Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark"

Transkript

1

2

3 Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan Rasmus Hansen, Dansk Spejderkorps Sydslesvig Erik Aabjerg Friis, Det Danske Spejderkorps Nanna Kjølholt, De grønne pigespejdere Maria Spliid, Spejderne i Danmark Marts 2015

4 INDHOLD 1 Resumé Baggrund... 6 Samfundsansvar og skaberkraft er det nyt?... 6 Hvorfor skal vi gøre mere?... 7 Hvad skal vi gøre?... 8 Kan vi gøre en forskel? Spejderne i Danmark: En platform for forandring! Hvorfor kalder vi det en platform? Vores platform En platform åben for initiativer og partnere Etablering af platformen Forslag til mission, vision og eksterne indsatsområder Et par ord om strategi og organisation Forslag til programmer og projekter Videreudvikling af platformen Udvikling af organisation, strategi og programmer Nødvendige ressourcer Bilagssamling Bilag A: Forslag til strategiplan Bilag B: Forslag til strategiplan Bilag C: Arbejdsgruppens samlede program- og projektforslag Bilag D: Programforslag: Projektmagerne Bilag E: Programforslag: Ledelseslaboratoriet Bilag F: Projektforslag: Nye Dagsordener TV-koncept Bilag G: Forslag til organiseringsproces Bilag H: PowerPoint præsentation af resultater... 37

5 5 1 RESUMÉ De fem danske spejderkorps er i efteråret 2014 gået sammen om et ambitiøst fælleskorpsligt initiativ, som skal styrke både spejderbevægelsen og vores omkringliggende samfund på en række områder. I den forbindelse nedsatte korpsenes spejderchefer i vinteren 2014 en arbejdsgruppe, som har haft som opgave at udvikle et forslag til det nye samarbejde. Denne rapport præsenterer arbejdsgruppens resultater, som alle er på idéplan. Rapporten er til intern brug, og indeholder en del hypoteser, som skal udbygges og valideres inden den kan bruges eksternt. Den danske spejderbevægelse anno 2015 ønsker at træde i karakter som en samlet, synlig og forandringsskabende bevægelse, der sætter dagsordenen for børn og unge. Vores fælles mission er at udvikle unges samfundsansvar og skaberkraft. Det betyder, at alle unge spejdere og ikke-spejdere skal tage del i samfundet med lyst og evne til at udvikle, forandre og forbedre det. Spejderbevægelsen har altid udviklet børn og unge til hele og ansvarlige mennesker, og det nye tiltag hviler på spejdernes metoder og værdier. Det banebrydende består imidlertid i, at vi laver en fokuseret indsats i fællesskab. Samtidig vil vi være værter for et tæt og meningsfuldt samarbejde med andre centrale samfundsaktører, der deler vores værdier, sådan at vi sammen når længere ud end til egne medlemmer. Hvorfor skal spejderne tage dette initiativ? Fordi der er et behov, fordi vores metoder og principper gør os gode til det, og fordi der ikke umiddelbart er andre, der kan løfte opgaven med samme fokus og organisering som os. Hvis vi ikke løfter opgaven, vil vi opleve, at andre går sammen om at sætte agendaer om unges udvikling og civilsamfundsopbygning, og vi vil risikere en forøget brændende platform under os. Vi skylder os selv og samfundet mere end blot organisk medlemsvækst, fordi det vi gør, har så afgørende betydning for børn og unge og for det danske samfund. Derfor er det vigtigt, at spejderne i fællesskab handler nu. For at lykkes med tiltaget har arbejdsgruppen lavet en analyse af spejderbevægelsens potentialer og udfordringer og på den baggrund udviklet et forslag til en strategiplan frem til år Strategiplanen indeholder tre eksterne indsatsområder, som alle programmer og projekter skal tage udgangspunkt i: Ledelsesudvikling, samfundsforbedrende aktiviteter samt at sætte nye dagsordener for unge. Samtidig indeholder strategiplanen syv interne indsatsområder, som vil gøre, at vi som organisation kan løfte vores programmer: Organisation, programudvikling og projektstyring, partnerskabsstrategi, finansiering og økonomi, kommunikation og branding, vidensdeling og forskning samt medlemsvækst og udbredelse. Arbejdsgruppen har udviklet en række ambitiøse målsætninger, som knytter sig til hvert indsatsområde. Derudover har gruppen givet bud på, hvilke programmer og projekter spejderne med fordel kan igangsætte. Fremadrettet ligger en omfattende opgave i at videreudvikle og kvalificere arbejdsgruppens forslag med fokus på forankring og enighed mellem de enkelte korps. En sådan proces kan være delt i tre parallelle spor omkring organisering, strategiudvikling og programudvikling. Arbejdsgruppen anbefaler, at der igangsættes et par omfattende programmer snarest muligt, som kan løfte spejdernes mission og give den ønskede synlighed omkring det nye fælleskorpslige tiltag.

6 6 2 BAGGRUND Spejderbevægelsen er unik. Der er ingen andre organisationer, der på sammenlignelig måde udvikler børn og unge til at blive hele mennesker, til at samarbejde og tage ansvar i deres hverdag, både derhjemme og ude i samfundet 1. Vi udvikler børn og unge generelt og med mange perspektiver i forhold til den enkelte. Derfor bliver resultatet bredt og mangesidet og er ikke så sammenhængende synligt. Det er på alle måder positivt, at vi kontinuerligt udvikler mennesker, som kan virke i forskellige sammenhænge. Men det er vanskeligt for det omgivende samfund at se, at det netop er spejderbevægelsen, der er grundlaget for, at en eller flere personer tager et specifikt ansvar eller initiativ. Hvis vi som samlet organisation eller enhed Spejderne i Danmark lægger et tydeligere fokus på vores udvikling af børn og unge i forhold til at tage ansvar og del i samfundsudviklingen, så vil de fleste nok hævde, at vi ikke gør noget nyt. Det har jo altid været en del af spejderarbejdet. Men et tydeligere fokus vil give os mulighed for at sætte dagsordenen på netop det område og samtidig at skærpe profilen for spejderarbejdet i Danmark. Det er med det udgangspunkt, at de fem spejderkorps i Danmark i fællesskab vil etablere en platform med følgende mission: Udvikling af unges samfundsansvar og skaberkraft. Det betyder ikke, at vi skal skære ned på alt det andet fantastiske spejderarbejde ude i landets grupper. Vi skal blot skabe en række nye programelementer, som kan inddrages i det arbejde, der i forvejen udføres. Det er afgørende, at vi gør det med en uegennyttig motivation, så vi kan opnå den nødvendige troværdighed og indflydelse. Samtidig er det et mål at gøre spejderarbejdet attraktivt for flere. SAMFUNDSANSVAR OG SKABERKRAFT ER DET NYT? Lige siden begyndelsen i 1907 har det været spejderbevægelsens grundlæggende målsætning at udvikle børn og unge til ansvarlige borgere. At arbejde med samfundsansvar og -tjeneste er altså noget, der i forvejen bliver praktiseret i alle landets grupper og enheder. Det nyskabende er, at spejderne i fællesskab vil udvikle en række nationale initiativer, som sætter fokus på nødvendigheden af, at vi alle tager del i vores samfunds forpligtende fællesskab. Når vi tager det initiativ i stor skala, så kan det mærkes og vil blive bemærket, både i spejderorganisationerne og i samfundet. Vi samler de kræfter, der i forvejen gør sig gældende på området, og får en samlet og synlig effekt. De initiativer, som involverer børn, unge og voksne uden for spejderkorpsene, vil sætte yderligere kraft bag udviklingen af samfundsansvar, og de vil også manifestere spejdernes position inden for netop udvikling af samfundsansvar. At tage ansvar starter med den enkelte. Det er lige så meget et spørgsmål om holdning som om egentlig handling, fordi det ikke nødvendigvis medfører, at man går ind i politik, organiserer, deltager i affaldsindsamling eller lignende. Det kan ganske enkelt betyde, at man udviser ansvarlighed i dagligdagen gennem sine handlinger og omgang med andre. 1 Naturligvis med undtagelse af nogle få spejderlignende organisationer.

7 7 Et øget fokus på samfundsansvar vil udvikle skaberkraft! Et øget fokus på samfundsansvar vil anspore til at udvikle, forandre og forbedre samfundet. Vores målsætning er dog ikke at motivere børn og unge til at forandre for forandringens skyld. Vi vil derimod understøtte den skaberkraft, som udvikles, når man tager aktivt del i det fællesskab, som samfundet udgør. Her vil man nemlig blive opmærksom på områder, hvor der er behov for forandring eller forbedring, og med den rette støtte kan man tage initiativ til at gennemføre det. Det er præcis den udvikling, som vi ønsker at realisere med vores fælles mission. HVORFOR SKAL VI GØRE MERE? Spejderbevægelsen har altid haft fokus på at udvikle det enkelte menneske til ansvarlig samfundsborger. Hvorfor skal vi gøre yderligere? Svaret er enkelt: Fordi der er et behov, fordi vores metoder og principper gør os gode til det, og fordi der ikke umiddelbart er andre, der gør det i samme omfang og med samme fokus som os. Vi har prøvet at illustrere det med følgende model: Figur 1: Sammenhængskæde der illustrerer evnen til at udvikle ansvar

8 8 Spejderarbejdets form, værdigrundlag og metodik sammenfatter vi ofte i Learning by doing. Forenklet kan man oversætte det til involvering, hvor spejderne får mulighed for at deltage, prøve og afprøve efter vores opfattelse den bedste måde at få indsigt og forståelse og dermed opbygge ansvarsforståelse og ansvarsfølelse. Der er en række tendenser i samfundet, som ikke respekterer, at samfundet er et fælles ansvar. Det er ikke inden for rapportens ramme muligt at komme med en fuld redegørelse for de tendenser, og hvordan spejderbevægelsen kan modgå dem. Men vi trækker særligt på en pointe fra kulturminister Marianne Jelveds arbejde med en national vision for folkeoplysningen i Danmark. Marianne Jelved peger på, at den manglende respekt eller forståelse kommer til udtryk ved, at den enkelte borger har størst fokus på sig selv, egne behov og egne rettigheder. Systemet bidrager til en vis grad til holdningen. Det sker med individuelle udviklingsplaner, et værdibillede, som baseres på økonomi 2, og samtidig er kerneværdier som dannelse, demokratisk læring og ansvar i for høj grad blot faglige discipliner. Spejderbevægelsen arbejder stik modsat de tendenser ved at udvikle børn og unge til at tage ansvar for sig selv og hinanden. Nogle mener, at velfærdssamfundet også bærer den risiko i sig, at individet får et distanceret forhold til samfundet og det fællesskab, som samfundet udgør. Det sker ved, at velfærdssystemet tager sig af problemstillinger i både den enkelte samfundsborgers liv og i samfundet generelt, og borgerne gøres herigennem til passive modtagere af ydelser og tjenester. Hvis borgerne ikke længere selv føler, at de også selv har ansvar for et forpligtende fællesskab, risikerer vi, at passiviteten tager over, og den enkelte ikke selv forholder sig til problemstillingerne i samfundet 3. Samfundet er også stærkt påvirket af konflikter ude i verden og de deraf afledte behov for, at vi borgere både bidrager der, hvor konflikterne er og herhjemme for eksempel gennem ansvar for flygtninge. Sammen med den fortsat øgede globalisering er vores samfund udsat for forandringspres. Et pres, som kun kan varetages ved, at alle aktivt og ansvarligt tager fat. HVAD SKAL VI GØRE? I andre lande ser vi tydeligt, hvordan spejdere udviser samfundsansvar: På Haiti har spejderne været med til at redde mennesker efter naturkatastrofer, og pigespejderne i Zambia underviser i HIV/aids og understøtter lokale, udsatte familier med ekstra mad, en snak og hjælp til praktiske gøremål. Mens det for spejderkorps i andre dele af verden er naturligt at udleve samfundsansvar aktivt, har vi i Danmark ikke været lige så gode til det. Det vil vi gerne ændre på, og vi ser et fornyet behov for, at vi som spejderbevægelse udlever den aktive, samfundsnyttige del af vores DNA anno Se En national vision for folkeoplysningen i Danmark af Kulturminister Marianne Jelved. 3 Der findes andre synspunkter, som udfordrer den pointe, og vi skal særligt være opmærksomme på, at vi med det fokus ikke risikerer at sende andre signaler end dem, vi udsender, når vi arbejder for gode foreningsvilkår generelt. Se eksempelvis

9 9 Danmark er heldigvis ikke udsat for naturkatastrofer, epidemier eller andet, som giver de samme muligheder for at udvise og udleve samfundsansvar. Det er snarere en bevidsthedsudfordring, vi står overfor. Den kan vi som bevægelse være med til at påvirke ved at sætte fornyet fokus på aktivt samfundsansvar. Derigennem kan vi sikre, at flere bliver bevidste om nødvendigheden af, at vi tager ansvar for os selv, hinanden og samfundet som helhed. Der er heldigvis rigtig mange unge i dag, som allerede føler og praktiserer ansvar, og som har lyst og energi til at skabe en positiv forandring i samfundet. Unge er ofte nytænkende, motiverede og fulde af gåpåmod, og vi kan give dem mulighederne for at gøre en forskel 4. Vi vil ikke kun være med til at danne den enkelte borger til samfundsansvar. Vi vil også skabe en ny måde at være ung på! Vi ønsker at sætte en ny dagsorden, hvor flere unge oplever det som cool, når man tager ansvar og gør en positiv forandring i lokale fællesskaber og samfundet generelt. Omverden skal i højere grad se unge som ressourcer, der kan bidrage med en masse. Unge skal være handlekraftige, modige og omsorgsfulde samfundsborgere, som tager ansvar og tager fat! Spejderne i Danmark kan skabe rammerne for, at unge får bedre muligheder for at udleve samfundsansvar og skaberkraft. Vi gør det i dag med de godt spejdere, der er en del af spejderbevægelsen. Gennem nationale initiativer, som også inkluderer andre end Spejderne i Danmark, kan vi påvirke samfundsudviklingen i langt større grad, end tilfældet er i dag. Vi kan gøre det, og derfor skal vi gøre det. Men det er vigtigt, at vi tænker bredt, og at vi tænker ud over vores egne medlemmer. For at øge vores gennemslagskraft og tydelighed, skal vi indgå i partnerskaber med samarbejdspartnere, der har en lignende agenda. Det er vigtigt at involvere mange relevante partnere uden at give afkald på indholdet. Partnerskaber med bl.a. andre ungdomsorganisationer, erhvervslivet og offentlige institutioner som kommuner, ministerier og styrelser kan være med til at sikre en effekt. Vi har en profil i samfundet, som giver os berettigelse: I virksomheder, hos myndigheder og bredt i det politiske landskab er der en bevidsthed om, at vi udvikler børn og unge til ansvarlige borgere, dygtige ledere og hele mennesker. Det gode ry skal vi bruge! Vi har muligheden for at indtage pladsen som den organisation, der målrettet og åbenlyst arbejder med at udvikle børn og unges samfundsansvar og skaberkraft. Samtidig kan Spejderne i Danmark være værter for, at vi sammen med andre gør en målrettet indsats for at fremme unges samfundsansvar og skaberkraft. For Spejderne i Danmark vil det være en koncentreret og fokuseret udlevelse af vores formål. Men de fælles, nationale initiativer øger gennemslagskraften på en række områder: 1. Samfundet vil bemærke og anerkende indsatsen. På et tidspunkt vil det blive kendt, at udviklingen er sket gennem spejderarbejde, og det vil øge interessen for at være spejder. 2. Vi vil opnå større anerkendelse hos politikere, virksomheder/fonde og myndigheder, som vil blive mere motiveret til at støtte initiativerne økonomisk, politisk og praktisk. 4 Se eksempelvis _politisk_interesse_og_selvtillid_fordelt_paa_generationer_02.pdf og andre af DUF s undersøgelser.

10 10 3. Vores egne spejdergrupper og -enheder vil blive støttet og styrket. Nationale initiativer og en fælles platform, der kan understøtte med ressourcer, organisering, kommunikation mv. vil gøre det enklere for grupper og enheder at håndtere opgaven med at udvikle samfundsansvar og skaberkraft. 4. Samarbejdet mellem spejderkorpsene i Danmark vil udvikle sig og blive stærkere med initiativernes gennemførelse og succes. Det er de væsentligste årsager til, at vi bør tage initiativ til at etablere en fælles platform for Spejderne i Danmark med et skarpt fokus på vores mission. Vi skal gøre det med den styrke, som vi har i vores grundlæggende værdier og med spejdermetoden som det bærende element. KAN VI GØRE EN FORSKEL? Er det realistisk, at vi kan komme til at spille en større rolle for samfundsudviklingen i Danmark? Det nemme og enkle svar er JA. Hvis vi ser nærmere på det, så er der især tre aspekter, hvor vi står stærkt: 1. Vi er spejdere i Danmark, og det er allerede en naturlig del af vores arbejde at påvirke samfundsudviklingen. Derfor vil indsatsen for at påvirke spejderbevægelsen endnu mere i den retning være meget begrænset i forhold til andre organisationer. 2. Vi har et godt netværk af ligesindede organisationer, som vi kan indgå i partnerskaber med, så vi når bredt ud og får størst mulig effekt. 3. Vi oplever, at initiativer, der bidrager positivt til samfundsudviklingen, efterspørges aktuelt af politikere, større virksomheder og samfundet generelt. Derudover har vi en struktur og en arbejdsform med en metodik, som er hensigtsmæssig i forhold til at udvikle personlige, samfundsansvarlige egenskaber hos vores egne medlemmer og hos dem, som vi inkluderer gennem samarbejde og partnerskaber 5. De initiativer og projekter, som vi kan starte ved at samle kræfterne om samfundsansvar og skaberkraft, vil give effekt. Det vil være nyttigt for samfundet, og samtidig vil det forny Spejderne i Danmarks image. Nedenstående SWOT-analyse belyser flere aspekter af indsatsen for at udvikle unges samfundsansvar og skaberkraft som samlet spejderorganisation i Danmark. Selvom det ikke er uden udfordringer, tyder meget på, at vi vil lykkes med opgaven: 5 I det videre arbejde vil det være hensigtsmæssigt at sikre, at vi har en fælles beskrivelse af arbejdsform og metodik. Internt taler vi om spejdermetoden, men måske findes forskellige opfattelser af den i det enkelte korps og lokale grupper, og eksternt er der brug for at forklare, hvad spejdermetoden i det hele taget er. Se evt. positive slides om, hvad vi er eksperter i.

11 11 Styrker Spejderværdier og spejdermetoden - Learning by doing skaber det nødvendige prøverum /laboratorium Mange børn/unge er spejder på et tidspunkt Vi har en stærk lokal forankring baseret på frivillige kræfter Spejderne er generelt vellidte og opfattes som tillidsvækkende Bredden i spejderarbejdets aktiviteter giver mulighed for samfundsrettede aktiviteter Spejderarbejdet er identitetsskabende / dannende Muligheder Rebranding med udgangspunkt i en fælles organisering omkring samfundsansvar/skaberkraft Vores formål er et godt match ift. en række samfundsmæssige behov Flere børn/unge kan blive i organisationen i længere tid Vi kan blive en stærk fælles organisation med fælles identitet og profil Det er muligt at flytte på kultur/tradition i de enkelte organisationer gennem en ny fælles organisation Mulighed for at øge what s in it for me? via social kapital Svagheder Spejderne har et støvet brand. Vi er ikke attraktive/trendy blandt unge Mange er spejder i en kort periode Vi har en svag fælles organisation og dermed et uens og utydelig udtryk Vi formår ikke at skabe fælles fokus på tværs af vores organisationer Vores medlemsskare er forholdsvis homogen, og vi savner en bredde, der afspejler samfundet For få har et billede af hvem vi er, og hvad vi står for, så det stemmer overens med vores egen selvopfattelse Trusler Svag eller ringe forandringsevne og -vilje i vores organisationer på grund af stærk kultur og tradition, kombineret med demokratiske processer på flere niveauer Vi har ikke tilstrækkeligt med kvalificerede ledere Der er en generel følelse af at være presset på tid på flere niveauer i vores organisationer og i samfundet generelt Indadvendte ledere, for meget vi-plejer og sjovt for os selv Vi er for indforståede i forhold til beskrivelse af vores værdier og metoder. Vi har brug for nye formuleringer Konkurrerende fritidstilbud 3 SPEJDERNE I DANMARK: EN PLATFORM FOR FORANDRING! Vi er fem selvstændige spejderorganisationer i Danmark, og hver for sig er vi ikke i stand til at skabe nationale initiativer med den effekt, som vi kan opnå sammen. For at blive i stand til at tiltrække samarbejdspartnere, få taletid og opmærksomhed, brandingeffekt af vores arbejde og meget mere, må vi gøre det i fællesskab. Vi har derfor behov for en platform, der kan danne grundlag for initiativer og den videre udvikling.

12 12 HVORFOR KALDER VI DET EN PLATFORM? En platform er konkret, om end den kan opfattes som værende abstrakt og vanskelig at få et billede af. En platform er noget, man bygger på, og den kan sjældent noget i sig selv. Den kan være avanceret, kompliceret og dyr uden at kunne udføre noget. Den kan faktisk fremstå kedelig og uinteressant, så længe den bare er en platform. Figur 2 herunder viser platformstanken. Figur 2: Et eksempel på platformstanken Men man kan bygge på en platform og skabe noget, som de fleste kan se er spændende og giver mening. Platformen er med til at gøre det enklere at skabe. Der er en masse ting, man ikke skal spekulere på, og man kan derfor koncentrere sig om det, der er særligt eller vigtigt. Man kan udvikle og gennemføre programmer, projekter og aktiviteter på platformen. Men platformen i sig selv er ikke et projekt; den danner rammen og understøtter projektet samtidig med, at den sikrer en stærk sammenhæng og retning mellem de forskellige tiltag på platformen.

13 13 Det er besværligt at ændre platformen. Og det er ikke negativt. Det er en vigtig egenskab, for det betyder, at projekterne kan have vished om de værdier, principper og ressourcer, som platformen indeholder. VORES PLATFORM For at lykkes med vores mission er det vigtigt, at det er spejderbevægelsen og organisationerne, der udgør initiativet. Det er ikke et projekt eller et koncept, og det er ikke noget, vi gør kortvarigt, fordi det nu er in at arbejde med. Det er fundamentalt for spejderarbejdet at udvikle ansvarlige samfundsborgere. Derfor må det være Spejderne i Danmark, der er platformen. Spejderne i Danmark er allerede etableret. Det er Spejdernes Lejr og Spejderhjælpen konkrete eksempler på. Så når vi snakker om at etablere en platform, der har en mission om at udvikle unges samfundsansvar og skaberkraft, så handler det om at opbygge et fundament, som skal gøre det muligt at etablere en række initiativer i form af programmer, projekter og koncepter i en tydelig fælles ramme. Platformen skabes af fællesskabet mellem spejderkorpsene og de mål og værdier, som vi deler. Det er imidlertid vigtigt, at initiativet med platformen fremstår med Spejderne i Danmark som ophav, og at anerkendelsen og respekten tilfalder spejderne som bevægelse og ikke den enkelte organisation. Det enkelte projekt eller program og de eventuelle partnere vil naturligvis også nyde både anerkendelse og respekt. Platformen skal muliggøre samarbejde med fonde og virksomheder, andre børne- og ungdomsorganisationer og en lang række andre samarbejdspartnere. Og vores platform og projekter rækker længere ud end blot til vores egne medlemmer: Målet om at udvikle unge gælder nemlig alle unge i det danske samfund, og udviklingen kan enten ske ved, at de unge er/bliver spejdere, ved at de er en del af en partnerskabsorganisation, eller ganske enkelt ved at de bliver klogere på betydningen af samfundsansvar og det forpligtende fællesskab. EN PLATFORM ÅBEN FOR INITIATIVER OG PARTNERE Spejderne i Danmark etablerer, driver og videreudvikler platformen, og det vil være vores signatur, som platformen bærer, for det er en forudsætning for platformens videre udvikling, at der er et tydeligt ejerskab og commitment! Det betyder dog ikke, at platformen er eksklusiv for Spejderne i Danmark. Det er en forudsætning for platformen, at udviklingen af samfundsansvar og skaberkraft blandt unge ses bredt. Vi skal nå ud til så mange som muligt og derfor i videst mulige omfang inkludere andre end vores egne medlemmer. Det vil være os, der tager initiativerne til at starte med, men gennem samarbejdet med andre vil der opstå andre ideer og initiativer. Det skal vi være åbne for, så længe det er inden for den formåls- og værdiramme, der gælder for platformen. Når Spejderne i Danmark lægger idé, navn og ramme til

14 14 platformen, er det vigtigt, at vi til enhver tid kan stå inde for de initiativer, der gennemføres med platformen som udgangspunkt, uanset hvis idé det er. Med andre ord skal Spejderne i Danmark forstås som værter for platformen. 4 ETABLERING AF PLATFORMEN Grundlæggende er platformen spejderbevægelsens mission, værdiramme og metode, hvorpå alt skal bygges. For at sikre en stærk sammenhæng mellem initiativer og platform, har vi dog haft brug for at definere flere elementer nærmere. I dette kapitel præsenterer vi vores forslag til platformens mission og vision og forslag til den samlede strategiplan for Et samlet overblik over strategiplanen ses i bilag A. Strategiplanen forbinder SWOT-analysen fra kapitel 2 med mission og vision, indsatsområder, målsætninger og ønsket effekt. Elementerne vil udvikle sig agilt over tid afhængigt af de initiativer, der sættes i gang på platformen og afhængigt af den læring, vi som organisation opnår. FORSLAG TIL MISSION, VISION OG EKSTERNE INDSATSOMRÅDER Vores forslag til en mission for platformen er: Spejderne i Danmark vil udvikle unges samfundsansvar og skaberkraft. Vores forslag til en vision for platformen er: Unge tager aktivt del i det samfund, de er en del af med lyst og evne til at udvikle, forandre og forbedre deres omverden. Sat på spidsen vil vi med platformen udvikle unge, så de kan udvikle, forandre og forbedre samfundet. Samtidig vil vi sætte fokus på spejderne som forandringsbevægelse. Vi har et ønske om, at platformen skal resultere i mindst tre ting eksternt, forstået som det aftryk vi gerne vil sætte ude i Verden : Kapacitetsopbygning, en afledt effekt i samfundet og øget synlighed omkring vores bevægelse. Det er med det udgangspunkt, at vi opstiller følgende tre eksterne indsatsområder for platformen, som også er vist i figur 2: 1. Ledelsesudvikling: Når vi ønsker kapacitetsopbygning af unge og af vores organisation, vælger vi at fokusere vores indsats omkring ledelsesudvikling. Ordet er bevidst valgt, da det viser, hvordan vi ønsker at udvikle ledere, forstået som individer, til at udvikle bedre ledelser, forstået som relationen mellem dem. Vi ønsker altså både at udvikle bedre ledere i og uden for spejderbevægelsen og at opnå bedre fungerede ledelser inden for vore egne korps. 2. Samfundsforbedrende aktiviteter: Når vi ønsker, at unge forandrer og forbedrer samfundet, ønsker vi at se en afledt effekt i samfundet, forstået som samfundsforbedrende aktiviteter. De aktiviteter er med til at danne og kapacitetsopbygge aktører i samfundet. Aktiviteterne skal have en lokal forankring.

15 15 3. Nye dagsordener: Vi ønsker som samlet bevægelse at sætte nye dagsordener eller agendaer i Danmark. Det inkluderer øget synlighed og en styrket bevidsthed om spejderbevægelsen i hele samfundet. Figur 3: Platformens tre eksterne indsatsområder om ledelsesudvikling, samfundsforbedrende aktiviteter og nye agendaer er gensidigt afhængige og vil styrke hinanden. Initiativer på platformen (programmer, projekter, koncepter, aktiviteter osv.) vil blive udviklet med de tre elementer som ramme. I tabel 1 har vi omdannet de tre indsatsområder til mål for år Målene er beskrevet kvalitativt og i brede termer og skal på et senere tidspunkt udvikles og præciseres. Indsatsområde Mål/succeskriterier i år 2025 A Ledelsesudvikling Vi vil være anerkendte og førende inden for ledelsesudvikling og aktionsbaseret læring, og vi vil gå forrest i ledertræning af unge spejdere og ikke-spejdere B Samfundsforbedrende aktiviteter Vi vil være anerkendte for succesfuldt at gennemføre et stort antal samfundsforbedrende projekter lokalt og nationalt C Sætte en ny dagsorden Vi vil være anerkendte for at ændre samfundets generelle fokus fra individcentreret udvikling til udvikling gennem forpligtende fællesskaber Tabel 1: Eksterne indsatsområder og målsætninger for platformen frem til 2025

16 16 ET PAR ORD OM STRATEGI OG ORGANISATION En klar strategi for Spejderne i Danmark er grundlæggende nødvendig for at lykkes med opgaven. Det ligger uden for arbejdsgruppens mandat at udvikle en egentlig strategi, og det kræver en velovervejet proces mellem alle fem korps med fokus på konsensus og forankring. Overvejelser om strategi og organisation er dog kommet naturligt op i vore diskussioner, og tabel 2 viser vores bud på interne indsatsområder for Spejderne i Danmark, forstået som de områder, spejderne skal satse på i sin organisation for at lykkes. Strategien er udviklet på baggrund af SWOT-analysen på s. 10 og tabel 1 på side 14. Vi har derudover haft et ønske om at skabe en samlet oversigt over mission, SWOT-analyse, indsatsområder, målsætninger og effekt i rapporten, og det er blevet til et bud på en samlet strategiplan for Spejderne i Danmark frem til år Strategiplanen kan ses i bilag A. Indsatsområde Mål/succeskriterium i år Organisation Vi vil være en fælles organisation, som er handlekraftig, agil og omstillingsparat 2 Programudvikling og projektstyring Vi vil have en målrettet programudvikling og vi vil være anerkendte for en stærk projektportefølje, som kan løfte vores fælles mission 3 Partnerskabsstrategi Vi vil udvikle meningsfulde og ligeværdige partnerskaber med en bred række samfundsaktører og sammen vil vi nå ud til andre end vore egne medlemmer 4 Finansiering og økonomi Vi vil opnå en ambitiøs finansiering af en række omfattende programmer, medfinansieret af medlemsbidrag, offentlige tilskud og betydelige fondstilskud 5 Kommunikation og branding Vi vil have et attraktivt brand som genererer medlemsvækst og som gør, at samfundet forbinder spejderne med udvikling af samfundsansvar og skaberkraft på lige linje med friluftsliv 6 Vidensdeling og forskning Vi vil være førende inden for vidensdeling om aktionsbaseret læring og ledelse, herunder vil vi samarbejde med forskningscentre inden for pædagogik, ledelsesudvikling og samfund, og bidrage signifikant til forskning og dokumentation på området 7 Medlemsvækst og udbredelse Vi vil have flere medlemmer ind i vores organisation og fastholde dem i længere tid. Flere voksne skal finde det attraktivt at være spejderleder og vi vil være succesfulde med integration og inklusion af nye målgrupper Tabel 2: Et foreløbigt bud på interne indsatsområder i en fælles strategi frem til 2025, som kan løfte platformens mission.

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering af projekt Nye Cirkler i Trekanten Margit Helle Thomsen mhtconsult Oktober 2012

Evaluering af projekt Nye Cirkler i Trekanten Margit Helle Thomsen mhtconsult Oktober 2012 Nydanske børn og unge i nye sociale cirkler via spejderbevægelsen Evaluering af projekt Nye Cirkler i Trekanten Margit Helle Thomsen mhtconsult Oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1... 3 INDLEDNING... 3 1.1

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere