REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00"

Transkript

1 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 Indholdsfortegnelse 63 Åben - Orientering 64 Åben - Bekendtgørelse om parkering 1

2 65 Åben - Busforbindelser mellem Aalestrup og Farsø 66 Åben - Byggemodning Nygade i Østrup. 67 Åben - Fjernelsen af "Kloakbroen" over Frederik den VII s Kanal i Løgstør 68 Åben - Kommunal bygningsvedligeholdelse 69 Åben - Rep. af kajanlæg i Løgstør. 70 Åben - Salgsbod på Løgstør Havn 71 Åben - Separatkloakering af Krogstrupvej, Vester Hornum, entreprenørarbejde 72 Åben - Tillæg til spildevandsplan for et område mellem Banegårdsvej og Markedsvej i Aars 73 Åben - Igangsætning af byggemodning - Stenildhøjdalen etape 2 74 Åben - Forlængelse af Hans Egedes vej i Aars. Afbud Fraværende Bemærkninger til dagsorden 2

3 Punkt 63. Åben - Orientering J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I/S Mokana fremsender referat fra mødet den 30. marts (Kopi) Orbicon har med TV-inspektion gennemgået hele Gedsteds kloaksystem og har efterfølgende udarbejdet en rapport over tingenes tilstand. Der er fremstillet et kort over byen, visende de kritiske steder. Nødvendige reparationer er anslået til 12 mio. Der foreligger referat fra mødet den 11. april 2007 i færgebestyrelsen. Beslutning i Teknisk Udvalg den Til orientering 3

4 Punkt 64. Åben - Bekendtgørelse om parkering J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I henhold til færdselslovens 92 kan vejbestyrelsen med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, der indvirker på vejens udnyttelse og indretning. Bestemmelserne omhandler især parkering på fortove og pladser, samt parkering at tunge køretøjer og trailere på veje i boligområder. Der blev i 2002 udarbejdet enslydende bekendtgørelser om parkering i Løgstør, Farsø og Aars kommuner, da der blev udarbejdet fælles bekendtgørelse for alle kommuner i Løgstør politikreds. Bekendtgørelsen var for i øvrigt principiel enslydende i hele Nordjyllands amt, hvilket var til gavn for både bilister og parkeringsvagter, da de samme regler gjaldt uanset hvor man var i området. Undtagelsen var dog Aalestrup kommune, der slet ikke har haft en bekendtgørelse om parkering. Teknisk forvaltning har udarbejdet en ny bekendtgørelse, der gælder for hele Vesthimmerlands kommune, og hvor hele kommunen nu er i samme politikreds. Den er i de parkeringsmæssige forhold er enslydende med den tidligere, og er udelukkende ændret som følge af kommunesammenlægningen og sammenlægningen af politikredse. Bilag. Bekendtgørelse om parkering Økonomi. Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at bekendtgørelsen godkendes, dog under forbehold af politiets samtykke. Herefter annonceres bekendtgørelsen i stedlige aviser. Teknisk udvalg beslutter i denne sag. 4

5 Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt med bemærkning om at der efter forhandlinger med politiet udarbejdes kortmaterialer, der viser hvor tungere køretøjer må parkere og at disse kort offentliggøres. 5

6 Punkt 65. Åben - Busforbindelser mellem Aalestrup og Farsø J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Planlægningen af den kommende køreplan under Nordjyllands Trafikselskab (NT) er sat i gang. I den forbindelse har Teknisk Forvaltning modtaget henvendelse fra Sundhedsforvaltningen - bl.a. på vegne af Ældrerådet - om at der generelt er dårlig mulighed for at komme med offentlig befordring fra Aalestrup-området til Farsø. Dette kan være et problem for især ældre medborgere uden egen bil som f.eks. har ærinde hos Sundhedsforvaltningen på Farsø Rådhus, på sundhedscentret eller på Farsø Sygehus. Det fremføres også, at sundhedscentret i Farsø har overtaget en del opgaver fra de tidligere amter, hvorved borgere der tidligere har benyttet faciliteter under Viborg Amt/sygehus nu er henvist til Farsø sundhedscenter. Her tilbydes bl.a. genoptræning, kurser og anden rådgivning. Etablering af bedre forbindelser fra Aalestrup vil samtidigt medvirke til at vende den tidligere Aalestrup Kommune mod Vesthimmerlands Kommune. Nuværende busforbindelser I bilag er vist de nuværende busforbindelser på strækningen Aalestrup-Farsø og omvendt. Som det fremgår ligger den typiske rejsetiden i intervallet ca min. og involverer - med en enkelt undtagelse - altid et busskifte. Alle ruterne kører i faste forløb, hvorfor på- og afstigning kun kan finde sted langs disse. Forslag til ny forbindelse NT har udarbejdet et udkast til ordning, der kan supplere den nuværende busbetjening. 6

7 Forslaget består i oprettelse af en teletaxi-ordning, der skal betjene et område afgrænset mod syd og øst af den gamle Aalestrup kommune, mod vest af Hvalpsundvej/Farsø og mod nord af Svoldrupvej/Farsø. Ordningen kan tilrettelægges sådan, at brugerne kan bestille kørsel til/fra alle husstande indenfor området - i byområder dog kun til/fra nærmere angivne stoppesteder - og eventuelt indenfor nærmere angivne tidspunkter, f.eks. en 5 timers periode på alle hverdage. Hvis ordningen ønskes iværksat til køreplanskiftet pr. 6. jan skal NT have melding herom senest den 25. maj Det skal bemærkes at kommunen i forbindelse med udbud på indkøbsområdet, herunder personbefordring, planlægger udført en analyse for den samlede kommunale personbefordring. Økonomi NT har lavet en overslagsberegning under følgende forudsætninger, idet det bemærkes, at passagergrundlaget er skønnet: Udgift: 250 dage á 8 rejser á gennemsnitligt 100 kr. = kr. Indtægt: udgør erfaringsmæssigt 10% af kørseludgifter = kr. Nettoudgift årligt, skønnet: kr. Kommunen afholder alene nettoudgifterne ved drift af ruten. Der kan ikke anvises (anden) finansiering. Administrationen indstiller - at sagen drøftes med henblik på forslagets eventuelle indarbejdelse i den kommende køreplan og budgettet for Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt. 7

8 Punkt 66. Åben - Byggemodning Nygade i Østrup. J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I forbindelse med salg af 2 grunde på Nygade 29 og 31 i Østrup nødvendiggør adgang hertil en forlængelse af den eksisterende vejstrækning samt anlæg af en vendeplads. Som følge af manglende interesse for grundkøb i Østrup siden opførelsen af de eksisterende boliger, blev det oprindelige vejprojekt ikke færdiggjort. I samme forbindelse er der behov for omlægning af kloakforsyningen til ejendommen Sdr. Stadionvej 22, da den eksisterende ledning forløber gennem de netop solgte grunde. Terrænforholdene nødvendiggør etablering af en pumpestation og en trykledning frem til den eksisterende kloak på Sdr. Stadionvej. Økonomi Vej Udgifter kr. Indtægter - 2 grunde Kloak Udgifter kr kr. Indtægter ved 2 x kloakbidrag kr. Der er ikke budgetteret med udgifter til denne byggemodning i 2007 Administrationen indstiller - at der til etablering af vejanlæg i 2007 meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på kr , samt at rådighedsbeløbet frigives. 8

9 - at der meddeles en anlægsbevilling til indtægter på kr at ovennævnte finansieres af kommunens kassebeholdning. - at der til etablering af kloakanlæg i 2007 meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på kr , samt at rådighedsbeløbet frigives. - at der meddeles en anlægsbevilling til kloakbidrag på kr at ovennævnte finansieres af kommunens kassebeholdning (kloakforsyningens) Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. 9

10 Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingerne indstilles til godkendelse i økonomiudvalget. 10

11 Punkt 67. Åben - Fjernelsen af "Kloakbroen" over Frederik den VII s Kanal i Løgstør J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I 1967 blev der bygget en betonbro over Frederik den VII s Kanal med det formål at lede opspædet regn- og spildevand over kanalen og direkte ud i Limfjorden. Broen fik hurtigt tilnavnet Kloakbroen. Gennem tiderne har der været ønsker om at fjerne broen, da den ikke just er en skønhed og er et fremmedelement i det specielle miljø omkring den gamle kanal. Men inden broen kunne fjernes skulle der foretages en separering af kloakkerne i det bagvedliggende byområde og en række tilladelser indhentes. Separeringen af kloakkerne er nu færdiggjort og de nødvendige tilladelser foreligger. Projektet med fjernelse af broen består af et anlægsarbejde med omlægning af kloakkerne samt et nedbrydningsarbejde med broen. I budget 2006 blev afsat midler til et projekt Maritimt Oplevelsescenter i samarbejde med Limfjordsmuseet. Finansieringen sker hovedsagelig af midler fra EU, Indenrigsministeriet og Løgstør Kommune. Kommunens andel består af etablering af 1 ny bro og fjernelse af 2 eksisterende. Den ene bro Kloakbroen fjernes af kloakforsyningen. Den nye bro er etableret og den ene bro er fjernet. Kloakbroen mangler. I forbindelse med afslutning af Løgstør Kommunes regnskab er der genbevillingsansøgning på det ubrugte budgetbeløb på kr til fjernelse af kloakbroen. 11

12 Kloakforsyningen har indtil nu arbejdet efter en tidsplan, som indebar at arbejderne skulle gå i gang lige efter sommerferien Denne tidsplan indeholder endvidere en licitation den 29. maj 2007 over anlægsarbejderne. Limfjordsmuseet har et stort ønske om at broen bliver fjernet inden sommerferien af hensyn til sejlads med turister og af hensyn til det videre arbejde med Maritimt oplevelsescenter. Løgstør Kommune har tidligere lovet Arbejdsmarkedets Feriefond, at broen fjernes. Det foreslås derfor, at broen bliver fjernet inden sommerferien og at de øvrige anlægsarbejder udføres lige efter sommerferien i år. Økonomi Det vurderes, at udgifterne kan afholdes inden for det tidligere skønnede beløb på kr Administrationen indstiller - at arbejdet med nedbrydning af broen udføres inden sommerferien under forudsætning af, at der genbevilges kr fra sidste år eller der afgives ny bevilling i at øvrige anlægsarbejder udføres lige efter sommerferien i år Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingerne indstilles til godkendelse i økonomiudvalget. 12

13 Punkt 68. Åben - Kommunal bygningsvedligeholdelse J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Kommunens samlede bygningsmasse er registreret til m², fordelt på ca. 230 ejendomme. Den udvendige vedligeholdelse af klimaskærmen varetages centralt af bygningsafdelingen. De enkelte institutioner er selv ansvarlige for den indvendige vedligeholdelse. Desuden påhviler indvendig vedligeholdelse af en række bygninger, der benyttes til forskellige formål, af bygningsafdelingen. Grænsefladerne for vedligeholdelse af udlejningsejendomme, der administreres af boligkontoret, er ikke endelig afklaret. Det skal bemærkes at de 4 sammenlægningskommuner har administreret forskelligt på området. Administrationen anbefaler endvidere at større teknisk anlæg, herunder varme-, vand-, kloak- og ventilationsanlæg administreres af bygningsafdelingen. Vedligeholdelsesarbejdet tænkes organiseret ved registrering og prioritering af samtlige ejendomme og de nødvendige vedligeholdelsesmidler søges i forbindelse med kommunens budgetlægning. Der vil dog være behov for et fast beløb på 3 mill. til imødegåelse af uforudsigelige hændelser. Det skønnes at kommunen med fordel kan skille sig af med en lang række ejendomme og i den forbindelse inviteres teknisk udvalg på en besigtigelses-tur (2 dage). Indtil videre er vedligeholdelsesafdelingen bemandet med en medarbejder, som stort set har været bundet til administrative opgaver, herunder betaling af regninger, aflæsning af forbrugsmålere og generel øremærkning af regninger fra forsyningsselskaber, som flyder rundt i systemet. Der forventes også fremover en betydelig administration og det anbefales at ansætte en administrativ medarbejder, som også kan være behjælpelig med afdelingens øvrige opgaver. Kommunens andel af det samlede energiforbrug vurderes løseligt at være mellem 10 og 15 mill. kr. ekskl. moms (de faktiske tal forventes fremlagt på mødet). Hvis der også ansættes en medarbejder til varetagelse af energiområdet, vil der givet kunne opnås betydelige besparelser gennem driftsomlægninger og investeringer i energibesparende tiltag. En sådan 13

14 medarbejder forventes rigeligt at kunne tjene sin løn. Forudsat bygningsafdelingen opnormeres i ht. ovenstående, skønnes en registrering af kommunens ejendomme at kunne gennemføres på 2-3 år. Fastsættelse af vedligeholdelsesmidler til budget 2008 og 2009 vil derfor hvile på et skøn. Punktet uddybes på mødet d Endvidere vil der blive en gennemgang af igangværende kommunalt byggeri. Økonomi Aflønning af administrativ medarbejder, fra overføres fra anlægskonto ca Administrationen indstiller 1. at bygningsafdelingen organiseres i ht. ovenstående. 2. at der med virkning fra ansættes en fast administrativ medarbejder 3. oplæg til salg af bygninger efter besigtigelse med Teknisk udvalg. De to datoer fastlægges på mødet. 4. Til budget 2008 søges ansat en maskinmester eller lignende til varetagelse af energiområdet. 5. På budget 2008 søges en bevilling på i alt 3+6 = 9 mill. til vedligeholdelse og energiinvesteringer 6. Sagen videresendes til ØK Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Sagens udsættes til næste møde. Der arrangeres besigtigelsestur den 4. juni 2007, kl med afgang fra administrationsbygningen i Farsø. 14

15 15

16 Punkt 69. Åben - Rep. af kajanlæg i Løgstør. J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Ca. 40 m af kajanlægget ved Muslingekompagniet er i en meget dårlig stand, idet stålspunsen er kraftigt tæret. Der er flere steder huller i spunsen på 30 x 50 cm. De store huller i spunsen medfører en kraftig udvaskning af bagfyld med deraf følgende risiko for nedstyrtning eller store sætninger på hele strækningen. En reparation er hårdt tiltrængt og bør ikke udsættes alt for længe. Reparationen kan evt. udføres som en forstøbning med permanent forskalling på følgende måde: Foroven på væggen, eller ud for eksisterende ankre, fastgøres et vandretliggende H-profil. På dette ophænges med specialbeslag 5 cm azobe`spunsplanker. Plankerne trykkes tilstrækkeligt ned i bunden. Der udstøbes herefter med beton i lag af ca. 50 cm - så trykket på spunsen ikke bliver for stort- imellem gammel og ny væg. Herefter monteres toptvinger og hammer. Væggen bliver tæt og det indvendige stål standses i at korrodere samtidig med, at der opnås en langtidsholdbar azobevæg mod fjorden. Det er en betingelse for denne konstruktion, at den eksisterende forankring er OK, hvilket normalt er tilfældet. En sådan konstruktion vil koste ca kr pr. m. Hertil kommer en renovering/opretning af de yderste meter af kajen. Ialt skønnes en reparation at koste i størrelsesordenen kr excl. moms. Administrationen indstiller - at reparation af kajanlægget medtages i budgettet for Yderligere udsættelse kan ikke anbefales. Teknisk udvalg beslutter i denne sag. 16

17 Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt. 17

18 Punkt 70. Åben - Salgsbod på Løgstør Havn J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at placere en mobil salgsbod på Løgstør Havn. Boden ønskes opstillet ved Havnevej i området mellem Kulgården og Cafe Kunst. Der søges om tilladelse til opstilling i perioden april/maj til august/september. Den daglige åbningstid forventes at være ca dog afhængig af forholdene. Fra boden ønskes mulighed for salg af overvejende brasilianske eller brasiliansk inspirerede, økologiske og fedtfattige produkter, f.eks: - Smooties og sorbet (presset frugt, der blandes direkte med f.eks. friskpresset juice - Osteboller evt. med tomat, skinke m.m. samt Cappuccino, CafeLatte og Espresso. -Salg af tropisk syltetøj og tropedrikke (fra kystregnskoven i Brasilien) Der ønskes mulighed for opstilling af enkelte cafe borde, stole og parasoller. Evt. med Latino musik. Administrationen indstiller - I forhold til det ønskede vil der være bedst mulighed for en placering på arealet umiddelbart nordøst for Kulgården. Teknisk udvalg beslutter i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt for så vidt angår

19 Punkt 71. Åben - Separatkloakering af Krogstrupvej, Vester Hornum, entreprenørarbejde J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I spildevandsplanen for den tidligere Farsø Kommune er det fastlagt, at der skal foretages en kloakseparering i to resterende områder af Vester Hornum, således af byen derefter er fuldt separeret. Et område ved Kirkebakken blev separeret i 2006/2007, hvorefter der kun mangler området ved Krogstrupvej. Der er nu udarbejdet et projekt for dette og der er afholdt licitation over anlægsarbejdet den 24. april Arbejdet er udbudt i begrænset licitation blandt 6 firmaer med tildelingskriteriet laveste pris. Ved licitationen indkom følgende tilbud: (excl. moms) NCO Byg Aars A/S ,00 Nibe Entreprenør & Transport Aps ,00 Bejstrup Maskinstation A/S ,00 Hornum Murer- og Entreprenørforretning ,00 Gunnar Nielsen, Aars A/S ,00 M Nielsen A/S ,00 Økonomi Udgiften afholdes inden for det rådighedsbeløb til kloak som blev frigivet på Byrådets møde den 15. februar 2007 pkt. 30 Administrationen indstiller 19

20 - at arbejdet overdrages til lavestbydende firma M. Nielsen A/S - at projektet bringes til udførelse i år Teknisk udvalg beslutter i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingerne godkendt. 20

21 Punkt 72. Åben - Tillæg til spildevandsplan for et område mellem Banegårdsvej og Markedsvej i Aars J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Det tidligere baneareal i Aars, som har tjent som areal for Løgstør Viborgbanen er nu blevet ledigt til andre formål i form af center- og boligbebyggelse. Der er tidligere udarbejdet lokalplan for området. Området har ikke tidligere været omfattet af spildevandsplanen, men ønskes nu inddraget under offentligt kloakeret område. Derfor er der uarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen. I tillægget er det beskrevet, at området skal kloakeres efter separatprincippet som den øvrige del af Aars By. Forslaget til tillæg skal offentliggøres og fremsendes til Miljøcenter Aalborg for orientering. Efter en offentlig fremlæggelse i 8 uger behandles eventuelle indkomne bemærkninger, hvorefter byrådet vedtager det endelig tillæg til spildevandsplan med efterfølgende offentliggørelse. Økonomi Neutral Administrationen indstiller At forslaget godkendes i byrådet At forslaget til tillæg til spildevandsplan offentliggøres i Aars Avis. Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingerne indstilles til godkendelse i økonomiudvalget med bemærkning om at det tidligere Danish Crown areal udgår af tillæg til spildevandsplan. 21

22 22

23 Punkt 73. Åben - Igangsætning af byggemodning - Stenildhøjdalen etape 2 J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Byggemodning af Stenildhøjdalen etape 1 afsluttes medio maj Der er den solgt 15 grunde og reserveret 6 grunde. Der er 10 grunde tilbage som ikke er reserveret eller solgt. Der er planlagt 24 grunde til salg i etape 2. Såfremt entreprenørarbejdet påbegyndes i maj måned kan arbejdet være afsluttet ved udgangen af oktober Forud for byggemodningen blev der afholdt licitation omfattende både etape 1 og 2, idet etape 2 omfattende 24 grunde dog først forudsattes påbegyndt, når der var solgt et tilstrækkeligt antal grunde i etape 1. Der er tidligere besluttet og afgivet ordre til HEF Net om nedgravning af 2 stk. 60 kv masterækker som krydser ind over 3 grunde i udstykningen Stenildhøjgårde samt ind over Stenildhøjdalen etape 3, jf. bilag. Når arbejdet er udført frigives de 3 grunde på Stenildhøjgårde til salg. Bilag Oversigt over solgte og reserverede grunde i etape 1. Oversigt over etape 2. Økonomi Entreprenørudg. til vejanlæg m.m Gadelys Udstykningsomkostninger Tilsyn m.m Kabellægning af 2 stk. 60 kv Masterækker

24 Udlæg El-forsyning HEF Net Vandforsyning Fjernvarmeforsyning Entreprenørudgifter til kloakanlæg Salgsindtægten på de 24 grunde i etape 2 vil med den tidligere fastsatte minimumspris på kr incl. kloakbidrag udgøre kr. hvoraf kloakbidraget udgør kr. (ca kr. pr. grund) Administrationen indstiller - at der til vejanlæg m.m. meddeles anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2007 på kr., samt at rådighedsbeløbet frigives. - at der meddeles anlægsbevilling til indtægter fra salg af de 24 grunde på kr. - byggemodningsudgifterne finansieres af indtægten fra de 24 grunde. - at udgifterne finansieres af kommunens kassebeholdning. - at der til kloakanlæg meddeles anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på kr., samt at rådighedsbeløbet frigives. - at der meddeles anlægsbevilling til indtægter fra kloakbidrag på kr. - at udgifterne finansieres af kommunens kassebeholdning(kloakfonden) - at Stenildhøjdalen etape 2. igangsættes snarest og umiddelbart efter færdiggørelsen af etape 1. Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingerne indstilles til godkendelse i økonomiudvalget. 24

25 Punkt 74. Åben - Forlængelse af Hans Egedes vej i Aars. J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I forbindelse med planlægningen af et udstykningsareal beliggende mellem Sjøstrup og Aars by, har Aars Kommune stillet krav til Calum Ejendomsselskab, Aalborg, om at en udstykning af det omhandlede areal vil kræve, at den eksisterende stamvej, der betjener udstykningen på Hans Egedes Vej skal forlænges ved tilkobling til Aggersundvej. Da den nye stamvej også betjener kommunal interesse har Aars Byråd godkendt at afholde en del af udgiften. Vejarealet ønskes udvidet og Calum Ejendomsselskab anmoder derfor om at aftalen ændres. Orientering ved forvaltningen Administrationen indstiller - at indstilling vil foreligge på mødet Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Teknisk udvalg anbefaler det af teknisk forvaltning udarbejdede tværsnit til den kommende omfartsvej, som indbefatter en 8 meter kørebane,cykelstier og støjvoldehvilket indebærer et samlet arealudlæg på 51 meter i bredden pr. løbende meter vej.( tegn. nr 5.01) Oversendes til økonomiudvalget til videre foranstaltning. 25

26 26

27 Mødet blev afsluttet: Uffe Bro Mads Krarup Nielsen Kaj Wisti Lassen Birgitte Tetzlaff Ib Nøhr Johansen Niels Krebs Hansen Pia Hansen 27

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen 3 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Ølandsparken - etape 3 - Ø. Hornum Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Jørn Jensen, Knud Albertsen, Steen Gundertofte, Jørgen S. Lundsgaard, Grete Schødts, Bruno Hansen Afbud: Niels

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00.

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00. R E F E R A T SAG: Bestyrelsesmøde. MØDESTED: Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00. TILSTEDE VAR: Kirsten Moesgaard Jens Lauritzen Rasmus Vetter Karen Clausager

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Råbjergvej Sørup Etape 3 Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i prioriteret

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

UDBUDSVILKÅR storparceller til parcelhusgrunde ved Dalbygård, 6000 Kolding

UDBUDSVILKÅR storparceller til parcelhusgrunde ved Dalbygård, 6000 Kolding UDBUDSVILKÅR storparceller til parcelhusgrunde ved Dalbygård, 6000 Kolding Ejendommen 1 storparcel under udstykning udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 3. MAJ 2006 KL. 13.00 MØDET STARTER PÅ VÆRESTEDET I LØGSTØR,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 17. september 2014 kl. 14.00.

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 17. september 2014 kl. 14.00. R E F E R A T SAG: Bestyrelsesmøde. MØDESTED: Th. Eriksens Vej 28, Farsø TID: 17. september 2014 kl. 14.00. TILSTEDE VAR: Kirsten Moesgaard Jens Lauritzen Annette Vahlgreen Rasmus Vetter Karen Clausager

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

DATO: 14.04.2010 START : 9.00 AFSLUTEDE: 11.00 STED: ÅLYKKEVEJ 5

DATO: 14.04.2010 START : 9.00 AFSLUTEDE: 11.00 STED: ÅLYKKEVEJ 5 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HERNING VAND A/S DATO: 14.04.2010 START : 9.00 AFSLUTEDE: 11.00 STED: ÅLYKKEVEJ 5 TIL STEDE: STEEN ASFERG, INGER VEJLGAARD JESS, CARSTEN NYGAARD,JØRGEN MARSTRAND,FINN STENGEL

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere