DereRrusloN Registrerede revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DereRrusloN Registrerede revisorer"

Transkript

1 DereRrusloN OANS*E REVISOTER F5K* A/B Bregnerodvej l5cl64 B BregnerrdveJ l5cl64 B 346 Bir.kerod cvr. \r., ARSRAppoRT FoR t.l.2ott - rr.t2aot4 9, regnkrbslr D^r RwIsroN. cvr.n.. 54 io 45t, , wision.dk Pil A.lla 19. f.ede.iksb rg. Tlf. l8 9 q oo. Fax t8 9 9a ao Registrende ievie.er, nedl.h.ffsr - daoske evisr.r

2 DluRrvlsroN DANSKE REVI5ORER l5 K* A]B Bregrerodvqi 156-l64 B INDHOLDSFORTECNELSE Side Forenidgsoplysninger. Admi.istrator- og b stfelsespategning... Den uafhengige revisors pitegning pa irsregnskabet..._ 4-5 Anvendrcgnskabspraksis Resultatopgsrelse-..,--. Aktiver l Passiver 1l Noter til inrapporten.. t2-t7 Nogl tal og udvalgte informalioner_.-_ l8 Andelslconebgegning l9 Lowligtige nsgleoplysninger

3 Dau.Rrvtsrorrr DAN5(' r''visorer tskr A/B Brcsnersdv j 156- lf'4 B FOR.ENINGSOPLYSNINGER Foreningcni tr.vn: A./B Bregnerodvej B Bregnerodvej B 346 Bi*erod Bestyrebe: Lene Lau AnrE Blaabjerg Mikael Munk Srppleatrt: Kim Ole Mark tau Administiator: Boligadministratorerne A/S Npopsgade 13, I 162 Kobetrhavn V ReYision: DataRevision Pile A Frederiksberg Godkendt pl for ngetrs generrlfors.n lng de! / 215 Dirigent:

4 DarnRsvrsroN Resistrer de revisorer DANSKE RTVISORER F5K' A,ts Bregnerodvej B ADMINISTRAToR- og BESTYRELSESPATEGNING Undertegnede har allagt ersrapport for Andelsboligforcningen Bregnerodvej B. Aisrapporten ef, aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens $ 5, stk. I l, og $ 6, stk. 2 og 8 og foreningens vedtegter. Det er vores opfattelse, at ersregnskabet giver et retvisende billede af foreningens akiver, passiver og finansielle stilling pr- 31. december 214 samt af fbreningens aktiviteter for regnskabsaret l. jaduar 214 ll. december 214. Der r efter regnskabsarets afslufiing ikke indtruffet begivenheder, der vil kunne pevirke r.urderingen af foreningens fi nansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsarnlingens godkendelse. Kgbenhavn, den 9/4/21 5 Admidstrrtor Boligadministratorerne A/S Ole Oste.feld Alleftd, den 9/4/215 B stfelsen Lene Lau Formand Anne Blaabjerg Mikael Munk

5 DereRrvrstott DANSKE REVl5OR!R f5k" A B Bregnerdd\et li6 164 B DEN L'AFH/ NcIcE REvrsoRs patecntng pa ARSREGNSK.{BET Til medlemmerne i A/B Bregn rodvej B \ri har revideret ifusregnskabet lbr,4"/b Bregnerodvej I 56-16,+ B fbr regnskabseret 1. j an uar december 214, der omfatter anvendt regnskabspraksis. resultatopgorelse, balance og notcr. Arsregnskabet udarbejdes efter rirsregnskabslovens bestemmelse( andelsboliglovens $ 5. stk. I 1. og I 6. stk. 2 og 8, og loreningens vedtreger. Ledelsens ansvar for irsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen afet ersregnskab. der giver et retvisende billede i overensstemmelse med irsregnskabslovens bestemmelser. andelsboliglovens $ 5. srk. I l. og $ 6, stk. 2 og 8, og foreningcns vedtegter- Lodelsen har endvidere ansvarct for den inteme kontrol, som led isen anser nodvendig tbr at udarbe.,dc ct Arsregnskab uden vesentlig fejlinfoamation. uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykle en konklusion om arsregnskabet pa grundlag afvores revision. Vi har udlort revisionen i overmsstemmelse med inlemalionale sl.andarder om revision og yderlige.e krav il'olge dansk revisorlovgivning. Dette krever, at vi overholder etiske krav samt planlegger og udi'orer revisionen for at opni hoj grad afsikkerhed for. om iirsregnskabet er uden vssentlig fejlinformation. En revision omtatter udforelse afrevisionshandlinger for at opni revisionsbe\.is for belob og oplysninger i emregnskabet. De valgte revisionshandlinger afh cnger afrevisors l,urdering. herunde. mrdering afrisici for v.esentlig fejlinlbrmation i drsreglskabet. uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko,,urderingen overvejerevisor intem konirol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse afet irsregnskab. der giver et rctvisende billede. Fonnelet hermed 9r at ldforme revisionshandlinger. der er passendefter omstcndighedeme, men iki(e at udtrvtke en konklusion cjm effekiviteten afandelsboligtb.eningens intcme kontrol. En revision omfafter endridere rurdenng af, om ledelsms valg af regnskabspraksis er passende. otn ledelsens regnrkabsmessige skon er rimelige samt den samlede prrsentation afarsreglskabct. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbe\'is er tilstrekkeligt og egnet soln grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke giver anledning ril lorbehold. Konklusion Det er vores opt'attelse. ar Arsregnskabct giver et retvisende biilede alandelsboligforeningens aktiver. passiver og finansielle stilling pr. 3 ] december 21,1 samt alresultatet af andelsboligforeningens akti\ iteter tbr regnskabsfuet L j anuar 214 ll. december 214 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. andelsboliglovens g 5. stk. 1 l. og S 6, stk. 2 og 8. og tbreningens vedtreter.

6 DernREvrsroN DANSI(t REvrS()rrR l-5k* A A Aregneradvej I 56' I ('4 B DEN uafh.,sngtce REvlsoRs patrcnrng pa ARSREGNSKABET - forrs.t Supplerend opl) sningcr vedrorende torstrelse rf rcvisionen AndelsboligforeningeD har i overensstemmelse med ErhYeflsstlrelsens vejl dnirg om Srsreg$kaber for andelsboligforeninger, der allagger Arsregnskab efter Arsregnskabsloven. medlaget budgeltal som sammenligningstal i resultatopgorelse og noter. Disse budgefial har. som del ogse Femger af resullaiopsorclse og noler. ikke veret underlagt revision. Frederiksbe.g dcn 9/4121 5

7 DnraREvtstox DANSKE REVI5ORER FsK*,,\,8 Aregndodvej 156- l6a B ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlag: Arsrapporten for Andelsboligforeningen Bregnerodvej B er af]agt i overenssterrmelse med bestenmelseme i arsregnskabsloven for regnskabsklasse A, andelsboliglovens $ 5, stk. I I, og $ 6. stl_ 2 og 8, bekendtgo.else nr 2. af6. januar 215, jf. andelsboliglovens { 6, stk. 2, samr foreningens vedtagter. Formilet med arsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabspe.ioden, og vise. om den budgefterede og hos medlemmeme opkrrevede boligafgift er Endvidere er formilet at give krevede nogleoplysninger, at give oplysning om andelenes v:rrdi og at gir.e oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrorende modtaget st6t e. Regnskabspraksis er uend.et i fbrhold til tidligere ar. R"ESULTATOPCORELSEN pstillingsform Resuliatopgorelsen er opstillet, sa denne bedst viser foreringens aktivitet i det regnskabser. De i resultatopgorelsen anfsrte, ureviderede budgettal ior regnskabsaret er medtaget for at vise afuigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opk&vede boligafgifter i henhold til budget ha. vrret tilstraekkelige at daekke omkostninger forbundet med de realisercde aktiviteter. Indtegter Boligafgift og lejeindt gter ved.orende rcgnskabsperioden indgir i resultatopgffelsen. Indbegter fra vaskeri, ventelistegeblrer m.v. indtegtsfores i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtegter, Disse indtegter er seledes ikke nodvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden. Omkostninger Omkostninger vedrorende regnskabsperiod n indgar i resuletopgorelsen. FiIIansielle poster Finansielle indtaegter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der vedrorer regnskabsperioden. Finansielle indtl'gter best,ir af renter af bankindesteender. Finansielle omkostninger bestir afregnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrorende pdoritetsg.eld og ldneomkostninger 1ia optagelse allin (prioritetsgeld) samt renter afbankgeld

8 DaraRrvrsroN DAN5KE RTVISORER F5R',dB Bresnerodvej B ANVENDT REGNSI(4,BSPRAKSIS - forrset Skat af irets resultat Skat aferets resultat omfatter aktuel skat aferets fowentede skaftepligtige indkomst. Der indregnes ikke negaiiv udskudt skat (skalteaktiv) afeventuelt urderskud til fremforsel, ligesom der ikl indregdes udskudt skat vedrurcndejendomsavancebeskatning salg afsidste udlejningslejlighed. Forslag til resultatdispotrering Und r resultatdisponering indgar beslyrelsens forslag til disponenng af regnskabspe.iodens resultat, herrmder eventuelle forslag om overf_orsel til "Andre rcserver", f.eks. reservation afbelsb til d,ekning af f.emtidige vedligeholdelsesomkostninger pi foreningens ejendom. Forslag om overforsel af belob til "Overfort rcsultat m.v." er alene specificeret afhens),n til at kunne vurdere, hvowidt den opkaevede boligafgift er tilstreiikelig til at dekke betalte prioritersafdrag med fradrag afikke likvide omkostninger s6som regnskabsmessige afskivninger m.v. BAI-AJ{CEN Materielle anl,egsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygninger) indregnes pa anskaffelsestidspunktet og verdiansettes v d fo6te indregning til kostf'ris. Ved efterfolgende indregning verdiansettes foreningens ejendom til dagsverdien pi balancedagen. Opskriwinger i fbrhold til seneste indregning fores direkte pe foreningens egenkapital pe en Opskrivninger tilbagefores i det omfang dagsv&rdien falder. I tilfelde, hvor dagsverdien er lavere end den historiske kostf,ris, nedskrives ejendommeo ti1 denne lavere vaerdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskr'ivningshenleggelsen, indregnes i resultatopgorelsen. Der afikrives ikke pd lbreningens ejendom- Tilgodehavender Tilgodehavmder vzedianssttes tii nominel verdi. Vrrdien reduceres med nedskrivninq til imodegeelse aftab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmemes andelsindskud_ Der fores en separat konto for opskrivningshenleggelsm vedrorende opskrivning afforelingens ejendom til dagsvserdi ("Resen,e for opskrivning afforeningens ejendom") Overfbrt resultat m.v. indeholder akkumuleret resuhat. evcntu l tillregsverdi ved n),udstedelse af andele- samt restermde overforsel afarets resultat

9 DaraRsvrsroN DANSK R VISOR'N l-5k*.d B Eregnerodvej i 56' I 64 B ANVENDT REGNSKABSPR{KSIS _ forts{t Under posten, Andre rcserver, indregnes belob resen etet til fiemtidig vedligeholdelse samt reservation til imodegaelse afvardiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. i overenssterurelse med genemlforsamlingsbeslutning. I henlold til vedtegtemes g 2 indgir de resewerede belob ikke i beregningen af andelsvardien. PrioritetsgEld Prioritctsgeld indregnes ved laneoptagelsen til den kontante restgeld, svarende til det belob der skal tilbagebetales over linets l6betid. De a*loldte kansaktiolsomkostninger fores i resultatopgorelsen p6 tidspunktet for leneoptagelsen. PrioritetsgEldcn er seledes vardiansat til, hvad der for kontantian svarer til lanets restgeld og fo. obligationshn til nominel restg2eld, hvilket for begge gper svarer til de1 belob der skal tilbagebetales. Olrige greldsforpligtelser Ovrjge geldsforpligt iser vsrdiansettes iil nominel llensattelser til udskudt sk t Formingens vedteegter besternmer, at de. til enhver tid skal vere mindst et lejemel udlejet til et ikkemedlem. Dermed opretholdes den skattenessig erhvensaktivitet. hvorfor det ikle er sandsynligt, at der udloses ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derlor ikke hensettelse til udskudt skat som folge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat afskattern ssigt underskud til fremforsel. Nogletal De i note i 9 anforte nsgletal har til formal at give regnskabsbrugeren et bedre gnrndlag for at analysere foreningens okonomiske situation samt sarmenligne foaeningens okonomiske situation med andre foreningers okonomiske forhold. De lovpligtige nogleoplysninger har til formal at leve op til de kra\,, der folger af $ 3 i bekendtgarelse bekendtgorelse nr 2. af 6- januar 215 tia Ministeriet for by, Boiig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg afandelsboliger. De i noten anforte arealangivelser er baseret pa BBRregistrets info.matione. og der kan seledes vsere afvigelser i f<)rhold til foreningens egne arealer. AndelsYErdi Bestlrelsens fbrslag til andelsverdi fremgat afnote 2_ opgo.es i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtsgtemes $ 2. Vedtegteme bestemmer desuden i $ 2, at selvom der lovligt kan vedtages en hojere andelsverdi. er det den pi generailorsamlingen vedtagne andelsverdi. der er g ldende.

10 DlraRrustorrl DANSKf REVISORIR F5K' A/B Bregnersdve.i I56-ls B RESULTATOPGORNLSE I. JANUAR 2O14-3I. DECEMBER 214 Indtcgter Boligafgift Lejeindtegter... Vaskeriindtegter IndtEgter i alt. Note Realiseret 2r4 i kr \ Budget 214 ( j revideret) i tkr. 538 ul Budget 2t5 (ej revider t) i tkr. 538 t23, Omkosoinger Vedligeholdelsq lsbende. Vedligeholdelse, genoprctning og renovering... Forenin gsomkoslninger Oviige foreningsomkostninger On*ostnhger i alt l O l 4\ r Result.l f6r finrtrrielle poster..,.,...,, Finansielle indtegter... Finansielle on*ostninger Finansitlle poster. netto-...,..., t Resultat fsr skat l3 l Skat afereh resultat Arets resrltat t Forslsg til resultatdisponering: Overfs.t til 'Reserveret til vedligehold. afqjdm."... Overfort til I'Ov rfort resultat m,v.r'l Kurslab og udgift er \ed lineomlagning... Betalte afdrag pi prioritersgeld anlsegslir Ot erfon restandel af 6rets resulrc r ', Disponeret i alt l

11 DamREvrsroN D NSKE ITVISORER F5K'.dts BregneBdvej 156,164 B BALANCE PR.31. DECEMBER 2I4 Aktiver Note i kr. i tkr. Ejendommen matr.ff. 13 a, Hsvelte By, Blovstrod. Dagsverdiht. valuaf"rrdering af den I Offentlig ejendomsr,'r.rderirg pr udgsr kr Anlegstktiver.-..., Tilgodehavende bol gafgiff Mellanregning igangverende salg Mell xmegdrg med administrator Vandregnskab, igangverende. Owige tilgodehaverder Tilgodehrvender... l l Likvide beholdninger- t 3Ut.4t2 Omsetningsaktiver 362.E78 g Aktiver 14.$7.n l

12 DareREvrsrow DANSKE RTVI SORER FSK" tb Bregn rodvej B BAI,ANCE PR.31. DECEIVTBER 2I4 Passiver Note i kr. i tkr. Andelsindskud... Rese.ve for opskrivning af foreningens ejendom O\ erfon resulla( m.\ Andre reserv r Reserveretil imodegeelse af verdiforringelser af ejendom,... Reserveretil vedligeholdelse af ejendommen Andre reserver,.,... ll r t4 5.4t Egetrk pita...,,..., r Prioritetsgald/banlg 1d.... Kassekredit Nykedit Bank, maksimum k Varmeregnskab. igangverende... Mg 9e1d... Deposita. nyere andelshavere og 1ejere... Gcldsforpligtelser... l3 l4 l6 t7 8_ E Parsiver Eventualforpligtelser Nogletal 1t 19 Beregning!f rndelsverdi l1

13 DereRsvlsroN DANSKf REVISOIER F5K" A,ts Brcgncredvej B NOTER TIL R-ESULTATOPGOR"ELSEN FOR 214 Note Rerliseret 214 i kr. Budget 2t4 (ei revlde.et) i tkr. Budget 215 (ei revld ret) i tkf, Lej eindregter t j eindte gter, beboelseslejemel Lejeindtegter, erhvervslejemel. LEeindt egter, parkering. I l Ejendomsskst og forsikringer Ej endomsskatter Forsikringer tt 6 22 t2 Fo.brugsafgifter Renovation. Elforbrug fel lesarealer l 2 4l 22 2 Reuholdelse Snerydning og saltning VedligeholdelseJ lob nde WS ogblikkenslager Vaskeriudgifte. inkl vandforbrug..._.. Diverse materialer... B udgetposl t2

14 DaraRuvrsroN DANSKE REVISOREB t5k-,db Bresrerodvej B NOTER TIL RESULTATOPGARELSEN FOR 214 Note Rerliseret Budget Budget ( j reviderer) (ei r vtderer) i kr. i tkr, i tkr. Foretringsomkortnin ger Admi nistrationshonorar Adminisbator ud rbejdelse af nogletal R vision og regnskabsmirssig assistance. Varme- og vandregnskabshonorar Porto 8 PBS gebyrgm.v t t2 l t2 l9 5 8{) Orrige foredin gsomkosttrin g r Skattelii godtgrdrelse. til bestyrelsen.. Val uarv!rdering.... Tomgangsleje pi erhverv - hele 6ret... Hjemmeside. refu sion ar 2 3'2Ol 4....t ll ll 8 Finansielle ornkostninger Prioritetsrenter og bidrag. Kurstab og udgifter ved lineomleegning Renteudgifter anleegslen i bar* Renteudgifter kassekedit i ba.tk t.m 4.68 r U

15 DareRrvrsroN Re gistrerede revisorer DANSKE REVISOR R f5k* A,ts Bresn rodvej I 56- I f/4 B NOTER TIL BALANCEN Note 214 i kr. 213 i tkr. Ejendonmen matr-nr. 13 a, Hovelte By, Blovstrod Kcrsrpns pr. l Tilgang... A fban g... Kostpris pr OpsLnvninger pr. l. L Arets ops krivn ing... Trlbagef6fl opskfivning Opskrivninger pr ,... ReEnskabsmEssig r prdi pr r r t Ejendommen er ind.egnetil dagsverdi pr 3l. december 214 i henhold til llrrdering af l af Valuaren v/ Pete. Ryaa. Den offentlige ejendomsvurdering pr udgsr kr Valuaren oplyser, at wrderingsmpportens beregninger er baseret pi en afkastfocent pe 5,75 pct. Altastpocenten svarer til det forrenlningskav, en ktber ville stille til ejendommens afl<ast. Jo hojere kav der stilles til aftastet,.jo lavere bliver ejendommens alt andet lige. Dagsverdiberegningen er derfor fslsom overfor udsving i afkastprccenten, idet en folsomhedsberegring viser, at en stigning i alkastsatsen fra 5,75 pct til 6,25 pct alt andet lige vil reduc re dagsverdien afejendommen med l,l mio. k. En sedan endring vil tilsvarende medfore et fald i vaerdien pr. m'med k. L33 til kr Valuan'urderingen er maksimalt geldende i l8 mineder i henhold til andelsboligforeningslovgivningen $ 5, stk. 2. litra b. Vurderingen skal vane geldende pi handelstidspunklet- Likvide beholdninger )'lykredit Bank. dri Rskon1o... l l4

16 DaraRnvrsroN DANSKE R VISORER F5K'.dG Breg'erodvq l5gl6.l B NOTER TIL BALANCEN Note Egenkrpitrl ll Andels- Reserve for Overfsrt indskud opski\ding resultat af ejendom Sald^ tr 'tnl4 Arets opsknvnrng al ejendom...,...,,... Overfort rf lrets result.t I swigt: Kurstab og udgifter \ed laneomlegning... Betalte afdmg pa prioritetsgeld/anl gslan... Overfsn restandel af erets resuhat... Saldo pr s s. _ 'l Andre reserver l2 Reserye for at imodega vardiforrin gelser Reserve til vedligeholdelse af ejerdom Saldo pr Arets overfsrsel til reserve til vedtigeholdelse afejendomrnerl... Overfort fra "overfon resuha1".... Saldo pr , l5

17 DlreRgvIsIotr DANsKE REVISORER h5k* ArB Bregn rsdvej B NOTER TIL BALANCEN Note PrioritetsgEld: l. Nykredit 3,5Yo Fl 2. Nykredit,5olo F2 3. i Nykedit Bank 13 Restgeld Aftlrag Renter Restgeld Kulsvaerdi t.12.2t4 3t l t t7 Folgende kan oplyses om foreningens gald: r. Nykredit 3,5% Flo D r betales en fast erlig rente pa 3,51o% frem til 1/ I /216, hvo. aftalen skal genforhandles, der afdrages ikke pi lanet, men der er aftalt afd.agsfrihed liem til l/1/ Nykredit,5% F2 Der betales en fa$ edig rente pe,5392% frorn til l/4/216, hvor aftalor skal genforhandles. der afdrages il*e pe lanet, men der er aftalt afdmgsliihed frem til l /l / Anlegsun i Nykredit Bark Anlegslan i N1&redit Bank. hvor andelshaveme hzefter pe.sonli8 pro rata, forrentes med en variabel rcnte (V 3l/12/21 4,5%) og afvikles over 2 Ar med k 22.9 pr kvartal. Note 214 i kr. 213 i tkr. Varmer nskab Indb talt a conto.. Afholdte omkostninger ti1 temvarme. l ',72 r I Vandregnskab Indbetalt a conto. Afltoldte omkostninger til vand t Ovrig geld Valuaren v/ Peter Ryaa.. DataRevision, revision og regnskabsmessig assistance r3 r t6 21

18 DarnRsvrsroN DANSKT REVISORER F5K',d/B Bregnersdlej 156-lg B NOTER TIL BALANCEN Note Celdsforpligtels r 17 Afde samlede geldsfo.pligtelser er kr Iangliistede lser_ Den langfristede geld bester af p.ioritetsgeld Eventualforpligtelser 18 Sikkerhedsstillelsefl Der er i ejendommen tinglyst ejerpantebreve nominelt kr. 1.5., der ligger til sik*erhed for bankmellernverende. H;iftelsesforhold: For ningens medlemmer hefter alene for foreningens forpligtelser mql deres indskud. Andelshaveme hafter ilke for gelden i kreditforeningen. Andelshaveme h fter pro rata for anlaegslinet i Nykredit Bank. Budget 216: Fl lanet i Nykredil med en restgeld pi kr 6.5. skal ifoige aftalen pdbegmde afvikling pr I. I.2 I 6, hvilket med de nuvanende aftaler vil betyde en merudgift pd tkr I 5 pr er. Det er forudsat- at N]kredit bevilger yde.ligere afdragsfiihed pi dette l6n. Denne bevilling sr endnu ikke givet. Afgivne garantier: Adminiskator opilser, at der ikke er stillet garanti for andelshaveme Ejmdomsavancebeskatning: I henhold til retspraksis vil overdragelse afdet sidste lejemal med udlejning til ikke-medlemrner medfore ejendomsavancebeskatning af alle foreningens lejenril overgiet efter den 19. maj Der er ikke indregnet udskudt skat som folge heraf, idet foreningen som folge aferhveryslejem6l ikke vit ophore med skattepligten. Det er derlor ikke sandslnligt, at der vil blive rdlost eiendomsavan ebeskatnins. 17

19 DarlRlvrsroN DANS(f REVISORTR r5k* A/B B.egrerodvej 156-lg B NOTER TIL BALANCEN Note Nogletal l9 Nogletallene visea centrale dele af foreningens okonomi og er primert udregnet pe baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Bregnersdvej B anvendes m, som fordetingsnogle. De arealbaserede nagletal for andelsve.di og boligafgifi svarer ikke til det, der konkret gielder for den enkelte andelshaver, da boligafgilien ikke er ens for alle pr m,. Ejendonrmens areal fra foreningens stiftelse udgor folgende: Boligt}?e Antal Areal mr Ande1sboliger ,t, Bol iglejemel l 55, f rhvervslejemil , r2 r.17, Beregn d nrgletsl for foreningen; Offenthg ejendomswrdering... Valuar!]rrdering-... Ejendommens anskaffelsessurn pr m?... Geldsforpligtelser fratrukket omsetningsaktiver... Foreslaet andelsverdi. Reserver uden for andelsv rdi Boligafgjft i gennemsnit pr m, Boliglejeindtegt i gennemsnit pr m2 E rh\ ervs lej eindtegt I gennemsnit pr m, Kr. pr. m' andel Kr./ m' 65 58t 451 Kr. pr. m' totrl O nrkoshinger m.v. i pct Vedligeholdelsesomkostninger Ov.ige omkosminger.. Finansielle poster. nerto Boligafgifl i pct afsamlede ejendomsindtegte. I pct. I

20 DnraRsvtsroN Reqistrerede revisorer DANSKI RIVISOR'R F5K* ArB Bregnssdvej B NOTER TIL BALANCEN Note 214 i kr. 213 i tkr. Beregning af andelsverdi 2 Besft'relsen foresler folgende vardiansettelse i henhold til andelsboliglovens { 5, stk. 2, litra b, (valuanurdering), samt vedtegtemes { 2 ForeninSens egenkapjtal for generalforsamlingsbestemte reserver Korrektioner i henhold til andelsboligforeningsloven: Prioritetsg.eld, regnskabsmessig verdi Prioritetsgeeld, kursverdi -8.j4.9t Ejendommen erindregnei tilvaluarvurderingpr, Atrdelsvrerdi pr. nf E27 5., Senest vedtagne andelsverdi til sammenligning (vedtaget pa generalforsa$lingen der \ 5_. Fordeling af aodelsverdieo pi adresser: Lsbenr Adresse Antd m' Opr, indskud Verdi pr. andel I t l2 Bregnerodvej156, st. Bregnersdvej 156, 1. Bregnerodvejr58 Bregnerodvej16 Bregnersdvej 162 A Bregnerodvej162 B Bregnerodvejt62 C B.egnerodvej 164 A, l. Bregner6dvej164 B tl , , 46s l9

21 DnraRsvrsroN Registrerede rerrisorer OANSKE REVISORER h5k",da Bregnersdvej B Oplysnrngeme r af.nil -J sam! P ob R I afsnir 4 er opgioa pr Seneste regn!kabspenode 214 I. GRUNDL,,trGGENDE OPLYSNINGER OM ANDELSBOLTGFORENINCEN BI B2 B3 B4 B5 B6 Erhvervsanrlele BolicleiemSl Erhrcwsleiemdl Owige lejemel- keldre. garager m.v... Antal BBR Areal- m: I alt ll CI C2 Set kryds Hvilket fordelingstal ben)4tes ved opgsrelsen af andelsvardiel? Hyilket fordelingstal benlttes ved opgorelsen af boligafsift en? Boligemes Boligernesareal (anden areal (BBR) kilde) X Det op.indelige indskud And t x C3 DI D2 Boligafgiften er alhistoriske arsager ikke ens pr m. og der er ingen aftale om ensreminq Foreningenstift elsesar 25 Eiendommens sesiir 1924 E] Hafter andelshaveme fbr mere end deres indsl-ud? Ja X Nei {ndelsha\eme hirfrer personlrg pro mta for anlrgslener i Nylredrt Bank. FI F? F3 Set kn'ds AnskaffelseValuan'urd spaisen enng Offertlig vurdering A.n\endr \ udenngsprincrp ril beregnrng af andelsvandien X Gns kr pr Kr FjenJummens r erdi red det anvendre \ urdering,princip c 15.,t33 Cmeralforsamlingsbestemte resen er t.619 'k Reser\ er i procent af eiendomsvardi l% 2

22 DareRslrsroN ArB Bresnenidvei B l. CRUNDL,.trGGENDE OPLYSNINGER OM ANDELSBOLICFORENINGIN - forrsat DANSKE REVI5RTR l5 K* GI cl (il la Nei Har foreningen modtaget offentlige tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens oplosnins? X Er foreningens ejendom pelag ti lskudsbesteinmelser, jf. lov om frigsrelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. x Er der tinglyst en tilbagekobsklausul (hjemfaldspligt) pi foreningens gie4dom? X 2. ANDELSBOLICFORENINGENS DRIF,T, HERUNDER UDLEJNINGSVIRKSOMHED H for december 214 Cns- kr pr andels-m: HI H2 H] A.ets ovefkud (for aldmg), gls. kr pr andels-m, (sidste 3 er),7 Sidste dl 97 Idr K] K2 K] Cns. kr pr andels-m? Andels\erdi 5.61 Gald - omsetningsaktiver ek.risk andelsverdi..,,,, iffi6 J. BYC,GETEKNIK OG VEDLIGEHOLDILSE NIl M: M3 Forrige dr Sidste dr Idr Vedligcholdelse. lubendc ( gns. kr pr m,,... Vedligeholdelse, genopretning og renovering ( gns. 9 t krprm:) Vedligcboldelse. i alt ( gns. kr pr m' )...,, l.i. FINANSTELLE FORHOLD FrivErdi (geldsforpl j gtelser sammenhoidt med ejendommens regnskabsm ssige verdi) v6 3gyo Sidsrc ar Idr fuets afdrag pr andels-m':(sidsle I er) l

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011 pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 211 Årsrapporten erfremlagtog godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Oplysmnger og påtegninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Kildevæld Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Andelsboligforeningen II

Andelsboligforeningen II Andelsboligforeningen II Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 Andelsboligforeningen Degnelodden Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 ÅRSRAPPORT 2014 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 5 ÅRSRAPPORT 214 12. regnskabsår Foreningsoplysninger Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens Beliggende: Violvej 14 B 87 Horsens matr. nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår Andelsboligforeningen XXXX Årsrapport for 2013/14 25. regnskabsår I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse CVR-nr. 68 39 92 11 Årsrapport 1/1-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige

Læs mere

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p foreningens ordinaere generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsens

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr Reslstrcret rcvlsor HD Benny Rasmusen A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET G[lR-ne t C3 4 ARSRAPFORT FOR 2OO3 21. trgrlnbtr Benny Rismus - Todemkloldnd A - SIOO Svcrdbotg tlt 62?272Ut - fer 62 t272

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Godkendt p6 andelsboligforeningens ordinere generalforsamling den 2oio Dirigent: Registrerel

Læs mere

ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB

ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade Haraldsgade 9 21 Kbenhavn REVISION &RADGIVNING Indholdsfortegnelse F oreningsoplysninger Administrator- og bestyreisespategning

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Deloitte. A/B Den Tsrre Side CVR-nr. 19 26 44 83. Arsrapp ort 201lll2

Deloitte. A/B Den Tsrre Side CVR-nr. 19 26 44 83. Arsrapp ort 201lll2 Deloitte Ddoite Sma,tcisae Revt*rspafersebk$ CVR+r.: 38S3556 WeijekanHpde6 Posfboks 16& SkberfsunC Td6n: 36123 Teldar 3612,{ wu,v.deloilb.d< A/B Den Tsrre Side CVR-nr. 19 26 44 83 Arsrapp ort 21lll2 Medlem

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2014 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr.

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen

Læs mere

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen VrstoN Andelsbol i gforen i n gen Langager Arsregnskab 1. januar til 31. december 212 CVR nr. 17 76 11 1 Godkendt p6 foreningens generafigffig, den 1614 213 Timelision Frederiksberg Godkendt Revisionsaktieselskab

Læs mere

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport LOKAL tbk* M a» M J-fc. -r» CVR nr. 78 64 64 11 *5 ^» I ^9 I 11 registteret revisionsanpartsselskab Nygade 6 4672 Klippinge Telf. +45 5657 9400 Fax +45 5657 9404 Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr.

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby CVR-nr. 32 40 83 54 (27. regnskabsår) Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 11. marts 2015 Dirigent:... Indhold Bestyrelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen. 8800 Viborg. Arsrapport for aret 2014. Som dirigent

RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen. 8800 Viborg. Arsrapport for aret 2014. Som dirigent ^ O Danske RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN UES0VEJ 2B 8800 VIBORG TLF. 86 60 17 99 FAX 86 62 20 72 CVR-NR. 16 40 92 35 HVAM@HVAMREVISION.DK WW.HVAMREVISION.DK Andelsboligforeningen Egeskoven 8800

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

GLB REVISION. Andelsboliqforeninaen Maltahus IV. Arsrapport for 2012/13. 54. reqnskabsar

GLB REVISION. Andelsboliqforeninaen Maltahus IV. Arsrapport for 2012/13. 54. reqnskabsar GLB REVISION Andelsboliqforeninaen Maltahus IV Arsrapport for 2012/13 54. reqnskabsar StatsautoriseredeRevisorerA/S Kabenliavn Koge glb.dk CVR nr. 30 82 19 63 Ved Veslerport 6,5. 1612 Kabenhavn V. kbh@glb.dk

Læs mere

An del sbo I i gfo ren i ngen Tho rsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene. AnsneppoRT. 1. januar 2013-31. december 2013 Samt Driftsbudgetter 2014 og 2015

An del sbo I i gfo ren i ngen Tho rsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene. AnsneppoRT. 1. januar 2013-31. december 2013 Samt Driftsbudgetter 2014 og 2015 w\/w/ hrrevision dk An del sbo I i gfo ren i ngen Tho rsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 213-31. december 213 Samt Driftsbudgetter 214 og 215 (24. Regnskabsår) Vedtaget på ordinære ligforeningeps

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

IB I3c TLf: 39155200 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havnehotmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr.

IB I3c TLf: 39155200 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havnehotmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. IB I3c TLf: 39155200 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havnehotmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 STATusBy ANDELSEORENINGEN LYØVEJ 1 M.FL. ÅRSRÅPPORT 2011

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2014

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR

REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR Per Kristiansen Tlf. 57561400 Registrerede Ba*gdrdsvej54 Fax:5752 6749 Revisorer REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR CVR-nr.10290430 Kobenhavns Solcellelaug I/S Vigerslev afdeling 1 ARSRAPPORT

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª

Læs mere

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0 Wichrnandsgade 1 DK-5100 Odense C Tlf: +45 6315 1350 Fax: +45 6315 1351 CVR nr.: 3019 7925 www.censusrevision.dk Medlern af:. osr~nteg Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby ÅRSRAPPORT FOR 1.7.2005-30.6.2006 3. regnskabsår CVR. Nr.: 27 14 09 20 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

TREKRONER ' REVISION A/S

TREKRONER ' REVISION A/S TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen 3 346 Birkerød Årsrapport 213 29. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår Andelsboligforeningen Brynhilde Årsrapport for 2010/11 36. regnskabsår ######## ######## ######## ######## Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Revisionsfirmoet Jon Honsen

Revisionsfirmoet Jon Honsen Revisionsfirmoet Jon Honsen stotsoutoriseret revisionsoktieselskob STATUSECGINI Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 476 Vordingborg Årsregnskab for214 Morievei 3, 263 Toostrup CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476 Dienesmindes venner (selvej ende institution) Årsrapp ort 212 CVRnr. 1627 5476 MEDLEM AF DÅNSKE REVISORER F5K* Telefon,," 726 66, mail@revisionskontoretvest.dk i vrww.revisionskontoretvest'dk Holstebro:

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Andelsboligforeningen "Provstevænget"

Andelsboligforeningen Provstevænget Andelsboligforeningen "Provstevænget" Årsrapport for tiden 1/10 2010-30/9 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2011 Driftsbudget for tiden 1/10 2011-30/9 2012 Administration: Ejendomsadministrationen

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Haveboligforeningen Grøndalsvænge Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C Åparken 6 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning...

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere