DereRrusloN Registrerede revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DereRrusloN Registrerede revisorer"

Transkript

1 DereRrusloN OANS*E REVISOTER F5K* A/B Bregnerodvej l5cl64 B BregnerrdveJ l5cl64 B 346 Bir.kerod cvr. \r., ARSRAppoRT FoR t.l.2ott - rr.t2aot4 9, regnkrbslr D^r RwIsroN. cvr.n.. 54 io 45t, , wision.dk Pil A.lla 19. f.ede.iksb rg. Tlf. l8 9 q oo. Fax t8 9 9a ao Registrende ievie.er, nedl.h.ffsr - daoske evisr.r

2 DluRrvlsroN DANSKE REVI5ORER l5 K* A]B Bregrerodvqi 156-l64 B INDHOLDSFORTECNELSE Side Forenidgsoplysninger. Admi.istrator- og b stfelsespategning... Den uafhengige revisors pitegning pa irsregnskabet..._ 4-5 Anvendrcgnskabspraksis Resultatopgsrelse-..,--. Aktiver l Passiver 1l Noter til inrapporten.. t2-t7 Nogl tal og udvalgte informalioner_.-_ l8 Andelslconebgegning l9 Lowligtige nsgleoplysninger

3 Dau.Rrvtsrorrr DAN5(' r''visorer tskr A/B Brcsnersdv j 156- lf'4 B FOR.ENINGSOPLYSNINGER Foreningcni tr.vn: A./B Bregnerodvej B Bregnerodvej B 346 Bi*erod Bestyrebe: Lene Lau AnrE Blaabjerg Mikael Munk Srppleatrt: Kim Ole Mark tau Administiator: Boligadministratorerne A/S Npopsgade 13, I 162 Kobetrhavn V ReYision: DataRevision Pile A Frederiksberg Godkendt pl for ngetrs generrlfors.n lng de! / 215 Dirigent:

4 DarnRsvrsroN Resistrer de revisorer DANSKE RTVISORER F5K' A,ts Bregnerodvej B ADMINISTRAToR- og BESTYRELSESPATEGNING Undertegnede har allagt ersrapport for Andelsboligforcningen Bregnerodvej B. Aisrapporten ef, aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens $ 5, stk. I l, og $ 6, stk. 2 og 8 og foreningens vedtegter. Det er vores opfattelse, at ersregnskabet giver et retvisende billede af foreningens akiver, passiver og finansielle stilling pr- 31. december 214 samt af fbreningens aktiviteter for regnskabsaret l. jaduar 214 ll. december 214. Der r efter regnskabsarets afslufiing ikke indtruffet begivenheder, der vil kunne pevirke r.urderingen af foreningens fi nansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsarnlingens godkendelse. Kgbenhavn, den 9/4/21 5 Admidstrrtor Boligadministratorerne A/S Ole Oste.feld Alleftd, den 9/4/215 B stfelsen Lene Lau Formand Anne Blaabjerg Mikael Munk

5 DereRrvrstott DANSKE REVl5OR!R f5k" A B Bregnerdd\et li6 164 B DEN L'AFH/ NcIcE REvrsoRs patecntng pa ARSREGNSK.{BET Til medlemmerne i A/B Bregn rodvej B \ri har revideret ifusregnskabet lbr,4"/b Bregnerodvej I 56-16,+ B fbr regnskabseret 1. j an uar december 214, der omfatter anvendt regnskabspraksis. resultatopgorelse, balance og notcr. Arsregnskabet udarbejdes efter rirsregnskabslovens bestemmelse( andelsboliglovens $ 5. stk. I 1. og I 6. stk. 2 og 8, og loreningens vedtreger. Ledelsens ansvar for irsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen afet ersregnskab. der giver et retvisende billede i overensstemmelse med irsregnskabslovens bestemmelser. andelsboliglovens $ 5. srk. I l. og $ 6, stk. 2 og 8, og foreningcns vedtegter- Lodelsen har endvidere ansvarct for den inteme kontrol, som led isen anser nodvendig tbr at udarbe.,dc ct Arsregnskab uden vesentlig fejlinfoamation. uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykle en konklusion om arsregnskabet pa grundlag afvores revision. Vi har udlort revisionen i overmsstemmelse med inlemalionale sl.andarder om revision og yderlige.e krav il'olge dansk revisorlovgivning. Dette krever, at vi overholder etiske krav samt planlegger og udi'orer revisionen for at opni hoj grad afsikkerhed for. om iirsregnskabet er uden vssentlig fejlinformation. En revision omtatter udforelse afrevisionshandlinger for at opni revisionsbe\.is for belob og oplysninger i emregnskabet. De valgte revisionshandlinger afh cnger afrevisors l,urdering. herunde. mrdering afrisici for v.esentlig fejlinlbrmation i drsreglskabet. uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko,,urderingen overvejerevisor intem konirol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse afet irsregnskab. der giver et rctvisende billede. Fonnelet hermed 9r at ldforme revisionshandlinger. der er passendefter omstcndighedeme, men iki(e at udtrvtke en konklusion cjm effekiviteten afandelsboligtb.eningens intcme kontrol. En revision omfafter endridere rurdenng af, om ledelsms valg af regnskabspraksis er passende. otn ledelsens regnrkabsmessige skon er rimelige samt den samlede prrsentation afarsreglskabct. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbe\'is er tilstrekkeligt og egnet soln grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke giver anledning ril lorbehold. Konklusion Det er vores opt'attelse. ar Arsregnskabct giver et retvisende biilede alandelsboligforeningens aktiver. passiver og finansielle stilling pr. 3 ] december 21,1 samt alresultatet af andelsboligforeningens akti\ iteter tbr regnskabsfuet L j anuar 214 ll. december 214 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. andelsboliglovens g 5. stk. 1 l. og S 6, stk. 2 og 8. og tbreningens vedtreter.

6 DernREvrsroN DANSI(t REvrS()rrR l-5k* A A Aregneradvej I 56' I ('4 B DEN uafh.,sngtce REvlsoRs patrcnrng pa ARSREGNSKABET - forrs.t Supplerend opl) sningcr vedrorende torstrelse rf rcvisionen AndelsboligforeningeD har i overensstemmelse med ErhYeflsstlrelsens vejl dnirg om Srsreg$kaber for andelsboligforeninger, der allagger Arsregnskab efter Arsregnskabsloven. medlaget budgeltal som sammenligningstal i resultatopgorelse og noter. Disse budgefial har. som del ogse Femger af resullaiopsorclse og noler. ikke veret underlagt revision. Frederiksbe.g dcn 9/4121 5

7 DnraREvtstox DANSKE REVI5ORER FsK*,,\,8 Aregndodvej 156- l6a B ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlag: Arsrapporten for Andelsboligforeningen Bregnerodvej B er af]agt i overenssterrmelse med bestenmelseme i arsregnskabsloven for regnskabsklasse A, andelsboliglovens $ 5, stk. I I, og $ 6. stl_ 2 og 8, bekendtgo.else nr 2. af6. januar 215, jf. andelsboliglovens { 6, stk. 2, samr foreningens vedtagter. Formilet med arsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabspe.ioden, og vise. om den budgefterede og hos medlemmeme opkrrevede boligafgift er Endvidere er formilet at give krevede nogleoplysninger, at give oplysning om andelenes v:rrdi og at gir.e oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrorende modtaget st6t e. Regnskabspraksis er uend.et i fbrhold til tidligere ar. R"ESULTATOPCORELSEN pstillingsform Resuliatopgorelsen er opstillet, sa denne bedst viser foreringens aktivitet i det regnskabser. De i resultatopgorelsen anfsrte, ureviderede budgettal ior regnskabsaret er medtaget for at vise afuigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opk&vede boligafgifter i henhold til budget ha. vrret tilstraekkelige at daekke omkostninger forbundet med de realisercde aktiviteter. Indtegter Boligafgift og lejeindt gter ved.orende rcgnskabsperioden indgir i resultatopgffelsen. Indbegter fra vaskeri, ventelistegeblrer m.v. indtegtsfores i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtegter, Disse indtegter er seledes ikke nodvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden. Omkostninger Omkostninger vedrorende regnskabsperiod n indgar i resuletopgorelsen. FiIIansielle poster Finansielle indtaegter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der vedrorer regnskabsperioden. Finansielle indtl'gter best,ir af renter af bankindesteender. Finansielle omkostninger bestir afregnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrorende pdoritetsg.eld og ldneomkostninger 1ia optagelse allin (prioritetsgeld) samt renter afbankgeld

8 DaraRrvrsroN DAN5KE RTVISORER F5R',dB Bresnerodvej B ANVENDT REGNSI(4,BSPRAKSIS - forrset Skat af irets resultat Skat aferets resultat omfatter aktuel skat aferets fowentede skaftepligtige indkomst. Der indregnes ikke negaiiv udskudt skat (skalteaktiv) afeventuelt urderskud til fremforsel, ligesom der ikl indregdes udskudt skat vedrurcndejendomsavancebeskatning salg afsidste udlejningslejlighed. Forslag til resultatdispotrering Und r resultatdisponering indgar beslyrelsens forslag til disponenng af regnskabspe.iodens resultat, herrmder eventuelle forslag om overf_orsel til "Andre rcserver", f.eks. reservation afbelsb til d,ekning af f.emtidige vedligeholdelsesomkostninger pi foreningens ejendom. Forslag om overforsel af belob til "Overfort rcsultat m.v." er alene specificeret afhens),n til at kunne vurdere, hvowidt den opkaevede boligafgift er tilstreiikelig til at dekke betalte prioritersafdrag med fradrag afikke likvide omkostninger s6som regnskabsmessige afskivninger m.v. BAI-AJ{CEN Materielle anl,egsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygninger) indregnes pa anskaffelsestidspunktet og verdiansettes v d fo6te indregning til kostf'ris. Ved efterfolgende indregning verdiansettes foreningens ejendom til dagsverdien pi balancedagen. Opskriwinger i fbrhold til seneste indregning fores direkte pe foreningens egenkapital pe en Opskrivninger tilbagefores i det omfang dagsv&rdien falder. I tilfelde, hvor dagsverdien er lavere end den historiske kostf,ris, nedskrives ejendommeo ti1 denne lavere vaerdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskr'ivningshenleggelsen, indregnes i resultatopgorelsen. Der afikrives ikke pd lbreningens ejendom- Tilgodehavender Tilgodehavmder vzedianssttes tii nominel verdi. Vrrdien reduceres med nedskrivninq til imodegeelse aftab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmemes andelsindskud_ Der fores en separat konto for opskrivningshenleggelsm vedrorende opskrivning afforelingens ejendom til dagsvserdi ("Resen,e for opskrivning afforeningens ejendom") Overfbrt resultat m.v. indeholder akkumuleret resuhat. evcntu l tillregsverdi ved n),udstedelse af andele- samt restermde overforsel afarets resultat

9 DaraRsvrsroN DANSK R VISOR'N l-5k*.d B Eregnerodvej i 56' I 64 B ANVENDT REGNSKABSPR{KSIS _ forts{t Under posten, Andre rcserver, indregnes belob resen etet til fiemtidig vedligeholdelse samt reservation til imodegaelse afvardiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. i overenssterurelse med genemlforsamlingsbeslutning. I henlold til vedtegtemes g 2 indgir de resewerede belob ikke i beregningen af andelsvardien. PrioritetsgEld Prioritctsgeld indregnes ved laneoptagelsen til den kontante restgeld, svarende til det belob der skal tilbagebetales over linets l6betid. De a*loldte kansaktiolsomkostninger fores i resultatopgorelsen p6 tidspunktet for leneoptagelsen. PrioritetsgEldcn er seledes vardiansat til, hvad der for kontantian svarer til lanets restgeld og fo. obligationshn til nominel restg2eld, hvilket for begge gper svarer til de1 belob der skal tilbagebetales. Olrige greldsforpligtelser Ovrjge geldsforpligt iser vsrdiansettes iil nominel llensattelser til udskudt sk t Formingens vedteegter besternmer, at de. til enhver tid skal vere mindst et lejemel udlejet til et ikkemedlem. Dermed opretholdes den skattenessig erhvensaktivitet. hvorfor det ikle er sandsynligt, at der udloses ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derlor ikke hensettelse til udskudt skat som folge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat afskattern ssigt underskud til fremforsel. Nogletal De i note i 9 anforte nsgletal har til formal at give regnskabsbrugeren et bedre gnrndlag for at analysere foreningens okonomiske situation samt sarmenligne foaeningens okonomiske situation med andre foreningers okonomiske forhold. De lovpligtige nogleoplysninger har til formal at leve op til de kra\,, der folger af $ 3 i bekendtgarelse bekendtgorelse nr 2. af 6- januar 215 tia Ministeriet for by, Boiig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg afandelsboliger. De i noten anforte arealangivelser er baseret pa BBRregistrets info.matione. og der kan seledes vsere afvigelser i f<)rhold til foreningens egne arealer. AndelsYErdi Bestlrelsens fbrslag til andelsverdi fremgat afnote 2_ opgo.es i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtsgtemes $ 2. Vedtegteme bestemmer desuden i $ 2, at selvom der lovligt kan vedtages en hojere andelsverdi. er det den pi generailorsamlingen vedtagne andelsverdi. der er g ldende.

10 DlraRrustorrl DANSKf REVISORIR F5K' A/B Bregnersdve.i I56-ls B RESULTATOPGORNLSE I. JANUAR 2O14-3I. DECEMBER 214 Indtcgter Boligafgift Lejeindtegter... Vaskeriindtegter IndtEgter i alt. Note Realiseret 2r4 i kr \ Budget 214 ( j revideret) i tkr. 538 ul Budget 2t5 (ej revider t) i tkr. 538 t23, Omkosoinger Vedligeholdelsq lsbende. Vedligeholdelse, genoprctning og renovering... Forenin gsomkoslninger Oviige foreningsomkostninger On*ostnhger i alt l O l 4\ r Result.l f6r finrtrrielle poster..,.,...,, Finansielle indtegter... Finansielle on*ostninger Finansitlle poster. netto-...,..., t Resultat fsr skat l3 l Skat afereh resultat Arets resrltat t Forslsg til resultatdisponering: Overfs.t til 'Reserveret til vedligehold. afqjdm."... Overfort til I'Ov rfort resultat m,v.r'l Kurslab og udgift er \ed lineomlagning... Betalte afdrag pi prioritersgeld anlsegslir Ot erfon restandel af 6rets resulrc r ', Disponeret i alt l

11 DamREvrsroN D NSKE ITVISORER F5K'.dts BregneBdvej 156,164 B BALANCE PR.31. DECEMBER 2I4 Aktiver Note i kr. i tkr. Ejendommen matr.ff. 13 a, Hsvelte By, Blovstrod. Dagsverdiht. valuaf"rrdering af den I Offentlig ejendomsr,'r.rderirg pr udgsr kr Anlegstktiver.-..., Tilgodehavende bol gafgiff Mellanregning igangverende salg Mell xmegdrg med administrator Vandregnskab, igangverende. Owige tilgodehaverder Tilgodehrvender... l l Likvide beholdninger- t 3Ut.4t2 Omsetningsaktiver 362.E78 g Aktiver 14.$7.n l

12 DareREvrsrow DANSKE RTVI SORER FSK" tb Bregn rodvej B BAI,ANCE PR.31. DECEIVTBER 2I4 Passiver Note i kr. i tkr. Andelsindskud... Rese.ve for opskrivning af foreningens ejendom O\ erfon resulla( m.\ Andre reserv r Reserveretil imodegeelse af verdiforringelser af ejendom,... Reserveretil vedligeholdelse af ejendommen Andre reserver,.,... ll r t4 5.4t Egetrk pita...,,..., r Prioritetsgald/banlg 1d.... Kassekredit Nykedit Bank, maksimum k Varmeregnskab. igangverende... Mg 9e1d... Deposita. nyere andelshavere og 1ejere... Gcldsforpligtelser... l3 l4 l6 t7 8_ E Parsiver Eventualforpligtelser Nogletal 1t 19 Beregning!f rndelsverdi l1

13 DereRsvlsroN DANSKf REVISOIER F5K" A,ts Brcgncredvej B NOTER TIL R-ESULTATOPGOR"ELSEN FOR 214 Note Rerliseret 214 i kr. Budget 2t4 (ei revlde.et) i tkr. Budget 215 (ei revld ret) i tkf, Lej eindregter t j eindte gter, beboelseslejemel Lejeindtegter, erhvervslejemel. LEeindt egter, parkering. I l Ejendomsskst og forsikringer Ej endomsskatter Forsikringer tt 6 22 t2 Fo.brugsafgifter Renovation. Elforbrug fel lesarealer l 2 4l 22 2 Reuholdelse Snerydning og saltning VedligeholdelseJ lob nde WS ogblikkenslager Vaskeriudgifte. inkl vandforbrug..._.. Diverse materialer... B udgetposl t2

14 DaraRuvrsroN DANSKE REVISOREB t5k-,db Bresrerodvej B NOTER TIL RESULTATOPGARELSEN FOR 214 Note Rerliseret Budget Budget ( j reviderer) (ei r vtderer) i kr. i tkr, i tkr. Foretringsomkortnin ger Admi nistrationshonorar Adminisbator ud rbejdelse af nogletal R vision og regnskabsmirssig assistance. Varme- og vandregnskabshonorar Porto 8 PBS gebyrgm.v t t2 l t2 l9 5 8{) Orrige foredin gsomkosttrin g r Skattelii godtgrdrelse. til bestyrelsen.. Val uarv!rdering.... Tomgangsleje pi erhverv - hele 6ret... Hjemmeside. refu sion ar 2 3'2Ol 4....t ll ll 8 Finansielle ornkostninger Prioritetsrenter og bidrag. Kurstab og udgifter ved lineomleegning Renteudgifter anleegslen i bar* Renteudgifter kassekedit i ba.tk t.m 4.68 r U

15 DareRrvrsroN Re gistrerede revisorer DANSKE REVISOR R f5k* A,ts Bresn rodvej I 56- I f/4 B NOTER TIL BALANCEN Note 214 i kr. 213 i tkr. Ejendonmen matr-nr. 13 a, Hovelte By, Blovstrod Kcrsrpns pr. l Tilgang... A fban g... Kostpris pr OpsLnvninger pr. l. L Arets ops krivn ing... Trlbagef6fl opskfivning Opskrivninger pr ,... ReEnskabsmEssig r prdi pr r r t Ejendommen er ind.egnetil dagsverdi pr 3l. december 214 i henhold til llrrdering af l af Valuaren v/ Pete. Ryaa. Den offentlige ejendomsvurdering pr udgsr kr Valuaren oplyser, at wrderingsmpportens beregninger er baseret pi en afkastfocent pe 5,75 pct. Altastpocenten svarer til det forrenlningskav, en ktber ville stille til ejendommens afl<ast. Jo hojere kav der stilles til aftastet,.jo lavere bliver ejendommens alt andet lige. Dagsverdiberegningen er derfor fslsom overfor udsving i afkastprccenten, idet en folsomhedsberegring viser, at en stigning i alkastsatsen fra 5,75 pct til 6,25 pct alt andet lige vil reduc re dagsverdien afejendommen med l,l mio. k. En sedan endring vil tilsvarende medfore et fald i vaerdien pr. m'med k. L33 til kr Valuan'urderingen er maksimalt geldende i l8 mineder i henhold til andelsboligforeningslovgivningen $ 5, stk. 2. litra b. Vurderingen skal vane geldende pi handelstidspunklet- Likvide beholdninger )'lykredit Bank. dri Rskon1o... l l4

16 DaraRnvrsroN DANSKE R VISORER F5K'.dG Breg'erodvq l5gl6.l B NOTER TIL BALANCEN Note Egenkrpitrl ll Andels- Reserve for Overfsrt indskud opski\ding resultat af ejendom Sald^ tr 'tnl4 Arets opsknvnrng al ejendom...,...,,... Overfort rf lrets result.t I swigt: Kurstab og udgifter \ed laneomlegning... Betalte afdmg pa prioritetsgeld/anl gslan... Overfsn restandel af erets resuhat... Saldo pr s s. _ 'l Andre reserver l2 Reserye for at imodega vardiforrin gelser Reserve til vedligeholdelse af ejerdom Saldo pr Arets overfsrsel til reserve til vedtigeholdelse afejendomrnerl... Overfort fra "overfon resuha1".... Saldo pr , l5

17 DlreRgvIsIotr DANsKE REVISORER h5k* ArB Bregn rsdvej B NOTER TIL BALANCEN Note PrioritetsgEld: l. Nykredit 3,5Yo Fl 2. Nykredit,5olo F2 3. i Nykedit Bank 13 Restgeld Aftlrag Renter Restgeld Kulsvaerdi t.12.2t4 3t l t t7 Folgende kan oplyses om foreningens gald: r. Nykredit 3,5% Flo D r betales en fast erlig rente pa 3,51o% frem til 1/ I /216, hvo. aftalen skal genforhandles, der afdrages ikke pi lanet, men der er aftalt afd.agsfrihed liem til l/1/ Nykredit,5% F2 Der betales en fa$ edig rente pe,5392% frorn til l/4/216, hvor aftalor skal genforhandles. der afdrages il*e pe lanet, men der er aftalt afdmgsliihed frem til l /l / Anlegsun i Nykredit Bark Anlegslan i N1&redit Bank. hvor andelshaveme hzefter pe.sonli8 pro rata, forrentes med en variabel rcnte (V 3l/12/21 4,5%) og afvikles over 2 Ar med k 22.9 pr kvartal. Note 214 i kr. 213 i tkr. Varmer nskab Indb talt a conto.. Afholdte omkostninger ti1 temvarme. l ',72 r I Vandregnskab Indbetalt a conto. Afltoldte omkostninger til vand t Ovrig geld Valuaren v/ Peter Ryaa.. DataRevision, revision og regnskabsmessig assistance r3 r t6 21

18 DarnRsvrsroN DANSKT REVISORER F5K',d/B Bregnersdlej 156-lg B NOTER TIL BALANCEN Note Celdsforpligtels r 17 Afde samlede geldsfo.pligtelser er kr Iangliistede lser_ Den langfristede geld bester af p.ioritetsgeld Eventualforpligtelser 18 Sikkerhedsstillelsefl Der er i ejendommen tinglyst ejerpantebreve nominelt kr. 1.5., der ligger til sik*erhed for bankmellernverende. H;iftelsesforhold: For ningens medlemmer hefter alene for foreningens forpligtelser mql deres indskud. Andelshaveme hafter ilke for gelden i kreditforeningen. Andelshaveme h fter pro rata for anlaegslinet i Nykredit Bank. Budget 216: Fl lanet i Nykredil med en restgeld pi kr 6.5. skal ifoige aftalen pdbegmde afvikling pr I. I.2 I 6, hvilket med de nuvanende aftaler vil betyde en merudgift pd tkr I 5 pr er. Det er forudsat- at N]kredit bevilger yde.ligere afdragsfiihed pi dette l6n. Denne bevilling sr endnu ikke givet. Afgivne garantier: Adminiskator opilser, at der ikke er stillet garanti for andelshaveme Ejmdomsavancebeskatning: I henhold til retspraksis vil overdragelse afdet sidste lejemal med udlejning til ikke-medlemrner medfore ejendomsavancebeskatning af alle foreningens lejenril overgiet efter den 19. maj Der er ikke indregnet udskudt skat som folge heraf, idet foreningen som folge aferhveryslejem6l ikke vit ophore med skattepligten. Det er derlor ikke sandslnligt, at der vil blive rdlost eiendomsavan ebeskatnins. 17

19 DarlRlvrsroN DANS(f REVISORTR r5k* A/B B.egrerodvej 156-lg B NOTER TIL BALANCEN Note Nogletal l9 Nogletallene visea centrale dele af foreningens okonomi og er primert udregnet pe baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Bregnersdvej B anvendes m, som fordetingsnogle. De arealbaserede nagletal for andelsve.di og boligafgifi svarer ikke til det, der konkret gielder for den enkelte andelshaver, da boligafgilien ikke er ens for alle pr m,. Ejendonrmens areal fra foreningens stiftelse udgor folgende: Boligt}?e Antal Areal mr Ande1sboliger ,t, Bol iglejemel l 55, f rhvervslejemil , r2 r.17, Beregn d nrgletsl for foreningen; Offenthg ejendomswrdering... Valuar!]rrdering-... Ejendommens anskaffelsessurn pr m?... Geldsforpligtelser fratrukket omsetningsaktiver... Foreslaet andelsverdi. Reserver uden for andelsv rdi Boligafgjft i gennemsnit pr m, Boliglejeindtegt i gennemsnit pr m2 E rh\ ervs lej eindtegt I gennemsnit pr m, Kr. pr. m' andel Kr./ m' 65 58t 451 Kr. pr. m' totrl O nrkoshinger m.v. i pct Vedligeholdelsesomkostninger Ov.ige omkosminger.. Finansielle poster. nerto Boligafgifl i pct afsamlede ejendomsindtegte. I pct. I

20 DnraRsvtsroN Reqistrerede revisorer DANSKI RIVISOR'R F5K* ArB Bregnssdvej B NOTER TIL BALANCEN Note 214 i kr. 213 i tkr. Beregning af andelsverdi 2 Besft'relsen foresler folgende vardiansettelse i henhold til andelsboliglovens { 5, stk. 2, litra b, (valuanurdering), samt vedtegtemes { 2 ForeninSens egenkapjtal for generalforsamlingsbestemte reserver Korrektioner i henhold til andelsboligforeningsloven: Prioritetsg.eld, regnskabsmessig verdi Prioritetsgeeld, kursverdi -8.j4.9t Ejendommen erindregnei tilvaluarvurderingpr, Atrdelsvrerdi pr. nf E27 5., Senest vedtagne andelsverdi til sammenligning (vedtaget pa generalforsa$lingen der \ 5_. Fordeling af aodelsverdieo pi adresser: Lsbenr Adresse Antd m' Opr, indskud Verdi pr. andel I t l2 Bregnerodvej156, st. Bregnersdvej 156, 1. Bregnerodvejr58 Bregnerodvej16 Bregnersdvej 162 A Bregnerodvej162 B Bregnerodvejt62 C B.egnerodvej 164 A, l. Bregner6dvej164 B tl , , 46s l9

21 DnraRsvrsroN Registrerede rerrisorer OANSKE REVISORER h5k",da Bregnersdvej B Oplysnrngeme r af.nil -J sam! P ob R I afsnir 4 er opgioa pr Seneste regn!kabspenode 214 I. GRUNDL,,trGGENDE OPLYSNINGER OM ANDELSBOLTGFORENINCEN BI B2 B3 B4 B5 B6 Erhvervsanrlele BolicleiemSl Erhrcwsleiemdl Owige lejemel- keldre. garager m.v... Antal BBR Areal- m: I alt ll CI C2 Set kryds Hvilket fordelingstal ben)4tes ved opgsrelsen af andelsvardiel? Hyilket fordelingstal benlttes ved opgorelsen af boligafsift en? Boligemes Boligernesareal (anden areal (BBR) kilde) X Det op.indelige indskud And t x C3 DI D2 Boligafgiften er alhistoriske arsager ikke ens pr m. og der er ingen aftale om ensreminq Foreningenstift elsesar 25 Eiendommens sesiir 1924 E] Hafter andelshaveme fbr mere end deres indsl-ud? Ja X Nei {ndelsha\eme hirfrer personlrg pro mta for anlrgslener i Nylredrt Bank. FI F? F3 Set kn'ds AnskaffelseValuan'urd spaisen enng Offertlig vurdering A.n\endr \ udenngsprincrp ril beregnrng af andelsvandien X Gns kr pr Kr FjenJummens r erdi red det anvendre \ urdering,princip c 15.,t33 Cmeralforsamlingsbestemte resen er t.619 'k Reser\ er i procent af eiendomsvardi l% 2

22 DareRslrsroN ArB Bresnenidvei B l. CRUNDL,.trGGENDE OPLYSNINGER OM ANDELSBOLICFORENINGIN - forrsat DANSKE REVI5RTR l5 K* GI cl (il la Nei Har foreningen modtaget offentlige tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens oplosnins? X Er foreningens ejendom pelag ti lskudsbesteinmelser, jf. lov om frigsrelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. x Er der tinglyst en tilbagekobsklausul (hjemfaldspligt) pi foreningens gie4dom? X 2. ANDELSBOLICFORENINGENS DRIF,T, HERUNDER UDLEJNINGSVIRKSOMHED H for december 214 Cns- kr pr andels-m: HI H2 H] A.ets ovefkud (for aldmg), gls. kr pr andels-m, (sidste 3 er),7 Sidste dl 97 Idr K] K2 K] Cns. kr pr andels-m? Andels\erdi 5.61 Gald - omsetningsaktiver ek.risk andelsverdi..,,,, iffi6 J. BYC,GETEKNIK OG VEDLIGEHOLDILSE NIl M: M3 Forrige dr Sidste dr Idr Vedligcholdelse. lubendc ( gns. kr pr m,,... Vedligeholdelse, genopretning og renovering ( gns. 9 t krprm:) Vedligcboldelse. i alt ( gns. kr pr m' )...,, l.i. FINANSTELLE FORHOLD FrivErdi (geldsforpl j gtelser sammenhoidt med ejendommens regnskabsm ssige verdi) v6 3gyo Sidsrc ar Idr fuets afdrag pr andels-m':(sidsle I er) l

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere