Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde"

Transkript

1 Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Gadeidrætten og streetkulturen møder foreningsidrætten. Det kunne være overskriften på et muligt projekt i Ringe. Der har været lagt et stort arbejde omkring opstart af skater-forening og parkour-tilbud i Ringe. Med minimal kommunal medfinansiering har begge bevægelsesformer formået at starte deres aktiviteter op helt fra bunden. Begge aktiviteter - og specielt Ringe Skaterforening - ser et stort behov for udvidelse og vil gerne anlægge en skatepark tæt ved Midtfyns Fritidscenter, hvor midlertidige skaterramper idag skaber glæde for mange børn og unge. Samtidig med dette holder en af kommunens største boldklubber til på boldbanerne omkring fritidscentret, og Ringe gymnastikforenings atletikafdeling har ligeledes deres aktiviteter på stadion. Petanqueklubben og parkourtilbuddet er ligeledes flyttet ind på fritidscentrets område, og dermed er der snart mange enkeltstående aktiviteter omkring fritidscentret. Stadionanlægget til atletik er i ringe stand og atletikklubben har længe ønsket sig bedre forhold og gerne sammen med andre aktiviteter. På Syddansk Universitet har man fornyligt indviet et multifunktionelt atletikanlæg, som kunne være et forbillede for en nytænkning og ombygning af et traditionelt fodbold- og atletikstadion til et moderne multifunktionelt fritidsanlæg, der kan samle flere forskellige bevægelsesformer/aktiviteter og dermed målgrupper - med respekt for de enkelte aktiviteters/målgruppers ønsker og behov for fysiske rammer. Projektet kunne gå hen og blive enestående i den blanding af aktiviteter der kan tilbydes til børn og unge på det der ellers "blot" har været et traditionelt boldspils- og atletikanlæg. Projektet kan derfor også have stor betydning i en bosætningsstrategi og det vil kunne understøtte Udviklingsstrategiens vision om et varieret udbud af fritids- og kulturaktivieter til moderne livsformer og fremtiden børnefamilier. Hvis projektet gennemføres ved Midtfyns Fritidscenter vil der udover alm. borgere og foreninger være stor interesse for de 4 skoler, som ligger meget tæt på fritidscentret. Projektet kunne også tænkes anderledes og en skater-/parkourrbane m.v. kunne evt. ligge et andet sted i Ringe, og derfor skal der i dette anlægsønske ikke på forhånd lægges fast på et bestemt sted i Ringe. Der bør indledes med en kort analysefase for at afdække den bedste placering i.ft. at understøtte både fritidsliv og byens funktioner i øvrigt bedst muligt. Der søges om 1.1 mio. kr. i kr. til skitsering og forprojektering, og 1,0 mio. kr. til anlægsmidler forudsat at der hentes eksterne fondsmidler hjem til realisering af et fuldt projekt. Forventet anlægssum på 2-4 mio. kr. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Side 1

2 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2

3 Anlæg Nummer 82 Projektnavn Udvikling af friluftscentre i Gåsebjergsand og Tarup-Davinde Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Faaborg-Midtfyn skal være en førende friluftskommune. Det er et oplagt led i udmøntning af kommunens udviklingsstrategi for styrket bosætning og erhverv. Vi har fantastiske natur- og friluftsmuligheder, Det er centralt at gøre tilgængeligheden og muligheden for anvendelsen bedre for såvel almindelige borgere, foreninger, som for turister. 2 særlige friluftsdestinationer i kommunen er Gåsebjergsand/Svanninge bakker og bjerge, samt Tarup- Davinde. I begge områder er der behov for udvikling af moderne og tidsvarende faciliteter/klubhuse/foreningshuse/mødesteder, der kan være udgangspunkt for foreningsaktivitet, institutioner/skoler, selvorganiserede der ønsker at bruge naturen, borgere og turister, mv. I Tarup-Davinde er der i helhedsplanen for området givet mulighed for at lave et mødested for brugere af området. Processen er så småt gået igang med dialog med forskellige brugergrupper og kommunen. I Gåsebjergsand er der indledt en dialog mellem de 2 foreninger som lejer sig ind og har klubhus i Gåsebjergsand, Naturstyrelsen som ejer området, samt Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogen har allerede ført til en inspirationstur rundt til andre nye friluftscentre på Fyn. For at komme videre med konkrete forslag til kommunen, men i særlig grad også til eksterne fonde, som forventes at skulle bidrage til etableringen begge steder søges der om midler til indledende proces- og skitsearbejde. Det forventes at begge steder kan blive rollemodeller i udviklingen af forskellige "huse", der kan bidrage til større deltagelse i friluftsrelaterede aktiviteter, samt understøtte et af Udviklingsstrategiens største potentialer - nemlig at blive en førende friluftsdestination. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 3

4 Et forventeligt indledende proces- og skitsearbejde vil koste ca kr. pr. sted kr heraf forventes at kunne anvendes i 2015 ved fremskyndelse af aktiviteten. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter I Tarup--Davinde er i helhedsplanen for området indarbejdet et mødested for foreninger, frivillige, brugere, tilrejsende, mv. I Gåsebjergsand bor foreningerne i et gammelt gasbetonhus, som ikke pryder det smukke område. Såvel foreningerne, Naturstyrelsen og Plan&kultur kan se potentialer i at skabe et nyt "hus" eller friluftscenter til en bred gruppe af brugere. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Begge steder er primære interessenter allerede inddraget og yderligere inddragelse med flere interessenter skal ske i videre proces. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 2015: Dialog, inspiration, forventningsafstemning og inddragelse af primære interessenter 2016: Skitsering og yderligere inddragelsesproces omkring indhold, rammer og funktioner - evt. opstart fundraising. 2017: Forventet anlægsarbejde. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 4

5 Anlæg Nummer 85 Projektnavn Videre udvikling af kulturzonen Ringe med sygehusets tekniske værksteder Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Etablering af Kulturzonen indgår i Masterplan Ringe og bidrager til at skabe en helstøbt by med en bred pallette af fritidstilbud for både byens og oplandets borgere bl.a. de unge uddannelsessøgende. Skal det lykkes at videreudvikle Kulturzonen med yderligere aktivitetsmuligheder og nå en endnu større gruppe af aktive unge, vil erhvervelse af sygehusets tekniske værksteder være en strategisk vigtig investering. Bygningerne er placeret i samme område som ungdomskulturhuset og musikskolen, og de vil udgøre et kreativt bygningskompleks omkring et grønt åndehul i centrum sammen med de øvrige bygninger i Kulturzonen. En investering i de tekniske værksteder vil gøre det muligt at skabe bedre rammer for f.eks. øvelokaler, koncerter, performance og billedkunstneriske udfoldelser i Ringes bymidte. Ringe har ikke et koncertsted som kan bruges af bl.a byens unge og har kun begrænsede øvefaciliteter for amatørmusikere, herunder også de unge. Projektet understøtter Kulturstrategiens forslag om at forbedre lokalerne til kultur og ungeaktiviteter i Ringe samt Udviklingsstrategiens vision om at udvikling kultur- og fritidstilbud, der passer til moderne livsformer og fremtidens børnefamilier. Værksteder bør søges erhvervet fra Freja ejendomme m.h.p at sikre deres anvendelse til Kulturzonen. De forventes at kunne erhverves billigt. Udgifterne ligger hovedsagelig i en omdannelse, men den forventes at kunne gennemføres på et minimumsniveau. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 5

6 Det er vanskeligt at vurdere, hvad det vil koste Faaborg-Midtfyn Kommune at erhverve bygningerne, men det forventes, at de kan erhverves for et mindre beløb. I forlængelse af et køb skal der ske nogle ændringer i bygningerne for, at de kan anvendes til de ønskede formål. Det foreslås at bygningerne i første omgang kun tilpasses på et minimums niveau, svarende til at de akkurat kan anvendes til de ønskede formål. En renovering kan ske senere, når der kan vurderes på efterspørgslen og på den faktiske brug, eller barrierer herfor. Det vil måske være en mulighed at erhverve de tekniske værksteder ved Kulturzonen allerede i I så fald vil det være en mulighed at købe bygningerne for midler fra den nyetablerede udviklingspulje for Der vil forventligt kunne anvendes ca. 0,4 mio kr. i 2015 til erhvervelsen. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Inden etableringen af Kulturzonen i centrum af Ringe var de unges muligheder for at mødes og være aktive i bymidten meget begrænsede. Med placeringen af musikskolens aktiviteter og et nyt ungdomskulturhus i Kulturzonen er der skabt mulighed for at de unge fra bl.a. gymnasiet kan mødes og skabe kreative aktiviteter i bymidten. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at købe de tekniske bygninger, men muligheden foreligger nu. De tekniske bygninger kan imødekomme ønsket om at få lokaler i Ringe lige ved Kulturzonen, hvor der kan afholdes koncerter og hvor der også er rum til billedkunstneriske aktiviteter. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Udover musikskolen, teaterskolen og områdets unge har den lokale billedskole og andre kreative foreninger også vist interesse for at forankre kulturelle aktiviteter i Kulturzonen. Det var imidlertid ikke muligt at udvikle lokaler til alle interessenter, da den tidligere rygcenterbygning og Centrumhuset skulle renoveres. Med en investering i sygehusets tekniske værksteder åbnes der mulighed for, at endnu flere kulturelle aktiviteter kan koble på Kulturzonens vifte af kreative tilbud. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år forhandling med Region Syddanmark om køb af bygningerne. Vurdering af udgifterne til tilpasning af bygningerne Tilpasning af bygningerne og interessentinddragelse i forhold til indretning af lokalerne og bygningerne tages i anvendelse til kulturelle aktiviteter. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6

7 Anlæg Nummer 157 Projektnavn Lokale bynære naturstier - stipulje Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Adgang til bynære rekreative arealer og stier er en væsentlig parameter, når vi skal vælge, hvor vi vil bosætte os. Det viser analyser fra bosætning på Sydfyn, hvor omkring 50 % angiver, at nærhed til natur og grønne områder har haft afgørende betydning for valg af bostæd. Samtidig har kort afstand til ture i det grønne (skov, strand, markveje) stor betydning for hvor ofte vi går tur og dermed vores trivsel og sundhed. Endelige lægger skolereformen op til at skolen i højere grad skal ud i naturen og skabe læring og bevægelse, hvilket kræver adgang til naturen i nærområdet. Etablering af bynære rundture indgår centralt i de fleste lokalråds udviklingsplaner. Etablering af bynære stirundture er da også et selvstændigt indsatsområde i kommunens friluftsstrategi og indgår i de helhedsplaner, der er lavet for blandt andet Faaborg, Ringe, Nr. Lyndelse/Sdr. Nærå og hele Tarup-Davinde området. Med en afsat pulje til lokale bynære stier kan vi komme videre med anlæg af A) helt centrale, gennemgående offentlige naturstier og dels B) sikre ressourcer til at bakke op om lokalrådenes stigrupper og sikre midler til den nødvendige medfinansiering. Det vil kunne give hele arbejdet et betragteligt løft. I forhold til gennemgående, offentlige stier A) vil der konkret kunne anlægges en sti fra Forum Faaborg og til Pipstorn langs veteranbanen på arealer, som kommunen allerede ejer, da banestrækningen her i sin tid er udlagt i dobbelt bredde frem til Katterød. Stien vil både understøtte projektet om at udvikle Pipstorn skov til rekreativ skov og understøtte udviklingen af Forum Faaborg ved at skabe god adgang til naturen fra Centret. Desuden skal peges på mulighed for en række andre stier, som Faaborg-Dyreborg, udbygge stiadgang til Tarup- Davinde natur- og friluftsområde fra bl.a. Rolfsted, Ferritslev og Sdr. Nærå og sti langs Odense Å, der kan knytte an til Odense Kommunes projekt med at forlænge Odens Å stien frem til kommunegrænsen til Faaborg-Midtfyn kommune. Som en del af at kommunen tilbage i var Breddeidrætskommune var der afsat ekstra ressourcer til lokal stier mv. Det resulterede bl.a. i Riderute Sydfyn, Å-stien i Årslev-Sdr.Nærå og stiforbindlese fra Ringe vest til Findinge/Esper. Desuden belv der arbejdet aktivt med at fremme lokale stigruppes arbejde med stirundture med gode resultater i bl.a. Allested-Vejle, Horne og Hillerslev. Med en ny stipulje vil der være skabt grundlag for at genoptage indsatsen og muligheden for at nå friluftsstrategiens målom at vi har gang- og løbestier omkring alle byer større end 500 indbyggere. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Side 7

8 Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Det vurderes, at anlæggelse af ca. 2,3 km grussti fra Faaborg til Pipstorns skov kan forberedes og anlægges allerede i efteråret 2015/foråret 2016 og med en samlet anlægsbudget på ca kr. for en grussti i ca 2 meters bredde. Skønnet 50% af beløbet kan avendes i Anlæggelse af lokale stirundture i samarbejde med lokaråd/stigrupper kan ofte ske med frivillige aftaler med lodsejere. Der er typisk tale om trampespor eller brug af eksisterende markveje, stier mv., så der alene er tale om udgifter til afmærkning, infotaler, folder mv. Det koster typisk mellem kr. per spor/rundtur af typisk 5-10 km. Der findes nationale ordninger, hvor der oftes kan hentes op til 50 % af disse udgifter, Resten skal findes lokalt, og det er ofte her, at lokalrådene strander. Under forudsætning af, at der kan hentes 50% medfinansiering i de nationale puljer, vurderes det, at der med anvendelse af kr. til lokal medfinansiering vil kunne anlægges mellem rundtursstier rundt i kommunen. Dertil kommer ressourcer til at facilitereog fremme arbejdet. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Både nationale og regionale undersøgelser viser, at adgang til naturen har stor betydning for bosætning, og at befolkningen i stigende grad efterspørger og bruge stier og naturadgang i deres nærområde til gå- og løbeture. Samtidig viser undersøgelser, at det over de seneste årtier er blevet væsentligt færre muligheder for rundture, fordi mange mark- og adgangsveje er forsvundet. Dette er grundlaget for, at lokalrådene peger på etablering af lokale stirundture som væsentlige dele af deres udviklingsplaner. Med en ny stipulje vil der være skabt grundlag for at genoptage indsatsen og mulighed for at nå friluftsstrategiens mål om at vi har gang og løbestier omkring alle byer med flere end 500 indbyggere. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 8

9 Både de lokale beboere og potentielle tilflyttere vil få gavn af projektet. De lokale ved at få flere rundturmuligheder og tilfytterne ved at kunne få et bedre overblik over mulighederne. Formidling af stierne både lokalt og til tilflyttere vil således indgå i projektet. I dag fremgår de lokale stier dels på kort i kommunens tilflytterportal og dels i de fleste tilfælde på lokalrådenes egne hjemmesider. Formidlingen trænger dog til et løft, hvis de for alvor skal være med til at tiltrække tilflyttere. Skoler og børnehaver vil desuden kunne være flittige brugere. Det nationale projekt Spor i Landskabet har således lanceret et særligt program for skoler - kaldet Skolespor - hvor der udover selve sportet også er lavet forskelligt undervisningsmateriale. Projektet giver 50 % medfinansiering til lokale stiprojekter. Resten skal findes lokalt. En kommunal stipulje vil kunne være med til at fremme dette initiativ i kommunen og dermed være en hjælp til skolernes implementering af den nye skolereform. Sporene forudsætter aftaler med lodsejerne, som således også er væsentlige interessenter. Der arbejdes med frivillige aftaler. De gennemgående offentlige stier vil have en breddere målgruppe. De vil ofte forbinde eller styrke adgangen til vigtige rekreative områder som f.eks. Pipstorn Skov, der udover de lokale beboere også har interesse for særligt turister, foreninger, større grupper og events. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Efteråret forberedelse til anlægge stien fra Faaborg til Pipstorn skov - kampagne overfor lokalrådene - oprettelse af samlet netværk for lokale stigrupper i regi af Fynsland foråret/sommer etablering af stien Faaborg til Pipstorn skov - undersøger mulighed for andre større stier - etablering af de første lokale rundtursmuligheder (dem der blot afventer at finde lokal medfinansiering) - sparing med lokale stigrupper om stirundture i deres lokalormåde - de lokale stigrupper planlægger og tager de første kontakter til lodsejere sommer/efterår ansøgninger om medfinansiering fra Spor i Landskabet og evt anlæg af lokal stirundture efterår > anlæggelse af lokale stier /stirundture Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 9

10 Anlæg Nummer 185 Projektnavn Ekstra midler til ombygning af Helios salen Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ved budget 2015 blev bevilliget 4 mio kr ekstra til Heliosprojektet rettet mod renovering af salen og til etablering af working cinema. Sidstnævnte skal understøtte FilmFyn aktiviteter og bidrage med løbende indtægter til driften af Heliosteatret. Salen blev fra starten taget ud af det samlede projekt, da der ikke var midler til dette i det oprindelige budget. Men salen fremstår i dag utidssvarende og slidt og en optimering af salens akustiske formåen vil ikke alene højne biografens muligheder for at leve op til nutidens krav til biograflyd betydeligt, men vil også åbne for,at salen bruges som working cinema ved filmproduktioner i Faaborg, samt forbedre salens muligheder for at blive brugt til flere koncerter inden for et bredere spektrum af musikalske genrer. Selv klassiske koncerter vil kunne drage nytte af en optimering af salen, har en akustiker fastslået i en udarbejdet rapport omkring salens nuværende akustik. Renoveringen af salen i Helios er taget med i det samlede udbud omkring ombygningen af Helios, således at projektet evt. kan gennemføres som et sammenhængende projekt. Dette for at undersøge hvor langt vi kan komme for de midler der allerede er til rådighed. Den første projektering af projektet har her vist, at priserne generelt ligger højere end det overslag der blev fremlagt ved projektstart. Særligt ombygningen af salen har vist sig at koste mere end først antaget, herunder til den generel tiltrængt forbedring af akustikken - uanset man vil etablere working cinema eller ej. Det vurderes fortsat at det giver god mening at renovere salen i sammenhæng med at resten af huset renoveres og bygges om, for at sikre størst muligt synergi og sammenhæng i anlægsarbejdet. De priser for ombygningen der foreligger på nuværende tidspunkt tager afsæt i erfaringstal og er således det bedste skøn man kan lave. Det er først når projektet har været budt ud hen over sommeren 2015, at man kender den reelle pris på projektet og kan træffe en beslutning ud fra det økonomiske råderum man står med. Udbuddet kan således både blive bedre end antaget eller dårligere. I forhold til de midler der på nuværnede tidspunkt er afsat til projektet, samt de midler som det er lykkes at skaffe fra puljer og fonde, forventes det at der stadig mangler ca. 4 mio. kr. Der er dog endnu ikke kommet svar på alle ansøgninger fra fonde og forhåbningen er derfor, at det fortsat er muligt at finde en del af beløbet fra en eller flere eksterne parter. Helios projektet har været længe under vejs og det vil være godt for brugerne af huset at få det afsluttet nu. Derfor ansøges der om en ekstra bevilling på 4 mio. kr. til projektet for at komme helt i mål. En bevilling der betyder at salen i Helios får et tiltrængt løft og åbner for nye muligheder i Helios. Lykkes det at skaffe midler udefra, reduceres der tilsvarende i det ansøgte beløb. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt Side 10

11 I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag At overslag i forbindelse med igangværende detailprojektering holder. Udbud vil vise om dette er bilver tilfældet. Hvad der gennemføres må i sidste ende tilpasses til det samlede bevilligede budget og supplerende fondsmidler. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Se tidligere hovedskema for projektet Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Se tidligere hovedskema for projektet Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Projektet var planlagt afsluttet med udgangen af Det foreventes nu færdigt april Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 11

12 Nummer 198 Projektnavn Markedsføringstiltag af udviklingsstrategien Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Direktionen Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ad.1 I en af de kommunale udstykninger - Boltebjerg i Ringe, hvor salg af grunde har haft en svær start, Kværndrup, hvor vi endnu ikke har solgt nogle grunde eller den nye udstykning i Nr, Lyndelse foreslås følgende markedsføringstiltag: Kommunen bygger et udstillingshus: Huset skal markedsføre udstykningen, men også en grøn profil og fremtidens krav til energi og miljø. Huset skal have et moderne udtryk, egnet til en ung familie med 2 børn, være et energi + hus med begrænsede vedligeholdelseskrav. Haven skal anlægges så regnvand/ overfladevand genbruges og så skal haven indrettes til en børnefamilies behov. I de første 2 år skal huset fungere som udstillingshus, som fremvises efter aftale og ved åben hus arrangementer, for borgere, håndværkere o.a. som kunne have interesse i at se et energi + hus. Der skal være udstillingsmontre, der fortæller om energiproduktion miljøgevinst m.v. Efter 2 år sælges huset. Anslået udgift 2,5-3 mio. kr. incl. driftsudgifter i 2 år. Salgspris ca. 2 mio. Den samlede investering er byggegrund + 0,5-1 mio. kr. Det kan undersøges om huset f.eks kan bygges som et OPP eller anden model, hvor private eller energiselskaber går med i projektet. Teknik skal vurdere disse tal hvis der skal arbejdes videre med forslaget. Huset kan også bruges i undervisningsøjemed for folkeskole og gymnasium m.v. Ad 2. Projektet udbygges. Der ansættes en energikonsulent, som får arbejdsplads i huset. Vedkommendes opgave bliver at fremvise huset, vejlede folk, der vil bygge nyt om energioptimering, samt tilbyde energirådgivning mod symbolsk betaling til allerede eksisterende boliger. Kan overveje også at placere vores klimasekretariat i huset. Driftsudgift skønnet gange 2 = i alt 1,6 mio. kr. over 2 år. (løn, rengøring,forbrug,udstyr m.v) Ad. 3 Projektet udbygges. Der investeres i 2 mindre elbiler og 10 elcykler Der trækkes lod mellem nytilflyttere om lån af elbil eller elcykel i f.eks 3 mdr. Anskaffelsespris incl. service i 2 år. Anslået kr. Ad.4 Alternativt. Der indkøbes 2-4 mindre elbiler, som administreres af energikonsulenten, og efter samme princip som hos Go More udlejes de til borgere i kommunen. Udlejning/booking skal være web baseret. På den måde kan borgerne få lov at prøvekøre en energirigtig bil og elbilen kan i et eller andet omfang være et forsøg som alternativ til kollektiv trafik. Pris anskaffelse 2 biler kr. Driften hviler i sig selv, måske med et lille overskud på udlejningen. Ad.5 Projektet udbygges. Side 12

13 Der trækkes lod blandt alle der køber en kommunal byggegrund i 2015 og i 2016 om kr. til anlæg af en miljørigtig have i stil med prøvehusets. Pris i alt kr. O.s.v. Det er muligt at udbygge forslaget, at vælge dele af forslaget eller alle dele. Bevillingsbehov over 2 år. Ad.1-0,5-1 mio. kr. netto Ad.2-1,6 mio. kr. Ad.3-0,6 mio. kr. Ad.4-0,4-0,5 mio kr. Ad.5-0,2 mio. kr. I alt. 3,3 3,9 mio. kr. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Side 13

14 Såfremt der kan findes finansiering vil projektet blive iværksat i 2015 Fagudvalgets bemærkninger Side 14

15 Nummer 200 Projektnavn Ekstraordinære fællesrum styrker lokale udstykningers profil Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der søges midler til at afholde en konkurrence om at skabe de bedste, mest nytænkende og fællesskabsskabende uderum for børnefamilier på kommunens udstykninger i henholdsvis Gislev og Kværndrup, samt midler til at opføre de valgte løsninger. De to udstykninger har vist sig særligt vanskelige at sælge. I Egeparken i Kværndrup er 17 grunde blevet udbudt i 2010, og ingen er solgt. På Smedeager i Gislev blev 19 grunde udbudt i 2010, og 17 er tilbage. Priserne er nedsat i Kværndrup i 2012 og i Gislev i For begge udstykninger gælder, at det vil være oplagt at tiltrække børnefamilier, da der er tale om aktive lokalsamfund med daginstitutioner, skoler, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter. Det er derfor tanken at forskønne selve udstykningen, således at den bliver særlig attraktiv for tilflytterfamilier. Hvilke konkrete uderumsprojekter, der skal gennemføres, skal besluttes via en konkurrence, som bl.a skal henvende sig til speciale-/phd. studerende fra alle relevante studieretninger (arkitekt/antropolog/idræt mv.). Konkurrencen skal opfordre til at arbejde tværfagligt med at skabe det bedste uderum. For at kunne skabe denne mulighed for spændende fællesrum, foreslås det, at der inddrages en byggegrund på hver udstykning til projektet. Der er i budgetoverslaget indregnet midler afholdelse af konkurrence, anlæg af uderum, samt markedsføring af de to udstykninger med en ny og spændende profil. Det forudsættes, at den mistede indtægt for de to byggegrunde ikke skal godtgøres i jordpuljen. Forslaget understøtter udviklingsstrategien, idet det med projektet målrettet søges at øge tilflytningen til kommunen ved at gøre to udstykninger mere attraktive. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Side 15

16 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Der er i budgetforslaget indregnet midler til afholdelse af idekonkurrence incl. præmie, etablering af to ekstraordinære uderum, samt markedsføring af de to udstykninger. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 16

17 Anlæg Nummer 201 Projektnavn Havnebad: Tilpasning og videreudvikling Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Havnebadet i Faaborg er en publikumssucces siden indvigelsen i forsommeren Mange mennesker lægger vejen forbi, bruger det, taler om det eller roser det. Havnebadets succes har betydet, at der er for lidt omklædningsfaciliteter og for få toiletter. De besøgende har 1 toilet til rådighed til omklædning, hvilket øger presset på toilettet, som der i forvejen er lang kø til, på de gode dage. En udvidelse af disse faciliteter vil givet for flere folk til, og få dem til at blive lidt længere. Saunaen er også velbesøgt og det har dog vist sig, at saunaens omklædningsforhold er alt for kolde, og at den er for lille, da der kun kan sidde 3-4 personer i den ad gangen, og at den ikke rigtig kan blive varm om vinteren, hvilket er et problem for vinterbaderne. Derudover viste sommeren og efteråret også, at der er problemer med dimensioneringen af børnepontonen og at det giver problemer på de dage, hvor der er særligt høje bølger og i lavvandsperioderne og kan få konsekvenser for om konstruktionen kan holde. Det viser sig også at kajakpontonen ligger i uroligt farvand og at den skal stabiliseres for at den kan anvendes af kajakroerne. Problemerne med børne og kajakpontoner er ved at blive udredt, og herunder også om problemerne kan skyldes fejl, som kommunen kan få erstatning for. Der er advokatbistand på sagen, men vi får næppe fuld kompensation.da problemernes omfang ikke kendes og erstatningsmulighederne er usikre, og udgifterne til de mulige løsninger ikke er kendte, anmodes der om et rammebeløb, som i videst muligt omfang skal bruges til at dække udgifterne til at få løst problemerne med børnepontonen, til omklædningsfaciliteter og til et toilet mere. Målet er at få løst disse problemer umiddelbart før sæsonstart 2016, så området kan fungere optimalt allerede i næste sæson til glæde for borgerne og turister og det kan kun nås, hvis midlerne tildeles allerede i Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Side 17

18 Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag En børneponton såvel som kajakponton skal kunne klare de bølgeforhold der er på lokaliteten gennem badesæsonen. Kan den ikke bruges til formålet og der vil derfor i værste fald være behov for en ny forbedret version. Særligt børnepontonen var netop flittigt besøgt hele sidste år. Den nuværende børneponton har kostet 2,2 millioner. Det vurderes derfor at en ny vil koste omkring 3 millioner. Af denne årsag og fordi resultatetet af forsikringssagen ikke kendes, kan det eksakte anlægsbehov ikke vurderes eksakt p.t. Omkostninger til videre udvikling af havnebadet og det blå støttepunkt skal udredes i efteråret 2015, hvilket giver mulighed for at realisere dele af de tilapsning og forbedringer, der er behov for allerede i Derfor anmodes om en rammebevilling som søges frigives alt efter resultatet af forsikringssagen. Skal området fungere optimalt allerede i næste sæson til glæde for borgerne og turister kan det kun nås, hvis midlerne tildeles allerede i 2015 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 18

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014 på Vækstplan 2018 1. kvartal 2014 1 Sammenfatning og anbefaling Byrådet har med Vækstplan 2018 prioriteret at igangsætte en række projekter, der frem mod 2018 bidrager til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat,

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2013

Regnskab & årsberetning 2013 Regnskab & årsberetning 2013 Indhold Borgmesterens forord 3 Ledelsens påtegning 4 Beretning 5 Regnskab 67 Beretning Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat,

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere