Herning Kommunalbestyrelse Torvet Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem"

Transkript

1 Herning Kommunalbestyrelse Torvet Herning T I L S Y N E T Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Den 22. marts 2011 skrev A til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. På vegne af pårørende til beboere på d et kommunale plejehjem udtrykte A utilfredshed med Herning Kommunes administration i forbindelse med lukning af plejehjemmet. Kommunen havde næ gtet de genhusede beboere hjælp til flytteudgifter og havde begrundet det med, at kommunen ikke har hjemmel til at yde sådan hjælp. Desuden ankede hun over, at kommunen først ha v- de fejlinformeret om muligheden for at opnå boligin d- skudslån. Herning Kommunalbestyrelse har efter anmodning udtalt sig om sagen til statsforvaltningen i brev af 27. maj Statsforvaltningen har nu afsluttet sin behandling af s a- gen. Statsforvaltningen finder, at Herning Kommunalbestyre l- ses beslutning om at lukke plejehjemmet var lovlig, samt at kommunen ikke var forpligtet eller havde hjemmel til generelt at godtgøre genhusede plejehjemsbeboere d e- res flytteudgifter. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : T I M M I D D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G : T I R S D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Herning Kommune ses ikke at have vejledt og klagevejledt beboerne tilstrækkeligt i forbindelse med genhusningen, herunder om deres muligheder for at søge hjælp til flytt e- udgifter efter pensions- eller sociallovgivningen. Statsforvaltningen beder kommunalbestyrelsen oplyse, hvad den agter at foretage i anledning af denne udtalelse. Herunder bedes oplyst, om kommunal bestyrelsen har informeret eller nu vil informere de berørte i videre omfang

2 om deres støtte- og klagemuligheder, end det allerede er sket. Her følger en nærmere redegørelse for denne konklusion: Sagsfremstilling På sit møde den 14. december 2010 behan dlede Herning Kommunalbestyrelse en sag under overskriften Social - og Sundhedsudvalgets økonomiske udfordringer. Udfordri n- gerne bestod i, at der var udsigt til merforbrug i forhold til budgettet i 2010 og ubalancer også i de følgende år, bl.a. på serviceområdet Sundhed og ældre. Kommuna l- bestyrelsen vedtog blandt en række andre besparelser en lukning af indtil nybygning ibrugtages i 2013, idet det nye plejehjem i forventes at stå klar til indflytning i 2. kvartal 2013 og der afsættes knap 127 mio. kr. til byggeriet. I samme forbindelse vedtoges bl.a., at genhu s- ningsplan for følges nøje af Social- og Sundhedsudva l- get. blev drevet i henhold til servicelovens 192. A skrev den 19. januar 2011 til Herning Kommune. Det skete på vegne af pårørende til beboerne på, Beboere og pårørende på var på et møde den 13. januar 2011 blevet orienteret af Herning Kommune om, at kommunen ikke mente sig forpligtet til at yde nogen form for økon o- misk støtte i forbindelse med flytningen af beboerne til andre plejehjem. A gjorde i sit brev kommunen opmærksom på lov om bol i- ger for ældre og personer med handicap 16, stk. 4, og lov om almene boliger 74. Bestemmelserne handler om hjælp til indskud i almene boliger. Hun oplyste, at det er almindelig praksis i andre kommuner, at der ud over re n- te- og afdragsfrit lån til beboerindskud gives fuld ko m- pensation for flytteudgifter i forbindelse med en tvang s- flytning. Endelig klagede A over kommunens manglende informat i- on af beboere og pårørende. De havde modtaget informationer gennem dagspressen og ikke direkte fra kommu nen. A henviste til servicelovens 10 om kommunens forpli g- telser over for den enkelte borger. Kommunen havde ikke tilbudt oplysning om mulighed for hjælp ifølge anden lo v- givning. Herning Kommune svarede A den 3. februar Beboerne på ville få dækket udgiften til beboerindskud ved S I D E 2

3 indflytning i ældrebolig. Kommunen beklagede den opri n- delige, fejlagtige udmelding på dette punkt. Derimod fastholdt kommunen, at der ikke ville blive ydet økonomisk støtte til beboernes flytteudgifter. Begrunde l- sen for, at Herning Kommune ikke yder økonomisk støtte i forbindelse med flytning fra er, at der ikke findes hjemmel i lovgivningen til at kompensere en bestemt gruppe borgere økonomisk, idet begunstigelse af enkeltpersoner ikke er lovligt i henhold til kommunalfuldma g- ten. Det oplystes, at der i sociallovgivningen findes m u- lighed for at søge om hjælp til konkrete udgifter, heru n- der flytteudgifter, og at afgørelse om ret til sådan hjælp afgøres ved en individuel vurdering efter gældende regler. Kommunen erkendte, at den kunne have informeret de b e- rørte borgere skriftligt om den af kommunalbestyrelsen trufne beslutning og om de praktiske forhold i forbindelse med flytning. Sådanne informationsbreve ville sna rest blive udsendt til beboere og pårørende. A henvendte sig herefter den 22. marts 2011 til statsfo r- valtningen. Det skete på vegne af pårørende til beboer ne på. Hun fandt, at kommunens fortolkning af kommuna l- fuldmagten er noget søgt: Der er netop ikke tale om, at enkeltpersoner bliver begunstiget. Der er tale om, at ho l- de den enkelte, lille gruppe borgere skadesløs efter en kommunal beslutning, og derfor er der hjemmel i lovgivningen til at yde denne erstatning. Det er derfor, efter vores opfattelse, et spørgsmål om Herning Kommune vil yde denne erstatning, ikke om de kan. Om muligheden for individuel hjælp e fter den sociale lovgivning bemærkede A, at denne gruppe borgere typisk har lidt på kistebunden til begravelsesomkostninger og derfor ligger uden for den sociale lovgivning. Herning Kommunalbestyrelses høringssvar af 27. maj 2011 til statsforvaltninge n oplyste, at beslutningen om at lukke var begrundet i behovet for kommunale bespare l- ser, ønsket om at tilpasse antallet af plejeboliger, den vurdering, at de små plejecentre ikke er rentable at drive, samt ønsket om at sikre en faglig bæredygtighed på c entrene. Kommunen skrev, at en forudsætning for, at ko m- munen kan kompensere beboerne for flytteudgifter, er en klar lovhjemmel, og at denne lovhjemmel ikke forefindes. Det tilføjedes: Lovhjemmel til dækning af flytteudgifter findes i alme n- lejelovens 86, st k. 1, h vorefter en udlejer skal dække lejers rimelige og dokumenterede flytteudgifter i forbi n- delse med flytning til anden bolig, når der er sket ops i- S I D E 3

4 gelse på grund af nedrivning eller ombygning, jf. alme n- lejeloven 85, st k. 1, nr. 1. Socialministeriet har på forespørgsel oplyst telefonisk, at en politisk beslutning om lukning ikke kan sidestilles med nedrivning eller ombygning, og idet lukning af er sket på baggrund af besparelser og tilpasning af kapac i- teten af t idssvarende plejeboliger, ses denne bestemmelse ikke at være anvendelig. Herning Kommune har den 9. august 2012 oplyst til stat s- forvaltningen, at i alt 13 beboere måtte fraflytte efter beslutningen om lukning. De blev genhuset i fem af ko m- munens ældrecentre i marts-april Regelgrundlag I dette afsnit gengives de bestemmelser i lovgivningen, hvortil der vil blive henvist i statsforvaltningens udtalelse. Ud over de gengivne bestemmelser i skreven lovgivning vil der blive henvist til de såkaldte kommunalfuldmagtsre g- ler. Det er uskrevne regler, hvorefter en kommune kan disponere økonomisk uden udtrykkelig hjemmel i en af Folketinget vedtagen lov. Uddrag af serviceloven, lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012: 111. Boformer efter denne lov er ikke om fattet af lej e- lovgivningen. St k. 2. Social - og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om lejerrettigheder for beboere i læng e- revarende botilbud efter denne lov Regionsrådet og komm unalbest yrelsen driver de bestående plejehjem og beskyttede boliger ef ter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dog kan komm unen ikke opkræve betaling for den særlige service m.v. som følge af plejehjemsopholdet. Social - og integrationsministeren fast sætter i en bekendtgørelse regler herom, herunder regler, der er tilnærmet reglerne for ældreboliger og plejeboliger efter lov om alm ene boliger m.v., og regler om beskyttelse mod ufrivillig flytning i n- den for et plejehjem eller en beskyttet bolig. Uddrag af bekendtgørelse nr. 397 af 25. maj 2009 om lejerrettigheder til beboere i visse tilbud efter serviceloven: 1. Bekendtgørelsen gælder for: S I D E 4

5 2) Beboere i plejehjem og beskyttede boliger efter servicelovens 192 og beboere i plejehjem og b e- skyttede boliger, som drives efter 1, st k. 2, i bekendtgørelse nr af 12. decem ber 2006 om plejehjem og beskyttede boliger. 20. H ar komm unalbestyrelsen besluttet, at et botilbud skal reorganiseres eller nedlægges, og indebærer det, at beboeren m å flytte, har beboeren krav på et opsigelse s- varsel på 3 måneder. St k. 2. Opsigelse af boligen skal ske skriftligt og til den første hverdag i en m åned, der ikke er dagen før en he l- ligdag. St k. 3. Har komm unalbestyrelsen opsagt boligen i he n- hold til st k. 1, har beboeren ret til at få en anden bolig stillet til rådighed, sv arende til den bolig som beboeren er berettiget til i henhold til kommunalbest yrelsens a f- gørelse. 22. Uenighed mellem komm unalbestyrelsen og bebo e- ren om beboerens rettigheder i henhold til denne b e- kendtgørelse kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og admin i- stration på det sociale område. Dog skal uenighed om komm unalbest yrelsens erst atningskrav mod beboeren e f- ter fraflytning indbringes for domstolene. Uddrag af lov om social pension, lovbekendtgørelse nr. 783 af 9. juli 2012: 14. Personligt t illæg kan udbetales til folkepension i- ster, hvis økonom iske forhold er særlig vanskelige. Kommunen t ræffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økon o- miske forhold. 50. Afgørelser efter denne lov kan påklages efter re g- lerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administr a- tion på det sociale om råde, jf. dog st k. 2. Uddrag af lov om aktiv socialpolitik, lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer: S I D E 5

6 81. Komm unen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkelt udgifter til en person, som har været ude for æ n- dringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afho l- delse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens m uli gheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan norm alt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har ku n- net forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurd e- ring undt agelsesvis yde hjælp til en udgift, der har ku n- net forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt a f- gørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse. 98. St k. 2. Afgørelser om ydelser efter kapitel 10 og 10 a og tilbagebet aling af disse ydelser, jf. 95, kan, medmi n- dre andet er bestemt, indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og a d- ministration på det sociale om råde. Uddrag af lov om boliger for ældre og personer med ha n- dicap, lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. juni 2010: pct. af ejendommens værdi tilvejebringes ved indskud fra lejeren. Når en lejers rettigheder vedrørende en ældrebolig ophører, kan udlejeren foret age modre g- ning i beboerindskuddet for boligt agerens forpligtelser over for udlejeren, herunder for event uelle udgifter til det lejedes kont raktmæssige istandsættelse. St k. 3. Kommunen kan i stedet for at yde et lån efter 54, st k. 3, i lov om individuel boligstøtte yde et beløb til dækning af det i stk. 1, 1. pkt., nævnte indskud, når en lejer i en udlejningsejendom, der ombygges til ældrebolig, i forvejen bebor den ombyggede lejlighed. St k. 4. Komm unen skal yde et beløb til dækning af det i stk. 1, 1. pkt., nævnte tilskud til 1) beboere på plejehjem eller i beskyttet bolig, der nedlægges eller ombygges til ældreboli ger, når beboerne genhuses i ældreboliger eller æ l- dreegnede almennyttige boliger, og 2) beboere, der visiteres fra plejehjem eller b e- skyttet bolig til ældreboliger. S I D E 6

7 Uddrag af lov om leje af almene boliger, lovbekendtgøre lse nr. 961 af 11. august 2010 med senere ændringer: 85. Udlejeren kan opsige lejeaftalen i følgende ti l- fælde: 1) Når udlejeren dokumenterer, at ejendommen skal nedrives, eller at ombygning af ejendommen medf ø- rer, at det lejede må fraflyttes. 86. Opsiges en lejer efter 85, stk. 1, nr. 1, skal udlejeren uden unødigt ophold tilbyde lejeren at l e- je en anden bolig i kommunen. Boligen skal være af passende størrelse, beliggenhed og kvalitet og med passende udstyr. Boligen har en passende større l- se, når den enten har et værelse mere e nd antallet af husstandsmedlemmer eller samme værelsesantal som husstandens tidligere bolig. Udlejeren skal samtidig tilbyde at dække lejerens rimelige og d o- kumenterede flytteudgifter i forbindelse med fly t- ning til en anden bolig. Udlejeren og kommunalb e- styrelsen kan aftale, at kommunalbestyrelsen ove r- tager udlejerens forpligtelser efter 1. pkt. Uddrag af styrelsesloven, lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 med s e- nere ændringer: 48. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at komm une r- ne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigh e- der, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. dog st k. 2 og 3. St k. 3. St atsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage - eller tilsyn smyndigheder kan t age stilling til den pågældende sag. 48 a. St atsforvaltningen beslutter, om der er tilstræ k- keligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører det statslige tilsyn med komm u- nerne i Midtjylland. Det følger af kapitel VI i styrelsesl o- ven. Tilsynet tager ifølge 48, stk. 1, sigte på, at ko m- S I D E 7

8 munerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Til denne lovgivning hører dels skreven lov, dels uskrevne forvaltningsretlige regler, he r- under de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag, jf. styrelseslovens 48, stk. 3. Det bet y- der f.eks., at hvis en kommunal afgørelse kan påklages til det sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnet, kan statsforvaltningen normalt ikke tage stilling til sagen. Statsforvaltningens tilsyn vedrøre r alene lovligheden af kommunernes beslutninger, handlinger og undladelser. Tilsynet kan ikke udtale sig om dispositionernes he n- sigtsmæssighed eller rimelighed, så længe de må anses for lovlige. Statsforvaltningen har i henhold til styrelseslovens 48 a besluttet at rejse en tilsy nssag i anledning af As henvendelse og udtaler følgende: 1. A har klaget over, at kommunen oprindelig fejlinformere de om retten for s beboere til at få kommunal dækning af beboerindskud til de boliger, hvori de blev genhuset. Kommunen har erkendt denne fejl og givet tilsagn om dækning. Statsforvaltningen foretager derfor ikke videre i denne anledning. A har endvidere klaget over den måde, hvorpå kommunen i øvrigt informerede beboere og pårørende om den trufne beslutning om lukning af. Kommunen ses ikke i den forbindelse at have overtrådt regler, hvis overholdelse statsforvaltningen påser. 2. En kommunalbestyrelse, der driver en institution, har som udgangspunkt hjemmel til at træffe de beslutninger, dri f- ten nødvendiggør. Den kan også beslutte at nedlægge i n- stitutionen. Ifølge servicelovens 111, stk. 2, fastsætter social - og integrationsministeren nærmere regler om lejerrettigheder for beboere i længerevarende botilbud efter loven. Med denne hjemmel har ministeren fasts at bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter servic e- loven. I dennes 20, stk. 1, er forudsat, at en kommuna l- S I D E 8

9 bestyrelse kan beslutte at nedlægge et botilbud, f.eks. et plejehjem efter servicelovens 192, og opsige beboerne. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at Herning Kommunalbestyrelse havde hjemmel til at beslutte at lu k- ke. Kommunalbestyrelsens ønske om at opnå kommunale besparelser, ønsket om at tilpasse antallet af plejebol i- ger, den vurdering, at de små plejecen tre ikke er rentable at drive, samt ønsket om at sikre en faglig bæredygtighed på centrene må anses for lovlige motiver for en sådan b e- slutning. Det kan heller ikke anses for ulovligt, at lukni n- gen blev besluttet til gennemførelse inden, et andet plej e- center stod færdigt. 3. Beslutning om at lukke et kommunalt plejehjem forudsæ t- ter, at kommunen opfylder beboernes rettigheder i he n- hold til bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven. Kommunen skal give b e- boere en opsigelsesfrist på mindst 3 måneder. Og den skal tilbyde hver af beboerne en anden bolig, svarende til den, hvortil kommunen har visiteret den pågældende. B e- kendtgørelsen indeholder ikke regler om flyttegodtgørelse til genhusede beboere. Servicelovens 111, stk. 2, der danner grundlaget for b e- kendtgørelsen af 2009, blev vedtaget den 29. maj I bemærkningerne til lovforslaget 1 anførtes det bl.a.: Det er regeringens ønske, at der er en så høj grad af l i- gestilling imellem beboere i boformer efter lov om so cial service (serviceloven) til længerevarende ophold og lej e- re af almene ældre - og handicapboliger som muligt. Det foreslås derfor med dette lovforslag at give beboere i boformer til længerevarende ophold en række af de re t- tigheder, som gælder for lejere efter lov om leje af a l- mene boliger (almenlejeloven). Formålet med lovforsl a- get er således at give beboere i boformer eft er servic e- loven m ulighed for at benytte sig af forskellige rettigh e- der, som lejere i almene boliger har i henhold til alme n- lejeloven, uden at beboerne dermed som sådan bliver l e- jere. Udgangspunktet er, at alle de rettigheder, der er fastsat regler om, skal gælde for alle beboere i de omhandlede botilbud. 1 Lov fo r slag nr. 153, fol ket in gssamlin g (2. samling) : k /samling/20072/lov fo rs lag/l153 /som_ fremsat.htm# d ok S I D E 9

10 Efter almenlejeloven er det udgangspunktet, at lejeaft a- len ikke kan opsiges fr a udlejerens side. Kun når der f o- religger en af de specifikt opregnede grunde i almenlej e- lovens 85, kan udlejeren opsige. I tilfælde af, at alm e- ne ældreboliger skal nedrives eller ombygges, giver a l- menlejeloven udlejer adgang til med 3 måneders varsel at opsige lejemålet, idet lejerne har ret til genhusning i tilsvarende bolig. For plejehjem, herunder friplejehjem, og beskyttede b o- liger gælder, at hvis en komm une træffer afgørelse om, at en beboer skal fraflytte en bolig i plejehjem m.v., må begrundelsen kunne rummes inden for de opsigelse s- grunde, som er omhandlet i kapitel 14 i lov om leje af almene boliger, jf. 3, st k. 6 og 7 i plejehjemsbekend t- gørelsen. Der påt ænkes fastsat regler om, at beboeren ved ops i- gelse som følge af, at botilbudd et skal reorganiseres e l- ler nedlægges, har krav på 3 måneders skrift ligt varsel. Opsigelsesvarslet skal fremgå af boligdokumentet. Hvis komm unalbestyrelsen benytter sig af opsigelsesm u- ligheden, skal kommunalbestyrelsen fort sat sørge for, at beboeren modt ager det tilbud, som denne har ret til e f- ter komm unalbestyrelsens afgørelse. H vis kommunalb e- styrelsen beslutter at nedlægge den boform, som borg e- ren benytter, skal kom munalbest yrelsen derfor st ille en anden bolig til rådighed, som modsvarer kommunalb e- styrelsens afgørelse. Af de citerede bemærkninger fremgår, at det var regeri n- gen ønske, at der er en så høj grad af ligestilling mellem beboerne i boformer efter lov om social service og lej e- re af almene ældre- og handicapboliger som muligt. Der henvistes herefter specifikt til en række rettigheder, som tilkommer lejere af almene boliger, og som tænktes tillagt også beboere af bl.a. plejehjem efter serviceloven. Bl.a. omtaltes beboerens ret til at få udfærdiget et boligdok u- ment, rettigheder vedrørende indf lytningsrapport, samt regler om vedligeholdelse af boligen og om udlejers a d- gang til boligen. I opsigelsestilfælde forudsattes, at pl e- jehjemsbeboere skulle sidestilles med lejere af almenbol i- ger, for så vidt angår opsigelsesgrunde, opsigelsesvarsel og genhusning. Almenboliglovens regel om, at en lejers flytteudgifter skal refunderes ved genhusning, er derimod ikke nævnt i lovforslagets bemærkninger. En bestemmelse S I D E 10

11 som almenboliglovens er som nævnt heller ikke medtaget i den bekendtgørelse, ministeren udsted te på grundlag af servicelovens 111, stk. 2. På den baggrund kan det efter statsforvaltningens opfa t- telse ikke antages, at serviceloven eller nævnte bekend t- gørelse pålægger en kommune en forpligtelse til generelt at godtgøre beboere på plejehjem, drevet efter servicelovens 192, flytteudgifter, når plejehjemmet besluttes lu k- ket og beboerne opsagt. Statsforvaltningen er opmærksom på, at opsagte lejere i almene boliger under visse omstændigheder har ret til godtgørelse fra udlejere af flytteudgifter, jf. lov om leje af almene boliger 86, stk. 1, 4. punktum. Dette kan imi d- lertid efter statsforvaltningens opfattelse ikke i sig selv føre til en tilsvarende pligt for kommunalbestyrelsen som driftsherre til at yde godtgørelse til beboere af plejehjem, der nedlægges. Kommunens konkrete afgørelse om genhusning og vilkår e- ne herfor kan ifølge 22 i bekendtgørelse om lejerre t- tigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven indbringes for det sociale nævn. 4. Statsforvaltningen kan som tilsynsmyndighed ikke udtale sig om rimeligheden eller hensigtsmæssigheden af en kommunal disposition. Når en kommune ikke er forpligtet til at stille en ydelse til rådighed, vil statsforvaltningen almindeligvis ikke udtale sig om kommunens afslag herpå, selvom kommunen eventuelt skulle være berettiget til at stille pågældende ydelse til råd ighed. Herning Kommune har imidlertid over for A begrundet sit afslag på at yde flyttegodtgørelse med, at kommunen ikke har hjemmel til at yde sådan godtgørelse. Derfor bemæ r- ker statsforvaltningen følgende. En kommune har efter de uskrevne, såkaldte komm unalfuldmagtsregler adgang til at foretage visse dispositioner af økonomisk karakter, også selvom der ikke er udtrykk e- lig lovhjemmel dertil 2. For kommunens ret til at foretage sådanne dispositioner er der på grundlag af især tilsynsmyndighedernes praksis opstillet en række begrænsninger. Blandt andet er det fast antaget, at en kommune ikke må understøtte eller begunstige enkeltpersoner økonomisk uden hjemmel i en 2 Om kommunal fuldmagt sregl ern e g enerelt kan f.e ks. hen vises t il Ka r- sten Revsb echs Kommun ernes Opgave r, 2010, si d e 25 ff. S I D E 11

12 af Folketinget vedtagen lov 3. Hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål med en kommune s disposition, ind ebærer den omstændighed, at dispositionen er til fordel for en enkeltperson, dog ikke, at dispositionen af den grund bl i- ver ulovlig. Statsforvaltningen finder ikke, at Herning Kommune ved at udbetale flyttegodtgørelse til beboerne har kunnet opnå noget kommunalt formål, som den ikke lige fuldt kunne opnå uden. Forbuddet mod begunstigelse af enkeltpersoner hindrer ikke, at en kommune udbetaler erstatning til en person, hvis kommunen f.eks. er blevet dømt til eller i øvrigt a n- ser sig retligt forpligtet til at udbetale sådan erstatning. Det må som tidligere nævnt antages, at Herning Komm u- nalbestyrelses beslutning om at lukke plejehjemmet havde lovhjemmel og heller ikke på andet grundlag var uretmæssig. Medmindre kommunen på andet grundlag skulle have pådraget sig erstatningspligt over for en eller flere beboere, er kommunen derfor ikke forpligtet til at erstatte beboernes flytteudgifter. Gjorde den det alligevel ud fra kulancebetragtninger eller lignende, kunne det efter statsforvaltningens opfattelse anses som et ulovligt tilskud til enkeltpersoner. Hvis et anliggende er reguleret ved en lovbestemmelse, e l- ler hvis det i en lovbestemmelse må anses for forudsat, at der med denne er taget stilling til, hvordan et givet fo r- hold skal reguleres, kan det afskære kommunens ret til at disponere på området. Statsforvaltningen noterer sig i denne sammenhæng, at plejehjemsbeboeres rettigheder er temmelig nøje reguleret i servicelovens 192 og tilkny t- tede regler, og at en pligt til at betale flyttegodtgørelse ikke er nævnt blandt den række af forpligtelser, en ko m- mune har ved nedlæggelse af et plejehjem. Statsforvaltningen noterer sig endvidere, at plejehjemsbeboere efter lov om social pension 14, stk. 1, eventuelt lov om aktiv socialpolitik 81, kan søge om og efter omstændighede r- ne opnå hjælp til f.eks. flytteudgifter. På den baggrund finder statsforvaltningen, at Herning Kommune heller ikke på ulovbestemt grundlag ville have haft fornøden hjemmel til at godtgøre flytteudgi fter for de beboere på, der måtte flytte som følge af beslutningen om at nedlægge plejehjemmet. 3 Se f.ek s. samm e bog side 65 ff. S I D E 12

13 5. Uenighed mellem kommunalbestyrelsen og beboeren om beboerens rettigheder i henhold til bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serv iceloven kan indbringes for det sociale nævn. Det må antages, at denne klageadgang bl.a. kan benyttes, hvis en beboer på et plejehjem, der skal lukkes, er utilfreds med de vi l- kår, hvorunder kommunen vil genhuse beboerne. Herning Kommune ses i kke at have vejledt A eller andre berørte om denne klageadgang, som den ifølge forval t- ningslovens 25 var forpligtet til. Kommunen har som nævnt hjemmel til efter lov om social pension at bevilge et personligt pensionstillæg eller til e f- ter lov om aktiv socialpolitik at bevilge enkeltydelse til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Det må antages, at disse ydelser efter omstændighederne kan besluttes med henblik på dækning af flytteudgifter. Kommunens vejledningspligt efter forvaltningslovens 7 er efter statsforvalt ningens opfattelse ikke opfyldt, i hvert fald ikke over for samtlige beboere, ved brev af 3. februar Statsforvaltningen er ikke bekendt med, at komm u- nen på anden måde har opfyldt sin vejledningsforpligte l- se. Statsforvaltningen beder kommunalbestyre lsen oplyse, hvad den agter at foretage i anledning af denne udtalelse. Herunder bedes oplyst, om kommunalbestyrelsen har eller nu vil informere de berørte i videre omfang om deres stø t- te- og klagemuligheder, end det allerede er sket. Herved bemærkes, at manglende information og klagevejledning i en meddelt afgørelse efter omstændighederne bevirker, at ellers gældende frister, f.eks. for klage, først begynder at løbe fra det tidspunkt, information meddeles. A modtager kopi af dette brev. Det offentliggøres desuden snarest i anonymiseret form på Med venlig hilsen Torben Sørensen Martin Basse S I D E 13

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg 17-02- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Advokat Poul Gudberg, Silkeborg, skrev den 18. august 2011 til Statsforvaltningen

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

... .--. STATSFORVALTNINGEN ~ HOVEDSTADEN. Peter Mosegaard Hjortensgade 7,2. sal 8000 Århus C. Vedr. Gaderummet

... .--. STATSFORVALTNINGEN ~ HOVEDSTADEN. Peter Mosegaard Hjortensgade 7,2. sal 8000 Århus C. Vedr. Gaderummet .--. STATSFORVALTNINGEN ~ HOVEDSTADEN... Peter Mosegaard Hjortensgade 7,2. sal 8000 Århus C 01 07 2009 Vedr. Gaderummet De har i brev af 19. juni 2008 på vegne af Gaderummets brugere klaget til Statsforvaltningen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner 15-12- 2014 Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring T i l s y n e t Skanderborg, Høje-Taastrup samt Holbæk Kommuner har rettet henvendelse

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere