Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark"

Transkript

1

2

3 Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan Rasmus Hansen, Dansk Spejderkorps Sydslesvig Erik Aabjerg Friis, Det Danske Spejderkorps Nanna Kjølholt, De grønne pigespejdere Maria Spliid, Spejderne i Danmark Marts 2015

4 INDHOLD 1 Resumé Baggrund... 6 Samfundsansvar og skaberkraft er det nyt?... 6 Hvorfor skal vi gøre mere?... 7 Hvad skal vi gøre?... 8 Kan vi gøre en forskel? Spejderne i Danmark: En platform for forandring! Hvorfor kalder vi det en platform? Vores platform En platform åben for initiativer og partnere Etablering af platformen Forslag til mission, vision og eksterne indsatsområder Et par ord om strategi og organisation Forslag til programmer og projekter Videreudvikling af platformen Udvikling af organisation, strategi og programmer Nødvendige ressourcer Bilagssamling Bilag A: Forslag til strategiplan Bilag B: Forslag til strategiplan Bilag C: Arbejdsgruppens samlede program- og projektforslag Bilag D: Programforslag: Projektmagerne Bilag E: Programforslag: Ledelseslaboratoriet Bilag F: Projektforslag: Nye Dagsordener TV-koncept Bilag G: Forslag til organiseringsproces Bilag H: PowerPoint præsentation af resultater... 37

5 5 1 RESUMÉ De fem danske spejderkorps er i efteråret 2014 gået sammen om et ambitiøst fælleskorpsligt initiativ, som skal styrke både spejderbevægelsen og vores omkringliggende samfund på en række områder. I den forbindelse nedsatte korpsenes spejderchefer i vinteren 2014 en arbejdsgruppe, som har haft som opgave at udvikle et forslag til det nye samarbejde. Denne rapport præsenterer arbejdsgruppens resultater, som alle er på idéplan. Rapporten er til intern brug, og indeholder en del hypoteser, som skal udbygges og valideres inden den kan bruges eksternt. Den danske spejderbevægelse anno 2015 ønsker at træde i karakter som en samlet, synlig og forandringsskabende bevægelse, der sætter dagsordenen for børn og unge. Vores fælles mission er at udvikle unges samfundsansvar og skaberkraft. Det betyder, at alle unge spejdere og ikke-spejdere skal tage del i samfundet med lyst og evne til at udvikle, forandre og forbedre det. Spejderbevægelsen har altid udviklet børn og unge til hele og ansvarlige mennesker, og det nye tiltag hviler på spejdernes metoder og værdier. Det banebrydende består imidlertid i, at vi laver en fokuseret indsats i fællesskab. Samtidig vil vi være værter for et tæt og meningsfuldt samarbejde med andre centrale samfundsaktører, der deler vores værdier, sådan at vi sammen når længere ud end til egne medlemmer. Hvorfor skal spejderne tage dette initiativ? Fordi der er et behov, fordi vores metoder og principper gør os gode til det, og fordi der ikke umiddelbart er andre, der kan løfte opgaven med samme fokus og organisering som os. Hvis vi ikke løfter opgaven, vil vi opleve, at andre går sammen om at sætte agendaer om unges udvikling og civilsamfundsopbygning, og vi vil risikere en forøget brændende platform under os. Vi skylder os selv og samfundet mere end blot organisk medlemsvækst, fordi det vi gør, har så afgørende betydning for børn og unge og for det danske samfund. Derfor er det vigtigt, at spejderne i fællesskab handler nu. For at lykkes med tiltaget har arbejdsgruppen lavet en analyse af spejderbevægelsens potentialer og udfordringer og på den baggrund udviklet et forslag til en strategiplan frem til år Strategiplanen indeholder tre eksterne indsatsområder, som alle programmer og projekter skal tage udgangspunkt i: Ledelsesudvikling, samfundsforbedrende aktiviteter samt at sætte nye dagsordener for unge. Samtidig indeholder strategiplanen syv interne indsatsområder, som vil gøre, at vi som organisation kan løfte vores programmer: Organisation, programudvikling og projektstyring, partnerskabsstrategi, finansiering og økonomi, kommunikation og branding, vidensdeling og forskning samt medlemsvækst og udbredelse. Arbejdsgruppen har udviklet en række ambitiøse målsætninger, som knytter sig til hvert indsatsområde. Derudover har gruppen givet bud på, hvilke programmer og projekter spejderne med fordel kan igangsætte. Fremadrettet ligger en omfattende opgave i at videreudvikle og kvalificere arbejdsgruppens forslag med fokus på forankring og enighed mellem de enkelte korps. En sådan proces kan være delt i tre parallelle spor omkring organisering, strategiudvikling og programudvikling. Arbejdsgruppen anbefaler, at der igangsættes et par omfattende programmer snarest muligt, som kan løfte spejdernes mission og give den ønskede synlighed omkring det nye fælleskorpslige tiltag.

6 6 2 BAGGRUND Spejderbevægelsen er unik. Der er ingen andre organisationer, der på sammenlignelig måde udvikler børn og unge til at blive hele mennesker, til at samarbejde og tage ansvar i deres hverdag, både derhjemme og ude i samfundet 1. Vi udvikler børn og unge generelt og med mange perspektiver i forhold til den enkelte. Derfor bliver resultatet bredt og mangesidet og er ikke så sammenhængende synligt. Det er på alle måder positivt, at vi kontinuerligt udvikler mennesker, som kan virke i forskellige sammenhænge. Men det er vanskeligt for det omgivende samfund at se, at det netop er spejderbevægelsen, der er grundlaget for, at en eller flere personer tager et specifikt ansvar eller initiativ. Hvis vi som samlet organisation eller enhed Spejderne i Danmark lægger et tydeligere fokus på vores udvikling af børn og unge i forhold til at tage ansvar og del i samfundsudviklingen, så vil de fleste nok hævde, at vi ikke gør noget nyt. Det har jo altid været en del af spejderarbejdet. Men et tydeligere fokus vil give os mulighed for at sætte dagsordenen på netop det område og samtidig at skærpe profilen for spejderarbejdet i Danmark. Det er med det udgangspunkt, at de fem spejderkorps i Danmark i fællesskab vil etablere en platform med følgende mission: Udvikling af unges samfundsansvar og skaberkraft. Det betyder ikke, at vi skal skære ned på alt det andet fantastiske spejderarbejde ude i landets grupper. Vi skal blot skabe en række nye programelementer, som kan inddrages i det arbejde, der i forvejen udføres. Det er afgørende, at vi gør det med en uegennyttig motivation, så vi kan opnå den nødvendige troværdighed og indflydelse. Samtidig er det et mål at gøre spejderarbejdet attraktivt for flere. SAMFUNDSANSVAR OG SKABERKRAFT ER DET NYT? Lige siden begyndelsen i 1907 har det været spejderbevægelsens grundlæggende målsætning at udvikle børn og unge til ansvarlige borgere. At arbejde med samfundsansvar og -tjeneste er altså noget, der i forvejen bliver praktiseret i alle landets grupper og enheder. Det nyskabende er, at spejderne i fællesskab vil udvikle en række nationale initiativer, som sætter fokus på nødvendigheden af, at vi alle tager del i vores samfunds forpligtende fællesskab. Når vi tager det initiativ i stor skala, så kan det mærkes og vil blive bemærket, både i spejderorganisationerne og i samfundet. Vi samler de kræfter, der i forvejen gør sig gældende på området, og får en samlet og synlig effekt. De initiativer, som involverer børn, unge og voksne uden for spejderkorpsene, vil sætte yderligere kraft bag udviklingen af samfundsansvar, og de vil også manifestere spejdernes position inden for netop udvikling af samfundsansvar. At tage ansvar starter med den enkelte. Det er lige så meget et spørgsmål om holdning som om egentlig handling, fordi det ikke nødvendigvis medfører, at man går ind i politik, organiserer, deltager i affaldsindsamling eller lignende. Det kan ganske enkelt betyde, at man udviser ansvarlighed i dagligdagen gennem sine handlinger og omgang med andre. 1 Naturligvis med undtagelse af nogle få spejderlignende organisationer.

7 7 Et øget fokus på samfundsansvar vil udvikle skaberkraft! Et øget fokus på samfundsansvar vil anspore til at udvikle, forandre og forbedre samfundet. Vores målsætning er dog ikke at motivere børn og unge til at forandre for forandringens skyld. Vi vil derimod understøtte den skaberkraft, som udvikles, når man tager aktivt del i det fællesskab, som samfundet udgør. Her vil man nemlig blive opmærksom på områder, hvor der er behov for forandring eller forbedring, og med den rette støtte kan man tage initiativ til at gennemføre det. Det er præcis den udvikling, som vi ønsker at realisere med vores fælles mission. HVORFOR SKAL VI GØRE MERE? Spejderbevægelsen har altid haft fokus på at udvikle det enkelte menneske til ansvarlig samfundsborger. Hvorfor skal vi gøre yderligere? Svaret er enkelt: Fordi der er et behov, fordi vores metoder og principper gør os gode til det, og fordi der ikke umiddelbart er andre, der gør det i samme omfang og med samme fokus som os. Vi har prøvet at illustrere det med følgende model: Figur 1: Sammenhængskæde der illustrerer evnen til at udvikle ansvar

8 8 Spejderarbejdets form, værdigrundlag og metodik sammenfatter vi ofte i Learning by doing. Forenklet kan man oversætte det til involvering, hvor spejderne får mulighed for at deltage, prøve og afprøve efter vores opfattelse den bedste måde at få indsigt og forståelse og dermed opbygge ansvarsforståelse og ansvarsfølelse. Der er en række tendenser i samfundet, som ikke respekterer, at samfundet er et fælles ansvar. Det er ikke inden for rapportens ramme muligt at komme med en fuld redegørelse for de tendenser, og hvordan spejderbevægelsen kan modgå dem. Men vi trækker særligt på en pointe fra kulturminister Marianne Jelveds arbejde med en national vision for folkeoplysningen i Danmark. Marianne Jelved peger på, at den manglende respekt eller forståelse kommer til udtryk ved, at den enkelte borger har størst fokus på sig selv, egne behov og egne rettigheder. Systemet bidrager til en vis grad til holdningen. Det sker med individuelle udviklingsplaner, et værdibillede, som baseres på økonomi 2, og samtidig er kerneværdier som dannelse, demokratisk læring og ansvar i for høj grad blot faglige discipliner. Spejderbevægelsen arbejder stik modsat de tendenser ved at udvikle børn og unge til at tage ansvar for sig selv og hinanden. Nogle mener, at velfærdssamfundet også bærer den risiko i sig, at individet får et distanceret forhold til samfundet og det fællesskab, som samfundet udgør. Det sker ved, at velfærdssystemet tager sig af problemstillinger i både den enkelte samfundsborgers liv og i samfundet generelt, og borgerne gøres herigennem til passive modtagere af ydelser og tjenester. Hvis borgerne ikke længere selv føler, at de også selv har ansvar for et forpligtende fællesskab, risikerer vi, at passiviteten tager over, og den enkelte ikke selv forholder sig til problemstillingerne i samfundet 3. Samfundet er også stærkt påvirket af konflikter ude i verden og de deraf afledte behov for, at vi borgere både bidrager der, hvor konflikterne er og herhjemme for eksempel gennem ansvar for flygtninge. Sammen med den fortsat øgede globalisering er vores samfund udsat for forandringspres. Et pres, som kun kan varetages ved, at alle aktivt og ansvarligt tager fat. HVAD SKAL VI GØRE? I andre lande ser vi tydeligt, hvordan spejdere udviser samfundsansvar: På Haiti har spejderne været med til at redde mennesker efter naturkatastrofer, og pigespejderne i Zambia underviser i HIV/aids og understøtter lokale, udsatte familier med ekstra mad, en snak og hjælp til praktiske gøremål. Mens det for spejderkorps i andre dele af verden er naturligt at udleve samfundsansvar aktivt, har vi i Danmark ikke været lige så gode til det. Det vil vi gerne ændre på, og vi ser et fornyet behov for, at vi som spejderbevægelse udlever den aktive, samfundsnyttige del af vores DNA anno Se En national vision for folkeoplysningen i Danmark af Kulturminister Marianne Jelved. 3 Der findes andre synspunkter, som udfordrer den pointe, og vi skal særligt være opmærksomme på, at vi med det fokus ikke risikerer at sende andre signaler end dem, vi udsender, når vi arbejder for gode foreningsvilkår generelt. Se eksempelvis

9 9 Danmark er heldigvis ikke udsat for naturkatastrofer, epidemier eller andet, som giver de samme muligheder for at udvise og udleve samfundsansvar. Det er snarere en bevidsthedsudfordring, vi står overfor. Den kan vi som bevægelse være med til at påvirke ved at sætte fornyet fokus på aktivt samfundsansvar. Derigennem kan vi sikre, at flere bliver bevidste om nødvendigheden af, at vi tager ansvar for os selv, hinanden og samfundet som helhed. Der er heldigvis rigtig mange unge i dag, som allerede føler og praktiserer ansvar, og som har lyst og energi til at skabe en positiv forandring i samfundet. Unge er ofte nytænkende, motiverede og fulde af gåpåmod, og vi kan give dem mulighederne for at gøre en forskel 4. Vi vil ikke kun være med til at danne den enkelte borger til samfundsansvar. Vi vil også skabe en ny måde at være ung på! Vi ønsker at sætte en ny dagsorden, hvor flere unge oplever det som cool, når man tager ansvar og gør en positiv forandring i lokale fællesskaber og samfundet generelt. Omverden skal i højere grad se unge som ressourcer, der kan bidrage med en masse. Unge skal være handlekraftige, modige og omsorgsfulde samfundsborgere, som tager ansvar og tager fat! Spejderne i Danmark kan skabe rammerne for, at unge får bedre muligheder for at udleve samfundsansvar og skaberkraft. Vi gør det i dag med de godt spejdere, der er en del af spejderbevægelsen. Gennem nationale initiativer, som også inkluderer andre end Spejderne i Danmark, kan vi påvirke samfundsudviklingen i langt større grad, end tilfældet er i dag. Vi kan gøre det, og derfor skal vi gøre det. Men det er vigtigt, at vi tænker bredt, og at vi tænker ud over vores egne medlemmer. For at øge vores gennemslagskraft og tydelighed, skal vi indgå i partnerskaber med samarbejdspartnere, der har en lignende agenda. Det er vigtigt at involvere mange relevante partnere uden at give afkald på indholdet. Partnerskaber med bl.a. andre ungdomsorganisationer, erhvervslivet og offentlige institutioner som kommuner, ministerier og styrelser kan være med til at sikre en effekt. Vi har en profil i samfundet, som giver os berettigelse: I virksomheder, hos myndigheder og bredt i det politiske landskab er der en bevidsthed om, at vi udvikler børn og unge til ansvarlige borgere, dygtige ledere og hele mennesker. Det gode ry skal vi bruge! Vi har muligheden for at indtage pladsen som den organisation, der målrettet og åbenlyst arbejder med at udvikle børn og unges samfundsansvar og skaberkraft. Samtidig kan Spejderne i Danmark være værter for, at vi sammen med andre gør en målrettet indsats for at fremme unges samfundsansvar og skaberkraft. For Spejderne i Danmark vil det være en koncentreret og fokuseret udlevelse af vores formål. Men de fælles, nationale initiativer øger gennemslagskraften på en række områder: 1. Samfundet vil bemærke og anerkende indsatsen. På et tidspunkt vil det blive kendt, at udviklingen er sket gennem spejderarbejde, og det vil øge interessen for at være spejder. 2. Vi vil opnå større anerkendelse hos politikere, virksomheder/fonde og myndigheder, som vil blive mere motiveret til at støtte initiativerne økonomisk, politisk og praktisk. 4 Se eksempelvis _politisk_interesse_og_selvtillid_fordelt_paa_generationer_02.pdf og andre af DUF s undersøgelser.

10 10 3. Vores egne spejdergrupper og -enheder vil blive støttet og styrket. Nationale initiativer og en fælles platform, der kan understøtte med ressourcer, organisering, kommunikation mv. vil gøre det enklere for grupper og enheder at håndtere opgaven med at udvikle samfundsansvar og skaberkraft. 4. Samarbejdet mellem spejderkorpsene i Danmark vil udvikle sig og blive stærkere med initiativernes gennemførelse og succes. Det er de væsentligste årsager til, at vi bør tage initiativ til at etablere en fælles platform for Spejderne i Danmark med et skarpt fokus på vores mission. Vi skal gøre det med den styrke, som vi har i vores grundlæggende værdier og med spejdermetoden som det bærende element. KAN VI GØRE EN FORSKEL? Er det realistisk, at vi kan komme til at spille en større rolle for samfundsudviklingen i Danmark? Det nemme og enkle svar er JA. Hvis vi ser nærmere på det, så er der især tre aspekter, hvor vi står stærkt: 1. Vi er spejdere i Danmark, og det er allerede en naturlig del af vores arbejde at påvirke samfundsudviklingen. Derfor vil indsatsen for at påvirke spejderbevægelsen endnu mere i den retning være meget begrænset i forhold til andre organisationer. 2. Vi har et godt netværk af ligesindede organisationer, som vi kan indgå i partnerskaber med, så vi når bredt ud og får størst mulig effekt. 3. Vi oplever, at initiativer, der bidrager positivt til samfundsudviklingen, efterspørges aktuelt af politikere, større virksomheder og samfundet generelt. Derudover har vi en struktur og en arbejdsform med en metodik, som er hensigtsmæssig i forhold til at udvikle personlige, samfundsansvarlige egenskaber hos vores egne medlemmer og hos dem, som vi inkluderer gennem samarbejde og partnerskaber 5. De initiativer og projekter, som vi kan starte ved at samle kræfterne om samfundsansvar og skaberkraft, vil give effekt. Det vil være nyttigt for samfundet, og samtidig vil det forny Spejderne i Danmarks image. Nedenstående SWOT-analyse belyser flere aspekter af indsatsen for at udvikle unges samfundsansvar og skaberkraft som samlet spejderorganisation i Danmark. Selvom det ikke er uden udfordringer, tyder meget på, at vi vil lykkes med opgaven: 5 I det videre arbejde vil det være hensigtsmæssigt at sikre, at vi har en fælles beskrivelse af arbejdsform og metodik. Internt taler vi om spejdermetoden, men måske findes forskellige opfattelser af den i det enkelte korps og lokale grupper, og eksternt er der brug for at forklare, hvad spejdermetoden i det hele taget er. Se evt. positive slides om, hvad vi er eksperter i.

11 11 Styrker Spejderværdier og spejdermetoden - Learning by doing skaber det nødvendige prøverum /laboratorium Mange børn/unge er spejder på et tidspunkt Vi har en stærk lokal forankring baseret på frivillige kræfter Spejderne er generelt vellidte og opfattes som tillidsvækkende Bredden i spejderarbejdets aktiviteter giver mulighed for samfundsrettede aktiviteter Spejderarbejdet er identitetsskabende / dannende Muligheder Rebranding med udgangspunkt i en fælles organisering omkring samfundsansvar/skaberkraft Vores formål er et godt match ift. en række samfundsmæssige behov Flere børn/unge kan blive i organisationen i længere tid Vi kan blive en stærk fælles organisation med fælles identitet og profil Det er muligt at flytte på kultur/tradition i de enkelte organisationer gennem en ny fælles organisation Mulighed for at øge what s in it for me? via social kapital Svagheder Spejderne har et støvet brand. Vi er ikke attraktive/trendy blandt unge Mange er spejder i en kort periode Vi har en svag fælles organisation og dermed et uens og utydelig udtryk Vi formår ikke at skabe fælles fokus på tværs af vores organisationer Vores medlemsskare er forholdsvis homogen, og vi savner en bredde, der afspejler samfundet For få har et billede af hvem vi er, og hvad vi står for, så det stemmer overens med vores egen selvopfattelse Trusler Svag eller ringe forandringsevne og -vilje i vores organisationer på grund af stærk kultur og tradition, kombineret med demokratiske processer på flere niveauer Vi har ikke tilstrækkeligt med kvalificerede ledere Der er en generel følelse af at være presset på tid på flere niveauer i vores organisationer og i samfundet generelt Indadvendte ledere, for meget vi-plejer og sjovt for os selv Vi er for indforståede i forhold til beskrivelse af vores værdier og metoder. Vi har brug for nye formuleringer Konkurrerende fritidstilbud 3 SPEJDERNE I DANMARK: EN PLATFORM FOR FORANDRING! Vi er fem selvstændige spejderorganisationer i Danmark, og hver for sig er vi ikke i stand til at skabe nationale initiativer med den effekt, som vi kan opnå sammen. For at blive i stand til at tiltrække samarbejdspartnere, få taletid og opmærksomhed, brandingeffekt af vores arbejde og meget mere, må vi gøre det i fællesskab. Vi har derfor behov for en platform, der kan danne grundlag for initiativer og den videre udvikling.

12 12 HVORFOR KALDER VI DET EN PLATFORM? En platform er konkret, om end den kan opfattes som værende abstrakt og vanskelig at få et billede af. En platform er noget, man bygger på, og den kan sjældent noget i sig selv. Den kan være avanceret, kompliceret og dyr uden at kunne udføre noget. Den kan faktisk fremstå kedelig og uinteressant, så længe den bare er en platform. Figur 2 herunder viser platformstanken. Figur 2: Et eksempel på platformstanken Men man kan bygge på en platform og skabe noget, som de fleste kan se er spændende og giver mening. Platformen er med til at gøre det enklere at skabe. Der er en masse ting, man ikke skal spekulere på, og man kan derfor koncentrere sig om det, der er særligt eller vigtigt. Man kan udvikle og gennemføre programmer, projekter og aktiviteter på platformen. Men platformen i sig selv er ikke et projekt; den danner rammen og understøtter projektet samtidig med, at den sikrer en stærk sammenhæng og retning mellem de forskellige tiltag på platformen.

13 13 Det er besværligt at ændre platformen. Og det er ikke negativt. Det er en vigtig egenskab, for det betyder, at projekterne kan have vished om de værdier, principper og ressourcer, som platformen indeholder. VORES PLATFORM For at lykkes med vores mission er det vigtigt, at det er spejderbevægelsen og organisationerne, der udgør initiativet. Det er ikke et projekt eller et koncept, og det er ikke noget, vi gør kortvarigt, fordi det nu er in at arbejde med. Det er fundamentalt for spejderarbejdet at udvikle ansvarlige samfundsborgere. Derfor må det være Spejderne i Danmark, der er platformen. Spejderne i Danmark er allerede etableret. Det er Spejdernes Lejr og Spejderhjælpen konkrete eksempler på. Så når vi snakker om at etablere en platform, der har en mission om at udvikle unges samfundsansvar og skaberkraft, så handler det om at opbygge et fundament, som skal gøre det muligt at etablere en række initiativer i form af programmer, projekter og koncepter i en tydelig fælles ramme. Platformen skabes af fællesskabet mellem spejderkorpsene og de mål og værdier, som vi deler. Det er imidlertid vigtigt, at initiativet med platformen fremstår med Spejderne i Danmark som ophav, og at anerkendelsen og respekten tilfalder spejderne som bevægelse og ikke den enkelte organisation. Det enkelte projekt eller program og de eventuelle partnere vil naturligvis også nyde både anerkendelse og respekt. Platformen skal muliggøre samarbejde med fonde og virksomheder, andre børne- og ungdomsorganisationer og en lang række andre samarbejdspartnere. Og vores platform og projekter rækker længere ud end blot til vores egne medlemmer: Målet om at udvikle unge gælder nemlig alle unge i det danske samfund, og udviklingen kan enten ske ved, at de unge er/bliver spejdere, ved at de er en del af en partnerskabsorganisation, eller ganske enkelt ved at de bliver klogere på betydningen af samfundsansvar og det forpligtende fællesskab. EN PLATFORM ÅBEN FOR INITIATIVER OG PARTNERE Spejderne i Danmark etablerer, driver og videreudvikler platformen, og det vil være vores signatur, som platformen bærer, for det er en forudsætning for platformens videre udvikling, at der er et tydeligt ejerskab og commitment! Det betyder dog ikke, at platformen er eksklusiv for Spejderne i Danmark. Det er en forudsætning for platformen, at udviklingen af samfundsansvar og skaberkraft blandt unge ses bredt. Vi skal nå ud til så mange som muligt og derfor i videst mulige omfang inkludere andre end vores egne medlemmer. Det vil være os, der tager initiativerne til at starte med, men gennem samarbejdet med andre vil der opstå andre ideer og initiativer. Det skal vi være åbne for, så længe det er inden for den formåls- og værdiramme, der gælder for platformen. Når Spejderne i Danmark lægger idé, navn og ramme til

14 14 platformen, er det vigtigt, at vi til enhver tid kan stå inde for de initiativer, der gennemføres med platformen som udgangspunkt, uanset hvis idé det er. Med andre ord skal Spejderne i Danmark forstås som værter for platformen. 4 ETABLERING AF PLATFORMEN Grundlæggende er platformen spejderbevægelsens mission, værdiramme og metode, hvorpå alt skal bygges. For at sikre en stærk sammenhæng mellem initiativer og platform, har vi dog haft brug for at definere flere elementer nærmere. I dette kapitel præsenterer vi vores forslag til platformens mission og vision og forslag til den samlede strategiplan for Et samlet overblik over strategiplanen ses i bilag A. Strategiplanen forbinder SWOT-analysen fra kapitel 2 med mission og vision, indsatsområder, målsætninger og ønsket effekt. Elementerne vil udvikle sig agilt over tid afhængigt af de initiativer, der sættes i gang på platformen og afhængigt af den læring, vi som organisation opnår. FORSLAG TIL MISSION, VISION OG EKSTERNE INDSATSOMRÅDER Vores forslag til en mission for platformen er: Spejderne i Danmark vil udvikle unges samfundsansvar og skaberkraft. Vores forslag til en vision for platformen er: Unge tager aktivt del i det samfund, de er en del af med lyst og evne til at udvikle, forandre og forbedre deres omverden. Sat på spidsen vil vi med platformen udvikle unge, så de kan udvikle, forandre og forbedre samfundet. Samtidig vil vi sætte fokus på spejderne som forandringsbevægelse. Vi har et ønske om, at platformen skal resultere i mindst tre ting eksternt, forstået som det aftryk vi gerne vil sætte ude i Verden : Kapacitetsopbygning, en afledt effekt i samfundet og øget synlighed omkring vores bevægelse. Det er med det udgangspunkt, at vi opstiller følgende tre eksterne indsatsområder for platformen, som også er vist i figur 2: 1. Ledelsesudvikling: Når vi ønsker kapacitetsopbygning af unge og af vores organisation, vælger vi at fokusere vores indsats omkring ledelsesudvikling. Ordet er bevidst valgt, da det viser, hvordan vi ønsker at udvikle ledere, forstået som individer, til at udvikle bedre ledelser, forstået som relationen mellem dem. Vi ønsker altså både at udvikle bedre ledere i og uden for spejderbevægelsen og at opnå bedre fungerede ledelser inden for vore egne korps. 2. Samfundsforbedrende aktiviteter: Når vi ønsker, at unge forandrer og forbedrer samfundet, ønsker vi at se en afledt effekt i samfundet, forstået som samfundsforbedrende aktiviteter. De aktiviteter er med til at danne og kapacitetsopbygge aktører i samfundet. Aktiviteterne skal have en lokal forankring.

15 15 3. Nye dagsordener: Vi ønsker som samlet bevægelse at sætte nye dagsordener eller agendaer i Danmark. Det inkluderer øget synlighed og en styrket bevidsthed om spejderbevægelsen i hele samfundet. Figur 3: Platformens tre eksterne indsatsområder om ledelsesudvikling, samfundsforbedrende aktiviteter og nye agendaer er gensidigt afhængige og vil styrke hinanden. Initiativer på platformen (programmer, projekter, koncepter, aktiviteter osv.) vil blive udviklet med de tre elementer som ramme. I tabel 1 har vi omdannet de tre indsatsområder til mål for år Målene er beskrevet kvalitativt og i brede termer og skal på et senere tidspunkt udvikles og præciseres. Indsatsområde Mål/succeskriterier i år 2025 A Ledelsesudvikling Vi vil være anerkendte og førende inden for ledelsesudvikling og aktionsbaseret læring, og vi vil gå forrest i ledertræning af unge spejdere og ikke-spejdere B Samfundsforbedrende aktiviteter Vi vil være anerkendte for succesfuldt at gennemføre et stort antal samfundsforbedrende projekter lokalt og nationalt C Sætte en ny dagsorden Vi vil være anerkendte for at ændre samfundets generelle fokus fra individcentreret udvikling til udvikling gennem forpligtende fællesskaber Tabel 1: Eksterne indsatsområder og målsætninger for platformen frem til 2025

16 16 ET PAR ORD OM STRATEGI OG ORGANISATION En klar strategi for Spejderne i Danmark er grundlæggende nødvendig for at lykkes med opgaven. Det ligger uden for arbejdsgruppens mandat at udvikle en egentlig strategi, og det kræver en velovervejet proces mellem alle fem korps med fokus på konsensus og forankring. Overvejelser om strategi og organisation er dog kommet naturligt op i vore diskussioner, og tabel 2 viser vores bud på interne indsatsområder for Spejderne i Danmark, forstået som de områder, spejderne skal satse på i sin organisation for at lykkes. Strategien er udviklet på baggrund af SWOT-analysen på s. 10 og tabel 1 på side 14. Vi har derudover haft et ønske om at skabe en samlet oversigt over mission, SWOT-analyse, indsatsområder, målsætninger og effekt i rapporten, og det er blevet til et bud på en samlet strategiplan for Spejderne i Danmark frem til år Strategiplanen kan ses i bilag A. Indsatsområde Mål/succeskriterium i år Organisation Vi vil være en fælles organisation, som er handlekraftig, agil og omstillingsparat 2 Programudvikling og projektstyring Vi vil have en målrettet programudvikling og vi vil være anerkendte for en stærk projektportefølje, som kan løfte vores fælles mission 3 Partnerskabsstrategi Vi vil udvikle meningsfulde og ligeværdige partnerskaber med en bred række samfundsaktører og sammen vil vi nå ud til andre end vore egne medlemmer 4 Finansiering og økonomi Vi vil opnå en ambitiøs finansiering af en række omfattende programmer, medfinansieret af medlemsbidrag, offentlige tilskud og betydelige fondstilskud 5 Kommunikation og branding Vi vil have et attraktivt brand som genererer medlemsvækst og som gør, at samfundet forbinder spejderne med udvikling af samfundsansvar og skaberkraft på lige linje med friluftsliv 6 Vidensdeling og forskning Vi vil være førende inden for vidensdeling om aktionsbaseret læring og ledelse, herunder vil vi samarbejde med forskningscentre inden for pædagogik, ledelsesudvikling og samfund, og bidrage signifikant til forskning og dokumentation på området 7 Medlemsvækst og udbredelse Vi vil have flere medlemmer ind i vores organisation og fastholde dem i længere tid. Flere voksne skal finde det attraktivt at være spejderleder og vi vil være succesfulde med integration og inklusion af nye målgrupper Tabel 2: Et foreløbigt bud på interne indsatsområder i en fælles strategi frem til 2025, som kan løfte platformens mission.

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Adventurespejdstrategi for Det Danske Spejderkorps

Adventurespejdstrategi for Det Danske Spejderkorps Adventurespejdstrategi for Det Danske Spejderkorps Adventurespejdstrategi 2010 Formål I DDS udviklingsplan 2009-11 er et af indsatsområderne, at DDS tilbyder Adventurespejd for de 12 til 18-årige. Formålet

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Det Danske Spejderkorps medvirker til spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Hvad er kommune og korpssamarbejde Tips til kommunalt samarbejde Gode spørgsmål at diskutere Kommune og

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Derfor gennemfører vi Operation MOVE

Derfor gennemfører vi Operation MOVE U N I V E R S I T Y C O L L E G E L I L L E B Æ L T Derfor gennemfører vi Operation MOVE UNIVERSITY COLLEGE 2011 stod på Innovation det hed NEW WAYS Evalueringen på vores 360 graders ledermåling i 2010

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere