Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009"

Transkript

1 Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009

2 Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit 023, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre tlf , fax

3 Indhold Indhold...5 Baggrund...6 Formål...8 Metode...8 Deltagere i arbejdsgruppen...9 Udvikling af lægemidler...10 Risk management...10 Navneforvekslinger Emballageforvekslinger Køb og distribution af lægemidler...16 Forfalskede lægemidler og ulovlig import af lægemidler Naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler Tilgængelighed...20 Substitution...22 Generisk substitution Generisk Ordination Analog substitution...30 Arbejdspladser til medicinhåndtering...32 Medicineringsprocessen...34 Medicineringsprocessen Risikolægemidler...40 Medikoteknisk udstyr Compliance...42 Hjælp til medicineringsprocessen - beslutningsstøtte/lægemiddelinformation Hjælp til medicineringsprocessen - maskinel dosisdispensering Hjælp til medicineringsprocessen - medicingennemgange og medicinafstemning Hjælp til medicineringsprocessen - elektroniske medicindokumentationssystemer Det sammenhængende medicineringsforløb - PEM, Fælles Medicinkort og receptserveren Hjælp til medicineringsprocessen - uddannelse og kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel Rapportering og læring af utilsigtede hændelser med medicin...68 Rapporteringssystemet for medicineringsfejl Indberetningssystemet for bivirkninger Nationale og internationale aktører inden for sikker medicinering...72 De regulatoriske myndigheder WHO...72 INTMEDSAFE...73 EUNetPaS...73 Netværk for sikker medicinering Bilag 1 Emner i Strategi for medicinområdet Bilag 2 Liste over peer reviewed artikler publiceret fra Danmark om medicineringsfejl...76 Bilag 3 Uddrag fra rapport om plejehjemstilsyn Bilag 4 Hjælp til medicineringsprocessen europæiske forslag

4 Baggrund En arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Patientsikkerhed udarbejdede i 2003 en rapport om lægemiddelrelaterede problemer med det formål at tilvejebringe en strategi for Selskabets initiativer på medicinområdet 1. Arbejdsgruppen listede i alt 15 konkrete emner, som Selskabet skulle arbejde med. Emnerne er listet i bilag 1. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har siden 2003 på forskellige vis arbejdet for at opfylde strategien: Selskabet afholdt i 2004 et velbesøgt temamøde om compliance 2 med lægemidler. Mødet var med til at sætte compliance på dagsordenen i den offentlige debat. Inden for temaet polyfarmaci 3 har Selskabet arbejdet for styrkelse af patienten gennem Patientens bog og 10 gode råd og gennem oplysning om problemer med polyfarmaci ved cases på hjemmesiden Kommunikation mellem sundhedsprofessionelle om medicin er et globalt problem. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har gennem arbejdet med medicinafstemning i Operation Life søgt at fremme bedre kommunikation omkring medicin i overgange. Selskabet har desuden i samarbejde med Pharmakon gennemført en analyse af medicineringsfejl i primærsektoren. Analysen fokuserede i betydeligt omfang på kommunikation mellem de forskellige aktører 4. For at skabe øget viden og debat om, hvordan man bedst beskytter sundhedspersoner mod at begå alvorlige medicineringsfejl, har Dansk Selskab for Patientsikkerhed arrangeret en workshop om elektronisk beslutningsstøtte på en international konference 5 og efterfølgende i samarbejde med Infomatum A/S gennemført en udredning af evidensen for at bruge beslutningsstøtte i medicineringsprocessen. Rapporten 6 har været grundlag for Infomatums videre arbejde med beslutningsstøtte, som Selskabet har fulgt tæt og leveret sparring til. 1 Rapport fra Arbejdsgruppen vedr. lægemiddelrelaterede problemer, November Ved compliance forstås, at patienten indtager lægemiddelbehandlingen som ordineret. 3 Ved polyfarmaci forstås, at patienten er i behandling med mange lægemidler. Man taler typisk om polyfarmaci ved fem eller flere forskellige lægemidler. 4 Knudsen P, Fonnesbæk L, Hellebek A. Patientsikkerhed i Primærsektoren. Pharmakon og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, IHI/BMJ Conference on Quality and Patient Safety, Copenhagen, Rabøl L, Petersen A, Pedersen BL, Bredesen J, Hellebek A. Beslutningsstøtte, Infomatum og Dansk Selskab for Patientsikkerhed,

5 Medicinområdet var i starten af Dansk Selskab for Patientsikkerheds historie fokuseret på problemer med forvekslinger. Selskabet har i samarbejde med TrygFonden medvirket til at gennemføre en konkurrence om udvikling af et lægemiddeletiket design med højt fokus på sikkerhed. Designet er efterfølgende implementeret for SAD i samarbejde med Amgros 7. Designet har været fremlagt ved flere internationale møder, og designet deltager i 2009 i den verdensomspændende konkurrence Index Award. Selskabet har ud over ovennævnte konkrete tiltag taget initiativ til dannelsen af Netværk for sikker medicinering, som holder møder om emner inden for medicinering for at sikre spredning af gode initiativer og erfaringsudveksling mellem på den ene side sundhedsprofessionelle og på den anden side leverandører af lægemidler, lægemiddelinformation og medicineringsrelateret it. Yderligere har Dansk Selskab for Patientsikkerhed udviklet cases om medicineringsfejl på hjemmesiden til brug i undervisning, og Selskabet har udviklet oplysningsmateriale i form af patientinformation og film om lægemidlet methotrexat. 7 og 7

6 Formål Formålet med nærværende rapport er at give et indblik i medicineringsproblemer i 2009 til bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, således at bestyrelsen på det bedst mulige grundlag kan beslutte, hvordan Selskabets strategi på medicinområdet skal være i de kommende år. Rapporten er tillige tænkt som et baggrundspapir til alle, der arbejder med undervisning, udvikling og forskning i medicineringsfejl og beslægtede områder. Metode Rapporten er udarbejdet på baggrund af en møderække for personer udpeget af bestyrelsesmedlemmerne i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og en indsamling af skriftligt materiale. Rapporten er bevidst bred i tilgangen, idet en succesfuld lægemiddelbehandling af en patient - ud over de rent professionelle delydelser - involverer en lang række andre forhold såsom tilgængelighed af lægemidler, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, godt dokumentationssoftware og håndtering af bivirkninger og medicineringsfejl. Opbygningen af rapporten afspejler drøftelserne på møderne, hvor man for hvert af de 16 områder drøftede patientsikkerhedsperspektivet, evidensen for områdets påvirkning på patientsikkerheden og eksempler. 8

7 Deltagere i arbejdsgruppen Aase Nissen Danske Patienter (Kræftens Bekæmpelse) Annemarie Hellebek Sekretariat, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Bodil Bjerg Danske Regioner Britt Wendelboe Sekretariat, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Janne Due Sommerset Dansk Sygeplejeråd Jens Kristian Gøtrik Medicoindustrien Jeppe Sørensen Danske Handicaporganisationer Jim Kierans Danske Handicaporganisationer Jørgen Clausen Lægemiddelindustriforeningen Mette Gram-Hansen Danmarks Apotekerforening Lotte Fonnesbæk Danmarks Apotekerforening Thilde Lydiksen Kommunernes Landsforening Ulla Høgh Lægemiddelindustriforeningen Ulla Rosenkvist Fag og Arbejde Yves Sales (formand) Lægeforeningen 9

8 Udvikling af lægemidler Optimale lægemidler er lægemidler, der Er effektive mod sygdommen Har så få bivirkninger som muligt Medfører så få fejl i håndteringen som muligt og Er til den rigtige pris. I fagsprog kaldes dette Rationel Farmakoterapi. Fejl relateret til patienters og sundhedspersoners omgang med lægemidler er først nu ved at vinde indpas som en del af begrebet Rationel Farmakoterapi. Eksempelvis har bladet Rationel Farmakoterapi fra Institut for Rationel Farmakoterapi i 2009 haft en notits om en bestemt fejltype ved blanding af vacciner 8. Risk management Det fremgår af den europæiske lægemiddelstyrelses (EMEA) guideline fra 2005 om systemer for sikkerhed ved brug af lægemidler 9, at man skal gøre sig specifikke overvejelser om medicineringsfejl. I overensstemmelse hermed er risiko for overdosering et særskilt felt i formularen for risk management planer. Der er ikke krav om tilsvarende procedurer og overvejelser for lægemidler, som alene er godkendt til det danske marked gennem den nationale procedure. Patientsikkerhedsaspektet For visse lægemidler er der karakteristiske patientsikkerhedsproblemer. Der kan være tale om problemer med administrationsfejl for lægemidler, der skal administreres en atypisk vej (fx intratekalt) eller med et atypisk interval (fx ugentligt). Denne viden indgår i dag i amerikanske lærebøger om medicineringsfejl under temaer som højrisikolægemidler og højrisikosituationer. Lægemiddelindustrien søger typisk at forebygge utilsigtede hændelser af denne karakter ved at designe label, navn og emballage, så risiko for fejl er så lille som muligt. Desuden beskrives rigtig håndtering af lægemidlet i produktresumeet i form af warnings eller precautions, hvis der skønnes behov. Sundhedspersoner kan trods disse tiltag opleve at information, pakning og mærkning af lægemidler ikke i tilstrækkeligt omfang gør opmærksom på risici ved håndtering af den professionelle eller patienten. 8 MFR-vaccine - utilsigtede hændelser. Rationel Farmakoterapi, nr. 3, Guideline on risk management systems for medicinal products for human use, afsnit 4.7. EMEA,

9 En oplagt mulighed for at følge effekten af risk minimisation tiltag kan for udvalgte lægemidler være at beskrive en opfølgning mhp. medicineringsfejl i risk management planen. Dette skal ses i sammenhæng med behov for en optimering af tilbagemeldinger til indehavere af markedsføringstilladelser omkring medicineringsfejl. Evidens Der er ingen faktuel viden om, at konkretisering af risk management planer mht. medicineringsfejl vil øge patientsikkerheden, og der er ingen opgørelser af, i hvilket omfang ansøgere om markedsføringstilladelser reelt inkluderer overvejelser om medicineringsfejl i risk management planer. Eksempler Amerikanske opgørelser af medicineringsfejl peger på, at smertestillende lægemidler til selvadministration blandt patienter gennem pumper er forbundet med øget risiko for overdosering 10 hvis personalet styrer doseringen for at hjælpe patienterne. Desuden kan der være livsfarlige mængder morfinlignende stoffer tilbage i pumpesystemet, når den tages af. Pumpen skal derfor fjernes med handsker. Lægemidlet Ionsys, som er et smertestillende lægemiddel i en pumpe, blev godkendt i Indehaver af markedsføringstilladelsen har udarbejdet særlig information om disse forhold og har valgt at følge forekomsten af medicineringsfejl 11. Navneforvekslinger I 2007 blev guidelinen for navngivning til det europæiske marked revideret 12. Den nye guideline beskriver lidt mere eksplicit end den forrige, at EMEAs navnegruppe tager hensyn til patientsikkerhed ved sin case by case gennemgang af nye navne, men guidelinen stiller mindre krav til standardisering end den forrige fx mht. dobbeltnavne og standardiseret betydning af dele af navnet fx slutningen (suffix). For lægemidler til det danske marked er der ikke en tilsvarende eksplicit guideline for godkendelse af lægemiddelnavne gennem den nationale procedure. 10 Safety issues with patient-controlled analgesia Part I - How errors occur 11 Scientific discussion for Ionsys

10 Patientsikkerhedsaspektet Navneforvekslinger af lægemidler forekommer jævnligt. I Danmark har man eksempelvis parrene: Panodil og Plendil, og Cardil og Corodil. Begge disse navnepar har givet anledning til forvekslinger med patientkonsekvenser flere gange. I den europæiske guideline er der efterhånden godkendt så mange forskellige præfixer og suffixer, at det bliver vanskeligt for personalet at skelne. Dette medfører forvekslinger mellem forskellige typer af samme indholdsstof. Typisk angiver de forskellige qualifiers forskellige kombinationer af lægemidler og forskellige virkningsvarigheder og tidspunkter for virkningsstart. Evidens Der er viden fra både USA og Danmark om, at navneforvekslinger i sjældne tilfælde kan forårsage forlænget indlæggelse, forværret sygdom eller død. Kombinationsnavne fylder godt i de senere års lister over navneforvekslinger 13. Der pågår en betydelig forskningsindsats inden for forveksling af lægemiddelnavne. Denne er resumeret i en dansk artikel fra Samme artikel viser, at 22% af lægemiddelforvekslingerne på et hospital var navneforvekslinger, og en af fire hændelser med alvorlige konsekvenser for patienten var med sikkerhed forårsaget af én navneforveksling (Plendil-Panodil). I projektet Apotekets forebyggelse af fejl fra er også listet eksempler på udleveringsfejl forårsaget af navneforvekslinger. Der blev set navneforvekslinger som følge af navne med eller uden suffix/præfix (Centyl m KCl/ Centyl mite m KCl, Efexor/Efexor Depot) eller ved navne med forskellige suffix (Levemir penfill/levemir flexpen, Spirocort turbohaler/ Spirocort inhalationsaerosol). Eksempel Insulin kan i dag modificeres, så lægemidlet virker med det samme eller efter kortere eller længere tid. Ligeledes kan virkningsvarigheden varieres. De forskellige producenter af insulin har hver deres system for at differentiere mellem disse parametre gennem navngivningen. Udfordringen er, at sundhedspersoner, apoteker og apotekspersonale skal lære alle systemerne. 13 Tips for using USP s similar names list. Practitionairs reporting news 31 august practitionerprograms/newsletters/practitionerreportingnews/prn html. 14 Nielsen, RH, Hellebek A Forveksling af lægemidler, Ugeskrift for Læger Knudsen P, Herborg H, Knudsen M et al Apotekets forebyggelse af fejl, dk/pdf/forebyggelse/tekniskrapport_col.pdf. 12

11 Emballageforvekslinger Der har ikke været ændringer af europæiske retningslinjer for design af lægemiddelemballage i de senere år. I Danmark er lovgivningen fortsat sådan, at pakninger ikke må give anledning til forvekslinger 16. I 2005 og 2008 udgav den engelske Patientsikkerhedsstyrelse to pjecer med eksempler på godt design 17, og i Danmark gennemførte TrygFonden med faglig bistand fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed en konkurrence, som skulle forbedre emballagen af SADs lægemidler 18. Patientsikkerhedsaspektet Forvekslinger mellem lægemiddelemballager giver hyppigt anledning til, at der gives forkerte lægemidler til patienter på hospitaler. For lægemidler, som skal gives i rutinesituationer, kan stregkoder medvirke til at undgå forvekslinger. For lægemidler, som skal gives i akutte situationer, er det nødvendigt at have højt fokus på visuel forskel mellem lægemidlerne. Evidens Der er i 2009 offentliggjort en artikel om emballageforvekslinger og deres konsekvenser 19. Artiklen viser, at 70% af 115 forvekslinger skyldtes emballageforvekslinger. Blandt disse var den største gruppe forvekslinger af insulinpenne (16 rapporter). Fejlene skyldes primært forkert afkodning af farver og labels såvel ved infusionsvæsker (NaCL- NaKglucoseCl) som ved lægemidler (insuliner, adrenalin- atropin, adrenalin- lidokain, suxametonium- lidokain). Der var to blandt fire hændelser med alvorlige følger for patienten, som skyldtes emballageforvekslinger. I projektet Apotekets forebyggelse af fejl 20 er også listet udleveringsfejl forårsaget af emballageforvekslinger. 16 Bekendtgørelse nr 1210 af 7.december 2005 om mærkning mm af lægemidler. 17 Design for Patient safety patient-safety-medication-topics/. 18 Nyt design til SADs lægemidler. 19 Stud.med. Rie Harboe Nielsen & overlæge Annemarie Hellebek Medicinforvekslinger Ugeskr Læger 2009;171(10): Knudsen P, Herborg H, Knudsen M et al Apotekets forebyggelse af fejl,

12 Der er i såvel Danmark som i udlandet viden om, at forvekslinger mellem lægemidler pga. ligheder i emballagen har medført forlænget indlæggelse, forværret sygdom eller dødsfald 21. Lægemiddelstyrelsen har i 2006, 2007 og 2008 givet pålæg om ændring af emballage til adskillige emballager som følge af rapporterede fejl, og ændringerne er blevet offentliggjorte 22. Eksempler Eksempel på lighed i emballagen mellem tre forskellige lægemidler Foto Susanne Østergaard, Hvidovre Hospital Eksempel på lighed mellem ampuller Foto Mille Reutemann, Glostrup Hospital 21 Cohen M (Ed). Medication Errors. American Pharmacists Association, Washington, DC, 2nd Edition Kontrol af mærkning af lægemidler asp?artikelid=

13 Eksempel Lægemidlet Celeston er en injektionsvæske. På står, at 1 ml indeholder 3 mg betamethason-21-acetat og 3 mg betamethason (som dinatriumphosphat) i sterilt vand. På pakken er anført de to indholdsstoffer betamethason-21-acetat og betamethason (som dinatriumphosphat) - efterfulgt af styrkeangivelsen 3/3 mg. Doseringen ved truende tidlig fødsel er 12 mg betametason Hvor mange ml skal man give? Når man spørger 12 farmaceuter om dette, svarer seks personer 12 ml, fire personer 4 ml og to personer 2 ml Personlig meddelelse Annemarie Hellebek. 15

14 Køb og distribution af lægemidler Forfalskede lægemidler og ulovlig import af lægemidler Forfalskede lægemidler er lægemidler, som ikke indeholder det aktive lægemiddelstof, hvor indholdet af det aktive lægemiddelstof er i en forkert mængde, eller hvor lægemidlet direkte indeholder skadelige stoffer. I Danmark er fænomenet hidtil kun fundet gennem ulovlig import af lægemidler via internettet eller fra udlandet. Patientsikkerhedsperspektivet Forfalskede lægemidler er et stigende problem og har været en kendt problemstilling længe i ulandene og USA 24. Problemet er nu også nået til det europæiske marked. Indtagelse af forfalskede lægemidler har resulteret i fejlbehandling, forgiftninger og i visse tilfælde dødsfald. Det er derfor væsentligt, at sundhedssystemet er opmærksom på at spørge patienter, hvilke lægemidler/kosttilskud de har indtaget, og om de er købt i udlandet eller via internettet, hvor forfalskningsrisikoen er særlig høj. Evidens Forfalskede lægemidler på det europæiske marked er set både i den legale og den illegale distributionskæde og i stigende omfang. Det er dog endnu ikke set i den legale distributionskæde i Danmark. I USA og i ulandene har man problemer med, at forfalskede lægemidler kommer ind på markedet. Dette medfører fejlbehandling og i visse tilfælde forgiftninger 25. Der blev i 2008 foretaget 5000 beslaglæggelser af ulovlige lægemidler i Danmark. Det er godt 1000 mere end året før. Den legale distributionskæde Der blev i perioden identificeret 27 sager i den legale distributionskæde i EU, og især England har været hårdt ramt. Pr. marts 2008 har den engelske lægemiddelstyrelse rapporteret 14 tilfælde af forfalskede lægemidler i forsyningskæden. I ni ud af disse tilfælde nåede lægemidlerne ud til forbrugerne og skulle tilbagekaldes, mens produkterne i fem tilfælde blev stoppet på grossistniveau. I marts 2009 udsendte de 24 Patent- og Varemærkestyrelsen. og 25 Patent- og Varemærkestyrelsen. og 16

15 engelske myndigheder yderligere en advarsel til patienter og tilbagekaldte falske insulinnåle (Novofine needles 0,25 mm x 6 mm), da de kunne medføre bivirkninger i form af smerte, ubehag, infektioner og vanskeligheder med at sætte nålen på pennen. Forfalskede lægemidler på det europæiske marked har nu nået en størrelsesorden, der gør, at der er lovgivningsmæssige initiativer på vej i EU med henblik på at styrke den legale distributionskæde, så forfalskede lægemidler lettere kan identificeres, inden de når ud til apoteket og sygehusapoteket. Der er bl.a. overvejelser om at indføre krav om pakningsspecifik stregkode på visse lægemidler, således at der kun kan sælges en pakning med den samme stregkode. Pakningens identitet skal kunne kontrolleres af apoteket/sygehusapoteket i forbindelse med ekspeditionen, og overvejelserne går p.t. mod en 2 D matrix kode. Den illegale distributionskæde Import af forfalskede/ulovlige lægemidler er et stigende problem i EU, og mængden af beslaglagt medicin er steget kraftigt de sidste år dels ved EU s grænser dels ved den danske grænse. Således viser tal fra EU en stigning i forfalskninger på 484 % fra 2005 til 2006, og yderligere 51 % fra 2006 til 2007 svarende til beslaglæggelser. Fra midten af oktober 2008 til midten af december 2008 blev der konfiskeret 34 mio. illegale lægemiddelenheder ved EU s grænser. I Danmark er tallene for 2006, 2007 og 2008 henholdsvis 3.038, og beslaglagte forsendelser. Ovennævnte tal er et udtryk for, hvad der beslaglægges, og ikke hvad der reelt kommer ind i EU/Danmark. Dertil kommer den ulovlige produktion af forfalskede lægemidler, der er afsløret inden for EU s grænser. Størsteparten af de forfalskede/ulovlige lægemidler vurderes købt via internettet. WHO estimerer, at i størrelsesordenen 50 % af lægemidler købt via internettet er forfalskede. En anden organisation EAASM (European Alliance for Access to Safe Medicines) bestilte forskellige receptpligtige lægemidler på internetapoteker. Alle blev sendt uden krav om recept, (hvilket er ulovligt), og 62 % af forsendelserne var falske eller af dårlig kvalitet. 95,6 % af apotekerne arbejdede illegalt, og 86 % af de apoteker, der var mærket godkendt apotek, var falske. I forbindelse med levering af Plavix blev der i flere tilfælde leveret bonusmedicin i form af potensfremmende midler, hvilket er særligt bekymrende, da patienter med alvorlige hjertelidelser skal observeres særligt, når der indtages andre lægemidler inklusive potensfremmende lægemidler. 17

16 Eksempler I 2006 døde omkring 200 mennesker i Panama efter, at myndighederne uvidende distribuerede flasker forkølelsesmedicin, som indeholdt den giftige kølervæske diethylenglycol. I begyndelsen af 2007 døde en canadisk kvinde efter indtagelse af forfalskede angstdæmpende midler, som indeholdt aluminium, arsenik og andre metaller. I 2005 døde 5 patienter i Ontario efter behandling med forfalsket Norvasc (hjertemedicin, som var fyldt med talcum). I midten af 2007 tilbagekaldte de engelske myndigheder det blodfortyndende lægemiddel Plavix fra markedet efter, at forfalskninger var fundet. Samme år opdagede de engelske myndigheder en forfalsket version af Zyprexa (antipsykotisk middel) samt en batch forfalsket Casodex til behandling af prostatacancer. I 2007 oplyste Lægemiddelstyrelsen, at de havde kendskab til, at en mand var blevet alvorligt syg efter at have indtaget et norsk kosttilskud, som indeholdt det potensfremmende stof Sildefanil. Ifølge Associated Press den 11. februar 2009 blev 12 personer arresteret i Nigeria i forbindelse med en sag, hvor 84 børn fra 2 måneder til 7 år er døde efter at have indtaget forfalsket My Pikin Baby Teething Mixture. Mixturen indeholdt kemikalier normalt anvendt i frysevæske. Naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler Ikke-receptpligtig medicin er konventionel medicin, herunder hører håndkøbslægemidler samt stærke vitaminer, mineraler og naturlægemidler. Stærke vitaminer og mineraler er lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer kun er vitaminer og mineraler. Indholdet af vitaminer og mineraler er desuden væsentlig højere end det normale døgnbehov hos voksne mennesker. Stærke vitamin- og mineralpræparater godkendes af Lægemiddelstyrelsen. For at blive godkendt skal et præparat efterleve en række krav til fremstilling, kvalitet, sikkerhed og effekt. Stærke vitamin- og mineralpræparater kan kun godkendes til at forebygge og helbrede såkaldte mangeltilstande. Naturlægemidler godkendes også af Lægemiddelstyrelsen og er beregnet til at behandle lettere sygdomme og symptomer. De aktive indholdsstoffer er naturligt fore- 18

17 kommende, og koncentrationen er ikke væsentlig større, end de forekommer i naturen. Indlægsseddel er vedlagt med bl.a. oplysninger om interaktioner. Det skal være sandsynliggjort, at produkterne virker. Der kræves ikke kliniske forsøg, men virkningen skal være dokumenteret i anerkendt litteratur. Kosttilskud er et tilskud til den almindelige kost og hører under fødevareloven og skal anmeldes til Fødevarestyrelsen. Der er ikke så strenge krav til indholdsstoffer, medmindre det indeholder vitaminer og mineraler. Der er ingen indlægsseddel vedlagt. Kosttilskud må ikke give det indtryk, at de forebygger eller helbreder sygdom. Hvis der på indpakningen eller i markedsføringen er anvendt anprisninger, skal disse være dokumenteret. Anvendelse af alternative behandlingsmetoder er stigende i befolkningen. Tal fra befolkningsundersøgelserne viser i 2005, at 22,5 % af befolkningen anvender alternativ behandling. Specifikt svarer 15,5%, at de har anvendt naturlægemedicin indenfor de sidste 14 dage. (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005, Statens Institut for Folkesundhed). De landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser viser, at kræftpatienter har et ønske om større åbenhed og anvendelse af alternative behandlingsformer 26. Patientsikkerhedsperspektivet Der kan forekomme interaktioner mellem ikke-receptpligtige lægemidler og receptpligtige lægemidler. Eksempelvis vil håndkøbsmedicin som paracetamol- og NSAID-præparater øge virkningen af warfarin. Naturlægemidler med ginseng, perikum og tranebær er eksempler, hvor kombination med warfarin bør undgås. Hvidløg, der både fås som naturlægemiddel og kosttilskud, har en antikoagulerende effekt dog formodentlig uden klinisk relevans. Sundhedspersoner må ikke anbefale naturlægemidler eller kosttilskud, og lægen skal spørge patienten om forbrug af naturmedicin og kosttilskud. Imidlertid er indtrykket fra praksis, at sundhedspersoner ikke nødvendigvis er fagligt opdaterede mht. risikoen for de interaktioner, der kan være forbundne med naturlægemidler. Apoteket har mulighed for at bidrage til at forebygge alvorlige interaktioner ved at gøre opmærksom på risikoen for interaktioner i forbindelse med salg af bl.a. naturlægemidler og i forbindelse med medicingennemgang Ved medicingennemgang forstås en grundig gennemgang af en patients medicin, herunder om behandlingen passer med patientens sygdomme, om der er interaktioner, og om behandlingen er optimeret i forhold til patientens ønsker om fx lægemiddelform. 19

18 Evidens Der er ikke evidens for, i hvilket omfang dette problem påvirker patientsikkerheden. Eksempel Advarer mod sølvlysrod i naturmedicin Der er måske en risiko for leverskader ved at bruge naturlægemidler, der indeholder sølvlysrod, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Sølvlysrod - eller Cimifuga racemosa - findes fx i Menofem og Remifemin - som er naturlægemidler til lindring af hedestigninger og svedeture i forbindelse med kvinders klimakterium. Lægemiddelstyrelsen opfordrer patienter der har brugt naturlægemidlerne, til straks at stoppe med at bruge dem og kontakte deres læge, hvis de får symptomer som kan tyde på leverskader: Det kan fx være træthed, appetitløshed eller gulfarvning af hud. Kilde: DR Nyheder 19. juli Indland. Tilgængelighed Restordrer på lægemidler opleves som et problem hos personalet på både apoteker og hospitaler, fordi man ved restordre bliver nødt til at bruge et andet lægemiddel end vanligt. Manglende tilgængelighed, fordi et lægemiddel ikke findes i en børneformulering eller ikke findes som mikstur, eller fordi lægemidlet er trukket ud af markedet, er også et problem. Patientsikkerhedsaspektet Restordrer medfører behov for at udføre substitution, som øger kompleksiteten i lægemiddelbehandlingen (se nedenfor). Restordrer på lægemidler betyder også, at sundhedspersoners og apotekernes sædvanlige arbejdsgange forstyrres. I nogle tilfælde betyder et leverancesvigt, at der er behov for at tage kontakt til udstedende læge, som dermed også forstyrres. Et særligt problem på hospitaler er, når et opløsningsmiddel er i restordre. Dette betyder, at sundhedspersonen, apoteket eller apotekspersonalet skal udregne en opløsning på en anden måde end vanligt, og det øger risikoen for fejl. Manglende tilgængelighed af lægemidler, der er opstået, fordi lægemidlet udgår af markedet i Danmark, selvom patienterne har behov for lægemidlet, ses ind i mellem og er en kilde til problem blandt især børnelæger og deres patienter. 20

19 Evidens Restordrer nævnes som systemårsag i flere opgørelser 28,29,30 om patientsikkerhed, men der findes ingen kvantitative opgørelser. Der er ingen samlede opgørelser over omfanget af lægemidler/ lægemiddelformer/ lægemiddelstyrker, hvor fjernelse af lægemidlet fra markedet har medført patientsikkerhedsmæssige problemer. Eksempel Et lægemiddel mod hjerterytmeforstyrrelse til blanding med 100 ml sterilt vand er i restordre. Der fås i stedet en anden koncentration (halv koncentration). Regnevejledningen justeres, så man skal tage dobbelt mængde. Få dage efter er det sterile vand i restordre. Der fås en anden mængde, 200 ml. Man skal nu justere regnevejledningen igen. Eksempel Lægemidlet Eltroxin har hidtil været forhandlet med en delekærv. Producenten har fjernet delekærven, og det giver problemer med at dosere til børn og til patienter, hvor man er bekymret for, om de kan håndtere medicin, som ikke skal tages hver dag. 28 Knudsen P, Herborg H, Mortensen AR, Knudsen M, Hellebek A. Preventing medication errors in community pharmacy: rootcause analysis of transcription errors. Qual Saf Health Care, 2007 Aug;16(4): Analyse af receptkorrektioner på apotek. Lægeforeningen og Danmarks Apotekerforening, Hellebek A, Klinisk risikostyring i medicinsk center Hvidovre Hospital,

20 Substitution Substitution betyder udskiftning af et lægemiddel til et andet lægemiddel med forventet tilsvarende effekt og nogenlunde samme bivirkninger. Ved substitution kan valget af et konkret lægemiddel styres af pris og tilgængelighed. Substitution medfører, at patienter i længerevarende behandling oplever skift i lægemidler. Generisk substitution Hvis de to lægemidler indeholder helt samme virksomme lægemiddelstof (fastlagt af Lægemiddelstyrelsen) er lægemidlerne synonyme, og man taler om generisk substitution. Generisk substitution foregår i både primær- og sekundærsektor, kræver ikke en ændret recept og styres primært af apoteker. Analog substitution Hvis de to lægemidler indeholder forskelligt aktivt lægemiddelstof, men forventes at have samme effekt og nogenlunde samme bivirkninger, er lægemidlerne analoge, og man taler om analog substitution og kalder effekten for klasseeffekt. Analog substitution kræver en ændret ordination og styres dermed i ordinationsøjeblikket af læger. Lægers valg mellem analoge lægemidler påvirkes gennem tilskudssystemet. Eksempelvis fik billige kolesterolsænkende lægemidler (statiner) i 2007 generelt tilskud, mens dyrere produkter fortsat opretholdt et såkaldt klausuleret tilskud i primærsektoren. Det samme pågår i 2009 for lægemidler mod hypertension. Analog substitution udført på apoteker i primærsektoren kan ses som en udvidet form for generisk substitution, hvor apoteket kan vælge mellem forskellige analoge lægemidler. Analog substitution udført på apoteker findes aktuelt ikke i Danmark. Generisk ordination Generisk ordination kan defineres som det, at lægen (eller tandlægen) skriver det generiske navn (lægemiddelstoffets navn) på recepten i stedet for handelsnavnet. Herefter er det op til apoteket at udlevere det billigste lægemiddel inden for den pågældende substitutionsgruppe. Generisk ordination er ikke tilladt i Danmark. 22

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelaterede utilsigtede hændelser i primærsektoren Evidensrapport

Læs mere

Maskinel dosisdispensering

Maskinel dosisdispensering Maskinel dosisdispensering - Hvad er fakta? Resultater fra projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Der har været debat om maskinel dosisdispensering siden ordningen blev indført i 2001. Mange

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation,

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kommunikation om skift af lægemiddel Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kort om mig Farmaceut 1995 Bred efteruddannelse i formidling (journalistik, retorik mv.) Freelance skriftlig

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER. Rapportsammenfatning

APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER. Rapportsammenfatning APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER Rapportsammenfatning Danmarks Apotekerforening, Pharmakon og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, juni 2005 Apotekets forebyggelse

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L 2 0 1 1 COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Stregkoder i klinikken barrierer for brug Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Barrierer for brug af stregkodesystemer ved dispensering og administration af lægemidler

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Axelborg-høringen. Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger. Forslag og anbefalinger

Axelborg-høringen. Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger. Forslag og anbefalinger Axelborg-høringen Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger Forslag og anbefalinger Baggrund Lægeforeningen og Lægemiddelstyrelsen afholdt mandag den 15. september 2008 en fælles

Læs mere

Kosttilskud og naturlægemidler. Hjulkrone: Benyttes bl.a. mod kronisk ledegigt og børneeksem.

Kosttilskud og naturlægemidler. Hjulkrone: Benyttes bl.a. mod kronisk ledegigt og børneeksem. Hjulkrone: Benyttes bl.a. mod kronisk ledegigt og børneeksem. Kosttilskud og naturlægemidler AF JERK W. LANGER FOTOS: COPYRIGHT JERK W. LANGER Umiddelbart er det nærliggende at opfatte kosttilskud, naturlægemidler,

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Lægemidler LÆGEFORENINGEN. behandling med omtanke

Lægemidler LÆGEFORENINGEN. behandling med omtanke LÆGEFORENINGEN Lægemidler behandling med omtanke Lægeforeningens lægemiddelpolitik skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammer og muligheder for lægemiddelbehandling af høj kvalitet i det danske

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Patientsikkerhed hvordan? Anbefalinger til det fremtidige patientsikkerhedsarbejde baseret på erfaringer fra et projekt om klinisk risikostyring

Patientsikkerhed hvordan? Anbefalinger til det fremtidige patientsikkerhedsarbejde baseret på erfaringer fra et projekt om klinisk risikostyring Patientsikkerhed hvordan? Anbefalinger til det fremtidige patientsikkerhedsarbejde baseret på erfaringer fra et projekt om klinisk risikostyring 3 Forord Patientsikkerhed og risikostyring har været på

Læs mere

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Danske undersøgelser om compliance Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Tre forskningsprojekter Tre forskningsprojekter Evidensrapport 9- Compliance og concordance

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne... 3 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne... 3 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne... 3 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin... 4

Læs mere

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed?

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? december 2008 Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? Baggrund I aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008 er fremtidens

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1

UDKAST. Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1 UDKAST Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1 I medfør af 29, stk. 3, 39 a, stk. 1, 39 b, 41 d, 41 e, 43 a, 92, stk. 3, og 104, stk. 3, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler, senest

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Utilsigtede hændelser i sektorovergange

Utilsigtede hændelser i sektorovergange Utilsigtede hændelser i sektorovergange Eksempler, april 2010 Eksemplerne er baseret på virkelige hændelser, der her fremlægges som resumeer og i redigeret form. Uagtet, at der er tale om borgere, beboere,

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 9. juni 2015 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 9. juni 2015 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 9. juni 2015 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16.

Besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 20. december 2005 Kontor: 4.s.kt. J.nr.: 2005-1339-119 Sagsbeh.: TBA Fil-navn: Dokument 4 Besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Spørgsmål

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Case. Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid

Case. Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid Case Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid Resume Case En patient dør pga. indgift af koncentreret kaliumklorid Under behandling af akut hjertesyg patient kontrollerer en sygeplejerske om en

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE 1 MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE Indholdsfortegnelse 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering:... 2 2.0 Anvendte definitioner:... 2 3.0 Kompetencer og delegering:... 2 4.0 Undervisning:... 3 5.0

Læs mere

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der.

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der. Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Jens M. Rubak, Pia Ehlers & Flemming Bro Praksisenheden, Århus Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Nordisk Kongres 2009 Kvalitet = viden? Der er adskillige år

Læs mere

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Y Brugerindsi Sundhedshus med online fælle COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter K Om Lev Vel FOPI Robotteknologiske træningsf Nordic Walking Sticks

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tilskudsregler Dosisdispensering Pille-pas Gamle recepter og UTH Ernærings recept Kaos af ernæringsdrikke m.m Afbryd Spørg Eksempler

Læs mere

Farmaceuter i Akutafdelingen på Hillerød hospital. Marianne Brøndum Jensen, cand.pharm.

Farmaceuter i Akutafdelingen på Hillerød hospital. Marianne Brøndum Jensen, cand.pharm. Farmaceuter i Akutafdelingen på Hillerød hospital Marianne Brøndum Jensen, cand.pharm. Projektets baggrund og rammer Region Hovedstaden bevilgede DKK 2,5 mio. til projektet i 2010 Projektstart i januar

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

Referat. Mødedeltagere:

Referat. Mødedeltagere: Referat Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: Torsdag d. 11. april 2013 Kl.: 13 14 Sted: Region Hovedstadens Apotek, Marielundvej 25, Herlev Mødelokale ved Administrationen Mødedeltagere: Vicedirektør

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Juni 2010 Nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppen blev nedsat i midten af 2009 på foranledning

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Registerdata til håndtering af nye lægemidler Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Sektionens organisation Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr/v Henrik G

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren Apotekerne møder hver dag de mest ressourcesvage borgere i samfundet. Blandt de svageste mennesker i samfundet er der en højere forekomst af fysiske og psykiske sygdomme, og mange har oveni sociale og

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere