Forudsætninger. Odder by

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forudsætninger. Odder by"

Transkript

1 sag nr dok nr TILLÆG NR 24 TIL KOMMUNEPLAN DETAILHANDEL I ODDER KOMMUNE

2 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Forudsætninger...4 Fordeling af eksisterende butikker medio 1998 i Odder Kommune...7 Detailhandelsbutikkernes arealer fordelt på brancher...8 Omsætning i detailhandlen i kommunen...9 Foroffentlighedsfase...10 Byrådets målsætning for detailhandel...11 Eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter...12 Rammer...13 Vedtagelsespåtegning...29

3 2

4 3 Forord Byrådet skal planlægge for arealer til butiksformål. Det står i planloven. Planlægningen skal fremme et varieret butiksudbud i bymidterne. Arealer skal udlægges, hvor det er nemt at komme til butikkerne specielt for gående, cyklende og kollektiv trafik. Endelig skal planlægningen fremme en bæredygtig butiksstruktur med begrænsede transportafstande til indkøb. På landsplan er hensigten kort sagt at skabe muligheder for en decentral detailhandelsstruktur, styrke de eksisterende bymidter som spændende handelscentre og tilstræbe mindre bilkørsel i forbindelse med indkøb. Omsat lokalt er hensigten at styrke Odder by som kommunecenter til betjening af hele kommunen og skabe bedre muligheder for at fastholde og styrke den eksisterende detailhandel i lokalcentrene. I oktober 98 udsendte Byrådet debatoplægget Fremtidens detailhandel i Odder Kommune. Samtidig udsendte amtet debatoplægget Detailhandelen samles i de større byer - skal det fortsætte?. Debatperioden, der også indeholdt et offentligt møde, sluttede i december. 98. Formålet var at samle idéer og forslag til planlægningen. De indkomne forslag og bemærkninger skal nu omsættes til et tillæg til kommuneplanen. I tillægget fastsættes bestemmelser og udlægges arealer som rammer for detailhandelens udviklingsmuligheder. Århus amt har udarbejdet tillæg til regionplan for Århus amt, omhandlende detailhandel. Kommunen har herefter udarbejdet forslag til kommuneplantillæg for Odder Kommune.

5 Forudsætninger. 4 Regionplanen udstikker nogle arealstørrelser indenfor hvilke detailhandlen i kommunen kan udvikle sig. Rammerne er inkl. vedtagne lokalplaner og byplanvedtægter. Odder by For Odder by regnes med en samlet ramme for nybyggeri indenfor det overfor viste område på m 2 og med en maksimal butiksstørrelse på m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker. Der kan dog være 2 udvalgsvarebutikker med en størrelse på op til m 2. Butikker med særligt pladskrævende varegrupper kan placeres indenfor byområdet, hvis der er god tilgængelighed for alle trafikarter. Butikkerne må højst være på m 2. Alle arealstørrelser er bruttoetagearealer. Mål ca Mål ca. 1 : Hov by I Hov by, som er et større lokalcenter kan der indenfor det på kortet overfor viste område placeres dagligvarebutikker på op til m 2 og udvalgsvarebutikker på op til m 2. Der må i alt ske nybyggeri til detailhandel på op til m 2 Alle arealstørrelser er bruttoetagearealer Mål ca. 1 : 8.000

6 5 I de mindre lokalcenterbyer som Saksild, Boulstrup, Gylling Ørting, Hundslund, og Tunø kan der indenfor det i kommuneplanen afgrænsede byområde etableres dagligvarebutikker på m 2 og udvalgsvarebutikker på m 2. Den samlede ramme for nybyggeri til detailhandel er m 2. Der er ikke i regionplanen peget på en placering af de enkelte butikker. Udenfor de afgrænsede områder kan der i begrænset omfang planlægges for: 1. mindre arealer til butikker, der alene skal betjene et begrænset del af en by eller bydel, en landsby, et sommerhusområde eller lignende. De enkelte butikkers bruttoetageareal må ikke være mere end m 2 for dagligvarer og 200 m 2 for udvalgsvarer. 2. arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, 3. arealer til butikker, som forhandler særligt pladskrævende varegrupper, og som ikke kan indpasses i de udpegede centre. Disse butikker må etableres i en størrelse på op til m 2 bruttoetageareal. Det er butikker, som forhandler biler, campingvogne, lystbåde, landbrugsmaskiner, samt tømmerhandlere og byggemarkeder, der opføres i tilknytning til en tømmerhandel, og som udgør en integreret del af tømmerhandelen. I regionplanen forudsættes, at kommunen tilkendegiver, hvilke lokalplaner og byplanvedtægter, som ikke længere eller kun i reduceret omfang vil kunne danne grundlag for byggeri eller omdannelse til butiksformål, og som derfor med tiden vil blive ændret. Odder Kommunes bymønster. Odder by er kommunecenter og kommunens absolut største by. Saksild, Boulstrup, Hov, Gylling og Hundslund er lokalcentre. Det er Byrådets ønske at fastholde denne centerstruktur. I et kommunecenter skal der være såvel dagligvare-, som udvalgsvareforretninger. I et lokalcentre skal der som hovedregel være en mindst 1 dagligvarebutik. Der er dagligvarebutikker i alle lokalområder, på nær i Boulstrupområdet. Status over den eksisterende butiksstruktur i kommunen. I forbindelse med en detailhandelsanalyse for hele Århus Amt er der i 1998 foretaget en opgørelse over antallet af butikker i Odder kommune. Man har set på butiksstørrelser og kategorier. Butikkerne er kategoriseret i følgende hovedbranchegrupper: Dagligvarer (Fødevarebutikker, døgnkiosker, blomsterhandlere, medicin/helsebutikker m.m.) Beklædning. Boligudstyr (Møbelforretninger, hårde hvidevareforretninger, tæppe/tapet og gardinforretninger m.m.) Øvrige udvalgsvarer (Sportsbutikker, fotohandlere, lædervarer, dyrehandler, cykelforretninger m.m.).

7 6 Særlig pladskrævende varegrupper (Automobilforretninger, trælast m.m.). I hele kommunen er der 112 detailhandelsbutikker opgjort medio Af disse butikker forhandler 9 særlig pladskrævende varegrupper. I Odder by alene er placeret 87 butikker. De fleste butikker i Odder by ligger indenfor centerområdet, vist på side 4. Centerområdet måler fra nord til syd ca. 1 km, og fra øst til vest er der ca. 500 m. Centret er forsynet med mange offentlige parkeringspladser, ligesom der er mange private p. pladser bl. a. ved Nørregade og Lundevej til betjening af forretningerne her. Det er således muligt at parkere i rimelig gåafstand til alle butikker. Der er daglige busforbindelser til en stor del af oplandet fra Odder station. I Odder by kører bybus på ugens første 5 dage. Der er derfor gode muligheder for at komme til butikker med offentligt transportnet. Desuden er Odder by velforsynet med cykelstier, således at der fra de store boligområder er cykelstier til bymidten.

8 7 Fordeling af eksisterende butikker medio 1998 i Odder Kommune. Der er 21 dagligvarebutikker udenfor Odder by, der er således en rimelig decentral dagligvareforsyning i kommunen.

9 8 Detailhandelsbutikkernes arealer fordelt på brancher. Kommunen har i 1998 opgjort et detailhandelsareal på ca m 2. Heraf er ligger ca. 92 % i Odder by, og ca. 66 % ligger indenfor centerområdet. På nedenstående skema ses fordelingen af arealer indenfor de enkelte brancher fordelt på Odder by indenfor centrum, Odder by uden for centrum og kommunen i øvrigt. Tallene for udvidelsesmuligheder er arealer, som umiddelbart kan tillægges bestående butikker. Dagligvarer Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Detailhandel i alt m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 Odder by indenfor centrum Odder by udenfor centrum Kommunen i øvrigt Odder kommune i alt Nedenfor er vist hvilke udvidelsesmuligheder, der skønnes at være indenfor de enkelte brancher. Det er arealer, som i dag er lager, kontor m.m. og som uden større ombygninger kan tillægges eksisterende butikker. Dagligvarer Beklædning Boligudstyr Øvrige ud- Detailhandel valgsvarer i alt m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 Odder by indenfor centrum Odder by udenfor centrum Kommunen i øvrigt Udvidelsesmuligheder i alt Indenfor centerområdet er der ca m 2, butiksareal. Heraf udgør dagligvareforretninger ca. 35%. Det skønnes, at der indenfor centret udover de umiddelbare udvidelsesmuligheder på ca m 2. er et reserveareal på ca m 2, som kan omdannes til butikker ved ændret anvendelse i den bestående bygningsmasse. D. v. s. at erhvervsvirksomheder i stueetager som i dag er f. eks. banker, ejendomsmæglere, frisører m.m. omdannes til detailhandel. Hvis der bliver brug for en udvidelse af detailhandelsarealer, som fastsat i regionplanen på m 2 mangler der ca m 2 indenfor det eksisterende centerområde. Disse arealer kan findes ved dels at omdanne eksisterende boliger i gader som f. eks. den vestlige del af Holsteinsgade, Rathlousgade og Gersdorffsgade til butikker. Herudover kan der peges på arealer ved Nørregade (det tidligere varmeværk) ved Banegårdsgade og Gersdorffsgade.

10 9 Omsætning i detailhandlen i kommunen. Den samlede omsætning i kommunens detailhandel udgjorde i 1997, 720 mill. kr. Størstedelen af denne omsætning - ca. 2/3 tegnede dagligvarehandelen sig for. Heraf udgjorde omsætningen i Odder by alene godt 80 %. Omsætningen i 1997 i mill. kr. inkl. moms Dagligvarer Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Detailhandel i alt Odder 383 Komm. i øvrigt komm. i alt Lokalindkøbsandelen i kommunen. På baggrund af oplysninger om kommunens indbyggertal, befolkningens alderssammensætning og indkomstforhold er der foretaget beregninger over det realistiske årlige forbrug af varer. Det viser sig, at lokalindkøbsandelen i den samlede detailhandel ligger på ca. 99% af det samlede forbrug (turisterne medregnet). Men andelen er meget skævt fordelt, idet dagligvareforbruget og forbruget af boligudstyr ligger over 100 %, medens forbrug af beklædning og øvrige udvalgsvarer ligger under 100 %. Andelen for beklædning er helt nede på 57 % (se nedenfor). Den procentvise lokalindkøbsandel i kommunen i Daglig Beklæd Bolig- Øvrige varer ning udstyr udvalgs Pendlingsunderskuddet i kommunen. En del af forklaringen på den lave andel af indkøb af beklædning og øvrige udvalgsvarer kan skyldes det store pendlingsunderskud i kommunen. Det vil sige, der er flere personer, som tager til andre kommuner for at arbejde end personer, som rejser ind i kommunen for at arbejde. Af nedenstående skema fremgår. at der er 4045 personer, som er beskæftiget i andre kommuner, medens der kun er 1947 personer, som udefra kører til kommunen for at arbejde. Det giver et pendlingsunderskud på ca personer. Over halvdelen, 2669 af de personer, som dagligt forlader kommunen for at arbejde, er beskæftiget i Århus Kommune. Beskæftigede personer i Odder kommune opgjort pr Beskæftigede i alt Heraf beskæftiget i andre kommuner Indpendlere (arbejdstagere fra andre kommuner) Pendlingsunderskud * * Heraf arbejder 2669 personer i Århus Kommune.

11 10 Foroffentlighedsfase Der har i henhold til lov om planlægning 22 stk. 2 og 3 været afholdt en forudgående høring om fremtidens detailhandel i Odder kommune. Byrådet udsendte i efteråret 98 heftet fremtidens detailhandel i Odder Kommune med frist til den til at komme med forslag og kommentarer. Ved fristens udløb var der indkommet forslag fra: Den åbne Miljøforening, som ønsker en meget snæver afgrænsning af centret. Derudover foreslås en øverste maksimum grænse på 1200 m 2 for dagligvarebutikker, og 500 m 2 for udvalgsvarebutikker. Den afholdtes et offentligt borgermøde på Amtsgymnasiet i Odder. Her var der mødt ca. 25 personer. På mødet blev der fra Køb Odder givet udtryk for følgende: Det er vigtigt, at fastholde en decentral handelsstruktur i kommunen, så der er butikker i lokalcentrene. Disse butikker kan styrkes ved at lægge post, og apoteksudsalg ud til butikkerne. I Odder by ønskes forretningerne samlet centralt i byen, så den kommer til at fungere som et sammenhængende butikscenter. Det er vigtigt at fastholde de gratis parkeringspladser, der er i byen for øjeblikket, dog bør parkering på Torvet være tidsbegrænset. Omlægning af Åbygade bør snarest igangsættes. Der bør gøres en indsats for at få de brancher, der ikke er repræsenteret i Odder til byen, samt speciallæger som øre,- næse,- og halslæger. Derudover bør de enkelte brancher samarbejde mere fremover. Byen bør gives pæne belægninger, beplantninger, en bedre belysning, og Odder Ås omgivelser skal forskønnes. På mødet blev der givet udtryk for, at afgrænsningen af centret bør være snæver, så der ikke er bare pletter, d.v.s. de uudnyttede byggemuligheder udnyttes, og ejendomme, som i dag bliver brugt til f. eks. kontorformål overgår til butiksformål. Er andet synspunkt var, at centerafgrænsningen bør være meget vid, så den også omfatter Silvan, Trælasten og Fakta, og at arealerne mellem det gamle center og disse butikker ved Lundevej forbeholdes køkkenlande, babyudstyr, møbelbutikker og lignende, medens mindre butikker fortsat skal placeres tæt ved Torvet, Holsteinsgade og Rosensgade.

12 11 Byrådets målsætning for detailhandel. Det er Byrådets målsætning, at fastholde kommunens eksisterende handelsopland. Mål og midler for at fastholde og øge handelen i lokalcenterbyer. Det er målsætningen, at der skal være let adgang til dagligvareindkøb for så stor en del af befolkningen, som muligt. For at fastholde dette mål, er det vigtigt, at der foregår en stadig udvikling i lokalcentrene, så befolkningsgrundlaget for de bestående butikker fastholdes. Det sker bl. a. ved hele tiden at sørge for, at der er byggegrunde til salg. Et andet vigtigt middel til at fastholde befolkningsunderlaget, er at bevare skoler, og børneinstitutioner i lokalområderne. Byrådet har imidlertid ikke indflydelse på folks indkøbsvaner, og kan kun appellere til at man handler lokalt. Det skal være muligt for de eksisterende autoværksteder med bilsalg i lokalcentrene at udvide disse, såfremt det ønskes. I rammeområde 5.E.5 i Hov by kan der etableres en servicestation med tilhørende bilsalg. Mål og midler til at øge handelen Odder by. Det er Byrådets målsætning, at øge lokalindkøbsandelen for beklædning og øvrige udvalgsvarer. Et af midlerne til at nå dette mål er at gøre centret attraktivt at færdes i med belægninger, belysning, m.m. Desuden appellerer Byrådet i vejledningen Skilte og facader til at give butikkerne smukke facader. Byrådet vil, hvor der er nedfældet facadebestemmelser i lokalplaner håndhæve disse bestemmelser. Et andet middel til at forøge lokalindkøbsandelen er, at arbejde for at få speciallægefunktioner som f. eks. øjenlæger til Odder. Dette vil betyde at flere, som tidligere tog til læge i de nærliggende købstæder, vil have ærinde til byen, og derfor, såfremt der er attraktive handelsmuligheder, fristes til at handle lokalt. Hvis antallet af lokale arbejdspladser kan øges, vil det betyde, at færre dagligt har ærinde i andre kommuner, hvilket sandsynligvis vil kunne holde noget handel i kommunen. Et tredie middel til at fastholde lokalindkøbsandelen er at gøre butikkerne let tilgængelige både for folk, som kommer til byen med kollektiv trafik som for privatbilister. Alle bus- og togforbindelser til Odder gør ophold på Odder Station. Herfra er der højst 500 m til alle butikker indenfor centerområdet. Derudover kører der bybus gennem centerområdet hver time i dagtimerne på ugens 5 første dage. Desuden er det vigtigt, at der er tilgængelige parkeringspladser. Der er i dag fri parkering inden for centret. Det har betydet en uhensigtsmæssig udnyttelse af de centralt placerede pladser. Der indføres derfor tidsbegrænset parkering på udvalgte pladser i midtbyen Særligt pladskrævende butikker kan placeres udenfor centret, indenfor visse eksisterende erhvervsområder eller i områder til blandet bolig- og erhverv.

13 EKSISTERENDE LOKALPLANER UDENFOR ODDER/HOV CENTRE, HVOR DET ER TILLADT AT OPRETTE DETAILHANDELSBUTIKKER TIL LOKAL- FORSYNING. 12 Lokalplannummer Lokalplanområde Foranstaltninger 1020 Saloparken (1. etape) Fastholdes 1036 Nørregade (mellem Nygade og Møllevej) Fastholdes Rude Havvej (erhvervsområde) Forudsættes ændret 1039 Århusvej (Randers møbler) Forudsættes ændret 3001 Norsminde Havn Fastholdes 3003 Rude Butikscenter Fastholdes 3006 Trekanten Saksild Strand Fastholdes 3008 Sommerhusområder (fra Dyngby til Fastholdes Kysing Næs) 3011 Butikshuset Rude Strand Fastholdes 5008 Hov Station m.m. Forudsættes ændret 5017 Hov Camping Fastholdes EKSISTERENDE BYPLANVEDTÆGTER UDENFOR ODDER/HOV CENTRE, HVOR DET ER TILLADT AT OPRETTE DETAILHANDELSBUTIKKER TIL LOKAL FORSYNING. Vedtægtens nummer Område Foranstaltninger 1 Parkvej/Århusvvej (Odder Hallen Forudsættes ændret. bl. a) 6 Århusvej Rude Havvej (Møbler Forudsættes ændret bl. a). 36 Erhvervsareal v. Knudsminde Bør fastholdes

14 13 Rammer. Rammebestemmelser for detailhandelen i Odder Kommune Bestemmelser for centerområdet i Odder by: Der regnes med en samlet ramme for nybyggeri indenfor det overfor viste område på m 2 og med en maksimal butiksstørrelse på m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker. Der kan dog være 2 udvalgsvarebutikker med en størrelse på op til m 2. Butikker med særligt pladskrævende varegrupper kan placeres indenfor byområdet hvis der er god tilgængelighed for alle trafikarter. Butikkerne må højst være på m 2. Alle arealstørrelser er bruttoetagearealer. Bestemmelser for centerområdet i Hov by: Der kan placeres dagligvarebutikker på op til m 2 og udvalgsvarebutikker på op til m 2 indenfor det overfor viste område. Der må i alt ske nybyggeri på op til m 2. Alle arealstørrelser er bruttoetagearealer. Bestemmelser for Saksild, Boulstrup, Gylling, Ørting, Hundslund og Tunø byer: Der kan etableres dagligvarebutikker på m 2 og udvalgsvarebutikker på m 2. Den samlede ramme for nybyggeri til detailhandel er m 2. Afgrænsningen er den til enhver tid gældende bygrænse. Alle arealstørrelser er bruttoetagearealer.

15 14 Bestemmelser for den øvrige del af kommunen: Mindre butikker, der alene skal betjene et begrænset del af en bydel, en landsby, et sommerhusområde eller lignende. De enkelte butikkers bruttoetageareal må ikke være mere end m 2. for dagligvarer og 200 m 2 for udvalgsvarer. Mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Butikker, som i altovervejende grad forhandler særligt pladskrævende varegrupper, og som ikke kan indpasses i de udpegede centre. Disse butikker må etableres i en størrelse på op til m 2 bruttoetageareal. Fællesbestemmelser for centerområder i Odder og Hov byer. Lokalplanlægningen for centerområder skal sikre: at at at områdernes anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, ekspeditionslokaler, restauranter og andre forlystelser, hoteller, mindre værksteds, og lagervirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål samt boliger, erhverv normalt kun må etableres i bebyggelsens kælder, stueetage og på 1. sal, områdernes særlige miljømæssige kvaliteter bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg bringes i harmoni med det eksisterende miljø, at at at er forbedrende for det eksisterende bybillede og centrets funktion, hvor særlige bestemmelser kræver sluttet bebyggelse, skal det være tilladt at etablere afbrydelser i husrækken, når dette tjener til at skabe adgang til karreens indre, der kan etableres stiforbindelse langs Odder Å, der i hver karré udlægges fornødne friarealer. at eksisterende bevaringsværdig bebyggelse kun må nedrives eller ændres efter byrådets særlige tilladelse, at eksisterende vejnet med torve og stier bevares, dog således at nye pladsdannelser skal kunne etableres, hvor dette Kortudsnittene på de følgende sider er alle i mål ca. 1 :

16 15 Rammer for de enkelte delområder OMRÅDE 1.C.1 OMRÅDE 1.C.2 Udover fællesbestemmelserne for centerområder skal lokalplanlægningen for området sikre: a) at bebyggelsesprocenten for området ikke overstiger 70 %, b) at ny bebyggelse ikke opføres med mere end 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn. Lokalplanlægningen for området skal sikre: a) at områdets anvendelse fastlægges til parkeringsplads, b) at der kun på placeres mindre bygninger til indkøbsvogne, transformerstationer og lignende bygninger, godkendt af byrådet. En del af området er omfattet af lokalplan nr

17 16 OMRÅDE 1.C.3 OMRÅDE 1.C.4 skal lokalplanlægningen for området sikre: a) at områdets anvendelse fastlægges alene til butiksformål, kontorvirksomhed og offentlige formål (postkontor), b) at bebyggelsesprocenten for området under ét ikke overstiger 60, c) at ny bebyggelse ikke opføres med mere end 2 etager, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn, skal lokalplanlægningen for området sikre: ét ikke overstiger 63, og at højst 61 % af grundarealet bebygges b) at ny bebyggelse opføres i højst 2 etager med udnyttelig tagetage, c) at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn. d) at højst 60 % af grundarealet bebygges. Området er omfattet af lokalplan nr Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2 og lokalplan nr. 1063

18 17 OMRÅDE 1.C.5 OMRÅDE 1.C.6 skal lokalplanlægningen for området sikre: ét ikke overstiger 50, og at højst 50 % af grundarealet bebygges, b) at ny bebyggelse langs Rådhusgade opføres i gadelinie og at ny bebyggelse ikke opføres i mere end 2 etager, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn, c) Uanset bestemmelserne i punkt b, kan bebyggelse langs Tornøegade opføres i 3 etager med udnyttelig tagetage og en bygningshøjde på 16 m over terræn. skal lokalplanlægningen for området sikre: ét ikke overstiger 110, og at højst 70 % af områdets grundareal bebygges, b) at ny bebyggelsen langs Åbygade og Nørregade opføres med en husdybde på højst 12 m og at denne bebyggelse mindst opføres i 2 etager med udnyttelig tagetage og højst 3 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 16 m over terræn, c) at bebyggelse udover den under punkt b nævnte facadebebyggelse højst opføres med 3 etager, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn. Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 13.

19 18 OMRÅDE 1.C.7 OMRÅDE 1.C.8. ét ikke overstiger 85, og at højst 50 % af grundarealet bebygges, b) at ny bebyggelse opføres med højst 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn. a) at områdets anvendelse alene fastlægges til boligformål, b) at bebyggelsesprocenten for området under ét ikke overstiger 85, og at højst 50 % af grundarealet bebygges, c) at ny bebyggelse langs Nørregade opføres i gadelinie med en husdybde på højst 12 m, og at denne bebyggelse højst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn. Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 11. Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 11.

20 19 OMRÅDE 1.C.9 OMRÅDE 1.C.10 a) at områdets anvendelse alene fastlægges til boligformål, b) at bebyggelsesprocenten for området under ét ikke overstiger 50, og at højst 50 % af grundarealet bebygges, c) at ny bebyggelse mod Nygade og Nørregade opføres i gadelinie med en husdybde på højst 12 m, og at denne bebyggelse højst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn. ét (eksklusive Å- parkeringen) ikke overstiger 150, og at højst 50 % af grundarealet bebygges, b) at ny bebyggelsen langs Rosensgade opføres som sluttet bebyggelse i gadelinie med en husdybde på højst 12 m, og at denne bebyggelse mindst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage og højst med 3 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 16 m over terræn, c) at bebyggelse udover den i punkt b nævnte bebyggelse højst opføres med 2 ½ etager, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn. Området er omfattet af lokalplan nr Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 3.

21 20 OMRÅDE 1.C.11 OMRÅDE 1.C.12 ét ikke overstiger 155, og at højst 50 % af grundarealet bebygges, b) at ny bebyggelse langs Rosensgade og Åbygade opføres som sluttet bebyggelse med en husdybde på højst 12 m, og at denne bebyggelse mindst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og højst med 3 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 16 m over terræn, c) at ny bebyggelse udover den i punkt b nævnte bebyggelse højst opføres med 2 etager, og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m over terræn. ét (eksklusive Tinghus- parkeringen) ikke overstiger 110, og at højst 70 % af grundarealet bebygges, b) at ny bebyggelse mod Tinghus - parkeringen og Rosensgade opføres som sluttet bebyggelse i gadelinie med en husdybde på højst 12 m, og at denne bebyggelse mindst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og højst med 3 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 16 m over terræn, c) at ny bebyggelse mod Åbygade mindst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og højst med 3 etager med udnyttelig tagetage, d) at bebyggelse udover den i punkt b nævnte bebyggelse højst opføres med 1 etage, og at bygningshøjden ikke overstiger 4 m over terræn. e) at Tinghuset bevares med sine væsentlige ydre træk, f) at den eksisterende parkeringsplads (Tinghus -parkeringen) bevares som parkeringsplads eller park/torv. Området er omfattet af lokalplan nr

22 OMRÅDE 1.C OMRÅDE 1.C.14 ét ikke overstiger 150, og at højst 60 % af grundarealet bebygges, b) at ny bebyggelse langs Torvet, Rosensgade Banegårdsgade og Holsteinsgade opføres som sluttet bebyggelse i gadelinie med en husdybde på højst 12 m, og at denne bebyggelse mindst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og højst med 3 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 16 m over terræn, c) at yderligere bebyggelse udover den i punkt b nævnte bebyggelse højst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn. ét ikke overstiger 135, og at højst 50 % af grundarealet bebygges, b) at bebyggelsen langs Torvet og Rosensgade opføres som sluttet bebyggelse i gadelinie med en husdybde på højst 12 m, og at denne bebyggelse mindst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og højst med 3 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 16 m over terræn, c) at ny bebyggelsen langs Holsteinsgade og Tværgade opføres som sluttet bebyggelse i gadelinie med en husdybde på højst 12 m, og at denne bebyggelse opføres med mindst 1 etage med udnyttelig tagetage og højst 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn, d) at yderligere bebyggelse udover den i punkt b nævnte bebyggelse højst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn. Området er omfattet af lokalplan nr Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 7.

23 OMRÅDE 1.C OMRÅDE 1 C.16 ét ikke overstiger 110, og at højst 50 % af grundarealet bebygges, b) at ny bebyggelse langs Rosensgade opføres som sluttet bebyggelse i gadelinie med en husdybde på højst 12 m, og at denne bebyggelse mindst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og højst med 3 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 16 m over terræn, c) at ny bebyggelse vest for Raupachsgade højst må opføres med 1 etage med udnyttelig tagetage, d) at bebyggelse udover den i punkt b og c nævnte bebyggelse højst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn. ét ikke overstiger 90, og at højst 50 % af grundarealet bebygges, b) at ny bebyggelse langs Holsteinsgade opføres som sluttet bebyggelse i gadelinie med en husdybde på højst 12 m, og at denne bebyggelse mindst opføres med 1 etage med udnyttelig tagetage, og højst med 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn, c) at bebyggelse udover den i punkt b nævnte bebyggelse højst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn. Området øst for Raupachsgade er omfattet af Lokalplan nr Området er omfattet af lokalplan nr

24 OMRÅDE 1.C OMRÅDE 1.C.18 ét ikke overstiger 90, og at højst 50 % af grundarealet bebygges, b) at ny bebyggelse langs Holsteinsgade opføres som sluttet bebyggelse i gadelinie med en husdybde på højst 12 m, og at denne bebyggelse opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn, c) at bebyggelse udover den i punkt b nævnte bebyggelse højst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn. ét ikke overstiger 50, b) at ny bebyggelse opføres med højst 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn, Området er omfattet af lokalplan nr

25 OMRÅDE 1.C OMRÅDE 1.C.20 ét ikke overstiger 125, og at højst 60% af grundarealet bebygges, b) ny bebyggelse højst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn, ét ikke overstiger 90, og at højst 50 % af grundarealet bebygges, b) at ny bebyggelse højst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn, Området er omfattet af lokalplan nr

26 OMRÅDE 1.C OMRÅDE 1.C.22 ét ikke overstiger 150, og at højst 60 % af grundarealet bebygges, b) at ny bebyggelse mindst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 16 m over, c) Uanset foranstående kan de gamle siloer udnyttes og ombygges med en større højde over terræn, d) at yderligere bebyggelse udover den i punkt b nævnte bebyggelse højst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 16 m over terræn. ét ikke overstiger 90, og at højst 50 % af grundarealet bebygges, b) at ny bebyggelse højst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn.

27 26 OMRÅDE 1 C.23 OMRÅDE 1.C.24 a) at områdets anvendelse alene fastlægges til boligformål, b) at bebyggelsesprocenten for området under ét ikke overstiger 40, og at højst 33 % af grundarealet bebygges, c) at ny bebyggelse langs Banegårdsgade opføres i gadelinie i 2 etager uden udnyttelig tagetage, og at den øvrige bebyggelse opføres i højst 1 etage med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden for området ikke overstiger 8,5 over terræn. et ikke overstiger 60, og at højst 60% af den enkelte grund bebygges, b) at ny bebyggelse højst opføres i 1 etage og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m over terræn, c) eksisterende bebyggelse langs Banegårdsgade skal bevares, og der ikke indrettes nogen form for butik i bygningen. Området er omfattet af lokalplan nr En del af området er omfattet af lokalplan nr. 1064

28 OMRÅDE 1.C ét ikke overstiger 90, og at højst 50 % af grundarealet bebygges, b) at ny bebyggelse højst opføres med 2 etager, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terræn.

29 28 OMRÅDE 5.C.1 a) at ny bebyggelsesprocenten for området under ét ikke overstiger 70, b) at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager, og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m over terræn, bortset fra bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift, c) at bebyggelsen gives en udformning, der harmonerer med den omliggende bebyggelse, herunder ved materialevalg og farver. En del af området er omfattet af byplanvedtægt nr. 38, og en del af området er omfattet af lokalplan nr

30 29 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget som forslag af Odder Byråd den Elvin J. Hansen borgmester / Jesper Hjort kommunaldirektør Vedtaget endeligt af Odder Byråd den Elvin J. Hansen borgmester / Jesper Hjort kommunaldirektør

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen i Kolding Kommune, og består af 2 dele: Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål og indsatsområder

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009 Ryslinge Erhvervspark Rys.BE.5 FORSLAG Offentlighedsperiode Kommuneplantillægget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 25. januar 2011 til den 22. marts 2011. Indsigelser,

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde SE1 Erhvervsområde ved Godsbanevej i Herning 2. Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillægget til Herning Kommuneplan

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde OF12 og B16 Offentligt område ved Fuglsang Toft og Boligområde ved Fuglsang Sø 1. Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune Tillæg nr. 17 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd August 2005 Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune - udvidelse af et byggemarked i Overlund VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-4-03 Tillæg

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Oktober 2008 AFSNITSTITEL Hovedstruktur Kommuneplan Forord........ 3 Redegørelse Baggrund....... 4 Mål........ 5 Generel udvikling i detailhandlen... 6 Regionale

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020:

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020: TILLÆG 18 Baggrund og formål Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i tilknytning til lokalplan 10-012. Tillægget omfatter hele Østerportkarréen. Tillægget giver mulighed for at der

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. april 2016 Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej Tvedvej Tvedvej Avernakøvej Lokalplan 003.385 for et butiksområde ved Tvedvej Teknisk Forvaltning, september 2004 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, hvori byrådet fastsætter bestemmelser for

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde B8 og C7 For et område ved Holstebrovej og Ydunsvej i Tjørring Fremlagt 11. november 2009 til 6. januar 2010 (begge dage incl.) 1. Tillæg nr.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 17 Januar 2016 For en dagligvarebutik på Nørregade Natur og Udvikling 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej.

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde øst for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35681 By, Erhverv og Natur

Læs mere

Ejendom og arealer til salg

Ejendom og arealer til salg PostNord AB Ejendom og arealer til salg Allerød Kommune 50 meter fra Allerød St. 30 min. fra København City Allerød Kommune og PostNord Real Estate udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse

Læs mere

3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY

3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY 3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY 3.1 Centerby - Søllested DISTRIKT HØJREBY 47 Rammenr.: 359-1.C.1 Rammenavn: Lokalcenter i Søllested Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

P-hus på Sortebrødre Plads

P-hus på Sortebrødre Plads P-hus på Sortebrødre Plads Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

04 Vonsild. Trafikstruktur

04 Vonsild. Trafikstruktur Vonsild ligger som et selvstændigt byområde omgivet af åbent land. Kun erhvervsområder er ved Tankedalsvej og Sdr Ringvej knyttet til Kolding By. Boligbebyggelsen er samlet om lokalcentret nær kirken og

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder TÅRNBY KOMMUNE Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder ORIENTERING Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen herunder udviklingsmulighederne

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 7 Kommuneplan 2004

Tillæg nr. 7 Kommuneplan 2004 Tillæg nr. 7 Kommuneplan 2004 Danmarksgade Nørregade Enghaven Område 1.C23 Centerområde mellem Nørregade, Danmarksgade og Enghaven HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til forslaget til kommuneplantillæg Byrådet har

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 71 til Rammeområde 61.E1 og 61.E3 område udlagt til erhverv Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Endelig vedtaget den

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.004 for Østre Havn Den 26. marts 2012 er kommuneplantillæg 1.004 for en ændring

Læs mere

1.B.1 1.B.10 1.B.11 1.B.12 1.B.13 1.B.14 1.B.15 1.B.16 1.B.17 1.B.18 1.B.19 1.B.2 1.B.20 1.B.21 1.B.22 1.B.23 1.B.24 1.B.25 1.B.26 1.B.27 1.B.

1.B.1 1.B.10 1.B.11 1.B.12 1.B.13 1.B.14 1.B.15 1.B.16 1.B.17 1.B.18 1.B.19 1.B.2 1.B.20 1.B.21 1.B.22 1.B.23 1.B.24 1.B.25 1.B.26 1.B.27 1.B. 1.B.1 1.B.10 1.B.11 1.B.12 1.B.13 1.B.14 1.B.15 1.B.16 1.B.17 1.B.18 1.B.19 1.B.2 1.B.20 1.B.21 1.B.22 1.B.23 1.B.24 1.B.25 1.B.26 1.B.27 1.B.28 1.B.29 1.B.3 1.B.30 1.B.31 1.B.32 1.B.33 1.B.34 1.B.35 1.B.36

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup bymidte er i dag omfattet af i alt 7 byplanvedtægter.

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Tillæg nr. 12. Kommuneplan 2009. Centerområder omkring Rådhuset i Holstebro 01.C.22 og 01.C.23 01.C.23 01.C.22. Bisgårdgade HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 12. Kommuneplan 2009. Centerområder omkring Rådhuset i Holstebro 01.C.22 og 01.C.23 01.C.23 01.C.22. Bisgårdgade HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 12 Kommuneplan 2009 01.C.23 Bisgårdgade 01.C.22 Centerområder omkring Rådhuset i Holstebro 01.C.22 og 01.C.23 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Kommuneplantillægget

Læs mere

Bymiljø og detailhandel

Bymiljø og detailhandel Bymiljø og detailhandel Detailhandelen er afgørende for den måde bymiljøet fungerer på. Vore byer trues af konkurrencen fra regionens store handelscentre. Konkurrencen har Byrådet ingen indflydelse på,

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Vi vil en kommuneplan - vil du?

Vi vil en kommuneplan - vil du? Debatoplæg, marts 2013 Se hele forslaget til Kommuneplan 2013-2025 på: www.kommuneplan2013.odder.dk Revideret 12.03.2013 Odder Kommune Vi vil en kommuneplan - vil du? Odder Byråd Vi vil gerne høre din

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred I C H J N F A L K G B M D E Delområde 6 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-B) og landområder (C-N) 386 6 Delområde 6 - Byområder Jægerspris

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 til 3.C.03 Karréen Magasingården, Kerteminde juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07

Silkeborg Kommune. Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07 Silkeborg Kommune Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07 Centex?, 1. etape) INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS F OML OG INDHOLD.. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR &ET..

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere