Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse"

Transkript

1 OPI-AFTALE 2B Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse Version 14. marts 2014 REGION SYDDANMARK SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S HEEDS A/S Nærværende aftale er modificeret i forhold til de originale OPI modelaftaler, som OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag, og som er udarbejdet af Rønne & Lundgren Advokatfirma i samarbejde med advokatfirmaet Poul Schmith / Kammeradvokaten og OPI-Labs juridiske arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Syddansk Universitet og Region Syddanmark. En høringsgruppe bestående af bl.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Erhvervs- og Vækstministeriets statsstøttesekretariat har været involveret og bidraget til processen omkring udarbejdelsen af de originale modelaftaler. Til sammenligning kan aftalerne downloades i deres originale form på OPI-Labs hjemmeside opilab.dk og på Living Lab Denmarks hjemmeside livinglabdenmark.com

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTER 4 2. BAGGRUND OG FORMÅL 4 3. DEFINITIONER 6 4. OPI-PROJEKTET 7 5. SAMARBEJDSFORM 7 6. PROJEKTETS ØKONOMISKE RAMME 9 7. SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S OG HEEDS A/S 'S FORPLIGTELSER 9 8. MEDARBEJDERE [OFFENTLIG PART]S BIDRAG RETTIGHEDER UDBUDSMÆSSIGE FORHOLD OFFENTLIGGØRELSE OG HEMMELIGHOLDELSE NYE PARTERS INDTRÆDEN MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER, HERUNDER ERSTATNING AFTALENS OPHØR TVISTER UNDERSKRIFTER 18 i

3 BILAGSOVERSIGT bilag 1: bilag 2: bilag 3: bilag 4: Bevillingstilsagn Projektbeskrivelse og tidsplan Forskrift om logbog og dokumentation Budget ii

4 1. PARTER offentlig part: Region Syddanmark Damhaven Vejle CVR og privat part: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s Havneparken Vejle CVR og privat part: HEEDS A/S Grønnemosevej Svendborg CVR har den 2. april indgået nærværende OPI-aftale. 2. BAGGRUND OG FORMÅL 2.1 Med den demografiske udviklings betydning for omfang af den fremtidige arbejdsstyrke og deraf afledte færre hænder til at varetage den offentlige service i fremtiden har Region Syddanmark et behov for at fremme udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger, som kan lette, effektivisere og højne kvaliteten i arbejdsgange inden for sundheds- og socialområdet til gavn for både den private borger, det offentlige personale og den offentlige drift i sin helhed. 2.2 Region Syddanmark ønsker på denne baggrund at gennemføre et offentligtprivat innovationssamarbejde (OPI-Projektet) med henblik på at opnå mere viden om decentral, reversibel luft-luft varmepumpe til brug for fremtidig projek- 4

5 tering og eventuelt indkøb. Overordnet ønsker Region Syddanmark at sikre størst mulige energieffektivitet og fleksibilitet i de igangværende hospitalsbyggeri såvel som i fremtidige typer byggeri i regionen. 2.3 Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S ønsker gennem deltagelse i OPI-Projektet at udvikle deres egen viden på området. Baggrunden og konkrete udviklingsmål for parternes samarbejde fremgår i øvrigt af projektbeskrivelsen i bilag Det påhviler Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S som en del af deltagelsen i OPI-projektet at levere de ydelser, der fremgår af pkt Denne aftale regulerer parternes rettigheder og forpligtelser i den henseende, at aftalen anses for omfattet af EU udbudsdirektivets artikel 16 f., da følgende vilkår er gældende for projektet: A. Rettighederne til den fælles skabte viden tilfalder ikke alene den offentlige opdragsgiver, som det er nærmere beskrevet i afsnit 10 og 12. B. De deltagende private parter modtager ikke fuldt markedsvederlag for deres ydelser jf. afsnit Projektet gennemføres i fuld åbenhed ud fra en hensigt om: A. at sikre gennemsigtighed i samarbejdet og respekterer ligebehandlingsprincippet jf. god offentlig forvaltningsskik B. at eliminere eventuelle videns- og tidsmæssige fordele som de deltagende private parter vil kunne opnå gennem projektdeltagelsen, og som vil kunne føre til deres inhabilitet i forbindelse med et eventuelt fremtidigt indkøb fra den deltagende offentlige parts side C. at eliminere ulovlige statsstøtteretslige fordele, der i modsatte fald ellers måtte tilgå de private parter i projektet i form af eksklusiv værdifuld viden. Dog skal den offentlige projektledelse løbende i projektperioden sammenholde værdien af andre eventuelle statsstøtteretslige fordele tilgået de private parter som resultat af projektdeltagelsen i forhold til de enkelte private parters bidrag. I det tilfælde hvor værdien af disse statsstøtteretslige fordele fordelt på de private parter overstiger værdien af bidraget fra den enkelte private part, er denne forpligtet til at udligne dette gennem kompensation til den offentlige part. 2.7 De offentlige midler, som Region Syddanmark tilfører OPI-Projektet (direkte og indirekte udgifter) har sin årsag i Region Syddanmarks formål med projektdeltagelsen som angivet i punkt 2.2. Der ydes vederlag jf. punkt 2.5B til Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S, som betaling for de ydelser, de private parter skal levere. 5

6 2.8 Region Syddanmark gennemfører OPI-Projektet med hjemmel i myndighedsfuldmagten og Bekendtgørelse om regionernes adgang til levering af sygehusydelser m.v. til offentlige myndigheder og private virksomheder samt regionernes adgang til at indgå i samarbejder med offentlige myndigheder og private virksomheder BEK nr 905 af 01/07/ DEFINITIONER 3.1 Baggrundsviden er immaterielle rettigheder, know-how og ikke-offentliggjorte opfindelser, som en part har rettighederne til ved OPI-Projektets opstart, og som de øvrige parter gøres bekendt med eller som stilles til rådighed med henblik på udførelse af OPI-Projektet. 3.2 Forgrundsviden er den viden, herunder know-how og de projektresultater, herunder immaterielle rettigheder, som genereres under samarbejdet om OPI- Projektet, uanset hvem der skaber denne viden. Forgrundsviden omfatter opfindelser, uanset om disse søges patent- eller brugsmodelbeskyttet af en af parterne. Præcisering: Viden, som parterne hver for sig etablerer parallelt med projektet, og som ikke indgår direkte i den fælles dialog mellem udviklingsparterne og som dermed ikke er genstand for dokumentering jf. bilag 3, er ikke at betragte som forgrundsviden. Dette udelukker dog ikke, at denne viden kan indgå i en eventuel prototypeløsning som detailteknisk bidrag svarende til baggrundsviden. Eksempelvis vil en prototypes ydre funktionaliteter, betjening og brugsmæssig udformning afledt af de indenfor projektet fundne behov og krav formuleret og kvalificeret i fællesskab være at betragte som forgrundsviden. Modsat vil indre detailtekniske løsninger udviklet af en privat part uden direkte medvirken fra andre projektdeltagere ikke være forgrundsviden, men skal i stedes betragtes svarende til baggrundsviden. 3.3 Fortrolige Oplysninger er personnumre og andre personhenførbare oplysninger (herunder informationer om og billeder m.v. af borgere, der medvirker i forbindelse med OPI-Projektet) samt interne oplysninger om den offentlige part, som er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens regler. Fortrolige Oplysninger omfatter endvidere alle oplysninger, som er markeret "fortroligt" eller som på grund af deres art og/eller indhold med rimelighed kan anses som værende fortrolige. Dette omfatter ikke oplysninger, som allerede var offentligt kendt på modtagelsestidspunktet, uden at dette kan henføres til modtagerens handlinger, eller som lovligt blev givet til modtageren af tredjepart. 6

7 3.4 OPI-Projektet er det mellem parterne aftalte OPI-Projekt, som nærmere beskrevet under punkt 4 og i bilag OPI-PROJEKTET 4.1 OPI-Projektet gennemføres i perioden 1. januar juli OPI-projektet er opdelt i følgende faser: Fase 1: Planlægning og research. Fase 2: Prototype-design af ny varmepumpe-prototype Fase 3: Ikke-klinisk test og performancedokumentering af prototype hos HEEDS A/S evt. Fase 4: Afprøvning i mock-up (ej indeholdt i den økonomiske ramme) 4.3 OPI-Projektets faser, herunder tids- og aktivitetsplan, er nærmere beskrevet i bilag Umiddelbart forinden hver fase påbegyndes skal parterne foretage en evaluering og detaljeret planlægning af aktiviteter og opgaver i den forestående fase. Parterne foretager fastlæggelsen på baggrund af erfaringer fra eventuelle tidligere faser og inden for de overordnede rammer af tids- og aktivitetsplanen jf. bilag Som led i hver enkelt fase foretages en godkendelsesprocedure, hvor Region Syddanmark godkender de af Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S leverede ydelser. Såfremt en leveret ydelse ikke kan godkendes, afgiver Region Syddanmark meddelelse herom inden 15 dage. Igangsættelse af en ny fase kan herefter først påbegyndes, når Region Syddanmark har godkendt den leverede ydelse endeligt, med mindre andet aftales parterne imellem. 4.6 Parterne er forpligtede til at sikre, at OPI-Projektet så vidt muligt baseres på almindeligt tilgængelige materialer og standarder. 5. SAMARBEJDSFORM 5.1 Parterne er i enhver henseende uafhængige parter. Ingen af parterne har fuldmagt eller på anden måde ret til at skabe forpligtelser for de øvrige parter, med mindre der foreligger en særskilt skriftlig aftale herom. Med aftalen etableres 7

8 intet joint venture, interessentskab, konsortium eller anden sammenslutning mellem parterne, og parterne skal ikke hæfte for eller være ansvarlige for hinanden, bortset fra hvad der udtrykkeligt følger af aftalen. 5.2 Parterne nedsætter en styregruppe bestående af 1 projektrepræsentant fra hver af de deltagende private virksomheder og 3 projektrepræsentanter fra Region Syddanmark anført i afsnit 5.7. Styregruppen varetager den overordnede styring af OPI-Projektet. Hver part udpeger eget medlem eller egne medlemmer af styregruppen. Styregruppen udpeger selv sin formand. 5.3 Styregruppens formand indkalder til møde, når dette er påkrævet, dog mindst hver måned eller når en af parterne ønsker det. Møderne indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Dagsorden for mødet skal fremgå af mødeindkaldelsen 5.4 Formanden udarbejder mødereferater og udsender disse senest 1 uge efter et mødes afholdelse. Såfremt der ikke gøres indsigelse mod indholdet af mødereferaterne inden 3 uger efter modtagelsen, anses indholdet for godkendt. 5.5 Styregruppen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Styregruppens beslutninger kræver enstemmighed. 5.6 Projektledelse forestås af: Civilingeniør Lars Nielsen Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s Mobil: i koordinering med Region Syddanmarks kontaktperson: Vickie Grossmann Region Syddanmark Mobil: De udpegede projektrepræsentanter er følgende personer: Viceprojektdirektør Torsten Lundgren Projektorganisationen for Region Syddanmark Mobil: Anlægschef Torben Kyed Larsen Psykiatriens anlægssekretariat 8

9 Mobil: Chefrådgiver Peter Bamberg Jensen Syddansk Sundhedsinnovation Mobil: Adm. direktør Anders Chr. Rasmussen HEEDS A/S Mobil: Adm. direktør Frank Jensen Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s Mobil: Projektlederen skal udføre de beslutninger, som styregruppen træffer samt forestå fremdriften af OPI-Projektet. Projektlederen rapporterer til styregruppen, jf. punkt 5.3. Projektlederen varetager bl.a. den løbende koordinering mellem parterne, udarbejder projektplaner samt foretager den nødvendige opgavefordeling. Projektlederen kan ikke selvstændigt forpligte parterne eller i øvrigt handle i parternes navn uden samtykke fra styregruppen, jf. punkt Forslag fra projektlederen om ændringer af OPI-Projektet og budgettet skal forelægges styregruppen. 6. PROJEKTETS ØKONOMISKE RAMME 6.1 Parterne er enige om at følge det som bilag 4 vedlagte budget, der er udarbejdet under hensyntagen til de for Region Syddanmark gældende budgetregler, og som indeholder den økonomiske ramme for OPI-Projektet, herunder Region Syddanmark's vederlag for de leverede ydelser. 6.2 Medmindre andet er udtrykkeligt anført, er alle beløb i aftalen angivet eksklusive moms og andre afgifter. Hvis et beløb af den ene eller anden grund af en af parterne skal berigtiges til en anden part med moms, er parterne forpligtet til at forhøje det pågældende beløb med det tilsvarende momsbeløb. 7. SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S OG HEEDS A/S 'S FORPLIGTELSER 9

10 7.1 Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S er forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af tids- og aktivitetsplanen, som er beskrevet i bilag Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S indestår for, at levere de i bilag 2 anførte ydelser og bistand, at de under pkt. 4.2 anførte faser følges, og at de af parterne leverede ydelser omfatter alle de forhold og den rådgivning, som Region Syddanmark med føje kan forvente i henhold til OPIprojektet. Det overordnede leveranceansvar, jf. bilag 2 påhviler således Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S, idet Region Syddanmark dog er forpligtet til at deltage aktivt i OPI-projektet og yde den i punkt 9 beskrevne medvirken, herunder i form af bidrag. 7.3 Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S indestår endvidere for, at de i hele perioden frem til afslutning af OPI-projektet opretholder den til udførelse af opgaven fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. 7.4 Såfremt der under OPI-projektet opstår tvivl om en opgaves omfang, er Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S forpligtet til øjeblikkeligt at orientere Region Syddanmark herom og søge tvivlen afklaret. 7.5 Som en del af aftalens opfyldelse stiller Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s sin Baggrundsviden til rådighed for OPI-Projektet. 7.6 Som en del af aftalens opfyldelse stiller HEEDS A/S sin Baggrundsviden og faciliteter til rådighed for OPI-Projektet: Produktions- og testfaciliteter hos HEEDS A/S på adressen Grønnemosevej 5, 5700 Svendborg, Danmark. 8. MEDARBEJDERE 8.1 Parterne bidrager med personalemæssige ressourcer som nærmere beskrevet nedenfor. 8.2 Til at udføre Projektet har Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S efter aftale med Region Syddanmark udpeget følgende nøglemedarbejdere (Nøglemedarbejderne): Anders Christian Rasmussen, HEEDS A/S Mads Walsted, HEEDS A/S 10

11 Niels Erik Pedersen, HEEDS A/S Jesper Legaard Jensen, HEEDS A/S Frank Jensen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s Lars Nielsen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s Hans Theil, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s De ovenfor anførte nøglemedarbejdere kan alene udskiftes med samtykke fra Region Syddanmark, medmindre udskiftningen skyldes medarbejderens personlige forhold, herunder ophør af ansættelsesforhold eller lignende omstændigheder. I så fald skal Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s eller HEEDS A/S stille en ny medarbejder til rådighed inden for 10 dage. Udskiftning må ikke påføre Region Syddanmark yderligere omkostninger, og den nye medarbejder skal have mindst tilsvarende kvalifikationer. Udskiftning af øvrige medarbejdere skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i Projektet i videst muligt omfang undgås. 8.3 Parterne kan tilknytte yderligere medarbejdere til OPI-Projektet, men skal forinden orientere Region Syddanmark om navn, uddannelse og erfaring for de pågældende medarbejdere. 9. REGION SYDDANMARKS BIDRAG 9.1 Region Syddanmark betaler reduceret vederlag til Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S i overensstemmelse med punkt 6 og det i bilag 4 budgetterede. Faktura skal ledsages af et udførligt timeregnskab for den enkelte medarbejder hos Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S med detaljeret angivelse af, hvad tiden er blevet anvendt til. Faktura sendes til Region Syddanmarks kontaktperson angivet i afsnit 5.6. Betaling i overensstemmelse med budgettet og tidsplanen, jf. bilag 2 forudsætter, at Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S dokumenterer, at parterne har udført alt, hvad der på det pågældende tidspunkt skal være udført i henhold til tids- og aktivitetsplanen, jf. bilag 2. Såfremt dette ikke er tilfældet, jf. punkt 4.5, udskydes betalingen af Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma s og HEEDS s vederlag indtil det tidspunkt, hvor parterne har dokumenteret, at de i henhold til tidsplanen forudsatte opgaver er udført. 11

12 Betaling forfalder 30 dage efter, at Region Syddanmark har modtaget fyldestgørende faktura. 9.2 Region Syddanmark stiller endvidere sin Baggrundsviden og følgende udstyr og faciliteter til rådighed for OPI-Projektet: Teknisk Mock-up hos Syddansk Sundhedsinnovation som etableret for projektet Region Syddanmark ifm. udviklingen af Nyt Teknisk Paradigme. Inden brug koordineres dette med Syddansk Sundhedsinnovation under hensyn til dennes aktiviteter. Brug af Klinisk Mock-up forudsætter særskilt aftale med OUH. 10. RETTIGHEDER 10.1 Hver part bevarer sin ejendomsret til de immaterielle rettigheder, der er en del af den pågældendes Baggrundsviden. Parterne har i hele OPI-Projektets løbetid en vederlagsfri, ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret til at benytte de øvrige parters Baggrundsviden, i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre OPI-Projektet. Det påhviler parterne at sikre, at tredjemand, herunder egne medarbejdere, konsulenter samt underleverandører, stiller alle relevante immaterielle rettigheder til Baggrundsviden til rådighed for de andre parter, således at den nødvendige Baggrundsviden vederlagsfrit stilles til rådighed for OPI-projektet Parterne er bevidste om, at projektet gennemføres i fuld åbenhed, hvilket betyder, at forgrundsviden genereret i projektet løbende stilles til rådighed for offentligheden. Afledt heraf vil det derfor ikke være muligt at rettighedsbeskytte dele af projekts forgrundsviden. 12

13 11. UDBUDSMÆSSIGE FORHOLD 11.1 I det omfang at den fælles skabte Forgrundsviden danner grundlag for efterfølgende udbud hos Region Syddanmark, skal Region Syddanmark ved tilrettelæggelse og gennemførelsen af sådanne udbud undgå, at HEEDS A/S bliver inhabile i forhold til at afgive tilbud. Region Syddanmark skal herunder iværksætte sådanne tiltag, at HEEDS A/S s eventuelle konkurrencemæssige fordel som følge af deltagelse i OPI-Projektet bliver udlignet Parterne har på forhånd forpligtet sig til at køre OPI projektet i fuld og løbende åbenhed. Denne gennemsigtighed sikrer en ligebehandling fra de offentlige parters side, idet al viden skabt i projektet er tilgængelig for andre private virksomheder. Dermed tilgår ingen videns- eller tidsmæssige fordele eksklusivt til de private projektparter HEEDS A/S må ikke på nogen måde søge at påvirke udformningen af udbudsbetingelserne for et efterfølgende udbud eller på anden søge at præge et eventuelt udbuds tilrettelæggelse, herunder gennem bestemte (favoriserende) valg af materialer og standarder, jf. også punkt 4.6 ovenfor. 12. OFFENTLIGGØRELSE OG HEMMELIGHOLDELSE 12.1 Parterne har pligt til at hemmeligholde Fortrolige Oplysninger og de andre parters Baggrundsviden. Forpligtelsen gælder også efter OPI-Projektets afbrydelse eller afslutning og efter en parts eventuelle udtrædelse af OPI-Projektet, jf. dog Parterne kan dog videregive disse oplysninger til deres eventuelle rådgivere i fornødent omfang mod at sikre, at rådgiverne påtager sig en tilsvarende hemmeligholdelsesforpligtelse Parternes hemmeligholdelsesforpligtelse i henhold til punkt 12.1, omfatter ikke viden, som - på tidspunktet for erhvervelsen var eller senere blev offentligt tilgængelig, uden at dette skyldes tilsidesættelse af hemmeligholdelsesforpligtelsen, - er modtaget uden hemmeligholdelsesrestriktioner fra en tredjemand, som har været berettiget til at viderebringe den pågældende viden, - skal gives til udenforstående på grundlag af en forpligtelse fastsat ved lov, herunder offentlighedsloven og forvaltningsloven, retsafgørelse eller anden bindende offentlig retsakt, eller - en part selv har udviklet uafhængigt af deltagelse i OPI-Projektet. Som eksempel herpå kan nævnes: [eksempel på eventuelle konkrete 13

14 opfindelser eller ny viden, som en part kunne tænkes at opnå sideløbende, men uafhængigt af OPI-projektet] Parterne forpligter sig til at dokumentere og overlevere al forgrundsviden skabt i projektet til den offentlige part i et format, der egner sig til offentlig formidling, som det er beskrevet i bilag Den offentlige part forpligter sig til løbende gennem projektets gennemførelse at offentliggøre projektets forgrundsviden, som det er beskrevet i punkt Den samlede dokumentation skal udover den løbende offentliggørelse også efterfølgende være tilgængeligt i sammenhæng for andre tilbudsgivere i forbindelse med et eventuelt efterfølgende udbud, jf. punkt En part, der ønsker at foretage en offentliggørelse, som ikke udtrykkeligt er beskrevet i bilag 3, skal forinden underrette de øvrige parter samt meddele de øvrige parter en frist til at fremkomme med bemærkninger hertil Parterne er forpligtede til at sikre, at deres respektive medarbejdere, gøres bekendt med og overholder bestemmelserne om offentliggørelse og hemmeligholdelse i punkt NYE PARTERS INDTRÆDEN 13.1 Ingen af parterne kan lade nye parter indtræde i OPI-Projektet uden de øvrige parters forudgående skriftlige samtykke, jf. i øvrigt pkt MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER, HERUNDER ERSTATNING 14.1 Såfremt der foreligger en mangel eller forsinkelse med en ydelse til opfyldelse af OPI-projektet, kan hver af parterne påberåbe sig dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder om forholdsmæssigt afslag Det påhviler Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S af egen drift at give begrundet meddelelse til Region Syddanmark, såfremt der indtræder risiko for forsinkelse eller for, at aftalen ikke i øvrigt bliver rigtigt opfyldt Det påhviler Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S uden ugrundet ophør at afhjælpe forsinkelse eller mangler, herunder ved indsættelse af yderligere medarbejdere Aftalen kan ophæves, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse, og der ikke er foretaget behørig afhjælpning efter punkt Beslutning om at ophæve aftalen over for en misligholdende Part kræver samtykke fra alle de øvrige Parter. 14

15 Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. følgende forhold, uden at der er tale om en udtømmende liste: - Væsentlig, gentagen misligholdelse af en af Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma s og HEEDS s leveringsforpligtelser, jf. punkt Væsentlig misligholdelse af Region Syddanmarks betalingsforpligtelser, jf. punkt Væsentlig eller gentagne forsinkelser med hensyn til overholdelse af den aftalte tidsplan, jf. bilag 2. - Overtrædelse af bestemmelsen om fortrolighed, jf. pkt Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s eller HEEDS A/S's konkurs eller såfremt parterne tages under rekonstruktionsbehandling, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det Parterne påtager sig produktansvaret for deres ydelser Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter ikke tab ved følgeskader så som produktionsforstyrrelser og andet driftstab, mistet omsætning / avance eller anden indirekte skade. Alle skader og tab, der udspringer af en parts efterfølgende anvendelse af projektresultaterne anses for følgeskader, som ikke er omfattet af de øvrige parters erstatningsansvar En part er berettiget til at rejse regreskrav mod en anden part efter dansk rets almindelige regler, i det omfang parten måtte blive holdt ansvarlig for skader forårsaget af den anden parts medarbejdere, samarbejdspartnere eller produkter En Parts erstatningspligt er bortset fra grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger maksimeret til Hver part er ansvarlig for egne medarbejdere. Det forhold, at en opgave udføres hos en anden part, ændrer ikke herpå. Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s og HEEDS A/S er forpligtede til at holde egne medarbejdere forsikret i nødvendigt omfang. Region Syddanmark er som en del af Region Syddanmark selvforsikret 15. AFTALENS OPHØR 15.1 En part kan indstille sin deltagelse i OPI-Projektet, såfremt det aftalte budget ikke kan overholdes eller det er åbenbart, at det fælles projektmål, jf. punkt 15

16 2.2 og bilag 2, ikke kan opnås. Parten giver straks en begrundet meddelelse herom til de øvrige parter Region Syddanmark er berettiget til at opsige aftalen, såfremt Region Syddanmarks hjemmel til at gennemføre OPI-Projektet bortfalder. Opsigelsen får virkning fra tidspunktet for bortfaldet af hjemlen I de i punkt 15.1 og 15.2 anførte situationer kan der ikke rejses økonomiske krav mod den part, der indstiller sin deltagelse i OPI-Projektet henholdsvis opsiger aftalen Hvis aftalen ophæves, jf. punkt 14.4 på grund af en parts væsentlige misligholdelse, bortfalder den pågældende parts rettigheder i henhold til punkt 10 ovenfor. Den part, overfor hvem aftalen ophæves, er forpligtet til loyalt at medvirke til, at aftalen kan fortsættes af de tilbageværende parter. De tilbageværende parter kan forlange godtgørelse af omkostningerne ved afvikling af de forpligtelser, som de har påtaget sig som led i OPI-Projektet, og som har været påregnelige for den misligholdende part. Hvis aftalen ophæves på grund af Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s eller HEEDS A/S's væsentlige misligholdelse, jf. punkt 14.4, er Region Syddanmark herunder berettiget til at forlange tilbagebetaling af de beløb, som Region Syddanmark har betalt til pågældende inden for den fase, som OPI-Projektet var i på det tidspunkt, hvor den pågældende indstillede sit bidrag til OPI-Projektet Hvis aftalen ophæves på grund af på grund af Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s s eller HEEDS A/S's væsentlige misligholdelse, jf. punkt 14.4, kan Region Syddanmark og [den tilbageværende private part] beslutte at indstille OPI-Projektet eller at videreføre dette på grundlag af et nyt budget og/eller med nye projektdeltagere. De parter, der fortsætter OPI-Projektet, er berettigede til fortsat at benytte den Baggrundsviden og Forgrundsviden, som er tilført OPI-Projektet af de parter, der indstiller deres deltagelse, i det omfang det er nødvendigt for videreførelsen af OPI-Projektet. Uanset hemmeligholdelsesforpligtelsen, kan de tilbageværende parter gøre Forgrundsviden, Baggrundsviden og Fortrolige Oplysninger tilgængelige for nye projektdeltagere. Nye projektdeltagere skal i givet fald påtage sig de hemmeligholdelsesforpligtelser, som følger af nærværende aftale, jf. punkt

17 16. TVISTER 16.1 Aftalen er undergivet dansk ret Tvister mellem parterne, der udspringer af OPI-Projektet, aftalen eller parternes samarbejde herom, skal søges bilagt af parterne i mindelighed. Kan der ikke opnås en mindelig løsning, afgøres tvisten ved de almindelige domstole med værneting i Odense. Parterne er dog berettigede til at begære en tvist, som ikke allerede er indbragt for domstolene, afgjort ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg Punkt 16.2 er ikke til hinder for, at en part kan anvende retsplejelovens regler om fogedforbud og/eller andre foreløbige retsmidler. 17

18 17. UNDERSKRIFTER 17.1 Aftalen underskrives i [4] originaleksemplarer, ét til hver af Parterne. Odense, den 2. april 2014 Odense, den 2. april 2014 For Projektorganisationen Nyt For Psykiatriens Anlægssekretariat, OUH, Region Syddanmark Region Syddanmark) Torsten Lundgren Viceprojektdirektør Torben Kyed Larsen Anlægschef Odense, den 2. april 2014 Odense, den 2. april 2014 For HEEDS A/S: For Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s: Anders Chr. Rasmussen Adm. direktør Frank Jensen Adm. direktør 18

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl

Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Version: 20.03-2014 Udarbejdet af: Frank V. Jensen/Benedikte Kruuse Lindvig, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation Århus, 23. april 2014

OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation Århus, 23. april 2014 OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation 1 Århus, 23. april 2014 Version: 22.04.2014 Peter Bamberg Jensen, Syddansk Sundhedsinnovation Hvorfor bruge juridiske aftaler?

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Indholdsfortegnelse 1. Parterne...3 1.1. Kontrakten indgås mellem...3 2. Opgaven...4 3. Projektperiode...4 4. Pris

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere