News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News & Updates Arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være handicappet, hvorfor mor var beskyttet mod forskelsbehandling 7 Afskedigelse af 60-årig dagplejer var ikke aldersdiskrimination 8 Berettiget bortvisning for udeblivelse 9 Ændring af arbejdstid var i strid med ligebehandlingsloven 10 Ny lov skærper overtrædelse af udstationeringsloven 6 Omplaceringspligt af barslende strakte sig i hele opsigelsesperioden

2 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler Nyt lovforslag om ansættelsesklausuler indeholder markante ændringer af de nuværende regler. Beskæftigelsesministeriet har fremsat et nyt lovforslag om ansættelsesklausuler, der har til hensigt at erstatte samtlige nuværende regler. De nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli Forslaget om en ny regulering af ansættelsesklausuler udspringer af et ønske om at skabe en bedre balance mellem lønmodtagernes, virksomhedernes og samfundets interesse i at kunne udnytte arbejdskraftens erhvervsmæssige muligheder og de pågældende arbejdsgiveres interesse i at beskytte deres initiativer. Lovforslaget indeholder overordnet en stramning af grænserne for brugen af konkurrence- og kundeklausuler, mens jobklausuler næsten helt forbydes. Lovforslaget samler de nuværende regler om ansættelsesklausuler i én ny lov og erstatter de nugældende regler om konkurrence- og kundeklausuler i funktionærloven, om jobklausuler i jobklausulloven og om konkurrencebegrænsende aftaler i aftalelovens 38. Loven skal gælde for alle lønmodtagere. Lovforslaget udvider således begrænsningen i brugen af konkurrence- og kundeklausuler til at gælde for alle typer af lønmodtagere og ikke kun for funktionærer, som tilfældet er i dag. Brugen af jobklausuler forbydes helt, dog med få undtagelser. Der vil således fortsat være mulighed for at benytte jobklausuler i begrænset omfang i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og vikaransættelser. Arbejdsgiveren skal fremover alene kunne binde sine lønmodtagere med en konkurrence- eller kundeklausul i op til 12 måneder efter lønmodtagerens fratræden. Bruges klausulerne samtidig - en såkaldt kombineret ansættelsesklausul - kan de kun gøres gældende i 6 måneder efter fratrædelsestidspunktet. Formålet hermed er at motivere arbejdsgiveren til at vælge kortvarige klausuler. Kompensationen skal fremover udgøre et månedligt beløb svarende til 40 % af det aftalte vederlag, hvis en klausul har en varighed på op til 6 måneder efter fratrædelsen. Kompensationen skal derimod udgøre 60 % af det aftalte vederlag, hvis klausulen har en varighed på op til 12 Tina Reissmann Henriette Stakemann måneder. Som reglerne er i dag, skal arbejdsgiveren betale en kompensation på minimum 50 % af vederlaget uanset klausulens længde. Arbejdsgiveren skal efter den nye lov altid ved opsigelsen betale et engangsbeløb på 2 måneders løn til lønmodtageren, såfremt denne er bundet af en klausul. Dette gælder også, selvom klausulen ikke kan gøres gældende, fordi lønmodtageren opsiges på grund af nedskæringer eller af andre grunde, som ikke skyldes lønmodtageren. En anden helt central ændring er, at arbejdsgiverens modregningsadgang delvist fjernes. Hvis lønmodtageren får andet passende arbejde, skal arbejdsgiveren således betale kompensation i form af engangsbetalingen for de første 2 måneder af klausulens løbetid og herefter en løbende månedlig kompensation på 16 % for klausuler på op til 6 måneder og på 24 % for klausuler på op til 12 måneder. Lovforslaget viderefører aftalelovens 38, stk. 1 og stk. 2, således at en konkurrenceklausul ikke kan gøres gældende, såfremt en lønmodtager opsiges uden at have givet rimelig anledning hertil, eller såfremt konkurrenceklausulen på urimelig måde indskrænker lønmodtagerens adgang til erhverv. Denne begrænsning skal finde anvendelse i forhold til alle konkurrencebegrænsende aftaler og ikke kun på lønmodtagernes, hvorfor f.eks. også selvstændige erhvervsdrivende og administrerende direktører fortsat er omfattet af disse regler. De nye regler skal alene gælde for fremtidige aftaler. De nugældende regler på området vil derfor fortsat gælde for aftaler indgået før, loven træder i kraft. Aftaler om jobklausuler indgået før lovens ikrafttræden kan dog

3 opretholdes indtil den 1. juli 2020, hvorefter disse bortfalder. Lovforslaget vil, hvis det vedtages i den nuværende form, blandt andet medføre, at det vil blive dyrere for arbejdsgiveren at anvende konkurrence- og kundeklausuler end hidtil. Vi følger op, når reglerne måtte blive vedtaget. 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter Højesteret har ved dom af 12. marts 2015 tilkendt fire piloter en godtgørelse på hver 6 måneders løn som følge af, at piloterne havde været udsat for aldersdiskrimination i forbindelse med deres afskedigelse fra SAS. Sagen omhandlede fire piloter, som blev afskediget i forbindelse med en større afskedigelsesrunde. Afskedigelserne blev gennemført som følge af arbejdsmangel og deraf følgende overtallighed. Piloterne, som skulle afskediges, blev udvalgt efter en særlig senioritetsliste, som i henhold til vilkår herom i overenskomsten mellem SAS og Dansk Pilotforening blandt andet skulle anvendes i forbindelse med afskedigelser. Der blev således ikke anvendt et udvælgelseskriterium, som var baseret på objektivt begrundede sociale hensyn, men derimod udelukkende efter placering på senioritetslisten. På senioritetslisten blev piloter, der var ansat inden for samme rekrutteringsår, rangeret efter alder, hvorved en ældre stod foran en yngre i rækken, når der skulle afskediges medarbejdere. De afskedigede piloter klagede på den baggrund til Ligebehandlingsnævnet og stillede krav om godtgørelse på grund af aldersdiskrimination. Piloterne blev i Ligebehandlingsnævnet tilkendt 9 måneders løn i godtgørelse, hvilket både by- og landsret senere stadfæstede. I sagen for Højesteret havde SAS gjort gældende, at de i alt 79 afskedigelser var driftsmæssigt begrundede, idet der var arbejdsmangel og dermed overtallighed, og at denne situation var blevet håndteret i overensstemmelse med senioritetslisten, som det var påkrævet i den gældende overenskomst. Ligebehandlingsnævnet, som mandatar for de fire piloter, gjorde heroverfor blandt andet gældende, at overenskomstens krav om anvendelse af senioritetslisten i forbindelse med afskedigelserne ikke kunne ændre på, at SAS var forpligtet til ikke at anvende vilkår, som er i strid med forskelsbehandlingsloven 5 a, stk. 1. Tina Reissmann Højesteret fandt, at forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder var krænket som følge af, at afskedigelserne var sket efter en senioritetsliste. I forbindelse med fastsættelsen af godtgørelsen anførte Højesteret, at der skal lægges vægt på grovheden af overtrædelsen, herunder særligt baggrunden for overtrædelsen og den krænkelse, der er påført den enkelte. Højesteret fastsatte godtgørelsen til hver pilot til et beløb svarende til 6 måneders løn og nedsatte dermed godtgørelsen med 3 måneder i forhold til den af landsretten fastsatte godtgørelse. Højesteret henviste i den forbindelse særligt til, at afskedigelserne efter senioritetslisten var sket i henhold til den gældende kollektive overenskomst mellem SAS og Dansk Pilotforening, som de fire piloter var medlem af. Herudover henviste Højesteret til, at der var arbejdsmangel, og tillagde dermed disse formildende omstændigheder en ikke uvæsentlig betydning ved at nedsætte godtgørelsens størrelse. Dommen viser, at generelle overenskomstbestemte afskedigelseskriterier kan tillægges betydning, uanset at der er tale om ulovlig aldersdiskrimination, og at sådanne formildende omstændigheder, i overensstemmelse med tidligere praksis, kan medføre, at godtgørelser fastsættes til et lavere niveau.

4 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip Godtgørelse og efterbetaling for vikarbureaus tilsidesættelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip. Sø- og Handelsrettens dom af 27. marts En vikar var i efteråret 2013 udsendt til en brugervirksomhed via et vikarbureau. Efter ophøret af vikariatet rejste vikaren krav om efterbetaling af løn samt godtgørelse for vikarbureauets tilsidesættelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip. Om ligebehandlingsprincippet fremgår det af vikarlovens 3, stk. 1, at vikarbureauet skal "sikre, at vikaren under udsendelsen til en brugervirksomhed, for så vidt angår arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og aflønning, mindst har vilkår svarende til, hvad der ville have været gældende i medfør af lovgivning, kollektiv overenskomst eller andre bindende generelle bestemmelser, hvis vikaren havde været ansat direkte af brugervirksomheden til udførelse af samme arbejdsopgave." Brugervirksomheden var forpligtet af en kollektiv overenskomst, ifølge hvilken den personlige løn bestod af en mindsteløn (ca. 125 kr. pr. time), et fast laboranttillæg (500 kr. pr. måned) og et personligt tillæg, der blev fastsat ud fra en konkret vurdering af medarbejderens personlige kompetencer, ansvar m.v. Det blev forklaret under sagen, at alle brugervirksomhedens fastansatte medarbejdere, uanset anciennitet, modtog et personligt tillæg, som mindst udgjorde kr. pr. måned (ca. 25 kr. pr. time), da selv simple analyseopgaver indebar et ansvar for medarbejderen. Endvidere indebar overenskomsten en ret til pension og en særlig opsparingsordning. Vikarbureauet og vikaren havde aftalt en timeløn på 150 kr., men uden angivelse af, hvad lønnen dækkede. Sagen vedrørte herefter spørgsmålet om, hvorvidt denne timeløn var tilstrækkelig til at sikre vikaren den løn, som var fastsat i medfør af brugervirksomhedens overenskomst. Vikaren gjorde gældende, at hun var berettiget til efterbetaling af pension og en særlig opsparingsordning. Omvendt var vikarbureauet af den opfattelse, at disse løndele var indeholdt i den aftalte timeløn, og at vikarbureauet ved betalingen heraf samlet set havde stillet vikaren bedre økonomisk, end hun var berettiget til efter overenskomsten. Til støtte for dette synspunkt gjorde vikarbureauet blandt andet gældende, at vikaren ikke var berettiget til det personlige tillæg, idet dette var Jacob Falsner forhandlet og fastsat individuelt. Det bemærkes hertil, at hvis vikaren ikke var berettiget til det personlige tillæg, ville vikarens timeløn på 150 kr. kunne rumme såvel pensionen som den særlige opsparingsordning. Sø- og Handelsretten lagde indledningsvis til grund, at brugervirksomheden havde vejledt vikarbureauet om, at den aftalte timeløn udgjorde et passende lønniveau, at vikarbureauet ikke var opmærksom på, at det på brugervirksomheden var kutyme at yde et personligt tillæg på minimum kr. pr. måned til laboranter, der besad de grundlæggende kvalifikationer, som brugervirksomheden krævede, og at vikarbureauet gik ud fra, at timelønnen rummede alle de lønelementer, som vikaren var berettiget til. Retten fastslog herefter, at vikaren var berettiget til en efterbetaling af såvel den overenskomstbaserede opsparingsordning som pensionsordning. Ifølge retten var det ikke udelukket at lade disse løndele indgå i den aftalte timeløn. Det var imidlertid en forudsætning herfor, at vikarbureauet kunne godtgøre, at vikaren ikke derved blev stillet mindre gunstigt end brugervirksomhedens egne medarbejdere. Retten fandt ikke, at vikarbureauet havde løftet denne bevisbyrde. For vikarbureauets overtrædelse af ligebehandlingsprincippet havde medarbejderen rejst krav om en godtgørelse svarende til 26 ugers løn. Denne godtgørelse blev skønsmæssigt udmålt til kr., idet retten fandt dette bedst stemmende med, at de konsekvenser, som tilsidesættelsen havde haft for vikaren, var sammenlignelige med en overtrædelse af ansættelsesbevisloven frem for forskelsbehandlings- og ligebehandlingsloven. Endelig blev vikaren tildelt en godtgørelse på kr. for vikarbureauets manglende overholdelse af ansættelsesbevisloven, idet vikaren alene havde modtaget en formidlingsaftale og ikke den såkaldte vikarbekræftelse.

5 Dommen udgør et fortolkningsbidrag til afgrænsningen af vikarlovens ligebehandlingsprincip og tager som den første stilling til godtgørelsesniveauet for et vikarbureaus tilsidesættelse af vikarloven. Dommen viser, at vikarbureauet kan konvertere de løndele, som vikaren afleder efter ligebehandlingsprincippet, til en samlet timeløn, forudsat at vikaren ikke stilles ringere, end hvis vikaren havde været ansat direkte af brugervirksomheden, og at vikarbureauet er i stand til at dokumentere dette. Dommen synes samtidig at forudsætte, at en vikar er berettiget til et personligt løntillæg, der i medfør af brugervirksomhedens overenskomst forhandles individuelt, såfremt brugervirksomhedens egne medarbejdere oppebærer et tilsvarende tillæg uafhængigt af deres anciennitet, og når det i øvrigt kan lægges til grund, at vikaren opfylder overenskomstens kriterier om ansvar og kompetence. Det må dog være en samtidig forudsætning, at der efter overenskomsten består en pligt for brugervirksomheden til at betale dette løntillæg til egne medarbejdere. Endvidere viser dommen, at godtgørelsesniveauet for tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet skal udmåles efter ansættelsesbevisloven frem for forskelsbehandlingsog ligebehandlingsloven - i hvert fald hvor konsekvenserne af tilsidesættelsen er sammenlignelige med en overtrædelse af ansættelsesbevisloven. Dommen er anket. 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om måltal og politik for kønssammensætning. De største danske virksomheder er omfattet af reglerne om måltal og politik for det underrepræsenterede køn, der har til formål at få en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer. Erhvervsstyrelsen har for nylig lavet en undersøgelse af kønsfordelingen i disse virksomheders bestyrelser. Undersøgelsen viser, at kun 17 % af virksomhederne har en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen, og at virksomhederne i gennemsnit har 15 % kvinder og 85 % mænd. Denne undersøgelse, sammenholdt med en tidligere undersøgelse om virksomhedernes redegørelse for kønssammensætningen, viser således, at der er behov for at tydeliggøre virksomhedernes forpligtelser. Erhvervsstyrelsen har på den baggrund udarbejdet en ny vejledning om, hvordan virksomhederne skal arbejde med måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen samt afrapportering herom. Shaina Jabbar Et centralt spørgsmål for de af reglerne omfattede virksomheder er, hvad der forstås ved ligelig kønsfordeling. Ifølge vejledningen anses en fordeling på 40/60 % af henholdsvis kvinder og mænd som lige. Dette betyder blandt andet, at en virksomhed, hvori det øverste ledelsesorgan består af seks medlemmer, alene opfylder den ligelige kønsfordeling med tre kvinder og tre mænd. Dette må anses for en skærpelse af tidligere praksis.

6 5 Søn fandtes at være handicappet, hvorfor mor var beskyttet mod forskelsbehandling Afskedigelse af dagplejer med handicappet søn udgjorde indirekte forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven. Det fandt Østre Landsret ved dom af 26. februar Sagen drejede sig om en kommunal dagplejer, der blev opsagt i forbindelse med nedlæggelsen af to dagplejestillinger i kommunen. Dagplejeren var på opsigelsestidspunktet på plejeorlov for at passe sin søn, som havde Aspergers Syndrom. I henhold til forskelsbehandlingsloven må der ikke ske forskelsbehandling af medarbejdere på grund af handicap. Retspraksis fra EU-Domstolen har udvidet denne beskyttelse, således at den også gælder forskelsbehandling på grund af handicap hos en nærtstående, såfremt den forskelsbehandlede medarbejder varetager størstedelen af den handicappedes pleje. Såvel Ligebehandlingsnævnet som byretten var nået frem til, at sønnen ikke var handicappet, hvorfor medarbejderen ikke kunne påberåbe sig forskelsbehandlingsloven. Begrundelsen herfor var, at det fremgik af sønnens lægejournaler, at han på opsigelsestidspunktet var i bedring. Ligebehandlingsnævnet og byretten fandt det derfor ikke godtgjort, at sønnen på opsigelsestidspunktet havde en funktionsnedsættelse på langt sigt. Østre Landsret kom dog frem til, at sønnen havde et handicap, idet landsretten lagde vægt på, at Aspergers Syndrom er en kronisk lidelse, der indebærer funktionsnedsættende adfærdsforstyrrelser hele livet. Herefter var spørgsmålet, hvorvidt dagplejeren ved afskedigelsen var blevet forskelsbehandlet på grund af sønnens handicap. Kommunen begrundede opsigelsen af dagplejeren med, at de fandt det pædagogisk uforsvarligt at flytte børn fra deres nuværende dagplejer til en dagplejer, som de ikke kendte. For at undgå dette blev dagplejeren, der allerede gennem længere tid havde været fraværende, udvalgt til afskedigelse. Landsretten fandt, at kommunens udvælgelseskriterier stillede dagplejeren dårligere end de andre dagplejere. Idet der således var tydelig sammenhæng mellem opsigelsen Rasmus Høj Christensen og det fravær, som pasningen af sønnen og plejeorloven indebar, havde dagplejeren påvist sådanne faktiske omstændigheder, at det påhvilede kommunen at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Kommunen anførte, at opsigelsen var objektivt begrundet i saglige formål, idet nedlæggelsen af de to dagplejestillinger skulle medføre det mindst mulige miljøskifte for børnene. Landsretten fandt dog, at børnene undertiden i tilfælde af sygdom og andet fravær blandt dagplejerne både midlertidigt og permanent måtte flyttes til andre af kommunens dagplejere, som de ikke altid kendte i forvejen. Landsretten lagde ydermere vægt på, at kommunen ikke havde fremlagt oplysninger, der gjorde det muligt at efterprøve grundlaget for kommunens bedømmelse, hvorefter det af hensyn til børnene var nødvendigt at udvælge netop den pågældende dagplejer til afskedigelse. På den baggrund fandt landsretten, at kommunen ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at de af kommunen anvendte kriterier var nødvendige for afskedigelsen. Retten lagde herefter til grund, at afskedigelsen af dagplejeren var udtryk for indirekte forskelsbehandling på grund af handicap i strid med forskelsbehandlingsloven. Dagplejeren blev tilkendt en godtgørelse svarende til 12 måneders løn. Dommen viser, at Aspergers Syndrom er omfattet af forskelsbehandlingslovens handicap-begreb. Derudover er dommen i tråd med tidligere praksis om, at forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap ikke alene beskytter den handicappede selv, men tillige nærtstående, herunder f.eks. forældre til handicappede børn. Plesner har tidligere omtalt byrettens dom i nærværende sag.

7 6 Omplaceringspligt af barslende strakte sig i hele opsigelsesperioden En virksomhed har pligt til at forsøge at omplacere en medarbejder på barsel i hele medarbejderens opsigelsesperiode. Det fastslog Københavns Byret ved dom af 20. marts Sagen drejede sig om afskedigelsen af en kvindelig medarbejder på barsel, der siden 2008 havde været ansat som business analyst i en virksomhed. Under ansættelsen havde medarbejderen primært været tilknyttet et Microsoft-projekt, men havde dog også medvirket i andre projektarbejder i virksomheden. Microsoft opsagde samarbejdet med virksomheden i juni 2013, hvorfor virksomheden valgte at afskedige de medarbejdere, der havde været tilknyttet Microsoft-projektet, herunder den kvindelige medarbejder, som var gået på barsel umiddelbart før samarbejdets afslutning. Det var under sagen ubestridt, at medarbejderens ansættelse ikke var en projektansættelse eller betinget af et kundeforhold mellem virksomheden og Microsoft. Spørgsmålet var herefter, om opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven. Medarbejderen mente, at afskedigelsen var begrundet i hendes graviditet og barselsorlov, idet der havde været mulighed for at omplacere hende til andre stillinger i virksomheden. Københavns Byret lagde indledningsvis til grund, at det af driftsøkonomiske grunde var nødvendigt at opsige medarbejderne på Microsoft-projektet, hvorfor opsigelserne ikke var usaglige. Tina Reissmann stillinger, der ville have krævet en vis oplæring eller træning af medarbejderen. Denne omplaceringspligt var efter byrettens opfattelse gældende i hele medarbejderens opsigelsesperiode. Retten fandt ikke, at virksomheden havde bevist, at det havde været umuligt at omplacere medarbejderen. Retten lagde vægt på, at der havde været flere ledige stillinger, som medarbejderen kunne have tiltrådt, og tilkendte på den baggrund medarbejderen en godtgørelse på 12 måneders løn. Dommen viser, at der gælder en meget vidtgående pligt for virksomheder til at undersøge, om det er muligt at omplacere medarbejdere på barselsorlov i stedet for at afskedige disse - også selvom omplacering vil kræve en vis oplæring eller træning. Denne pligt gælder også i medarbejderens opsigelsesperiode. Det er også værd at bemærke, at medarbejderen med ca. 5 års anciennitet blev tilkendt en godtgørelse på 12 måneders løn. Retten fandt dog, at virksomheden havde haft pligt til at forsøge at få medarbejderen på barsel omplaceret til en anden stilling, og at omplaceringspligten også omfatter

8 7 Afskedigelse af 60-årig dagplejer var ikke aldersdiskrimination Kommunes afskedigelse af 60-årig dagplejer var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven. Det fandt Ligebehandlingsnævnet ved afgørelse af 17. marts Sagen omhandlede en medarbejder, der blev opsagt fra sin stilling som dagplejer. Dagplejeren blev opsagt, idet antallet af børn i kommunens dagplejer var faldet med 39 %. Kommunen var derfor nødsaget til at afskedige 145 dagplejere i perioden Kommunens afskedigelser skete med udgangspunkt i retningslinjer fastsat af kommunens Hoved-MED og dagplejens MED-udvalg. Udvælgelsen af dagplejere til afskedigelse skete ud fra en samlet vurdering af den enkelte dagplejer med udgangspunkt i fastlagte kriterier. To dagplejepædagoger tilknyttet området foretog en systematisk vurdering af alle dagplejere i området. Vurderingen foregik på et skema, hvor der blev givet point i forhold til hvert af de opstillede kriterier. Den opsagte dagplejer opnåede færrest point blandt dagplejerne ved vurderingen. På afskedigelsestidspunktet var dagplejeren 60 år og havde været ansat i kommunen i 25 år. Dagplejeren mente, at den reelle årsag til afskedigelsen var, at hun var den ældste dagplejer i området og på overenskomstbestemt seniorordning. Seniorordningen indebar seks årlige seniordage samt muligheden for at kunne sige nej til gæstebørn. Derfor var dagplejeren dyrere for kommunen end andre ansatte. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at dagplejeren ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder ved afskedigelsen. Lise Høy Falsner Nævnet lagde til grund, at kommunen i perioden løbende havde afskediget medarbejdere grundet nedgang i antallet af dagplejebørn i kommunen. I dagplejerens område blev der i samme periode afskediget seks dagplejere i alderen fra 34 år til 60 år. Kommunens afskedigelser havde ikke medført en signifikant ændring af gennemsnitsalderen blandt dagplejere i kommunen. Det forhold, at dagplejeren var den ældste dagplejer i sit område, og at hun havde lang anciennitet, var ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at dagplejeren havde løftet sin del af bevisbyrden, når der ikke forelå andre forhold, der tydede på, at hendes alder havde betydning for kommunens beslutning om at afskedige hende. Kommunen blev således frifundet. Afgørelsen viser, at der skal mere til end at være den eneste og ældste afskedigede og at have lang anciennitet, for at en medarbejder har påvist faktiske omstændigheder efter forskelsbehandlingslovens 7a. Plesner repræsenterede kommunen under Ligebehandlingsnævnets behandling. Afgørelsen kan rekvireres ved henvendelse til undertegnede.

9 8 Berettiget bortvisning for udeblivelse Bortvisning af medarbejder som følge af dennes udeblivelse fra arbejde var berettiget. Det fandt Østre Landsret ved dom af 25. februar Sagen drejede sig om, hvorvidt det var berettiget, at en arbejdsgiver bortviste en funktionær, der ikke efterkom arbejdsgiverens mødepålæg. Medarbejderen havde været ansat i foreningen siden den 1. januar Baggrunden for tvisten var, at medarbejderens samlever, før denne afgik ved døden, havde været alvorligt syg, hvilket, i sammenhæng med et stigende arbejdspres grundet en kollegas fravær, havde medført, at hun den 9. januar 2012 måtte sygemelde sig med stress. Medarbejderen blev første gang sygemeldt den 9. januar 2012 i en periode på to uger. Den 20. januar 2012 modtog arbejdsgiveren en udateret lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at medarbejderen var uarbejdsdygtig i yderligere fire uger. Sygemeldingen i henhold til den udaterede lægeerklæring udløb således senest den 17. februar En mulighedserklæring afgivet af medarbejderens læge den 14. februar 2012 oplyste, at " Hun har været fritaget fra sit arbejde i nogle uger, og ved hendes sidste besøg hos mig den 13/2-12 fortalte hun, at hun nu havde det bedre og var klar til at genoptage sit arbejde. Medarbejderen er ikke syg i den forstand, og efter vores samtale i går vurderer jeg, at hun fuldt ud er i stand til at vende tilbage til arbejdspladsen." På den baggrund gav arbejdsgiveren medarbejderen et mødepålæg den 20. februar Af pålægget fremgik det, at arbejdsgiveren havde modtaget lægeattesten, hvori det var anført, at hun var fuldt arbejdsdygtig, og at hun derfor forventedes at møde den 21. februar 2012 til normal arbejdstids begyndelse. Endvidere fremgik det, at manglende fremmøde eller oplysning om lovligt fravær Rasmus Høj Christensen ville blive betragtet som ulovlig udeblivelse og dermed afstedkomme en bortvisning uden yderligere advarsler. Medarbejderen hverken efterkom pålægget eller kontaktede sin arbejdsgiver for at oplyse årsagen til sit fravær, og i brev af 22. februar 2012 blev hun bortvist. Medarbejderens faglige organisation anlagde efterfølgende retssag med påstand om, at bortvisningen var uberettiget. Medarbejderen forklarede under retssagen, at hendes samlever var afgået ved døden den 13. februar 2012, og at hun derfor ikke havde haft overskud til at reagere på arbejdsgiverens mødepålæg. Endvidere forklarede hun, at hun troede, at det fremgik af lægeerklæringen, at hun fortsat var sygemeldt. Østre Landsret fandt, at medarbejderens manglende reaktion på mødepålægget udgjorde en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at bortvisningen var berettiget. Dommen viser, at manglende efterkommelse af mødepålæg uden afgivelse af ny sygemelding udgør ulovlig udeblivelse, der kan berettige en bortvisning. Det må dog forudsættes, at en berettiget bortvisning forudsætter, at mødepålægget indeholder en beskrivelse af sanktionerne ved manglende overholdelse af pålægget.

10 9 Ændring af arbejdstid var i strid med ligebehandlingsloven Ændring af arbejdstid under barselsorlov var at sidestille med en opsigelse. Det fandt Ligebehandlingsnævnet ved en afgørelse af 4. februar fuldmægtig Louise Letman Sagen angik en projektmedarbejder, som fik varslet ændrede arbejdstider, mens hun var på barselsorlov. Medarbejderen var ansat på en ungdomsskole, hvor hun med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 30 timer blandt andet stod for opdatering af ungdomsskolens hjemmeside, rekruttering og oplæring af ungdomsskolens frivillige medarbejdere, og deltagelse i forskellige kulturprojekter i institutionen og kommunen. Medarbejderen gik på barsel den 20. marts 2013 og forventede at genoptage arbejdet den 12. april På et varslet møde den 7. januar 2014 blev medarbejderen orienteret om, at hendes arbejdstid ville blive ændret således, at hun onsdage og torsdage skulle arbejde fra kl til kl Medarbejderen havde tidligere kun sjældent haft aftenvagter. Spørgsmålet var derfor, om ændringen af medarbejderens arbejdstid udgjorde en væsentlig ændring i hendes ansættelsesvilkår og dermed kunne sidestilles med en opsigelse. Ungdomsskolen begrundede ændringerne i arbejdstiden med, at det var hensigtsmæssigt og nødvendigt i forhold til driften af medarbejderens kerneopgave - arbejdet med de frivillige - at medarbejderen var til stede på ungdomsskolen samtidig med de frivillige. var på barselsorlov, havde gjort ungdomsskolen opmærksom på, at stillingen kunne udføres på en anden og mere tilfredsstillende måde. Ligebehandlingsnævnet fandt, at ændringen af medarbejderens arbejdstid var så væsentlig, at det måtte sidestilles med en opsigelse. Endvidere fandt nævnet, at ungdomsskolens beslutning om at ændre arbejdstiden var begrundet i medarbejderens orlov, idet det ikke fandtes godtgjort, at beslutningen om ændring i arbejdstiden var truffet før orloven. På den baggrund fik medarbejderen medhold og blev tilkendt en godtgørelse på kr., svarende til 9 måneders løn. Afgørelsen viser, dels at en forøgelse af antallet af aftenvagter kan være en væsentlig vilkårsændring, der skal varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel, dels at en arbejdsgivers beslutning om at ændre en medarbejders arbejdstid ikke må begrundes i medarbejderens barselsorlov. Da det var barselsvikarens tilstedeværelse eftermiddage og aftener, der bekræftede, at medarbejderens tilstedeværelse samtidig med de frivilliges var afgørende nødvendig, anførte medarbejderen, at det forhold, at hun

11 10 Ny lov skærper overtrædelse af udstationeringsloven Ny lovændring af udstationeringsloven er vedtaget. Ændringen skærper bødestraffen ved grovere overtrædelse af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydelser. fuldmægtig Christian Larsen Ifølge udstationeringsloven har udenlandske virksomheder, som leverer tjenesteydelser i Danmark, pligt til at anmelde en række oplysninger til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). En overtrædelse af denne anmeldelsespligt vil kunne medføre bødestraf. Det fremgår af lovens nuværende 10 a, stk. 3, at det ved straffens udmåling anses som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller hvis der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre. Med lovændringen tilføjes det, at det nu også regnes som en skærpende omstændighed, hvis "overtrædelsen i øvrigt er af grovere karakter". I henhold til forarbejderne omfatter dette blandt andet tilfælde, hvor virksomheden tidligere har været straffet for overtrædelse af reglerne om anmeldelsespligt eller ved meget omfattende fejlinformation til RUT. Af forarbejderne fremgår det, at bødeniveauet i normaltilfælde er på kr. Med lovændringen forudsættes det, at bødeniveaet som udgangspunkt skal hæves med 100 % ved overtrædelser af grovere karakter. Domstolene kan dog ud fra en samlet vurdering af sagens konkrete omstændigheder fastsætte bøden til et større eller mindre beløb. Lovændringen træder i kraft den 1. marts 2015.

12 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Shaina Jabbar advokat, associeret partner Louise Letman advokatfuldmægtig Henriette Stakemann advokat, partner Rasmus Høj Christensen senioradvokat Christian Aaby Larsen advokatfuldmægtig Lise Høy Falsner advokat, associeret partner Jacob Falsner advokat De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 350 ansatte, hvoraf 220 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 EU-Domstolen skal tage stilling til, hvorvidt private arbejdsgivere tillige er hindret i at benytte funktionærlovens 2a, stk. 3 2 Ingen "straf" for tilbageholdelse af 2agodtgørelse 3 Ekstraordinære udgifter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Udvidelse af reglen om omvendt bevisbyrde 2 Opsigelse skyldtes ikke anmodning om deltid 6 Handicap kræver funktionsnedsættelse 7 Medarbejder havde ret til løn i sygemeldingsperioden 3 Bortvist for manglende

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Krav på lønregulering under orlov 2 Bordet fanger for aftaler om lønnedgang 3 Bevisusikkerhed medførte afvisning ved Ligebehandlingsnævnet 4 Ingen løn i opsigelsesperioden 5 Raskmeldt af kommunen 6 Flybesætning

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis Indhold 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov 2 Ændringer i ferieloven 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis 4 Kontrol af narkotikabrug 5 Kunne ikke fortryde opsigelse 6 Omskoling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 180/2014 (1. afdeling) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet), SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB (advokat

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Endelig dom i Ring og Werge-sagen 2 Ingen lov om ansættelsesklausuler i denne omgang 3 Annullation af ansættelse var berettiget 4 Illoyal adfærd medførte arbejdsgivers berettigede bortvisning 6 Tilpasningsforpligtelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Handicappet medarbejder fik kr. 225.000 i godtgørelse 2 D en opsagte stedfortræder 7 Syg i ferien 8 Kr. 15.000 i bod 3 4 Fratrædelsesgodtgørelse udbetalt for sent Rejsetid var arbejdstid 5 Nedsættelse

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Nr. 3 Marts 2010. Indhold

Nr. 3 Marts 2010. Indhold Indhold 1 Aktieoptionsloven anvendelsesområde og kompensation 2 Tre afgørelser om afskedigelse af medarbejdere beskyttet af ligebehandlingsloven 3 Ikke ulovlig forskelsbehandling at lægge vægt på sprogkundskaber

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 For ung og for gammel 2 Kontraopsigelse og fratrædelsesgodtgørelse 8 Den rejselystne orlogskaptajn 3 Hovedtørklæde og jobsamtale 4 Oplysningspligt ved tjenestesamtaler 5 Høj anciennitet - opsigelsesbeskyttelse?

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler Lovforslag

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Pligtig afgangsalder på 67 år var ok 2 Negativ ytring på Facebook var ikke nok til afskedigelse 5 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2012 6 Overvægt kan udgøre et handicap 3 Der var taget nok hensyn

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

10.4 Særligt om arbejdstid

10.4 Særligt om arbejdstid HR Jura Forlaget Andersen 10.4 Særligt om arbejdstid Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Begrænsninger i arbejdstiden

Læs mere

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven?

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? Indhold: 1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? 2. Principiel sag om gratis medarbejderaktier skal afgøres af Sø- og Handelsretten 3. Højesteret tilkender

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.12.2015 OPSIGELSE UDLØST AF VÆSENTLIGE VILKÅRSÆNDRINGER INDGÅR I OPTÆLLING EFTER DIREKTIVET OM KOLLEKTIVE AFSKEDIGELSER 23.12.2015 EU-Domstolen fastslog i lighed

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere