REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00"

Transkript

1 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 Indholdsfortegnelse 63 Åben - Orientering 64 Åben - Bekendtgørelse om parkering 1

2 65 Åben - Busforbindelser mellem Aalestrup og Farsø 66 Åben - Byggemodning Nygade i Østrup. 67 Åben - Fjernelsen af "Kloakbroen" over Frederik den VII s Kanal i Løgstør 68 Åben - Kommunal bygningsvedligeholdelse 69 Åben - Rep. af kajanlæg i Løgstør. 70 Åben - Salgsbod på Løgstør Havn 71 Åben - Separatkloakering af Krogstrupvej, Vester Hornum, entreprenørarbejde 72 Åben - Tillæg til spildevandsplan for et område mellem Banegårdsvej og Markedsvej i Aars 73 Åben - Igangsætning af byggemodning - Stenildhøjdalen etape 2 74 Åben - Forlængelse af Hans Egedes vej i Aars. Afbud Fraværende Bemærkninger til dagsorden 2

3 Punkt 63. Åben - Orientering J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I/S Mokana fremsender referat fra mødet den 30. marts (Kopi) Orbicon har med TV-inspektion gennemgået hele Gedsteds kloaksystem og har efterfølgende udarbejdet en rapport over tingenes tilstand. Der er fremstillet et kort over byen, visende de kritiske steder. Nødvendige reparationer er anslået til 12 mio. Der foreligger referat fra mødet den 11. april 2007 i færgebestyrelsen. Beslutning i Teknisk Udvalg den Til orientering 3

4 Punkt 64. Åben - Bekendtgørelse om parkering J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I henhold til færdselslovens 92 kan vejbestyrelsen med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, der indvirker på vejens udnyttelse og indretning. Bestemmelserne omhandler især parkering på fortove og pladser, samt parkering at tunge køretøjer og trailere på veje i boligområder. Der blev i 2002 udarbejdet enslydende bekendtgørelser om parkering i Løgstør, Farsø og Aars kommuner, da der blev udarbejdet fælles bekendtgørelse for alle kommuner i Løgstør politikreds. Bekendtgørelsen var for i øvrigt principiel enslydende i hele Nordjyllands amt, hvilket var til gavn for både bilister og parkeringsvagter, da de samme regler gjaldt uanset hvor man var i området. Undtagelsen var dog Aalestrup kommune, der slet ikke har haft en bekendtgørelse om parkering. Teknisk forvaltning har udarbejdet en ny bekendtgørelse, der gælder for hele Vesthimmerlands kommune, og hvor hele kommunen nu er i samme politikreds. Den er i de parkeringsmæssige forhold er enslydende med den tidligere, og er udelukkende ændret som følge af kommunesammenlægningen og sammenlægningen af politikredse. Bilag. Bekendtgørelse om parkering Økonomi. Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at bekendtgørelsen godkendes, dog under forbehold af politiets samtykke. Herefter annonceres bekendtgørelsen i stedlige aviser. Teknisk udvalg beslutter i denne sag. 4

5 Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt med bemærkning om at der efter forhandlinger med politiet udarbejdes kortmaterialer, der viser hvor tungere køretøjer må parkere og at disse kort offentliggøres. 5

6 Punkt 65. Åben - Busforbindelser mellem Aalestrup og Farsø J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Planlægningen af den kommende køreplan under Nordjyllands Trafikselskab (NT) er sat i gang. I den forbindelse har Teknisk Forvaltning modtaget henvendelse fra Sundhedsforvaltningen - bl.a. på vegne af Ældrerådet - om at der generelt er dårlig mulighed for at komme med offentlig befordring fra Aalestrup-området til Farsø. Dette kan være et problem for især ældre medborgere uden egen bil som f.eks. har ærinde hos Sundhedsforvaltningen på Farsø Rådhus, på sundhedscentret eller på Farsø Sygehus. Det fremføres også, at sundhedscentret i Farsø har overtaget en del opgaver fra de tidligere amter, hvorved borgere der tidligere har benyttet faciliteter under Viborg Amt/sygehus nu er henvist til Farsø sundhedscenter. Her tilbydes bl.a. genoptræning, kurser og anden rådgivning. Etablering af bedre forbindelser fra Aalestrup vil samtidigt medvirke til at vende den tidligere Aalestrup Kommune mod Vesthimmerlands Kommune. Nuværende busforbindelser I bilag er vist de nuværende busforbindelser på strækningen Aalestrup-Farsø og omvendt. Som det fremgår ligger den typiske rejsetiden i intervallet ca min. og involverer - med en enkelt undtagelse - altid et busskifte. Alle ruterne kører i faste forløb, hvorfor på- og afstigning kun kan finde sted langs disse. Forslag til ny forbindelse NT har udarbejdet et udkast til ordning, der kan supplere den nuværende busbetjening. 6

7 Forslaget består i oprettelse af en teletaxi-ordning, der skal betjene et område afgrænset mod syd og øst af den gamle Aalestrup kommune, mod vest af Hvalpsundvej/Farsø og mod nord af Svoldrupvej/Farsø. Ordningen kan tilrettelægges sådan, at brugerne kan bestille kørsel til/fra alle husstande indenfor området - i byområder dog kun til/fra nærmere angivne stoppesteder - og eventuelt indenfor nærmere angivne tidspunkter, f.eks. en 5 timers periode på alle hverdage. Hvis ordningen ønskes iværksat til køreplanskiftet pr. 6. jan skal NT have melding herom senest den 25. maj Det skal bemærkes at kommunen i forbindelse med udbud på indkøbsområdet, herunder personbefordring, planlægger udført en analyse for den samlede kommunale personbefordring. Økonomi NT har lavet en overslagsberegning under følgende forudsætninger, idet det bemærkes, at passagergrundlaget er skønnet: Udgift: 250 dage á 8 rejser á gennemsnitligt 100 kr. = kr. Indtægt: udgør erfaringsmæssigt 10% af kørseludgifter = kr. Nettoudgift årligt, skønnet: kr. Kommunen afholder alene nettoudgifterne ved drift af ruten. Der kan ikke anvises (anden) finansiering. Administrationen indstiller - at sagen drøftes med henblik på forslagets eventuelle indarbejdelse i den kommende køreplan og budgettet for Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt. 7

8 Punkt 66. Åben - Byggemodning Nygade i Østrup. J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I forbindelse med salg af 2 grunde på Nygade 29 og 31 i Østrup nødvendiggør adgang hertil en forlængelse af den eksisterende vejstrækning samt anlæg af en vendeplads. Som følge af manglende interesse for grundkøb i Østrup siden opførelsen af de eksisterende boliger, blev det oprindelige vejprojekt ikke færdiggjort. I samme forbindelse er der behov for omlægning af kloakforsyningen til ejendommen Sdr. Stadionvej 22, da den eksisterende ledning forløber gennem de netop solgte grunde. Terrænforholdene nødvendiggør etablering af en pumpestation og en trykledning frem til den eksisterende kloak på Sdr. Stadionvej. Økonomi Vej Udgifter kr. Indtægter - 2 grunde Kloak Udgifter kr kr. Indtægter ved 2 x kloakbidrag kr. Der er ikke budgetteret med udgifter til denne byggemodning i 2007 Administrationen indstiller - at der til etablering af vejanlæg i 2007 meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på kr , samt at rådighedsbeløbet frigives. 8

9 - at der meddeles en anlægsbevilling til indtægter på kr at ovennævnte finansieres af kommunens kassebeholdning. - at der til etablering af kloakanlæg i 2007 meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på kr , samt at rådighedsbeløbet frigives. - at der meddeles en anlægsbevilling til kloakbidrag på kr at ovennævnte finansieres af kommunens kassebeholdning (kloakforsyningens) Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. 9

10 Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingerne indstilles til godkendelse i økonomiudvalget. 10

11 Punkt 67. Åben - Fjernelsen af "Kloakbroen" over Frederik den VII s Kanal i Løgstør J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I 1967 blev der bygget en betonbro over Frederik den VII s Kanal med det formål at lede opspædet regn- og spildevand over kanalen og direkte ud i Limfjorden. Broen fik hurtigt tilnavnet Kloakbroen. Gennem tiderne har der været ønsker om at fjerne broen, da den ikke just er en skønhed og er et fremmedelement i det specielle miljø omkring den gamle kanal. Men inden broen kunne fjernes skulle der foretages en separering af kloakkerne i det bagvedliggende byområde og en række tilladelser indhentes. Separeringen af kloakkerne er nu færdiggjort og de nødvendige tilladelser foreligger. Projektet med fjernelse af broen består af et anlægsarbejde med omlægning af kloakkerne samt et nedbrydningsarbejde med broen. I budget 2006 blev afsat midler til et projekt Maritimt Oplevelsescenter i samarbejde med Limfjordsmuseet. Finansieringen sker hovedsagelig af midler fra EU, Indenrigsministeriet og Løgstør Kommune. Kommunens andel består af etablering af 1 ny bro og fjernelse af 2 eksisterende. Den ene bro Kloakbroen fjernes af kloakforsyningen. Den nye bro er etableret og den ene bro er fjernet. Kloakbroen mangler. I forbindelse med afslutning af Løgstør Kommunes regnskab er der genbevillingsansøgning på det ubrugte budgetbeløb på kr til fjernelse af kloakbroen. 11

12 Kloakforsyningen har indtil nu arbejdet efter en tidsplan, som indebar at arbejderne skulle gå i gang lige efter sommerferien Denne tidsplan indeholder endvidere en licitation den 29. maj 2007 over anlægsarbejderne. Limfjordsmuseet har et stort ønske om at broen bliver fjernet inden sommerferien af hensyn til sejlads med turister og af hensyn til det videre arbejde med Maritimt oplevelsescenter. Løgstør Kommune har tidligere lovet Arbejdsmarkedets Feriefond, at broen fjernes. Det foreslås derfor, at broen bliver fjernet inden sommerferien og at de øvrige anlægsarbejder udføres lige efter sommerferien i år. Økonomi Det vurderes, at udgifterne kan afholdes inden for det tidligere skønnede beløb på kr Administrationen indstiller - at arbejdet med nedbrydning af broen udføres inden sommerferien under forudsætning af, at der genbevilges kr fra sidste år eller der afgives ny bevilling i at øvrige anlægsarbejder udføres lige efter sommerferien i år Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingerne indstilles til godkendelse i økonomiudvalget. 12

13 Punkt 68. Åben - Kommunal bygningsvedligeholdelse J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Kommunens samlede bygningsmasse er registreret til m², fordelt på ca. 230 ejendomme. Den udvendige vedligeholdelse af klimaskærmen varetages centralt af bygningsafdelingen. De enkelte institutioner er selv ansvarlige for den indvendige vedligeholdelse. Desuden påhviler indvendig vedligeholdelse af en række bygninger, der benyttes til forskellige formål, af bygningsafdelingen. Grænsefladerne for vedligeholdelse af udlejningsejendomme, der administreres af boligkontoret, er ikke endelig afklaret. Det skal bemærkes at de 4 sammenlægningskommuner har administreret forskelligt på området. Administrationen anbefaler endvidere at større teknisk anlæg, herunder varme-, vand-, kloak- og ventilationsanlæg administreres af bygningsafdelingen. Vedligeholdelsesarbejdet tænkes organiseret ved registrering og prioritering af samtlige ejendomme og de nødvendige vedligeholdelsesmidler søges i forbindelse med kommunens budgetlægning. Der vil dog være behov for et fast beløb på 3 mill. til imødegåelse af uforudsigelige hændelser. Det skønnes at kommunen med fordel kan skille sig af med en lang række ejendomme og i den forbindelse inviteres teknisk udvalg på en besigtigelses-tur (2 dage). Indtil videre er vedligeholdelsesafdelingen bemandet med en medarbejder, som stort set har været bundet til administrative opgaver, herunder betaling af regninger, aflæsning af forbrugsmålere og generel øremærkning af regninger fra forsyningsselskaber, som flyder rundt i systemet. Der forventes også fremover en betydelig administration og det anbefales at ansætte en administrativ medarbejder, som også kan være behjælpelig med afdelingens øvrige opgaver. Kommunens andel af det samlede energiforbrug vurderes løseligt at være mellem 10 og 15 mill. kr. ekskl. moms (de faktiske tal forventes fremlagt på mødet). Hvis der også ansættes en medarbejder til varetagelse af energiområdet, vil der givet kunne opnås betydelige besparelser gennem driftsomlægninger og investeringer i energibesparende tiltag. En sådan 13

14 medarbejder forventes rigeligt at kunne tjene sin løn. Forudsat bygningsafdelingen opnormeres i ht. ovenstående, skønnes en registrering af kommunens ejendomme at kunne gennemføres på 2-3 år. Fastsættelse af vedligeholdelsesmidler til budget 2008 og 2009 vil derfor hvile på et skøn. Punktet uddybes på mødet d Endvidere vil der blive en gennemgang af igangværende kommunalt byggeri. Økonomi Aflønning af administrativ medarbejder, fra overføres fra anlægskonto ca Administrationen indstiller 1. at bygningsafdelingen organiseres i ht. ovenstående. 2. at der med virkning fra ansættes en fast administrativ medarbejder 3. oplæg til salg af bygninger efter besigtigelse med Teknisk udvalg. De to datoer fastlægges på mødet. 4. Til budget 2008 søges ansat en maskinmester eller lignende til varetagelse af energiområdet. 5. På budget 2008 søges en bevilling på i alt 3+6 = 9 mill. til vedligeholdelse og energiinvesteringer 6. Sagen videresendes til ØK Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Sagens udsættes til næste møde. Der arrangeres besigtigelsestur den 4. juni 2007, kl med afgang fra administrationsbygningen i Farsø. 14

15 15

16 Punkt 69. Åben - Rep. af kajanlæg i Løgstør. J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Ca. 40 m af kajanlægget ved Muslingekompagniet er i en meget dårlig stand, idet stålspunsen er kraftigt tæret. Der er flere steder huller i spunsen på 30 x 50 cm. De store huller i spunsen medfører en kraftig udvaskning af bagfyld med deraf følgende risiko for nedstyrtning eller store sætninger på hele strækningen. En reparation er hårdt tiltrængt og bør ikke udsættes alt for længe. Reparationen kan evt. udføres som en forstøbning med permanent forskalling på følgende måde: Foroven på væggen, eller ud for eksisterende ankre, fastgøres et vandretliggende H-profil. På dette ophænges med specialbeslag 5 cm azobe`spunsplanker. Plankerne trykkes tilstrækkeligt ned i bunden. Der udstøbes herefter med beton i lag af ca. 50 cm - så trykket på spunsen ikke bliver for stort- imellem gammel og ny væg. Herefter monteres toptvinger og hammer. Væggen bliver tæt og det indvendige stål standses i at korrodere samtidig med, at der opnås en langtidsholdbar azobevæg mod fjorden. Det er en betingelse for denne konstruktion, at den eksisterende forankring er OK, hvilket normalt er tilfældet. En sådan konstruktion vil koste ca kr pr. m. Hertil kommer en renovering/opretning af de yderste meter af kajen. Ialt skønnes en reparation at koste i størrelsesordenen kr excl. moms. Administrationen indstiller - at reparation af kajanlægget medtages i budgettet for Yderligere udsættelse kan ikke anbefales. Teknisk udvalg beslutter i denne sag. 16

17 Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt. 17

18 Punkt 70. Åben - Salgsbod på Løgstør Havn J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at placere en mobil salgsbod på Løgstør Havn. Boden ønskes opstillet ved Havnevej i området mellem Kulgården og Cafe Kunst. Der søges om tilladelse til opstilling i perioden april/maj til august/september. Den daglige åbningstid forventes at være ca dog afhængig af forholdene. Fra boden ønskes mulighed for salg af overvejende brasilianske eller brasiliansk inspirerede, økologiske og fedtfattige produkter, f.eks: - Smooties og sorbet (presset frugt, der blandes direkte med f.eks. friskpresset juice - Osteboller evt. med tomat, skinke m.m. samt Cappuccino, CafeLatte og Espresso. -Salg af tropisk syltetøj og tropedrikke (fra kystregnskoven i Brasilien) Der ønskes mulighed for opstilling af enkelte cafe borde, stole og parasoller. Evt. med Latino musik. Administrationen indstiller - I forhold til det ønskede vil der være bedst mulighed for en placering på arealet umiddelbart nordøst for Kulgården. Teknisk udvalg beslutter i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt for så vidt angår

19 Punkt 71. Åben - Separatkloakering af Krogstrupvej, Vester Hornum, entreprenørarbejde J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I spildevandsplanen for den tidligere Farsø Kommune er det fastlagt, at der skal foretages en kloakseparering i to resterende områder af Vester Hornum, således af byen derefter er fuldt separeret. Et område ved Kirkebakken blev separeret i 2006/2007, hvorefter der kun mangler området ved Krogstrupvej. Der er nu udarbejdet et projekt for dette og der er afholdt licitation over anlægsarbejdet den 24. april Arbejdet er udbudt i begrænset licitation blandt 6 firmaer med tildelingskriteriet laveste pris. Ved licitationen indkom følgende tilbud: (excl. moms) NCO Byg Aars A/S ,00 Nibe Entreprenør & Transport Aps ,00 Bejstrup Maskinstation A/S ,00 Hornum Murer- og Entreprenørforretning ,00 Gunnar Nielsen, Aars A/S ,00 M Nielsen A/S ,00 Økonomi Udgiften afholdes inden for det rådighedsbeløb til kloak som blev frigivet på Byrådets møde den 15. februar 2007 pkt. 30 Administrationen indstiller 19

20 - at arbejdet overdrages til lavestbydende firma M. Nielsen A/S - at projektet bringes til udførelse i år Teknisk udvalg beslutter i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingerne godkendt. 20

21 Punkt 72. Åben - Tillæg til spildevandsplan for et område mellem Banegårdsvej og Markedsvej i Aars J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Det tidligere baneareal i Aars, som har tjent som areal for Løgstør Viborgbanen er nu blevet ledigt til andre formål i form af center- og boligbebyggelse. Der er tidligere udarbejdet lokalplan for området. Området har ikke tidligere været omfattet af spildevandsplanen, men ønskes nu inddraget under offentligt kloakeret område. Derfor er der uarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen. I tillægget er det beskrevet, at området skal kloakeres efter separatprincippet som den øvrige del af Aars By. Forslaget til tillæg skal offentliggøres og fremsendes til Miljøcenter Aalborg for orientering. Efter en offentlig fremlæggelse i 8 uger behandles eventuelle indkomne bemærkninger, hvorefter byrådet vedtager det endelig tillæg til spildevandsplan med efterfølgende offentliggørelse. Økonomi Neutral Administrationen indstiller At forslaget godkendes i byrådet At forslaget til tillæg til spildevandsplan offentliggøres i Aars Avis. Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingerne indstilles til godkendelse i økonomiudvalget med bemærkning om at det tidligere Danish Crown areal udgår af tillæg til spildevandsplan. 21

22 22

23 Punkt 73. Åben - Igangsætning af byggemodning - Stenildhøjdalen etape 2 J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Byggemodning af Stenildhøjdalen etape 1 afsluttes medio maj Der er den solgt 15 grunde og reserveret 6 grunde. Der er 10 grunde tilbage som ikke er reserveret eller solgt. Der er planlagt 24 grunde til salg i etape 2. Såfremt entreprenørarbejdet påbegyndes i maj måned kan arbejdet være afsluttet ved udgangen af oktober Forud for byggemodningen blev der afholdt licitation omfattende både etape 1 og 2, idet etape 2 omfattende 24 grunde dog først forudsattes påbegyndt, når der var solgt et tilstrækkeligt antal grunde i etape 1. Der er tidligere besluttet og afgivet ordre til HEF Net om nedgravning af 2 stk. 60 kv masterækker som krydser ind over 3 grunde i udstykningen Stenildhøjgårde samt ind over Stenildhøjdalen etape 3, jf. bilag. Når arbejdet er udført frigives de 3 grunde på Stenildhøjgårde til salg. Bilag Oversigt over solgte og reserverede grunde i etape 1. Oversigt over etape 2. Økonomi Entreprenørudg. til vejanlæg m.m Gadelys Udstykningsomkostninger Tilsyn m.m Kabellægning af 2 stk. 60 kv Masterækker

24 Udlæg El-forsyning HEF Net Vandforsyning Fjernvarmeforsyning Entreprenørudgifter til kloakanlæg Salgsindtægten på de 24 grunde i etape 2 vil med den tidligere fastsatte minimumspris på kr incl. kloakbidrag udgøre kr. hvoraf kloakbidraget udgør kr. (ca kr. pr. grund) Administrationen indstiller - at der til vejanlæg m.m. meddeles anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2007 på kr., samt at rådighedsbeløbet frigives. - at der meddeles anlægsbevilling til indtægter fra salg af de 24 grunde på kr. - byggemodningsudgifterne finansieres af indtægten fra de 24 grunde. - at udgifterne finansieres af kommunens kassebeholdning. - at der til kloakanlæg meddeles anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på kr., samt at rådighedsbeløbet frigives. - at der meddeles anlægsbevilling til indtægter fra kloakbidrag på kr. - at udgifterne finansieres af kommunens kassebeholdning(kloakfonden) - at Stenildhøjdalen etape 2. igangsættes snarest og umiddelbart efter færdiggørelsen af etape 1. Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingerne indstilles til godkendelse i økonomiudvalget. 24

25 Punkt 74. Åben - Forlængelse af Hans Egedes vej i Aars. J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I forbindelse med planlægningen af et udstykningsareal beliggende mellem Sjøstrup og Aars by, har Aars Kommune stillet krav til Calum Ejendomsselskab, Aalborg, om at en udstykning af det omhandlede areal vil kræve, at den eksisterende stamvej, der betjener udstykningen på Hans Egedes Vej skal forlænges ved tilkobling til Aggersundvej. Da den nye stamvej også betjener kommunal interesse har Aars Byråd godkendt at afholde en del af udgiften. Vejarealet ønskes udvidet og Calum Ejendomsselskab anmoder derfor om at aftalen ændres. Orientering ved forvaltningen Administrationen indstiller - at indstilling vil foreligge på mødet Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Teknisk udvalg anbefaler det af teknisk forvaltning udarbejdede tværsnit til den kommende omfartsvej, som indbefatter en 8 meter kørebane,cykelstier og støjvoldehvilket indebærer et samlet arealudlæg på 51 meter i bredden pr. løbende meter vej.( tegn. nr 5.01) Oversendes til økonomiudvalget til videre foranstaltning. 25

26 26

27 Mødet blev afsluttet: Uffe Bro Mads Krarup Nielsen Kaj Wisti Lassen Birgitte Tetzlaff Ib Nøhr Johansen Niels Krebs Hansen Pia Hansen 27

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 193. Orientering 3 194. Trafikplan for Aars 4 195. Omfartsveje, Aars by 6 196. Jyllandsgade

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 08. december 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 08. december 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 08. december 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 298. Orientering 3 299. Takster 2009 for kloakforsyningen 4 300. Vand- og kloakforsyning,

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 01. september 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 01. september 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 01. september 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 262. Orientering 3 263. Budget 2009, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S 4 264. Budget

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 7. marts 2006 kl. 14:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 Åben sag: 385. 10 boliger ved Jegindø Havn - Kloakering

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 21. SEPTEMBER 2006 KL. 16.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 16 Orientering om budget 2007 17 Produktionsskolen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Indholdsfortegnelse 007. Skorstensfejermester Helge Christiansen opsiger sit erhverv 3 008. Øvelsen Tordenskjold

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen 3 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS

REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 89.Ombygning af Vestre Boulevard i Aars til Jobcenter

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 3. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.04.P20.018.02 51 Den Ref.: Tlf.nr.: hh/bb

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Indholdsfortegnelse 1. Fastlæggelse af mødeaktivitet for underudvalget (kommende plan- og miljøudvalg)

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Den 23. april 2012 TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Mellem Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter benævnt B&H) og Københavns Kommune

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. torsdag den 21. september 2006 kl. 12:00 i Aars

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Jørn Jensen, Knud Albertsen, Steen Gundertofte, Jørgen S. Lundsgaard, Grete Schødts, Bruno Hansen Afbud: Niels

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Vesthimmerlands Vand - Spildevands- og drikkevandsforsyning

Vesthimmerlands Vand - Spildevands- og drikkevandsforsyning Vesthimmerlands Vand - Spildevands- og drikkevandsforsyning Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthimmerlands Vand A/S. Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 hos Vesthimmerlands Vand A/S, Th. Eriksens Vej 28,

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR 2006 KL. 16.00 MØDELOKALE 612, FARSØ RÅDHUS Indholdsfortegnelse 1. Meddelelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Indholdsfortegnelse 590. Endelig godkendelse af varmeprojektforslag Industriområde

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør

Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør Indholdsfortegnelse 1. Orientering fra formanden... 3 2. Dialog møde vedrørende anbringelsesområdet...

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 02. december 2013 Tid 11.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Ølandsparken - etape 3 - Ø. Hornum Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm Page 1 of 5 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato tirsdag den 20. april 2004 Tidspunkter 17:30-18.15 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Hans Krarup Olesen med afbud

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. november 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.00G00/JTK/04/03029 Ref.:

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere