MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND"

Transkript

1 ADR HR W E D E G E RIBEGADE SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet udgave af bankdirektør Svend Hansens artikler i Fagskrift for Bankvæsen A f bogens kapitler nævnes: K undens krav til bankens kreditekspert. Bankens krav til den lånsøgende kunde. Lånsøgerens personlige egenskaber. Lånsøgerens økonom iske forhold. Bem ærkninger vedrørende status. Kontrol m ed bevægelserne i status. D riftsregnskabet. Omsætningen. B ruttofortjenesten. N ettofortjenesten. Analysen. K onjunkturbedøm m elsen. Bankernes afskrivninger på debitorer i skattemæssig belysning. Kr. 4,75 hf«. Fås gennem alle boghandlere. Til Lands - Axel Olsen Sorø T elefon «14 Til Vands - I Luffen. NE ED N IN G 5K 0RPSET Stationer over hele Landet Tegn Abonnement H.HANSEN& SØN M alerforretning Tlf. Sorø 53 Grundlagt 1003 CHRISTIAN FRIIS Dr. Tværgade 41, København K. Telefon Minerva 1340* BYENS BOGBINDERI FÆLLEDVEJ 19 KØBENHAVN N n- TELEFON NORA JU LIU S G U LD M A N N S EFTFLG. HELGE FISCHER KORSØR SVEGÅRDS BOGHANDEL SORØ TELF. 27. POSTKONTO 7163 Hotel Postgaarden SORØ Telefon Gaastar modtages 1. Kl. Pension hela Aaret. ERIK KNUDSEN V. STEINS analytisk-kem iske LABORATORIUM NØRREVOLDGADE 12 KØBENHAVN K. TH

2 alte iotaneccs fatytcyuuec BOGTRYKKERIET seundia A K T IE S E L S K A B Bestil Deres tryksager hos os, og De er sikker på at få kvalitetsarbejde til rimelige priser og ekspres levering. FÆLLEDVEJ 19. KØBENHAVN N. TELEFON NORA

3 S O U 2 \ N I* B I^ \ D E T JU LI AARGANG NUMMER 7 JEG VED ET STED A f Em il Bang. M andag A fte n d en 2 1 /6 fan d t m in S vig ersø n M aggi p a a a t v ille g en o p lev e en T r a n s lok ation i S o rø og fo r e slo g m ig at g ø re h a m F ølgesk ab in g e n a f os h avde o v ervæ ret en saad an, sid en vi se lv var D im itten d er, h a n i 1932, jeg i I T o g e t n æ ste D ag tr a f vi N æ stfo rm an d S v. C lau sen i sa m m e Æ rin d e, m en i dobbelt E g e n sk a b a f F ad er til en D im itte n d og R ep ræ sen ta n t for S oran sk S a m fu n d i den syge F orm an d s Sted. H ø jtid e lig h ed en fo r lø b fe stlig t i en n æ r m e st o verfy ld t S o le n n ite ts s a l. D en sm u k k e S al, d e elsk ed e T o n er til k en d te Ord vakte M ind erne fra D rengeaarene ved In d øvelsen af S an gen e h os Jæ hnigen i L ovsan gssalen, h vor v i r e s p e k tlø st sa n g C laus k ører O m n ib u s o g r e p e te r e d e r eso n em u s m u s m u s i d e t u e n d e lig e, til Æ rg relse for J æ h n igen. S er m a n i v ore D age m o d ern e S k olep aladser m e d A u la e r, M ahogn ib ord e, d iv erse K u b ik m eter L u ft pr. E lev, sa m t a n d en L u k su s, er det fo r o s æ ld re velgøren d e, at v o r g a m le Skole, sta d ig i sp a r ta n sk U d styr, se r sig i S tan d til at b ib r in g e E le v e r n e d et F on d a f K u n d sk a ber, der dog er det egen tlige F orm aal m ed U n dervisningen. I sa m m e L okaler ru m m es n u dobb elt saa m a n g e E le v e r so m i m in T id. Og D re n g e n e a f i D a g vil en G ang, so m v i, deres F orgæ n gere, føle denne sære F orn em m else I. I af at væ re h je m m e ig e n, n a a r m a n fæ rd es p aa S ten g a n g, T ra p p er og i S a len e og fo r e fin d e r a lt, so m m a n m in d e s d et var. J a! S a m lin g e r n e er g a n sk e v is t fje r n e t, b aade d en fy s is k e m ed tilh ø ren d e V æ g sk ab i L o v sa n g ssa le n og d en z o o lo g isk e, h vad der er en Æ n d rin g til d et g o d e; til det on d e vil jeg derim od regne, at S olen n itetssa len bru ges til M orgensang og derved m i ster n o g e t a f s it so le n n e P ræ g, n a a r d et b liv er D a g lig stu e ; m e n m ed F o r d o b lin g a f D re n g e n e kan d ette sa g te n s ik k e u n d g å s, se lv om S k a b e n es F je r n e lse h a r g jo r t L o v sa n g ss a le n stø rre. S elve T r a n slo k a tio n e n forløb i en lid t friere T o n e, en d je g m in d e s; h er v a r m ere K o n ta k t m e lle m fu n g e r e n d e R ek to r og D im itte n d e r end tæ n k e lig t i 9 0 -ern e en n a tu r lig F o r e te e lse i d e tte B a r n e ts og de U n g e s A a rh u n d re d e, der v ir k e r tilta le n d e. P la c e r e t so m je g var, i en A rm sto l o p p e ved S id en a f T a le r sto le n, k u n d e je g h øre T a le r n e og fø lg e S c e n e r ie t p aa n æ r t H old, m e n en K a m m era t, h e lt fra A n n e tte s Skole, som overvæ rede to B ørnebørns D im issio n og sad tilb a g e i S alen, b ek la g ed e M an gel a f H ø jtta le r a n læ g, h a n h a v d e ik k e h ø r t e t M uk. D en T rib u t til m o d ern e T e k n ik, in d r ø m m ed e jeg ham, burde Skolen h on orere! S om sa g t, d et v a r ste m n in g s fu ld t a tte r at o vervæ re en T r a n slo k a tio n i Sorø, m en om af fork larlig N ervøsitet h os den k on stitu ered e SORANER-BLADET 5 9

4 R ek tor, eller m a n g len d e N o ta te r o ver S la g ets G ang en fo r u d a n m eld t og tils ta a e t T a le af S oran sk S a m fu n d s R ep ræ sen ta n t b lev ik k e h o ld t, og in g e n a f D im itte n d e r n e fik O rd et for at b rin g e S k olen d en tr a d itio n e lle T ak vi fik n ø je s m ed L ek tor M arcu s P e d e r sen s Ø n sk e for os alle om en god Som m erferie. II. Saa d rev je g la n g so m t g e n n e m F ra te rg a a rd en og in d p aa d en g a m le K irk eg a ard. E fte r k e n d te A n sigter havde jeg forgæ ves k igget om F orm id d agen p aa G aden og in g e n set, før je g tra f m in A n n ette-k a m m era t, m e n p aa K irk eg a ard en fandt jeg fu ld t op af K end in ge paa h ver Gravsten. Jeg var b lan d t dem, der var dybt forarged e o v er K irk eg a a rd en s R eg u lerin g og et P ar A ars fæ le R oderi; m e n n u d a K aos er a flø s t a f O rden og R eg elm æ ssig h ed, b ø jer je g m ig æ rbødigt og gør A fbigt K irkegaarden er b lev et sm u k k e r e! O m et R aad er N y tte til, saa bu rd e R y g h æ k k en e sæ r lig i d en ø str e S ide d og k a p p es n o g e t n ed og ik k e stræ b e e fte r Skyerne, hvorved and et groend e u d slettes. S om je g g ik d erin d e m e lle m g a m le V en n er, g en o p lev e d e je g m in B a rn d o m s B y fra 8 0 -ern e og 9 0-ern e, h v o r vi var sm a a 1200 S jæ le i B y -f L a n d so g n, der a lle k e n d te h in a n d e n. B y en var d en G ang n æ r m e st en E n k la v e, der str a k te sig fra K lo sterp o rt i Syd til B y p o r te n i N ord. B y p o rten k a ld te F ar og æ ld re F o lk d et S ted i R ea lga d e, h v o r d en n e h a v d e s ta a e t til en G ang i 5 0-ern e im e lle m K øbm and H e id e m a n n s og K øbm and P o u lse n s H u se ( A x e lh u s er a ltsa a u d en for B y p o r te n ). R e itz e n ste in s A llé og L a n d ev ejen ud til M øllen, h v o r n u A lb e r tistø tte n sta a r, k a ld te v i S træ d et. P r o fe sso r D a lsg a a r d s V illa, S a g fø r er B ro n ees L a g k a g eh u s, T ø m r e r m e ster N isse n s V illa og L a n d in sp e k tø r D ed en - ro th s do. var de e n e ste H u se før M øllen la n g s L a n d ev ejen, og ved A lléen b lev A ld e r sly b y g g et, da je g var D ren g, saa k om D r. J u u ls V illa, B o rg e rsk o len, S c h le g e ls V illa (se n e r e L ek to r M a tth ie sse n s) og til sid st S y g e h u s og A rb ejd s- h u se t op til F æ g a n g e n d et v a r h e le B e b y g gelsen, R esten M arker. O ver for M øllen og O verlærer Ib sen s V illa laa lille L adegaard, og derm ed tro r je g L a n d so g n et er k o r tla g t. S elve B yen in d k r e d se d e s fra T o rv e t a f S øg ad e - B a ggad e - V esterb rønd stræ de - Ø sterbrøndstræ de - R oligh ed og B o ld h u sg a d e. R ea lga d e og en d elig P r io r gad e er sa a de s id ste a f D a tid e n s G aden et i S orø, hvor de tre B ybrønde een i h vert af B røn d stræ dern e og een paa T orvet gjo rd e G avn ved S p rø jte m ø n str in g, B ra n d og for de E je n d om m e, der ik k e se lv h a v d e Brønd. P r io r g a d e førte ud af B yen til den i 50-erne anlagte B a n e v ej, og i R o lig h ed v ar d er ligeled es e t H u l i G aderin gen o m k rin g B y e n ; m ellem P a r b s ts E jen d o m og F o to g r a f H a n se n s (R ich ard t a å M and) A telier førte F isk erstien ned til F ilo so f g a n g e n ved F isk e r R o m a n d s H us (n u S k o v riderbolig ) forbi M arkedsplad sen og S p rø jteh u se t. D et v a r m in B a rn d o m s S orø, so m H a u ch h ar b e sk r e v e t d e t: T avs s tille p ra g tlø s lille, en E n k la v e fjern t fra S to r b y stø j og L arm, b o r tset fra V o g n h ju le n e s S k r a m len p aa den top p ed e B r o læ g n in g, n aar O m e g n e n s B ø n d er k om paa H a n d el, e lle r n aa r H erregaard s- vogne gerne 5 6 i F ø lg e bragte d en a f tæ rsk ed e Sæd til B y e n s K øbm æ n d eller til F a r s B ry ggeri. H erreg aard en e o g A k ad em iet v a r de K u n d er, der h o ld t L iv i H a n d e l og H a an d v æ rk, O p la n d et var in d s k r æ n k e t a f Søer og S k o v e, og R in gsted og S la g e lse v a r fæ le K o n k u rren ter. B u tik k er var der fø lg e lig k u n faa af; der h v o r de i D ag dom inerer G adebilledet, var der P r i v a tle jlig h e d e r, so m R eg el fo r sy n e d e m ed G adesp e jle, saa m an k u n d e k o n tr o lle r e M edborgeres F æ rd en og O p fø rsel og h o ld e Ø je m ed fr e m m e d e A n sig ter og h v o r d is s e agtede sig h e n. S la g terb u tik h o ld t B y e n s e n e s te Slagter D ra - m in sk y ik k e, m e n h v is h a n fik et K r ea tu r til S la g tn in g, lod h a n T r o m m e n gaa. A u k tio n er, M øder og o ffic ie lle B ek en d tg ø relse r fik vi m e d d e lt paa sa m m e V is. T ro m m esla g er var B y e n s en e ste G a d eb etjen t, d er b oed e i F a ttig h u se t o m m e i B aggad e og v ar en S la g s V icevæ rt d er. H an h ed Carl P e te r s e n ; u v is t h vorfor, k a ld te vi h a m F lø jte k a r l og d r ille d e ham ved at sp ørge d en, m an fu lg te s m e d : K an du flø jte, K arl?, saa tru ed e h a n m ed S to k k en. P aa R a ad - h u s og i A rrestb y g n in g resid e red e A r r e stfo r v arer T ø n sb erg, so m v i k a ld te T yksb erg, p a a G rund a f Ø lm ave. D a G en d a rm k o rp set o p h æ v e d es, b lev S erg en t D a n ie l N ie lse n a n sa t so m L a n d b etjen t, h an v a r B y sb a r n og oprin d elig u d læ rt so m S m ed e sv e n d, m e n b le v en vaagen og d u elig P o litim a n d, so m vi D ren g e baade h o ld t af, m en tillig e n æ red e sto r R e sp e k t for n a v n lig u n d er N y ta a r slø je r, n a a r h an a ssiste r e d e. O m N a tten v o g te d es B y en a f en N atvæ gter, d er tillig e havde det Job at tæ n d e og renholde B y en s ca. 50 L ygter. H an v a r o fte svæ r at fin d e, h v is m a n h avde g le m t P o r tn ø g le n, m en so m R egel fa n d te s h a n i P a s s ia r m ed A k a d em iets V æ gter, in d e i e lle r v ed K lo sterp o rten, h vor d e ford rev T id en i F æ lle ssk a b. 6 0 SORANER-BLADET

5 III. M it H jem og F ø d e ste d var Æ d es p r in c ip u m H errernes G aard. O prindelig bygget af Christia n den F je r d e so m B olig for h a n s S øn n er u den for Æ g te sk a b u n d er d eres O p h old ved A k ad em iet, s e n e r e b ru gt so m E m b ed sb o lig til P ro fe sso rer og L æ rere. E fter A k a d em iets B rand i 1813, da S k o le n b lev g en a a b n et 1822, b ru g tes B y gn in gen so m S k o le de 4 A ar, til d et n y e A k ad em i var fæ r d ig t i 1826, og var d erp aa a tter ' O verlæ rerbolig til 1855, da F ar købte E jen d om m en a f A k a d e m ie t og in d r etted e B ræ n d eri, B ryggeri og K ø b m a n d sh a n d e l. D et var en ideel T u m lep lad s for os Børn og vore K am m e rater, som n a v n lig v ar rek ru tered e fra B aggad e, h v o rtil en L a age g a v A d gang for A rb ejd ern e i B ryggeriet. L eg en g ik ly s tig t i A aren e før jeg k om paa A k a d e m ie t og derved b lev n a tu r lig F jen d e for K am m eratern e, der nu var i B orgersk o le n m ø d te s vi p aa G aden, k e n d te de ik k e A k a d e m iste n, m e n i F eriern e, og u n d ertid en om A ften en, tro p p e d e de g a m le V en n er op igen til en rask K la p o p p aa T ø m m e rp la d sen. A f F o rly stelser den Gang, hvor hverk en Rad io eller F ilm v a r o p fu n d e t, h a v d e vi d en m ere m akabre, n aar en fu ld M and blev sa t i K ach otten, en B egiven h ed, der ofte in d traf for en F i sk eh a n d ler J o h a n, h vor F lø jte k a r l, a ssiste r e t af A rrestforvareren, i Reglen brugte F isk evo g n en til T r a n sp o r te n. M arked, isæ r E ftera a r sm a r- ked, var en F e s t, o fte m ed d et sto re, k old e G ys, n aar en a?gte V ild fra det m ørke A frik a d an sed e og sa n g til T ro m m ely d og s p iste raat K ød, m e n s vi sa a til m ed G ysen. E t A ar v ar der et h e lt P a n o p tik o n m ed F r e m stillin g a f den h o l lan d sk e S ø m a n d Jan U m b, der h a v d e sla a e t 14 S k ib sfæ ller ih je l m ed en Ø k se Ø k sen og l lere af de b lo d ig e L ig saa vi i T e lte t og fik fæ le D rø m m e læ n g e efter. D a P r o fe sso r Labri først i 9 0 -ern e b lev fa s t G æ st p aa M arkedet, van d t han o fte P r ise n frem for L u ftg y n g e eller K arru sel. 6 te J u li-d a g en, m ed M u sik i G aden om M orgenen og P r o c e ssio n g en n e m B yen til F estp la d se n i 2den F ilo so fg a n g efte r M iddag, V aab en b rødre m ed K r ig sm ed a illen paa B ry stet i S pidsen e fte r M u sik k en, d et var en sto r D ag, der en d te m ed Illu m in a tio n og F y r v æ rk er i. C irkus kom jæ v n lig til B y en, og, da H esten e som oftest b lev opstald et h jem m e i en af R ejsesta ld e n e, fik m in S øster og jeg g r a tis A d gang blot sk u ld e vi sig e ved B ille th u lle t til C irkusm a d am m en, at vi var B an gs B ø rn, d et h o ld t vi ik k e af, at K a m m era tern e h ørte, m en d et var altid et S e sa m, lu k dig o p A f og til var der Z ig e u n ere, d er kom i B eb o elsesv o g n eller kun i T e lt og fik P o lititilla d e ls e fo r et P ar D age at bo p aa M a r k e d sp la d sen. D e rep arered e og k lin k ed e, sp a a ed e og stja l m e n te v i, m en sp æ n d en d e v ar d et at staa og se d eres M enage og faa V and i M unden af, saa h erligt det lu g ted e fra en G ryde, der h an g o ver aab en t B aal, h vori de p u tte d e K ø d stu m p er, L øg og andre K ryd d erier; m en Z ig e u n ere stja l B ørn, n a v n lig sm a a P iger, d et v id ste vi, sa a m in lille S øster k n u g ed e m in H aan d og v eg ik k e fra m ig, og vi sla p da o g sa a a ltid h e ld ig t fra d et V o v esty k k e, v ores N y sg e rrig h e d fr iste d e til at g en ta g e. M en agerier, m ed sta k k e ls fo r su ltn e D yr, k om u n d e r tid e n, m en F a r h avde o n d t af D yren e og følte aldrig L yst til at ofre de 50 Øre til E n tréen. E n F o r ly s te ls e i S æ rk la sse, var F o lk e tin g s valget. G am le A lberti var Sorø-K redsens u rok k e lige R ep ræ sen ta n t, m en H øjre stille d e h ver G ang O verlæ rer Ib sen op so m D u m p ek a n d id a t, for at tæ lle S tem m er. A lb erti b lev h e n te t m ed F la g og M u sik paa B a n egaard en, og V a lg h a n d lin g en foregik paa T orvet. A lberti var gam m el og m e g et tu n g h ø r, m en Ib sen b ø jed e sig ned over den sid d en de M odkandidat og raabte sin e V ittig h ed er in d i Ø ret p aa h am, im e n s vi D ren ge p a a - T o rvet a p p la u d ered e, og A lb erti sm ile d e og n ik kede sik k er som han var paa E n d eresu l tatet i d en try g g e V e n str ek red s, h vor B y en s s to k k o n se r v a tiv e E m b e d ssta n d ste m m e m æ ssig t vejed e for lidt. IV. Ak ja! D et v ar den K irk eg a ard stu r, h v o r g a m le, k en d te N a vn e p aa G ravsten b ragte B a r n d o m stid e n lev en d e tilb a g e, en T id og en B y, der ik k e lig n er d et Sorø, en fo r travlet N u tid h ar sk a b t. O m d et g a m le S orø eller det n y e a f i Dag er b edst, b liver en S m agssag. H. C. A n d erse n b esø g te tit sin V en og D igterk o lle g a In g em a n n, og h an g iv e r i L ille T u k en S k itse a f B y en, før B a n en k om og B a n e v eje n g av en n y U d fa ld sp o r t til V erd en, den kan jeg p a sse n d e slu tte m ed: N u stod der en g a m m el K one, det var en L u g e k o n e, h u n kom fra Sorø, h v o r der v o k se r G ræs p aa T o rvet. H un k u n d e n o g e t m o rso m t af H o lb erg s K om ed ier, v id ste om V a ld em a r og A b sa lo n, m en lig e m ed eet krøb h u n sa m m en, ro k k ed e m ed H o ved et, d et var lig eso m h u n v ild e sp rin g e : K o a x, sa gd e h u n, det er v aadt, d et er v aadt, d et er g r a v stille g o d t i S orø. D et er v a a d t, d et er v a a d t! M in B y er lig eso m en F la sk e, m an k o m m er in d ved P ro p p en, og SORANER-BLADET * 61

6 Forreste Række (fra v. til h.): Godsejer Chr. Grüner, Lektor, cand. mag. N. Bennedsen, Overlæge, Dr. med. Aage Als-Nielsen, Professor, Dr. phil. A. F. Andersen, Direktør, Dr. phil. h. c. V. Thorlacins-Ussing, Tandlæge D. Kisbye. Bageste række: Ingeniør K. Helmer, Kredslæge Anders Andersen, Civilingeniør Valdemar Kahler, Grosserer R. E. Brincker, Direktør, Professor, Dr. phil. Johannes Brøndsted, Akademiarkitekt A. Lautrup-Larsen. S tuden ter jubilæum Aargang Søndag den 27. Juni mødtes 12 af Studenterholdet fra 1909 det sidste efter den gamle Skoleordning for at fejre 45-Aars Dagen. Holdet bestod oprindelig af 18, hvoraf 3 er døde: Aage Rosenkjær, J. M. Dalgas og Arent Frandsen. Fire af Holdet maatte sende Afbud, men til Gengæld deltog Akademiarkitekt Lautrup- Larsen, som skønt udgaaet kort Tid før Studentereksamen - altid har følt sig saa nær knyttet til Holdet, at han har deltaget i alle vore Sammenkomster. Man mødtes i Sorø ved Træet Søndag Morder maa man ud igen! Jeg har haft Maller og nu har jeg friske, rødmossede Drenge paa Bunden af Flasken, der lærer de Visdom: Græsk! Græsk! Hebraisk! Koax! Det var altid den samme Lyd, saa ens, saa kedelig, saa kedelig, at lille Tuk faldt i en ordentlig Søvn, og den kunde han have godt a f! gen, og efter at den første Gensynsglæde havde lagt sig lidt, og man gensidigt havde konstateret aftagende Haarpragt og tiltagende Embonpoint, foretoges en pietetsfyldt Rundgang til kære gamle Læreres Grave. Akademiarkitekten foreviste den kondemnerede Badeanstalt, hvor vi for sidste Gang hilste paa de gamle Planker og nikkede genkendende til de kasserede Brædder, der ogsaa i vor Tid var anbragt paa Hanebjælkerne. Vi gennemgik Gymnasiet og fandt vore Navne i Skabsdørene under Mottoet Følg i Fædrenes Fodspor, samt konstaterede hvor langt mere komfortabelt de unge Mennesker lever i Dag end i vor Tid. Tænk blot paa en Institution som Trekroner, det lille Forargelsens Hus, der laa uden for Murene, vis-à-vis Sygehuset, gammeldags i enhver Henseende, holdt forsynet af den til enhver Tid fungerende Kom m andant med Avispapir, tilskaaret i formaalstjenligt Format. 6 2 SORANER-BLADET

7 er slet ik k e for tid lig t, allerede nu at disponere fo r D eres nytårsudsendelse og i år skal det selvfølgelig være L o m m e b o g e n m e d den store s u k ces o g så er d et LOMMEBOG for KONTOR- OG FORRETNINGSFOLK FO R LA N G T ILB U D en b illig re k la m e seunöia Fælledvej 19 København N. Tlf. Nora Hovedkontor: VESTER V O LD G A D E 107. K Ø BEN H A V N V. Telefon Central Provins 6 Telf. Vester 5585 y GI. Kongevej 114. Kbh. V HARBOESBRYGGERI S K Æ L S K Ø R HØYERS BAGERI & KONDITORI v/ P E R HØYER TLF. 401 & 677 SLAGELSE OLUF C. MADSEN Køb og Salg af nye og brugte Maskiner for Jernindustrien Tagensvej 93. Taga 7075 Chr.Soelberg & Søn Sorø - T e lf 31 Kålilel Korsør Johs. Brinck aut. Gas- og Vandmester Sorø ^oiøecjnens Qndelssoinesla^teli Telefon S orø *717 H. MORTENSEN & SØN M E N M A R K SOKØ Sorø 75 Borgernes Hus Byen 8000

8 SKELSKØR FRUGTPLANTAGE A/s SLUTTER T - 6 c u d b * iiu U > f y s s a lt y e t AF FRUGTSAFT OG SYLTETØJ DEN 1. AUGUST 1954 TELEFON *37 POST GIRO 5096 Ud i sommerlandet PARNAS er sommerstedet! HOTEL. RESTAURANT. SELSKABSLOKALER Sora Telefon 636. Frede Lerche Madsen. Specialforretning for alle Sportsgrene - ogsaa Cricket T O R V E T E L I A S E N T e lf. Herrekonfektion AKADEMIST Uniformer S O R O c. 68» Am agertorv 11. København K. c Den holbergske stiftelse Tersløsegaord BRØDRENE DAHL A/s Læg en af Deres Udflugter eller Cykleture over Tersløsegaard og besøg denne soranske Stiftelse H o lb e r g s S o m m e r b o lig o g a d e lig e S æ d e g a a rd m e d H o lb e r g s E n k e sæ d e o g M in d e s tu e r o g g a m m e l P a rk E n tr é 1 K r. d o g M o d e ra tio n fo r fle r e e n d 5 s a m m e n C. 7. JENSEN 1ste KLASSES SKRÆDERI V E D E L S G A D E U TLF. 358 SORØ V. HASLUNDS BOGBINDERI Ved H. C. JENSEN SO RØ Tlf A/s T a g e Knøvl & Co. Skind Pelsvarer en gros Vesterbrogade 52. Kbhvn. V CA RL BRIN CKER Elektrotekniske Halvfabrikata Struemeegade 15 A Kbh. N. LUna *2601 Århus-afd.: Åboulevarden Tlf

9 Formiddagen sluttede med en frugal, men animeret Frokost paa Æ gir, medbragt Smørrebrød og 01 (Coronation Beer, skænket af Ny Carlsbergfondets Direktør Thorlacius-Ussing). Dagen sluttede med en festlig Dinér i de stilfulde Omgivelser paa Sølyst. ~ r r. f P 0 P S F A Li D + Civilingeniør Olaf Arent Rygaard, f. 14./ d. 11./ En intelligent og begavet Mand med Sans for og Lyst til det eventyrlige i Tilværelsen, en god Mand i enhver Henseende var Olaf Rygaard, der døde pludselig Fredag Morgen d. 11. Juni. Knap 11 Aar gammel kom han paa Sorø Akademi, hvorfra han dimitteredes som Student i Efter Afgangseksamen som cand. polyt. var han i nogle Aar ansat ved Statsbanerne, men den regelbundne Tilværelse tilfredsstillede ham ikke, og han gik over i det praktiske Liv som Brobygger og blev af et af de store danske Ingeniørfirmaer sendt til Tyrkiet, hvor han fik overdraget Ledelsen af en Sektion i Anatolien ved Eufrats øvre Løb, i en vild og ensom Egn. Da han efter et Par Aars Ophold havde fuldført Arbejdet og skulde vende tilbage, købte han en Hest og red de ca. 300 km gennem uvejsomt og tyndt befolket Terræn op til Kiressum ved Sortehavets Kyst, hvorfra han med Damper sejlede til Istanbul. Han fortæller livligt og interessant om hele denne Ekspedition i en Bog Mellem Tyrker og Kurder, der udkom i Nogle Aar efter blev han atter sendt ud, denne Gang til Siam, men inden han naaede Istanbul, var Danmark blevet besat d. 9. April 1940, og han kunde derfor ikke faa Formaliteterne til sin Vidererejse ordnet. Det morede ham at fortælle, hvorledes han Gang paa Gang forgæves løb den engelske Pasofficer paa Dørene, indtil en skønne Dag ved et Tilfælde Ordet Cricket blev nævnt, og Rygaard var ikke den, der holdt sig tilbage med Beretninger om de Bedrifter, han havde udført; jeg tror nok den største, og den, der gjorde mest Indtryk, var den om det besynderlige Tilfælde, der førte til, at han kom til at spille mod Don Bradman engang under et Ophold i Australien, og som han vist ovenikøbet kastede ud jeg tør ikke sværge paa det men det slog Hovedet paa Sømmet, Englænderen overgav sig, en saadan Mand kunde man ikke nægte Visum. Rygaard spillede i mange Aar paa A.B. s første Hold, vi var en Tid 5 gamle Soranere paa Holdet, men udover at han var en habil og paalidelig Gærdespiller og en udmærket Kaster, vil jeg ikke kunne give detaillerede Oplysninger, hvilket jeg overlader til dem, der har Statistikken fra dengang. Hvad jeg derimod kan sige og hvad jeg anser for nok saa vigtigt, er, at han havde indsuget Cricketaanden. Han var fair i al sin Tænkemaade, og handlede derefter. I de senere Aar dyrkede han Spillet i Old Boy s Cricket Klub, for hvilken han var Formand. Hans Bortgang har beredt os Sorg. Æret være hans Minde. R Brincker. Sorøs nye Rektor. Den 18. Juni udløstes Spændingen om, hvem der skulde være Rektor Bohns Efterfølger paa Sorø. Det blev, som ventet, Rektor Sigurd H øjby, Maribo, en af Gymnasieskolens betydeligste Mænd. Hans Interesser er vidtspændende: Pædagogik (fra Høj- og Efterskole til Gymnasiet), Turisme, nordisk Samarbejde, Politik og Organisationsarbejde. Rektor Højby er født den 3. August 1902, blev 1923 Student fra Odense, cand. mag (Historie og Dansk). Fra 1930 var Rektor ansat ved Horsens Statsskole (først Timelærer, senere Adjunkt), og i 1942 udnævntes han til Rektor ved Maribo Gymnasium. I et Interview ( Sorø Folketid., 19. Juni) udtaler Rektoren, at han føler sig særlig draget af Kostskolen og de Opgaver, denne frembyder; om Disciplin udtales, at der naturligvis skal være en vis Orden og Regelmæssighed, hvad de unge i Virkeligheden selv er Tilhængere af; Uniformen er en god demokratisk Foranstaltning, og der bør være en fornuftig Kontakt mellem Elever og Lærere. Til de mange Lykønskninger føjer Soraner- Bladet sin med Ønsket om, at Rektor Højby maa faa mange gode Aar paa Sorø, og at han vil vise Interesse for Bladet, et af Bindeleddene mellem Skolen og de gamle Soranere. F O D B O L D Poul Schjærff. Den traditionelle Fodboldkamp mellem Skoleholdet og gamle Soranere er berammet til Søndag d. 29. August Kl. 14. Notér Dagen! SORANER-BLADET 6 3

10 CRICKET K lu b b e n e r n u i f u ld g a n g m e d t u r n e r in g e n. S o m b e k e n d t s p ille r f ø r s te h o ld e t i M e lle m r æ k k e n og a n d e t h o ld e t i A - ræ k k e n, og d e r e r s p ille t ia lt seks k a m p e m e d fø lg e n d e r e s u lta t: F ø r s t e h o ld e t s p ille d e d e n 1 3 /6 u a f g jo r t m e d N æ s tv e d p å N æ s tv e d s lille o g m e g e t h u r t ig e b a n e. S id s te d e l a f k a m p e n v a r re t s p æ n d e n d e, f o r d i v i fo r a t v in d e e fte r fæ r d ig s p ille t k a m p s k u lle sco re 93 p o in t s p å 35 m in u t t e r. D e t ly k k e d e s ik k e, m e n d e t s ig e r l i d t o m s c o r in g s te m p o e t, a t v i k u n m a n g le d e 8 p o in t s, d a t id e n v a r u d lø b e t. V i d r o g h je m m e d 4 t u r n e r in g s p o in t s f o r a t h a v e v u n d e t 1. h a lv le g. T o p s c o r e r b le v J. M e d in g m e d 51, Ste- n e rs e n o g K a j J ø r g e n s e n f ik h v e r 48 o g D a m k ie r 16 n. o. S. O. P e te rs e n to g 5 g æ r d e r fo r 21 o g 3 fo r 60. K a m p e n m o d H ille r ø d i H ille r ø d v a r k n a p t sa s p æ n d e n d e. V i g ik f ø r s t i n d o g s c o re d e 20 3 p o in t s. 1. g æ rd e f a ld t fo r 100, h v o r a f S id n e y N ø r g a a r d te g n e d e s ig f o r de 64. H ille r ø d f i k i fø rs te in n in g s 92, i a n d e n 114, o g d e t v a r d e r e fte r ik k e s v æ rt a t sco re de m a n g le n d e 4 o g v in d e k a m p e n m e d 9 s tå e n d e g æ r d e r. S. N ø r g a a r d v a r d a g e n s t o p s c o r e r m e d 64, M e d in g f ik 40 o g S. O. P e te rs e n 27. R. P a n d u r o fik 4 g æ r d e r fo r 31 o g 7 fo r 51. D e n 2 7 /6 s p ille d e v i m o d S c h n e e k lo t h p å B aune- h ø jb a n e r n e. S c h n e e k lo t h v a n d t 1. h a lv le g m e d 5 p o in ts. M e n e fte r a t h a v e få e t d e m u d f o r 58 i 2. h a lv le g h a v d e v i to t im e r t i l a t s co re 64 p o in ts, o g v i v a n d t m e d 7 s tå e n d e g æ r d e r. S. N ø r g a a r d v a r ig e n to p s c o r e r m e d 63 n. o., R. P a n d u r o f i k 36. P. L o r e n t z e n to g 3 g æ r d e r f o r 4, S. O. P e te rs e n 3 fo r 32 o g 6 fo r 14. S ø n d a g d e n 4 /7 s p ille d e v i m o d A.B. I l, d e r h a v d e m o b ilis e r e t selv e ste B r o n n e. I 1. h a lv le g v a r A.R. Fraternitas Sorana s 19. Stævne. v e d g æ r d e t fø r s t, o g v i h a v d e s y v g æ r d e r n e d e Mfo a nr g e T a n k e r g ik t i l d e m m e d H a a b o m a lt g o d t, 36. S å k o m B r o n n e i n d o g b e d s ig fa s t, o g s id s te g æ rd e f a ld t f o r I 2. h a lv le g b r ille r e d e B r o n n e s o m k a s te r o g to g os re t h u r t ig t, så v o r e s s id s te g æ rd e f a ld t f o r 75. V i g ik i n d ig e n o g f ik 181. S å h a v d e A.B. g o d t i d t il a t la v e 56 p o in t s f o r ta b e t a f tre g æ r d e r. R e s u lt a t: A.B. v a n d t m e d 7 s tå e n d e g æ r d e r. E n tr ø s t f o r os i d e n fø rs te k a m p, v i ta b te, v a r d e t, a t A.B.s s e jr i m e g e t v æ s e n t lig g r a d s k y ld F ra te rn ita s S o ru n a s n itt e n d e S tæ v n e f a n d t S te d i H o rs e n s fr a T ir s d a g d e n 1. t il T o rs d a g d e n 3. J u n i 1954 o g h a v d e s o m D e lta g e r e fø lg e n d e Æ g t e p a r : B e n n e tz e n, C h r is t ia n s e n, D a h l, E n g s ig - K a r u p, J u u l S ø r e n s e n o g V o ld u m ; S o lo m ø d t e G la v e n, K io g - o g L i n d. S tæ v n e t b ø d p a a e n k e lte O v e rra s k e ls e r o g v a r s æ rp ræ g e t i fle re H e n s e e n d e r, t o r d et fø rs te v ild e in g e n v æ re R e f e r e n t, h v o r f o r m a n b e d e s ta g e t il T a k k e m e d fø lg e n d e U d p lu k. F o r d e t a n d e t b le v v i b u d t V e lk o m m e n ik k e a f e n S o r a n e r, m e n a f F o r m a n d e n fo r d e t ju b ile r e n d e C o n v e n t fo r H o r s e n s o g O m e g n : P a s to r R u t h, H v i r r in g. H o rs e n s lig g e r fo r e n s to r D e l re t la v t, o g n u t r a f d et s ig s a a d a n, a t v i d u m p e d e lig e n e d i d e tte C o n v e n ts F e s t. D e t g a v os L e jlig h e d t i l a t h ø r e to in te r e s s a n te o g ta n k e v æ k k e n d e F o r e d r a g a f P r o fe s s o r, D r. p h i l. H. V. B r ø n d s te d o m B io lo g i o g K r is t e n d o m ; i F o r b i n d e ls e h e r m e d v is te s L y s b ille d e r og F ilm. O m A fte n e n s a m le d e s v i m e d C o n v e n te ts M e d le m m e r p a a B y g h o lm, h v o r v i v a r M e n ig h e d s ra a d s - fo r e n in g e n s G æ s te r. E f t e r V e lk o m s te n v a lg te s E n g s ig t il L e d e r. V e d et fæ lle s K a f f e b o r d h o ld te s k o r te T a le r a f C o n v e n t s m e d le m in e r o g S o ra n e re. A f d is s e ta lte E n g s ig, J e n s J u u l, A a g e D a h l o g Krog-. lø v r i g t v a r d e t m o r s o m t at tr æ ffe V e n n e r o g g a m le S t u d ie k a m m e r a t e r ; d e t v a r i d e t H e le e n s m u k o g f o r n ø je lig A fte n, d e r p a a e n g o d M a a d e m a r k e r e d e C o n v e n te ts 50 A a rs D a g. B y g h o lm h a r jo e n s k ø n P a r k, o g p a a d e t g a m le S lo t s e rv e re d e s f o r t r i n lig K a ffe. S te d e t v ir k e d e i b e d s te F o r s ta n d f æ n g s le n d e, m e n d e t h ø r e r jo o g s a a H o rs e n s t il! A lle r e d e p a a d e tte T id s p t t n k t h a v d e v i f ø lt S a v n e t a f v o r P a te r o g M a te r : P a u l N e d e r g a a r d o g h a n s u tr æ tte lig e V iv h a v d e d e s v æ r r e ik k e k u n n e t k o m m e i A a r, d a fø r s tn æ v n te e n d n u v a r R e c o n v a le s c e n t. h e r u n d e r o m G e n s y n v e d n æ s te A a rs S tæ v n e. T il G e n g æ ld f o r d e tte S a v n h a v d e v i d e n G læ d e a t se F r u K a r e n S e v e r in sen i v o r M id te. D e t v a r d a 10 A a r s id e n, v i v e d S tæ v n e t i S o rø 1944 h a v d e b e d t in d e r lig t f o r h e n d e s b r a v e M a n d T ag e, h v is N æ rv æ re ls e i F. S. v i n u b e s t a n d ig m a a s a v n e. V i æ re r h a n s M in d e, e n ig e o m a t ø n s k e, at d e t ik k e m a a v æ re s id s te G a n g, v i m ø d e s m e d F r u S e v e rin - tes d e n s o r a n e r, fo r h v is k a s t n in g d e r e n d n u s a d r e m in is c e n s e r a f fr y g t f r a s k o le h o ld s k a m p e n e m o d sen i K r e d s e n! N æ s te D a g h o ld t E r i k B e n n e tz e n, N ø r r e S n e d e, D e g a m le p å S to re P la d s. T o p s c o r e r b le v H e lg e H ø r b y m e d 65, N ø r g a a r d f ik 36 o g P a n d u r o 26 n.o. H ø r b y to g 2 g æ r d e r fo r 5, S. O. P e te rs e n 5 f o r 41. A n d e t h o ld e t s p ille d e d e n 12/6 m o d S c h n e e k lo t h I I. S c h n e e k lo t h v a n d t 1. h a lv le g, m e n d e t ly k k e d e s os i lø b e t a f tre o g e n h a lv t im e a t s co re 106 p o in t s f o r ta b e t a f sek s g æ r d e r, k a s te S c h n e e k lo th u d og v in d e m e d 4 s tå e n d e g æ r d e r. T o p s c o r e r b le v N. E s t r u p m e d 59, E. J ø r g e n s e n M o r g e n a n d a g t i V o r F r e ls e r s K ir k e. H a n g ik u d fr a A p o s tle n P a u li O r d : E e n H e r r e, e e n T ro, een D a a l), e e n G u d. I S k o le tid e n v is te Æ r k e b is k o p S o d e r b lo m os e n D a g v e d F r a t e r b r ø n d e n F æ lle s s k a b e t m e lle m a lle d e m, d e r d r a g e r V a n d a f L iv e t s K ild e. D e t F æ l le s s k a b m ø d te v i i S o r ø, o g d e t b æ r e r os s ta d ig. O n s d a g E f t e r m id d a g h a v d e v i e n s m u k T u r la n g s d e n s m ile n d e H o r s e n s F jo r d t i l S n a p tu n. F æ rg e d e s d e r fr a o v e r t il H ja r n ø, d e r m e n e s a t h a v e D a n m a r k s f ik 26 o g F. K ro g - M e y e r 19. B. M. P e te rs e n to g 5 m in d s t e K ir k e. I d e n v a r S id d e p la d s e r t il 50, O rg e l g r æ d e r f o r 19 o g 3 fo r 13. E s t r u p 3 fo r fa 31 n d t o e g s 7 ik k e, m e n H a r m o n i u m. K lo k k e r in g n in g skete fo r 14. fr a d e t s a m m e R u m, i d e t et R e b v a r fø r t fr a K lo k I k a m p e n m o d B. 93 v a n d t B. 93 e fte r f æ r d ig s p ille k e n n e d i K ir k e n. Ø e n v a r f r u g t b a r og g o d, i S k o le n t k a m p. T o p s c o r e r b le v E. J ø r g e n s e n m e d 34, v a r d e r o v e r 30 B o r n, s k ø n t d e 312 h a k u n h u s e r E s p e n h e im f ik 30 o g E. D a r a m 21. B. M. cpa. e te 200 rs e nin d b y g g e r e. to g 5 g æ r d e r f o r 40 o g 2 f o r 18. E. J ø r g e D n e s n e n 3 in d h o ld s r ig e D a g s lu tte d e m e d e n h y g g e lig fo r 4. f dm- S a m m e n k o m s t i K lo s te r g a a r d e n, h v o r A age D a h l og 6 4 SORANER-BLADET

11 V iv v a r de g o d e o g m u n tr e V æ rts fo lk. F o r fa tte r e n E n g s ig læ ste e n m e g e t s m u k F o r t æ llin g : J e g saa h a m som D r e n g. D e n v il k u n n e læ ses t i l J u l i J u le g a v e n. S id s t p a a A fte n e n u d fø r te s m e d R e c it a t iv A age D a h is fe s tlig e S o ra n e r- C a n ta te, fo r fa tte t t il h a n s 25 A a r s S tu d e n te r - J u b ilæ u m. K rog- ta k k e d e p a a a lle s V e g n e f o r d e n g o d e A fte n. T o rs d a g M o r g e n s a m le d e s v i a tte r i V o r F re ls e rs K ir k e, h v o r E b b e C h r is t ia n s e n, H e r fø lg e, h o ld t M o r g e n a n d a g t u d f r a O r d e t : D e t b le v A fte n o g d e t b le v M o rg e n, d e n s je tte D a g. D e t v a r jo M e n n e s k e n e s fø rs te D a g, s to r, b e g iv e n h e d s r ig o g f o r u n d e r lig. S aa b le v det A fte n m e n d e t b le v ogsaa M o rg e n. Ogsaa v i k e n d e r k u n een L iv s d a g, m e n en n y e r lo vet os. V e d d e n p a a f ø lg e n d e G e n e r a lfo r s a m lin g m e d l.æ g e G la v e n, S t o k k e m a r k e, s o m D ir ig e n t, g e n v a lg te s S ty relse og R e v is o r, o g n æ s te S tæ v n e fo re s lo g e s a f h o ld t i H e rfø lg e d e n M a j A lt m a a s lu tte s, o g s a a d is s e L in ie r. L a d m ig d a g ø re d et m e d e n G e n ta g e ls e a f d e n T a k s ig e ls e, s o m J e n s J u u l s aa s m u k t g a v U d tr y k o v e r f o r E n g s ig o g h a n s s to r a r te d e V iv, d e r g jo r d e d et p a a e e n G a n g h je m lig t o g fe s t lig t fo r os u n d e r M a a ltid e r n e og S a m v æ re t i d e re s h y g g e lig e H je m i K ild e g a d e, g av os F estsale a t s ove i o g h v e r p a a s in V is b id r o g dere s til a t g ø r e S tæ v n e d a g e n e i H o r s e n s u f o r g le m m e lig e fo r os. O g som d e t s id s te, m e n ik k e det m in d s t m æ r k b a re v e d d e tte S tæ v n e : H v o r v a r d et k ø n t a f T age C h r is tia n s e n a t s k æ n k e os s it s k ø n n e V æ r k : K i r k e n d en e r e t g a m m e lt H u s m e d D e d ik a t io n : F ra te rn ita s S o r a n a m e d b r o d e r lig H ils e n, v e n lig s t fr a F o r fa tt e r e n. F ø rs t i B o g e n s k r iv e r d u : M e d T a k fo r g o d e S tu n d e r v e d m i n M o d e r s S id e i m in F a d e r s K ir k e. V i fø le r m e d d ig o g fo r s ta a r d e t, ik k e m in d s t v i P ræ s te b ø rn o g t a k k e r d ig p a a n y h je r te lig t fo r d in s m u k k e o g g o d e G a v e, d e r o v e r fo r h e le d e t d a n s k e F o lk b id r a g e r v æ r d ig t t il a t g iv e K ir k e n d e n s rette P la d s i S i n d o g T a n k e. D e t v a r v e l n o k en s p e c ia l N y h e d fo r d e t 19. S tæ v n e ; T a k! 0. Krog-Meyer. Absalons Dreng. N u tid e n s U n g d o m b e v æ g e r sig la n g s o m t, m e n s ik k e rt h e n i m o d A n a lf a b e t is m e n. R a d io, F ilm o g B i l- ' le d b la d e s e r v e r e r a lt A a n d s liv, æ lte t o g ty g g e t i F r i k a d e lle fo r m. M a n k a n d e r f o r gaa u d fr a, a t de fæ r reste u n g e b i n d e r a n m e d In g e m a n n s R o m a n e r i de fu ld s tæ n d ig e U d g a v e r. E t S u r r o g a t d a n n e r N u tid e n s B ø r n e b ø g e r, h v o r a f d e r a a r lig t fa b r ik e r e s en a n s e lig D y n g e. O m V a ld e m a r s t id e n k a n de n u læ se Jo h s. M ø lle r: A b sa lo n s D re n g. D e t d a n s k e F o r la g. K ø b e n h a v n D e n o m h a n d le r T id e n fr a B lo d g ild e t i R o s k ild e t il S la g e t p a a G r a th e h e d e H a n d lin g e n g e n n e m s p ille s o g f o r lø b e r e fte r d e t fr a m a n g e h is to r is k e R o m a n e r v e lk e n d te S k e m a : N o g le h is to r is k k e n d t e S k ik k e ls e r o r d n e r S a g e r n e s a m m e n m e d en a f F o r f a t t e r e n o p d ig te t P e rs o n, d e r i V ir k e lig h e d e n fo r e t a g e r d e t a f g ø r e n d e. H e r e r d e t d e n ta p re K o n g V a ld e m a r, d e n s n a r r a a d ig e E s b e r n S n a r e, K le rk e n o g K r ig e r e n A b s a lo n i F o r b in d e ls e m e d A b s a lo n s D r e n g B e n g t T h o r d s ø n, f ø r s t A b s a lo n s S ta ld k n æ g t, sen ere K u r é r, d e r u n d e r a ls k e n s F a r e r d r a g e r t il J y l l a n d o g r ø b e r d e n fu le S v e n d G r a th e s P la n e r. M a n k e n d e r K o n s te lla tio n e n f. E k s. fra G ø n g e h ø v d in g e n, h v o r S v e n d G ø n g e o g I b o r d n e r P a r a g r a f fe r n e, fr a V ilh. Ø s te r g a a r d s : N ie ls R ib e s E v e n t y r, h v o r N ie ls saa g o d t s o m e r v e d a t b e fr i C h r is t ia n I I, o g fr a v o re B e d s te fo r æ ld r e s F o r t æ l lin g e r o m K r ig e n i 48, h v o r B e d s te fa r u d m æ r k e d e s ig i d e n G r a d, at B a r n e b a r n e t f o r b lø f f e t u d b r ø d : M e n h v a d b e s tilte saa d e n ø v r ig e H æ r? S v e n d G r a th e e r L a n d s s v ig e r e n, d e r s tø tte s a f d e n v e n d is k e V e r d e n s m a g t m a n a n e r h e r n o g e t; B o g e n e r i V ir k e lig h e d e n e n F o r t æ llin g o m B e s æ tte ls e s tid e n s F r ih e d s k a m p. F o r f. a n v e n d e r d e r fo r e n D e l U d t r y k fr a d e n n e T id : K o n g V a ld e m a r g a a r u n d e r J o r d e n h e d d e r B o g e n s a n d e n D e l; d e r ta le s o m S t ik k e r e, E n ille g a l G r u p p e, E t Vaa- b e n la g e r. T ø m r e r m a n d e n Iv a r s H u s tr u e r k læ r e r, at v il v i le v e i F r e d i L a n d e t, saa m a a v i o g s a a v ille k æ m p e fo r F r e d e n, o g T ø m m e r m a n d e n s e lv t o r te re s e fte r de b e d s te ty s k e M ø n s tr e. K o n g S v e n d b e s e jre s o g d r æ b e s p a a F lu g t e n, h a n s H a a n d la n g e r e f a a r d e re s S tr a f, o g A b s a lo n k a ld e r a lle D a n s k e t il S a m lin g ( D a n s k S a m l i n g! ) : N u s k a l v i s a m le d e k æ m p e m o d O n d e t u d e f r a. O g d e n, d e r s k a l b e re tte d e t skete f o r E f t e r t id e n, m a n g le r h e lle r ik k e ; p a a e n G a a r d i F je n n e s le v le v e r L ille - S a k s e, e n la n g, t y n d D r e n g... m e d s tilk e d e A r m e o g B e n (d e t e r v is t in s p ir e r e t a f In g e m a n n s V a ld. d e n S to r e ), o g A b s a lo n s k a l m a n e F o r t id e n s H e lte o p a f d e re s G ra v e o g k a ld e d e m ly s le v e n d e fr e m fo r L ille - S a k s e s Ø jn e. D e n lille B o g s ta a r n a t u r lig v is ik k e M a a l m e d I n g e m a n n s a f s a n d t D ig t e r s in d b e a a n d e d e K rø n ik e - B ø g e r, m e n d e n e r i a l s in J æ v n h e d ik k e u d e n I n teresse o g a n b e fa le s h e r m e d a lle s o r a n s k e D r e n g e i A ld e r e n fr a 10 t il 80 A a r. P o u l S c h jæ rff. SVAR på Chr. A. Thielemanns rettelser til F. H.' Bays Minder i Soraner-Bladets Nr. 4. A t fe jle e r m e n n e s k e lig t. O g fe jle t h a r je g. H v ilk e t je g d y b t b e k la g e r. M in b r ø d e b e s tå r i, at je g h a r fo r v e k s le t to g a m le h e r r e r, d e r b e g ge v a r k a m m e r h e r r e r o g a m t m æ n d. F o r s k e lle n v a r b lo t, a t d e n e n e h e d V e d e l, d e n a n d e n F a b r it iu s de T e n g n a g e l. M æ r k e lig t n o k h a r je g g jo r t d e n fe jl e e n g a n g f ø r, id e t je g o g s å fo r v e k s le d e d h e r r e r o v e r f o r m in fa s te rs m a n d, k a m m e r h e r r e B u c h w a ld (s tu d e n t fra S o r ø ), s o m n e to p g jo r d e m ig o p m æ r k s o m p å m in fe jl. M e n d e t v a r a lts å g å e t i g le m m e b o g e n ig e n, o g n u h a r je g i et a n f a ld a f, s k a l v i sig e e r in d r in g s f o r s k y d n in g, b e s k y ld t e n f in, g a m m e l h e r r e, s om d ø d e i 1909, fo r a t g le m m e s in e p e n g e i D e t v a r ik k e p æ n t g jo r t a f m ig. O g h a r je g t r å d t n o g e n s æ re fo r n æ r, b e k la g e r je g d e t d y b t. D e t v a r k u n m in a g t a t f o r n ø je m e d m in e M in d e r, ik k e a t s åre. r, F r it h jo f H. B ay. P. S. D ir e k t ø r H. H. Stevenius-N ielsen m e d d e le r, a t A m t m a n d, K a m m e r h e r r e C. F a b r it iu s de Teng- SOBANBR-BLADBT 6 5

12 n a g e l v a r b o s a t i S o r ø ( p a a F r e d e r ik s v e j) i ca. 20 A a r, i n d t i l h a n d ø d e i 1926, n æ s te n 90 A a r g a m m e l. H a n v a r A m t m a n d i T h is te d A m t og S t if t a m t m a n d o v e r L o lla n d - F a ls te r s S tift Translokationer og Optagelsesprøver Juni D e n lille T r a n s lo k a t io n ( f o r 1. o g 2. M l.) a f h o ld t e s L ø r d a g d e n 19. J u n i e fte r d e n f o r d e n n e H ø jt id e lig h e d fa ste T r a d it io n. D e n k s t. R e k to r, L e k t o r M arcus P edersen, b ø d de f r e m m ø d t e V e lk o m m e n, m in d e d e s b e v æ g e t R e k t o r B o h n, r e d e g jo r d e f o r E k s a m e n s r e s u lta te r o g O p r y k n in g e r o g s e n d te s lu tte lig de fe r ie t ø r s te n d e E le v e r b o r t e fte r e n li lle T a le, h v o r i h a n fo r ta lte o m D r e n g e n H a n n o ( i T h o m a s M a n n s b e r ø m te R o m a n B u d d e n b r o o k s ). H a n n o fø lt e s ig a lt i d tr æ t, h a n k u n d e h v e r k e n fø lg e m e d i F a g e n e e lle r p a a S p o r t s p la d s e n ; h a n s b e d s te T id v a r F e r ie n i T r a v e m iin d e, h v o r h a n b o e d e a le n e. H v o r m a n g e a f je r v ild e v æ re i h a n s S te d? ( I n g e n m e ld te s ig ). N e j, I v il h e lle r e u d o g h jæ lp e L a n d m a n d e n, d r a g e t i l S t r a n d e n, v a n d r e e lle r c y k le o g se d e t d a n ske L a n d f o r e fte r F e r ie n a t v e n d e tilb a g e, s o l b r æ n d te o g g la d e. G la d e f o r a t g e n se K a m m e r a t e r n e l i d t m in d r e g la d e f o r os L æ r e r e. E f t e r Ø n s k e t o m e n g o d F e r ie ile d e F lle v e rn e a f S te d f o r s tra k s at r e a lis e r e Ø n s k e t. I L ø b e t a f M a n d a g e n ( d e n 2 1.) o p n a a e d e I I I g e rn e a t k u n n e sæ tte d e n m e g e t a ttr a a e d e S t u d e n te r h u e p a a d e re s læ r d o m s ty n g e d e H o v e d e r ; e f t e r h a a a n d e n s o m d e b le v fæ r d ig e m e d s id s te F a g, s a m le d e s de 51 ( h e r a f 6 S t u d in e r ) h o s e n K a m m e r a t, h v o r e fte r m a n b e g a v s ig t il R e k t o r B o h n s G r a v p a a d e n n y e K ir k e g a a r d ; h e r n e d la g d e S tee n T ho m as Jørg e n s e n e n K r a n s, o g m a n ia g tto g et M in u ts S t ilh e d f o r at m in d e s R e k to r B o h n. D e n s to re T r a n s lo k a t io n f a n d t S te d d e n 22. J u n i o g p ræ g e d e s a f e n p a a e e n G a n g h ø jt id e lig s a m t f r i o g h je r t e lig S t e m n in g, e t V id n e s b y r d o m d e t g o d e F o r h o ld m e lle m L æ r e r n e o g E le v e r n e. L e k t o r M arcus P ed e rse n b ø d V e lk o m m e n t i l F o r æ ld r e n e, d e r o v e r lo d S k o le n d e re s D r e n g e, o g t il S k o le n s ø v r ig e V e n n e r, d e r v a r m ø d t o p i s to rt A n t a l. O g s a a h e r fø lte M. P. T r a n g t il a t m in d e s R e k t o r B o h n ; h a n h a r o p ta g e t a lle d is s e D r e n g e ; i h a n s A a n d e r de o p d r a g e t; h a n h a v d e A n s v a r e t og d e r f o r s k a l o g s a a Æ r e n v æ re h a n s. Æ r e t v æ re R e k to r B o h n s M in d e. H e llig e r v o r U n g d o m s L y s t, J. P a lu d a n - M iille r s u fo r lig n e lig e K a r a k t e r is t ik a f d e n u n g e s s jæ le lig e U d v i k lin g, l ø d n u g e n n e m S a le n ; og saa d im it te r e d e M. P. de 51 S t u d e n te r ( d e r a f fir e U d m æ r k e ls e r ) og de 22 R e a lis t e r o g y tr e d e b l. a.: Je r e s S it u a tio n e r i D a g d e n s a m m e s o m d e n, B jø r n s o n la d e r s in A r n e.f o r t o lk e : U d v il je g, u d. D e t e r d e n u n g e M a n d,' d e r fø le r M o d o g K r æ fte r t i l a t p r ø v e n y t. D e t s id s te h a lv e A a r p a a S k o le n k a n v æ re s v æ rt, I v il u d t il L iv e t, m e n h e ld ig v is h a r v i i d e n s id s te T id g e n ta g n e G a n g e fa a e t B e v is e r fo r, a t I v a r g la d e fo r T id e n h e r n e d e. I s k a l n u u d i d e t m o d e r n e L iv, o g s o m U n g e h a r I L o v t il at se fr e m m e d F o r tr ø s t n in g. M a n g e T in g s k a l I tage S t i lli n g t i l ; fa n a tis k e, ' re lig iø s e S e k te r k a n o p s ø g e je r, m e n b e v a r d e n s u n d e D ø m m e k r a f t. S o m P o n t o p p id a n s ig e r : B e v a i T a n k e n s K la r h e d o g S in d e t s m a s k u lin e L ig e v æ g t. O g s a a v e lta le n d e p o lit is k e A g ita to r e r v il I k o m m e u d f o r ; p a s p a a ik k e s tr a k s at b liv e sat i B a a s, d e r e r vel Id e a lis te r i b la n d t, m e n de er i, M in d r e t a l. I a lt dette V ir v a r s k a l I se a t fin d e L y k k e n, d e n e r at fin d e o v e r a lt, b lo t I s ø g e r S jæ le liv e ts H a r m o n i. H o ld L in je n b a g u d t il je re s H je m, t il F o r æ ld r e n e o g t il S k o le n, h v o r I h a r fa a e t O p d ra g e ls e o g K u n d s k a b e r. I m a a y d e je re s b e d s te, saa b liv e r I n o k ly k k e lig e t il s id s t. H e r m e d ø n s k e r jeg je r S o r ø A k a d e m is S k o le s F a r v e l. L e k t o r M. P. g a v n u M e d d e le ls e o m, a t d e r p a a S k o le n er o p r e tte t et n y t L e g a t, R e k to r R a a s c h o u - N ie ls e n s M in d e le g a t ; d e t t ild e le s e n g o d S o r a n e r, e n g o d K a m m e r a t. M id le r n e s ta m m e r fr a d e t R e s t b e lø b, d e r fr e m k o m e fte r In d s a m lin g e n t il M i n d e s te n e n o v e r R e k t o r R a a s c h o u - N ie ls e n, o g a lle r e d e n æ s te A a r fo rø g e s L e g a te t, id e t S tu d e n te r - J u b ila re r n e a f A a r g a n g 1929 h a r s k æ n k e t 1200 K r. h e r til. U n d e r s tæ rk t B i f a ld f r a de tils te d e v æ r e n d e m o d to g S ø re n H ø jm a r k - J e n s e n, I I I g k, L e g a te t. Sorø- B o g e n, S o r a n s k S a m f u n d s G a v e, tild e lte s S v e n d E r i k H a n s e n, I I I g k, m e d e n s d e n a m e r ik a n s k e A m b a s s a d e s B o g g a v e b le v g iv e t t i l K a i A n k e r H ø r b y, I I I g n, o g P o u l B e r n h a r d J e n s e n, I I I g m, f i k e n P e n g e g a v e fr a e n g a m m e l S o r a n e r. E f t e r a t h a v e r e d e g jo r t f o r A a r s p r ø v e r n e o g u d d e lt B o g p r æ m ie r to g M. P. s lu tte lig A fs k e d m e d L e k to r, D r. p h i l. P o u l H elm s, s o m n u f o r la d e r S k o le n. D r. H e lm s v a lg te a f In te re s s e f o r U n g d o m m e n S k o le g e r n in g e n t r o d s s in v id e n s k a b e lig e I n d s t il l i n g. H a n s s jæ ld n e p æ d a g o g is k e E v n e r o g g o d e H u m ø r e r h ø jt v æ r d sat. H a n v il e fte r la d e et S a v n, s o m e r u e r s ta tte lig t. O g s a a T a k f o r m a n g e A a r s V e n s k a b. D r. H e lm s ta k k e d e o g e r k læ r e d e, at h v is h a n v i r k e lig h a r k u n n e t b e v a r e s it H u m ø r, er d e t D r e n g e n e s S k y ld. M in d e t o m S o rø - A a re n e k a n fo r h a a b e n t- lig h o ld e m ig i G a n g l i d t e n d n u. M e d C o n c in a m u s, 0 s o d a le s s lu tte d e T r a n s lo k a t io n e n. T il O p ta g e ls e s p r ø v e r n e d e n 2 3. o g 24. J u n i h a v d e 125 in d s t ille t s ig ; h e r a f o p to g e s i I g k 1 E le v, i 1 g ns 11, i I g m 8 ; d e s u d e n 44 i 1 m l. X. Gamle Soranere og soranske Noter J S o ra n s k S a m fu n d ly k ø n s k e r fø lg e n d e K a m m e r a t e r, d e r h a r F ø d s e ls d a g i A u g u s t : 3. C h r. F le ro n C h riste n s e n ( f ), S t i llin g o g A d re sse u b e k e n d t. 6. G e s a n d t F in L u n d ( f ), D et d a n s k e G e s a n d ts k a b, H a a g. 14. G u n n a r K n u d s e n ( f ), S tu d e n t K a n n o g e n g iv e O p ly s n in g e r o m h a m? 20. N a v ig a tio n s læ r e r P o u l S o m m e r D yrhauge- H ansen (f ), S v e n d b o r g. 22. Jo h a n O lfe rt F is k e r ( f ), u d g a a e t 1911 a f 4. m l. S t i lli n g o g A d r e s s e u b e k e n d t. 29. B o g h a n d le r C o n ra d F r e d e r ik K isbge ( f ), H e ls in g ø r. 29. R e d a k t ø r E in a r N ic o la i M a rtin (f ), S o rø. 6 6 * SORANER-BLADET

13 K onsulatsvæ senet. V e d k o n g e lig R e s o lu t io n a f 31. M aj e r G e n e r a l k o n s u l A. S. B ørge H usted-a ndersen ( S. 2 2 ) e fte r A n s ø g n in g og i N a a d e b le v e t a fs k e d ig e t fr a d e n h a m b e tro e d e P o st s o m u lø n n e t d a n s k G e n e r a lk o n s u l i N a ir o b i. U n d e r 3. J u n i e r C h e f r e d a k t ø r H ans B r ix ( S. 1 5 ), H o lb æ k, u d n æ v n t t il R i d d e r a f D a n n e b r o g. P a a S ta t s m in is t e r ie ts d e r o m n e d la g te F o r e s t illin g h a r det b e h a g e t H a n s M a je s tæ t K o n g e n u n d e r 15. J u n i 1954 at u d n æ v n e K o n t o r c h e f i S t a t s m in is t e r ie t N ie ls E lkæ r-h ansen ( S. 3 4 ) t il R ig s o m b u d s m a n d p a a F æ r ø e r n e fra 1. S e p te m b e r 1954 at re g n e. H e r m e d b e k r æ fte s, h v a d v i a lle re d e y m t e d e o m i S o ra n e r- B la d e ts A p r il n u m m e r (S id e 3 8 ). E lk æ r- H a n s e n b le v s tr a k s e fte r s in E m b e d s e k s a m e n ( c a n d. p o lit. 1940) k n y t te t til D e n r ø d e B y g n in g, h v o r h a n b e v æ g e d e s ig g e n n e m fo r s k e llig e D e p a r te m e n t e r, i n d t i l h a n 1948 a f S t a ts m in is te r H e d to ft b le v u d n æ v n t til h a n s S e k r e tæ r. A lle r e d e d a f ik h a n B e r ø r in g m e d fæ r o is k e F o r h o ld, og K o n t a k t e n b le v e n d n u s tæ rk e re, d a h a n 1950 blev K o n t o r c h e f i S ta ts m in is te r ie t. G e n n e m R e js e r t il de fje r n e Ø e r er lia n k o m m e t t i l a t h o ld e a f b a a d e N a tu r e n o g M e n n e s k e n e d e r o p p e. F alskelig, s tilfæ r d ig o g h y g g e lig h a r E lk æ r- H a n s e n a lle r e d e v u n d e t s ig m a n g e V e n n e r p a a F æ r ø e r n e, s aa h a n e r u tv iv ls o m t d e n re tte M a n d i d e n rette S t i lli n g. T il L y k k e! O rdensbyge til S o ra n e re : U n d e r 18. J u n i e r R e k t o r fo r G e n to fte S ta ts s k o le C. C. A n dersen ( S. 1 4 ), R e k to r fo r R ib e K a t e d r a l s k o le Jo h a n n e s Jø rg e n s e n (a n s a t p a a S o r ø ), L e k to r v e d S o r ø A k a d e m is S k ole M arcus P e d e r sen, L e k to r v e d R y s e n s te e n G y m n a s iu m Jes H ansen S k ovgaard ( S. O l ), u d n æ v n t til R id d e r e -af D a n n e b ro g. V e d k g l. R e s o lu t io n a f 20. J u n i e r D o m m e r i Ø s tre L a n d s r e t H. H. E. H o lm ( S. 02) a fs k e d ig e t i N a a d e o g m e d P e n s io n fr a U d g a n g e n a f J u li. O v e rfo rm y n d e rie t. V e d k o n g e lig R e s o lu t io n e r K o n t o r c h e f A. F. O h rt ( S. 10) u d n æ v n t t il R e v is io n s c h e f i O v e r f o r m y n d e r ie t, o g F u ld m æ g t ig S. V. S ta u sholm ( S. 31 ) t il E k s p e d itio n s s e k r e tæ r s a m m e s te d s, begge fr a d e n 1. J u li. D e n 26. J u n i v ie d e s i G e n to fte K ir k e L a b o r a to r ie - a s s is te n t, F r k. A a s e N e v e P e te rs e n t il C i v i lin g e n i ø r F in n B u n d g a a rd L a rsen ( S. 4 5 ). I R e la tio n t i l d e n i B la d e ts fo rrig e N u m m e r (S id e 5 7 ) a ftry k te A t tæ nk e sig o m H v id e r n e o g B lo m m e r n e, h a r v i m o d ta g e t fø lg e n d e : K æ re S o r a n e r - B la d! A t m a n ik k e v e d, h v o r B lo m m e r n e e r b le v e t af, m e n d e r im o d n o k, h v o r H v id e r n e o.s.v., s k a l ik k e s ta a u im o d s a g t. J e g h a v d e g a n s k e v is t ik k e d r ø m t o m, at n o g e n k u n d e b e s t r id e d e n n e o p h ø je d e K e n d s g e r n in g, fø r je g fo re læ s te V its e n f o r e n g a m m e l D a m e, d e r d a s tra k s u d b r ø d : D a lig g e r d e r d o g een i R in g s t e d K ir k e, D r o n n in g B e n g e r d h u n v a r saa b e s k e n B lo m m e! P o l it i k e n s A t tæ n k e s ig fo r 3. J u n i : H an siger saa meget D e t v a r s n e d ig t a f I n g e m a n n, s a g d e P r o fe s s o r J u b e lc o s lille lo g is k e S ø n i A fte s. P r o fe s s o re n h a v d e lig e læ st I S n e s ta a r U r t o g B u s k i S k ju l h ø jt fo r h a m. B la n d t P a s s a g e re rn e o m B o rd p a a M o to r s k ib e t U m a n a k, d e r d e n 6. J u n i s ta rte d e f o r G r ø n la n d, b e f a n d t s ig T a n d læ g e, D r. m e d. d e n t. B ørge H ø fl ( S. 2 5 ) m e d H u s tr u o g to s m a a D ø tr e. D r. H ø f t s k a l h o ld e S o m m e r fe r ie o p p e i d e t h ø je N o r d. B la n d t h a n s B a g a g e e r 7000 T a n d b ø r s t e r t il G r ø n læ n d e r n e H ø ft h a r b e s lu tte t at fa a G r ø n læ n d e r n e t il at b ø r ste T æ n d e r og de o m ta lte 7000 B ø r s te r e r, h v a d h a n s s id s te G r ø n la n d s f ilm in d s p ille d e. N u t r o r jeg iø v r ig t, at S p ø r g s m a a le t o m G r ø n læ n d e r n e s T a n d p le je b ø r v æ re u d d e b a tte r e t h e r i B la d e t. I P o lit i k e n s B a d io p r o g r a m b la d L y t fo r e fin d e s e n S e rie, h v o r p r o m in e n t e M e d b o r g e r e s o m G æ sten a n m e ld e r fo r r ig e U g e s R a d io p r o g r a m. R e s u l ta te t e r saare b ro g e t, d e r k r it is e r e s o g ro se s f lit tig t. I B la d e t f o r 11. J u n i g æ s te a n m e ld e r D i r e k t ø r S tig Je n s e n ( S. 1 3 ). M e g e t f o r n ø je lig t c a u s e re r S t ig ; h a n e r g la d o v e r, a t m a n e f t e r h a a n d e n e r n a a e t fr e m t il e n m e re b e h e r s k e t A n v e n d e ls e a f d e t s te m n in g s s k a b e n d e B ø lg e s k v u lp o g d e n ø r e d ø v e n d e M o t o r la r m, h v o r m e d m a n i f o r d u m s T id e r lo k k e d e L y t t e r n e t il a t tr o, a t de v a r i S e ls k a b m e d O e h le n - s c h la g e r p a a L a n g e la n d e lle r p a a R u n d t u r h o s B u r m e is te r m e d C a r s te n s e n. F2n U d s e n d e ls e o m d e n m ilit æ r e V e r d e n s s it u a t io n b ra g te S tig s k v in d e lig e M e d ly t te r t il at fa re u d o g s æ tte V a n d o v e r t i l T een t il R u s s e r n e, d e r e fte r h e n d e s F o r m e n in g v ild e b a n k e p a a, f ø r U d s e n d e ls e n v a r S lu t. S tig g ø r s ig t il T a ls m a n d fo r R a d io k u r s u s t il P r æ lim in æ r - o g S t u d e n t e r e k s a m e n e n f o r t r æ f f e lig Id é, s o m e n L æ r e r f u ld t u d k a n tiltr æ d e, e fte r d i N u t id e n s U n g d o m h e lle r e ly t t e r t il K u ltu r a u t o m a t e n e n d t il d e n m æ r k e lig e P e r s o n, d e r fr a sit K a te d e r fr e m b r in g e r lig e g y ld ig e L y d e! E n D a g, d a N a t io n a lm u s e e t s e ls k e lig e D ir e k t ø r Jo h a n n e s B rø n d s te d f o r k la r e d e M u s e e ts M æ r k v æ r d ig h e d e r fo r et la n d lig t Æ g t e p a r, la g d e h a n M æ rk e t il, a t K o n e n u s ta n d s e lig s aa n e d i G u lv e t, m e n s M a n d e n v a r s tæ rk t in te r e s s e r e t i S a m lin g e r n e. V e d O m v is n in g e n s A f s lu t n in g u d b r ø d K o n e n d y b t i m p o n e r e t: D e t v a r d o g h e lt u t r o lig t, s aa p æ n e G u lv e I h a r h e r in d e! B r ø n d s t e d m e n e r d o g a t k u n n e fa s ts la a, a t d e tte S y n s p u n k t o v e r fo r M u s e e t i n o g e n G r a d e r e n U n d ta g e ls e. ( B. T., 18. J u n i ). E t stift S ty k k e : D e t e r v a n s k e lig t fo r e n s ta k k e ls P r æ s t a t tæ k k e s d e a lm æ g tig e M e n ig h e d s r a a d. P a a M e n ig h e d s ra a d e - n e s L a n d s f o r e n in g s A a r s m ø d e ( N y b o r g S t r a n d, J u n i ) o p ly s te S tif t s p r o v s t B ay ( S. 1 8 ), a t en P r æ s t ( h a n b le v s id e n B is k o p ) v a r b le v e t v r a g e t SORANER-BLADET * 6 7

14 a f M e n ig h e d s r a a d e t p a a G r u n d a f e t s tift B e n. D e n n e P a a s ta n d b le v d o g im ø d e g a a e t a f e n S ta d s d y r læ g e, s o m e r k læ r e d e, a t d e t v a r P r æ s te n s F o r k y n d e ls e, m a n ik k e v a r g la d fo r. A lts a a e n H o v e d f e jl! E n a n d e n P r æ s t f o r k y n d t e, a t h a n s la n g e H a a r h a v d e h in d r e t h a m i a t fa a et E m b e d e. (D e t e r o g saa t e m m e lig d y r t a t b liv e k lip p e t i N u t id e n ) '. D r. m e d. G u d m u n d M agnussen ( S. 2 6 ) v e n te s u d n æ v n t t il O v e rlæ g e v e d S in d s s y g e h o s p it a le t v e d V o r d in g b o r g. D a n m a r k s N a t u r f r e d n in g s f o r e n in g h a r u d s e n d t s it A a r s s k r if t, h v o r a f d e t f r e m g a a r, a t d e r i d e t f o r lø b n e A a r e r b le v e t g e n n e m f ø r t 285 f r iv illig e F'red- n in g e r u d e n U d g i f t f o r d e t O ff e n tlig e. D e n b æ r e n d e K r a f t i n d e n f o r F o r e n in g e n e r F o r m a n d e n, K u n s t m a le r e n E r ic k S tru c k m a n n, d e r o g s a a k a n g ø re K r a v p a a T a k h o s g a m le S o r a n e r e fo r s it A r b e jd e m e d T e r s lø s e g a a r d ; h a n b is ta a s n u i s in h ø je A l d e r p a a fo r t r æ f f e lig M a a d e a f E k s p e d it io n s s e k r e t æ r i F o r e n in g e n K n u d G em zøe ( S. l l ). O v e r R e k to r B o h n s G r a v s te d p a a S o r ø n y K irke- g a a r d e r n u r e js t e n S te n, s o m b æ r e r e n I n s k r i p t io n f r a J o b s B o g : J e g h a v d e h ø r t o m d ig a f R y g te, m e n n u h a r m i t H je r te set d ig. P a a S o r ø A k a d e m i h a r m a n h a f t B e s ø g a f d e n c a n a d is k e O b e r s t U lr ik M o tzfeldt, s o m i 1923 g ik u d f r a A k a d e m ie t m e d R e a le k s a m e n. V e d M o r g e n s a n g e n o m ta lte S k o le n s k o n s titu e r e d e R e k t o r, L e k to r M a r c u s P e d e r s e n, a t O b e r s te n i fe m A a r u n d e r d e n 2. V e r d e n s k r ig h a v d e g jo r t T je n e s te i e t s k o ts k R e g im e n t o g n u e r p a a R e js e i E u r o p a f o r a t se p a a de g a m le K a m p p la d s e r. H a n h a v d e b e n y t t e t L e jlig h e d e n t il a t k o m m e t i l S o r ø f o r a t g e n o p le v e d e t S te d, h v o r h a n v a r o p v o k s e t. O b e r s t M o t z fe ld t h a v d e o g s a a O r d e t o g ta lte t i l E le v e r n e o m, a t de s k u ld e v æ r d s æ tte d e t m in d e r ig e S o r ø A k a d e m i, h v o r de n u g ik i S k o le. E f t e r a t O b e r s t M o tz fe ld t h a v d e ta g e t s in R e a l e k s a m e n, v a r h a n a n s a t i B a n k e n f o r S o r ø o g O m e g n, m e n 1931 u d v a n d r e d e h a n t i l C a n a d a. 40 S t u d e n t e r o g S t u d in e r fr a E id s v o ll, S o r ø s n o r ske V e n s k a b s b y, h a r p a a e n T u r g e n n e m de a n d r e n o r d is k e L a n d e o g s a a b e s ø g t S o r ø. M a n s a m le d e s i K ir k e n f o r a n H o lb e r g s S a r k o f a g ; h e r h o l d t e n S t u d in e e n lille T a le : V e d. p a a T u r e n a t se d e S te d e r, h v o r H o lb e r g le v e d e, v a r d e r s k a b t e n s tø r r e For- s ta a e ls e f o r m a n g e fr e m m e d a r t e d e E le m e n t e r i H o l b e r g s D ig t n in g. S o m e n H y ld e s t t i l N o rg e s o g D a n m a r k s fæ lle s s to re S ø n n e d la g d e s e n B u k e t B lo m s te r v e d S a r k o f a g e n. Omkring Soranerfrokosten den 1. Juli. S o lfo r m ø r k e ls e n i G a a r b ra g te ik k e d e t M ø rk e m i d t p a a D a g e n, s o m v i v e n te d e. K u n e n g r a a, d y s te r k o ld M o r g e n s te m n in g s o m f ø r S o lo p g a n g. F r a d e n n y e L a n g e b r o b e tr a g te d e je g d et e je n d o m m e lig e S k u e o g fik set S o le n s o m e t k la r t ly s e n d e M a ane- segl i G lim t b a g de d r iv e n d e, re g n tu n g e S k y e r. N e o n ly s e n e p a a R a a d h u s p la d s e n o g T iv o lis I l l u m i n a t io n, d e r v a r t æ n d t i D a g e n s A n le d n in g, k u n d e ik k e g øre s ig g æ ld e n d p, d e n ly s te m a t o g f a lm e t i d e n u n d e r lig e g u s tn e D im m e r b e ly s n in g. M e n i D a g s k in n e r S o le n ig e n p a a O n d e o g G o d e, o g L iv e t g a a r s in v a n te G a n g, i n d t i l v id e r e. O m 200 A a r g e n ta g e r S k u e s p ille t s ig, m e n d a er v i a lle f o r læ n g s t fa ld e t t i l J o r d e n. B e s ty re ls e n lo d s ig o g s a a d e n n e G a n g r e p r æ s e n te re v e d D ir e k t ø r G u n n a r K n u d s e n, d e r s o m d e n n o b le K a v a le r h a n e r, e fte r n o g e n L e g e n H r. T ip o g H r. T o p g a la n t v e g s it S æ d e v e d H ø jb o r d e t fo r v o r, os alle e ls k e lig e n G e n e r a lm a jo r Ja c o b se n. D e t s a a s jo v t u d o g g a v A n l e d n in g t i l m e g e n M u n t e r h e d, K la p s a lv e r o g S a lu t r a a b. G e n e r a le n k u n d e d e r f o r m e d f u ld R e t b y d e v e l k o m m e n t il B o r d s o g u d b r in g e S k a a le n f o r S o r ø A k a d e m i. S t e m n in g e n v a r s n a r t s om i g a m le D a g e, fo r C. J. v a r v e lo p la g t o g i g o d t H u m ø r, o g d e t s m it t e r s om b e k e n d t. ( E t S m il, m in V e n, e r e n H i l s e n, d e r g a a r ig e n ). U n d e r S p is n in g e n g ik S n a k k e n b r a v t, o g m a n g e E m n e r k o m u n d e r S ø g e ly s e t. S æ r lig M ø ju n g e n s A r t ik e l i J u n i- N r. b le v ro s t o g k o m m e n te r e t a f v ir k e lig S a g k y n d ig e fra d e n G a n g. O m d e n k o m m e n d e R e k t o r H ø jb y ta lte v i o g sa a o g g læ d e r os t i l a t læ re h a m a t k e n d e. V e d O s t e m a d e n f i k Tage Perch-N ielsen L y s t t i l a t ta k k e G e n e r a le n fo r h a n s N æ rv æ re ls e o g u d ta lte v o r e s a lle s a m m e n s G læ d e v e d a t se h a m p r æ s id e r e v e d B o r d e t i D a g, s a m t id i g h e n v e n d te h a n s ig t i l O v e r in g e n iø r H o lg e r R asm u ssen f o r a t ø n s k e t i l L y k k e m e d d e n n y e S t i l l i n g i C. & N i d e t H u s, h v o r saa m a n g e g a m le S o r a n e r e e r sysse lsa t. T ag e fo r e s lo g et L e v e f o r v o r g o d e K a m m e r a t d e n n y e D ir e k t ø r o g f i k d e t g e n n e m f ø r t m e d A k k la m a t io n. Asger M a d v ig ta lte f o r d e m, d e r ik k e v a r h e r i D a g, m e n s o m h a n v id s te fu lg te os i T a n k e r n e, o g b ra g te H ils e n e r fr a fle r e a f d e m, h a n v a r r e n d t p a a u d e i L a n d e t. V i f i k o g s a a H ils e n f r a D o m m e r Boeg, d e r n u e r i B e d r i n g e fte r e n k e d e lig O p e r a t io n, o g v i b e d e r F o r m a n d e n a d d e n n e ik k e læ n g e r e u s æ d v a n lig e V e j m o d ta g e v o r G e n h ils e n. T il S lu t fik H olger R a s m u s sen O r d e t fo r a t ta k k e f o r P e r c h s s m u k k e O p m æ r k - h e d o g p æ n e O m ta le. H a n fo r t a lte m a n g t o g m e g e t i O r d, d e r ik k e m a a re fe r e r e s. D e to T im e r f o r lø b le t o g b e h a g e lig t, o g v e d T id e n h æ v e d e G e n e r a le n M ø d e t, m e n v i b le v s id d e n d e e n d n u e n S t u n d, v e d e t S u p p le m e n t t i l K a f fe n, som d e n e ls k v æ r d ig e T je n e r in d e b r a g t e os, o g e n f o r tr o lig S lu d d e r o m s o ra n s k e E m n e r i N u t i d o g F r e m t id o g h v a d d e r e lle r s f a ld t os p a a L æ b e n. E n h y g g e lig F r o k o s t v a r t il E n d e, T orsdag d e n 5. A ugust e r d e r ig e n k a m m e r a t lig t S a m v æ r p a a - K o n g e n s N y t o r v i G r a n d C a fé K l. 12. I n d t i l d a h a v d e t g o d t o g g o d S o m m e r f e r ie! B adse W. Redaktion: Kongevejen 80, Hørsholm, Lektor P. Schjærff, Tlf. Hørsholm 898. Redaktionssekretær og Annoncer: Grosserer John H. Winther, Jens Munksgade 3, Øbro Ekspedition: Lyngbyvej 170, Ryvang Selandia Bogtryk, København, 6 8 * SORANER-BLADET

15 KAFFEN DER SMAGER j Æ y j \ ^ÆNDERV^

16 KRONSKJOLD U RE - B R IL L E R Moderne briller Omhyggelig tilpasning Gratis synsprøve Ø sterbrogad «100. T ria 1966 BANKEN ASORØ O G O M E G N /i / /I Teknisk / l / r l a * Haardchrom H. J. W INTHER T A P E T - E l K U L T U R DANSKE TÄPETFABBIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN AARHUS ODENSE Biblioteksvej 49. Valby. ^^=^FQRCHROMNINGSANSTALT---- _ HV.IdOvre Gregers Tage Nielsen Landsretssagfører Kronprinsessegade 32 C Palæ 7710 Frederik Lange & Søn Urmager. Guldsmed. Optiker S o rø. T e le fo n 46 SORØ SPARE- OG LAANEKASSE \ \ts0 GULD - SØLV URE KØ GE STAALK0NT0RET v. R. E. B R IN C K E R MALMØQADE 7 K Ø B E N H A V N 0 SorøBeklædningsoplag 1ste Kl.s Skræderi. Alt i Herreekvipering. Uniformer til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. P O H L s K ftf. Telf. 87 KAINA RUSTOLIE - KAINA VAABENOLIE - KAINA LODDEFEDT NOVA SLAGLODPULVER NOVA SVEJSEPULVER De kendte Kaina- og Nova-Produkter fra Vissinggaard Laboratorium anvendes paa Værksteder, Garager og Fabrikker overalt i Danmark. Forlang Kaina- og Nova Produkter hos Deres Handlende. TønningSt. VISSINGGAARD LABORATORIUM Tlf. Tenningl4 VALD. SICKS EFTF. N. J. Larsen & Søn Tømrermester - Konstruktør Sorø Telf. 713 og 1171 LENNARD BECH L andsretssagfører Østergade 18 - København K. Telf. Minerva *1881 G å fø rst til J U a s f o c f v w t e * Tlf. 317 S to rg ad e 3 - S o rø Chr. Bjødstrup Andreasens Autom obillakereri A ut. Forhandler af Nordisk Dieselauto o g W illys Jeep T tlf' Sorø 888 PAPIR & POSER EN GROS PAPIRVAREFABRIK BASTUE JACOBSEN & SØN T LF, BYEN MITGHELLSGADE 11 KØBENHAVN V ORLA V. NIELSEN Herre- og Drengeekvipering SORØ a / s RUDS-VEDBY T EG LV Æ R K Telf. Ruds-Vedby 9 MERKUR HERMODSGADE 24^ C entral kafåe c<j 7/te en (jlos Mogens Krog-Meyer Landsretssagfører Gothersgade 109, K C entral FILTFABRIKEN NORDEN a/j Lyngby Hovedgade 4 - Lyngby Direktør Peter de Neergaard V. POULSEN & A. SØRENSEN MURERMESTRE og ENTREPRENØRER Kontor: Molbechs Allé 8 - Kl. 8, Telf Grundlagt 1917

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND 30. AAR G AN G 1945 N U M M E R 7. J U L I A L T MODERNE MATERIEL FOR KRAND-ogLUFTVÆRN KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E. F. A. S.

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

'pr I J l SORANERBIADET SORAMSK - SAMFUND. UNIONKUL A/s 1UAAIVEDSSKRIFT FOR. CHRISTIAN FRIIS Niels Juels gade 15, København K.

'pr I J l SORANERBIADET SORAMSK - SAMFUND. UNIONKUL A/s 1UAAIVEDSSKRIFT FOR. CHRISTIAN FRIIS Niels Juels gade 15, København K. a&r hr Wedege Hibegade 18 7 0 ø SORANERBIADET 1UAAIVEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND NUMMER 1. JANUAR V EN TILA TO RER BLÆ SERE V EN TILA TIO N S. M ATERIEL F «DE FORENEDE JERNSTØBERIER A/s KGL. HOFLEVERANDØR

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

S O R A M E R B I A D E T

S O R A M E R B I A D E T S O R A M E R B I A D E T MAAJVEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 29. AARGANG 1944 I 1 NUMMER 11. NOVEMBER VARE-OG INDUSTRILOTTERI De manges Fordel- Lotteriet støtter dansk P roduktion. Indkøbt for over 115

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

SORAIVERBIADET MAAAFEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om. ! a i i a «i s i s» s p i «s p i * i * VIBEGADE 18 0 79

SORAIVERBIADET MAAAFEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om. ! a i i a «i s i s» s p i «s p i * i * VIBEGADE 18 0 79 VIBEGADE 18 0 79 SORAIVERBIADET MAAAFEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 42. AARGANG 1957 P l M y > I NUMMER 9. SEPT.! a i i a «i s i s» s p i «s p i * i * m ss É m dette er vort og værd at værne om B O G

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s E> År-d'/. Katalog over 60 Malerier Landskabsmaler HARALD FOSS, som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s U dstillingslokale Bredgade N r. 28 Onsdagen den i/fd e Oktober 1891 Form iddag

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere

DANSKERNE ØNSKER STOP FOR EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FOMÅL

DANSKERNE ØNSKER STOP FOR EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FOMÅL Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 24 66 42 20 13. december 2011 DANSKERNE ØNSKER STOP FOR EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FOMÅL Danskerne bakker i en ny meningsmåling op om behovet for at styrke

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUND. UNIONKUL A/s. Sorø Stakitfabrik \ SVEGÅRDS. Sorø Savværk 38. AARGANG 1953 NUMMER 4. A PRIL. xj.

SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUND. UNIONKUL A/s. Sorø Stakitfabrik \ SVEGÅRDS. Sorø Savværk 38. AARGANG 1953 NUMMER 4. A PRIL. xj. Ribügade 18 0 7 9 SORAJVERBLADET V MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUND 38. AARGANG 1953 NUMMER 4. A PRIL UNIONKUL A/s IMPORT AF KUL, KOKS, CINDERS * A M A L I E G A D E 4, K. C. 5735 D ire k tø r : J.

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere