Øje på arbejdsmiljøet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øje på arbejdsmiljøet"

Transkript

1 Øje på arbejdsmiljøet Status for arbejdsbetinget KOL 2013 Vurdering af følger af det videnskabelige referencedokument om KOL i marts 2010 og LO-notat i april 2011 Øje på arbejdsmiljøet, november 2013 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D 2300 København S Tlf.: Web: LO-varenr. 4419

2

3 Forord Den foreliggende vurdering følger op på LO s rapport om KOL fra 2011 og kan med fordel læses i forlængelse af denne. Rapporten fra 2011 viste, at KOL er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark, og at arbejdsbetinget KOL rammer ca personer, svarende til 15 pct. af samtlige KOL-tilfælde. Rapporten viste også, at der ikke fandtes et nationalt overblik og beredskab i forhold til KOL-relateret arbejdsmiljø. I de sidste 20 år har der således ikke været systematiske målinger af risici, eller af om grænseværdierne overholdes på arbejdsmarkedet. LO anbefalede dengang, at der skulle etableres et nationalt overvågningsprogram for alle relevante brancher og jobgrupper i forhold til KOL- risici. Samtidig forslog vi, at sundheds- og arbejdsmiljøsystemet skal arbejde sammen om forebyggelsesindsatsen. Den aktuelle vurdering viser, at der siden 2011 er offentliggjort 8 videnskabelige undersøgelser, som alle bekræfter den viste sammenhæng mellem KOL og udsættelse for støv/røg/gas/damp i arbejdsmiljøet. Det fremgår også, at der ikke er kendskab til nye initiativer fra Arbejdstilsynets side, hverken hvad angår tilsynspraksis eller etablering af måleprogrammer på arbejdspladserne. I Arbejdsskadestyrelsens regi er der siden 2011 foretaget en sproglig justering i erhvervssygdomsfortegnelsens afsnit om KOL, som ikke ændrer anerkendelsespraksis. Med undtagelse af en igangværende undersøgelse om arbejdsbetinget KOL fra Arbejdsmedicinsk Klinik Aalborg, er der ikke i efterforløbet af LO-rapporten etableret undersøgelser der sigter imod at kortlægge forekomsten af KOL fordelt på erhverv eller fag. Endelig fremgår det af vurderingen, at heller ikke er igangsat initiativer i retning af et nationalt beredskab til at måle, overvåge og forebygge indånding af støv og røg fra arbejdspladser, eller konkrete måleprogrammer inden for de særlige risikofag/erhverv. LO anbefaler, at der skaffes et bedre grundlag for at gå ind dér, hvor det står værst til. Det kan ske gennem et nationalt måleprogram, som danner grundlag for brede, epidemiologiske undersøgelser. På den måde kobles udsættelsen for støv og røg sammen med risikoen for KOL i arbejdsstyrken, så vi kan blive klogere på, hvor der skal sættes ind. Et sådant program må desuden forventes at føre til mere fokus på KOL og arbejdsmiljø, i Arbejdstilsynet, på arbejdspladserne og i forskningsmiljøerne m.v. Tak til professor Øyvind Omland Arbejdsmedicinsk Klinik Århus, som har udarbejdet vurderingen til LO i forbindelse med den Internationale Lungedag Rigtig god læselyst! Lizette Risgaard

4 Status for arbejdsbetinget KOL Vurdering af følger af det videnskabelige referencedokument om KOL i marts 2010 og LO-notat i april 2011 Arbejdsmedicinsk Klinik Aalborg Universitetshospital Ved professor, overlæge, ph.d. Øyvind Omland September

5 Baggrund I slutningen af december 2009 blev det videnskabelige referencedokument Occupational COPD correlations between chronic obstructive pulmonary disease and various types of physical and chemical exposurers at work færdiggjort efter anmodning fra Arbejdsskadestyrelsen (1). En gruppe internationale forskere havde udarbejdet dokumentet. Efter fremlæggelse i Erhvervssygdomsudvalget den blev Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget enige om, at lungesygdommene kronisk bronkitis/kol (kronisk obstruktiv lungesygdom) der opstår efter mange års udsættelse for dampe/gasser/støv og/eller røg fortsat skal stå på fortegnelsen over erhvervssygdomme. I forbindelse med offentliggørelsen af referencedokumentet blev der foretaget nogle sproglige justeringer i fortegnelsen. Referencedokumentets konklusion var: At der er en konsistent sammenhæng mellem erhvervsmæssig eksponering af forskellig type (uspecifik, organisk og uorganisk) af KOL. Ligeledes er der fundet dosisresponssammenhænge i flere longitudinelle studier (øget risiko for sygdom ved stigende eksponering), men der er utilstrækkelige data til at foretage en indgående kvantitativ vurdering af eksponeringen på tværs af studierne i forhold til sygdomsrisiko. Ved brug af Arbejdsmiljøfondens kriterier for årsagssammenhæng mellem eksponering og sygdom konkluderer arbejdsgruppen, at der er et stærkt bevis for en kausal sammenhæng mellem forskellige typer af erhvervsmæssig eksponering og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). KOL bør betragtes som en potentiel arbejdsrelateret tilstand. Referencedokumentet kunne ikke svare på, om nogle erhvervsmæssige udsættelser som røg eller støv (organisk eller uorganisk) eller gas eller dampe indebar forskellig risiko for at udvikle KOL, og om der er en nedre grænse for udsættelse for røg/støv/gas eller dampe fra arbejdet, hvorunder der ikke ses en øget risiko for KOL. I samarbejde med LO og på baggrund af referencedokumentet udarbejdede Arbejdsmedicinsk klinik i Aalborg et notat (2) der blev offentliggjort den i forbindelse med den internationale arbejdsmiljødag (3). Offentliggørelsen fik betydeligt kortvarig journalistisk dækning både i aviser, tidsskrifter, radio og TV. Notatets sammenfatning var KOL er en folkesygdom og den blev i 2002 medtaget som en af 8 folkesygdomme i regeringens sundhedsprogram. Det er en uhelbredelig sygdom i luftveje og lunger, hvor luftvejene bliver tykke og stive og lungevævet nedbrydes. I Danmark lider ca mennesker af KOL, og der dør ca personer hvert år af sygdommen. Lidelsen er den fjerde hyppigste dødsårsag. KOL er en sygdom, som rammer mennesker i efterløns- eller pensionsalderen, men allerede i 40 til 60 års alderen kan de første symptomer starte. WHO forventer, at KOL vil være den tredje største dødsårsag i 2030 med en stigning fra 5,1 pct. af alle dødsfald i 2004 til 8,6 pct. i Den mest dominerende årsag til KOL er tobaksrygning, som kan forklare ca. 80 pct. af sygdomstilfældene. Ca. 15 pct. af KOL-tilfældene kan undgås, hvis erhvervsmæssig udsættelse for støv, røg, gas og damp fjernes. Bygningsarbejdere, sprøjtemalere, tekstilarbej- 3

6 dere, svejsere, landmænd og ansatte beskæftiget inden for fremstilling af lædervarer, i gummiindustri, plastindustri, kemisk industri, aluminiumsproduktion, fødevareindustri og træ- og papirindustri har alle en øget risiko for udvikling af KOL. Arbejdere udsat for kvarts, asbest, metalgasser, og organiske opløsningsmidler har ligeledes øget risiko for sygdommen. Mandlige bygningsarbejdere med KOL kan have øget risiko for død som følge af sygdommen. Effekten af erhvervsmæssige udsættelse for røg, støv, gas og damp vurderes at være lige så stor som effekten af et dagligt forbrug af 10 cigaretter. Det er den samlede eksponering, der har betydning for sygdomsudviklingen og ikke kun den aktuelle. Den aktuelle udsættelse på danske arbejdspladser kendes ikke, men udsættelsen for støv i træ- og møbelindustrien synes at være blevet mindre over de sidste år i modsætning til udsættelsen for svejserøg og organisk støv fra stalde, som synes at være uændret i dag i forhold til for år siden. Nyere undersøgelser viser dog, at de aktuelt målte koncentrationer vil kunne øge risikoen for KOL. Vi ved ikke noget om forekomsten af arbejdsbetinget KOL i Danmark, da der ikke er foretaget undersøgelser, som belyser dette, men ud fra tal fra litteraturen vil man kunne forebygge ca tilfælde af arbejdsrelateret KOL i Danmark. Tidlig sygdomsopsporing kan hjælpe på prognosen ved anbefaling af tobaksophør, behandling med medicin og ved at forbedre arbejdsmiljøet. I kraft af sygdommens udbredelse og prognose bør man fokusere på dette område og sikre sig, at problemstillingen bliver systematisk og ordentligt belyst til gavn for den enkelte, for arbejdspladserne og for samfundet. Der bør også tilstræbes systematiske måleprogrammer i de mest belastende erhverv således, at man får kortlagt udsættelsens intensitet og art, samt undersøgt, hvordan forekomsten af støv, røg, gas og dampe på de danske arbejdspladser kan reduceres. Nye videnskabelige undersøgelser Der er offentliggjort 8 relevante og gode artikler efter referencedokumentets færdiggørelse, der alle har undersøgt sammenhænge mellem KOL og erhvervsmæssig udsættelse. Fem af disse undersøgelser var med tværsnitsdesign, hvor man kiggede på alle dem med kendt KOL og 3 var longitudinelle, hvor man har set på nye tilfælde af sygdommen over tid. Tre af studierne undersøgte uorganisk støvudsættelse fra cementfremstilling (4) fra jernsmeltning og jernfremstilling (5-6). Én undersøgelse omhandlede kvægbrug (7). De fire øvrige undersøgelser (8-11) kiggede på en bredere befolkning end de specifikke erhvervsgrupper. I alle 8 (4-11) undersøgelser fandt man en sammenhæng mellem den erhvervsmæssige udsættelse og KOL/reduceret lungefunktion. Alle undersøgelserne har således støttet konklusionerne fra referencedokumentet (1). I 2013 publicerede Ugeskrift for Læger et særnummer om KOL. En af artiklerne omhandlede erhvervseksposition og KOL (12). I denne artikel påpeges vigtigheden af at tænke på arbejdspladseksponering, når man har med en KOL-patient at gøre, især fordi arbejdsrelateret KOL kan forebygges. 4

7 Nye nationale aktiviteter Arbejdstilsynet Der er ikke kendte initiativer udgået fra Arbejdstilsynet som følge af referencedokumentet, hverken hvad angår tilsynspraksis eller etablering af måleprogrammer på arbejdspladserne (13). Arbejdsskadestyrelsen Erstatningspraksis for anerkendelse af KOL som følge af arbejdet har ikke ændret sig, hverken i forhold til eksponeringens størrelse, konkurrerende årsagsfaktorer eller relationen til tobakseksponering (14). Det årlige antal anmeldelser og anerkendte tilfælde i perioden 2005 til 2011 er vist i tabel 1. Der foreligger ikke endelige tal fra Arbejdsskadestyrelsen fra 2012, hvorfor de er ikke taget med i tabellen. Tabel 1: Anmeldte og anerkendte KOL-tilfælde i ASK i perioden 2005 til 2012 Årstal Anmeldte tilfælde Anerkendte tilfælde (n) Anerkendte tilfælde (%) 10,8 13,3 13,5 14,0 11,8 17,6 19,1 14,4 Tabel 1 viser, at det højeste antal anmeldte og anerkendte tilfælde af KOL var i 2011, men tallene for 2011 adskiller sig ikke statistisk sikkert fra tallene fra de andre år, selv om man i beregningerne udtager året 2010, det år som det videnskabelige referencedokument notatet blev offentliggjort. Antal anmeldelser og anerkendelser i 2012 var lavere end i En principafgørelse i Ankestyrelsen i juni 2013 (92-13) om lungekræft og fradrag for tobaksforbrug, har medført en ændring af Arbejdsskadestyrelsens praksis vedrørende anerkendelse af KOL/kronisk bronkitis, når der også har været et massivt konkurrerende tobaksforbrug. Disse sager blev tidligere afvist. En tilskadekommen, som har en sygdom der står på fortegnelsen, og som samtidig har været udsat for en relevant og tilstrækkelig arbejdsmæssig belastning/påvirkning, vil fremover få sygdommen anerkendt som en arbejdsskade. Arbejdsskadestyrelsen vil eventuelt kunne foretage et fratræk i erstatningsudmålingen for følger af andre samtidige, konkurrerende sygdomme. Arbejdsmiljøforskningsfonden Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilget penge til igangværende projekter under stoffer og materialer, hvor lungesygdom og KOL er genstand for undersøgelse i forhold til den erhvervsmæssige eksponering (15). Det drejer sig om følgende studier: 1. Kronisk obstruktiv lungesygdom ved svejsning: Eksponeringsresponssammenhæng (AMK Bispebjerg), et register baseret studium. 2. Helbredsskader og partikelforurening i Københavns Lufthavn, Kastrup. En registerbaseret opfølgningsundersøgelse (AMK Bispebjerg). 5

8 3. Konsekvenser af erhvervseksponering for organisk støv CODUST. Et opfølgningsstudie blandt danske landmænd og træindustriarbejdere med astma og KOL (Institut for Folkesundhed, Århus Universitet), et registerbaseret studium. 4. Har bygge- og anlægsarbejdere i Danmark øget risiko for KOL og hvilke forebyggelsesperspektiver er der? (AMK Bispebjerg). 5. Prospektiv kohorteundersøgelse af risiko for kræft, hjertekarsygdom og obstruktiv lungelidelse efter partikulær luftforurening ved metalsvejsning (Kræftens Bekæmpelse), et registerbaseret studium. Undersøgelsen om bygge- og anlægsarbejdere (4) er det eneste af de støttede projekter, hvor der foretages målinger. Det anføres i projektansøgningen, at man vil udføre målinger indendørs eller på afskærmede arbejdspladser. Man vil udføre målinger efter worst case strategy, og der planlægges ikke at udføre målinger der kan vise repræsentative (gennemsnitlige) værdier. Der måles for totalt støv, respirabelt støv, indhold af respirabelt kvarts, samt komponenter der skønnes at have betydning for udvikling af KOL. Antallet af målinger er ikke angivet i ansøgningen. I projektet fra Københavns Lufthavn Kastrup (2) er der foretaget målinger, og disse målinger har dannet grundlag for projektet. Målingerne foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser i 2010 viste, at antal partikler i luften var væsentligt højere på forpladsen i lufthavnen end på H.C. Andersens Boulevard i København. Det er ikke længere muligt at søge projektstøtte til KOL-studier i Arbejdsmiljøforskningsfonden, idet luftvejslidelser ikke indgår i den nationale arbejdsmiljøstrategi, 2020-planen. Det er ej heller længere muligt at søge støtte til PhD-projekter udenfor de prioriterede områder som 2020-planen udstikker. De arbejdsmedicinske klinikker Alle arbejdsmedicinske klinikker i landet er blevet anmodet om at opgøre antal patienter med KOL, som de har set i årene 2005 til Klinikkerne på Bispebjerg, i Slagelse, Odense, Århus, Aalborg og Esbjerg har besvaret forespørgselen. Klinikken i Slagelse var ikke i stand til at fremskaffe de ønskede data. Besvarelsen fra Bispebjerg er ikke medtaget i opgørelsen, da de kun har data fra 2010 på grund af sammenlægning af flere klinikker på Sjælland (Bispebjerg, Glostrup, Helsingør) dette år. Tallene fra Odense og Esbjerg er justeret for øget optagelsesområde fra 2010, ligeledes på grund af sammenlægninger mellem klinikker (Odense og Vejle og Esbjerg og Haderslev). Tabel 2: Antal henviste KOL-patienter til de arbejdsmedicinske klinikker i Odense, Århus, Aalborg og Esbjerg fra 2005 til 2012 Årstal Odense * 16* 12* Århus Aalborg Esbjerg ^ 24^ 21^ Sum

9 *Tallene er justeret i beregningerne med en faktor 0,7 p.gr.af øget optagelsesområde i forhold til tidligere. ^Tallene er justeret i beregningerne med en faktor 0,35 p.gr.af øget optagelsesområde i forhold til tidligere (for 2010 justeret med 0,75 p.gr.af fusion d ). Tabel 2 viser en årlig stigning i antal henviste med KOL i perioden fra 2005 til Denne stigning er statistisk sikker. Imidlertid kan man ikke relatere denne stigning alene til referencedokumentet om KOL og LO-notatet, da der har været en stigning i antal henviste inden 2010 før disse dokumenter blev offentliggjort. På arbejdsmedicinsk klinik i Aalborg er der et igangværende PhD-studium om Arbejdsbetinget KOL. Studiet er finansieret af midler fra Ramazzini-Centeret. Studiet omhandler ca personer fra alle befolkningsgrupper i alderen 45 til 84 år fra Nordjylland og Viborg amter. Studiet er uden arbejdshygiejniske målinger. Sammenfatning Efter referencedokumentet fra 2010 og notat udarbejdet til LO i 2011 er der offentliggjort 8 gode videnskabelige undersøgelser, der alle har bekræftet den viste sammenhæng mellem udsættelse fra arbejdet af støv/røg/gas/damp og KOL. I Arbejdsskadestyrelses regi er der foretaget en sproglig justering i fortegnelsen over erhvervssygdomme i afsnittet om KOL. Anerkendelsespraksis vil fremover ændres med hensyn til fratræk for samtidig tobaksforbrug som følge af principafgørelse fra juni 2013 (92-13) i Ankestyrelsen. Der er ikke iværksat kendte initiativer fra Arbejdstilsynets side, hverken hvad angår tilsynspraksis eller etablering af måleprogrammer på arbejdspladserne. Arbejdsmiljøforskningsfonden har støttet 5 projekter der omhandler KOL, hvoraf 3 er registerundersøgelser. En undersøgelse fra byggefag indeholder et mindre måleprogram baseret på worst case strategy med ukendt antal målinger. På grund af den nationale arbejdsmiljøstrategi, 2020-planen, er det ikke muligt mere at søge om finansiel støtte i Arbejdsmiljøforskningsfonden til KOL-undersøgelser. Der synes at være flere henvisninger af KOL-patienter til de arbejdsmedicinske klinikker og flere anmeldelser og anerkendelser til Arbejdsskadestyrelsen med KOL-diagnosen efter 2010 i forhold til perioden 2005 til 2009, men de årlige tal fra Arbejdsskadestyrelsen i perioden afviger ikke statistisk sikkert fra hinanden. Imidlertid tyder tallene fra klinikkerne vedr. KOL-patienter, også på en stigning inden 2010, hvorfor effekten ikke alene kan forklares ved referencedokumentet i 2010 og LO-notatet i Der er ikke etableret initiativer i retning af nationalt beredskab til at måle, overvåge og forebygge indånding af støv og røg fra arbejdspladser, ej heller kendte måleprogrammer inden for risikofag/erhverv som: vindmølleindustri, jern- og metalindustri (sandblæsning, svejsning, overfladebehandling), korn- og foderstoffer, cementindustri og beton- og elementfabrikker, landbrug, træindustri, bygge og anlæg, bagerier, asfaltarbejde og tekstilindustri. På nær den igangværende undersøgelse om arbejdsbetinget KOL fra AMK Aalborg, er der ikke i efterforløbet af referencedokumentet og LO-notatet etableret undersøgelser, der sigter imod at kortlægge forekomsten af KOL fordelt på erhverv eller fag. Selvom der er igangværende forskningsprojekter omhandlende arbejdsbetinget KOL så dækker disse initiativer ikke ønsket om et dækkende måleprogram fra et bredt udsnit af danske arbejdspladser, således at der kan gennemføres brede epidemiologiske undersøgelser som kobler støvudsættelsen sammen med risikoen for KOL i arbejdsstyrken. 7

10 8

11 Referencer 1. Occupational COPD correlations between chronic obstructive pulmonary disease and various types of physical and chemical exposurers at work Arbejdsskadestyrelsen nyheder /Nyhedsarkiv /2010/ Ny%20viden%20om %20kronisk% 20bronkitis-KOL.aspx 2. KOL kronisk obstruktiv lungelidelse og arbejde. Ø. Omland, Aalborg LO april 2011, 4. Norby K-C, Fell AKM, Notø H, Eduard W, Skogstad M, Thomassen Y, Bergamachi A, Kongerud J, KjuusH. Exposure to thoracic dust, airway symptoms and lung function in cement production workers. Eur Respir J. 2011; 38: Søyseth V, Johnsen HJ, Bugge MD, Hetland SM, Kongerud J. Prevalence of airflow limitation among employees in Norwegian smelters: a longitudinal study. Occup Environ Med. 2011; 68: Bala S, Tabaku A. Chronic obstructive pulmonary disease in iron-steel and ferrochrome industry workers. Cent Eur J Public Health. 2010;18: Thaon I, Thiebaut A, Jochalt L, Lefebvre A, Laplante JJ, Dalphin JC. Influence og hay and animal feed exposure on respiratory status: a longitudinal study.. Eur Resp J 2011; 37: Mehta AJ, Mieldinger D, Keidel D, Bettschart R, Bircher A, Bridevaux P-O, et al. Occupational exposure to dust, gases, and fumes and incidence of chronic obstructive pulmonary disease in the Swiss cohort study on air pollution and lung and heart diseases in adults. Am J Respir Crit Care Med 2012; 185: Dement JM, Welch L, Ringen K, Bingham E, Quinn P. Airway obstruction among older construction and trade workers at department of energy nuclear sites. Am J Ind Med 2010; 53: Melville AM, Pless-Mulloli T, Afolabi OA, Stenton SC. COPD prevalence and its association with occupational exposures in a general population. Eur Respir J. 2010; 36: Govender N, Lalloo UG, Naidoo RN. Occupational exposures and chronic obstructive pulmonary disease: a hospital based case-control study. Thorax. 2011;66: Erhvervseksposition for støv og dampe er en betydende risikofaktor for KOL. Ulrik CS, Würtz ET, Omland Ø, Schlünssen V, Peresen OF, AasenT, Brisman J, Viskum S, SigsgaardT. Ugeskr Læger 2013;175: Personlig meddelelse Per Malmros AT februar Personlig meddelelse Jens Peter Johansen ASK juni Projekter og rapporter /arbejdsmiljo- forskningsfonden.aspx 9

Arbedsbetinget KOL + Arbejde på AMK Svejsekonferenc21.06.2012 Vingstedcenteret. øyvind omland

Arbedsbetinget KOL + Arbejde på AMK Svejsekonferenc21.06.2012 Vingstedcenteret. øyvind omland Arbedsbetinget KOL + Arbejde på AMK Svejsekonferenc21.06.2012 Vingstedcenteret øyvind omland KOL KOL er en af de største helbredstrusler i verden I DK har mellem 300.000 og 400.000 KOL Årligt bliver 23.000

Læs mere

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode Occupational COPD - Correlations between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and various types of physical and chemical exposures at work A scientific reference document on behalf of The Danish Working

Læs mere

Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003

Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003 Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003 1. Indledning Skadebegreberne skal forenkles og udbygges, hvorved de bringes i overensstemmelse med den almindelige opfattelse af, hvad der er en ulykke som

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager KEN nr 9977 af 12/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5015-04741 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsbetinget KOL Øje på arbejdsmiljøet, april 2011 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsbetinget KOL.

Forebyggelse af arbejdsbetinget KOL. Forebyggelse af arbejdsbetinget KOL. Arbejdsmedicinsk årsmøde april 2007 Nyborg Øyvind Omland Hvorfor måle lungefunktion? Afspejler funktionelle ændringer som følge af sygdom Kan afspejle miljømæssig påvirkning

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) defineres som en sygdomstilstand, der er karakteriseret ved luftvejsobstruktion

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) defineres som en sygdomstilstand, der er karakteriseret ved luftvejsobstruktion

Læs mere

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader 25. november 2013 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader Der anmeldes alt for mange psykiske sygdomme, der aldrig vil blive anerkendt som arbejdsskader,

Læs mere

Aktuelle udfordringer for ÅRHUSYGEHUS ARBEJDSMEDICINSKLINIK. Historik. Den overordnede arbejdsmedicinske opgave: Forebyggelse - hvordan?

Aktuelle udfordringer for ÅRHUSYGEHUS ARBEJDSMEDICINSKLINIK. Historik. Den overordnede arbejdsmedicinske opgave: Forebyggelse - hvordan? Aktuelle udfordringer for ARBEJDSMEDICINEN Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2007 Jens Peter Bonde ÅRHUSYGEHUS ARBEJDSMEDICINSKLINIK Den overordnede arbejdsmedicinske opgave: At forebygge arbejdsrelaterede

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning Både astma og kronisk bronchitis er meget almindelige

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Helbredsskader og partikelforurening i Københavns Lufthavn, Kastrup.

Helbredsskader og partikelforurening i Københavns Lufthavn, Kastrup. Populærvidenskabelig artikel, projekt nr. 22-2011-09 Helbredsskader og partikelforurening i Københavns Lufthavn, Kastrup. Charlotte Brauer 1, Karina Lauenborg Møller 2, Lau Caspar Thygesen 2, Sigurd Mikkelsen

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Forebyggelse af allergi overfor forsøgsdyr

Forebyggelse af allergi overfor forsøgsdyr Institut for Klinisk Medicin: Forebyggelse af allergi overfor forsøgsdyr Udarbejdet af Adjungeret lektor, ph.d. Aage Kristian Olsen Alstrup Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital Formål

Læs mere

AN-2011-2621 Markedsføring, udsagn om lægemiddels egenskaber, indikationsområde. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

AN-2011-2621 Markedsføring, udsagn om lægemiddels egenskaber, indikationsområde. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-2621 Markedsføring, udsagn om lægemiddels egenskaber, indikationsområde Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-2621 Afgørelsesdato: 31. januar 2012 Ankenævn: Klageemne: Michael Clan (formand),

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune Kroniske sygdomme Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Kroniske sygdomme... 5 2.1 Diabetes... 5 2.2 Hjertesygdom... 9 2.3 KOL... 13 2.4 Kræft... 17

Læs mere

Sundhedseffekter af Partikelforurening

Sundhedseffekter af Partikelforurening Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Høring om SCR og Partikelfilterkrav d. 21.11.06 Sundhedseffekter af Partikelforurening Ved Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns

Læs mere

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 40 O #271B&f170y3X Notat FC/LVP 27. januar 2005 Redegørelse for udviklingen på erhvervssygdomsområdet som følge af arbejdsskadereformen; ny erhvervssygdomsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning?

Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning? Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning? Jørgen Brandt, Professor & Sektionsleder Institut for Miljøvidenskab & DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Aarhus University

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Status og debatoplæg

Status og debatoplæg November 2013 Status og debatoplæg De arbejdsmedicinske klinikkers rolle i tidlig arbejdsfastholdelse og forskning LO s konference 27. november 2013 LO-Huset, Islands Brygge 32, København S. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af DASAM bestyrelsesmøde, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus d. 23.10. 2006

Referat af DASAM bestyrelsesmøde, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus d. 23.10. 2006 Referat af DASAM bestyrelsesmøde, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus d. 23.10. 2006 I mødet deltog: Jens Peter Bonde, Nanna Eller, Jesper Rasmussen, Sven Viskum, Annette Kærgaard, Vivi Schlünssen samt Ann

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn

Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn Pernille Due Professor, dr.med. Forskningsleder for Børn og Unges Sundhed og trivsel KL s sundhedsspot om de 0-7 årige børn Odense 9. december 2014 Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn Sundhed hos børn

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004

Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004 Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004 Øyvind Omland, Sven Viskum, Jakob Bønløkke, Torben Sigsgaard Institut for Miljø-& Arbejdsmedicin,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner 2009/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. december 2009 af Pia Olsen Dyhr (SF), Jonas Dahl (SF) og Steen Gade (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Fiskerens arbejdsmiljøbelastninger

Fiskerens arbejdsmiljøbelastninger Fiskerens arbejdsmiljøbelastninger og ryglidelser Jens Peter Johansen Arbejdsmedicinsk klinik Aalborg sygehus Århus Universitetshospital arbejdsmedicinsk konference Færøerne 30.april 2004 Ramazzini 1633-1714

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes rolle

Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes rolle Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 211 Offentligt T A L E 22. maj 2016 Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Tabel 5.2.2 Rygevaner blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent

Tabel 5.2.2 Rygevaner blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent Kapitel 5.2 Rygning 5.2 Rygning Rygning er en af de forebyggelige risikofaktorer, der betyder mest for dødeligheden i Danmark. Således er rygning en medvirkende årsag til knap 14.000 dødsfald om året,

Læs mere

Invitation og program. Arbejds og Miljømedicinsk Årsmøde. 29 februar. 2. marts 2012

Invitation og program. Arbejds og Miljømedicinsk Årsmøde. 29 februar. 2. marts 2012 Invitation og program Arbejds og Miljømedicinsk Årsmøde 29 februar. 2. marts 2012 Tilmelding inden 10. februar 2012 Husk! Igen i år sessioner med frie foredrag og årets høst af posters. Frist for abstracts

Læs mere

Hvem tager sig af mennesker med KOL i deres sidste tid?

Hvem tager sig af mennesker med KOL i deres sidste tid? Marie Gade Husted og Helle Timm Hvem tager sig af mennesker med KOL i deres sidste tid? KOL, hverdagsliv, manglende hjælp, ensomhed, skyld og ansvar, palliation Marie Gade Husted Antropolog Lungeforeningen,

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

2. RYGNING. Følgende spørgsmål anvendes til at belyse befolkningens rygevaner: Ryger du?

2. RYGNING. Følgende spørgsmål anvendes til at belyse befolkningens rygevaner: Ryger du? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 1 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8-10 år tidligere

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi 16-01-2017

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Luftforurening. Lise Marie Frohn Seniorforsker, Fysiker, Ph.D. Danmarks Miljøundersøgelser. lmf@dmu.dk. Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet

Luftforurening. Lise Marie Frohn Seniorforsker, Fysiker, Ph.D. Danmarks Miljøundersøgelser. lmf@dmu.dk. Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Luftforurening Lise Marie Frohn Seniorforsker, Fysiker, Ph.D. Danmarks Miljøundersøgelser lmf@dmu.dk Oversigt Hvad er luftforurening? Hvordan kvantificeres luftforurening? - målinger - modeller Grænseværdier

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Patientinformation. TeleCare Nord

Patientinformation. TeleCare Nord Patientinformation TeleCare Nord patientinformation TeleCare Nord TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt for KOL-patienter i Nordjylland. Projektet baserer sig på gode resultater fra tidligere telemedicinske

Læs mere

Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem

Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder & Ph.d. studerende Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi 25-01-2017 2 Projekt Arbejdsskadesystem

Læs mere

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen Hvordan kan en telefonisk rådgivning medvirke til at fremme mestring i dagligdagen for borgere med KOL? - borgeres og sundhedsprofessionelles perspektiv Mette Andresen, lektor og PhD University College

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet SAMMENFATNING Overvågningsrapport 2007 Overvågning

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Motion som forebyggelse og medicin, hvordan?

Motion som forebyggelse og medicin, hvordan? Motion som forebyggelse og medicin, hvordan? Idræt, sundhed og sociale faktorer København, 26. februar 2008 Der kræves QuickTime og et TIFF (LZW)-komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede.

Læs mere

Asylansøgere på arbejdsmarkedet

Asylansøgere på arbejdsmarkedet 1 Asylansøgere på arbejdsmarkedet Debatten om asylansøgere har ofte et snævert fokus, hvor mulighederne for at begrænse indvandring mest muligt er i centrum. Få ser på mulighederne, og på hvordan asylansøgerne,

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Igangsætning af kronikerprogrammer i Region Midtjylland

Igangsætning af kronikerprogrammer i Region Midtjylland Strategisk sundhedsledelsesforum Regionshuset Viborg Regionalt sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Igangsætning af kronikerprogrammer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

HAR BYGGE-ANLÆGSARBEJDERE I DANMARK ØGET RISIKO FOR AT FÅ KOL OG HVILKE FOREBYGGELSES- PERSPEKTIVER ER DER

HAR BYGGE-ANLÆGSARBEJDERE I DANMARK ØGET RISIKO FOR AT FÅ KOL OG HVILKE FOREBYGGELSES- PERSPEKTIVER ER DER HAR BYGGE-ANLÆGSARBEJDERE I DANMARK ØGET RISIKO FOR AT FÅ KOL OG HVILKE FOREBYGGELSES- PERSPEKTIVER ER DER Undersøgelse af luftvejssymptomer, lungefunktion og støvudsættelse for nedrivere, isolatører og

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.

Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu. Lif Ekspertdage 3. Juni 2014 Hotel Frederiksdal Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.dk Befolkningsudvikling

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning I Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme er de sygdomme

Læs mere

Arbejdsmedicin Præsentation

Arbejdsmedicin Præsentation Arbejdsmedicin Præsentation Gert Thomsen Arbejdet med arbejdsmedicin siden 91 Overlæge her i Esbjerg siden 2001 Særlige interesser: Allergi og Astma Skulder-, arm-, håndbesvær Dagens emner Andre arbejdsbetingede

Læs mere

Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få optimal effekt

Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få optimal effekt Center for Indeklima og Sundhed i Boliger CISBO Realdania forskning Netværksmøde 12.5.2014 Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner, 211-24 Indhold Forekomst af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Nordjylland... 5 Brønderslev

Læs mere

SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE

SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE Nedenstående er en skabelon til, hvordan I som kommuner kan skrive en pressemeddelelse til de lokale medier i forbindelse med kampagnen Pust liv i din hverdag. Skabelonen

Læs mere

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 BRED ENIGHED BLANDT SUNDHEDSPERSONALET: TELEMEDICIN BIDRAGER POSITIVT TIL BEHANDLING AF KOL KOL PATIENTER

Læs mere

Indikatorer på arbejdsmiljøet og arbejdsrelaterede helbredsproblemer

Indikatorer på arbejdsmiljøet og arbejdsrelaterede helbredsproblemer Indikatorer på arbejdsmiljøet og arbejdsrelaterede helbredsproblemer Elsa Bach Arbejdsmiljøinstituttet AM2005 1. marts 2005, Hotel Nyborg Strand Agenda Formål med overvågningen Indehold nu Baggrund for

Læs mere

Sygehuskontakter og lægemiddelforbrug for udvalgte kroniske sygdomme i Region Nordjylland

Sygehuskontakter og lægemiddelforbrug for udvalgte kroniske sygdomme i Region Nordjylland Sygehuskontakter og lægemiddelforbrug for udvalgte kroniske sygdomme i Region Nordjylland Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 34 Sygehuskontakter og lægemiddelforbrug

Læs mere

Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen

Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen Hermann Burr * BAuA, Fagområde 3, Arbejde og Sundhed burr.hermann@baua.bund.de Sandsynliggørelse af årsagssammenhænge

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere?

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Vigtigste fund og overvejelser fra et ph.d. projekt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Notat. Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer

Notat. Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer Notat Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet (UIBM) har i november og december 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse i kommunerne af nyankomne

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Psykosocial arbejdsmiljø og depression

Psykosocial arbejdsmiljø og depression Psykosocial arbejdsmiljø og depression Finn Diderichsen professor dr.med Københavns Universitet Depression som folkesundhedsproblem Måler man sygdomsbyrde som antal år som går tabt i for tidlig død, og

Læs mere