sin tid bliver udbetalt, skulle de løbende udbetalinger efter skat gerne overstige ydelserne efter skat på lånet. Rentabiliteten af en lånefinansieret opsparing afhænger i høj grad af personens øvrige indkomster, herunder størrelsen af både kapitalindkomst og personlig indkomst før og efter pensioneringen. Lån til opsparing kan kun anbefales i følgende situationer: 1. Positiv nettokapitalindkomst i opsparingsperioden. 2. Indkomsten er over grænsen for topskat i opsparingsperioden, men under grænsen for topskat ved pensioneringen. F.eks. hvis man overvejende har tegnet kapitalpensioner, medens det var fordelagtigt. 3. Lånerenten er mindre end den garanterede rente fra pensionsinstituttet. 4. Det kan forudses, at man får positiv nettokapitalindkomst ved pensioneringen. F.eks. som følge af forrentningen af store engangsudbetalinger fra kapitalpensioner. I alle andre tilfælde er det tvivlsomt, om lånefinansierede indskud på pensionsordninger kan betale sig. Det kræver i hvert fald grundige overvejelser og beregninger. Revitax 11

14 OPHØRSPENSION Selvstændigt erhvervsdrivende herunder hovedaktionærer kan indskyde ekstraordinært store beløb på pensionsordninger i forbindelse med afståelse af deres erhvervsvirksomhed. Betingelser 1. Pensionsordningen skal oprettes efter salg af egen eller ægtefælles virksomhed eller hovedaktionærselskab. 2. Salget må tidligst ske efter det fyldte 55. år. 3. Den pågældende person eller en afdød ægtefælle skal have drevet virksomhed i personligt regi eller via et hovedaktionærselskab i mindst 10 år forud for det år, hvori pensionsordningen oprettes. 4. Virksomheden må ikke i overvejende grad have bestået af finansiel virksomhed, udlejning af fast ejendom eller leasingvirksomhed. Bortforpagtning af landbrugsejendomme mv. anses ikke for at være udlejning af fast ejendom. Virksomheden anses for at drive finansiel virksomhed, hvis mindst 50% af indtægterne eller 50% af aktiverne er finansielle. 5. Pensionsordningen skal være en livrente eller en ratepension. Aldersgrænsen på henholdsvis 60 år og 85 år (se side 4) gælder ikke. 6. Der kan højst indbetales et beløb svarende til den skattepligtige avance, der konstateres ved salget, og højst kr. (2004). 7. Indbetalingen skal ske senest 10 år efter virksomhedens salg. Fradraget fås i den personlige indkomst i indbetalingsåret. Man kan dog vælge at få fradraget i aktieindkomsten. Hvis indbetalingerne sker senest ved selvangivelsens frist (normalt den 1. juli i året efter salget), kan fradraget dog fås allerede i salgsåret. 8. Udbetalingen af en ratepension kan tidligst ske 5 år efter oprettelsen. Eksempel En virksomhed sælges i efteråret 2004 med en skattepligtig avance på 2 mio. kr. I april måned 2005 indbetales 2 mio. kr. til en pensionsordning. Fradraget på 2 mio. kr. fås i indkomståret 2004 og kan dermed udligne skatten af avancen ved salget af virksomheden. 12 Revitax

15 PENSIONSORDNINGER Revitax A/S Redaktion: Dorte Madsen Grafisk tilrettelæggelse: Moquist Copenhagen ApS Fotos: Bengt Höglund/Johner (forsiden), Heine Pedersen/BAM, Håkan Hjort/Johner Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning m.m., og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse er tilladt.

16 Statsautoriserede revisorer Strandvejen 58 Postbox 170 DK-2900 Hellerup Fax

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 224 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0013 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Seminar om pensionsbeskatning 26.-27. oktober 2006 Dansk Juridisk Nationalrapport

Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Seminar om pensionsbeskatning 26.-27. oktober 2006 Dansk Juridisk Nationalrapport Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Seminar om pensionsbeskatning 26.-27. oktober 2006 Dansk Juridisk Nationalrapport af Hanne Søgaard Hansen, partner, Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

Bedre sent end aldrig...

Bedre sent end aldrig... Bedre sent end aldrig... INDHOLD: Pensionsordninger... 2-3 Skattefri rejsegodtgørelse... 3-4 Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift... 4-5 Tilbagebetaling af AM-bidrag... 5 Generelle regler om genoptagelse...

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 26. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere