Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4"

Transkript

1 Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 December 1999 Indhold Betydning af genvejsknapper og ikoner Anvendelse Opbygning af program Åbn, gem og udskriv beregninger Geometri og laster Forudsætninger Snitkræfter Dimensionering Eksempel Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 1

2 Betydning af genvejsknapper og ikoner Åbn beregning. Gem beregning. Udskriv beregning. Forstør grafik. Formindsk grafik. Simpel understøtning. Indspænding med flydeled. Fordelt last. Enkelt last. 1. Anvendelse Som normgrundlag anvendes DS 411 Norm for betonkonstruktioner (4.1). Programmet beregner snitkræfter i kontinuerlige bjælker og enkeltspændte plader med op til 11 delstrækninger, hvoraf to kan være kragarme. Der kan vælges mellem simpel understøtning og indspænding med flydeled. Laster kan defineres som ensfordelte, trekantformige, trapezformede og enkeltkræfter. Alle laster skal være nedadrettede. Fordelte laster kan defineres over vilkårlige længder. Negative momenter vælges efter plasticitetsteorien med grænser efter DS 411. Programmet kan beregne konsolbjælker samt rektangulære og T-formede tværsnit, der kan dog ikke laves individuelle tværsnit til de enkelte fag. For de beregnede snitkræfter efter plasticitetsteorien dimensioneres længdearmering for positive og negative momenter samt bøjler i henhold til DS 411, dvs. forankringsbøjler, minimumsbøjler og forskydningsbøjler. Der dimensioneres ikke bøjler til at overføre last, der ikke angriber i bjælkernes overside. For de indlæste laster og det valgte tværsnit beregnes revnevidder og nedbøjninger efter DS 411. Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 2

3 2. Opbygning af program Ved programstart ses fanebladet vist i figur 1. Hovedelementerne i programmet er faneblade, menu og genvejsknapper, som kort er beskrevet i det følgende. Menu og genvejsknapper er fælles for alle faneblade. Figur 1: Faneblad geometri og laster ved programstart. Fanebladene kan vælges nederst i vinduet. Et faneblad vælges ved at klikke med venstre museknap på titlen på det ønskede faneblad. Der kan vælges følgende faneblade: 1. Geometri og laster. Definition af bjælkelængder, understøtninger og belastninger. 2. Forudsætninger. Forudsætninger for dimensioneringen vedr. beton og armering. 3. Snitkræfter. Snitkræfterne vises grafisk og i tabel. 4. Dimensionering. Definition af bjælketværsnittet. Dimensionering af længde- og bøjlearmering. Desuden angives revnevidder og nedbøjninger. Der kan frit skiftes mellem ovennævnte faneblade, det er dog ikke muligt at vælge dimensionering direkte fra geometri og laster. Desuden skal geometri og laster defineres, inden snitkræfter kan vælges. Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 3

4 Menuen ses øverst i fanebladet. Menupunkter kan vælges vha. to metoder. Enten vælges menupunktet ved at klikke på menu og derefter menupunkt med venstre museknap. Alternativt kan et menupunkt vælges ved at holde Alt-tasten nede mens der trykkes på det bogstav, som er understreget i menuen, derefter vælges menupunkt ved at taste det understregede bogstav. I menuen kan der åbnes, gemmes og udskrives beregninger og programmet kan afsluttes. Desuden kan versionsnummer af programmet findes under menupunkt om programmet under hjælp. Genvejsknapperne ses øverst i fanebladet under menuen. Disse genvejsknapper vælges ved at klikke med venstre museknap på den ønskede knap. Vha. genvejsknapperne er det muligt at hente, gemme og udskrive beregninger. Desuden er det på enkelte faneblade med grafik muligt at forstørre eller formindske grafikken vha. genvejsknapperne forstør grafik og formindsk grafik. Betydningen af hver genvejsknap ses på side 2. Der er ikke hjælp til selve programmet. Men hvis musen stilles på ikoner, genvejsknapper, knapper, inputfelter mm. fremkommer der i nogle tilfælde en hjælpeboks med gul baggrund. 3. Åbn, gem og udskriv beregninger Når programmet startes, er det klar til en ny beregning. Eksisterende beregninger kan åbnes vha. menupunktet åbn under beregning eller ved at vælge genvejsknappen åbn beregning. Åbn dialogboksen giver mulighed for valg af drev, mappe og filnavn. Beregningsfilerne har navne af typen: <beregningsnavn>.cbd. Bemærk at der ikke kan være flere beregninger åbne samtidigt. Beregninger gemmes vha. menupunktet gem under beregning eller vha. genvejsknappen gem beregning. Ønskes beregningen gemt under et andet navn vælges menupunktet gem som under beregning. En ny/tom beregning kan vælges vha. menupunktet ny under beregning. Beregninger udskrives ved menupunktet udskrift under beregning eller ved valg af genvejsknap med udskriv beregning. Det er kun muligt at vælge en anden printer og ændre printerindstillinger, hvis udskrift vælges fra menuen. Udskriftens omfang er afhængig af, fra hvilket faneblad udskriften vælges. Et vindue viser omfang af udskriften. Hvis der ønskes en total udskrift af samtlige emner, skal udskrift vælges fra fanebladet dimensionering. Inden udskriften sendes til printeren, gives mulighed for ændring af firmaoplysninger, se figur 2. For alle oplysningslinier kan en udskriftskode vælges, som angiver om den pågældende linie skal udskrives på alle sider, kun på side 1, fra side 2 og frem eller ikke udskrives. Som sidenummer skal angives nummeret på første udskriftsside. Der kan vælges at benytte systemdatoen ved at afkrydse den tilhørende boks eller en Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 4

5 Figur 2: Eksempel på firmaoplysninger for udskrift brugerdefineret dato kan angives. Oplysningerne kan gemmes som standard for samtlige beregninger. Vælges ok udskrives beregningen. 4. Geometri og laster Grafikken i fanebladet geometri og laster kan forstørres og formindskes vha. genvejsknapperne forstør grafik og formindsk grafik. Under grafikdelen af fanebladet ses teksten X = 0 mm, se figur 1. Denne tekst angiver den horisontale position af musen. Hvis musen bevæges indenfor grafikdelen, ændres denne tekst tilsvarende. Den horisontale position er nul for venstre bjælkeende, dvs. punkt A. Bjælkelængden defineres ved at flytte den røde del af højre bjælkeende med musen. Når der klikkes på højre bjælkeende kommer der desuden en tekst Indlæs afstand X og en boks med gul baggrund, se figur 3. I denne boks indtastes den ønskede horisontale position af højre bjælkeende (i mm). Denne metode anvendes også hvis længden senere ønskes ændret. Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 5

6 Figur 3: Ændring af bjælkelængder. Understøtningerne defineres ved med musen at hente ikonen af den ønskede understøtningstype hen til den ønskede position på bjælken. Af understøtningstyper kan vælges simpel understøtning eller indspænding med flydeled, se side 2. De steder, hvor musen under hentningen af understøtningen vises som en cirkel med en streg over, angiver ulovlige placeringer af den pågældende understøtning. Således er det f.eks. ikke muligt at placere understøtninger på oversiden af bjælken. Understøtningens afstand fra venstre bjælkeende kan efter placeringen indtastes i den føromtalte gule boks. Hvis en understøtnings placering senere ønskes ændret klikkes på den pågældende understøtning, hvorved den gule boks vises. En understøtning fjernes ved at flytte den til en ulovlig position, dvs. over bjælken eller ud af grafikvinduet. Programmet kontrollerer ikke, om forholdet mellem længder og tværsnitshøjder er overholdt. Efter DS 411 punkt (1)P skal afstanden mellem momentnulpunkterne i den konstruktion, hvori tværsnittet indgår, mindst være to gange tværsnitshøjden. Programmet kræver dog, at tværsnitshøjden højst må være 0,5 gange den mindste faglængde (i denne undersøgelse ses der bort fra længden af evt. kragarme). Belastninger defineres tilsvarende understøtningerne ved at hente ikonen af den ønskede belastningstype og placere den over bjælken. Af belastningstyper kan vælges fordelt last eller enkelt last, se side 2. Når lasten slippes, ses vinduet i figur 4. For hver last indtastes: betegnelse på max. 20 tegn, startposition a og enten slutposition c eller udstrækning b i mm målt fra venstre bjælkeende (punkt A), størrelse af last i startpunkt Q 1 og slutpunkt Q 2 begge i kn/m for fordelt last og kn for enkelt last, partialkoefficient, procentdel bunden last samt varighed af hhv. bunden og fri last. Laster kan defineres som ensfordelte (b 0, Q 1 = Q 2 ), trekantformige (b 0, Q 1 = 0 Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 6

7 Figur 4: Inddatering af data for en last. eller Q 2 = 0), trapezformede (b 0, Q 1 Q 2 ) og enkeltkræfter (b = 0, a = c, Q 2 = 0). Alle laster skal være nedadrettede. Nederst i vinduet i figur 4 er betydningen af inputparameterne til lasten vist. Procentdel bunden last skal angives af hensyn til beregning af momenter for minimumslast F.eks. kan halvdelen af lasten i bolig og let erhverv regnes bunden. For sikringsrum må 100% af nedstyrtningslasten regnes bunden. Varighed af lasten skal angives af hensyn til beregning af nedbøjninger og revnevidder. Det angives, om den bundne og frie last skal betragtes som korttids- eller langtidslast. Langtidslast er i denne forbindelse en last, der påvirker konstruktionen i mere end en måned. En status over alle laster ses, hvis der i fanebladet geometri og laster trykkes på lastskemaknappen, se figur 3. Lastskemaet ses i figur 5. Når lastskemaet forlades, gentegnes grafikdelen af fanebladet. Under gentegningen placeres de definerede laster påny. Laster kan også inddateres direkte i lastskemaet. Der skal naturligvis angives de samme parametre, som når lasterne defineres enkeltvis. Slutpositionen af lasten c kan dog ikke indtastes, lastens position angives med startposition a og udstrækning b. Korttidslast angives med K og langtidslast med L. Bemærk at hele skemaet ikke kan være på skærmen, brug det vandrette rullepanel nederst til at se den højre side af skemaet. Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 7

8 Figur 5: Lastskema med status over alle definerede laster. Der kan inddateres nye laster. Laster rettes enten ved at klikke med venstre museknap på den nederste blå del af den pågældende last eller ved at rette i lastskemaet. Laster slettes enten i lastskemaet vha. knapperne slet linien eller blank linien eller i inddateringsvinduet for en last vha. knappen slet. 5. Forudsætninger Ved valg af faneblad forudsætninger kan parametre for dimensioneringen vedr. beton og armering angives, se figur 6. Indlæste værdier kontrolleres mht. bestemmelser i DS 409 og DS 411. Det angives, om betonbjælken skal dimensioneres for reglerne for sikringsrum. Hvis dette er tilfældet, sættes partialkoefficienterne for beton og armering til 1,0. Sikkerhedsklassen og kontrolklassen bestemmer partialkoefficienter på beton γ c og armering γ s i brudberegninger (DS 411 pkt (2)P). γ s = 1,30 γ 0 γ 5 γ c = 1,65 γ 0 γ 5 for armeret beton hvor γ 0 afhænger af sikkerhedsklassen og γ 5 afhænger af kontrolklassen. 0,9 for lav sikkerhedsklasse γ 0 = 1,0 for normal sikkerhedsklasse 1,1 for høj sikkerhedsklasse Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 8

9 Figur 6: Faneblad med forsætninger for dimensioneringen. 1,1 for lempet kontrolklasse γ 5 = 1,0 for normal kontrolklasse 0,95 for skærpet kontrolklasse Ved beregninger i anvendelsesgrænsetilstanden sættes partialkoefficienter på såvel laster som materialer lig med 1,0. Miljøklassen bestemmer foreskreven minimal karakteristisk trykstyrke for betonen f ck og minimum dæklag (DS 411 pkt (2)P og (1)P). Miljøklasse Foreskreven f ck [N/mm 2 ] Dæklag [mm] Ekstra aggressiv Aggressiv Moderat Passiv Den maksimale kornstørrelse anvendes til placering af armeringen, idet minimumsafstande mellem armeringsstænger afhænger af den maksimale kornstørrelse (DS 411 figur Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 9

10 a). Der kan vælges mellem følgende maksimale kornstørrelser: 8, 16 og 32 mm. Betonkvaliteten beskrives ved den karakteristiske trykstyrke f ck, der kan vælges mellem følgende styrker: 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 og 60 (DS 411 tabel 3.2.4). Følgende størrelser er funktioner af f ck : Den karakteristiske betontrækstyrke f ctk (DS 411 pkt (3)P). f ctk = 0,1 f ck Værdier af α ved spændings- og deformationsbestemmelse (DS 411 tabel 6.3.1). Betonkvalitet f ck [N/mm 2 ] α for korttidspåvirkning α for langtidspåvirkning Værdi for effektivitetsfaktoren ν v i forbindelse med forskydningsberegninger (DS 411 pkt (15)P). ν v = 0,7 f ck 200 Hvis den regningsmæssige, formelle forskydningsspænding τ opfylder følgende betingelser: τ = V b z { β τ0d 0,5 ν v f cd kan forskydningsarmering undlades (DS 411 pkt (26)). Ved indsættelse af minimumsværdier i β og τ 0d fås β τ 0d 0,5 f ctd svarende til krav for uarmerede tværsnit. Minimumsarmering i bøjningspåvirkede konstruktioner (DS 411 pkt (3)). A s,min = 0,45 b w d fctk f yk Maximal afstand mellem minimumsbøjler i bjælker (DS 411 pkt (4)P). a t,max = A t f yk 0,2 b w f ctk Forankringslængder (DS 411 tabel a). Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 10

11 0,24 ϕ f yk l b = max f ctk 50 ϕ 0,18 ϕ f yk l b = max f ctk 35 ϕ 0,09 ϕ f yk l b = max f ctk ζ 30 ϕ ζ for ζ < 0,6 og ϕ 10 mm for ζ < 0,6 og ϕ > 10 mm for ζ 0,6 Stålkvalitet vælges for længde- og bøjlearmering. Nye stålkvaliteter kan defineres ved at trykke på knappen ret stålkvaliteter. Figur 7: Skema med status over alle stålkvaliteter og tilhørende diametre. Der kan inddateres nye stålkvaliteter. For hver armeringstype skal angives et symbol (et bogstav), mangler symbolet ses bort fra den pågældende ståltype. Minimum dæklag afhænger af miljøklassen. Det er muligt at indtaste den ønskede minimale tykkelse af dæklaget. Programmet justerer kun det minimale dæklag, såfremt der vælges en miljøklasse som kræver en forøgelse. Specielt i passiv miljøklasse kan der være grund til at forøge størrelsen af det dækkende betonlag pga. brandmodstandsevnen. Tolerancetillæg skal mindst være 5 mm (DS 411 pkt (4)). Foreskrevet dæklag skal mindst være summen af minimum dæklag og tolerancetillæg. Forudsætningerne kan gemmes som standard for de enkelte beregninger. Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 11

12 Der er følgende fejlmeddelelser og bemærkninger: Kombinationen høj sikkerhedsklasse og lempet kontrolklasse er ikke tilladt. I ekstra aggressiv miljøklasse skal mindst benyttes beton 40. I aggressiv miljøklasse skal mindst benyttes beton 35. I moderat miljøklasse skal mindst benyttes beton 25. I ekstra aggressiv miljøklasse skal dæklag mindst være 40 mm. I aggressiv miljøklasse skal dæklag mindst være 30 mm. I moderat miljøklasse skal dæklag mindst være 20 mm. I passiv miljøklasse skal dæklag mindst være 10 mm. I lempet kontrolklasse må ikke regnes med større betonstyrke end beton 25. (Den indlæste karakteristiske betontrykstyrke udskrives, men den regningsmæssige styrke fastlægges ud fra beton 25.) Lempet kontrolklasse må ikke benyttes ved sikringsrum. Tolerancetillæg skal indlæses som mindst 5 mm. 6. Snitkræfter I fanebladet snitkræfter kan snitkraftskurverne, som ønskes vist, vælges øverst i fanebladets højre hjørne, se figur 8. Følgende snitkraftskurver kan vises: Elastisk moment. Moment M el beregnet efter elaticitetsteorien for lasttilfældet total last på alle bjælker. Plastisk moment. Moment M pl beregnet efter plasticitetsteorien for lasttilfældet total last på alle bjælker. Minimum moment. Moment M min beregnet efter plasticitetsteorien for lasttilfældet minimum last på alle bjælker, dvs. de lastandele, der er defineret som bundne. Tværkraft. Tværkraft V beregnet efter plasticitetsteorien for lasttilfældet total last på alle bjælker. Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 12

13 Figur 8: Snitkraftskurver. Snitkraftskurverne kan flyttes mod højre eller venstre vha. det vandrette rullepanel i den øverste del af fanebladet, se figur 8. Desuden kan kurverne forstørres og formindskes vha. genvejsknapperne forstør grafik og formindsk grafik. I den nederste del af fanebladet Snitkræfter er der et skema, hvor der for punkter (bjælkeender) og fag er angivet momenterne M el, M pl og M min. For fag er angivet momentekstremum. Hvis der (efter plasticitetsteorien) indlæses negative momenter ved en simpel understøtning, opfatter programmet dette som en indspænding ved bjælkens ende, hvorfor momenter efter elasticitetsteorien omregnes svarende til en geometrisk indspænding ved den pågældende understøtning. Snitkraftskurverne og værdierne i skemaet er ment som et værktøj til valg af negative momenter efter plasticitetsteorien. Ved valg af negativt moment foreskriver DS 411 at den numeriske værdi af det negative moment M skal sammenlignes med det største af de tilstødende positive momenter M + max til venstre eller til højre for mellemunderstøtningen. Grænserne for valgt M er M + max 3 M 2 M + max Programmet kontrollerer, at grænserne er overholdt. Det er ikke muligt at gå til dimensioneringen med ulovlige momenter. Ved valget af de negative momenter, kan man alt efter forholdene Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 13

14 1. Styre reaktionsfordelingen fra bjælkerne. 2. Opnå en hensigtsmæssig og økonomisk fordeling af længdearmeringen i bjælkens under- og overside. 3. Tage hensyn til skadelige revnedannelser for negative momenter (f.eks. i pælefunderede stribefundamenter eller udendørskonstruktioner) ved at vælge de negative momenter store (svarende til de elastiske negative momenter). 4. Tilstræbe at negative og positive momenter i rektangulære bjælker kan optages af samme armeringsmængde i over- og underside. Når der er foretaget en dimensionering for negative momenter, bør man vende tilbage til momentberegningen for at indlæse (vælge) negative momenter, der svarer til de momenter, der aktuelt kan optages med den valgte ståldimension. Dette bør gøres dels for at opnå en korrekt reaktionsfordeling, dels for at optimere armeringen for de positive momenter. Valgte negative momenter kan indlæses uden fortegn i de fremhævede felter, idet programmet selv tildeler de indlæste momenter et negativt fortegn. Hvis de valgte negative momenter er for små, dvs. M < M + max/3, markeres det i kolonnen check. Tilsvarende markeres, hvis de valgte negative momenter er for store, dvs. M > 2M + max. Man skal dog ikke tage notits af disse markeringer førend alle de ønskede indspændingsmomenter er indlæst. Momentkurven for minimumslast beregnes for de lastandele, der er defineret som bundne i lastindlæsningsrutinen. For denne last og de valgte negative momenter udskrives x 0 -afstande, der angiver udstrækningen af de negative momenter. Afstandene er målt fra bjælkestrækningernes venstre reaktion og angives som x 0v (til venstre) og x 0h (til højre). Oversidearmeringen kan aftrappes efter den negative momentkurve, men kan på den sikre side føres yderligere en forankringslængde ud over x 0 -afstanden. Hvis x 0 -afstanden er angivet som 0, er der ingen skæringspunkter. I disse tilfælde skal der være oversidearmering i hele bjælkens længde. Indgår kragarme benyttes minimumslast på disse for at bestemme max. positivt moment og max. reaktion i den modsatte ende i det tilstødende fag. Omvendt bruges maksimallast på kragarme for at bestemme udstrækning af negative momenter og max. reaktion ved indspændingsstedet i det tilstødende fag. Samt naturligvis max. negativt moment ved indspændingsstederne. Tværkræfterne beregnes baseret på den plastiske snitkraftsfordeling for totallast. Tværkræfter angives for hvert punkt i kn som V v (tværkraft umiddelbart til venstre for punktet) og V h (tværkraft umiddelbart til højre for punktet). Desuden angives de tilhørende reaktioner. Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 14

15 7. Dimensionering Når der er defineret en legal plastisk momentfordeling kan fanebladet dimensionering vælges, se figur 9. I dette faneblad indtastes tilstræbt cot θ, armeringsdiameter og tværsnitsdimensioner, disse værdier kan gemmes som standard. Figur 9: Dimensionering af bøjningsarmering. Cotangens til θ skal efter DS 411 vælges i intervallet tan(α/2) cot θ 2,5, idet der antages uafkortet længdearmering. Vinklen θ er den vinkel, de skrå betontryklameller danner med bjælkens længdeakse. Der regnes udelukkende med lodrette bøjler, dvs. 1 cot θ 2,5. Citat fra DS 411 punkt (12)P: Forskydningsarmering... kan regnes effektiv for værdier af α i intervallet 45 α 90 under forudsætning af, at armeringen for α < 90 hælder til samme side i forhold til tværsnittet som trækhovedspændingerne i kroppen. Med andre ord: Hvis laster er vilkårligt flytbare, således at nulpunktet i tværkraftkurven ikke ligger fast, skal der benyttes lodrette bøjler. Vælges cot θ stor fås kun få skift mellem bøjleafstande. Vælges cot θ lille bliver den reducerede forankringslængde mindre. Ved definition af armeringsdiametre for bøjler, overside- og undersidearmering kan kun vælges eller indtastes diametre, som svarer til den valgte type armering under forudsætninger. Vælges bøjlediameteren til nul svarende til en pladeberegning, skal bjælkebredden sættes til 1000 mm. Såfremt bjælkebredden er 1000 mm og bøjlediameteren indlæses som nul, betyder det for Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 15

16 programmet, at der er tale om en pladeberegning. Eventuelle enkeltkræfter betragtes som linielaster pr. meter på tværs af længdeaksen. Det kontrolleres, at forskydningsspændingen ikke overstiger følgende: β τ 0d 0,5 f ctd og 0,5 ν v f cd. Ved definition af bjælkens geometriske data skal de ydre betondimensioner indlæses i mm. Der kan ikke laves individuelle tværsnit til de enkelte fag. Af bjælketyper kan vælges T-bjælker (T-bj), rektangulære bjælker (R-bj) og konsolbjælker (K-bj). Et stiliseret tværsnit for den valgte bjælketype vises med angivelse af betegnelserne: højde h, bredde b samt flangehøjde h f og flangebredde b f for T-bjælker og konsolbjælker. Programmet beregner selv de effektive højder til undersidearmeringen d og til oversidearmeringen d (for beregning af M ud for det valgte M ). Armeringens placering beregnes efter DS 411. Armeringen indlægges i maximalt to lag. Der fyldes op nedefra. Dette kan medføre en bjælkearmering, der ikke er symmetrisk, f.eks. 4 stænger i underste lag og 1 stang i lag nummer to. Der er mulighed for, at brugeren selv indlæser korrigerede effektive højder. Denne mulighed kan især være aktuel for følgende tilfælde: For krydsende bjælker, der sjældent kan have armeringen for de negative momenter i samme kote, kan det være nødvendigt at ændre den effektive højde til oversidearmeringen. Til beregning af eksisterende konstruktioner i forbindelse med renovering eller ombygning. Hvis der ønskes en anden laginddeling af armeringen end den programmet anvender, f.eks. begrænser programmet armeringslagets udstrækning under hensyntagen til bjælkens kropsbredde (eller flangebredden ved konsolbjælker mht. overarmeringen). Imidlertid er der ved T-bjælker mulighed for, at armeringslaget i oversiden kan have en større udstrækning end kropsbredden, således at der i særlige tilfælde kan anvendes blot et armeringslag, hvor programmet vil anvende 2 lag. Hvis de effektive højder er indlæst til nul vil programmet regne med effektive højder i henhold til normens krav. Til højre i fanebladet dimensionering vælges, om der ønskes vist resultater for bøjning eller forskydning. Når bøjning er valgt vises tabellen i figur 9. I denne tabel er for de enkelte fag (VK: venstre kragarm, HK: højre kragarm) angivet følgende data for hhv. venstre fagende, fagmidte (eller fri ende ved kragarme) og højre fagende: antal armeringsstænger samt armeringstype og diameter, beregnet eller korrigerede effektive højder d eller d, armeringsforhold ρ, regningsmæssig moment M d og numerisk værdi af regningsmæssig brudmoment M ud. For fagmidte (eller fri ende ved kragarme) angives desuden: nedbøjning for langtidslast u l, nedbøjning for korttidslast u k og revnevidde for det fine revnesystem w k. Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 16

17 Nedbøjninger beregnes efter DS 411 pkt (3). u = 1 ( ) 1 10 l 2 r hvor ( ) 1 = M r E c I E c beregnes ved E c = /α. α-værdien er angivet i DS 411 tabel For en udkraget bjælke ændres faktoren fra 1/10 til 1/3 samtidigt med, at der tages hensyn til vinkeldrejningen i knuden ved det tilstødende fag. Armeringen i bjælkernes trækside kan forøges for at formindske nedbøjningerne. Revnevidder for det fine revnesystem beregnes efter DS 411 pkt (11) (14). Spændingsbestemmelsen foretages efter elasticitetsteorien med α-værdier som angivet i tabel Armeringen i bjælkernes trækside kan forøges for at formindske de lastfremkaldte revnevidder. I henhold til DS 411 tilrådes det at verificere, at den beregnede revnevidde for korttidslast + langtidslast ikke overstiger 0,2 mm i ekstra aggressiv miljøklasse, 0,3 mm i aggressiv miljøklasse og 0,4 mm i moderat miljøklasse. Det er muligt at forøge antallet af trækarmeringsstænger i bjælkefagenes underside og i evt. kragarmes overside ved at vælge feltet armering for det pågældende fag. Et forøget antal bliver markeret med et +. At indlægge extra armeringsstænger i en kragarms overside forandrer ikke indspændingsmomentets størrelse, da dette jo er statisk bestemt. Men det forøger kragarmens evne til at overføre negative momenter. En overbelastning af det fag, kragarmen er indspændt i, kan derfor bevirke, at kragarmen bøjer opad. Dette kan måske have betydning for sætningsfølsomme konstruktionsdele, der bæres af kragarmen. Programmet beregner deformationer og revnevidder for den forøgede trækarmering i en kragarm. Men der beregnes ikke et forøget M ud, da dette ikke kan indgå i en eventuel omregning af snitkræfterne. Når forskydning er valgt vises resultaterne i figur 10. Faget vælges nederst til højre i fanebladet dimensionering. For det valgte fag vises: forankringslængder og kontinuitetsarmering ved mellemunderstøtninger med tilhørende reducerede forankringslængder, bøjleafstand ved forankring/stød i over- og underside samt anvendt cot θ. For hver etape i faget vises desuden: startpunkt af etape (fra x) og slutpunkt af etape (til x) begge målt fra venstre fagende, længde af etape, afstand mellem bøjler, numerisk værdi af mindste tværkraft V og forskydningsspændingen τ. Ved understøtninger beregnes den reducerede forankringslængde som forankringslængden efter DS 411 tabel a reduceret med σ s/ f yd, hvor σ s = 0,5 V cot θ A s Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 17

18 Figur 10: Dimensionering af forskydningsarmering. A s betragtes som det fulde stålareal i bjælkens underside (se DS 411 pkt (19)). V er bjælkens reaktion ved den pågældende understøtning. Den reducerede forankringslængde måles fra forkanten af lejet til det sted armeringen slutter ved bjælkens ende. Vedrørende kontinuitetsarmering ved mellemunderstøtninger foreskriver DS 411 at der i kontinuerlige bjælker skal føres armering igennem træk- og tryksiden, selv om det ikke er beregningsmæssigt påkrævet (DS 411 pkt (1)P). I Dansk Beton august 1990 har professor M.P. Nielsen foreslået, at denne armering skulle optage samme trækkræfter som ved simple understøtninger. Ved mellemunderstøtninger, hvor undersidearmeringen på grund af praktiske forhold (begrænsede armeringslængder) stødes, beregner programmet længden af denne kontinuitetsarmering. Det sker i princippet på samme måde som beregningen af den reducerede forankringslængde. Dog er forankringslængden forøget med 50%, da hele undersidearmeringen stødes samme sted (DS 411 pkt (1)P). Programmet beregner nødvendigt antal armeringsstænger i samme dimension som den øvrige undersidearmering samt den nødvendige indføringslængde til begge sider for mellemunderstøtningen. Der regnes i programmet med to-snits bøjler. Såfremt dette for forskydningsbøjler resulterer i en for lille bøjleafstand (betonen kan ikke vibreres), kan den dobbelte bøjleafstand anvendes ved at 2 to-snitsbøjler lægges klos op ad hinanden. For forankringsbøjler kan Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 18

19 en større afstand vælges, hvis forankringslængden og dermed også den reducerede forankringslængde forøges proportionalt. Programmet beregner forankringsbøjler over den reducerede forankringslængde efter DS 411 pkt (13). a = 55 ϕ2 t ϕ og minimumsbøjler Hvis a = A t f yk 0,2 b w f ctk { β τ0d 0,5 f τ max > ctd 0,5 ν v f cd beregnes forskydningsbøjler ved a = A t f yd cot θ b w τ Sd τ Sd er den mindste τ Sd-værdi i delstrækningerne, der er lig med cot θ z. Den maksimale bøjleafstand er dog (DS 411 pkt (12)P) { 0,7 h cot θ a max = min 0,7 h Ingen bøjleafstande bør overstige mm af praktiske grunde (ikke normkrav). Ved beregning af den formelle forskydningsspænding τ Sd benyttes den maximale tværkraftkurve. Denne fremkommer ved i ethvert snit at beregne den maximale tværkraft forårsaget af den bundne last med et tillæg fra den frie last placeret i farligste stilling for det pågældende snit. Det kontrolleres, at trykket i betonlamellerne overholder følgende krav (DS 411 pkt (14)P) σ c = 1 + cot2 θ cot θ τ Sd < ν v f cd Er σ c for stor fremkommer en fejlmeddelelse, og der skal vælges større betontværsnit, bedre betonkvalitet eller anden værdi for cot θ. Mindste værdi for σ c fås ved at vælge cot θ = 1, idet der antages lodrette bøjler. Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 19

20 8. Eksempel Det følgende eksempel viser ikke en realistisk beregning af en kontinuerlig betonbjælke men skal derimod vise programmets muligheder. Følgende emner beskrives udførligt i nævnte rækkefølge: 1. Definition af bjælkelængder. 2. Definition af understøtningsforhold. 3. Definition af belastninger. 4. Indtastning af negativt moment. 5. Valg af tværsnitstype. 6. Ændring af effektive højder. 7. Ændring af antal armeringsjern. Den kontinuerlige betonbjælke, som ønskes beregnet, er vist i figur 11 med tilhørende understøtninger og belastninger. Figur 11: Betonbjælke brugt i eksempel. Først defineres den totale bjælkelængde ved at klikke på den røde del af højre bjælkeende, dvs. punkt B. Bjælken kan nu trækkes til den ønskede længde. Den aktuelle vandrette position af musen fremgår af teksten X = 0000 mm under grafikdelen af vinduet. Længden angivet i mm kan også indtastes direkte i den gule boks efter teksten Indlæs afstand X. Længden 6000 mm indtastes, se figur 12. Den totale længde af bjælken kan til enhver tid ændres ved at klikke på den røde del af højre bjælkeende og indtaste den ønskede længde i den gule boks. Herefter defineres understøtningerne ved at klikke på den ønskede understøtningstype og ved at holde venstre museknap nede kan understøtningen trækkes den til den ønskede position under bjælken. I venstre ende af bjælken placeres understøtningstypen indspænding med flydeled. Denne type understøtning kan kun benyttes ved bjælkeenderne, så ved at trække understøtningen til den venstre del af bjælken placeres den automatisk Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 20

21 Figur 12: Definition af total bjælkelængde. ved punkt A. Understøtningstypen simpel understøtning kan placeres overalt under bjælken. En simpel understøtning placeres under bjælken, punktet hvor understøtningen placeres benævnes B og højre bjælkeende omdøbes automatisk til C. Afstanden 3000 mm fra venstre bjælkeende (punkt A) kan nu indtastes i den gule boks. Tilsvarende placeres en simpel understøtning i afstanden 5000 mm. Placeringen af en understøtning kan til enhver tid ændres ved at klikke på den pågældende understøtning og indtaste den ønskede position i den gule boks. Understøtninger kan ikke placeres ulovlige steder, f.eks. over bjælken eller uden for grafikdelen af vinduet. En understøtning kan slettes ved at trække den til et ulovligt sted. Alle belastningstyper kan defineres vha. to metoder, som begge vises i det følgende. Belastningerne kan defineres i vilkårlig rækkefølge og over vilkårlige bjælkelængder. Den ønskede belastningstype kan trækkes til den ønskede position over bjælken. Når lasten slippes, åbnes vinduet Indlæse data for en enkelt last og data for lasten indtastes. Flere belastninger kan defineres samtidigt i lastskemaet, som åbnes ved at trykke på knappen Lastskema. Først defineres en ensfordelt last over hele bjælkens længde. Belastningstypen fordelt last trækkes over bjælken og slippes lidt til venstre for punkt A. Derved åbnes vinduet vist i figur 4. For en fordelt last er slutpositionen automatisk angivet som højre bjælkeende og lastintensiteterne i hhv. venstre og højre bjælkeende er lige store. Data for lasten Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 21

22 godkendes ved at trykke på ok-knappen. Data for lasterne kan til enhver tid ændres ved at gå ind i lastskemaet. Data for en last kan desuden ændres ved at klikke i det nederste blå felt for den pågældende last. Derved åbnes vinduet Indlæse data for en enkelt last og data kan rettes. De øvrige laster kan defineres som beskrevet for den ensfordelte last men i det følgende beskrives, hvordan de indtastes i lastskemaet. Lastskemaet åbnes, den ensfordelte last fremgår af skemaets første række. De øvrige laster indtastes, se figur 13. Status for lasttype afhænger af de inddaterede data. Figur 13: Lastskema for eksempel. Når lastskemaet lukkes, gentegnes bjælke, understøtninger og belastninger. Et rodet skærmbillede kan dermed gentegnes ved at benytte lastskemaet. Bjælke med tilhørende understøtninger og belastninger er vist i figur 14. På fanebladet Snitkræfter er i kolonnen Check angivet, om det plastiske moment i et punkt er ok, for lille eller for stor. I dette eksempel er det plastiske moment for lille i punkt A og B. Det ønskede negative moment indtastes, idet automatisk indsættes. I kolonnen M pl gås til næste negative moment, som kan ændres, med piletasterne. En legal plastisk momentfordeling kan i dette eksempel fås ved at indtaste M pl,a = M pl,b = 1, se figur 15. Da en legal plastisk momentfordeling er defineret kan fanebladet Dimensionering vælges. Tværsnitstypen vælges ved at klikke på den ønskede type. Der kan vælges T-bjælker (T-bj), rektangulære bjælker (R-bj) eller konsolbjælker (K-bj), se figur 9. Definition af data, som skal indtastes for den enkelte tværsnitstype, fremgår af skitsen vist til venstre i vinduet. De effektive højder til hhv. over- og undersidearmering kan indtastes. Bemærk at d er afstanden fra bjælkens overside til undersidearmeringen og d er afstanden fra Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 22

23 Figur 14: Defineret bjælke med understøtninger og belastninger. Figur 15: Indtastning af negativt moment. bjælkens underside til oversidearmeringen. Hvis værdierne d = 0 og d = 0 indtastes, beregner programmet de effektive højder ud fra normens krav. Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 23

24 Forøgelse af antal armeringsstænger kan i dette eksempel foretages for fag 1 fagmidte, fag 2 fagmidte og højre kragarm venstre fagende. Ved at trykke på det pågældende felt i skemaet i fanebladet Dimensionering fremkommer dialogboksen Korriger antal jern, hvor det ønskede antal armeringsstænger kan indtastes. Det er ikke muligt at vælge færre armeringsstænger end påkrævet. Forøget antal armeringsstænger i forhold til påkrævet antal markeres med + i kolonnen armering. Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 24

Horisontalbelastet pæl

Horisontalbelastet pæl Horisontalbelastet pæl Anvendelsesområde Programmet beregner bæreevnen for enkeltpæle i lagdelt jord. Både vertikal og horisontal belastning af pælen er tilladt. Desuden kan en eventuel overbygnings stivhed

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,).

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,). Indledning Anvendelsesområde Programmet behandler terrændæk ifølge FEM (Finite Element Metoden). Terrændækket kan belastes med fladelast (kn/m 2 ), linjelaster (kn/m) og punktlaster (kn) med valgfri placering.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Juni 2001 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 3 Fremgangsmåde................................ 3

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Marts 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Oprettelse af ny sag............................. 3 3 Tilretning af kataloger............................

Læs mere

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009 ES-CONSULT A/S E-MAIL es-consult@es-consult.dk STAKTOFTEN 0 DK - 950 VEDBÆK TEL. +45 45 66 10 11 FAX. +45 45 66 11 1 DENMARK http://.es-consult.dk Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes

Læs mere

DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009

DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009 Grønlands anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Beregning af murbuer Indledning. Dette notat beskriver den numeriske model til beregning af stik og skjulte buer. Indhold Forkortelser Definitioner Forudsætninger Beregningsforløb

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik 10 Detailstatik 10 DETAILSTATIK 1 10.1 Detailberegning ved gitteranalogien 3 10.1.1 Gitterløsninger med lukkede bøjler 7 10.1.2 Gitterløsninger med U-bøjler 11 10.1.3 Gitterløsninger med sædvanlig forankring

Læs mere

Brugermanual. Sundolitt Beregningsprogram

Brugermanual. Sundolitt Beregningsprogram Sundolitt Beregningsprogram Forfatter: Godkendt af: Direktorie: Version: Nanna T. Mortensen Revision: Claus Jørgensen () DAOINF S://50_1200//501251//Doc 1.0 Projekt nr.: 50.1251.00 Antal sider: 21 Dato:

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5. Gennemlokning af plader iht. DS/EN 1992-1-1_2005 Anvendelsesområde for programmet Programmet beregner bæreevnen for gennemlokning af betonplader med punktlaster eller plader understøttet af søjler iht.

Læs mere

Geoteknik programpakke. januar 2013

Geoteknik programpakke. januar 2013 Dimension Geoteknik programpakke januar 2013 StruSoft DK Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige Salg Diplomvej 373 2 Rum 247 DK-2800 Kgs Lyngby Udvikling Marsallé 38 DK-8700 Horsens

Læs mere

CAD-tegninger som grundlag for geometri

CAD-tegninger som grundlag for geometri CAD-tegninger som grundlag for geometri SimDXF er et simpelt værktøj til import af cad tegninger i DXF-format som grundlag for opbygning af den geometriske beskrivelse af bygningsmodeller i BSim2000. Der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

Geostatisk pæleberegning

Geostatisk pæleberegning Geostatisk pæleberegning Anvendelsesområde Programmet beregner træk- og trykbelastede pæle i henholdsvis brudgrænse- og ækvivalent brudgrænsetilstand i vilkårlig lagdelt jord. Derved kan hensyn tages til

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 1 Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 Eksempler August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Bevægelses analyse med SkillSpector Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Hvad er SkillSpector SkillSpector er software program til video baseret bevægelses analyse. Der er følgende muligheder med

Læs mere

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Status med Casio DT-900 og SVANEN IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll Styring af revner i beton Bent Feddersen, Rambøll 1 Årsag Statisk betingede revner dannes pga. ydre last og/eller tvangsdeformationer. Eksempler : Trækkræfter fra ydre last (fx bøjning, forskydning, vridning

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur side 1 af 7 Åbn Word 2003 Skriv derefter teksten - ud i en køre - Kære kolleger Så er det atter tid for madpakker, drikkedunke og lommelærker. Den årlige Firma skovtur går i år til Lunden ved Vejle Lørdag

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005 Athena DIMENSION Varmetab 4 December 2005 1 Indledning...2 2 Beregningsgrundlag...2 3 Opstart...2 3.1 Installation...2 3.2 Konfiguration...2 3.3 Opstilling af sag...3 4 Appendix A. Varmetab 4 filer...5

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema KMD udsender i foråret 2016 nye licensoplysninger til nuværende bruger af KMD Educa Skema version 2015. Det er nemt at opgradere. Start med at indtaste de nye licensoplysninger

Læs mere

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger 2 Indhold Indledning... 4 Generelt... 4 Vælg Udskriftstype... 6 Normalskema... 6 Oversigtsskema... 7 Dagsbaseret... 9 Ressourceindstillinger...

Læs mere

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning Rev udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning april 2010 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Arbejdsgange i KemiGuiden 4 21 Oprettelse af en leverandør 4 22 Oprettelse af kategorier

Læs mere

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap.4 Tjenestetid Grundtid... Beregning af arbejdstid i Trio... Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag...

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Analyser uden GPS-positioner

Analyser uden GPS-positioner Generelt Dette afsnit viser hvordan du importerer, behandler og præsenterer jordbundsanalyseresultater, som er taget uden GPSpositioner. Denne vejledning er skrevet som et eksempel, og den forudsætter,

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI Generelt vedr. efterfølgende indlimning af armering (post-installeret. Europæisk Teknisk Godkendelse (ETA i henhold til EOTA TR023 giver mulighed for indlimning af armering og design i henhold til EC 2.

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0 BAndengradspolynomier Et polynomium er en funktion på formen f ( ) = an + an + a+ a, hvor ai R kaldes polynomiets koefficienter. Graden af et polynomium er lig med den højeste potens af, for hvilket den

Læs mere

PA - Vejledning. PA Journal

PA - Vejledning. PA Journal PA - Vejledning PA Journal Layout Det er vigtigt at finde et layout og registreringsmetode der passer til dig og dine daglige rutiner. Har du et makropanel vedr. PA registreringer, kan du med fordel vise

Læs mere

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller.

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. Generelt. Hvad er en farveskala anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. For hvilke programmoduler er dette afsnit relevant. er relevante på jobtyperne: Analyse,

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2010 Maj 2011. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2010 Maj 2011. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2010 Maj 2011 HTX Skjern htx Statik og Styrkelære

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Rottefængeren fra Hameln Word 2010

Rottefængeren fra Hameln Word 2010 Åbn for et nyt Word dokument og gem det som Rottefængeren.docx. Sagnet om rottefængeren fra Hameln skal laves som en lille folder med fire sider. Skift til fanebladet Sidelayout og venstreklik på værktøjet

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven.

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven. VELKOMMEN TIL MICROSOFT POWERPOINT I dette program kan du lave en præsentation af et emne ved at vise det som billeder og tekst på skærmen. Du kan skifte imellem at lade præsentationen køre automatisk,

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstrktioner, 5 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader Deformationsberegninger 1 Christian Frier

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel

Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Tegneflade................................... 2 3 Navngivning af sag..............................

Læs mere

Du skal så lige først hente en fil en såkaldt maske der hedder PF-Snowflake

Du skal så lige først hente en fil en såkaldt maske der hedder PF-Snowflake Side 1 Man kan selv lave f.eks. julekort med sne på, samt andet pynt. Har du et flot vinterbillede med sne på kan du lave det endnu flottere. Billedet jeg bruger er reduceret til 900 x 600 pixels Du skal

Læs mere

I NV4000 Som broderimaskine.

I NV4000 Som broderimaskine. Hvis du kun ønsker at sætte et broderi på. Sådan påbegynder du et broderi: 1. Løft nålen ved at aktivere knappen på maskinen (billede nr. 1). 2. Tryk på knappen for at skifte til anden trykfod (billede

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere