Herning Kommunalbestyrelse Torvet Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem"

Transkript

1 Herning Kommunalbestyrelse Torvet Herning T I L S Y N E T Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Den 22. marts 2011 skrev A til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. På vegne af pårørende til beboere på d et kommunale plejehjem udtrykte A utilfredshed med Herning Kommunes administration i forbindelse med lukning af plejehjemmet. Kommunen havde næ gtet de genhusede beboere hjælp til flytteudgifter og havde begrundet det med, at kommunen ikke har hjemmel til at yde sådan hjælp. Desuden ankede hun over, at kommunen først ha v- de fejlinformeret om muligheden for at opnå boligin d- skudslån. Herning Kommunalbestyrelse har efter anmodning udtalt sig om sagen til statsforvaltningen i brev af 27. maj Statsforvaltningen har nu afsluttet sin behandling af s a- gen. Statsforvaltningen finder, at Herning Kommunalbestyre l- ses beslutning om at lukke plejehjemmet var lovlig, samt at kommunen ikke var forpligtet eller havde hjemmel til generelt at godtgøre genhusede plejehjemsbeboere d e- res flytteudgifter. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : T I M M I D D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G : T I R S D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Herning Kommune ses ikke at have vejledt og klagevejledt beboerne tilstrækkeligt i forbindelse med genhusningen, herunder om deres muligheder for at søge hjælp til flytt e- udgifter efter pensions- eller sociallovgivningen. Statsforvaltningen beder kommunalbestyrelsen oplyse, hvad den agter at foretage i anledning af denne udtalelse. Herunder bedes oplyst, om kommunal bestyrelsen har informeret eller nu vil informere de berørte i videre omfang

2 om deres støtte- og klagemuligheder, end det allerede er sket. Her følger en nærmere redegørelse for denne konklusion: Sagsfremstilling På sit møde den 14. december 2010 behan dlede Herning Kommunalbestyrelse en sag under overskriften Social - og Sundhedsudvalgets økonomiske udfordringer. Udfordri n- gerne bestod i, at der var udsigt til merforbrug i forhold til budgettet i 2010 og ubalancer også i de følgende år, bl.a. på serviceområdet Sundhed og ældre. Kommuna l- bestyrelsen vedtog blandt en række andre besparelser en lukning af indtil nybygning ibrugtages i 2013, idet det nye plejehjem i forventes at stå klar til indflytning i 2. kvartal 2013 og der afsættes knap 127 mio. kr. til byggeriet. I samme forbindelse vedtoges bl.a., at genhu s- ningsplan for følges nøje af Social- og Sundhedsudva l- get. blev drevet i henhold til servicelovens 192. A skrev den 19. januar 2011 til Herning Kommune. Det skete på vegne af pårørende til beboerne på, Beboere og pårørende på var på et møde den 13. januar 2011 blevet orienteret af Herning Kommune om, at kommunen ikke mente sig forpligtet til at yde nogen form for økon o- misk støtte i forbindelse med flytningen af beboerne til andre plejehjem. A gjorde i sit brev kommunen opmærksom på lov om bol i- ger for ældre og personer med handicap 16, stk. 4, og lov om almene boliger 74. Bestemmelserne handler om hjælp til indskud i almene boliger. Hun oplyste, at det er almindelig praksis i andre kommuner, at der ud over re n- te- og afdragsfrit lån til beboerindskud gives fuld ko m- pensation for flytteudgifter i forbindelse med en tvang s- flytning. Endelig klagede A over kommunens manglende informat i- on af beboere og pårørende. De havde modtaget informationer gennem dagspressen og ikke direkte fra kommu nen. A henviste til servicelovens 10 om kommunens forpli g- telser over for den enkelte borger. Kommunen havde ikke tilbudt oplysning om mulighed for hjælp ifølge anden lo v- givning. Herning Kommune svarede A den 3. februar Beboerne på ville få dækket udgiften til beboerindskud ved S I D E 2

3 indflytning i ældrebolig. Kommunen beklagede den opri n- delige, fejlagtige udmelding på dette punkt. Derimod fastholdt kommunen, at der ikke ville blive ydet økonomisk støtte til beboernes flytteudgifter. Begrunde l- sen for, at Herning Kommune ikke yder økonomisk støtte i forbindelse med flytning fra er, at der ikke findes hjemmel i lovgivningen til at kompensere en bestemt gruppe borgere økonomisk, idet begunstigelse af enkeltpersoner ikke er lovligt i henhold til kommunalfuldma g- ten. Det oplystes, at der i sociallovgivningen findes m u- lighed for at søge om hjælp til konkrete udgifter, heru n- der flytteudgifter, og at afgørelse om ret til sådan hjælp afgøres ved en individuel vurdering efter gældende regler. Kommunen erkendte, at den kunne have informeret de b e- rørte borgere skriftligt om den af kommunalbestyrelsen trufne beslutning og om de praktiske forhold i forbindelse med flytning. Sådanne informationsbreve ville sna rest blive udsendt til beboere og pårørende. A henvendte sig herefter den 22. marts 2011 til statsfo r- valtningen. Det skete på vegne af pårørende til beboer ne på. Hun fandt, at kommunens fortolkning af kommuna l- fuldmagten er noget søgt: Der er netop ikke tale om, at enkeltpersoner bliver begunstiget. Der er tale om, at ho l- de den enkelte, lille gruppe borgere skadesløs efter en kommunal beslutning, og derfor er der hjemmel i lovgivningen til at yde denne erstatning. Det er derfor, efter vores opfattelse, et spørgsmål om Herning Kommune vil yde denne erstatning, ikke om de kan. Om muligheden for individuel hjælp e fter den sociale lovgivning bemærkede A, at denne gruppe borgere typisk har lidt på kistebunden til begravelsesomkostninger og derfor ligger uden for den sociale lovgivning. Herning Kommunalbestyrelses høringssvar af 27. maj 2011 til statsforvaltninge n oplyste, at beslutningen om at lukke var begrundet i behovet for kommunale bespare l- ser, ønsket om at tilpasse antallet af plejeboliger, den vurdering, at de små plejecentre ikke er rentable at drive, samt ønsket om at sikre en faglig bæredygtighed på c entrene. Kommunen skrev, at en forudsætning for, at ko m- munen kan kompensere beboerne for flytteudgifter, er en klar lovhjemmel, og at denne lovhjemmel ikke forefindes. Det tilføjedes: Lovhjemmel til dækning af flytteudgifter findes i alme n- lejelovens 86, st k. 1, h vorefter en udlejer skal dække lejers rimelige og dokumenterede flytteudgifter i forbi n- delse med flytning til anden bolig, når der er sket ops i- S I D E 3

4 gelse på grund af nedrivning eller ombygning, jf. alme n- lejeloven 85, st k. 1, nr. 1. Socialministeriet har på forespørgsel oplyst telefonisk, at en politisk beslutning om lukning ikke kan sidestilles med nedrivning eller ombygning, og idet lukning af er sket på baggrund af besparelser og tilpasning af kapac i- teten af t idssvarende plejeboliger, ses denne bestemmelse ikke at være anvendelig. Herning Kommune har den 9. august 2012 oplyst til stat s- forvaltningen, at i alt 13 beboere måtte fraflytte efter beslutningen om lukning. De blev genhuset i fem af ko m- munens ældrecentre i marts-april Regelgrundlag I dette afsnit gengives de bestemmelser i lovgivningen, hvortil der vil blive henvist i statsforvaltningens udtalelse. Ud over de gengivne bestemmelser i skreven lovgivning vil der blive henvist til de såkaldte kommunalfuldmagtsre g- ler. Det er uskrevne regler, hvorefter en kommune kan disponere økonomisk uden udtrykkelig hjemmel i en af Folketinget vedtagen lov. Uddrag af serviceloven, lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012: 111. Boformer efter denne lov er ikke om fattet af lej e- lovgivningen. St k. 2. Social - og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om lejerrettigheder for beboere i læng e- revarende botilbud efter denne lov Regionsrådet og komm unalbest yrelsen driver de bestående plejehjem og beskyttede boliger ef ter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dog kan komm unen ikke opkræve betaling for den særlige service m.v. som følge af plejehjemsopholdet. Social - og integrationsministeren fast sætter i en bekendtgørelse regler herom, herunder regler, der er tilnærmet reglerne for ældreboliger og plejeboliger efter lov om alm ene boliger m.v., og regler om beskyttelse mod ufrivillig flytning i n- den for et plejehjem eller en beskyttet bolig. Uddrag af bekendtgørelse nr. 397 af 25. maj 2009 om lejerrettigheder til beboere i visse tilbud efter serviceloven: 1. Bekendtgørelsen gælder for: S I D E 4

5 2) Beboere i plejehjem og beskyttede boliger efter servicelovens 192 og beboere i plejehjem og b e- skyttede boliger, som drives efter 1, st k. 2, i bekendtgørelse nr af 12. decem ber 2006 om plejehjem og beskyttede boliger. 20. H ar komm unalbestyrelsen besluttet, at et botilbud skal reorganiseres eller nedlægges, og indebærer det, at beboeren m å flytte, har beboeren krav på et opsigelse s- varsel på 3 måneder. St k. 2. Opsigelse af boligen skal ske skriftligt og til den første hverdag i en m åned, der ikke er dagen før en he l- ligdag. St k. 3. Har komm unalbestyrelsen opsagt boligen i he n- hold til st k. 1, har beboeren ret til at få en anden bolig stillet til rådighed, sv arende til den bolig som beboeren er berettiget til i henhold til kommunalbest yrelsens a f- gørelse. 22. Uenighed mellem komm unalbestyrelsen og bebo e- ren om beboerens rettigheder i henhold til denne b e- kendtgørelse kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og admin i- stration på det sociale område. Dog skal uenighed om komm unalbest yrelsens erst atningskrav mod beboeren e f- ter fraflytning indbringes for domstolene. Uddrag af lov om social pension, lovbekendtgørelse nr. 783 af 9. juli 2012: 14. Personligt t illæg kan udbetales til folkepension i- ster, hvis økonom iske forhold er særlig vanskelige. Kommunen t ræffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økon o- miske forhold. 50. Afgørelser efter denne lov kan påklages efter re g- lerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administr a- tion på det sociale om råde, jf. dog st k. 2. Uddrag af lov om aktiv socialpolitik, lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer: S I D E 5

6 81. Komm unen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkelt udgifter til en person, som har været ude for æ n- dringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afho l- delse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens m uli gheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan norm alt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har ku n- net forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurd e- ring undt agelsesvis yde hjælp til en udgift, der har ku n- net forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt a f- gørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse. 98. St k. 2. Afgørelser om ydelser efter kapitel 10 og 10 a og tilbagebet aling af disse ydelser, jf. 95, kan, medmi n- dre andet er bestemt, indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og a d- ministration på det sociale om råde. Uddrag af lov om boliger for ældre og personer med ha n- dicap, lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. juni 2010: pct. af ejendommens værdi tilvejebringes ved indskud fra lejeren. Når en lejers rettigheder vedrørende en ældrebolig ophører, kan udlejeren foret age modre g- ning i beboerindskuddet for boligt agerens forpligtelser over for udlejeren, herunder for event uelle udgifter til det lejedes kont raktmæssige istandsættelse. St k. 3. Kommunen kan i stedet for at yde et lån efter 54, st k. 3, i lov om individuel boligstøtte yde et beløb til dækning af det i stk. 1, 1. pkt., nævnte indskud, når en lejer i en udlejningsejendom, der ombygges til ældrebolig, i forvejen bebor den ombyggede lejlighed. St k. 4. Komm unen skal yde et beløb til dækning af det i stk. 1, 1. pkt., nævnte tilskud til 1) beboere på plejehjem eller i beskyttet bolig, der nedlægges eller ombygges til ældreboli ger, når beboerne genhuses i ældreboliger eller æ l- dreegnede almennyttige boliger, og 2) beboere, der visiteres fra plejehjem eller b e- skyttet bolig til ældreboliger. S I D E 6

7 Uddrag af lov om leje af almene boliger, lovbekendtgøre lse nr. 961 af 11. august 2010 med senere ændringer: 85. Udlejeren kan opsige lejeaftalen i følgende ti l- fælde: 1) Når udlejeren dokumenterer, at ejendommen skal nedrives, eller at ombygning af ejendommen medf ø- rer, at det lejede må fraflyttes. 86. Opsiges en lejer efter 85, stk. 1, nr. 1, skal udlejeren uden unødigt ophold tilbyde lejeren at l e- je en anden bolig i kommunen. Boligen skal være af passende størrelse, beliggenhed og kvalitet og med passende udstyr. Boligen har en passende større l- se, når den enten har et værelse mere e nd antallet af husstandsmedlemmer eller samme værelsesantal som husstandens tidligere bolig. Udlejeren skal samtidig tilbyde at dække lejerens rimelige og d o- kumenterede flytteudgifter i forbindelse med fly t- ning til en anden bolig. Udlejeren og kommunalb e- styrelsen kan aftale, at kommunalbestyrelsen ove r- tager udlejerens forpligtelser efter 1. pkt. Uddrag af styrelsesloven, lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 med s e- nere ændringer: 48. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at komm une r- ne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigh e- der, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. dog st k. 2 og 3. St k. 3. St atsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage - eller tilsyn smyndigheder kan t age stilling til den pågældende sag. 48 a. St atsforvaltningen beslutter, om der er tilstræ k- keligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører det statslige tilsyn med komm u- nerne i Midtjylland. Det følger af kapitel VI i styrelsesl o- ven. Tilsynet tager ifølge 48, stk. 1, sigte på, at ko m- S I D E 7

8 munerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Til denne lovgivning hører dels skreven lov, dels uskrevne forvaltningsretlige regler, he r- under de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag, jf. styrelseslovens 48, stk. 3. Det bet y- der f.eks., at hvis en kommunal afgørelse kan påklages til det sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnet, kan statsforvaltningen normalt ikke tage stilling til sagen. Statsforvaltningens tilsyn vedrøre r alene lovligheden af kommunernes beslutninger, handlinger og undladelser. Tilsynet kan ikke udtale sig om dispositionernes he n- sigtsmæssighed eller rimelighed, så længe de må anses for lovlige. Statsforvaltningen har i henhold til styrelseslovens 48 a besluttet at rejse en tilsy nssag i anledning af As henvendelse og udtaler følgende: 1. A har klaget over, at kommunen oprindelig fejlinformere de om retten for s beboere til at få kommunal dækning af beboerindskud til de boliger, hvori de blev genhuset. Kommunen har erkendt denne fejl og givet tilsagn om dækning. Statsforvaltningen foretager derfor ikke videre i denne anledning. A har endvidere klaget over den måde, hvorpå kommunen i øvrigt informerede beboere og pårørende om den trufne beslutning om lukning af. Kommunen ses ikke i den forbindelse at have overtrådt regler, hvis overholdelse statsforvaltningen påser. 2. En kommunalbestyrelse, der driver en institution, har som udgangspunkt hjemmel til at træffe de beslutninger, dri f- ten nødvendiggør. Den kan også beslutte at nedlægge i n- stitutionen. Ifølge servicelovens 111, stk. 2, fastsætter social - og integrationsministeren nærmere regler om lejerrettigheder for beboere i længerevarende botilbud efter loven. Med denne hjemmel har ministeren fasts at bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter servic e- loven. I dennes 20, stk. 1, er forudsat, at en kommuna l- S I D E 8

9 bestyrelse kan beslutte at nedlægge et botilbud, f.eks. et plejehjem efter servicelovens 192, og opsige beboerne. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at Herning Kommunalbestyrelse havde hjemmel til at beslutte at lu k- ke. Kommunalbestyrelsens ønske om at opnå kommunale besparelser, ønsket om at tilpasse antallet af plejebol i- ger, den vurdering, at de små plejecen tre ikke er rentable at drive, samt ønsket om at sikre en faglig bæredygtighed på centrene må anses for lovlige motiver for en sådan b e- slutning. Det kan heller ikke anses for ulovligt, at lukni n- gen blev besluttet til gennemførelse inden, et andet plej e- center stod færdigt. 3. Beslutning om at lukke et kommunalt plejehjem forudsæ t- ter, at kommunen opfylder beboernes rettigheder i he n- hold til bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven. Kommunen skal give b e- boere en opsigelsesfrist på mindst 3 måneder. Og den skal tilbyde hver af beboerne en anden bolig, svarende til den, hvortil kommunen har visiteret den pågældende. B e- kendtgørelsen indeholder ikke regler om flyttegodtgørelse til genhusede beboere. Servicelovens 111, stk. 2, der danner grundlaget for b e- kendtgørelsen af 2009, blev vedtaget den 29. maj I bemærkningerne til lovforslaget 1 anførtes det bl.a.: Det er regeringens ønske, at der er en så høj grad af l i- gestilling imellem beboere i boformer efter lov om so cial service (serviceloven) til længerevarende ophold og lej e- re af almene ældre - og handicapboliger som muligt. Det foreslås derfor med dette lovforslag at give beboere i boformer til længerevarende ophold en række af de re t- tigheder, som gælder for lejere efter lov om leje af a l- mene boliger (almenlejeloven). Formålet med lovforsl a- get er således at give beboere i boformer eft er servic e- loven m ulighed for at benytte sig af forskellige rettigh e- der, som lejere i almene boliger har i henhold til alme n- lejeloven, uden at beboerne dermed som sådan bliver l e- jere. Udgangspunktet er, at alle de rettigheder, der er fastsat regler om, skal gælde for alle beboere i de omhandlede botilbud. 1 Lov fo r slag nr. 153, fol ket in gssamlin g (2. samling) : k /samling/20072/lov fo rs lag/l153 /som_ fremsat.htm# d ok S I D E 9

10 Efter almenlejeloven er det udgangspunktet, at lejeaft a- len ikke kan opsiges fr a udlejerens side. Kun når der f o- religger en af de specifikt opregnede grunde i almenlej e- lovens 85, kan udlejeren opsige. I tilfælde af, at alm e- ne ældreboliger skal nedrives eller ombygges, giver a l- menlejeloven udlejer adgang til med 3 måneders varsel at opsige lejemålet, idet lejerne har ret til genhusning i tilsvarende bolig. For plejehjem, herunder friplejehjem, og beskyttede b o- liger gælder, at hvis en komm une træffer afgørelse om, at en beboer skal fraflytte en bolig i plejehjem m.v., må begrundelsen kunne rummes inden for de opsigelse s- grunde, som er omhandlet i kapitel 14 i lov om leje af almene boliger, jf. 3, st k. 6 og 7 i plejehjemsbekend t- gørelsen. Der påt ænkes fastsat regler om, at beboeren ved ops i- gelse som følge af, at botilbudd et skal reorganiseres e l- ler nedlægges, har krav på 3 måneders skrift ligt varsel. Opsigelsesvarslet skal fremgå af boligdokumentet. Hvis komm unalbestyrelsen benytter sig af opsigelsesm u- ligheden, skal kommunalbestyrelsen fort sat sørge for, at beboeren modt ager det tilbud, som denne har ret til e f- ter komm unalbestyrelsens afgørelse. H vis kommunalb e- styrelsen beslutter at nedlægge den boform, som borg e- ren benytter, skal kom munalbest yrelsen derfor st ille en anden bolig til rådighed, som modsvarer kommunalb e- styrelsens afgørelse. Af de citerede bemærkninger fremgår, at det var regeri n- gen ønske, at der er en så høj grad af ligestilling mellem beboerne i boformer efter lov om social service og lej e- re af almene ældre- og handicapboliger som muligt. Der henvistes herefter specifikt til en række rettigheder, som tilkommer lejere af almene boliger, og som tænktes tillagt også beboere af bl.a. plejehjem efter serviceloven. Bl.a. omtaltes beboerens ret til at få udfærdiget et boligdok u- ment, rettigheder vedrørende indf lytningsrapport, samt regler om vedligeholdelse af boligen og om udlejers a d- gang til boligen. I opsigelsestilfælde forudsattes, at pl e- jehjemsbeboere skulle sidestilles med lejere af almenbol i- ger, for så vidt angår opsigelsesgrunde, opsigelsesvarsel og genhusning. Almenboliglovens regel om, at en lejers flytteudgifter skal refunderes ved genhusning, er derimod ikke nævnt i lovforslagets bemærkninger. En bestemmelse S I D E 10

11 som almenboliglovens er som nævnt heller ikke medtaget i den bekendtgørelse, ministeren udsted te på grundlag af servicelovens 111, stk. 2. På den baggrund kan det efter statsforvaltningens opfa t- telse ikke antages, at serviceloven eller nævnte bekend t- gørelse pålægger en kommune en forpligtelse til generelt at godtgøre beboere på plejehjem, drevet efter servicelovens 192, flytteudgifter, når plejehjemmet besluttes lu k- ket og beboerne opsagt. Statsforvaltningen er opmærksom på, at opsagte lejere i almene boliger under visse omstændigheder har ret til godtgørelse fra udlejere af flytteudgifter, jf. lov om leje af almene boliger 86, stk. 1, 4. punktum. Dette kan imi d- lertid efter statsforvaltningens opfattelse ikke i sig selv føre til en tilsvarende pligt for kommunalbestyrelsen som driftsherre til at yde godtgørelse til beboere af plejehjem, der nedlægges. Kommunens konkrete afgørelse om genhusning og vilkår e- ne herfor kan ifølge 22 i bekendtgørelse om lejerre t- tigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven indbringes for det sociale nævn. 4. Statsforvaltningen kan som tilsynsmyndighed ikke udtale sig om rimeligheden eller hensigtsmæssigheden af en kommunal disposition. Når en kommune ikke er forpligtet til at stille en ydelse til rådighed, vil statsforvaltningen almindeligvis ikke udtale sig om kommunens afslag herpå, selvom kommunen eventuelt skulle være berettiget til at stille pågældende ydelse til råd ighed. Herning Kommune har imidlertid over for A begrundet sit afslag på at yde flyttegodtgørelse med, at kommunen ikke har hjemmel til at yde sådan godtgørelse. Derfor bemæ r- ker statsforvaltningen følgende. En kommune har efter de uskrevne, såkaldte komm unalfuldmagtsregler adgang til at foretage visse dispositioner af økonomisk karakter, også selvom der ikke er udtrykk e- lig lovhjemmel dertil 2. For kommunens ret til at foretage sådanne dispositioner er der på grundlag af især tilsynsmyndighedernes praksis opstillet en række begrænsninger. Blandt andet er det fast antaget, at en kommune ikke må understøtte eller begunstige enkeltpersoner økonomisk uden hjemmel i en 2 Om kommunal fuldmagt sregl ern e g enerelt kan f.e ks. hen vises t il Ka r- sten Revsb echs Kommun ernes Opgave r, 2010, si d e 25 ff. S I D E 11

12 af Folketinget vedtagen lov 3. Hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål med en kommune s disposition, ind ebærer den omstændighed, at dispositionen er til fordel for en enkeltperson, dog ikke, at dispositionen af den grund bl i- ver ulovlig. Statsforvaltningen finder ikke, at Herning Kommune ved at udbetale flyttegodtgørelse til beboerne har kunnet opnå noget kommunalt formål, som den ikke lige fuldt kunne opnå uden. Forbuddet mod begunstigelse af enkeltpersoner hindrer ikke, at en kommune udbetaler erstatning til en person, hvis kommunen f.eks. er blevet dømt til eller i øvrigt a n- ser sig retligt forpligtet til at udbetale sådan erstatning. Det må som tidligere nævnt antages, at Herning Komm u- nalbestyrelses beslutning om at lukke plejehjemmet havde lovhjemmel og heller ikke på andet grundlag var uretmæssig. Medmindre kommunen på andet grundlag skulle have pådraget sig erstatningspligt over for en eller flere beboere, er kommunen derfor ikke forpligtet til at erstatte beboernes flytteudgifter. Gjorde den det alligevel ud fra kulancebetragtninger eller lignende, kunne det efter statsforvaltningens opfattelse anses som et ulovligt tilskud til enkeltpersoner. Hvis et anliggende er reguleret ved en lovbestemmelse, e l- ler hvis det i en lovbestemmelse må anses for forudsat, at der med denne er taget stilling til, hvordan et givet fo r- hold skal reguleres, kan det afskære kommunens ret til at disponere på området. Statsforvaltningen noterer sig i denne sammenhæng, at plejehjemsbeboeres rettigheder er temmelig nøje reguleret i servicelovens 192 og tilkny t- tede regler, og at en pligt til at betale flyttegodtgørelse ikke er nævnt blandt den række af forpligtelser, en ko m- mune har ved nedlæggelse af et plejehjem. Statsforvaltningen noterer sig endvidere, at plejehjemsbeboere efter lov om social pension 14, stk. 1, eventuelt lov om aktiv socialpolitik 81, kan søge om og efter omstændighede r- ne opnå hjælp til f.eks. flytteudgifter. På den baggrund finder statsforvaltningen, at Herning Kommune heller ikke på ulovbestemt grundlag ville have haft fornøden hjemmel til at godtgøre flytteudgi fter for de beboere på, der måtte flytte som følge af beslutningen om at nedlægge plejehjemmet. 3 Se f.ek s. samm e bog side 65 ff. S I D E 12

13 5. Uenighed mellem kommunalbestyrelsen og beboeren om beboerens rettigheder i henhold til bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serv iceloven kan indbringes for det sociale nævn. Det må antages, at denne klageadgang bl.a. kan benyttes, hvis en beboer på et plejehjem, der skal lukkes, er utilfreds med de vi l- kår, hvorunder kommunen vil genhuse beboerne. Herning Kommune ses i kke at have vejledt A eller andre berørte om denne klageadgang, som den ifølge forval t- ningslovens 25 var forpligtet til. Kommunen har som nævnt hjemmel til efter lov om social pension at bevilge et personligt pensionstillæg eller til e f- ter lov om aktiv socialpolitik at bevilge enkeltydelse til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Det må antages, at disse ydelser efter omstændighederne kan besluttes med henblik på dækning af flytteudgifter. Kommunens vejledningspligt efter forvaltningslovens 7 er efter statsforvalt ningens opfattelse ikke opfyldt, i hvert fald ikke over for samtlige beboere, ved brev af 3. februar Statsforvaltningen er ikke bekendt med, at komm u- nen på anden måde har opfyldt sin vejledningsforpligte l- se. Statsforvaltningen beder kommunalbestyre lsen oplyse, hvad den agter at foretage i anledning af denne udtalelse. Herunder bedes oplyst, om kommunalbestyrelsen har eller nu vil informere de berørte i videre omfang om deres stø t- te- og klagemuligheder, end det allerede er sket. Herved bemærkes, at manglende information og klagevejledning i en meddelt afgørelse efter omstændighederne bevirker, at ellers gældende frister, f.eks. for klage, først begynder at løbe fra det tidspunkt, information meddeles. A modtager kopi af dette brev. Det offentliggøres desuden snarest i anonymiseret form på Med venlig hilsen Torben Sørensen Martin Basse S I D E 13

Udmeldelse af børn fra skole

Udmeldelse af børn fra skole 14-06- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Udmeldelse af børn fra skole Du skrev den 4. januar 2011 til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med de midtjyske kommuner 1. Du oplyste, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 448 Offentligt SKR nr 9402 af 03/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Sendt pr. e-post 18-12- 2 0 1 3 Statsforvaltningen har skrevet følgende til Statsautoriseret Revisor Niels Borum Madsen, Kongevejen 3, 3000 Helsingør: T

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune 29-03- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Nyborg Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger Du har sammen med en gruppe borgere rettet henvende l- se til statsforvaltningen vedrørende kommunalbestyre l- sesmedlem Masoum Moradi, som ifølge

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning Boligministeriet nye regler om RSTATNINGS ved byfornyelse boliger B Y F O R N Y L S vejledning Nye regler om erstatningsboliger ved byfornyelse vejledning er udgivet af Boligministeriet, Slotsholmsgade

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 21-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Anders Buhl-Christensen og Hans Kortbæk, byrådsme d- lemmer i Randers, rettede

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-09-2013 01-11-2013113-13 5200247-13 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet.

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet. Statsforvaltningens brev af 15. december 2011 til en kommune 15-12- 2011 T I L S Y N E T Svendborg Kommune har i brev af 19. oktober 2011 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt

Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt Socialministeriet Handicapenheden J.nr. 222-1794 BILAG Rettigheder fra den almene lejelov, der meningsfuldt kan overføres til længerevarende

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS.

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune 23-10- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent X 18-08- 2011 T I L S Y N E T Statsforvaltningen Nordjylland modtog den 13. oktober 2011 en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i Rebilds opkrævning af a f- faldsgebyr.

Læs mere

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges.

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2011 til en borger: 26-08- 2 0 1 1 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget din henvendelse af 1. juli 2010 vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg. Sendt pr. e-post

Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg. Sendt pr. e-post Kalundborg Kommune Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg Sendt pr. e-post 13-02- 2 0 1 3 1. Vores henvendelse I brev af 25. oktober 2012 bad vi Kalundborg Kommune om en udtalelse i anledning af nogle avisartikler

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd 24-06- 2009 Statsforvaltningen har via Det Sociale Nævn modtaget din henvendelse på vegne af Pårørenderådet på Hovedgården af 25. juli 2007

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service +Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Bemyndigelse til at give beboere i boformer efter serviceloven visse lejerrettigheder)

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven

Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven BEK nr 715 af 19/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger I medfør af 192 og 192 a, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 8101023 af 1923. septemberjuli 20124, og 58

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune 2 2-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Rudersdal Kommune Rådhuset Øverødvej Holte

Rudersdal Kommune Rådhuset Øverødvej Holte Rudersdal Kommune Rådhuset Øverødvej 2 2840 Holte 19-02- 2 0 1 4 S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v 1 0 6200 A a b e n r a a J O U R N A L N R. : 2 0 1 3-7 1 2 / 9 3 Vi har skrevet til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner 2012/1 LSV 188 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2012-01707 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. maj 2013 Forslag

Læs mere

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk:

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Sendt pr. e-post 21-10- 2 0 1 4 Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: T i l s y n e t Jeres henvendelse vedrørende Halsnæs Kommune

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 16-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Boliggården, Trækbanen 16, 3000 Helsingør, vedrørende ejendommen matr.nr. 74d Helsingør Overdrev, beliggende H P Christensens

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 26-05- 2 0 1 4 T i l s y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Din henvendelse vedrørende Faxe Kommune

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. 20-06-2007. Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. Resumé: Statsforvaltningen har bl.a. på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 udtalt, er

Læs mere