DereRrusloN Registrerede revisorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DereRrusloN Registrerede revisorer"

Transkript

1 DereRrusloN OANS*E REVISOTER F5K* A/B Bregnerodvej l5cl64 B BregnerrdveJ l5cl64 B 346 Bir.kerod cvr. \r., ARSRAppoRT FoR t.l.2ott - rr.t2aot4 9, regnkrbslr D^r RwIsroN. cvr.n.. 54 io 45t, , wision.dk Pil A.lla 19. f.ede.iksb rg. Tlf. l8 9 q oo. Fax t8 9 9a ao Registrende ievie.er, nedl.h.ffsr - daoske evisr.r

2 DluRrvlsroN DANSKE REVI5ORER l5 K* A]B Bregrerodvqi 156-l64 B INDHOLDSFORTECNELSE Side Forenidgsoplysninger. Admi.istrator- og b stfelsespategning... Den uafhengige revisors pitegning pa irsregnskabet..._ 4-5 Anvendrcgnskabspraksis Resultatopgsrelse-..,--. Aktiver l Passiver 1l Noter til inrapporten.. t2-t7 Nogl tal og udvalgte informalioner_.-_ l8 Andelslconebgegning l9 Lowligtige nsgleoplysninger

3 Dau.Rrvtsrorrr DAN5(' r''visorer tskr A/B Brcsnersdv j 156- lf'4 B FOR.ENINGSOPLYSNINGER Foreningcni tr.vn: A./B Bregnerodvej B Bregnerodvej B 346 Bi*erod Bestyrebe: Lene Lau AnrE Blaabjerg Mikael Munk Srppleatrt: Kim Ole Mark tau Administiator: Boligadministratorerne A/S Npopsgade 13, I 162 Kobetrhavn V ReYision: DataRevision Pile A Frederiksberg Godkendt pl for ngetrs generrlfors.n lng de! / 215 Dirigent:

4 DarnRsvrsroN Resistrer de revisorer DANSKE RTVISORER F5K' A,ts Bregnerodvej B ADMINISTRAToR- og BESTYRELSESPATEGNING Undertegnede har allagt ersrapport for Andelsboligforcningen Bregnerodvej B. Aisrapporten ef, aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens $ 5, stk. I l, og $ 6, stk. 2 og 8 og foreningens vedtegter. Det er vores opfattelse, at ersregnskabet giver et retvisende billede af foreningens akiver, passiver og finansielle stilling pr- 31. december 214 samt af fbreningens aktiviteter for regnskabsaret l. jaduar 214 ll. december 214. Der r efter regnskabsarets afslufiing ikke indtruffet begivenheder, der vil kunne pevirke r.urderingen af foreningens fi nansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsarnlingens godkendelse. Kgbenhavn, den 9/4/21 5 Admidstrrtor Boligadministratorerne A/S Ole Oste.feld Alleftd, den 9/4/215 B stfelsen Lene Lau Formand Anne Blaabjerg Mikael Munk

5 DereRrvrstott DANSKE REVl5OR!R f5k" A B Bregnerdd\et li6 164 B DEN L'AFH/ NcIcE REvrsoRs patecntng pa ARSREGNSK.{BET Til medlemmerne i A/B Bregn rodvej B \ri har revideret ifusregnskabet lbr,4"/b Bregnerodvej I 56-16,+ B fbr regnskabseret 1. j an uar december 214, der omfatter anvendt regnskabspraksis. resultatopgorelse, balance og notcr. Arsregnskabet udarbejdes efter rirsregnskabslovens bestemmelse( andelsboliglovens $ 5. stk. I 1. og I 6. stk. 2 og 8, og loreningens vedtreger. Ledelsens ansvar for irsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen afet ersregnskab. der giver et retvisende billede i overensstemmelse med irsregnskabslovens bestemmelser. andelsboliglovens $ 5. srk. I l. og $ 6, stk. 2 og 8, og foreningcns vedtegter- Lodelsen har endvidere ansvarct for den inteme kontrol, som led isen anser nodvendig tbr at udarbe.,dc ct Arsregnskab uden vesentlig fejlinfoamation. uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykle en konklusion om arsregnskabet pa grundlag afvores revision. Vi har udlort revisionen i overmsstemmelse med inlemalionale sl.andarder om revision og yderlige.e krav il'olge dansk revisorlovgivning. Dette krever, at vi overholder etiske krav samt planlegger og udi'orer revisionen for at opni hoj grad afsikkerhed for. om iirsregnskabet er uden vssentlig fejlinformation. En revision omtatter udforelse afrevisionshandlinger for at opni revisionsbe\.is for belob og oplysninger i emregnskabet. De valgte revisionshandlinger afh cnger afrevisors l,urdering. herunde. mrdering afrisici for v.esentlig fejlinlbrmation i drsreglskabet. uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko,,urderingen overvejerevisor intem konirol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse afet irsregnskab. der giver et rctvisende billede. Fonnelet hermed 9r at ldforme revisionshandlinger. der er passendefter omstcndighedeme, men iki(e at udtrvtke en konklusion cjm effekiviteten afandelsboligtb.eningens intcme kontrol. En revision omfafter endridere rurdenng af, om ledelsms valg af regnskabspraksis er passende. otn ledelsens regnrkabsmessige skon er rimelige samt den samlede prrsentation afarsreglskabct. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbe\'is er tilstrekkeligt og egnet soln grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke giver anledning ril lorbehold. Konklusion Det er vores opt'attelse. ar Arsregnskabct giver et retvisende biilede alandelsboligforeningens aktiver. passiver og finansielle stilling pr. 3 ] december 21,1 samt alresultatet af andelsboligforeningens akti\ iteter tbr regnskabsfuet L j anuar 214 ll. december 214 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. andelsboliglovens g 5. stk. 1 l. og S 6, stk. 2 og 8. og tbreningens vedtreter.

6 DernREvrsroN DANSI(t REvrS()rrR l-5k* A A Aregneradvej I 56' I ('4 B DEN uafh.,sngtce REvlsoRs patrcnrng pa ARSREGNSKABET - forrs.t Supplerend opl) sningcr vedrorende torstrelse rf rcvisionen AndelsboligforeningeD har i overensstemmelse med ErhYeflsstlrelsens vejl dnirg om Srsreg$kaber for andelsboligforeninger, der allagger Arsregnskab efter Arsregnskabsloven. medlaget budgeltal som sammenligningstal i resultatopgorelse og noter. Disse budgefial har. som del ogse Femger af resullaiopsorclse og noler. ikke veret underlagt revision. Frederiksbe.g dcn 9/4121 5

7 DnraREvtstox DANSKE REVI5ORER FsK*,,\,8 Aregndodvej 156- l6a B ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlag: Arsrapporten for Andelsboligforeningen Bregnerodvej B er af]agt i overenssterrmelse med bestenmelseme i arsregnskabsloven for regnskabsklasse A, andelsboliglovens $ 5, stk. I I, og $ 6. stl_ 2 og 8, bekendtgo.else nr 2. af6. januar 215, jf. andelsboliglovens { 6, stk. 2, samr foreningens vedtagter. Formilet med arsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabspe.ioden, og vise. om den budgefterede og hos medlemmeme opkrrevede boligafgift er Endvidere er formilet at give krevede nogleoplysninger, at give oplysning om andelenes v:rrdi og at gir.e oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrorende modtaget st6t e. Regnskabspraksis er uend.et i fbrhold til tidligere ar. R"ESULTATOPCORELSEN pstillingsform Resuliatopgorelsen er opstillet, sa denne bedst viser foreringens aktivitet i det regnskabser. De i resultatopgorelsen anfsrte, ureviderede budgettal ior regnskabsaret er medtaget for at vise afuigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opk&vede boligafgifter i henhold til budget ha. vrret tilstraekkelige at daekke omkostninger forbundet med de realisercde aktiviteter. Indtegter Boligafgift og lejeindt gter ved.orende rcgnskabsperioden indgir i resultatopgffelsen. Indbegter fra vaskeri, ventelistegeblrer m.v. indtegtsfores i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtegter, Disse indtegter er seledes ikke nodvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden. Omkostninger Omkostninger vedrorende regnskabsperiod n indgar i resuletopgorelsen. FiIIansielle poster Finansielle indtaegter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der vedrorer regnskabsperioden. Finansielle indtl'gter best,ir af renter af bankindesteender. Finansielle omkostninger bestir afregnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrorende pdoritetsg.eld og ldneomkostninger 1ia optagelse allin (prioritetsgeld) samt renter afbankgeld

8 DaraRrvrsroN DAN5KE RTVISORER F5R',dB Bresnerodvej B ANVENDT REGNSI(4,BSPRAKSIS - forrset Skat af irets resultat Skat aferets resultat omfatter aktuel skat aferets fowentede skaftepligtige indkomst. Der indregnes ikke negaiiv udskudt skat (skalteaktiv) afeventuelt urderskud til fremforsel, ligesom der ikl indregdes udskudt skat vedrurcndejendomsavancebeskatning salg afsidste udlejningslejlighed. Forslag til resultatdispotrering Und r resultatdisponering indgar beslyrelsens forslag til disponenng af regnskabspe.iodens resultat, herrmder eventuelle forslag om overf_orsel til "Andre rcserver", f.eks. reservation afbelsb til d,ekning af f.emtidige vedligeholdelsesomkostninger pi foreningens ejendom. Forslag om overforsel af belob til "Overfort rcsultat m.v." er alene specificeret afhens),n til at kunne vurdere, hvowidt den opkaevede boligafgift er tilstreiikelig til at dekke betalte prioritersafdrag med fradrag afikke likvide omkostninger s6som regnskabsmessige afskivninger m.v. BAI-AJ{CEN Materielle anl,egsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygninger) indregnes pa anskaffelsestidspunktet og verdiansettes v d fo6te indregning til kostf'ris. Ved efterfolgende indregning verdiansettes foreningens ejendom til dagsverdien pi balancedagen. Opskriwinger i fbrhold til seneste indregning fores direkte pe foreningens egenkapital pe en Opskrivninger tilbagefores i det omfang dagsv&rdien falder. I tilfelde, hvor dagsverdien er lavere end den historiske kostf,ris, nedskrives ejendommeo ti1 denne lavere vaerdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskr'ivningshenleggelsen, indregnes i resultatopgorelsen. Der afikrives ikke pd lbreningens ejendom- Tilgodehavender Tilgodehavmder vzedianssttes tii nominel verdi. Vrrdien reduceres med nedskrivninq til imodegeelse aftab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmemes andelsindskud_ Der fores en separat konto for opskrivningshenleggelsm vedrorende opskrivning afforelingens ejendom til dagsvserdi ("Resen,e for opskrivning afforeningens ejendom") Overfbrt resultat m.v. indeholder akkumuleret resuhat. evcntu l tillregsverdi ved n),udstedelse af andele- samt restermde overforsel afarets resultat

9 DaraRsvrsroN DANSK R VISOR'N l-5k*.d B Eregnerodvej i 56' I 64 B ANVENDT REGNSKABSPR{KSIS _ forts{t Under posten, Andre rcserver, indregnes belob resen etet til fiemtidig vedligeholdelse samt reservation til imodegaelse afvardiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. i overenssterurelse med genemlforsamlingsbeslutning. I henlold til vedtegtemes g 2 indgir de resewerede belob ikke i beregningen af andelsvardien. PrioritetsgEld Prioritctsgeld indregnes ved laneoptagelsen til den kontante restgeld, svarende til det belob der skal tilbagebetales over linets l6betid. De a*loldte kansaktiolsomkostninger fores i resultatopgorelsen p6 tidspunktet for leneoptagelsen. PrioritetsgEldcn er seledes vardiansat til, hvad der for kontantian svarer til lanets restgeld og fo. obligationshn til nominel restg2eld, hvilket for begge gper svarer til de1 belob der skal tilbagebetales. Olrige greldsforpligtelser Ovrjge geldsforpligt iser vsrdiansettes iil nominel llensattelser til udskudt sk t Formingens vedteegter besternmer, at de. til enhver tid skal vere mindst et lejemel udlejet til et ikkemedlem. Dermed opretholdes den skattenessig erhvensaktivitet. hvorfor det ikle er sandsynligt, at der udloses ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derlor ikke hensettelse til udskudt skat som folge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat afskattern ssigt underskud til fremforsel. Nogletal De i note i 9 anforte nsgletal har til formal at give regnskabsbrugeren et bedre gnrndlag for at analysere foreningens okonomiske situation samt sarmenligne foaeningens okonomiske situation med andre foreningers okonomiske forhold. De lovpligtige nogleoplysninger har til formal at leve op til de kra\,, der folger af $ 3 i bekendtgarelse bekendtgorelse nr 2. af 6- januar 215 tia Ministeriet for by, Boiig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg afandelsboliger. De i noten anforte arealangivelser er baseret pa BBRregistrets info.matione. og der kan seledes vsere afvigelser i f<)rhold til foreningens egne arealer. AndelsYErdi Bestlrelsens fbrslag til andelsverdi fremgat afnote 2_ opgo.es i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtsgtemes $ 2. Vedtegteme bestemmer desuden i $ 2, at selvom der lovligt kan vedtages en hojere andelsverdi. er det den pi generailorsamlingen vedtagne andelsverdi. der er g ldende.

10 DlraRrustorrl DANSKf REVISORIR F5K' A/B Bregnersdve.i I56-ls B RESULTATOPGORNLSE I. JANUAR 2O14-3I. DECEMBER 214 Indtcgter Boligafgift Lejeindtegter... Vaskeriindtegter IndtEgter i alt. Note Realiseret 2r4 i kr \ Budget 214 ( j revideret) i tkr. 538 ul Budget 2t5 (ej revider t) i tkr. 538 t23, Omkosoinger Vedligeholdelsq lsbende. Vedligeholdelse, genoprctning og renovering... Forenin gsomkoslninger Oviige foreningsomkostninger On*ostnhger i alt l O l 4\ r Result.l f6r finrtrrielle poster..,.,...,, Finansielle indtegter... Finansielle on*ostninger Finansitlle poster. netto-...,..., t Resultat fsr skat l3 l Skat afereh resultat Arets resrltat t Forslsg til resultatdisponering: Overfs.t til 'Reserveret til vedligehold. afqjdm."... Overfort til I'Ov rfort resultat m,v.r'l Kurslab og udgift er \ed lineomlagning... Betalte afdrag pi prioritersgeld anlsegslir Ot erfon restandel af 6rets resulrc r ', Disponeret i alt l

11 DamREvrsroN D NSKE ITVISORER F5K'.dts BregneBdvej 156,164 B BALANCE PR.31. DECEMBER 2I4 Aktiver Note i kr. i tkr. Ejendommen matr.ff. 13 a, Hsvelte By, Blovstrod. Dagsverdiht. valuaf"rrdering af den I Offentlig ejendomsr,'r.rderirg pr udgsr kr Anlegstktiver.-..., Tilgodehavende bol gafgiff Mellanregning igangverende salg Mell xmegdrg med administrator Vandregnskab, igangverende. Owige tilgodehaverder Tilgodehrvender... l l Likvide beholdninger- t 3Ut.4t2 Omsetningsaktiver 362.E78 g Aktiver 14.$7.n l

12 DareREvrsrow DANSKE RTVI SORER FSK" tb Bregn rodvej B BAI,ANCE PR.31. DECEIVTBER 2I4 Passiver Note i kr. i tkr. Andelsindskud... Rese.ve for opskrivning af foreningens ejendom O\ erfon resulla( m.\ Andre reserv r Reserveretil imodegeelse af verdiforringelser af ejendom,... Reserveretil vedligeholdelse af ejendommen Andre reserver,.,... ll r t4 5.4t Egetrk pita...,,..., r Prioritetsgald/banlg 1d.... Kassekredit Nykedit Bank, maksimum k Varmeregnskab. igangverende... Mg 9e1d... Deposita. nyere andelshavere og 1ejere... Gcldsforpligtelser... l3 l4 l6 t7 8_ E Parsiver Eventualforpligtelser Nogletal 1t 19 Beregning!f rndelsverdi l1

13 DereRsvlsroN DANSKf REVISOIER F5K" A,ts Brcgncredvej B NOTER TIL R-ESULTATOPGOR"ELSEN FOR 214 Note Rerliseret 214 i kr. Budget 2t4 (ei revlde.et) i tkr. Budget 215 (ei revld ret) i tkf, Lej eindregter t j eindte gter, beboelseslejemel Lejeindtegter, erhvervslejemel. LEeindt egter, parkering. I l Ejendomsskst og forsikringer Ej endomsskatter Forsikringer tt 6 22 t2 Fo.brugsafgifter Renovation. Elforbrug fel lesarealer l 2 4l 22 2 Reuholdelse Snerydning og saltning VedligeholdelseJ lob nde WS ogblikkenslager Vaskeriudgifte. inkl vandforbrug..._.. Diverse materialer... B udgetposl t2

14 DaraRuvrsroN DANSKE REVISOREB t5k-,db Bresrerodvej B NOTER TIL RESULTATOPGARELSEN FOR 214 Note Rerliseret Budget Budget ( j reviderer) (ei r vtderer) i kr. i tkr, i tkr. Foretringsomkortnin ger Admi nistrationshonorar Adminisbator ud rbejdelse af nogletal R vision og regnskabsmirssig assistance. Varme- og vandregnskabshonorar Porto 8 PBS gebyrgm.v t t2 l t2 l9 5 8{) Orrige foredin gsomkosttrin g r Skattelii godtgrdrelse. til bestyrelsen.. Val uarv!rdering.... Tomgangsleje pi erhverv - hele 6ret... Hjemmeside. refu sion ar 2 3'2Ol 4....t ll ll 8 Finansielle ornkostninger Prioritetsrenter og bidrag. Kurstab og udgifter ved lineomleegning Renteudgifter anleegslen i bar* Renteudgifter kassekedit i ba.tk t.m 4.68 r U

15 DareRrvrsroN Re gistrerede revisorer DANSKE REVISOR R f5k* A,ts Bresn rodvej I 56- I f/4 B NOTER TIL BALANCEN Note 214 i kr. 213 i tkr. Ejendonmen matr-nr. 13 a, Hovelte By, Blovstrod Kcrsrpns pr. l Tilgang... A fban g... Kostpris pr OpsLnvninger pr. l. L Arets ops krivn ing... Trlbagef6fl opskfivning Opskrivninger pr ,... ReEnskabsmEssig r prdi pr r r t Ejendommen er ind.egnetil dagsverdi pr 3l. december 214 i henhold til llrrdering af l af Valuaren v/ Pete. Ryaa. Den offentlige ejendomsvurdering pr udgsr kr Valuaren oplyser, at wrderingsmpportens beregninger er baseret pi en afkastfocent pe 5,75 pct. Altastpocenten svarer til det forrenlningskav, en ktber ville stille til ejendommens afl<ast. Jo hojere kav der stilles til aftastet,.jo lavere bliver ejendommens alt andet lige. Dagsverdiberegningen er derfor fslsom overfor udsving i afkastprccenten, idet en folsomhedsberegring viser, at en stigning i alkastsatsen fra 5,75 pct til 6,25 pct alt andet lige vil reduc re dagsverdien afejendommen med l,l mio. k. En sedan endring vil tilsvarende medfore et fald i vaerdien pr. m'med k. L33 til kr Valuan'urderingen er maksimalt geldende i l8 mineder i henhold til andelsboligforeningslovgivningen $ 5, stk. 2. litra b. Vurderingen skal vane geldende pi handelstidspunklet- Likvide beholdninger )'lykredit Bank. dri Rskon1o... l l4

16 DaraRnvrsroN DANSKE R VISORER F5K'.dG Breg'erodvq l5gl6.l B NOTER TIL BALANCEN Note Egenkrpitrl ll Andels- Reserve for Overfsrt indskud opski\ding resultat af ejendom Sald^ tr 'tnl4 Arets opsknvnrng al ejendom...,...,,... Overfort rf lrets result.t I swigt: Kurstab og udgifter \ed laneomlegning... Betalte afdmg pa prioritetsgeld/anl gslan... Overfsn restandel af erets resuhat... Saldo pr s s. _ 'l Andre reserver l2 Reserye for at imodega vardiforrin gelser Reserve til vedligeholdelse af ejerdom Saldo pr Arets overfsrsel til reserve til vedtigeholdelse afejendomrnerl... Overfort fra "overfon resuha1".... Saldo pr , l5

17 DlreRgvIsIotr DANsKE REVISORER h5k* ArB Bregn rsdvej B NOTER TIL BALANCEN Note PrioritetsgEld: l. Nykredit 3,5Yo Fl 2. Nykredit,5olo F2 3. i Nykedit Bank 13 Restgeld Aftlrag Renter Restgeld Kulsvaerdi t.12.2t4 3t l t t7 Folgende kan oplyses om foreningens gald: r. Nykredit 3,5% Flo D r betales en fast erlig rente pa 3,51o% frem til 1/ I /216, hvo. aftalen skal genforhandles, der afdrages ikke pi lanet, men der er aftalt afd.agsfrihed liem til l/1/ Nykredit,5% F2 Der betales en fa$ edig rente pe,5392% frorn til l/4/216, hvor aftalor skal genforhandles. der afdrages il*e pe lanet, men der er aftalt afdmgsliihed frem til l /l / Anlegsun i Nykredit Bark Anlegslan i N1&redit Bank. hvor andelshaveme hzefter pe.sonli8 pro rata, forrentes med en variabel rcnte (V 3l/12/21 4,5%) og afvikles over 2 Ar med k 22.9 pr kvartal. Note 214 i kr. 213 i tkr. Varmer nskab Indb talt a conto.. Afholdte omkostninger ti1 temvarme. l ',72 r I Vandregnskab Indbetalt a conto. Afltoldte omkostninger til vand t Ovrig geld Valuaren v/ Peter Ryaa.. DataRevision, revision og regnskabsmessig assistance r3 r t6 21

18 DarnRsvrsroN DANSKT REVISORER F5K',d/B Bregnersdlej 156-lg B NOTER TIL BALANCEN Note Celdsforpligtels r 17 Afde samlede geldsfo.pligtelser er kr Iangliistede lser_ Den langfristede geld bester af p.ioritetsgeld Eventualforpligtelser 18 Sikkerhedsstillelsefl Der er i ejendommen tinglyst ejerpantebreve nominelt kr. 1.5., der ligger til sik*erhed for bankmellernverende. H;iftelsesforhold: For ningens medlemmer hefter alene for foreningens forpligtelser mql deres indskud. Andelshaveme hafter ilke for gelden i kreditforeningen. Andelshaveme h fter pro rata for anlaegslinet i Nykredit Bank. Budget 216: Fl lanet i Nykredil med en restgeld pi kr 6.5. skal ifoige aftalen pdbegmde afvikling pr I. I.2 I 6, hvilket med de nuvanende aftaler vil betyde en merudgift pd tkr I 5 pr er. Det er forudsat- at N]kredit bevilger yde.ligere afdragsfiihed pi dette l6n. Denne bevilling sr endnu ikke givet. Afgivne garantier: Adminiskator opilser, at der ikke er stillet garanti for andelshaveme Ejmdomsavancebeskatning: I henhold til retspraksis vil overdragelse afdet sidste lejemal med udlejning til ikke-medlemrner medfore ejendomsavancebeskatning af alle foreningens lejenril overgiet efter den 19. maj Der er ikke indregnet udskudt skat som folge heraf, idet foreningen som folge aferhveryslejem6l ikke vit ophore med skattepligten. Det er derlor ikke sandslnligt, at der vil blive rdlost eiendomsavan ebeskatnins. 17

19 DarlRlvrsroN DANS(f REVISORTR r5k* A/B B.egrerodvej 156-lg B NOTER TIL BALANCEN Note Nogletal l9 Nogletallene visea centrale dele af foreningens okonomi og er primert udregnet pe baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Bregnersdvej B anvendes m, som fordetingsnogle. De arealbaserede nagletal for andelsve.di og boligafgifi svarer ikke til det, der konkret gielder for den enkelte andelshaver, da boligafgilien ikke er ens for alle pr m,. Ejendonrmens areal fra foreningens stiftelse udgor folgende: Boligt}?e Antal Areal mr Ande1sboliger ,t, Bol iglejemel l 55, f rhvervslejemil , r2 r.17, Beregn d nrgletsl for foreningen; Offenthg ejendomswrdering... Valuar!]rrdering-... Ejendommens anskaffelsessurn pr m?... Geldsforpligtelser fratrukket omsetningsaktiver... Foreslaet andelsverdi. Reserver uden for andelsv rdi Boligafgjft i gennemsnit pr m, Boliglejeindtegt i gennemsnit pr m2 E rh\ ervs lej eindtegt I gennemsnit pr m, Kr. pr. m' andel Kr./ m' 65 58t 451 Kr. pr. m' totrl O nrkoshinger m.v. i pct Vedligeholdelsesomkostninger Ov.ige omkosminger.. Finansielle poster. nerto Boligafgifl i pct afsamlede ejendomsindtegte. I pct. I

20 DnraRsvtsroN Reqistrerede revisorer DANSKI RIVISOR'R F5K* ArB Bregnssdvej B NOTER TIL BALANCEN Note 214 i kr. 213 i tkr. Beregning af andelsverdi 2 Besft'relsen foresler folgende vardiansettelse i henhold til andelsboliglovens { 5, stk. 2, litra b, (valuanurdering), samt vedtegtemes { 2 ForeninSens egenkapjtal for generalforsamlingsbestemte reserver Korrektioner i henhold til andelsboligforeningsloven: Prioritetsg.eld, regnskabsmessig verdi Prioritetsgeeld, kursverdi -8.j4.9t Ejendommen erindregnei tilvaluarvurderingpr, Atrdelsvrerdi pr. nf E27 5., Senest vedtagne andelsverdi til sammenligning (vedtaget pa generalforsa$lingen der \ 5_. Fordeling af aodelsverdieo pi adresser: Lsbenr Adresse Antd m' Opr, indskud Verdi pr. andel I t l2 Bregnerodvej156, st. Bregnersdvej 156, 1. Bregnerodvejr58 Bregnerodvej16 Bregnersdvej 162 A Bregnerodvej162 B Bregnerodvejt62 C B.egnerodvej 164 A, l. Bregner6dvej164 B tl , , 46s l9

21 DnraRsvrsroN Registrerede rerrisorer OANSKE REVISORER h5k",da Bregnersdvej B Oplysnrngeme r af.nil -J sam! P ob R I afsnir 4 er opgioa pr Seneste regn!kabspenode 214 I. GRUNDL,,trGGENDE OPLYSNINGER OM ANDELSBOLTGFORENINCEN BI B2 B3 B4 B5 B6 Erhvervsanrlele BolicleiemSl Erhrcwsleiemdl Owige lejemel- keldre. garager m.v... Antal BBR Areal- m: I alt ll CI C2 Set kryds Hvilket fordelingstal ben)4tes ved opgsrelsen af andelsvardiel? Hyilket fordelingstal benlttes ved opgorelsen af boligafsift en? Boligemes Boligernesareal (anden areal (BBR) kilde) X Det op.indelige indskud And t x C3 DI D2 Boligafgiften er alhistoriske arsager ikke ens pr m. og der er ingen aftale om ensreminq Foreningenstift elsesar 25 Eiendommens sesiir 1924 E] Hafter andelshaveme fbr mere end deres indsl-ud? Ja X Nei {ndelsha\eme hirfrer personlrg pro mta for anlrgslener i Nylredrt Bank. FI F? F3 Set kn'ds AnskaffelseValuan'urd spaisen enng Offertlig vurdering A.n\endr \ udenngsprincrp ril beregnrng af andelsvandien X Gns kr pr Kr FjenJummens r erdi red det anvendre \ urdering,princip c 15.,t33 Cmeralforsamlingsbestemte resen er t.619 'k Reser\ er i procent af eiendomsvardi l% 2

22 DareRslrsroN ArB Bresnenidvei B l. CRUNDL,.trGGENDE OPLYSNINGER OM ANDELSBOLICFORENINGIN - forrsat DANSKE REVI5RTR l5 K* GI cl (il la Nei Har foreningen modtaget offentlige tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens oplosnins? X Er foreningens ejendom pelag ti lskudsbesteinmelser, jf. lov om frigsrelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. x Er der tinglyst en tilbagekobsklausul (hjemfaldspligt) pi foreningens gie4dom? X 2. ANDELSBOLICFORENINGENS DRIF,T, HERUNDER UDLEJNINGSVIRKSOMHED H for december 214 Cns- kr pr andels-m: HI H2 H] A.ets ovefkud (for aldmg), gls. kr pr andels-m, (sidste 3 er),7 Sidste dl 97 Idr K] K2 K] Cns. kr pr andels-m? Andels\erdi 5.61 Gald - omsetningsaktiver ek.risk andelsverdi..,,,, iffi6 J. BYC,GETEKNIK OG VEDLIGEHOLDILSE NIl M: M3 Forrige dr Sidste dr Idr Vedligcholdelse. lubendc ( gns. kr pr m,,... Vedligeholdelse, genopretning og renovering ( gns. 9 t krprm:) Vedligcboldelse. i alt ( gns. kr pr m' )...,, l.i. FINANSTELLE FORHOLD FrivErdi (geldsforpl j gtelser sammenhoidt med ejendommens regnskabsm ssige verdi) v6 3gyo Sidsrc ar Idr fuets afdrag pr andels-m':(sidsle I er) l

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22 CVR-nr. 31 79 89 22 Årsrapport 2014 6. regnskabsår STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Årsrapport 2013. CVR-nr. 29 47 92 83

Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Årsrapport 2013. CVR-nr. 29 47 92 83 Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30 Årsrapport 2013 CVR-nr. 29 47 92 83 Indhold Foreningsoplysninger 2 Administrator- og bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ÅRSREGNSKAB 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ

Læs mere

Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. 8700 Horsens. Arsrapport 2013. 26. regnskabsar. CVR-nr. 29 66 26 06

Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. 8700 Horsens. Arsrapport 2013. 26. regnskabsar. CVR-nr. 29 66 26 06 Registreret Revisionsselskab \ Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2013 26. regnskabsar CVR-nr. 29 66 26 06 Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterf0lgende

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012 Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 3 14 7 88 Baunehoj 1-25 325 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 212 Godkendt pa foreningens ordinaere pene.ralforsamling den / 213 DSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2013 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Herluf Trolles Vej

Andelsboligforeningen Herluf Trolles Vej Dansk Revision Svendborg Statsautoriseret revisionsaktieselskab Norgesvej 2 DK-5700 Svendborg Svendborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 62 20 18 18 Telefax: +45 62 20 18 36 CVR: DK 33

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016 Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri Årsrapport for 2015 Budget for 2016 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon 33 33 82 82 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

I I. IIL~t.l t.. 1 ... ... 1111 III. Andelsboligforeningen Filmbyen 2-4. It~Jil'i'< Arsrapport rcrzoro. l.!..ij. Filmbyen 2 A - 4 G 2650 Hvidovre

I I. IIL~t.l t.. 1 ... ... 1111 III. Andelsboligforeningen Filmbyen 2-4. It~Jil'i'< Arsrapport rcrzoro. l.!..ij. Filmbyen 2 A - 4 G 2650 Hvidovre Andelsboligforeningen Filmbyen 2-4 Filmbyen 2 A - 4 G 2650 Hvidovre CVR-nr.: 3046 92 08! I I ti 1 U..... *.i....... ~. ~.;..... II........ I... l.!..ij... 1 IIL~t.l t.. 1 -.!.1,-::.fI.,.-,:: " a>.. l.

Læs mere

ARsRappoRT FoR 2o1s ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET. GVR-nr.30 63 09 04. 25. regnskabsår

ARsRappoRT FoR 2o1s ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET. GVR-nr.30 63 09 04. 25. regnskabsår e Registreret revisr:r HD -, ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET GVR-nr.3 63 9 4 ARsRappoRT FoR 2o1s 25. regnskabsår - Benny R.asmussen - Tordenskioldsvei 2l - 57 Svendborg tlf" 52 22 72 88 - fax 62 22

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød cvr. ur.: 29 25 29 47 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2013-31.12.2013 8. regnskabsår DATAREVISION cvr.nr. 54 50 40 55 email: revisor@datarevision.dk Pile Allé 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Uvelse Have Uvelse Have, 3550 Slangerup

Andelsboligforeningen Uvelse Have Uvelse Have, 3550 Slangerup Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Uvelse Have

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2013. Udkast af 19. februar 2014

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2013. Udkast af 19. februar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011 pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 211 Årsrapporten erfremlagtog godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Oplysmnger og påtegninger

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2015

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2015 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 RevisionsAktieselskabet.dl{ egistrerede revisorer Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 CVR nr.: 15 Ol 88 87 Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 2100 København Ø Årsrapport 2010/2011

Læs mere

Erp.r*oro. AnsneppoRT 2012 GISTRUP III AN DELSBOLIGFORENINGEN

Erp.r*oro. AnsneppoRT 2012 GISTRUP III AN DELSBOLIGFORENINGEN Erp.r*oro AN DELSBOLIGFORENINGEN GISTRUP III AnsneppoRT 212 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLIERINGER m.v. RAPPORT NOTER BEREGNING AF ANDELENES V,'ERDI BTJDGET Hovedoplysninger... Administrators p8tegning... LedelsespEtegning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26

ÅRSRAPPORT 2013. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 Andelsboligforeningen Degnelodden Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 ÅRSRAPPORT 2013 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

F'UNDER & OSTENFELD. 2o. ma,ts Zo l3. 6e ncn/ tbr,son bng. Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup

F'UNDER & OSTENFELD. 2o. ma,ts Zo l3. 6e ncn/ tbr,son bng. Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup F'UNDER & OSTENFELD Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup Arsrapport for perioden f. ianuar - 31. december 212 Samt budset for flr 213 11. resnskabsflr 6e ncn/ tbr,son bng 2o. ma,ts Zo l3 FUNDTR

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Andelsboligforeningen "Toldgaarden" Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg. Årsrapport

Andelsboligforeningen Toldgaarden Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg. Årsrapport Andelsboligforeningen "Toldgaarden" Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Bakkelyparken. Årsrapport for 2015

Andelsboligforeningen Bakkelyparken. Årsrapport for 2015 Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holmevej 267 8270 Højbjerg CVR-nr. 67 22 17 10 Årsrapport for RSM plus P/S statsautoriserede revisorer er medlem af RSM-netværket og driver virksomhed under navnet RSM.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Nørregaardsvænget. Nørgaardsvej Storvorde CVR-nr

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Nørregaardsvænget. Nørgaardsvej Storvorde CVR-nr Andelsboligforeningen Nørregaardsvænget Nørgaardsvej 2-40 9280 Storvorde CVR-nr. 30 32 86 63 ÅRSRAPPORT 2015 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsregnskab for 2012 Nærværende årsregnskab er godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2013 dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen II

Andelsboligforeningen II Andelsboligforeningen II Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS CVR-nr. 28 70 33 25 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den 2 /s 2013 Peder Holm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2011 23. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapportfor 2014. Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19. Frederiksberg. B lerholm VI SKABER BALANCE

Årsrapportfor 2014. Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19. Frederiksberg. B lerholm VI SKABER BALANCE B lerholm VI SKABER BALANCE Boligforeningen CVR-nr. 13 09 24 19 Frederiksberg Årsrapportfor 2014 Årsrapportener godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent - STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Kildevæld Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

A/B Nymindegård CVR-nr. 53 41 67 13

A/B Nymindegård CVR-nr. 53 41 67 13 CVR-nr. 53 41 67 13 Årsrapport for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår Andelsboligforeningen XXXX Årsrapport for 2013/14 25. regnskabsår I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT

Læs mere

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 5 ÅRSRAPPORT 214 12. regnskabsår Foreningsoplysninger Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens Beliggende: Violvej 14 B 87 Horsens matr. nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 Andelsboligforeningen Degnelodden Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 ÅRSRAPPORT 2014 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår)

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår) Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2009/2010 (5. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

Andelsboligforeningen Overdrevet

Andelsboligforeningen Overdrevet Andelsboligforeningen Overdrevet Overdrevet 10-24 og 9-15, 8654 Bryrup Årsrapport for 2015 Budget for 2016 (11. regnskabsår) INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMARKEN LUNDESTÆDET HOLBÆK

GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMARKEN LUNDESTÆDET HOLBÆK GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMARKEN LUNDESTÆDET 2 4300 HOLBÆK CVR nr. 30 62 72 45 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 3

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse CVR-nr. 68 39 92 11 Årsrapport 1/1-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige

Læs mere

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p foreningens ordinaere generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Fridasholm. CVR-nr. 30 29 27 82

Andelsboligforeningen Fridasholm. CVR-nr. 30 29 27 82 Andelsboligforeningen Fridasholm CVR-nr. 30 29 27 82 Årsrapport for 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 5 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2012/13

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr Reslstrcret rcvlsor HD Benny Rasmusen A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET G[lR-ne t C3 4 ARSRAPFORT FOR 2OO3 21. trgrlnbtr Benny Rismus - Todemkloldnd A - SIOO Svcrdbotg tlt 62?272Ut - fer 62 t272

Læs mere

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer:

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer: Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ CVR-nummer: 34 42 29 07 Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade Aarhus C. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december (37.

ABF Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade Aarhus C. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december (37. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Aarhus C CVR-nummer: 28683391 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015-31. december 2015 (37. Regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Godkendt p6 andelsboligforeningens ordinere generalforsamling den 2oio Dirigent: Registrerel

Læs mere

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Jættestuen. Jættestuen 48-70, Svenstrup J CVR-nr

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Jættestuen. Jættestuen 48-70, Svenstrup J CVR-nr Andelsboligforeningen Jættestuen Jættestuen 48-70, 55-73 9230 Svenstrup J CVR-nr. 30 02 94 45 ÅRSRAPPORT 2015 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2014/15

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

Andelsboligforeningen Åparken 6. Åparken 6, 8000 Århus C. Årsrapport for 2007. (3. regnskabsår)

Andelsboligforeningen Åparken 6. Åparken 6, 8000 Århus C. Årsrapport for 2007. (3. regnskabsår) Åparken 6, 8000 Århus C Årsrapport for 2007 (3. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2008. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning...

Læs mere

ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB

ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade Haraldsgade 9 21 Kbenhavn REVISION &RADGIVNING Indholdsfortegnelse F oreningsoplysninger Administrator- og bestyreisespategning

Læs mere

Ro's Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Ro's Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Ro's Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Andelsboligforeningen Frederik Godthåbsvej 11 A - 13 C og Sindshvilevej 10 (CVR nr. 75 78 81 18) Årsrapport for 2014 (30. regnskabsår) Administrator: Mikael

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene Vest

Ejerforeningen Fjordstokkene Vest Ejerforeningen Fjordstokkene Vest Årsrapport 2011 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Anvendt regns

Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Anvendt regns v/richard Christensen Registreret revisor Tinghusgade 28, 3. sal 5700 Svendborg Telefon 6221 4035 Telefax 6221 3035 Andelsboligforeningen Sundparken afd. F Krebsen 54-64 + 74-76 + 86-96 5700 Svendborg

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Møllevang. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar 31. december (13. regnskabsår)

Andelsboligforeningen Møllevang. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar 31. december (13. regnskabsår) Andelsboligforeningen Møllevang CVR-nr. 29 35 35 65 Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 (13. regnskabsår) Balance 31. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: Foreningsoplysninger... 3

Læs mere

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg K/S Vesterbro 12 C, Aalborg c/o Habro & Finansgruppen Fund Mamangement A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (14. regnskabsår) CVR nr. 26 17 85 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB

Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB Andeisboligforeningen Helgoland Strandpark I Årsrapport for 2011 (8. regnskabsår) Administrator: Cubus Administration ApS Dronningens Tværgade 30, 5.

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsboligforeningen Lollandsvej 35 39. Årsrapport for 2013

Andelsboligforeningen Lollandsvej 35 39. Årsrapport for 2013 2talRevision Godkendte revisorer Cvr.nr. 20935790 Generatorvej 37 2730 Herlev T: +45 70226400 F: +45 70226466 E: jc@2talrevision.dk 2talrevision.dk Andelsboligforeningen Lollandsvej 35 39 Årsrapport for

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2007

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm. Årsrapport

Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm. Årsrapport Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport LOKAL tbk* M a» M J-fc. -r» CVR nr. 78 64 64 11 *5 ^» I ^9 I 11 registteret revisionsanpartsselskab Nygade 6 4672 Klippinge Telf. +45 5657 9400 Fax +45 5657 9404 Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr.

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr.

Læs mere

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent Nordborg Golfbane for 2013 16 50 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling den / 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den revisors pategning

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere

Andelsboligforeningen Platanhaven

Andelsboligforeningen Platanhaven statsautoriseret revisionsanpartsselskab CVR-nr. 68 49 78 17 450 Bjarne Jensen Søren Møller-Jensen statsautoriserede revisorer Smedevej 200 Helsinge Tlf.: 48 9 26 00 Fax: 48 9 26 05 E-mail: bjr@bjrevision.dk

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2013

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2013 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2013 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Årsrapportfor Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr Frederiksberg. BEIERHOLfTI VI SKABER BALANCE

Årsrapportfor Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr Frederiksberg. BEIERHOLfTI VI SKABER BALANCE BEIERHOLfTI VI SKABER BALANCE Boligforeningen CVR-nr. 13 09 24 19 Frederiksberg Årsrapportfor 2015 Årsrapportener godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent ST TS L TOR S T RSM A/B Frederiksberg

Læs mere