Herning Kommunalbestyrelse Torvet Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem"

Transkript

1 Herning Kommunalbestyrelse Torvet Herning T I L S Y N E T Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Den 22. marts 2011 skrev A til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. På vegne af pårørende til beboere på d et kommunale plejehjem udtrykte A utilfredshed med Herning Kommunes administration i forbindelse med lukning af plejehjemmet. Kommunen havde næ gtet de genhusede beboere hjælp til flytteudgifter og havde begrundet det med, at kommunen ikke har hjemmel til at yde sådan hjælp. Desuden ankede hun over, at kommunen først ha v- de fejlinformeret om muligheden for at opnå boligin d- skudslån. Herning Kommunalbestyrelse har efter anmodning udtalt sig om sagen til statsforvaltningen i brev af 27. maj Statsforvaltningen har nu afsluttet sin behandling af s a- gen. Statsforvaltningen finder, at Herning Kommunalbestyre l- ses beslutning om at lukke plejehjemmet var lovlig, samt at kommunen ikke var forpligtet eller havde hjemmel til generelt at godtgøre genhusede plejehjemsbeboere d e- res flytteudgifter. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : T I M M I D D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G : T I R S D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Herning Kommune ses ikke at have vejledt og klagevejledt beboerne tilstrækkeligt i forbindelse med genhusningen, herunder om deres muligheder for at søge hjælp til flytt e- udgifter efter pensions- eller sociallovgivningen. Statsforvaltningen beder kommunalbestyrelsen oplyse, hvad den agter at foretage i anledning af denne udtalelse. Herunder bedes oplyst, om kommunal bestyrelsen har informeret eller nu vil informere de berørte i videre omfang

2 om deres støtte- og klagemuligheder, end det allerede er sket. Her følger en nærmere redegørelse for denne konklusion: Sagsfremstilling På sit møde den 14. december 2010 behan dlede Herning Kommunalbestyrelse en sag under overskriften Social - og Sundhedsudvalgets økonomiske udfordringer. Udfordri n- gerne bestod i, at der var udsigt til merforbrug i forhold til budgettet i 2010 og ubalancer også i de følgende år, bl.a. på serviceområdet Sundhed og ældre. Kommuna l- bestyrelsen vedtog blandt en række andre besparelser en lukning af indtil nybygning ibrugtages i 2013, idet det nye plejehjem i forventes at stå klar til indflytning i 2. kvartal 2013 og der afsættes knap 127 mio. kr. til byggeriet. I samme forbindelse vedtoges bl.a., at genhu s- ningsplan for følges nøje af Social- og Sundhedsudva l- get. blev drevet i henhold til servicelovens 192. A skrev den 19. januar 2011 til Herning Kommune. Det skete på vegne af pårørende til beboerne på, Beboere og pårørende på var på et møde den 13. januar 2011 blevet orienteret af Herning Kommune om, at kommunen ikke mente sig forpligtet til at yde nogen form for økon o- misk støtte i forbindelse med flytningen af beboerne til andre plejehjem. A gjorde i sit brev kommunen opmærksom på lov om bol i- ger for ældre og personer med handicap 16, stk. 4, og lov om almene boliger 74. Bestemmelserne handler om hjælp til indskud i almene boliger. Hun oplyste, at det er almindelig praksis i andre kommuner, at der ud over re n- te- og afdragsfrit lån til beboerindskud gives fuld ko m- pensation for flytteudgifter i forbindelse med en tvang s- flytning. Endelig klagede A over kommunens manglende informat i- on af beboere og pårørende. De havde modtaget informationer gennem dagspressen og ikke direkte fra kommu nen. A henviste til servicelovens 10 om kommunens forpli g- telser over for den enkelte borger. Kommunen havde ikke tilbudt oplysning om mulighed for hjælp ifølge anden lo v- givning. Herning Kommune svarede A den 3. februar Beboerne på ville få dækket udgiften til beboerindskud ved S I D E 2

3 indflytning i ældrebolig. Kommunen beklagede den opri n- delige, fejlagtige udmelding på dette punkt. Derimod fastholdt kommunen, at der ikke ville blive ydet økonomisk støtte til beboernes flytteudgifter. Begrunde l- sen for, at Herning Kommune ikke yder økonomisk støtte i forbindelse med flytning fra er, at der ikke findes hjemmel i lovgivningen til at kompensere en bestemt gruppe borgere økonomisk, idet begunstigelse af enkeltpersoner ikke er lovligt i henhold til kommunalfuldma g- ten. Det oplystes, at der i sociallovgivningen findes m u- lighed for at søge om hjælp til konkrete udgifter, heru n- der flytteudgifter, og at afgørelse om ret til sådan hjælp afgøres ved en individuel vurdering efter gældende regler. Kommunen erkendte, at den kunne have informeret de b e- rørte borgere skriftligt om den af kommunalbestyrelsen trufne beslutning og om de praktiske forhold i forbindelse med flytning. Sådanne informationsbreve ville sna rest blive udsendt til beboere og pårørende. A henvendte sig herefter den 22. marts 2011 til statsfo r- valtningen. Det skete på vegne af pårørende til beboer ne på. Hun fandt, at kommunens fortolkning af kommuna l- fuldmagten er noget søgt: Der er netop ikke tale om, at enkeltpersoner bliver begunstiget. Der er tale om, at ho l- de den enkelte, lille gruppe borgere skadesløs efter en kommunal beslutning, og derfor er der hjemmel i lovgivningen til at yde denne erstatning. Det er derfor, efter vores opfattelse, et spørgsmål om Herning Kommune vil yde denne erstatning, ikke om de kan. Om muligheden for individuel hjælp e fter den sociale lovgivning bemærkede A, at denne gruppe borgere typisk har lidt på kistebunden til begravelsesomkostninger og derfor ligger uden for den sociale lovgivning. Herning Kommunalbestyrelses høringssvar af 27. maj 2011 til statsforvaltninge n oplyste, at beslutningen om at lukke var begrundet i behovet for kommunale bespare l- ser, ønsket om at tilpasse antallet af plejeboliger, den vurdering, at de små plejecentre ikke er rentable at drive, samt ønsket om at sikre en faglig bæredygtighed på c entrene. Kommunen skrev, at en forudsætning for, at ko m- munen kan kompensere beboerne for flytteudgifter, er en klar lovhjemmel, og at denne lovhjemmel ikke forefindes. Det tilføjedes: Lovhjemmel til dækning af flytteudgifter findes i alme n- lejelovens 86, st k. 1, h vorefter en udlejer skal dække lejers rimelige og dokumenterede flytteudgifter i forbi n- delse med flytning til anden bolig, når der er sket ops i- S I D E 3

4 gelse på grund af nedrivning eller ombygning, jf. alme n- lejeloven 85, st k. 1, nr. 1. Socialministeriet har på forespørgsel oplyst telefonisk, at en politisk beslutning om lukning ikke kan sidestilles med nedrivning eller ombygning, og idet lukning af er sket på baggrund af besparelser og tilpasning af kapac i- teten af t idssvarende plejeboliger, ses denne bestemmelse ikke at være anvendelig. Herning Kommune har den 9. august 2012 oplyst til stat s- forvaltningen, at i alt 13 beboere måtte fraflytte efter beslutningen om lukning. De blev genhuset i fem af ko m- munens ældrecentre i marts-april Regelgrundlag I dette afsnit gengives de bestemmelser i lovgivningen, hvortil der vil blive henvist i statsforvaltningens udtalelse. Ud over de gengivne bestemmelser i skreven lovgivning vil der blive henvist til de såkaldte kommunalfuldmagtsre g- ler. Det er uskrevne regler, hvorefter en kommune kan disponere økonomisk uden udtrykkelig hjemmel i en af Folketinget vedtagen lov. Uddrag af serviceloven, lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012: 111. Boformer efter denne lov er ikke om fattet af lej e- lovgivningen. St k. 2. Social - og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om lejerrettigheder for beboere i læng e- revarende botilbud efter denne lov Regionsrådet og komm unalbest yrelsen driver de bestående plejehjem og beskyttede boliger ef ter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dog kan komm unen ikke opkræve betaling for den særlige service m.v. som følge af plejehjemsopholdet. Social - og integrationsministeren fast sætter i en bekendtgørelse regler herom, herunder regler, der er tilnærmet reglerne for ældreboliger og plejeboliger efter lov om alm ene boliger m.v., og regler om beskyttelse mod ufrivillig flytning i n- den for et plejehjem eller en beskyttet bolig. Uddrag af bekendtgørelse nr. 397 af 25. maj 2009 om lejerrettigheder til beboere i visse tilbud efter serviceloven: 1. Bekendtgørelsen gælder for: S I D E 4

5 2) Beboere i plejehjem og beskyttede boliger efter servicelovens 192 og beboere i plejehjem og b e- skyttede boliger, som drives efter 1, st k. 2, i bekendtgørelse nr af 12. decem ber 2006 om plejehjem og beskyttede boliger. 20. H ar komm unalbestyrelsen besluttet, at et botilbud skal reorganiseres eller nedlægges, og indebærer det, at beboeren m å flytte, har beboeren krav på et opsigelse s- varsel på 3 måneder. St k. 2. Opsigelse af boligen skal ske skriftligt og til den første hverdag i en m åned, der ikke er dagen før en he l- ligdag. St k. 3. Har komm unalbestyrelsen opsagt boligen i he n- hold til st k. 1, har beboeren ret til at få en anden bolig stillet til rådighed, sv arende til den bolig som beboeren er berettiget til i henhold til kommunalbest yrelsens a f- gørelse. 22. Uenighed mellem komm unalbestyrelsen og bebo e- ren om beboerens rettigheder i henhold til denne b e- kendtgørelse kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og admin i- stration på det sociale område. Dog skal uenighed om komm unalbest yrelsens erst atningskrav mod beboeren e f- ter fraflytning indbringes for domstolene. Uddrag af lov om social pension, lovbekendtgørelse nr. 783 af 9. juli 2012: 14. Personligt t illæg kan udbetales til folkepension i- ster, hvis økonom iske forhold er særlig vanskelige. Kommunen t ræffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økon o- miske forhold. 50. Afgørelser efter denne lov kan påklages efter re g- lerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administr a- tion på det sociale om råde, jf. dog st k. 2. Uddrag af lov om aktiv socialpolitik, lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer: S I D E 5

6 81. Komm unen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkelt udgifter til en person, som har været ude for æ n- dringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afho l- delse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens m uli gheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan norm alt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har ku n- net forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurd e- ring undt agelsesvis yde hjælp til en udgift, der har ku n- net forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt a f- gørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse. 98. St k. 2. Afgørelser om ydelser efter kapitel 10 og 10 a og tilbagebet aling af disse ydelser, jf. 95, kan, medmi n- dre andet er bestemt, indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og a d- ministration på det sociale om råde. Uddrag af lov om boliger for ældre og personer med ha n- dicap, lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. juni 2010: pct. af ejendommens værdi tilvejebringes ved indskud fra lejeren. Når en lejers rettigheder vedrørende en ældrebolig ophører, kan udlejeren foret age modre g- ning i beboerindskuddet for boligt agerens forpligtelser over for udlejeren, herunder for event uelle udgifter til det lejedes kont raktmæssige istandsættelse. St k. 3. Kommunen kan i stedet for at yde et lån efter 54, st k. 3, i lov om individuel boligstøtte yde et beløb til dækning af det i stk. 1, 1. pkt., nævnte indskud, når en lejer i en udlejningsejendom, der ombygges til ældrebolig, i forvejen bebor den ombyggede lejlighed. St k. 4. Komm unen skal yde et beløb til dækning af det i stk. 1, 1. pkt., nævnte tilskud til 1) beboere på plejehjem eller i beskyttet bolig, der nedlægges eller ombygges til ældreboli ger, når beboerne genhuses i ældreboliger eller æ l- dreegnede almennyttige boliger, og 2) beboere, der visiteres fra plejehjem eller b e- skyttet bolig til ældreboliger. S I D E 6

7 Uddrag af lov om leje af almene boliger, lovbekendtgøre lse nr. 961 af 11. august 2010 med senere ændringer: 85. Udlejeren kan opsige lejeaftalen i følgende ti l- fælde: 1) Når udlejeren dokumenterer, at ejendommen skal nedrives, eller at ombygning af ejendommen medf ø- rer, at det lejede må fraflyttes. 86. Opsiges en lejer efter 85, stk. 1, nr. 1, skal udlejeren uden unødigt ophold tilbyde lejeren at l e- je en anden bolig i kommunen. Boligen skal være af passende størrelse, beliggenhed og kvalitet og med passende udstyr. Boligen har en passende større l- se, når den enten har et værelse mere e nd antallet af husstandsmedlemmer eller samme værelsesantal som husstandens tidligere bolig. Udlejeren skal samtidig tilbyde at dække lejerens rimelige og d o- kumenterede flytteudgifter i forbindelse med fly t- ning til en anden bolig. Udlejeren og kommunalb e- styrelsen kan aftale, at kommunalbestyrelsen ove r- tager udlejerens forpligtelser efter 1. pkt. Uddrag af styrelsesloven, lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 med s e- nere ændringer: 48. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at komm une r- ne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigh e- der, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. dog st k. 2 og 3. St k. 3. St atsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage - eller tilsyn smyndigheder kan t age stilling til den pågældende sag. 48 a. St atsforvaltningen beslutter, om der er tilstræ k- keligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører det statslige tilsyn med komm u- nerne i Midtjylland. Det følger af kapitel VI i styrelsesl o- ven. Tilsynet tager ifølge 48, stk. 1, sigte på, at ko m- S I D E 7

8 munerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Til denne lovgivning hører dels skreven lov, dels uskrevne forvaltningsretlige regler, he r- under de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag, jf. styrelseslovens 48, stk. 3. Det bet y- der f.eks., at hvis en kommunal afgørelse kan påklages til det sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnet, kan statsforvaltningen normalt ikke tage stilling til sagen. Statsforvaltningens tilsyn vedrøre r alene lovligheden af kommunernes beslutninger, handlinger og undladelser. Tilsynet kan ikke udtale sig om dispositionernes he n- sigtsmæssighed eller rimelighed, så længe de må anses for lovlige. Statsforvaltningen har i henhold til styrelseslovens 48 a besluttet at rejse en tilsy nssag i anledning af As henvendelse og udtaler følgende: 1. A har klaget over, at kommunen oprindelig fejlinformere de om retten for s beboere til at få kommunal dækning af beboerindskud til de boliger, hvori de blev genhuset. Kommunen har erkendt denne fejl og givet tilsagn om dækning. Statsforvaltningen foretager derfor ikke videre i denne anledning. A har endvidere klaget over den måde, hvorpå kommunen i øvrigt informerede beboere og pårørende om den trufne beslutning om lukning af. Kommunen ses ikke i den forbindelse at have overtrådt regler, hvis overholdelse statsforvaltningen påser. 2. En kommunalbestyrelse, der driver en institution, har som udgangspunkt hjemmel til at træffe de beslutninger, dri f- ten nødvendiggør. Den kan også beslutte at nedlægge i n- stitutionen. Ifølge servicelovens 111, stk. 2, fastsætter social - og integrationsministeren nærmere regler om lejerrettigheder for beboere i længerevarende botilbud efter loven. Med denne hjemmel har ministeren fasts at bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter servic e- loven. I dennes 20, stk. 1, er forudsat, at en kommuna l- S I D E 8

9 bestyrelse kan beslutte at nedlægge et botilbud, f.eks. et plejehjem efter servicelovens 192, og opsige beboerne. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at Herning Kommunalbestyrelse havde hjemmel til at beslutte at lu k- ke. Kommunalbestyrelsens ønske om at opnå kommunale besparelser, ønsket om at tilpasse antallet af plejebol i- ger, den vurdering, at de små plejecen tre ikke er rentable at drive, samt ønsket om at sikre en faglig bæredygtighed på centrene må anses for lovlige motiver for en sådan b e- slutning. Det kan heller ikke anses for ulovligt, at lukni n- gen blev besluttet til gennemførelse inden, et andet plej e- center stod færdigt. 3. Beslutning om at lukke et kommunalt plejehjem forudsæ t- ter, at kommunen opfylder beboernes rettigheder i he n- hold til bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven. Kommunen skal give b e- boere en opsigelsesfrist på mindst 3 måneder. Og den skal tilbyde hver af beboerne en anden bolig, svarende til den, hvortil kommunen har visiteret den pågældende. B e- kendtgørelsen indeholder ikke regler om flyttegodtgørelse til genhusede beboere. Servicelovens 111, stk. 2, der danner grundlaget for b e- kendtgørelsen af 2009, blev vedtaget den 29. maj I bemærkningerne til lovforslaget 1 anførtes det bl.a.: Det er regeringens ønske, at der er en så høj grad af l i- gestilling imellem beboere i boformer efter lov om so cial service (serviceloven) til længerevarende ophold og lej e- re af almene ældre - og handicapboliger som muligt. Det foreslås derfor med dette lovforslag at give beboere i boformer til længerevarende ophold en række af de re t- tigheder, som gælder for lejere efter lov om leje af a l- mene boliger (almenlejeloven). Formålet med lovforsl a- get er således at give beboere i boformer eft er servic e- loven m ulighed for at benytte sig af forskellige rettigh e- der, som lejere i almene boliger har i henhold til alme n- lejeloven, uden at beboerne dermed som sådan bliver l e- jere. Udgangspunktet er, at alle de rettigheder, der er fastsat regler om, skal gælde for alle beboere i de omhandlede botilbud. 1 Lov fo r slag nr. 153, fol ket in gssamlin g (2. samling) : k /samling/20072/lov fo rs lag/l153 /som_ fremsat.htm# d ok S I D E 9

10 Efter almenlejeloven er det udgangspunktet, at lejeaft a- len ikke kan opsiges fr a udlejerens side. Kun når der f o- religger en af de specifikt opregnede grunde i almenlej e- lovens 85, kan udlejeren opsige. I tilfælde af, at alm e- ne ældreboliger skal nedrives eller ombygges, giver a l- menlejeloven udlejer adgang til med 3 måneders varsel at opsige lejemålet, idet lejerne har ret til genhusning i tilsvarende bolig. For plejehjem, herunder friplejehjem, og beskyttede b o- liger gælder, at hvis en komm une træffer afgørelse om, at en beboer skal fraflytte en bolig i plejehjem m.v., må begrundelsen kunne rummes inden for de opsigelse s- grunde, som er omhandlet i kapitel 14 i lov om leje af almene boliger, jf. 3, st k. 6 og 7 i plejehjemsbekend t- gørelsen. Der påt ænkes fastsat regler om, at beboeren ved ops i- gelse som følge af, at botilbudd et skal reorganiseres e l- ler nedlægges, har krav på 3 måneders skrift ligt varsel. Opsigelsesvarslet skal fremgå af boligdokumentet. Hvis komm unalbestyrelsen benytter sig af opsigelsesm u- ligheden, skal kommunalbestyrelsen fort sat sørge for, at beboeren modt ager det tilbud, som denne har ret til e f- ter komm unalbestyrelsens afgørelse. H vis kommunalb e- styrelsen beslutter at nedlægge den boform, som borg e- ren benytter, skal kom munalbest yrelsen derfor st ille en anden bolig til rådighed, som modsvarer kommunalb e- styrelsens afgørelse. Af de citerede bemærkninger fremgår, at det var regeri n- gen ønske, at der er en så høj grad af ligestilling mellem beboerne i boformer efter lov om social service og lej e- re af almene ældre- og handicapboliger som muligt. Der henvistes herefter specifikt til en række rettigheder, som tilkommer lejere af almene boliger, og som tænktes tillagt også beboere af bl.a. plejehjem efter serviceloven. Bl.a. omtaltes beboerens ret til at få udfærdiget et boligdok u- ment, rettigheder vedrørende indf lytningsrapport, samt regler om vedligeholdelse af boligen og om udlejers a d- gang til boligen. I opsigelsestilfælde forudsattes, at pl e- jehjemsbeboere skulle sidestilles med lejere af almenbol i- ger, for så vidt angår opsigelsesgrunde, opsigelsesvarsel og genhusning. Almenboliglovens regel om, at en lejers flytteudgifter skal refunderes ved genhusning, er derimod ikke nævnt i lovforslagets bemærkninger. En bestemmelse S I D E 10

11 som almenboliglovens er som nævnt heller ikke medtaget i den bekendtgørelse, ministeren udsted te på grundlag af servicelovens 111, stk. 2. På den baggrund kan det efter statsforvaltningens opfa t- telse ikke antages, at serviceloven eller nævnte bekend t- gørelse pålægger en kommune en forpligtelse til generelt at godtgøre beboere på plejehjem, drevet efter servicelovens 192, flytteudgifter, når plejehjemmet besluttes lu k- ket og beboerne opsagt. Statsforvaltningen er opmærksom på, at opsagte lejere i almene boliger under visse omstændigheder har ret til godtgørelse fra udlejere af flytteudgifter, jf. lov om leje af almene boliger 86, stk. 1, 4. punktum. Dette kan imi d- lertid efter statsforvaltningens opfattelse ikke i sig selv føre til en tilsvarende pligt for kommunalbestyrelsen som driftsherre til at yde godtgørelse til beboere af plejehjem, der nedlægges. Kommunens konkrete afgørelse om genhusning og vilkår e- ne herfor kan ifølge 22 i bekendtgørelse om lejerre t- tigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven indbringes for det sociale nævn. 4. Statsforvaltningen kan som tilsynsmyndighed ikke udtale sig om rimeligheden eller hensigtsmæssigheden af en kommunal disposition. Når en kommune ikke er forpligtet til at stille en ydelse til rådighed, vil statsforvaltningen almindeligvis ikke udtale sig om kommunens afslag herpå, selvom kommunen eventuelt skulle være berettiget til at stille pågældende ydelse til råd ighed. Herning Kommune har imidlertid over for A begrundet sit afslag på at yde flyttegodtgørelse med, at kommunen ikke har hjemmel til at yde sådan godtgørelse. Derfor bemæ r- ker statsforvaltningen følgende. En kommune har efter de uskrevne, såkaldte komm unalfuldmagtsregler adgang til at foretage visse dispositioner af økonomisk karakter, også selvom der ikke er udtrykk e- lig lovhjemmel dertil 2. For kommunens ret til at foretage sådanne dispositioner er der på grundlag af især tilsynsmyndighedernes praksis opstillet en række begrænsninger. Blandt andet er det fast antaget, at en kommune ikke må understøtte eller begunstige enkeltpersoner økonomisk uden hjemmel i en 2 Om kommunal fuldmagt sregl ern e g enerelt kan f.e ks. hen vises t il Ka r- sten Revsb echs Kommun ernes Opgave r, 2010, si d e 25 ff. S I D E 11

12 af Folketinget vedtagen lov 3. Hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål med en kommune s disposition, ind ebærer den omstændighed, at dispositionen er til fordel for en enkeltperson, dog ikke, at dispositionen af den grund bl i- ver ulovlig. Statsforvaltningen finder ikke, at Herning Kommune ved at udbetale flyttegodtgørelse til beboerne har kunnet opnå noget kommunalt formål, som den ikke lige fuldt kunne opnå uden. Forbuddet mod begunstigelse af enkeltpersoner hindrer ikke, at en kommune udbetaler erstatning til en person, hvis kommunen f.eks. er blevet dømt til eller i øvrigt a n- ser sig retligt forpligtet til at udbetale sådan erstatning. Det må som tidligere nævnt antages, at Herning Komm u- nalbestyrelses beslutning om at lukke plejehjemmet havde lovhjemmel og heller ikke på andet grundlag var uretmæssig. Medmindre kommunen på andet grundlag skulle have pådraget sig erstatningspligt over for en eller flere beboere, er kommunen derfor ikke forpligtet til at erstatte beboernes flytteudgifter. Gjorde den det alligevel ud fra kulancebetragtninger eller lignende, kunne det efter statsforvaltningens opfattelse anses som et ulovligt tilskud til enkeltpersoner. Hvis et anliggende er reguleret ved en lovbestemmelse, e l- ler hvis det i en lovbestemmelse må anses for forudsat, at der med denne er taget stilling til, hvordan et givet fo r- hold skal reguleres, kan det afskære kommunens ret til at disponere på området. Statsforvaltningen noterer sig i denne sammenhæng, at plejehjemsbeboeres rettigheder er temmelig nøje reguleret i servicelovens 192 og tilkny t- tede regler, og at en pligt til at betale flyttegodtgørelse ikke er nævnt blandt den række af forpligtelser, en ko m- mune har ved nedlæggelse af et plejehjem. Statsforvaltningen noterer sig endvidere, at plejehjemsbeboere efter lov om social pension 14, stk. 1, eventuelt lov om aktiv socialpolitik 81, kan søge om og efter omstændighede r- ne opnå hjælp til f.eks. flytteudgifter. På den baggrund finder statsforvaltningen, at Herning Kommune heller ikke på ulovbestemt grundlag ville have haft fornøden hjemmel til at godtgøre flytteudgi fter for de beboere på, der måtte flytte som følge af beslutningen om at nedlægge plejehjemmet. 3 Se f.ek s. samm e bog side 65 ff. S I D E 12

13 5. Uenighed mellem kommunalbestyrelsen og beboeren om beboerens rettigheder i henhold til bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serv iceloven kan indbringes for det sociale nævn. Det må antages, at denne klageadgang bl.a. kan benyttes, hvis en beboer på et plejehjem, der skal lukkes, er utilfreds med de vi l- kår, hvorunder kommunen vil genhuse beboerne. Herning Kommune ses i kke at have vejledt A eller andre berørte om denne klageadgang, som den ifølge forval t- ningslovens 25 var forpligtet til. Kommunen har som nævnt hjemmel til efter lov om social pension at bevilge et personligt pensionstillæg eller til e f- ter lov om aktiv socialpolitik at bevilge enkeltydelse til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Det må antages, at disse ydelser efter omstændighederne kan besluttes med henblik på dækning af flytteudgifter. Kommunens vejledningspligt efter forvaltningslovens 7 er efter statsforvalt ningens opfattelse ikke opfyldt, i hvert fald ikke over for samtlige beboere, ved brev af 3. februar Statsforvaltningen er ikke bekendt med, at komm u- nen på anden måde har opfyldt sin vejledningsforpligte l- se. Statsforvaltningen beder kommunalbestyre lsen oplyse, hvad den agter at foretage i anledning af denne udtalelse. Herunder bedes oplyst, om kommunalbestyrelsen har eller nu vil informere de berørte i videre omfang om deres stø t- te- og klagemuligheder, end det allerede er sket. Herved bemærkes, at manglende information og klagevejledning i en meddelt afgørelse efter omstændighederne bevirker, at ellers gældende frister, f.eks. for klage, først begynder at løbe fra det tidspunkt, information meddeles. A modtager kopi af dette brev. Det offentliggøres desuden snarest i anonymiseret form på Med venlig hilsen Torben Sørensen Martin Basse S I D E 13

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-07- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Socialministeriet har ved brev af 11.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om frikommuner (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne)

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus 25-05- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus Du har den 24. februar 2011, på vegne af en række personer med bl.a. tilknytning til kulturinstitutioner i Viborg,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Jytte Terkildsen specialkonsulent

Jytte Terkildsen specialkonsulent X 16-09- 2011 T I L S Y N E T Henvendelse vedrørende Aalborg Kommunes tilbud om haveservice og snerydning Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 23. november 2010 videresendt 2 spørgsmål fra dig vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere