P E N S I O N S O R D N I N G E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P E N S I O N S O R D N I N G E R"

Transkript

1 PENSIONSORDNINGER

2 FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag på indbetalingstidspunktet og til gengæld beskatte på udbetalingstidspunktet. Enten ved indkomstbeskatning eller i form af afgift. I de senere år er fordelen ved pensionsordninger blevet begrænset. Først ved en reduktion af fradragsværdien ved indbetaling og derefter ved beskatning af værdistigningen inden udbetaling. Men det ændrer ikke ved, at det stadig er nødvendigt og fordelagtigt at spare op til pensionen. I denne brochure beskriver vi udvalgte pensionsordninger. Vi har forsøgt at undgå for mange tekniske udtryk og lovhenvisninger og har i stedet valgt at illustrere de udvalgte ordninger med en række eksempler. Redaktionen er afsluttet den 1. november 2004.

3 INDHOLD HVOR MEGET SKAL MAN SPARE OP?... 2 DE SKATTEBEGUNSTIGEDE PENSIONER... 3 Livrente... 3 Ratepension... 3 Kapitalpension... 4 SÆRLIGT OM ARBEJDSGIVERADMINISTREREDE ORDNINGER... 5 Bortseelsesret... 5 AM-bidrag... 5 Fordeling af fradrag... 5 SÆRLIGT OM SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE... 6 Engangsindskud på 30% af virksomhedsoverskud... 6 Overskud af selvstændig virksomhed... 6 BESKATNING AF PENSIONSAFKASTET I DEPOTET... 7 Eksempel... 7 PENSION OG EFTERLØN... 8 Efterløn umiddelbart efter modtagelse af efterlønsbeviset... 8 Efterløn udskydes i 2 år... 9 PENSION OG FRAFLYTNING Ophør af fuld skattepligt til Danmark Lågeskat Kildeskat på pension LÅN TIL OPSPARING? OPHØRSPENSION Betingelser Eksempel Revitax

4 HVOR MEGET SKAL MAN SPARE OP? Pensionsopsparing er en individuel sag. Nogle foretrækker at spare så meget op, at der er råd til en næsten uændret livsstil efter pensioneringen. Andre skærer ned på forbruget ved pensioneringen og flytter måske til et mindre og billigere hus. Skattereglerne giver et vigtigt incitament til at indbetale på pensionsordninger. Specielt, hvis man får fuldt fradrag for pensionsindbetalingerne i topskatten og kun beskattes med mellemskat af udbetalingerne. Men hvis man et kort øjeblik ser bort fra skattereglerne, skal de samlede indbetalinger i den erhvervsaktive periode svare til de ønskede udbetalinger under pensioneringen. Eller lidt forenklet: Hvis man ønsker at få kr. udbetalt om måneden i 20 år, må man også indbetale næsten kr. om måneden i tilsvarende 20 år. Kun næsten, fordi afkastet efter skat i pensionsordningen set over en længere årrække næsten altid er højere end inflationen. 2 Revitax

5 DE SKATTEBEGUNSTIGEDE PENSIONER Skattelovgivningen om pensionsopsparing er meget detaljeret og må nødvendigvis beskrive både de nugældende pensionsordninger og de forhenværende, nu ophævede ordninger. Herunder eksempelvis indekskontrakter. Derudover indeholder loven detaljerede og specifikke regler for pensionsordninger oprettet i henholdsvis forsikringsselskaber og pengeinstitutter. Hvis vi skærer alle detaljer bort og fokuserer på de generelle typer skattebegunstigede pensionsordninger, kan der ske en opdeling i tre hovedgrupper: Livrente Ratepension Kapitalpension Livrente Oprettelse, indbetaling og udbetaling En livrente kan kun oprettes i et forsikringsselskab, og alle, uanset alder, kan indbetale til en livrente. Der er ikke grænser for, hvor meget man kan indbetale. Udbetaling af en livrente kan tidligst ske fra det fyldte 60. år og sker månedsvist i en periode efter eget valg (dog mindst 10 år) eller livsvarigt. Udbetalingen sker til den forsikrede og ophører ved dennes død, medmindre andet aftales. Fradrag Hvis man indbetaler til en livrente i mindst 10 år, er der fuldt fradrag i forfaldsåret, uanset hvor meget man indbetaler. Hvis man indbetaler i mindre end 10 år, fordeles fradraget ligeligt over en periode på 10 år. Man kan dog altid fratrække et beløb (opfyldningsfradrag) på kr. (2004) om året af forfaldne indbetalinger. Eksempel En person på 40 år indgår en aftale med et forsikringsselskab om en engangsindbetaling på kr. Fradraget fordeles som udgangspunkt over 10 år ( kr. om året), men på grund af opfyldningsfradraget bliver fradraget fordelt som følger: År Fradrag kr. I alt kr kr kr kr kr. Opfyldningsfradraget har kun betydning, hvis de samlede fradrag er mindre end opfyldningsfradraget. Hvis personen i dette eksempel opretter en ny livrente på kr. i år 2, vil det samlede fradrag i dette år være kr. ( kr kr./10), og den yderligere indbetaling på kr. giver altså kun et yderligere fradrag på kr. i år 2. For selvstændigt erhvervsdrivende er der fra og med 2004 indført særlige regler om fradrag for engangsindskud, se side 6. Beskatning ved udbetaling Når livrenten udbetales, beskattes den som personlig indkomst. Der skal ikke betales AM-bidrag. Dermed bliver den maksimale beskatning 59% plus eventuel kirkeskat. Ratepension En ratepension har mange fælles træk med en livrente, bortset fra at der ikke er mulighed for en livsvarig udbetaling. Derudover kan en ratepension oprettes både i et forsikringsselskab og i et pengeinstitut. En ratepension oprettet i et forsikringsselskab kaldes en rateforsikring. En ratepension oprettet i et pengeinstitut kaldes en rateopsparing. Forskellen er i teorien, at rateopsparingen Revitax 3

6 ikke indeholder et forsikringselement. Ved kontohavers død udbetales kontoens beløb til de efterladte. I praksis er der imidlertid ikke forskel, idet de fleste pengeinstitutter via deres associerede forsikringsselskaber tilbyder en ren risikoforsikring som et tillæg til rateopsparingen. Oprettelse, indbetaling og udbetaling En ratepension kan oprettes af alle personer under 60 år. Der er ikke fastsat et loft for indbetalingens størrelse. Udbetalingen kan tidligst ske fra det fyldte 60. år og skal senest ske fra det fyldte 75. år. Udbetalingen sker i månedlige rater i mindst 10 år. Sidste rate skal udbetales senest i det år, hvor man fylder 85 år. Fradrag Fradragsreglerne svarer helt til reglerne for livrenter. Altså fradrag i personlig indkomst, eventuelt fordelt over 10 år, dog med særlige regler for selvstændigt erhvervsdrivende. Beskatning ved udbetaling Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst. Der skal ikke betales AM-bidrag. Den maksimale beskatning er dermed 59% plus eventuel kirkeskat. Kapitalpension Kapitalpension er en pensionsopsparing, der udbetales som et engangsbeløb. En kapitalpension kan oprettes både i et forsikringsselskab og i et pengeinstitut. En kapitalpension oprettet i et forsikringsselskab kaldes en kapitalforsikring. En kapitalpension oprettet i et pengeinstitut kaldes en kapitalopsparing. Kapitalpensioner påvirker som hovedregel ikke sociale ydelser. Se dog kapitlet om efterløn på side 8. Oprettelse, indbetaling og udbetaling En kapitalpension kan oprettes af alle, som endnu ikke er fyldt 60 år, og som har en personlig indkomst. Man kan højst indbetale kr. (2004) om året. Hvis blot kapitalpensionen er oprettet inden det fyldte 60. år, kan indbetalingerne fortsætte indtil det fyldte 70. år. Udbetalingen sker som udgangspunkt på én gang efter eget valg, dog tidligst ved det fyldte 60. år og senest ved det fyldte 70. år. Man kan også vælge at få kapitalpensionen helt eller delvist overført til en pensionsordning med løbende ydelser (ratepension eller livrente). En overførsel til en ratepension skal ske inden det fyldte 60. år. Fradrag Indbetalinger til en kapitalpension giver fradrag i skattepligtig indkomst (amts-, kommune- og kirkeskat) samt i bund- og mellemskat, men ikke i topskat. Beskatning ved udbetaling Ved udbetaling skal der betales en afgift på 40%. For visse gamle ordninger er afgiften mindre. Eksempel En person indbetaler kr. til en kapitalpension og fratrækker beløbet i den personlige indkomst. Kirkeskat er 0,5%. Skatteloftet reducerer marginalskatten (ekskl. kirkeskat) til 59%. Den personlige indkomst reduceres med kr. Personen får imidlertid kun et fradrag i skatten på kr. (44,5% inkl. kirkeskat), da indbetalingen til kapitalpensionen ikke reducerer topskatten. Nettoudgiften er dermed kr. ( kr kr.). Hvis man ser bort fra forrentningen af opsparingen, får personen senere udbetalt et beløb på kr. ( kr kr. (40% af kr.)). Før renter og omkostninger er der dermed en nettofordel ved ordningen på ca. 4,5% = kr. 4 Revitax

7 SÆRLIGT OM ARBEJDSGIVER- ADMINISTREREDE ORDNINGER For arbejdsgiveradministrerede ordninger er der nogle væsentlige forskelle i forhold til de allerede beskrevne pensionsordninger tegnet i privat regi. Bortseelsesret Der gælder en såkaldt bortseelsesret for arbejdsgivers indbetalinger til en medarbejders pensionsordning. Medarbejderen skal ikke selvangive fradrag for pensionsindbetalinger. I stedet sker fradraget indirekte ved, at arbejdsgiveren fratrækker pensionsindbetalingen før indberetning af A-indkomst. Pensionsindbetalingen reducerer også grundlaget for AM- og SP-bidrag. AM-bidrag Pensionsselskabet (forsikringsselskab eller pengeinstitut) skal betale AM-bidrag af de indbetalte beløb, men ikke SP-bidrag. Derudover skal pensionsselskabet indberette eventuelle beløb, der indbetales til en kapitalpension. Disse beløb tillægges grundlaget for beregning af topskat. Fordeling af fradrag Ved indbetaling til en livrente eller en ratepension fordeles fradraget ikke over 10 år. For hovedaktionærer kan skattemyndighederne i særlige tilfælde anse en pensionsindbetaling for at være en hel eller delvis maskeret udlodning, hvis indbetalingen ikke står i rimeligt forhold til hovedaktionærens arbejdsindsats og selskabets indtjening set over en årrække. Derudover kan der ske genbeskatning af store pensionsindbetalinger, der er foretaget i de seneste 5 år forud for en fraflytning til udlandet (10 år for hovedaktionærer). Se nærmere på side 10. Revitax 5

8 SÆRLIGT OM SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke benytte bortseelsesretten for indbetalinger på egne pensionsordninger, selv om de benytter virksomhedsordningen. De er ikke arbejdsgivere i relation til sig selv, da virksomhedsordningen ikke er en selvstændig juridisk person, men en skatteberegningsmodel. Selvstændigt erhvervsdrivende må derfor fratrække pensionsindbetalinger på normal vis. Fra og med 2004 er der imidlertid indført mere fleksible regler for selvstændigt erhvervsdrivende, hvor der kan indbetales op til 30% af virksomhedens overskud med fuldt fradrag i indtjeningsåret. Engangsindskud på 30% af virksomhedsoverskud Engangsindskud på ratepensioner og livrenter skal som udgangspunkt fordeles over 10 år, dog kan man anvende et opfyldningsfradrag, der i 2004 udgør kr. I stedet for dette opfyldningsfradrag kan selvstændigt erhvervsdrivende vælge at anvende et særligt opfyldningsfradrag på op til 30% af overskuddet fra selvstændig virksomhed. Hvis årets overskud fra selvstændig virksomhed udgør f.eks kr. i 2004, kan der indbetales kr. inden årets udgang med fuldt fradrag i Viser det sig, at årets indbetaling overstiger 30% af virksomhedens resultat, kan det overskydende beløb først fratrækkes i et senere indkomstår. Er der således indbetalt kr. i 2004, opnås der fradrag for kr. i 2004, medens fradraget for den resterende indbetaling på kr. må gemmes til et senere år. Hvis overskuddet i 2005 atter udgør kr., og der er indbetalt kr. på en pensionsordning i 2005, medfører det særlige opfyldningsfradrag, at der er fradrag for årets indbetaling på kr. samt for den overskydende indbetaling på kr. foretaget i 2004 eller i alt kr. svarende til 30% af årets overskud i Overskud af selvstændig virksomhed Selvstændig virksomhed omfatter alle selvstændigt erhvervsdrivende, uanset om der er tale om hovedeller bierhverv. Også overskud ved udlejning af eksempelvis driftsmidler er omfattet, selv om sådant overskud beskattes som kapitalindkomst. Ved overskud af selvstændig virksomhed forstås overskud før henlæggelse til konjunkturudligning med tillæg af renteudgifter og kurstab og med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinster. I dette overskud indgår ikke fortjeneste ved afståelse af goodwill og andre immaterielle rettigheder eller fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven. Det er årets virksomhedsoverskud, som udgør beregningsgrundlaget for det særlige opfyldningsfradrag på 30%, uanset om overskuddet helt eller delvist opspares i virksomhedsordningen. 6 Revitax

9 BESKATNING AF PENSIONSAFKASTET I DEPOTET De beløb, som indbetales til en pensionsordning, skulle gerne forrentes bedst muligt. Man kan enten vælge at lade pensionsselskabet foretage investeringerne eller helt eller delvist selv bestemme, hvorledes pensionsmidlerne skal investeres i f.eks. aktier eller obligationer. Under alle omstændigheder sker der en løbende beskatning af formueafkastet. Beskatningen udgør 15% af formueafkastet. Sammenlignet med beskatningen af næsten alt andet afkast er det en favorabel beskatning, hvilket kan illustreres med nedenstående eksempel. Eksempel 243,90 kr. indbetales på en pensionsordning. Skattebesparelsen er 143,90 kr. (59%). Nettoudgiften er dermed 100 kr. De 243,90 kr. forrentes med 5%, hvilket giver et afkast på 12,20 kr. Efter 15% pensionsafkastskat er de 243,90 kr. blevet til 254,27 kr. Ved udbetaling betales der ca. 59% i skat, og netto modtages der 104,25 kr. Set efter skat indbetales der 100 kr. og modtages 104,25 kr. Altså en nettoforrentning på 4,25% efter skat. Hvis de 100 kr. efter skat i stedet var blevet placeret på en bankbog med en tilsvarende rente på 5%, ville skatten i bedste fald være 32% (hvis den kunne modregnes i negativ nettokapitalindkomst) og i værste fald 59%. De 100 kr. ville i bedste fald blive til 103,40 kr. efter skat og i værste fald kun til 102,05 kr. Revitax 7

10 PENSION OG EFTERLØN Pensionsopsparinger reducerer en eventuel efterløn. Størrelsen af reduktionen afhænger dels af tidspunktet for starten af efterlønnen og dels af, om der er tale om en arbejdsgiveradministreret ordning eller en privat ordning. Efterløn umiddelbart efter modtagelse af efterlønsbeviset Efterlønsbeviset modtages tidligst ved det fyldte 60. år og forudsætter i øvrigt, at man har været medlem af en A-kasse og har indbetalt efterlønsbidrag i 25 år inden for de seneste 30 år. Der gælder nogle overgangsregler, som ikke beskrives her. Pensionen udbetales ikke Hvis man går på efterløn umiddelbart efter, at man har modtaget sit efterlønsbevis, vil efterlønnen blive beregnet som ca. 91% af den maksimale dagpengesats. Efterlønnen reduceres af pensionsopsparinger, der stammer fra fradragsberettigede ordninger, uanset om de bliver udbetalt eller ej. Reduktionen af efterlønnen udgør 60% af 5% af pensionsopsparingens opgjorte værdi ved det fyldte 60. år, selv om pensionsopsparingen ikke udbetales. Der gives dog et bundfradrag, således at små pensionsbeløb ikke reducerer efterlønnen. Eksempel En person, der har fået efterlønsbevis i 2004, har en kapitalpension på kr. og en ratepension på kr. Ratepensionen er oprettet som led i et ansættelsesforhold og vil sammen med renterne i udbetalingsperioden give en årlig ydelse på kr. i 10 år. Personen ønsker ikke at få pensionerne udbetalt. Efterlønnen reduceres som følger: Kapitalpension ( kr. * 5%) kr. Ratepension ( kr. * 5%) kr. Subtotal kr. Bundfradrag (2004) kr. Grundlag for reduktion af efterløn kr. Normal efterløn pr. år kr. Reduktion af efterløn pr. år ( kr. * 60%) kr. Reduceret efterløn pr. år kr. Pensionen udbetales Hvis pensionsopsparingen udbetales, skelner man mellem pensionsordninger oprettet som led i et ansættelsesforhold og private pensionsordninger. Kapitalpensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, reducerer efterlønnen som beregnet ovenfor. Altså med korrektion for bundfradrag. 8 Revitax

11 Ratepensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, reducerer efterlønnen med 50% af det udbetalte beløb. Altså uden korrektion for bundfradrag. Private pensioner reducerer efterlønnen som beregnet ovenfor. Altså med korrektion for bundfradrag. Eksempel En person, der har fået efterlønsbevis i 2004, har en kapitalpension på kr. og en ratepension på kr. Ratepensionen er oprettet som led i et ansættelsesforhold og vil sammen med forrentningen give en årlig ydelse på kr. i 10 år. Personen får pensionerne udbetalt. Efterlønnen reduceres som følger: Kapitalpension ( kr. * 5%) kr. Bundfradrag (2004) kr. Grundlag for reduktion af efterløn kr. Reduktion af efterløn pr. år ( kr. * 60%) kr. Ratepension oprettet som led i et ansættelsesforhold ( kr. * 50%) kr. Reduktion af efterløn i alt pr. år kr. Normal efterløn pr. år kr. Reduceret efterløn pr. år kr. Den maksimale dagpengesats udgør kr. (2004). Den lempeligere modregning af pensioner i efterlønnen indebærer, at private pensionsordninger ikke reducerer efterlønnen, medens ratepensioner og livrenter oprettet som led i et ansættelsesforhold reducerer efterlønnen med 55% af årets udbetalinger. Hvis der ikke sker udbetaling af pensionen, reduceres efterlønnen ikke. Eksempel En person, der har fået efterlønsbevis i 2002, har en kapitalpension på kr. og en ratepension på kr. Ratepensionen er oprettet som led i et ansættelsesforhold og vil sammen med forrentningen give en årlig ydelse på kr. i 10 år. Efterlønnen udskydes til 2004, hvor personen også får pensionerne udbetalt. Efterlønnen reduceres som følger: Ratepension oprettet som led i et ansættelsesforhold ( kr. * 55%) kr. Normal efterløn pr. år kr. Reduceret efterløn pr. år kr. Efterløn udskydes i 2 år Hvis efterlønnen udskydes i 2 år i forhold til det tidspunkt, hvor efterlønsbeviset modtages, stiger efterlønnen for en person med fuldtidsbeskæftigelse i disse 2 år til 100% af den maksimale A- dagpengesats, og samtidig sker der en lempeligere modregning af pensioner i efterlønnen. Revitax 9

12 PENSION OG FRAFLYTNING Ophør af fuld skattepligt til Danmark Hvis man ønsker at flytte fra Danmark i forbindelse med sin pensionering, skal man være opmærksom på en række forhold. For at skattepligten kan ophøre, må man opgive sin bopæl i Danmark. Det sker enten ved salg af boligen eller ved udlejning/fremleje af boligen uopsigeligt i mindst 3 år. Fremleje i over 2 år kan få den utilsigtede konsekvens, at det er svært at opsige lejer. Derfor anbefales det normalt, at boligen sælges. Man kan godt beholde en sommerbolig, der ikke er egnet til helårsbeboelse. Lågeskat Fraflytningen medfører, at alle aktiver og passiver, som ikke knytter sig til et fast driftssted i Danmark, skattemæssigt anses for at være afstået. Det medfører beskatning af urealiserede gevinster på værdipapirer. Der er mulighed for at opnå henstand med betalingen af avanceskatten. Endvidere kan man blive genbeskattet af ekstraordinært store pensionsindbetalinger i de seneste 5 år forud for fraflytningen (10 år for hovedaktionærer). Kildeskat på pension Ved udbetaling af pension til en person, der bor i udlandet, har Danmark som udgangspunkt ret til at tilbageholde en kildeskat på op til 60%. Danmark skal dog respektere eventuelle dobbeltbeskatningsaftaler, hvilket er særligt interessant ved fraflytning til Frankrig, Spanien eller Tyrkiet. Både den franske og den spanske beskatning af pensioner er normalt noget lavere end den danske. Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med de to lande, som forhindrer, at Danmark kan beskatte pensionsudbetalinger, bortset fra tjenestemandspensioner. I Frankrig afhænger beskatningen af pensionsudbetalinger af, hvorvidt der har været fradrag for indbetalingerne eller ej. Udbetalinger af danske ratepensioner og livrenter vil normalt blive beskattet som almindelig indkomst i Frankrig, men den franske beskatning vil alligevel være mindre end den danske. Frankrig har rettet henvendelse til Danmark med henblik på en genforhandling af dobbeltbeskatningsaftalen. Udfaldet af en genforhandling kan blive, at pensionsudbetalinger fra Danmark bliver pålagt dansk skat. Den dansk-spanske dobbeltbeskatningsaftale blev genforhandlet for ca. 5 år siden, men i den forbindelse blev det fastholdt, at Danmark ikke kan beskatte pensionsudbetalinger til personer, der bor i Spanien. Tyrkiet kan også være et interessant bopælsland i relation til danske pensionsudbetalinger. Danmark må nemlig normalt kun opkræve halv dansk skat af pensionsudbetalinger til Tyrkiet. Dette gælder dog ikke tjenestemandspensioner. 10 Revitax

13 LÅN TIL OPSPARING? Lanceringen af afdragsfrie lån har medført en øget interesse for lånefinansierede indskud på pensionsordninger. Ideen er, at man optager et afdragsfrit lån med sikkerhed i den faste ejendom. Lånet anvendes til indskud på f.eks. en ratepension. I den afdragsfrie periode (f.eks. 10 år) får man en skattebesparelse, som overstiger ydelsen på lånet. Når pensionen til sin tid bliver udbetalt, skulle de løbende udbetalinger efter skat gerne overstige ydelserne efter skat på lånet. Rentabiliteten af en lånefinansieret opsparing afhænger i høj grad af personens øvrige indkomster, herunder størrelsen af både kapitalindkomst og personlig indkomst før og efter pensioneringen. Lån til opsparing kan kun anbefales i følgende situationer: 1. Positiv nettokapitalindkomst i opsparingsperioden. 2. Indkomsten er over grænsen for topskat i opsparingsperioden, men under grænsen for topskat ved pensioneringen. F.eks. hvis man overvejende har tegnet kapitalpensioner, medens det var fordelagtigt. 3. Lånerenten er mindre end den garanterede rente fra pensionsinstituttet. 4. Det kan forudses, at man får positiv nettokapitalindkomst ved pensioneringen. F.eks. som følge af forrentningen af store engangsudbetalinger fra kapitalpensioner. I alle andre tilfælde er det tvivlsomt, om lånefinansierede indskud på pensionsordninger kan betale sig. Det kræver i hvert fald grundige overvejelser og beregninger. Revitax 11

14 OPHØRSPENSION Selvstændigt erhvervsdrivende herunder hovedaktionærer kan indskyde ekstraordinært store beløb på pensionsordninger i forbindelse med afståelse af deres erhvervsvirksomhed. Betingelser 1. Pensionsordningen skal oprettes efter salg af egen eller ægtefælles virksomhed eller hovedaktionærselskab. 2. Salget må tidligst ske efter det fyldte 55. år. 3. Den pågældende person eller en afdød ægtefælle skal have drevet virksomhed i personligt regi eller via et hovedaktionærselskab i mindst 10 år forud for det år, hvori pensionsordningen oprettes. 4. Virksomheden må ikke i overvejende grad have bestået af finansiel virksomhed, udlejning af fast ejendom eller leasingvirksomhed. Bortforpagtning af landbrugsejendomme mv. anses ikke for at være udlejning af fast ejendom. Virksomheden anses for at drive finansiel virksomhed, hvis mindst 50% af indtægterne eller 50% af aktiverne er finansielle. 5. Pensionsordningen skal være en livrente eller en ratepension. Aldersgrænsen på henholdsvis 60 år og 85 år (se side 4) gælder ikke. 6. Der kan højst indbetales et beløb svarende til den skattepligtige avance, der konstateres ved salget, og højst kr. (2004). 7. Indbetalingen skal ske senest 10 år efter virksomhedens salg. Fradraget fås i den personlige indkomst i indbetalingsåret. Man kan dog vælge at få fradraget i aktieindkomsten. Hvis indbetalingerne sker senest ved selvangivelsens frist (normalt den 1. juli i året efter salget), kan fradraget dog fås allerede i salgsåret. 8. Udbetalingen af en ratepension kan tidligst ske 5 år efter oprettelsen. Eksempel En virksomhed sælges i efteråret 2004 med en skattepligtig avance på 2 mio. kr. I april måned 2005 indbetales 2 mio. kr. til en pensionsordning. Fradraget på 2 mio. kr. fås i indkomståret 2004 og kan dermed udligne skatten af avancen ved salget af virksomheden. 12 Revitax

15 PENSIONSORDNINGER Revitax A/S Redaktion: Dorte Madsen Grafisk tilrettelæggelse: Moquist Copenhagen ApS Fotos: Bengt Höglund/Johner (forsiden), Heine Pedersen/BAM, Håkan Hjort/Johner Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning m.m., og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse er tilladt.

16 Statsautoriserede revisorer Strandvejen 58 Postbox 170 DK-2900 Hellerup Fax

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004. På vej til udlandet

WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004. På vej til udlandet WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004 På vej til udlandet Kontakt Benny Lynge Sørensen Statsautoriseret revisor, partner Leder af Ernst & Young Health Sciences, Danmark benny-lynge.soerensen@dk.ey.com

Læs mere

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Jesper Jespersen Roskilde Universitet e-mail: jesperj@ruc.dk 11. april 2011 Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Sammenfatning

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere