Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)"

Transkript

1 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Resume Indledende Sagsbehandling og visitation Hvilke tilbud omfatter behandlingen? Klageadgang Ydelsesbeskrivelser for stoffri behandling Mål- og Rammekontoret for Voksne Bernstorffsgade København V Telefon

2 Forord ved Socialborgmesteren Som Socialborgmester er jeg glad for at kunne præsentere Socialforvaltningens kvalitetsstandard for Københavns Kommunes sociale behandling af stofmisbrug for årene 2014 og Kvalitetsstandarden giver en enkel og klar information om det serviceniveau Socialudvalget har fastlagt for kommunens sociale behandling for stofmisbrug. Standarden henvender sig primært til borgere med stofafhængighed, pårørende og sagsbehandlere. Socialudvalget tror på et forandringspotentiale hos den enkelte. Det indebærer, at en borger med stofafhængighed med den rette hjælp og støtte kan opnå kontrol over sin afhængighed via stoffrihed eller medicinsk behandling. Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp og støtte, vi mener, kan hjælpe borgeren til at opnå en positiv udvikling. Jesper Christensen Socialborgmester Side 2 af 21

3 Resume Denne kvalitetsstandard beskriver det serviceniveau, man som borger kan forvente at modtage, hvis man modtager social behandling for stofmisbrug i Københavns Kommune. Afsnit 1 er et indledende afsnit, der omhandler Socialforvaltningens mission og målsætninger for den indsats, der ydes i kommunens tilbud for stofmisbrug. Afsnittet indeholder yderligere kommunens værdigrundlag for social behandling af stofmisbrug samt en beskrivelse af lovgrundlaget for social behandling af stofmisbrug. Afsnit 2 omhandler sagsbehandlingen i forbindelse med visitation til social behandling for stofmisbrug, og beskriver det første møde med Rådgivningscenter København. Hertil beskrives yderligere udarbejdelsen af behandlingsplan, social handleplan samt borgerens ret til frit valg af behandlingstilbud. Afsnit 3 omhandler den sociale behandlings serviceydelser og klageadgang. Serviceydelser er det indhold og omfang af hjælp og behandling, man som borger i kommunen kan blive visiteret til. Afsnittet beskriver yderligere den sociale behandling af stofmisbrug for en række målgrupper, som kræver en særlig hensyntagen. Afsnit 4 beskriver muligheden for at klage, hvis man er utilfreds med visitation, personale eller sagsbehandlingen. Afsnit 5 rummer en beskrivelse af de forskellige grader af intensitet i den stoffri behandling samt regler for brugerbetaling af kost, logi og medicin. Side 3 af 21

4 1. Indledende Nærværende kvalitetsstandard henvender sig til borgere, pårørende og sagsbehandlere, og beskriver den hjælp, borgere i Københavns Kommune kan forvente sig at modtage på kommunens tilbud om social misbrugsbehandling efter servicelovens 101. En stofmisbruger betyder i denne henseende at være fysisk og/eller psykisk afhængig af et eller flere bevidsthedsændrende stoffer (rusmidler) i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og/eller pårørende samt samfundet. Borgere, der alene har et med et alkoholmisbrug og søger behandling er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard Indsatser og værdigrundlag for Københavns Kommunes behandling for stofmisbrug Det overordnede mål med behandlingsindsatsen er at mindske de misbrugsrelaterede skader for brugeren, familien og det omgivende samfund. Det sker ved at hjælpe borgeren til at ophøre med sit misbrug, og hvor dette mål ikke er umiddelbart realistisk hjælpes borgeren til at reducere misbruget og / eller de skader, der følger af misbruget. Behandlingsindsatsen bygger på respekt for individet og på den bedst mulige viden om indsatser og effekt. I behandlingen gælder de grundlæggende principper, at behandlingen skal være frivillig, at den skal være gratis for borgeren, at den skal være let tilgængelig, og at der tilbydes et varieret behandlingstilbud knyttet an til borgerens individuelle ønsker og behov. På kommunens behandlingstilbud sikres borgeren indflydelse på egen behandling og tilrettelæggelsen af behandlingen. Borgerindflydelse sikres bl.a. gennem muligheden for at udtrykke behov i forbindelse med udarbejdelse af mål og plan for behandling samt at tale og blive hørt forud for en visitationsbeslutning Lovgrundlag Kommunen tilbyder, jf. servicelovens 101, social behandling for stofmisbrug. Tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter borgerens anmodning om at komme i behandling. Denne kvalitetsstandard beskriver din ret til at modtage, og kommunens pligt til at tilbyde social behandling inden for fristen. Samtidig har du ret til at vælge mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter, som det kommunen har visiteret til. Side 4 af 21

5 Medicinsk behandling sker med hjemmel i sundhedslovens 142, og er ikke omfattet af garantien og heller ikke af denne kvalitetsstandard. Københavns Kommune skal ifølge lovgivningen tilbyde gratis medicinsk behandling for stofmisbrug. Den medicinske behandling er en del af kommunes samlede behandlings- og omsorgstilbud for stofmisbrugere. Det er Rådgivningscenter Københavns ansvar at tilrettelægge den samlede behandlingsindsats. Rådgivningscenteret vil sikre den fornødne sammenhæng mellem en evt. lægelige behandling, den psykosociale indsats og indsatsen mod de sociale problemer, stofmisbrugeren i øvrigt måtte have. Side 5 af 21

6 2. Sagsbehandling og visitation Social behandling for misbrug er relevant for borgere, der har et skadeligt forbrug af stoffer og samtidig er motiverede for forandring. Hvis du er over 18 år, bosiddende i Københavns Kommune og har et misbrug af hash, kokain, heroin eller andre narkotiske stoffer, kan du henvende dig i Rådgivningscenter København med henblik på at søge om misbrugsbehandling. Rådgivningscenter København består af fire modtageenheder og fire behandlingsenheder. Indgangen til behandling sker gennem en af de fire modtageenheder, og det er din adresse, der afgør, hvor du skal henvende dig for at søge behandling. Modtageenhed Amager Øresundsvej 55A 2300 København S Telefon Mail: Modtageenhed Indre Nørrevoldgade 15, København K Telefon Mail: Modtageenhed Vest Vigerslev Allé 1 A 2450 København SV Telefon Mail: Modtageenhed Nord Frederiksundssvej Brønshøj Telefon Mail: Rådgivningscenter København tilbyder også anonym rådgivning af borgere med et stofmisbrug samt til pårørende til borgere med et stofmisbrug. Læs mere om Rådgivningscenter København på Hvis du har et misbrug, og er under 25 år, kan du også henvende dig direkte i tilbuddet U-turn, som er et tilbud til unge med misbrug (se afsnit for en nærmere beskrivelse af tilbuddet). Side 6 af 21

7 U-turn Studiestræde København K Tlf Hjemmeside: Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling København tilbyder også gratis og anonym stofmisbrugsbehandling. Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling København H.C. Andersens Boulevard København V Telefon Mail: Hjemmeside: Visitationssamtale Hvis du henvender dig i en af Rådgivningscenter Københavns modtageenheder, vil du få en tid til en visitationssamtale med en sagsbehandler. Ved visitationssamtalen vil sagsbehandleren spørge ind til din situation for at klarlægge, hvilke ydelser du skal tilbydes. I samtalen vil der altid blive spurgt ind til om du har børn. Hvis du har hjemmeboende børn under 18 år vil der blive foretaget en konkret vurdering af, om Børne-familieenheden skal underrettes. Efterfølgende vil din sag blive bragt op på et møde i Rådgivningscenter Københavns visitationsudvalg, hvor det vil blive vurderet, hvilken behandling du skal tilbydes. Du bliver oplyst om, hvornår mødet vil finde sted, og vil blive tilbudt at deltage i visitationsudvalgets møde, så du kan stille spørgsmål. Bagefter vil udvalget træffe afgørelse om din behandling, og du vil blive underrettet om den afgørelse, der træffes. Visitationsudvalget består af fire medlemmer, som har forskellig faglig baggrund. I visitationsudvalget vil der altid være en områdechef, der fungerer som formand for udvalget. De nærmere procedurer for visitation er beskrevet i Vejledende retningslinjer for visitation til behandling for stof- og alkoholmisbrug i Københavns Kommune (april, 2011). Hvilken behandling du tilbydes afhænger af din situation, ønsker og tidligere erfaring med behandling. Selve behandlingen vil foregå i rådgivningscenteret eller ved henvisning til en kommunal eller privat institution. Side 7 af 21

8 2.2. Behandlingsgaranti og behandlingsplan Rådgivningscenteret skal tilbyde dig behandling inden for 14 dage efter din henvendelse med ønske om behandling. Du vil modtage tilbuddet om behandling skriftligt. Rådgivningscenteret skal udarbejde en behandlingsplan i samråd med dig. Planen skal indeholde en faglig begrundelse for det behandlingstilbud, du er blevet visiteret til. Af planen vil det desuden fremgå, hvad den konkrete behandling består af, hvor den vil foregå, og hvor længe den vil vare. I samarbejde med din sagsbehandler sættes der mål for behandlingen, som indskrives i din behandlingsplan. Hvis det besluttede behandlingsforløb ikke kan iværksættes inden for fristen på 14 dage, er kommunen forpligtet til at tilbyde at indskrive dig i et andet offentligt eller privat godkendt behandlingstilbud, der kan igangsætte behandlingsforløbet inden for fristen på 14 dage Opfølgning på borgerens behandlingsplan Ved indskrivning i behandling anføres i behandlingsplanen, at der følges op senest 1 måned efter behandlingsforløbet afsluttes, og igen 6 måneder efter behandlingsforløbet er afsluttet. Du er omfattet af opfølgningen, hvis du har afsluttet et behandlingsforløb med status som Færdigbehandlet, Udskrevet til et andet tilbud, Udskrevet til hospital eller udskrevet med Anden årsag til afsluttet behandling. Ovennævnte kategorier for udskrivningsårsager efter afsluttet behandling følger Stofmisbrugsdatabasens kategorier for Årsag til afsluttet behandling. Opfølgningen består af en samtale om status på din situation, herunder om du fortsat opretholder målet med behandlingsplanen samt behovet for koordination af øvrige indsatser. Det er Rådgivningscenter København, som foretager opfølgningen. Måden du bliver kontaktet på ved opfølgning på behandlingsplanen aftales med sagsbehandleren ved udarbejdelsen af behandlingsplanen Tilbud om handleplan Sagsbehandleren vil ud over at udarbejde en behandlingsplan i samråd med dig også tilbyde dig at udarbejde en handleplan, jf. servicelovens 141. Handleplanen er et redskab, der sætter en ramme for den samlede indsats, du tilbydes. Handleplanen har som målsætning at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i dine egne ønsker og behov. Rådgivningscenteret skal tilbyde dig handleplanen inden for de første 2 måneder af behandlingen. Side 8 af 21

9 Handleplanen giver dig mulighed for at fremlægge, hvilke områder du ønsker hjælp og støtte til. Handleplanen kan fx støtte dig i at forandre og styrke din relation til følgende punkter: Misbrug af stoffer eller alkohol Behandlingstiltag Familie og børn Socialt netværk Beskæftigelse Økonomi Kriminalitet Fysisk helbred Psykisk helbred Bolig Rådgivningscenteret vil ved udarbejdelse af handleplanen sørge for, at der skabes en hensigtsmæssig kobling til indsatserne i din behandlingsplan. Handleplanen vil fungere som en koordinerende handleplan, og er dermed overordnet alle andre handleplaner du måtte have i Socialforvaltningens regi. Det er Rådgivningscentrets ansvar, at den socialfaglige indsats og den behandlingsfaglige indsats koordineres Frit valg Du har mulighed for at vælge et andet behandlingstilbud end det du tilbydes af kommunen. Det frie valg af behandlingstilbud er begrænset i det omfang, at behandlingstilbuddet skal være af samme karakter, som det du har fået tilbudt, og at det stadig skal være muligt at følge de faglige retningsliner og mål, som står beskrevet i din behandlingsplan. Tilbydes du eksempelvis et ambulant behandlingstilbud af kommunen, har du ikke mulighed for frit at vælge et døgntilbud, da der er tale om forskellige grader af intensitet i de to typer af tilbud. Du kan kun vælge mellem behandlingstilbud, der er oplistet i Tilbudsportalen ( Rådgivningscenter Københavns modtage- og behandlingsenheder er generelt sammenlignelige. Du kan vælge at blive behandlet i en af de fire modtage- eller behandlingsenheder, såfremt der er plads i den valgte enhed. Rådgivningscenter København vil orienterer om muligheden for frit valg af behandlingssted. Side 9 af 21

10 3. Hvilke tilbud omfatter behandlingen? Det faglige indhold på Københavns Kommunes tilbud for social behandling for stofmisbrug reguleres efter Servicelovens 101. Indsatsen i forhold til stofmisbrugere efter serviceloven retter sig som udgangspunkt mod den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, som følger af misbruget Behandlingssystemets målgruppe og organisation Københavns Kommunes tilbud om behandling for misbrug er udviklet med henblik på at opfylde behandlingsbehovene hos en bred målgruppe af stofmisbrugere, som bl.a. varierer i forhold til alder, misbrugsmønstre, sygelighed samt social og familiemæssig situation m.m. Det betyder, at der er en vifte af tilbud, som Rådgivningscenter København kan gøre brug af. De kommunale tilbud er således suppleret af flere ambulante tilbud, hvor kommunen har indgået driftsoverenskomster med private institutioner. Derudover købes enkeltpladser i private botilbud og private ambulante behandlingstilbud. Læs mere om Københavns Kommunes behandlingstilbud på Center for Misbrugsbehandling og plejes hjemmeside: Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Misbrugsbehandlingen i Københavns Kommune indeholder et bredt spektrum af forskellige fagligheder, bl.a. socialrådgivere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, læger, psykologer m.v. Der arbejdes ud fra flere forskellige behandlingsmetoder og tilgange. Vi tilstræber at være på forkant med de nyeste og mest veldokumenterede metoder således, at vi kan tilbyde den bedste og mest kvalificerede behandling. Personalet har efter behov uddannelsesmæssige overbygninger på deres grunduddannelser bl.a. i form af udannelse i kognitive tilgange, uddannelse i den motiverende samtale samt uddannelse i den systemiske og løsningsfokuserede tilgang. Personalegruppen modtager løbende ekstern supervision. Der henvises i øvrigt til for en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte enheders sammensætning af faglige kompetencer samt udvikling af de enkelte tilbud. Side 10 af 21

11 3.2. Indhold og omfang af den sociale behandling for stofmisbrug Der sker en tæt koordinering af borgerens sag mellem myndighedscenter og behandlingstilbud i de tilfælde, hvor der er store sociale problemer ud over misbruget. Der arbejdes med relevante temaer under behandlingsforløbet. Derfor stilles der som udgangspunkt krav til konkretisering af behandlingsplanens temaer. Der findes overordnet to mulige behandlingsformer: Stoffri behandling, herunder reduceret forbrug og substitutionsbehandling Stoffri behandling Med henblik på at skærpe indsatsen har Socialforvaltningen foretaget en kategorisering af den hjælp, der tilbydes, hvis du er blevet visiteret til en stoffri social behandling for stofmisbrug. I stoffri behandling kan et reduceret forbrug også være et behandlingsmål. Omfanget af behandlingen kan gøres op i tre kategorier: Trin I: Et ambulant forløb Trin II: Dagbehandlingsforløb Trin III: Døgnbehandling Det konkrete omfang af den hjælp og behandling, du tilbydes, vil altid hvile på en individuel vurdering og et hensyn til at foretage den mindst indgribende foranstaltning. Se ydelsesbeskrivelserne for en gennemgang af trinbehandlingens indhold (jf. afsnit 5 om Ydelsesbeskrivelser for stoffri behandling ) Substitutionsbehandling Substitutionsbehandling tilbydes, hvis dine muligheder for stoffrihed for nuværende er udtømte eller ikke mulige. Der ydes en ambulant, individuel længerevarende indsats med fokus på social integration, afhjælpning af hjemløshed, medicinsk stabilisering og somatiske problemer. Københavns Kommune har en stor målgruppe af brugere, der har behov for længerevarende medicinsk behandling. Substitutionsbehandling er en veldokumenteret medicinsk behandling af opioidafhængighed. Medicinen virker ved, at stoftrangen mindskes, samtidig med, at man ikke opnår nogen rus. Substitutionsbehandlingen indgår som en del af den samlede behandlingsindsats, idet den skal understøtte både den psykosociale behandling og den sociale indsats. Længerevarende substitutionsbehandling tilbydes forskellige målgrupper med forskellige behov for Side 11 af 21

12 social - og sundhedsmæssig indsats af rådgivningscentrenes behandlingsenheder, lægeklinikker, praktiserende læger samt specialinstitutionerne Forchhammersvej og Familieambulatoriet. Medicinsk behandling sker som nævnt i afsnit 1.3 med hjemmel i sundhedslovens Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud Rådgivningscenter København kvalitetssikrer løbende samarbejdet med de behandlingsinstitutioner, der visiteres til. I forbindelse med de konkrete visitationer af borgere til døgnbehandlingstilbud har Rådgivningscenter København følgende procedurer for at sikre kvaliteten: 1. Der foretages individuelt tilsyn med borgerens behandling, herunder samtale med borgeren 2. Der stilles krav om løbende statusskrivelse samt slutstatus. Herunder beskrivelse af behandlingsindsatser og borgerens progression, samt fremtidige arbejdspunkter. Ved behandling på eksterne og/eller private døgnbehandlingstilbud er det en forudsætning, at døgntilbuddet er registreret på Tilbudsportalen. Netværket er et døgnbehandlingstilbud etableret af Københavns Kommune. På kan læses mere om Netværket. Af Tilbudsportalen fremgår følgende om Netværket: Behandlingsform Socialpædagogisk og kognitiv terapi. Netværket er en socialpædagogisk behandlingsinstitution, som baserer sit behandlingstilbud på frivillighed, åbenhed, dialog og samarbejde. Netværkets behandlingstilbud er baseret på en professionel indsats og kognitive behandlingsprincipper med særlig fokus på færdighedstræning, struktureret tilbagefaldsforebyggelse samt stof- og psykoedukation. Målgruppe 18+ Kerneydelse Misbrugsbehandling, jf. servicelovens 101. Personaleforhold På Netværket er der 13 ansatte, hvilket omfatter ledelse, en læge, en sygeplejerske, en socialrådgiver, en kok, to nattevagter samt 6 ansatte der varetager specialpædagogisk arbejde for handicappede Side 12 af 21

13 Fysiske forhold Netværket har 6 enkeltværelser og 6 dobbeltværelser. Der er bad og toilet på gangen. Netværket er røgfri, dog med indretning af to rygerum. Pris Kost op til kr ,00 pr. måned og logi op til kr ,00 pr. måned Fremtidig indsats Socialforvaltningen har igangsat en proces om udvikling af misbrugsområdet. Gennem en inddragende proces skal udfordringerne på misbrugsområdet først afdækkes og herefter skal der udvikles løsninger på de fundne udfordringer. Resultatet af hele processen forventes at være klar ved udgangen af 2014 og vil få betydning for den fremtidige indsats på misbrugsbehandlingsområdet Behandlingssystemets tilbud for særlige grupper Målgruppen i det følgende omfatter alle stofmisbrugere, som har brug for en særlig behandlingsmæssig og/eller social indsats. Yderligere informationer om kommunens tilbud for særlige grupper kan findes under Stofmisbrug, afsnit 2 i Socialforvaltningens Vejledende retningslinjer for visitation til behandling for stof- og alkoholmisbrug i Københavns Kommune (april, 2011) Behandling til stofmisbrugere med alkoholmisbrug Hvis du er i substitutionsbehandling og samtidig har et behandlingskrævende alkoholmisbrug, søges der løsninger, hvor begge behandlinger kan gives samtidig og samme sted Behandling til gravide stofmisbrugere og stofmisbrugere med børn Hvis du er gravid og har et misbrug eller er misbruger med hjemmeboende børn under 18 år kan du modtage behandling i Familieambulatoriet Thoravej. Her arbejdes der med at hindre og mindske skadevirkninger på børn forårsaget af forældrenes misbrug i tæt samarbejde med dig. Visitation til stofmisbrugsbehandling på Familieambulatoriet Thoravej foregår gennem Rådgivningscenter København. Familieambulatoriet Thoravej Thoravej København NV Tlf Side 13 af 21

14 Behandling af stofmisbrugere under 18 år og unge mellem år U-turn tilbyder åben anonym rådgivning og længerevarende behandlingsforløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved deres forbrug af hash og andre rusmidler. Hvis du er under 24 år kan du selv henvende dig hos U-turn med ønske om behandling. Hvis du er under 18 år skal en sagsbehandler i Børne-Familiecenter København og dine forældre godkende behandling i U-turn. U-turn Studiestræde København K Tlf Hjemmeside: Rådgivning til forældre mfl. til stofmisbrugere under 18 år og unge stofmisbrugere mellem år U-turn er også et tilbud til familie, venner og kærester til unge, der vil gøre noget ved deres forbrug af rusmidler. Du kan selv henvende dig om rådgivning i U-turn, som også afholder kurser for forældre til unge, som har problemer med stofmisbrug Behandling af stofmisbrugere med psykotiske lidelser Det primære behandlingsansvar for psykotiske stofmisbrugere er placeret i psykiatrien under Region Hovedstaden. Psykotiske stofmisbrugere skal tilbydes substitutionsbehandling og anden relevant misbrugsbehandling efter samme retningslinjer som misbrugere, der ikke har psykotiske lidelser og behandlingen skal varetages i psykiatrisk regi. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatriens Centrale Visitation Carl Nielsens Allé 9C, København Ø Tlf Mail: Der er enighed om, at svære psykotiske lidelser primært skal behandles i regionalt regi, og borgere med lettere psykiske lidelser kan behandles i kommunalt regi, jf. sundhedsaftalen. I det omfang, der er tvivl om, hvilken myndighed, der har behandlingsansvaret skal kommunen og psykiatrien afholde et møde, hvor det konkrete Side 14 af 21

15 samarbejde aftales. Opdeling er foretaget med henblik på en helhedsorienteret indsats over for målgruppen. I tilfælde, hvor den psykiske sygdom er stabil og velbehandlet, men hvor misbrugsproblematikken er særligt fremherskende, vil Rådgivningscenter København i begrænset omfang kunne behandle denne målgruppe. Henvisning til psykiatrisk regi foregår via henvisning til Psykiatriens Centrale Visitation. Henvisning skal ske ved læge. Når henvisningen er modtaget tager visitator i psykiatrien stilling til, om den henviste tilhører målgruppen for psykiatrisk behandling i hospitalsregi Behandling til udviklingshæmmede stofmisbrugere Den primære støtte, omsorg og behandling af udviklingshæmmede med et stofmisbrug varetages i Handicapcenter København. Handicapcenter København Thoravej København NV Tlf Arbejdet med udviklingshæmmede er en specialiseret opgave. For at kunne profitere af misbrugsbehandlingen kræver det, at borgeren er i stand til at reflektere og arbejde kognitivt med den forandringsproces, vedkommende skal igennem. Borgere, der er udviklingshæmmede, vil have vanskeligt ved at indgå i et behandlingsforløb i RCK. Eksempelvis gruppeterapi, hvor det kræves, at borgerne er med til at reflektere over fremtidige handlemuligheder i tæt samspil med de andre gruppedeltagere. Det samme gælder for de personlige udviklingssamtaler. Ved henvendelser fra udviklingshæmmede misbrugere eller institutionstilbud kan Rådgivningscenter København yde rådgivning og vejledning med baggrund i borgerens sociale færdigheder og kognitive funktionsniveau i tæt samarbejde med Handicapcenter København. 3.4 Monitorering af indsatsen Rådgivningscenter København har ansvaret for at registrere alle behandlingsforløb i Status-forskningssystemet, som er Københavns Kommunes register over stofmisbrugere i behandling. Statusforskningssystemet er et lukket system. U-turn har ansvaret for at registrere unge mellem år, som er i behandling. Side 15 af 21

16 Du vil blive bedt om at afgive et informeret samtykke til videregivelse af oplysninger til relevante samarbejdspartnere samt til Sundhedsstyrelsens landsdækkende register over stofmisbrugere i behandling. Samtykket skal fremgå af den elektroniske brugerjournal, og der gives besked til medarbejderne, når samtykket skal fornys. Københavns Kommunes måltal for andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling er stoffri samt andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling har reduceret deres stofmisbrug, er som følger: Mindst 44 % af de borgere, der udskrives fra stoffri behandling som færdigbehandlede, er enten stoffrie eller har reduceret deres misbrug. I regeringens 2020-plan for socialt udsatte er et mål, at andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges til mindst 50 procent. Københavns Kommunes Socialforvaltning vil derfor lægge sig op ad regerings ambitiøse mål. Måltallet skal imidlertid tilpasses tidshorisonten, hvorfor andelen af borgere, der udskrives fra stoffri behandling som stoffrie eller med reduceret misbrug er på 44 procent. Målet i kvalitetsstandarden er i overensstemmelse med den retning som Socialudvalget også ønsker, at det socialpolitiske arbejde på området skal bevæge sig i. Socialudvalget og forvaltningen vil følge effekten af indsatsen og vil grundlæggende nå målet ved at basere indsatserne på viden om, hvad der virker. Københavns Kommunes måltal for andelen af stofmisbrugere i behandling, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandlingen inden for 12 måneder og 24 måneder, er som følger: Højst 33 % af borgerne, der er udskrevet færdigbehandlede og stoffri, genindskrives i misbrugsbehandling indenfor 12 måneder efter udskrivning. Højst 25 % af borgerne, der er udskrevet færdigbehandlede og stoffri, genindskrives i misbrugsbehandling mellem 12 og 24 måneder efter udskrivning. Måltallet på højest 33 procent genindskrives i misbrugsbehandling inden for et år efter at være færdigbehandlet er et mål der arbejdes efter. Måltallet for genindskrivning på højest 25 procent indenfor to år efter udskrivning, hvor der ikke er blevet søgt behandling det første år efter udskrivning, er nyt. Side 16 af 21

17 4. Klageadgang Du har altid mulighed for at gå til din sagsbehandler i rådgivningscenteret, hvis der er forhold i din misbrugsbehandling, som du er utilfreds med. Rådgivningscenteret er endvidere forpligtet til at vejlede dig om, hvordan man klager, og hvem der skal klages til. Andre kan også hjælpe dig med at klage eksempelvis familie, en ven eller en eventuel værge. 4.1 Klageadgang i forbindelse med visitation Hvis du er uenig i den afgørelse, som rådgivningscenteret har truffet om behandling, kan du klage. Dette gælder også, hvis du har fået afslag på behandling, eller hvis tidsfristen på de 14 dage ikke er overholdt. Klager over den sociale behandling skal sendes til den enhed i Rådgivningscenter København, som du er tilknyttet jf. afsnit 2 om sagsbehandling og visitation. Klagen skal sendes senest 4 uger efter modtaget afgørelse om visitation, hvis det er visitation, der er klagepunktet Ankestyrelsen Hvis du ikke får medhold i klagen, skal rådgivningscenteret sende klagen videre til Ankestyrelsen og orientere dig om dette. Ankestyrelsen 7998 Statsservice Mail: Sikker mail: Retningslinjer for klager til Ankestyrelsen kan findes på under punktet For borgere med en klagesag Klageadgang i forbindelse med den medicinske behandling Klager over den medicinske behandling skal sendes til: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Retningslinjer for klager til Patientombuddet kan findes på Side 17 af 21

18 4.3. Klageadgang vedrørende utilfredshed over personalet Klager over personalet eller dets opførsel skal sendes til den lokale leder på dit behandlingssted. Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan klagen behandles, kan du gå videre med din klage til Rådgivningscenter Københavns Centerledelse via din lokale enhed Klageadgang i forbindelse med magtanvendelse Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du har været udsat for et indgreb i din personlige frihed. Det gælder både de tilfælde, hvor du har givet samtykke til indgrebet, og de tilfælde, hvor indgrebet er sket imod din vilje. Du skal sende din klage til Socialforvaltningen. Forvaltningen vil revurdere din sag, og får du ikke medhold i dine klagepunkter videresender Socialforvaltningen din klage til Ankestyrelsen: Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri Bernstorffsgade København V Tlf sof_du_ Ankestyrelsen 7998 Statsservice Mail: Sikker mail: 4.5 Klageadgang vedr. beregning af egenbetaling Hvis du er uenig i den afgørelse, som Rådgivningscenteret har truffet om egenbetaling, kan du klage. Klager over egenbetalingen skal sendes til den enhed i Rådgivningscenter København, som du er tilknyttet jf. afsnit 2 om sagsbehandling og visitation. Der er ingen klagefrist. Hvis du ikke får medhold i klagen, skal Rådgivningscenteret sende klagen videre til Ankestyrelsen og orientere dig om dette. Ankestyrelsen 7998 Statsservice Mail: Sikker mail: Side 18 af 21

19 4.6. Borgerrådgiveren Endelig har du mulighed for at klage til Københavns Kommunes Borgerrådgiver, der specielt tager sig af klager over kommunens sagsbehandling, personalets opførsel eller personalets udførelse af praktiske opgaver. Borgerrådgiveren kan også behandle klager, der vedrører diskrimination: Københavns Kommunes Borgerrådgiver Vester Voldgade 2A 1552 København V Tlf Du skal være opmærksom på, at Borgerrådgiveren ikke kan behandle klager over kommunens afgørelser, men hvis Borgerrådgiveren ikke kan tage sig af klagen, vil han altid sørge for at sende klagen videre til den myndighed, som kan behandle den. Side 19 af 21

20 5. Ydelsesbeskrivelser for stoffri behandling Den individuelle stoffri behandling tilpasses dine behov ved at inddele behandlingen i forskellige trin. Trin skal her forstås som forskellige grader af intensitet. Trin 1 er den laveste intensitet (ambulant behandling), trin 2 er middelintensitet (dagbehandling) og trin 3 er den mest intensive behandling som fx døgnbehandling. Princippet bag den trinvise behandling er, at en mere indgribende og intensiv behandling alene tilbydes, når den mindre indgribende foranstaltning ikke skønnes tilstrækkelig, eller har vist sig ikke at være tilstrækkelig. Behandlingsintensitet Trin I Et ambulant forløb Trin II Dagbehandlingsforløb Trin III Døgnbehandling Misbrugsbelastning Psykiske problemer Lav eller middel Middel eller høj Høj Lav eller middel Middel eller høj Middel eller høj Social integration Høj eller middel Middel Lav Ovenstående figur angiver sammenhængen mellem belastning og den dækkende behandlingsintensitet. Ved at vurdere de tre parametre misbrugsbelastning, psykiske problemer og social integration gives en indikation for hvilket behandlingstrin du skal tilbydes. Den forventede intensitet vedr. trinbehandlingen: Trin I ambulant forløb: Ambulante samtaler 1-2 gange pr. 14 dag (i udredningsperioden typisk oftere). De ambulante forløb kan i nogle tilfælde strække sig over en længere periode. Trin II dagbehandlingsforløb: Typisk mellem 3-5 dage ugentligt af ca. 4-5 timer per dag. Trin III døgnbehandling: Typisk over en periode op til 6 måneder Vurderingsgrundlag for serviceydelser Valget af behandlingstrin sker som nævnt ud fra en samlet vurdering af dig med et særligt fokus på de tre parametre misbrugsbelastning, psykiske problemer og social integration. Grundlaget for vurdering af de tre parametre er som følger: Side 20 af 21

21 Misbrugsbelastning: Til vurdering af misbrugsbelastningen vurderes din problemtyngde i forhold til stofferne. Denne problemtyngde sammenstilles med dine eventuelle tidligere behandlingsforsøg. Høj problemtyngde og mange tidligere behandlingsforsøg peger i retning af et højere behandlingstrin. Psykiske problemer: Til vurdering af de psykiske problemer indgår tidligere diagnoser og indlæggelser samt lægens aktuelle vurdering. Alvorlige behandlingskrævende psykiske lidelser indikerer et højt behandlingstrin, mens mindre alvorlige psykiske lidelser og stabil medicinering indikerer et relativt lavere behandlingstrin. Foreligger der alvorlig mistanke om skizofreni eller anden ikke-forbigående stofudløst psykose sørger Rådgivningscenter København for, at du bliver henvist videre til Region Hovedstaden. Social integration: Til vurdering af den sociale integration indgår din boligsituation, erhvervssituation, netværk og familie. Ringe netværk, ustabil boligsituation, udelukkelse fra arbejdsmarked og ringe tilknytning til familie er alle indikationer på et højere behandlingstrin Regler for betaling af kost og logi I forbindelse med social behandling for stofmisbrug kan der forekomme udgifter til kost og logi, som du selv skal betale en del af. Dette gælder ligeledes udgifter til medicin. Hvis visitationsudvalget vurderer, at du har behov for et midlertidigt ophold på et botilbud, vil du som udgangspunkt skulle betale en andel af opholdets pris. Der vil til fastsættelse af opholdsbetalingens størrelse være tale om en pris byggende på dit aktuelle forsørgelsesgrundlag, forpligtelser og formåen. Det betyder, at to borgere kan komme til at skulle betale forskellige beløb for ophold i den samme institution, hvis der er forskelle i borgernes økonomiske forpligtelser og formåen. Der er tale om en afgørelse, som du kan klage over, jf. afsnit 4.5. Københavns Kommune fastsætter betaling af midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens 107 på grundlag af en kommunal takst. Udgifter til kost på væresteder for misbrugere kan nogle gange også medfører brugerbetaling. Side 21 af 21

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Forord ved Socialborgmesteren... 2 Resume... 3 1. Indledning... 4 2. Sagsbehandling og visitation... 6 3. Hvilke tilbud omfatter

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. Brugervejledning - Hvordan kommer jeg i behandling

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. Brugervejledning - Hvordan kommer jeg i behandling Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Københavns Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden skal fungere som information til

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord / Ydelseskatalog Misbrugscenter Mariagerfjord Indholdsfortegnelse Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord.................................................... 3 Misbrugscentrets baggrund....................................................................................

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Formål...1 Kapitel 1. Indledning...2 1.1. Lovgrundlag...3 Kapitel 2. Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere