REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00"

Transkript

1 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 Indholdsfortegnelse 63 Åben - Orientering 64 Åben - Bekendtgørelse om parkering 1

2 65 Åben - Busforbindelser mellem Aalestrup og Farsø 66 Åben - Byggemodning Nygade i Østrup. 67 Åben - Fjernelsen af "Kloakbroen" over Frederik den VII s Kanal i Løgstør 68 Åben - Kommunal bygningsvedligeholdelse 69 Åben - Rep. af kajanlæg i Løgstør. 70 Åben - Salgsbod på Løgstør Havn 71 Åben - Separatkloakering af Krogstrupvej, Vester Hornum, entreprenørarbejde 72 Åben - Tillæg til spildevandsplan for et område mellem Banegårdsvej og Markedsvej i Aars 73 Åben - Igangsætning af byggemodning - Stenildhøjdalen etape 2 74 Åben - Forlængelse af Hans Egedes vej i Aars. Afbud Fraværende Bemærkninger til dagsorden 2

3 Punkt 63. Åben - Orientering J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I/S Mokana fremsender referat fra mødet den 30. marts (Kopi) Orbicon har med TV-inspektion gennemgået hele Gedsteds kloaksystem og har efterfølgende udarbejdet en rapport over tingenes tilstand. Der er fremstillet et kort over byen, visende de kritiske steder. Nødvendige reparationer er anslået til 12 mio. Der foreligger referat fra mødet den 11. april 2007 i færgebestyrelsen. Beslutning i Teknisk Udvalg den Til orientering 3

4 Punkt 64. Åben - Bekendtgørelse om parkering J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I henhold til færdselslovens 92 kan vejbestyrelsen med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, der indvirker på vejens udnyttelse og indretning. Bestemmelserne omhandler især parkering på fortove og pladser, samt parkering at tunge køretøjer og trailere på veje i boligområder. Der blev i 2002 udarbejdet enslydende bekendtgørelser om parkering i Løgstør, Farsø og Aars kommuner, da der blev udarbejdet fælles bekendtgørelse for alle kommuner i Løgstør politikreds. Bekendtgørelsen var for i øvrigt principiel enslydende i hele Nordjyllands amt, hvilket var til gavn for både bilister og parkeringsvagter, da de samme regler gjaldt uanset hvor man var i området. Undtagelsen var dog Aalestrup kommune, der slet ikke har haft en bekendtgørelse om parkering. Teknisk forvaltning har udarbejdet en ny bekendtgørelse, der gælder for hele Vesthimmerlands kommune, og hvor hele kommunen nu er i samme politikreds. Den er i de parkeringsmæssige forhold er enslydende med den tidligere, og er udelukkende ændret som følge af kommunesammenlægningen og sammenlægningen af politikredse. Bilag. Bekendtgørelse om parkering Økonomi. Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at bekendtgørelsen godkendes, dog under forbehold af politiets samtykke. Herefter annonceres bekendtgørelsen i stedlige aviser. Teknisk udvalg beslutter i denne sag. 4

5 Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt med bemærkning om at der efter forhandlinger med politiet udarbejdes kortmaterialer, der viser hvor tungere køretøjer må parkere og at disse kort offentliggøres. 5

6 Punkt 65. Åben - Busforbindelser mellem Aalestrup og Farsø J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Planlægningen af den kommende køreplan under Nordjyllands Trafikselskab (NT) er sat i gang. I den forbindelse har Teknisk Forvaltning modtaget henvendelse fra Sundhedsforvaltningen - bl.a. på vegne af Ældrerådet - om at der generelt er dårlig mulighed for at komme med offentlig befordring fra Aalestrup-området til Farsø. Dette kan være et problem for især ældre medborgere uden egen bil som f.eks. har ærinde hos Sundhedsforvaltningen på Farsø Rådhus, på sundhedscentret eller på Farsø Sygehus. Det fremføres også, at sundhedscentret i Farsø har overtaget en del opgaver fra de tidligere amter, hvorved borgere der tidligere har benyttet faciliteter under Viborg Amt/sygehus nu er henvist til Farsø sundhedscenter. Her tilbydes bl.a. genoptræning, kurser og anden rådgivning. Etablering af bedre forbindelser fra Aalestrup vil samtidigt medvirke til at vende den tidligere Aalestrup Kommune mod Vesthimmerlands Kommune. Nuværende busforbindelser I bilag er vist de nuværende busforbindelser på strækningen Aalestrup-Farsø og omvendt. Som det fremgår ligger den typiske rejsetiden i intervallet ca min. og involverer - med en enkelt undtagelse - altid et busskifte. Alle ruterne kører i faste forløb, hvorfor på- og afstigning kun kan finde sted langs disse. Forslag til ny forbindelse NT har udarbejdet et udkast til ordning, der kan supplere den nuværende busbetjening. 6

7 Forslaget består i oprettelse af en teletaxi-ordning, der skal betjene et område afgrænset mod syd og øst af den gamle Aalestrup kommune, mod vest af Hvalpsundvej/Farsø og mod nord af Svoldrupvej/Farsø. Ordningen kan tilrettelægges sådan, at brugerne kan bestille kørsel til/fra alle husstande indenfor området - i byområder dog kun til/fra nærmere angivne stoppesteder - og eventuelt indenfor nærmere angivne tidspunkter, f.eks. en 5 timers periode på alle hverdage. Hvis ordningen ønskes iværksat til køreplanskiftet pr. 6. jan skal NT have melding herom senest den 25. maj Det skal bemærkes at kommunen i forbindelse med udbud på indkøbsområdet, herunder personbefordring, planlægger udført en analyse for den samlede kommunale personbefordring. Økonomi NT har lavet en overslagsberegning under følgende forudsætninger, idet det bemærkes, at passagergrundlaget er skønnet: Udgift: 250 dage á 8 rejser á gennemsnitligt 100 kr. = kr. Indtægt: udgør erfaringsmæssigt 10% af kørseludgifter = kr. Nettoudgift årligt, skønnet: kr. Kommunen afholder alene nettoudgifterne ved drift af ruten. Der kan ikke anvises (anden) finansiering. Administrationen indstiller - at sagen drøftes med henblik på forslagets eventuelle indarbejdelse i den kommende køreplan og budgettet for Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt. 7

8 Punkt 66. Åben - Byggemodning Nygade i Østrup. J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I forbindelse med salg af 2 grunde på Nygade 29 og 31 i Østrup nødvendiggør adgang hertil en forlængelse af den eksisterende vejstrækning samt anlæg af en vendeplads. Som følge af manglende interesse for grundkøb i Østrup siden opførelsen af de eksisterende boliger, blev det oprindelige vejprojekt ikke færdiggjort. I samme forbindelse er der behov for omlægning af kloakforsyningen til ejendommen Sdr. Stadionvej 22, da den eksisterende ledning forløber gennem de netop solgte grunde. Terrænforholdene nødvendiggør etablering af en pumpestation og en trykledning frem til den eksisterende kloak på Sdr. Stadionvej. Økonomi Vej Udgifter kr. Indtægter - 2 grunde Kloak Udgifter kr kr. Indtægter ved 2 x kloakbidrag kr. Der er ikke budgetteret med udgifter til denne byggemodning i 2007 Administrationen indstiller - at der til etablering af vejanlæg i 2007 meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på kr , samt at rådighedsbeløbet frigives. 8

9 - at der meddeles en anlægsbevilling til indtægter på kr at ovennævnte finansieres af kommunens kassebeholdning. - at der til etablering af kloakanlæg i 2007 meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på kr , samt at rådighedsbeløbet frigives. - at der meddeles en anlægsbevilling til kloakbidrag på kr at ovennævnte finansieres af kommunens kassebeholdning (kloakforsyningens) Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. 9

10 Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingerne indstilles til godkendelse i økonomiudvalget. 10

11 Punkt 67. Åben - Fjernelsen af "Kloakbroen" over Frederik den VII s Kanal i Løgstør J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I 1967 blev der bygget en betonbro over Frederik den VII s Kanal med det formål at lede opspædet regn- og spildevand over kanalen og direkte ud i Limfjorden. Broen fik hurtigt tilnavnet Kloakbroen. Gennem tiderne har der været ønsker om at fjerne broen, da den ikke just er en skønhed og er et fremmedelement i det specielle miljø omkring den gamle kanal. Men inden broen kunne fjernes skulle der foretages en separering af kloakkerne i det bagvedliggende byområde og en række tilladelser indhentes. Separeringen af kloakkerne er nu færdiggjort og de nødvendige tilladelser foreligger. Projektet med fjernelse af broen består af et anlægsarbejde med omlægning af kloakkerne samt et nedbrydningsarbejde med broen. I budget 2006 blev afsat midler til et projekt Maritimt Oplevelsescenter i samarbejde med Limfjordsmuseet. Finansieringen sker hovedsagelig af midler fra EU, Indenrigsministeriet og Løgstør Kommune. Kommunens andel består af etablering af 1 ny bro og fjernelse af 2 eksisterende. Den ene bro Kloakbroen fjernes af kloakforsyningen. Den nye bro er etableret og den ene bro er fjernet. Kloakbroen mangler. I forbindelse med afslutning af Løgstør Kommunes regnskab er der genbevillingsansøgning på det ubrugte budgetbeløb på kr til fjernelse af kloakbroen. 11

12 Kloakforsyningen har indtil nu arbejdet efter en tidsplan, som indebar at arbejderne skulle gå i gang lige efter sommerferien Denne tidsplan indeholder endvidere en licitation den 29. maj 2007 over anlægsarbejderne. Limfjordsmuseet har et stort ønske om at broen bliver fjernet inden sommerferien af hensyn til sejlads med turister og af hensyn til det videre arbejde med Maritimt oplevelsescenter. Løgstør Kommune har tidligere lovet Arbejdsmarkedets Feriefond, at broen fjernes. Det foreslås derfor, at broen bliver fjernet inden sommerferien og at de øvrige anlægsarbejder udføres lige efter sommerferien i år. Økonomi Det vurderes, at udgifterne kan afholdes inden for det tidligere skønnede beløb på kr Administrationen indstiller - at arbejdet med nedbrydning af broen udføres inden sommerferien under forudsætning af, at der genbevilges kr fra sidste år eller der afgives ny bevilling i at øvrige anlægsarbejder udføres lige efter sommerferien i år Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingerne indstilles til godkendelse i økonomiudvalget. 12

13 Punkt 68. Åben - Kommunal bygningsvedligeholdelse J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Kommunens samlede bygningsmasse er registreret til m², fordelt på ca. 230 ejendomme. Den udvendige vedligeholdelse af klimaskærmen varetages centralt af bygningsafdelingen. De enkelte institutioner er selv ansvarlige for den indvendige vedligeholdelse. Desuden påhviler indvendig vedligeholdelse af en række bygninger, der benyttes til forskellige formål, af bygningsafdelingen. Grænsefladerne for vedligeholdelse af udlejningsejendomme, der administreres af boligkontoret, er ikke endelig afklaret. Det skal bemærkes at de 4 sammenlægningskommuner har administreret forskelligt på området. Administrationen anbefaler endvidere at større teknisk anlæg, herunder varme-, vand-, kloak- og ventilationsanlæg administreres af bygningsafdelingen. Vedligeholdelsesarbejdet tænkes organiseret ved registrering og prioritering af samtlige ejendomme og de nødvendige vedligeholdelsesmidler søges i forbindelse med kommunens budgetlægning. Der vil dog være behov for et fast beløb på 3 mill. til imødegåelse af uforudsigelige hændelser. Det skønnes at kommunen med fordel kan skille sig af med en lang række ejendomme og i den forbindelse inviteres teknisk udvalg på en besigtigelses-tur (2 dage). Indtil videre er vedligeholdelsesafdelingen bemandet med en medarbejder, som stort set har været bundet til administrative opgaver, herunder betaling af regninger, aflæsning af forbrugsmålere og generel øremærkning af regninger fra forsyningsselskaber, som flyder rundt i systemet. Der forventes også fremover en betydelig administration og det anbefales at ansætte en administrativ medarbejder, som også kan være behjælpelig med afdelingens øvrige opgaver. Kommunens andel af det samlede energiforbrug vurderes løseligt at være mellem 10 og 15 mill. kr. ekskl. moms (de faktiske tal forventes fremlagt på mødet). Hvis der også ansættes en medarbejder til varetagelse af energiområdet, vil der givet kunne opnås betydelige besparelser gennem driftsomlægninger og investeringer i energibesparende tiltag. En sådan 13

14 medarbejder forventes rigeligt at kunne tjene sin løn. Forudsat bygningsafdelingen opnormeres i ht. ovenstående, skønnes en registrering af kommunens ejendomme at kunne gennemføres på 2-3 år. Fastsættelse af vedligeholdelsesmidler til budget 2008 og 2009 vil derfor hvile på et skøn. Punktet uddybes på mødet d Endvidere vil der blive en gennemgang af igangværende kommunalt byggeri. Økonomi Aflønning af administrativ medarbejder, fra overføres fra anlægskonto ca Administrationen indstiller 1. at bygningsafdelingen organiseres i ht. ovenstående. 2. at der med virkning fra ansættes en fast administrativ medarbejder 3. oplæg til salg af bygninger efter besigtigelse med Teknisk udvalg. De to datoer fastlægges på mødet. 4. Til budget 2008 søges ansat en maskinmester eller lignende til varetagelse af energiområdet. 5. På budget 2008 søges en bevilling på i alt 3+6 = 9 mill. til vedligeholdelse og energiinvesteringer 6. Sagen videresendes til ØK Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Sagens udsættes til næste møde. Der arrangeres besigtigelsestur den 4. juni 2007, kl med afgang fra administrationsbygningen i Farsø. 14

15 15

16 Punkt 69. Åben - Rep. af kajanlæg i Løgstør. J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Ca. 40 m af kajanlægget ved Muslingekompagniet er i en meget dårlig stand, idet stålspunsen er kraftigt tæret. Der er flere steder huller i spunsen på 30 x 50 cm. De store huller i spunsen medfører en kraftig udvaskning af bagfyld med deraf følgende risiko for nedstyrtning eller store sætninger på hele strækningen. En reparation er hårdt tiltrængt og bør ikke udsættes alt for længe. Reparationen kan evt. udføres som en forstøbning med permanent forskalling på følgende måde: Foroven på væggen, eller ud for eksisterende ankre, fastgøres et vandretliggende H-profil. På dette ophænges med specialbeslag 5 cm azobe`spunsplanker. Plankerne trykkes tilstrækkeligt ned i bunden. Der udstøbes herefter med beton i lag af ca. 50 cm - så trykket på spunsen ikke bliver for stort- imellem gammel og ny væg. Herefter monteres toptvinger og hammer. Væggen bliver tæt og det indvendige stål standses i at korrodere samtidig med, at der opnås en langtidsholdbar azobevæg mod fjorden. Det er en betingelse for denne konstruktion, at den eksisterende forankring er OK, hvilket normalt er tilfældet. En sådan konstruktion vil koste ca kr pr. m. Hertil kommer en renovering/opretning af de yderste meter af kajen. Ialt skønnes en reparation at koste i størrelsesordenen kr excl. moms. Administrationen indstiller - at reparation af kajanlægget medtages i budgettet for Yderligere udsættelse kan ikke anbefales. Teknisk udvalg beslutter i denne sag. 16

17 Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt. 17

18 Punkt 70. Åben - Salgsbod på Løgstør Havn J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at placere en mobil salgsbod på Løgstør Havn. Boden ønskes opstillet ved Havnevej i området mellem Kulgården og Cafe Kunst. Der søges om tilladelse til opstilling i perioden april/maj til august/september. Den daglige åbningstid forventes at være ca dog afhængig af forholdene. Fra boden ønskes mulighed for salg af overvejende brasilianske eller brasiliansk inspirerede, økologiske og fedtfattige produkter, f.eks: - Smooties og sorbet (presset frugt, der blandes direkte med f.eks. friskpresset juice - Osteboller evt. med tomat, skinke m.m. samt Cappuccino, CafeLatte og Espresso. -Salg af tropisk syltetøj og tropedrikke (fra kystregnskoven i Brasilien) Der ønskes mulighed for opstilling af enkelte cafe borde, stole og parasoller. Evt. med Latino musik. Administrationen indstiller - I forhold til det ønskede vil der være bedst mulighed for en placering på arealet umiddelbart nordøst for Kulgården. Teknisk udvalg beslutter i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt for så vidt angår

19 Punkt 71. Åben - Separatkloakering af Krogstrupvej, Vester Hornum, entreprenørarbejde J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I spildevandsplanen for den tidligere Farsø Kommune er det fastlagt, at der skal foretages en kloakseparering i to resterende områder af Vester Hornum, således af byen derefter er fuldt separeret. Et område ved Kirkebakken blev separeret i 2006/2007, hvorefter der kun mangler området ved Krogstrupvej. Der er nu udarbejdet et projekt for dette og der er afholdt licitation over anlægsarbejdet den 24. april Arbejdet er udbudt i begrænset licitation blandt 6 firmaer med tildelingskriteriet laveste pris. Ved licitationen indkom følgende tilbud: (excl. moms) NCO Byg Aars A/S ,00 Nibe Entreprenør & Transport Aps ,00 Bejstrup Maskinstation A/S ,00 Hornum Murer- og Entreprenørforretning ,00 Gunnar Nielsen, Aars A/S ,00 M Nielsen A/S ,00 Økonomi Udgiften afholdes inden for det rådighedsbeløb til kloak som blev frigivet på Byrådets møde den 15. februar 2007 pkt. 30 Administrationen indstiller 19

20 - at arbejdet overdrages til lavestbydende firma M. Nielsen A/S - at projektet bringes til udførelse i år Teknisk udvalg beslutter i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingerne godkendt. 20

21 Punkt 72. Åben - Tillæg til spildevandsplan for et område mellem Banegårdsvej og Markedsvej i Aars J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Det tidligere baneareal i Aars, som har tjent som areal for Løgstør Viborgbanen er nu blevet ledigt til andre formål i form af center- og boligbebyggelse. Der er tidligere udarbejdet lokalplan for området. Området har ikke tidligere været omfattet af spildevandsplanen, men ønskes nu inddraget under offentligt kloakeret område. Derfor er der uarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen. I tillægget er det beskrevet, at området skal kloakeres efter separatprincippet som den øvrige del af Aars By. Forslaget til tillæg skal offentliggøres og fremsendes til Miljøcenter Aalborg for orientering. Efter en offentlig fremlæggelse i 8 uger behandles eventuelle indkomne bemærkninger, hvorefter byrådet vedtager det endelig tillæg til spildevandsplan med efterfølgende offentliggørelse. Økonomi Neutral Administrationen indstiller At forslaget godkendes i byrådet At forslaget til tillæg til spildevandsplan offentliggøres i Aars Avis. Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingerne indstilles til godkendelse i økonomiudvalget med bemærkning om at det tidligere Danish Crown areal udgår af tillæg til spildevandsplan. 21

22 22

23 Punkt 73. Åben - Igangsætning af byggemodning - Stenildhøjdalen etape 2 J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling Byggemodning af Stenildhøjdalen etape 1 afsluttes medio maj Der er den solgt 15 grunde og reserveret 6 grunde. Der er 10 grunde tilbage som ikke er reserveret eller solgt. Der er planlagt 24 grunde til salg i etape 2. Såfremt entreprenørarbejdet påbegyndes i maj måned kan arbejdet være afsluttet ved udgangen af oktober Forud for byggemodningen blev der afholdt licitation omfattende både etape 1 og 2, idet etape 2 omfattende 24 grunde dog først forudsattes påbegyndt, når der var solgt et tilstrækkeligt antal grunde i etape 1. Der er tidligere besluttet og afgivet ordre til HEF Net om nedgravning af 2 stk. 60 kv masterækker som krydser ind over 3 grunde i udstykningen Stenildhøjgårde samt ind over Stenildhøjdalen etape 3, jf. bilag. Når arbejdet er udført frigives de 3 grunde på Stenildhøjgårde til salg. Bilag Oversigt over solgte og reserverede grunde i etape 1. Oversigt over etape 2. Økonomi Entreprenørudg. til vejanlæg m.m Gadelys Udstykningsomkostninger Tilsyn m.m Kabellægning af 2 stk. 60 kv Masterækker

24 Udlæg El-forsyning HEF Net Vandforsyning Fjernvarmeforsyning Entreprenørudgifter til kloakanlæg Salgsindtægten på de 24 grunde i etape 2 vil med den tidligere fastsatte minimumspris på kr incl. kloakbidrag udgøre kr. hvoraf kloakbidraget udgør kr. (ca kr. pr. grund) Administrationen indstiller - at der til vejanlæg m.m. meddeles anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2007 på kr., samt at rådighedsbeløbet frigives. - at der meddeles anlægsbevilling til indtægter fra salg af de 24 grunde på kr. - byggemodningsudgifterne finansieres af indtægten fra de 24 grunde. - at udgifterne finansieres af kommunens kassebeholdning. - at der til kloakanlæg meddeles anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på kr., samt at rådighedsbeløbet frigives. - at der meddeles anlægsbevilling til indtægter fra kloakbidrag på kr. - at udgifterne finansieres af kommunens kassebeholdning(kloakfonden) - at Stenildhøjdalen etape 2. igangsættes snarest og umiddelbart efter færdiggørelsen af etape 1. Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingerne indstilles til godkendelse i økonomiudvalget. 24

25 Punkt 74. Åben - Forlængelse af Hans Egedes vej i Aars. J. nr.: Fraværende: Pia Hansen Sagsfremstilling I forbindelse med planlægningen af et udstykningsareal beliggende mellem Sjøstrup og Aars by, har Aars Kommune stillet krav til Calum Ejendomsselskab, Aalborg, om at en udstykning af det omhandlede areal vil kræve, at den eksisterende stamvej, der betjener udstykningen på Hans Egedes Vej skal forlænges ved tilkobling til Aggersundvej. Da den nye stamvej også betjener kommunal interesse har Aars Byråd godkendt at afholde en del af udgiften. Vejarealet ønskes udvidet og Calum Ejendomsselskab anmoder derfor om at aftalen ændres. Orientering ved forvaltningen Administrationen indstiller - at indstilling vil foreligge på mødet Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget i denne sag. Beslutning i Teknisk Udvalg den Teknisk udvalg anbefaler det af teknisk forvaltning udarbejdede tværsnit til den kommende omfartsvej, som indbefatter en 8 meter kørebane,cykelstier og støjvoldehvilket indebærer et samlet arealudlæg på 51 meter i bredden pr. løbende meter vej.( tegn. nr 5.01) Oversendes til økonomiudvalget til videre foranstaltning. 25

26 26

27 Mødet blev afsluttet: Uffe Bro Mads Krarup Nielsen Kaj Wisti Lassen Birgitte Tetzlaff Ib Nøhr Johansen Niels Krebs Hansen Pia Hansen 27

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen 3 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg Pkt. Tekst 50 Frigivelse af anlægsmidler 2011 51 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til 2011. 52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

Læs mere

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Mødedato: 6. marts 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 2, Adm. Faaborg Indkaldelse Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere