DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. marts / MLP/HJL/NH PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA 2013 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 3 STANDARDISERING... 3 DIGITALISERINGSSTRATEGI... 3 DETTE PROJEKT PROJEKTBESKRIVELSE... 6 PROJEKTETS INDHOLD PROJEKTETS AFGRÆNSNING OG RELATIONER TIL ANDRE PROJEKTER LEVERANCER I PROJEKTET SUCCESKRITERIER PROJEKTETS TIDSPLAN OG MILEPÆLE PROJEKTORGANISATION PROJEKTORGANISERING PROJEKTØKONOMI VERSIONSSTYRING BILAG 1: INTERESSENTANALYSE BILAG 2: RISIKOANALYSE BILAG 3: KOMMUNIKATIONSPLAN

3 3 af FORMÅL Anvendelsen af digitale informationer om veje og trafik er stigende i både offentlig og privat sammenhæng. Det gælder både ved offentlige myndigheders planlægningsopgaver og ved erhvervslivets daglige ruteplanlægning, hvor der er brug for adgang til landsdækkende standardiserede vej- og trafikdata. Det ses også ved udbredelsen af navigationsenheder i personbiler og erhvervstransporter, ved udbredelsen af stedbestemt lokalitet på mobile platforme og endelig på den stigende anvendelse af tablets i felten. STANDARDISERING På alle punkter er det vigtigt, at vej- og trafikdata er nøjagtige og ajourførte. Dette behov kan imødekommes ved etablering af en national digital service, hvorigennem den offentlige sektor og det private erhvervsliv kan hente standardiserede vej- og trafikdata. Standardiseringen er en forudsætning for en eventuel fremtidig implementering af en sådan service (jf. fx Digitalt Vejnet 1 ). Endvidere vil adgang til standardiserede data give mulighed for mere effektiv offentlig administration og en mere konkurrencedygtig transportsektor. DIGITALISERINGSSTRATEGI Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi forudsætter at data i langt højere grad end i dag kan udveksles på tværs i hele den offentlige sektor og den private sektor. Dette forudsætter også, at der er defineret standarder for data og at disse standarder er velkendte, samt at der er fastlagt standarder for hvordan data kan udveksles. For vejdatas vedkommende er det særlig vigtigt med fastlagte og kommunikerede standarder for vejreferencesystemet 2, som er det grundlæggende element for al registrering af egenskaber om vejene og den trafik som kører på vejene. Tilknytning af opdateret geometri til vejreferencesystemet er en forudsætning for at data i praksis kan anvendes i relation til digitale kort og dermed opnå bred anvendelse. Grunddata er et fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Grunddata er de data som bruges igen og igen på tværs af hele den offentlige sektor. Grunddata skal opdateres et sted og skal let og sikkert kunne genanvendes af alle myndigheder. Visse data for vej og trafik forventes at blive en del af de data, som betegnes grunddata. Geodatastyrelsen har derfor i samarbejde med Vejdirektoratet, Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter og KL gennemført et projekt om grunddata på vejområdet. Resultatet af dette arbejde blev behandlet på møde i Samordningsudvalget vedrørende Infrastruktur for geografisk information den 6. februar Samordningsudvalget besluttede ifølge udkast til referat at: Tilslutte sig at FOT-vejmidte er det geografiske grundlag for grunddata på vejområdet. Anbefale at den foreslåede referencemodel implementeres, så der etableres en stabil nøgle til det geografiske vejnet. 1 Se: 2 Ved vejreferencesystemet forstås et system til at referere steder på vejnettet ved hjælp af vejid (vejnummer og forgreningsnummer) og kilometrering / stationering. 3

4 4 af 24 Opfordre GST og vejmyndighederne, VD og KL, til at indlede drøftelser om en finansierings- og dataansvarsmodel for referencemodellen med de nødvendige supplerende undersøgelser og afklaringer. Orientere Grunddatabestyrelsen om denne opfordring til GST, VD og KL om at indlede drøftelser om en finansierings- og dataansvarsmodel. Orientere Grunddatabestyrelsen om, at MBBL er indstillet på at implementere den nye vejreferencemodel i delaftale 2 (adresseprogrammet), når denne er operationel og kan indpasses i delprogrammet, herunder for så vidt angår tidsplan, finansiering og øvrige ressourcer. MBBL bidrager til belysning af disse forhold, hvorefter beslutning træffes i styregruppen for delaftalen. Nærværende standardiseringsprojekt vil være tæt koordineret med et evt. projekt om videre arbejde med grunddata på vejområdet. DETTE PROJEKT Projektet, som er beskrevet i dette notat, tager udgangspunkt i nogle af de mest umiddelbare data, der er nødvendige for at kunne registrere, udveksle og bredt anvende data bl.a. til transportformål. Fælles standarder vil betyde, at dataejerne vil kunne opnå bedre samspil mellem it-løsninger. En større konkurrence blandt leverandørerne om systemernes faciliteter vil resultere i billigere udvikling. Fordelene kommer i takt med, at standarden anvendes i praksis fx ved udvikling af systemer og når data kan stilles til rådighed på standardiseret form via en platform som nævnt nedenfor. Ved en standard forstås i dette projekt en teknisk specifikation for elementer i et referencesystem, for egenskabsdata (attributter) og for interfaces for udveksling. Standarderne for de enkelte elementer skal være godkendt af projektets styregruppe. I projektet behandles standarder med henblik på brug i forbindelse med digitale informationer om veje og trafik i Danmark. Projektet vil tilstræbe at koordinere med tilsvarende initiativer fx ISO, Dansk Standard og EU standardisering. Men der vil ikke i projektet blive søgt godkendelse herfra. Målgruppen for den standard, der udarbejdes, er de interessenter, som identificeres i den interessentanalyse, som udarbejdes i forbindelse med denne projektplan, se bilag 1. Standarden sendes i høring blandt interessenterne. Dette projekt er en fortsættelse af det standardiseringsarbejde, som blev udført i 2012 i Vejdirektoratet. Projektet vil derfor bygge videre på resultaterne, som blev vedtaget af projektets styregruppe i december Et af de væsentligste resultater af standardiseringsarbejdet i 2012 er fastlæggelse af en begrebsmodel og beskrivelse af referencesystem. Der er medtaget enkelte attributdata for at afprøve metoden. Resultaterne kan sammenfattes i følgende hovedpunkter: Referencesystem, dvs. principper for identifikation af veje, stedfæstelse af attributter og andre data til disse veje og beskrivelse af vejenes geometri. Denne del af standarden er afgørende, 4

5 5 af 24 da referencesystemet er det skelet, som alle efterfølgende attributter skal bindes sammen med. Attributter som er nævnt nedenfor. Der er tale om et udvalg blandt mange relevante data om vejnet og trafik. De nævnte data er medtaget som eksempler på relevante data om vej- og trafikforhold med evt. mulighed for senere udbygning. Det er kendetegnende for de udvalgte attributter, at der er stor interesse for at få dem gjort tilgængelige på landsplan, og at de kan findes frem med rimelige omkostninger. Oplysning om ruter og forskellige restriktioner på vejnettet er særligt efterspurgte af transporterhvervet. Data om trafik og trafikuheld indgår i mange forskellige typer af analyser. o o o Data om Rutenummererede veje og restriktioner som fx Tungvognsnettet, Farligt gods, Modulvogntog og Frihøjder. Udvalgte trafiktal, dvs. årsdøgntrafik, julidøgntrafik, hverdagsdøgntrafik og ækvivalent 10 t akseltryk (Æ10). Udvalgte historiske data om trafikuheld. Standarden vedrører de trafikuheld og data, som Vejdirektoratet registrerer som led i den officielle uheldsstatistik. Tekniske specifikationer af snitflader for udveksling af data mellem vejforvaltningssystemerne og FOT og for udstilling af data til tredjepart. 5

6 6 af PROJEKTBESKRIVELSE Vejdirektoratet afsluttede i 2011 et forprojekt om Digitalt Vejnet, som har vist, at de meget omfattende, eksisterende data om veje og trafik teknisk kan nyttiggøres bedre, hvis der etableres en platform til udveksling standardiserede data. Dette kræver, at der etableres en standard for de elementer, der er nødvendige for at etablere denne platform. Det vil endvidere være et væsentligt fundament for at kunne tilbyde såkaldte autoritative grunddata fra vejsektoren til hele den offentlige sektor, jvf. Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Som nævnt ovenfor er der i gang sat et arbejde omkring grunddata for vejområdet. Det foreløbige resultat af dette arbejde er nævnt ovenfor. PROJEKTETS INDHOLD Projektet har fokus på standarder, der vil medvirke til at skabe en sammenhængende digital infrastruktur for vejsektoren på tværs af aktører i et omfang som nævnt nedenfor. Projektet skal arbejde for at der er kendskab og opbakning til standarden blandt både offentlige og private aktører. Der nedsættes en styregruppe med udgangspunkt i den styregruppe, der var for standardiseringsprojektet i 2012, med repræsentanter for de væsentligste bidragsydere. Projektet vil være tæt koordineret med et evt. projekt om videre arbejde med grunddata på vejområdet. For at undgå, at projektet bliver stort og omkostningskrævende, tages der udgangspunkt i tidligere standardiseringsaktiviteter og eksisterende standarder hvor det er muligt. Projektet identificerer områder, hvor der kan være tale om væsentlige ekstra omkostninger ved at implementere de anbefalede standarder. Projektet består grundlæggende af følgende aktiviteter: Model for governance: Fastlægges en egentlig model for governance som omhandler den ledelsesmæssige forankring af standardisering på vejsektorområdet med tilhørende politikker, vejledninger og processer vedr. standardisering. Udarbejdelse af standarder på følgende områder: Standard om forgreninger og nummereringen af disse. En gruppe under Vejdirektoratet har tidligere arbejdet med en fælles dansk standard for identifikation af forgreninger. Standardisering, der harmoniserer begreber anvendt i både FOT, CVF og CPR. Eksempler: vejstatus / vejklasse, vejtype / trafikart, vejnavn / vejbetegnelse, vejbredde, vejbestyrelse / vejmyndighed m.fl. 6

7 7 af 24 Beskrivelsen af standard for attributter bør udbygges med først UML beskrivelser og herefter egentlige beskrivelser i XML. Når metodikken er fastlagt revideres eksisterende beskrivelser og yderligere tilføjes, fx stednavne. Tinglysningen er blevet digitaliseret. I den forbindelse bør overvejes tilknytning til vejnettet til brug fx i forbindelse med naboretssager. Standard for historik og kvalitet (metadata) specificeres yderligere. Igangværende projekter, som overvejes til standardiseringsarbejdet på et senere tidspunkt: Klassificering af lastbiler over / under 12 tons ud fra arbejdet med kørselsafgifter. Køretøjsklasser (NorSIKT, Nordisk System for Intelligent Klassificering af Trafik), som med tiden vil kunne give input til arbejdet med standarder. Der arbejdes i Vejdirektoratet med definitionerne af trafiktal (fx årsdøgntrafik), som også med tiden vil kunne give input til arbejdet med standarder. Autoritative grunddata på vejområdet Standarden skal i øvrigt tilrettes i overensstemmelse med det endelige resultat af arbejdet med autoritative grunddata, herunder mekanismer til kobling af data mellem forskellige systemer. I første omgang tilrettes Standard 2012 i overensstemmelse med beslutningen på Samordningsudvalgets møde den 6. februar

8 8 af PROJEKTETS AFGRÆNSNING OG RELATIONER TIL ANDRE PROJEKTER Afgrænsningen betyder, at projektet ikke omfatter følgende: Etablering af it-systemer eller datagrundlag. Arbejdet med at fastlægge autoritative grunddata på vejområdet. Udarbejdelse af oplæg til lovgivning, cirkulærer eller til sanktioner for ikke at overholde standarderne. Standardiseringen forudses som udgangspunkt at ske ved frivillige aftaler og konsensus. Arbejdet vil blive koordineret med: Et evt. projekt om videre arbejde med grunddata på vejområdet. Et sådant projekt vil i givet fald blive initieret af Grunddatabestyrelsen. Vejforvaltningssystemerne vejman.dk og RoSy. Vejdirektoratets IT-strategier, herunder ITS system arkitektur og datastrategi. Arbejdet med implementering af Handlingsplan for implementering af Vejdirektoratets strategi for trafikdata hvad angår stedfæstelse, herunder den rolle som Datex II vil spille i standardiseringen. Projektet er i øvrigt tilpasset intentionerne i den Fælles offentlige Digitaliseringsstrategi og i INSPIRE. Projektet er opmærksomt på det arbejde med datamodeller, der foregår i regi af digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med autoritative grunddata 3. Projektet vil følge, om der fremkommer bidrag på vejområdet, som kan være relevant for nærværende standardiseringsarbejde. Arbejdet med standardisering retter sig bredt mod anvendelser på vejområdet, i den offentlige sektor generelt og den private sektor. Hvor det er hensigtsmæssigt, vil anbefalingerne lægge sig op ad eksisterende de facto standarder. Det er intentionen, at forslag om standarder på ét område ikke må medføre en uhensigtsmæssig påvirkning af arbejdet på områder, hvor data alene anvendes i den enkelte vejmyndighed. 3 Se: 8

9 9 af LEVERANCER I PROJEKTET Leverancerne i projektet er følgende: Samarbejdsstruktur for udarbejdelse af standarder for digitale informationer om veje og trafik og oplæg til fremtidig governance struktur. Standarder for vejreferencesystem, udveksling af data og udvalgte attributdata. Standarderne er koordineret med eksisterende standardiseringsaktiviteter i nødvendigt omfang, herunder på ITS området og indenfor vejforvaltningssystemer. Kommunikation af projektets resultater til interessenter. Rammer og skabeloner for dokumentation af standarder for digitale informationer om veje og trafik. Høring blandt interessenterne og til rettelse af Standarden så den afspejler høringssvarene mest muligt. 9

10 10 af SUCCESKRITERIER Projektets succeskriterium er følgende: Der er etableret en samarbejdsstruktur / styregruppe baseret på de erfaringer fra arbejdet i Styregruppen har godkendt projektplanen, herunder det konkrete indhold i standardiseringsprojekt Standarder for vejreferencesystem, for udveksling af data og for attributdata, der er omfattet af projektplanen, er udarbejdet og har været i høring. Styregruppen har vedtaget de nævnte standarder. Standarderne er kommunikeret til interessenterne. 10

11 11 af PROJEKTETS TIDSPLAN OG MILEPÆLE Projektet gennemføres i kalenderåret Der udarbejdes efterfølgende en detaljeret tidsplan til godkendelse i styregruppen. Projektets hovedmilepæle er: Vedtagelse af projektplan, 1. kvartal 2013 Høring blandt interessenter, efteråret 2013 Vedtagelse i styregruppen, december

12 12 af PROJEKTORGANISATION Der etableres en styregruppe, som afspejler de parter, der er de primære interessenter i projektet og som efterfølgende skal sikre udbredelsen af standarderne i vejsektoren. A. Formandskab i Vejdirektoratet. B. Deltagelse fra berørte parter i og underfor Vejdirektoratet: 1. Vejdirektoratet Ressourcedivisionen Driftsdivisionen Planlægningsdivisionen Anlægsdivisionen 2. KL og kommunerne 3. FOTdanmark 4. Geodatastyrelsen 5. Leverandører af vejforvaltningssystemer. PROJEKTORGANISERING Projektejer: Afdelingsleder Eric thor Straten Projektejeren har ansvar for slutproduktet. Projektleder: Chefkonsulent Hans Jørgen Larsen Projektlederen er ansvarlig for udarbejdelse af projektplan, planlægning og styring af projektet samt at budget og tidsplan overholdes. Projektejer og projektleder er i fællesskab ansvarlige for at udøve en nødvendig og tilstrækkelig ledelse af projektet samt forestå kommunikation heraf. Projektdeltagere: Projektet gennemføres af Vejdirektoratet i samarbejde med KL og de kommunale vejbestyrelser, FOT m.fl.. a. Projektgruppe Medarbejdere fra Vejdirektoratet. b. Specialister a. Der udpeges faglige personer hos vejbestyrelser, leverandører af vejforvaltningssystemer, FOT m.fl. som projektgruppen kan tage kontakt til. 12

13 13 af 24 b. Tilknytning af konsulentassistance på udvalgte områder. c. Interessenter. For at fremme forankring og den senere anvendelse af standarderne er det vigtigt, at der er almindelig tilslutning til disse i vejsektoren. Efter godkendelse i styregruppen kommunikeres standarderne derfor til interessenterne. Planlægning, gennemførelse og opfølgning på projektets processer sker i samarbejde mellem projektlederen og projektdeltagere til fremme af kvalitet og synergi. 13

14 14 af PROJEKTØKONOMI Det forventes, at styregruppen afholder 5-6 møder i Projektgruppen afholder møder efter behov. Det forudsættes at mødedeltagelse mv. i projektet finansieres af deltagernes organisationer. Vejdirektoratet finansierer nødvendig ekstern bistand. VERSIONSSTYRING Revision Kort beskrivelse af revision Udført af Godkendt af Dato Version 0.1 Første udgave MLP Version 0.2 Anden udgave HJL / NH Version 0.3 Bilag tilføjet MLP Version 1.0 Tilrettet efter møde i styregruppen NH Styregruppen

15 15 af 24 BILAG 1: INTERESSENTANALYSE Projekt Projektleder Dato Standardisering HJL 19. februar 2013 Interne interessenter i VD: Interessent Vigtighed af interessent. Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet. Opgavestiller 8 Overholdelse af resultatmål. (VD s direktion) Forberedende arbejde til evt. digitalt vejnet. Forberedende arbejde til evt. road pricing. Forberedende arbejde til grunddata. Styregruppen (opgavestiller) 10 Projektet følger projektplanen og lever op til resultatmål. Projektet leverer gode og brugbare standarder. Godt samspil med grunddata projektet. Inddragelse af interessenter gennem høring. Projektgruppen 10 Godt samarbejde med øvrige projekter, særligt grunddataprojektet. Vigtige diskussioner og beslutninger tages i grunddataprojektet og kan genbruges her. Videreførelse af Digitalt Vejnet arbejdet og mulighed for evt. hurtigt at komme i gang med det arbejde igen. Projektejer (Eric thor Straten) 10 Overholdelse af resultatmål. Afklaring og enighed i VD om data og referencesystem. Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet. Resultatmål kan ikke overholdes. Dårlig kommunikation. Svært at videre formidle projektet. Projektet kan ikke levere de forventede standarder. Manglende opbakning bl. samarbejdsparter. Der kan ikke opnås enighed om standarderne. Projektplanen må revideres som følge af øvrige projekter. Resultatmål overholdes ikke. Manglende opbakning bl. samarbejdsparter. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position. Håndtering af interessenten. Finansierer projektet. Løbende orientering af direktionen. Repræsenterer de væsentlige interessenter og bidragydere. Løbende afholdelse af styregruppemøder hvor styregruppen orienteres om projektets fremdrift. Udførende i projektet. Projektgruppemøder afholdes så ofte det er nødvendigt. Formand for styregruppen samt holdes løbende orienteret om projektet. 15

16 16 af 24 Interessent Vigtighed af interessent. Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet. Godt samarbejde med grunddataprojektet. Følgegruppen 8 Afklaring og enighed i VD om data og referencesystem. Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet. Der kan ikke opnås enighed om standarderne. Behov for tilretning i forhold til standarden. CVF 8 Styrkelse af CVF/CVF bliver mere brugt. Bedre samspil med andre systemer. Vejman.dk 8 Enighed om referencesystemet. Kommunerne arbejder mere ensartet. Lettere samspil ml. vejman.dk data og andre systemer. Andre afdelinger 4 Ensartede data og let- i VD tere adgang til data. Nemmere overlevering af data fra anlæg til drift. Behov for ændringer /nyudvikling. Data/referencesystem bliver ikke som ønsket. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position. Håndtering af interessenten. Løbende afholdelse af følgegruppemøder. Repræsenteret i styregruppen og følgegruppen. Repræsenteret i styregruppen og følgegruppen. Løbende orientering om projektet via følgegruppen. Eksterne interessenter: Interessent Vigtighed af interessent Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet KL 9 Effektivisering af kommunernes arbejdsgange. Ens data i alle kommunerne. Samspil med grunddataprojektet. Kommunerne 8 Effektivisering af arbejdsgange. Ens data i alle kommuner. Lettere adgang til andres data. Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet Kommunerne arbejder på mange forskellige måder. Uenighed i kommunerne. Kommunerne følger ikke standarderne. Skal ændre arbejdsmetoder. Kan opleve øget ressourceforbrug den første tid. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position Håndtering af interessenten Deltager i styregruppen. Kommunerne har en repræsentant i styregruppen. Kommunerne orienteres om de standarder som projek- 16

17 17 af 24 Interessent Vigtighed af interessent Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet Bedre samspil ml data. Lettere at komme i gang med grunddata. FOT 9 Samspil ml. FOT og data/referencesystem. Afklaring af attributdata. Afklaring af vejreference. Ministerier og styrelser Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet Medfører behov for ændringer i FOT specifikationen. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position Håndtering af interessenten tet udarbejder. Deltager i styregruppen. Finansministeriet Digitaliseringsstyrelsen (herunder Grunddatabestyrelsen) Løbende kontakt til Grunddataprojektet i Digitaliseringsstyrelsen. Skatteministeriet - Skat Transportministeriet Transportministeriet - Trafikstyrelsen 7 Understøtter Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Understøtter grunddata arbejdet. Effektivisering af dataindsamling og arbejdsgange. Kørselsafgifter for lastbiler. Kørselsafgifter for personbiler. 5 Kan evt. benytte standardiserede data i GPS lastbilprojektet. Kørselsafgifter for personbiler. 5 Ensartede data på vej og trafik området. Understøtter arbejdet om grunddata på vejområdet. Lettere at komme i gang med et evt. grundlag for road pricing. 5 Ensartede data på vej og trafikområdet. 17

18 18 af 24 Interessent Samlet vurdering af interessentens bidrag/position Håndtering af interessenten Transportministeriet - Bane Danmark Justitsministeriet Færdselssikkerhedskommissionen Justitsministeriet - Rigspolitiet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) Miljøministeriet - GST Miljøministeriet - INSPIRE Orienteres indirekte gennem GST s deltagelse i styregruppen. Forsvarsministeriet - Beredskabsstyrelsen Vigtighed af interessent Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet 3 Ensartede data på vej og trafik området. 5 Digitalt hastighedskort. 2 Standardiserede vej og trafik data kan bidrage til projekt om indsamling af data til Den nationale operative stab. 7 Skal bruge vejdata ifm. adresser. Sammenhæng ml. adresse grunddata og vej grunddata. 8 Uddybning af grunddata arbejdet. Bedre data til kortformål. 5 Entydig identifikation af veje i DK. 2 Standardiserede vej og trafik data kan bidrage til projekt om indsamling af data til Den nationale operative stab. Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet Data for jernbaner er ikke med i projektet. Projektet kan tydeliggøre forskellige synspunkter ml. VD og MBBL. Projektet kan tydeliggøre forskellige synspunkter ml. VD og GST. Andre lande har andre standarder. Løbende kontakt. Deltager i styregruppen. Undervisningsinstitutioner Aalborg Universitet 4 Standardiserede data kan lette dataindsamling til forskning. DTU 4 Standardiserede data kan lette dataindsam- 18

19 19 af 24 Interessent Danmarks Miljøundersøgelser (Århus uni) Vigtighed af interessent Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet ling til forskning. Fordel for arbejdet med landstrafikmodellen. 4 Standardiserede data kan lette dataindsamling til miljøundersøgelser. Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet Samlet vurdering af interessentens bidrag/position Håndtering af interessenten Leverandører Grontmij / RoSy 9 Sikkerhed for data og referencesystem. Mere sikkert at nyudvikle. Navteq / Tomtota/referencesystem. 3 Ensartede da- Nemmere adgang til ensartede data. Ændringer / nyudvikling i RoSy. Kræver større ændringer i deres løsninger. Der afholdes løbende møder med Grontmij s. Interesseorganisationer Dansk Transport og Logistik 3 Bedre data til rådighed til fordel for transporterhvervet. DI 3 Bedre data til rådighed til fordel for transporterhvervet. FDM 3 Bedre data til rådighed til fordel for bilisterne. ITS Danmark 5 Understøtter arbejdet med ITS. Understøtter et evt. fremtidigt digitalt vejnet. Standardarbejdet tager tid - ITS ønsker hurtig løsning. af projektet Geoforum 2 Standardiserede data. Kollektiv trafik (Movia og andre) 3 Bedre data til rådighed til fordel for den kollektive trafik. 19

20 20 af 24 BILAG 2: RISIKOANALYSE Projekt Projektleder Dato Standardisering HJL 19. februar 2013 Hvad kan gå galt / godt? 1. Tidsplanen kan ikke overholdes. 2. Grundlaget for projektet (usikkerhed omkring konceptet). 3. Budgettet kan ikke overholdes. Konsekvens for projektet (1-5) Sandsynlighed i projektet (1-5) Risikotal (konsekvens x sandsynlighed) Handlinger Løbende justering tidsplanen Løbende afklaring med styregruppen Realistisk budget er udarbejdet. Forebyggende Afbødende Ansvarlig Revidering af HJL tidsplanen. Løbende revision af budgettet. Projektgruppen HJL 4. Der er ikke ressourcer (fagligt og tidsmæssigt) nok i projektgruppen til arbejdet. 5. Usikkerhed om styregruppen: Møder må aflyses / udsættes. 6. Styregruppen kan ikke opnå enighed. 7. Specialister kan ikke findes / har ikke tid til at bidrage. 8. Manglende opbakning til projektet i VD s DIR. 9. Opbakning til projektet i KL mangler / forsvinder Projektplanen er afstemt efter de ressourcer som er til rådighed Møder indkaldes i god tid Der afsættes god tid på styregruppemøderne til diskussion. Grundig forberedelse før møderne Der tages kontakt til personerne i god tid. Forventningen til hvad der kan leveres må nedjusteres. Mødetidspunkter uden for normal arbejdstid. Ekstra styregruppemøder afholdes EtS HJL MLP/EtS EtS Projektgruppen KL deltager i styregruppen. Ekstra møder med KL afholdes. KL s repræsentant i styregruppen 10. Manglende En kommunal re- Udvidet kommu- Kommu- 20

21 21 af 24 Hvad kan gå galt / godt? opbakning i kommunerne. 11. Opbakning til projektet hos andre vigtige interessenter mangler / forsvinder. 12. Projektet er tæt knyttet grunddata projektet på vejområdet. Konsekvens for projektet (1-5) Sandsynlighed i projektet (1-5) Risikotal (konsekvens x sandsynlighed) Handlinger De vigtigste interessenter deltager i styregruppen Tæt koordinering og samarbejde med grunddata projektet Der afsættes god tid til at opnå enighed. Forebyggende Afbødende Ansvarlig præsentant deltager i styregruppen. nikation om projektet til kommunerne. nernes repræsentant i styregruppen EtS + projektgruppen Gøre antagelser om resultatet af grunddata projektet for at undgå forsinkelse af standardiseringsprojektet. Projektgruppen Usikkerhed om hvad og hvornår der sker noget i grunddata projektet. 13. Manglende enighed i følgegruppen. Projektgruppen Udregning af risikograd Sandsynlighed: Næsten sikkert Sandsynligt Muligt Sjældent Usandsynligt Konsekvens: Ubetydeligt Mindre Moderat Større Katastrofalt Risikograd: Mindre Moderat Høj Kritisk Vurdering af konsekvens - Richterskala 0-5 fra projekthåndbogen: Er der tale om en mindre rystelse i projektet, der skaber irritation, er det 1. Er der tale om væsentlige rystelser og forsinkelser, der nødvendiggør en revision af plan og budget, er det 3. Endelig kan hændelsen være så alvorlig, at den hindrer projektgennemførelsen, og konsekvensen er lukning Dette er en 5. 21

22 22 af 24 BILAG 3: KOMMUNIKATIONSPLAN Strategi for hvordan og hvornår der skal kommunikeres til relevante interessenter i projektet. Projekt Projektleder Dato Standardisering HJL 19. februar 2013 Interne interessenter: Interessent Vigtighed af interessent Styregruppen 10 Hvordan arbejdet i projektet skrider frem Opgavestiller -VD s direktion Projektejer Eric thor Straten CVF + vejman.dk Budskab Medie Succeskriterier Timing Ansva rlig 9 Hvad der sker i projektet At der arbejdes for at opfylde resultatmål 9 Hvad der sker i projektet 8 Standardiseringen vil understøtte CVF og vejman.dk Følgegruppen 8 Orientering om Standardiseringsarbejdet. Give input til Standardiserigsarbejdet. Orientering på styregruppemøder Notater til møder i direktionen Deltager i styregruppen Formøder før styregruppemøder Løbende orientering om arbejdet Deltager i styregruppen Deltager evt. i ekspertgruppe Orientering på møder At få de ønskede personer til at deltage aktivt i styregruppen At DIR er orienteret om projektet At der kommunikeres om projektet så DIR forstår At EtS gennem hele forløbet er orienteret om hvad der sker i projektet At der er enighed om standarderne At de udarbejdede standarder bliver brugt At alle relevante afdelinger i VD er informeret om arbejdet. Øvrige VD 2 Orientering om stan- Nyhed på VD+ At de udarbejdede ML NH/ HJL CH T NH/ HJL NH/ HJL NH/ HJL /ML P 22

23 23 af 24 Interessent Specialist gruppen / fagfolk Vigtighed af interessent Budskab Medie Succeskriterier Timing Ansva rlig dardiseringsarbejdet standarder bliver brugt P Der afholdes løbende møder 8 De skal bidrage med deres viden til projektet At få bidrag til arbejdet NH/ HJL /ML P Eksterne interessenter: Interessent Vigtighed af interessent KL 8 Det er vigtigt at kommunerne kan se fordelene ved standardisering af data Budskab Medie Succeskriterier Timing Ansva rlig Det er vigtigt at kommunerne bruger standarderne Deltager i styregruppen At der er enighed om standarderne At udbrede kendskabet til standardiseringsarbejdet At de udarbejdede standarder bliver brugt NH/ HJL Kommunerne 6 Det er vigtigt at kommunerne kan se fordelene ved standardisering af data Det er vigtigt at kommunerne bruger standarderne FOT 8 Standardiseringen vil understøtte FOT og grunddata Ministerier og styrelser 5 Orientering om standardiseringsarbejdet Artikler i fagtidsskrift Oplæg på seminarer Deltager i styregruppen At udbrede kendskabet til standardiseringsarbejdet At de udarbejdede standarder bliver brugt At der er enighed om standarderne At udbrede kendskabet til standardiseringsar- NH/ HJL NH/ HJL ML P 23

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

Standardiseringsprojektet 2015 Projektplan

Standardiseringsprojektet 2015 Projektplan Dato 14. april 2015 Sagsbehandler MPA Mail Telefon Dokument Dd115/00132-3 Side xxx1 Standardiseringsprojektet 2015 Projektplan Læsevejledning Dette dokument er projektets hoveddokument. Dokumentet er en

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22 På vej mod et Digitalt Vejnet FOT årsmøde 2010-04-22 En grøn transportpolitik januar 2009 Pulje til nye teknologiske muligheder (ITS) Forundersøgelser vedr. etablering af et Digitalt Vejnet, som kan forbedre

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3.0.202 0/0874-33 Hans Jørgen Larsen hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET SAMMENFATNING Niels Juels Gade 3 022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Betydningen for transportbranchen Herning den 7. april 2011

Betydningen for transportbranchen Herning den 7. april 2011 Digitalt Vejnet - et forprojekt Betydningen for transportbranchen Herning den 7. april 2011 Nils Holm Projektleder nh@vd.dk Beslutning om forprojekt Tanken om et digitalt vejnet har bl.a. sin rod i Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. december 2011 11/13063-7 Nils Holm, Hans Jørgen Larsen nh@vd.dk, hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT Niels Juels Gade 13

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT MARIA KJÆR JEPSEN - MEDIEGRAFIKER ELEV 4 INDLEDNING 5-13 SAMMENFATNING Tre scenarier for realisering af Digitalt Vejnet Scenarieoverblik Høringssvar

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 INDLEDNING Vejdirektoratet siden sidst Nyt i vejman.dk siden sidst På vej i vejman.dk Den lidt længere bane Konvertering af data Brugerundersøgelse 2012

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Formål med delaftale 3 Etablering af et fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb Sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata Udgangspunkt

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

SydKort. Projekt vedr. kommunernes muligheder for opdatering af vejmidter i FOT2007. Projekt for GeoDanmark gennemført januar 2014 - marts 2015

SydKort. Projekt vedr. kommunernes muligheder for opdatering af vejmidter i FOT2007. Projekt for GeoDanmark gennemført januar 2014 - marts 2015 Projekt vedr. kommunernes muligheder for opdatering af vejmidter i FOT2007 Projekt for GeoDanmark gennemført januar 2014 - marts 2015 1 Indledning I januar 2014 igangsatte bestyrelsen for GeoDanmark (dengang

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Opdatering af model for Hovedstadsregionen

Opdatering af model for Hovedstadsregionen Opdatering af model for Hovedstadsregionen Christian Overgård Hansen Center for Trafik and Transport (CTT), DTU coh@ctt.dtu.dk Trafikdage på AUC 22-23.8.2005 Copyright CTT 2005 Disposition Baggrund Formål

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 årsmøde 2012 Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 Det er mig en stor glæde igen at kunne byde alle velkommen til vejman.dk årsmøde. Ved årsmødet i 2011 var langt de fleste vejman.dk kommuner gået i drift

Læs mere

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere