Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde"

Transkript

1 Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Gadeidrætten og streetkulturen møder foreningsidrætten. Det kunne være overskriften på et muligt projekt i Ringe. Der har været lagt et stort arbejde omkring opstart af skater-forening og parkour-tilbud i Ringe. Med minimal kommunal medfinansiering har begge bevægelsesformer formået at starte deres aktiviteter op helt fra bunden. Begge aktiviteter - og specielt Ringe Skaterforening - ser et stort behov for udvidelse og vil gerne anlægge en skatepark tæt ved Midtfyns Fritidscenter, hvor midlertidige skaterramper idag skaber glæde for mange børn og unge. Samtidig med dette holder en af kommunens største boldklubber til på boldbanerne omkring fritidscentret, og Ringe gymnastikforenings atletikafdeling har ligeledes deres aktiviteter på stadion. Petanqueklubben og parkourtilbuddet er ligeledes flyttet ind på fritidscentrets område, og dermed er der snart mange enkeltstående aktiviteter omkring fritidscentret. Stadionanlægget til atletik er i ringe stand og atletikklubben har længe ønsket sig bedre forhold og gerne sammen med andre aktiviteter. På Syddansk Universitet har man fornyligt indviet et multifunktionelt atletikanlæg, som kunne være et forbillede for en nytænkning og ombygning af et traditionelt fodbold- og atletikstadion til et moderne multifunktionelt fritidsanlæg, der kan samle flere forskellige bevægelsesformer/aktiviteter og dermed målgrupper - med respekt for de enkelte aktiviteters/målgruppers ønsker og behov for fysiske rammer. Projektet kunne gå hen og blive enestående i den blanding af aktiviteter der kan tilbydes til børn og unge på det der ellers "blot" har været et traditionelt boldspils- og atletikanlæg. Projektet kan derfor også have stor betydning i en bosætningsstrategi og det vil kunne understøtte Udviklingsstrategiens vision om et varieret udbud af fritids- og kulturaktivieter til moderne livsformer og fremtiden børnefamilier. Hvis projektet gennemføres ved Midtfyns Fritidscenter vil der udover alm. borgere og foreninger være stor interesse for de 4 skoler, som ligger meget tæt på fritidscentret. Projektet kunne også tænkes anderledes og en skater-/parkourrbane m.v. kunne evt. ligge et andet sted i Ringe, og derfor skal der i dette anlægsønske ikke på forhånd lægges fast på et bestemt sted i Ringe. Der bør indledes med en kort analysefase for at afdække den bedste placering i.ft. at understøtte både fritidsliv og byens funktioner i øvrigt bedst muligt. Der søges om 1.1 mio. kr. i kr. til skitsering og forprojektering, og 1,0 mio. kr. til anlægsmidler forudsat at der hentes eksterne fondsmidler hjem til realisering af et fuldt projekt. Forventet anlægssum på 2-4 mio. kr. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Side 1

2 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2

3 Anlæg Nummer 82 Projektnavn Udvikling af friluftscentre i Gåsebjergsand og Tarup-Davinde Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Faaborg-Midtfyn skal være en førende friluftskommune. Det er et oplagt led i udmøntning af kommunens udviklingsstrategi for styrket bosætning og erhverv. Vi har fantastiske natur- og friluftsmuligheder, Det er centralt at gøre tilgængeligheden og muligheden for anvendelsen bedre for såvel almindelige borgere, foreninger, som for turister. 2 særlige friluftsdestinationer i kommunen er Gåsebjergsand/Svanninge bakker og bjerge, samt Tarup- Davinde. I begge områder er der behov for udvikling af moderne og tidsvarende faciliteter/klubhuse/foreningshuse/mødesteder, der kan være udgangspunkt for foreningsaktivitet, institutioner/skoler, selvorganiserede der ønsker at bruge naturen, borgere og turister, mv. I Tarup-Davinde er der i helhedsplanen for området givet mulighed for at lave et mødested for brugere af området. Processen er så småt gået igang med dialog med forskellige brugergrupper og kommunen. I Gåsebjergsand er der indledt en dialog mellem de 2 foreninger som lejer sig ind og har klubhus i Gåsebjergsand, Naturstyrelsen som ejer området, samt Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogen har allerede ført til en inspirationstur rundt til andre nye friluftscentre på Fyn. For at komme videre med konkrete forslag til kommunen, men i særlig grad også til eksterne fonde, som forventes at skulle bidrage til etableringen begge steder søges der om midler til indledende proces- og skitsearbejde. Det forventes at begge steder kan blive rollemodeller i udviklingen af forskellige "huse", der kan bidrage til større deltagelse i friluftsrelaterede aktiviteter, samt understøtte et af Udviklingsstrategiens største potentialer - nemlig at blive en førende friluftsdestination. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 3

4 Et forventeligt indledende proces- og skitsearbejde vil koste ca kr. pr. sted kr heraf forventes at kunne anvendes i 2015 ved fremskyndelse af aktiviteten. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter I Tarup--Davinde er i helhedsplanen for området indarbejdet et mødested for foreninger, frivillige, brugere, tilrejsende, mv. I Gåsebjergsand bor foreningerne i et gammelt gasbetonhus, som ikke pryder det smukke område. Såvel foreningerne, Naturstyrelsen og Plan&kultur kan se potentialer i at skabe et nyt "hus" eller friluftscenter til en bred gruppe af brugere. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Begge steder er primære interessenter allerede inddraget og yderligere inddragelse med flere interessenter skal ske i videre proces. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 2015: Dialog, inspiration, forventningsafstemning og inddragelse af primære interessenter 2016: Skitsering og yderligere inddragelsesproces omkring indhold, rammer og funktioner - evt. opstart fundraising. 2017: Forventet anlægsarbejde. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 4

5 Anlæg Nummer 85 Projektnavn Videre udvikling af kulturzonen Ringe med sygehusets tekniske værksteder Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Etablering af Kulturzonen indgår i Masterplan Ringe og bidrager til at skabe en helstøbt by med en bred pallette af fritidstilbud for både byens og oplandets borgere bl.a. de unge uddannelsessøgende. Skal det lykkes at videreudvikle Kulturzonen med yderligere aktivitetsmuligheder og nå en endnu større gruppe af aktive unge, vil erhvervelse af sygehusets tekniske værksteder være en strategisk vigtig investering. Bygningerne er placeret i samme område som ungdomskulturhuset og musikskolen, og de vil udgøre et kreativt bygningskompleks omkring et grønt åndehul i centrum sammen med de øvrige bygninger i Kulturzonen. En investering i de tekniske værksteder vil gøre det muligt at skabe bedre rammer for f.eks. øvelokaler, koncerter, performance og billedkunstneriske udfoldelser i Ringes bymidte. Ringe har ikke et koncertsted som kan bruges af bl.a byens unge og har kun begrænsede øvefaciliteter for amatørmusikere, herunder også de unge. Projektet understøtter Kulturstrategiens forslag om at forbedre lokalerne til kultur og ungeaktiviteter i Ringe samt Udviklingsstrategiens vision om at udvikling kultur- og fritidstilbud, der passer til moderne livsformer og fremtidens børnefamilier. Værksteder bør søges erhvervet fra Freja ejendomme m.h.p at sikre deres anvendelse til Kulturzonen. De forventes at kunne erhverves billigt. Udgifterne ligger hovedsagelig i en omdannelse, men den forventes at kunne gennemføres på et minimumsniveau. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 5

6 Det er vanskeligt at vurdere, hvad det vil koste Faaborg-Midtfyn Kommune at erhverve bygningerne, men det forventes, at de kan erhverves for et mindre beløb. I forlængelse af et køb skal der ske nogle ændringer i bygningerne for, at de kan anvendes til de ønskede formål. Det foreslås at bygningerne i første omgang kun tilpasses på et minimums niveau, svarende til at de akkurat kan anvendes til de ønskede formål. En renovering kan ske senere, når der kan vurderes på efterspørgslen og på den faktiske brug, eller barrierer herfor. Det vil måske være en mulighed at erhverve de tekniske værksteder ved Kulturzonen allerede i I så fald vil det være en mulighed at købe bygningerne for midler fra den nyetablerede udviklingspulje for Der vil forventligt kunne anvendes ca. 0,4 mio kr. i 2015 til erhvervelsen. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Inden etableringen af Kulturzonen i centrum af Ringe var de unges muligheder for at mødes og være aktive i bymidten meget begrænsede. Med placeringen af musikskolens aktiviteter og et nyt ungdomskulturhus i Kulturzonen er der skabt mulighed for at de unge fra bl.a. gymnasiet kan mødes og skabe kreative aktiviteter i bymidten. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at købe de tekniske bygninger, men muligheden foreligger nu. De tekniske bygninger kan imødekomme ønsket om at få lokaler i Ringe lige ved Kulturzonen, hvor der kan afholdes koncerter og hvor der også er rum til billedkunstneriske aktiviteter. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Udover musikskolen, teaterskolen og områdets unge har den lokale billedskole og andre kreative foreninger også vist interesse for at forankre kulturelle aktiviteter i Kulturzonen. Det var imidlertid ikke muligt at udvikle lokaler til alle interessenter, da den tidligere rygcenterbygning og Centrumhuset skulle renoveres. Med en investering i sygehusets tekniske værksteder åbnes der mulighed for, at endnu flere kulturelle aktiviteter kan koble på Kulturzonens vifte af kreative tilbud. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år forhandling med Region Syddanmark om køb af bygningerne. Vurdering af udgifterne til tilpasning af bygningerne Tilpasning af bygningerne og interessentinddragelse i forhold til indretning af lokalerne og bygningerne tages i anvendelse til kulturelle aktiviteter. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6

7 Anlæg Nummer 157 Projektnavn Lokale bynære naturstier - stipulje Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Adgang til bynære rekreative arealer og stier er en væsentlig parameter, når vi skal vælge, hvor vi vil bosætte os. Det viser analyser fra bosætning på Sydfyn, hvor omkring 50 % angiver, at nærhed til natur og grønne områder har haft afgørende betydning for valg af bostæd. Samtidig har kort afstand til ture i det grønne (skov, strand, markveje) stor betydning for hvor ofte vi går tur og dermed vores trivsel og sundhed. Endelige lægger skolereformen op til at skolen i højere grad skal ud i naturen og skabe læring og bevægelse, hvilket kræver adgang til naturen i nærområdet. Etablering af bynære rundture indgår centralt i de fleste lokalråds udviklingsplaner. Etablering af bynære stirundture er da også et selvstændigt indsatsområde i kommunens friluftsstrategi og indgår i de helhedsplaner, der er lavet for blandt andet Faaborg, Ringe, Nr. Lyndelse/Sdr. Nærå og hele Tarup-Davinde området. Med en afsat pulje til lokale bynære stier kan vi komme videre med anlæg af A) helt centrale, gennemgående offentlige naturstier og dels B) sikre ressourcer til at bakke op om lokalrådenes stigrupper og sikre midler til den nødvendige medfinansiering. Det vil kunne give hele arbejdet et betragteligt løft. I forhold til gennemgående, offentlige stier A) vil der konkret kunne anlægges en sti fra Forum Faaborg og til Pipstorn langs veteranbanen på arealer, som kommunen allerede ejer, da banestrækningen her i sin tid er udlagt i dobbelt bredde frem til Katterød. Stien vil både understøtte projektet om at udvikle Pipstorn skov til rekreativ skov og understøtte udviklingen af Forum Faaborg ved at skabe god adgang til naturen fra Centret. Desuden skal peges på mulighed for en række andre stier, som Faaborg-Dyreborg, udbygge stiadgang til Tarup- Davinde natur- og friluftsområde fra bl.a. Rolfsted, Ferritslev og Sdr. Nærå og sti langs Odense Å, der kan knytte an til Odense Kommunes projekt med at forlænge Odens Å stien frem til kommunegrænsen til Faaborg-Midtfyn kommune. Som en del af at kommunen tilbage i var Breddeidrætskommune var der afsat ekstra ressourcer til lokal stier mv. Det resulterede bl.a. i Riderute Sydfyn, Å-stien i Årslev-Sdr.Nærå og stiforbindlese fra Ringe vest til Findinge/Esper. Desuden belv der arbejdet aktivt med at fremme lokale stigruppes arbejde med stirundture med gode resultater i bl.a. Allested-Vejle, Horne og Hillerslev. Med en ny stipulje vil der være skabt grundlag for at genoptage indsatsen og muligheden for at nå friluftsstrategiens målom at vi har gang- og løbestier omkring alle byer større end 500 indbyggere. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Side 7

8 Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Det vurderes, at anlæggelse af ca. 2,3 km grussti fra Faaborg til Pipstorns skov kan forberedes og anlægges allerede i efteråret 2015/foråret 2016 og med en samlet anlægsbudget på ca kr. for en grussti i ca 2 meters bredde. Skønnet 50% af beløbet kan avendes i Anlæggelse af lokale stirundture i samarbejde med lokaråd/stigrupper kan ofte ske med frivillige aftaler med lodsejere. Der er typisk tale om trampespor eller brug af eksisterende markveje, stier mv., så der alene er tale om udgifter til afmærkning, infotaler, folder mv. Det koster typisk mellem kr. per spor/rundtur af typisk 5-10 km. Der findes nationale ordninger, hvor der oftes kan hentes op til 50 % af disse udgifter, Resten skal findes lokalt, og det er ofte her, at lokalrådene strander. Under forudsætning af, at der kan hentes 50% medfinansiering i de nationale puljer, vurderes det, at der med anvendelse af kr. til lokal medfinansiering vil kunne anlægges mellem rundtursstier rundt i kommunen. Dertil kommer ressourcer til at facilitereog fremme arbejdet. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Både nationale og regionale undersøgelser viser, at adgang til naturen har stor betydning for bosætning, og at befolkningen i stigende grad efterspørger og bruge stier og naturadgang i deres nærområde til gå- og løbeture. Samtidig viser undersøgelser, at det over de seneste årtier er blevet væsentligt færre muligheder for rundture, fordi mange mark- og adgangsveje er forsvundet. Dette er grundlaget for, at lokalrådene peger på etablering af lokale stirundture som væsentlige dele af deres udviklingsplaner. Med en ny stipulje vil der være skabt grundlag for at genoptage indsatsen og mulighed for at nå friluftsstrategiens mål om at vi har gang og løbestier omkring alle byer med flere end 500 indbyggere. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 8

9 Både de lokale beboere og potentielle tilflyttere vil få gavn af projektet. De lokale ved at få flere rundturmuligheder og tilfytterne ved at kunne få et bedre overblik over mulighederne. Formidling af stierne både lokalt og til tilflyttere vil således indgå i projektet. I dag fremgår de lokale stier dels på kort i kommunens tilflytterportal og dels i de fleste tilfælde på lokalrådenes egne hjemmesider. Formidlingen trænger dog til et løft, hvis de for alvor skal være med til at tiltrække tilflyttere. Skoler og børnehaver vil desuden kunne være flittige brugere. Det nationale projekt Spor i Landskabet har således lanceret et særligt program for skoler - kaldet Skolespor - hvor der udover selve sportet også er lavet forskelligt undervisningsmateriale. Projektet giver 50 % medfinansiering til lokale stiprojekter. Resten skal findes lokalt. En kommunal stipulje vil kunne være med til at fremme dette initiativ i kommunen og dermed være en hjælp til skolernes implementering af den nye skolereform. Sporene forudsætter aftaler med lodsejerne, som således også er væsentlige interessenter. Der arbejdes med frivillige aftaler. De gennemgående offentlige stier vil have en breddere målgruppe. De vil ofte forbinde eller styrke adgangen til vigtige rekreative områder som f.eks. Pipstorn Skov, der udover de lokale beboere også har interesse for særligt turister, foreninger, større grupper og events. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Efteråret forberedelse til anlægge stien fra Faaborg til Pipstorn skov - kampagne overfor lokalrådene - oprettelse af samlet netværk for lokale stigrupper i regi af Fynsland foråret/sommer etablering af stien Faaborg til Pipstorn skov - undersøger mulighed for andre større stier - etablering af de første lokale rundtursmuligheder (dem der blot afventer at finde lokal medfinansiering) - sparing med lokale stigrupper om stirundture i deres lokalormåde - de lokale stigrupper planlægger og tager de første kontakter til lodsejere sommer/efterår ansøgninger om medfinansiering fra Spor i Landskabet og evt anlæg af lokal stirundture efterår > anlæggelse af lokale stier /stirundture Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 9

10 Anlæg Nummer 185 Projektnavn Ekstra midler til ombygning af Helios salen Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ved budget 2015 blev bevilliget 4 mio kr ekstra til Heliosprojektet rettet mod renovering af salen og til etablering af working cinema. Sidstnævnte skal understøtte FilmFyn aktiviteter og bidrage med løbende indtægter til driften af Heliosteatret. Salen blev fra starten taget ud af det samlede projekt, da der ikke var midler til dette i det oprindelige budget. Men salen fremstår i dag utidssvarende og slidt og en optimering af salens akustiske formåen vil ikke alene højne biografens muligheder for at leve op til nutidens krav til biograflyd betydeligt, men vil også åbne for,at salen bruges som working cinema ved filmproduktioner i Faaborg, samt forbedre salens muligheder for at blive brugt til flere koncerter inden for et bredere spektrum af musikalske genrer. Selv klassiske koncerter vil kunne drage nytte af en optimering af salen, har en akustiker fastslået i en udarbejdet rapport omkring salens nuværende akustik. Renoveringen af salen i Helios er taget med i det samlede udbud omkring ombygningen af Helios, således at projektet evt. kan gennemføres som et sammenhængende projekt. Dette for at undersøge hvor langt vi kan komme for de midler der allerede er til rådighed. Den første projektering af projektet har her vist, at priserne generelt ligger højere end det overslag der blev fremlagt ved projektstart. Særligt ombygningen af salen har vist sig at koste mere end først antaget, herunder til den generel tiltrængt forbedring af akustikken - uanset man vil etablere working cinema eller ej. Det vurderes fortsat at det giver god mening at renovere salen i sammenhæng med at resten af huset renoveres og bygges om, for at sikre størst muligt synergi og sammenhæng i anlægsarbejdet. De priser for ombygningen der foreligger på nuværende tidspunkt tager afsæt i erfaringstal og er således det bedste skøn man kan lave. Det er først når projektet har været budt ud hen over sommeren 2015, at man kender den reelle pris på projektet og kan træffe en beslutning ud fra det økonomiske råderum man står med. Udbuddet kan således både blive bedre end antaget eller dårligere. I forhold til de midler der på nuværnede tidspunkt er afsat til projektet, samt de midler som det er lykkes at skaffe fra puljer og fonde, forventes det at der stadig mangler ca. 4 mio. kr. Der er dog endnu ikke kommet svar på alle ansøgninger fra fonde og forhåbningen er derfor, at det fortsat er muligt at finde en del af beløbet fra en eller flere eksterne parter. Helios projektet har været længe under vejs og det vil være godt for brugerne af huset at få det afsluttet nu. Derfor ansøges der om en ekstra bevilling på 4 mio. kr. til projektet for at komme helt i mål. En bevilling der betyder at salen i Helios får et tiltrængt løft og åbner for nye muligheder i Helios. Lykkes det at skaffe midler udefra, reduceres der tilsvarende i det ansøgte beløb. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt Side 10

11 I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag At overslag i forbindelse med igangværende detailprojektering holder. Udbud vil vise om dette er bilver tilfældet. Hvad der gennemføres må i sidste ende tilpasses til det samlede bevilligede budget og supplerende fondsmidler. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Se tidligere hovedskema for projektet Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Se tidligere hovedskema for projektet Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Projektet var planlagt afsluttet med udgangen af Det foreventes nu færdigt april Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 11

12 Nummer 198 Projektnavn Markedsføringstiltag af udviklingsstrategien Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Direktionen Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ad.1 I en af de kommunale udstykninger - Boltebjerg i Ringe, hvor salg af grunde har haft en svær start, Kværndrup, hvor vi endnu ikke har solgt nogle grunde eller den nye udstykning i Nr, Lyndelse foreslås følgende markedsføringstiltag: Kommunen bygger et udstillingshus: Huset skal markedsføre udstykningen, men også en grøn profil og fremtidens krav til energi og miljø. Huset skal have et moderne udtryk, egnet til en ung familie med 2 børn, være et energi + hus med begrænsede vedligeholdelseskrav. Haven skal anlægges så regnvand/ overfladevand genbruges og så skal haven indrettes til en børnefamilies behov. I de første 2 år skal huset fungere som udstillingshus, som fremvises efter aftale og ved åben hus arrangementer, for borgere, håndværkere o.a. som kunne have interesse i at se et energi + hus. Der skal være udstillingsmontre, der fortæller om energiproduktion miljøgevinst m.v. Efter 2 år sælges huset. Anslået udgift 2,5-3 mio. kr. incl. driftsudgifter i 2 år. Salgspris ca. 2 mio. Den samlede investering er byggegrund + 0,5-1 mio. kr. Det kan undersøges om huset f.eks kan bygges som et OPP eller anden model, hvor private eller energiselskaber går med i projektet. Teknik skal vurdere disse tal hvis der skal arbejdes videre med forslaget. Huset kan også bruges i undervisningsøjemed for folkeskole og gymnasium m.v. Ad 2. Projektet udbygges. Der ansættes en energikonsulent, som får arbejdsplads i huset. Vedkommendes opgave bliver at fremvise huset, vejlede folk, der vil bygge nyt om energioptimering, samt tilbyde energirådgivning mod symbolsk betaling til allerede eksisterende boliger. Kan overveje også at placere vores klimasekretariat i huset. Driftsudgift skønnet gange 2 = i alt 1,6 mio. kr. over 2 år. (løn, rengøring,forbrug,udstyr m.v) Ad. 3 Projektet udbygges. Der investeres i 2 mindre elbiler og 10 elcykler Der trækkes lod mellem nytilflyttere om lån af elbil eller elcykel i f.eks 3 mdr. Anskaffelsespris incl. service i 2 år. Anslået kr. Ad.4 Alternativt. Der indkøbes 2-4 mindre elbiler, som administreres af energikonsulenten, og efter samme princip som hos Go More udlejes de til borgere i kommunen. Udlejning/booking skal være web baseret. På den måde kan borgerne få lov at prøvekøre en energirigtig bil og elbilen kan i et eller andet omfang være et forsøg som alternativ til kollektiv trafik. Pris anskaffelse 2 biler kr. Driften hviler i sig selv, måske med et lille overskud på udlejningen. Ad.5 Projektet udbygges. Side 12

13 Der trækkes lod blandt alle der køber en kommunal byggegrund i 2015 og i 2016 om kr. til anlæg af en miljørigtig have i stil med prøvehusets. Pris i alt kr. O.s.v. Det er muligt at udbygge forslaget, at vælge dele af forslaget eller alle dele. Bevillingsbehov over 2 år. Ad.1-0,5-1 mio. kr. netto Ad.2-1,6 mio. kr. Ad.3-0,6 mio. kr. Ad.4-0,4-0,5 mio kr. Ad.5-0,2 mio. kr. I alt. 3,3 3,9 mio. kr. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Side 13

14 Såfremt der kan findes finansiering vil projektet blive iværksat i 2015 Fagudvalgets bemærkninger Side 14

15 Nummer 200 Projektnavn Ekstraordinære fællesrum styrker lokale udstykningers profil Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der søges midler til at afholde en konkurrence om at skabe de bedste, mest nytænkende og fællesskabsskabende uderum for børnefamilier på kommunens udstykninger i henholdsvis Gislev og Kværndrup, samt midler til at opføre de valgte løsninger. De to udstykninger har vist sig særligt vanskelige at sælge. I Egeparken i Kværndrup er 17 grunde blevet udbudt i 2010, og ingen er solgt. På Smedeager i Gislev blev 19 grunde udbudt i 2010, og 17 er tilbage. Priserne er nedsat i Kværndrup i 2012 og i Gislev i For begge udstykninger gælder, at det vil være oplagt at tiltrække børnefamilier, da der er tale om aktive lokalsamfund med daginstitutioner, skoler, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter. Det er derfor tanken at forskønne selve udstykningen, således at den bliver særlig attraktiv for tilflytterfamilier. Hvilke konkrete uderumsprojekter, der skal gennemføres, skal besluttes via en konkurrence, som bl.a skal henvende sig til speciale-/phd. studerende fra alle relevante studieretninger (arkitekt/antropolog/idræt mv.). Konkurrencen skal opfordre til at arbejde tværfagligt med at skabe det bedste uderum. For at kunne skabe denne mulighed for spændende fællesrum, foreslås det, at der inddrages en byggegrund på hver udstykning til projektet. Der er i budgetoverslaget indregnet midler afholdelse af konkurrence, anlæg af uderum, samt markedsføring af de to udstykninger med en ny og spændende profil. Det forudsættes, at den mistede indtægt for de to byggegrunde ikke skal godtgøres i jordpuljen. Forslaget understøtter udviklingsstrategien, idet det med projektet målrettet søges at øge tilflytningen til kommunen ved at gøre to udstykninger mere attraktive. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Side 15

16 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Der er i budgetforslaget indregnet midler til afholdelse af idekonkurrence incl. præmie, etablering af to ekstraordinære uderum, samt markedsføring af de to udstykninger. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 16

17 Anlæg Nummer 201 Projektnavn Havnebad: Tilpasning og videreudvikling Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Havnebadet i Faaborg er en publikumssucces siden indvigelsen i forsommeren Mange mennesker lægger vejen forbi, bruger det, taler om det eller roser det. Havnebadets succes har betydet, at der er for lidt omklædningsfaciliteter og for få toiletter. De besøgende har 1 toilet til rådighed til omklædning, hvilket øger presset på toilettet, som der i forvejen er lang kø til, på de gode dage. En udvidelse af disse faciliteter vil givet for flere folk til, og få dem til at blive lidt længere. Saunaen er også velbesøgt og det har dog vist sig, at saunaens omklædningsforhold er alt for kolde, og at den er for lille, da der kun kan sidde 3-4 personer i den ad gangen, og at den ikke rigtig kan blive varm om vinteren, hvilket er et problem for vinterbaderne. Derudover viste sommeren og efteråret også, at der er problemer med dimensioneringen af børnepontonen og at det giver problemer på de dage, hvor der er særligt høje bølger og i lavvandsperioderne og kan få konsekvenser for om konstruktionen kan holde. Det viser sig også at kajakpontonen ligger i uroligt farvand og at den skal stabiliseres for at den kan anvendes af kajakroerne. Problemerne med børne og kajakpontoner er ved at blive udredt, og herunder også om problemerne kan skyldes fejl, som kommunen kan få erstatning for. Der er advokatbistand på sagen, men vi får næppe fuld kompensation.da problemernes omfang ikke kendes og erstatningsmulighederne er usikre, og udgifterne til de mulige løsninger ikke er kendte, anmodes der om et rammebeløb, som i videst muligt omfang skal bruges til at dække udgifterne til at få løst problemerne med børnepontonen, til omklædningsfaciliteter og til et toilet mere. Målet er at få løst disse problemer umiddelbart før sæsonstart 2016, så området kan fungere optimalt allerede i næste sæson til glæde for borgerne og turister og det kan kun nås, hvis midlerne tildeles allerede i Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Side 17

18 Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag En børneponton såvel som kajakponton skal kunne klare de bølgeforhold der er på lokaliteten gennem badesæsonen. Kan den ikke bruges til formålet og der vil derfor i værste fald være behov for en ny forbedret version. Særligt børnepontonen var netop flittigt besøgt hele sidste år. Den nuværende børneponton har kostet 2,2 millioner. Det vurderes derfor at en ny vil koste omkring 3 millioner. Af denne årsag og fordi resultatetet af forsikringssagen ikke kendes, kan det eksakte anlægsbehov ikke vurderes eksakt p.t. Omkostninger til videre udvikling af havnebadet og det blå støttepunkt skal udredes i efteråret 2015, hvilket giver mulighed for at realisere dele af de tilapsning og forbedringer, der er behov for allerede i Derfor anmodes om en rammebevilling som søges frigives alt efter resultatet af forsikringssagen. Skal området fungere optimalt allerede i næste sæson til glæde for borgerne og turister kan det kun nås, hvis midlerne tildeles allerede i 2015 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 18

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01 Overført anlæg Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg udvalget Funktion 03.22.01 Stab IT Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Budgetforslag Nummer Projektnavn Fagudvalg Aftaleenhed Indsatsområde Indstiller Etablering af iværksætterhus i Allested-Vejle Økonomiudvalget Fagsekretariat Plan og Kultur Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50

Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50 Ny drift Nummer 99 Projektnavn Biblioteket med styrket digital profil Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50 Aftaleenhed Bibliotek Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION MIDTFYNS FRITIDSCENTER HOVEDINDGANG VANDREHJEM KONFERENCE HAL 2 PARKERING CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING FOYER CAFÉ KØKKEN CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING SVØMMEHAL WELLNESS CAMPING HAL 1 SOMMERPLÆNE

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

1.000 30.400 2.000 0 0 2.322 122 122. x 634 0 0 0 0 0 0 0. flere borgere frem. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.000 30.400 2.000 0 0 2.322 122 122. x 634 0 0 0 0 0 0 0. flere borgere frem. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nye anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Ovf. KF Anlæg 215 1 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Anlæg 216 Anlæg 217 Anlæg

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 91 Broforbindelse (Fyn-Als- samstemt med Sønderborg) Fagudvalg udvalget Funktion 06.48.68 Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser Projektbeskrivelse

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag s indstilling Oversigt over ansøgninger til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Nr. Broby lokalråd, Lokalrådet for Brobyværk og X- huset Formål Fælles udviklingsstrategi

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Fagudvalg Socialudvalget Funktion 5 Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt

Fagudvalg Socialudvalget Funktion 5 Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Nummer 128 Projektnavn Klar til start Fagudvalg Socialudvalget Funktion 5 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag Fakta om

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere