DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. marts / MLP/HJL/NH PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA 2013 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 3 STANDARDISERING... 3 DIGITALISERINGSSTRATEGI... 3 DETTE PROJEKT PROJEKTBESKRIVELSE... 6 PROJEKTETS INDHOLD PROJEKTETS AFGRÆNSNING OG RELATIONER TIL ANDRE PROJEKTER LEVERANCER I PROJEKTET SUCCESKRITERIER PROJEKTETS TIDSPLAN OG MILEPÆLE PROJEKTORGANISATION PROJEKTORGANISERING PROJEKTØKONOMI VERSIONSSTYRING BILAG 1: INTERESSENTANALYSE BILAG 2: RISIKOANALYSE BILAG 3: KOMMUNIKATIONSPLAN

3 3 af FORMÅL Anvendelsen af digitale informationer om veje og trafik er stigende i både offentlig og privat sammenhæng. Det gælder både ved offentlige myndigheders planlægningsopgaver og ved erhvervslivets daglige ruteplanlægning, hvor der er brug for adgang til landsdækkende standardiserede vej- og trafikdata. Det ses også ved udbredelsen af navigationsenheder i personbiler og erhvervstransporter, ved udbredelsen af stedbestemt lokalitet på mobile platforme og endelig på den stigende anvendelse af tablets i felten. STANDARDISERING På alle punkter er det vigtigt, at vej- og trafikdata er nøjagtige og ajourførte. Dette behov kan imødekommes ved etablering af en national digital service, hvorigennem den offentlige sektor og det private erhvervsliv kan hente standardiserede vej- og trafikdata. Standardiseringen er en forudsætning for en eventuel fremtidig implementering af en sådan service (jf. fx Digitalt Vejnet 1 ). Endvidere vil adgang til standardiserede data give mulighed for mere effektiv offentlig administration og en mere konkurrencedygtig transportsektor. DIGITALISERINGSSTRATEGI Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi forudsætter at data i langt højere grad end i dag kan udveksles på tværs i hele den offentlige sektor og den private sektor. Dette forudsætter også, at der er defineret standarder for data og at disse standarder er velkendte, samt at der er fastlagt standarder for hvordan data kan udveksles. For vejdatas vedkommende er det særlig vigtigt med fastlagte og kommunikerede standarder for vejreferencesystemet 2, som er det grundlæggende element for al registrering af egenskaber om vejene og den trafik som kører på vejene. Tilknytning af opdateret geometri til vejreferencesystemet er en forudsætning for at data i praksis kan anvendes i relation til digitale kort og dermed opnå bred anvendelse. Grunddata er et fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Grunddata er de data som bruges igen og igen på tværs af hele den offentlige sektor. Grunddata skal opdateres et sted og skal let og sikkert kunne genanvendes af alle myndigheder. Visse data for vej og trafik forventes at blive en del af de data, som betegnes grunddata. Geodatastyrelsen har derfor i samarbejde med Vejdirektoratet, Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter og KL gennemført et projekt om grunddata på vejområdet. Resultatet af dette arbejde blev behandlet på møde i Samordningsudvalget vedrørende Infrastruktur for geografisk information den 6. februar Samordningsudvalget besluttede ifølge udkast til referat at: Tilslutte sig at FOT-vejmidte er det geografiske grundlag for grunddata på vejområdet. Anbefale at den foreslåede referencemodel implementeres, så der etableres en stabil nøgle til det geografiske vejnet. 1 Se: 2 Ved vejreferencesystemet forstås et system til at referere steder på vejnettet ved hjælp af vejid (vejnummer og forgreningsnummer) og kilometrering / stationering. 3

4 4 af 24 Opfordre GST og vejmyndighederne, VD og KL, til at indlede drøftelser om en finansierings- og dataansvarsmodel for referencemodellen med de nødvendige supplerende undersøgelser og afklaringer. Orientere Grunddatabestyrelsen om denne opfordring til GST, VD og KL om at indlede drøftelser om en finansierings- og dataansvarsmodel. Orientere Grunddatabestyrelsen om, at MBBL er indstillet på at implementere den nye vejreferencemodel i delaftale 2 (adresseprogrammet), når denne er operationel og kan indpasses i delprogrammet, herunder for så vidt angår tidsplan, finansiering og øvrige ressourcer. MBBL bidrager til belysning af disse forhold, hvorefter beslutning træffes i styregruppen for delaftalen. Nærværende standardiseringsprojekt vil være tæt koordineret med et evt. projekt om videre arbejde med grunddata på vejområdet. DETTE PROJEKT Projektet, som er beskrevet i dette notat, tager udgangspunkt i nogle af de mest umiddelbare data, der er nødvendige for at kunne registrere, udveksle og bredt anvende data bl.a. til transportformål. Fælles standarder vil betyde, at dataejerne vil kunne opnå bedre samspil mellem it-løsninger. En større konkurrence blandt leverandørerne om systemernes faciliteter vil resultere i billigere udvikling. Fordelene kommer i takt med, at standarden anvendes i praksis fx ved udvikling af systemer og når data kan stilles til rådighed på standardiseret form via en platform som nævnt nedenfor. Ved en standard forstås i dette projekt en teknisk specifikation for elementer i et referencesystem, for egenskabsdata (attributter) og for interfaces for udveksling. Standarderne for de enkelte elementer skal være godkendt af projektets styregruppe. I projektet behandles standarder med henblik på brug i forbindelse med digitale informationer om veje og trafik i Danmark. Projektet vil tilstræbe at koordinere med tilsvarende initiativer fx ISO, Dansk Standard og EU standardisering. Men der vil ikke i projektet blive søgt godkendelse herfra. Målgruppen for den standard, der udarbejdes, er de interessenter, som identificeres i den interessentanalyse, som udarbejdes i forbindelse med denne projektplan, se bilag 1. Standarden sendes i høring blandt interessenterne. Dette projekt er en fortsættelse af det standardiseringsarbejde, som blev udført i 2012 i Vejdirektoratet. Projektet vil derfor bygge videre på resultaterne, som blev vedtaget af projektets styregruppe i december Et af de væsentligste resultater af standardiseringsarbejdet i 2012 er fastlæggelse af en begrebsmodel og beskrivelse af referencesystem. Der er medtaget enkelte attributdata for at afprøve metoden. Resultaterne kan sammenfattes i følgende hovedpunkter: Referencesystem, dvs. principper for identifikation af veje, stedfæstelse af attributter og andre data til disse veje og beskrivelse af vejenes geometri. Denne del af standarden er afgørende, 4

5 5 af 24 da referencesystemet er det skelet, som alle efterfølgende attributter skal bindes sammen med. Attributter som er nævnt nedenfor. Der er tale om et udvalg blandt mange relevante data om vejnet og trafik. De nævnte data er medtaget som eksempler på relevante data om vej- og trafikforhold med evt. mulighed for senere udbygning. Det er kendetegnende for de udvalgte attributter, at der er stor interesse for at få dem gjort tilgængelige på landsplan, og at de kan findes frem med rimelige omkostninger. Oplysning om ruter og forskellige restriktioner på vejnettet er særligt efterspurgte af transporterhvervet. Data om trafik og trafikuheld indgår i mange forskellige typer af analyser. o o o Data om Rutenummererede veje og restriktioner som fx Tungvognsnettet, Farligt gods, Modulvogntog og Frihøjder. Udvalgte trafiktal, dvs. årsdøgntrafik, julidøgntrafik, hverdagsdøgntrafik og ækvivalent 10 t akseltryk (Æ10). Udvalgte historiske data om trafikuheld. Standarden vedrører de trafikuheld og data, som Vejdirektoratet registrerer som led i den officielle uheldsstatistik. Tekniske specifikationer af snitflader for udveksling af data mellem vejforvaltningssystemerne og FOT og for udstilling af data til tredjepart. 5

6 6 af PROJEKTBESKRIVELSE Vejdirektoratet afsluttede i 2011 et forprojekt om Digitalt Vejnet, som har vist, at de meget omfattende, eksisterende data om veje og trafik teknisk kan nyttiggøres bedre, hvis der etableres en platform til udveksling standardiserede data. Dette kræver, at der etableres en standard for de elementer, der er nødvendige for at etablere denne platform. Det vil endvidere være et væsentligt fundament for at kunne tilbyde såkaldte autoritative grunddata fra vejsektoren til hele den offentlige sektor, jvf. Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Som nævnt ovenfor er der i gang sat et arbejde omkring grunddata for vejområdet. Det foreløbige resultat af dette arbejde er nævnt ovenfor. PROJEKTETS INDHOLD Projektet har fokus på standarder, der vil medvirke til at skabe en sammenhængende digital infrastruktur for vejsektoren på tværs af aktører i et omfang som nævnt nedenfor. Projektet skal arbejde for at der er kendskab og opbakning til standarden blandt både offentlige og private aktører. Der nedsættes en styregruppe med udgangspunkt i den styregruppe, der var for standardiseringsprojektet i 2012, med repræsentanter for de væsentligste bidragsydere. Projektet vil være tæt koordineret med et evt. projekt om videre arbejde med grunddata på vejområdet. For at undgå, at projektet bliver stort og omkostningskrævende, tages der udgangspunkt i tidligere standardiseringsaktiviteter og eksisterende standarder hvor det er muligt. Projektet identificerer områder, hvor der kan være tale om væsentlige ekstra omkostninger ved at implementere de anbefalede standarder. Projektet består grundlæggende af følgende aktiviteter: Model for governance: Fastlægges en egentlig model for governance som omhandler den ledelsesmæssige forankring af standardisering på vejsektorområdet med tilhørende politikker, vejledninger og processer vedr. standardisering. Udarbejdelse af standarder på følgende områder: Standard om forgreninger og nummereringen af disse. En gruppe under Vejdirektoratet har tidligere arbejdet med en fælles dansk standard for identifikation af forgreninger. Standardisering, der harmoniserer begreber anvendt i både FOT, CVF og CPR. Eksempler: vejstatus / vejklasse, vejtype / trafikart, vejnavn / vejbetegnelse, vejbredde, vejbestyrelse / vejmyndighed m.fl. 6

7 7 af 24 Beskrivelsen af standard for attributter bør udbygges med først UML beskrivelser og herefter egentlige beskrivelser i XML. Når metodikken er fastlagt revideres eksisterende beskrivelser og yderligere tilføjes, fx stednavne. Tinglysningen er blevet digitaliseret. I den forbindelse bør overvejes tilknytning til vejnettet til brug fx i forbindelse med naboretssager. Standard for historik og kvalitet (metadata) specificeres yderligere. Igangværende projekter, som overvejes til standardiseringsarbejdet på et senere tidspunkt: Klassificering af lastbiler over / under 12 tons ud fra arbejdet med kørselsafgifter. Køretøjsklasser (NorSIKT, Nordisk System for Intelligent Klassificering af Trafik), som med tiden vil kunne give input til arbejdet med standarder. Der arbejdes i Vejdirektoratet med definitionerne af trafiktal (fx årsdøgntrafik), som også med tiden vil kunne give input til arbejdet med standarder. Autoritative grunddata på vejområdet Standarden skal i øvrigt tilrettes i overensstemmelse med det endelige resultat af arbejdet med autoritative grunddata, herunder mekanismer til kobling af data mellem forskellige systemer. I første omgang tilrettes Standard 2012 i overensstemmelse med beslutningen på Samordningsudvalgets møde den 6. februar

8 8 af PROJEKTETS AFGRÆNSNING OG RELATIONER TIL ANDRE PROJEKTER Afgrænsningen betyder, at projektet ikke omfatter følgende: Etablering af it-systemer eller datagrundlag. Arbejdet med at fastlægge autoritative grunddata på vejområdet. Udarbejdelse af oplæg til lovgivning, cirkulærer eller til sanktioner for ikke at overholde standarderne. Standardiseringen forudses som udgangspunkt at ske ved frivillige aftaler og konsensus. Arbejdet vil blive koordineret med: Et evt. projekt om videre arbejde med grunddata på vejområdet. Et sådant projekt vil i givet fald blive initieret af Grunddatabestyrelsen. Vejforvaltningssystemerne vejman.dk og RoSy. Vejdirektoratets IT-strategier, herunder ITS system arkitektur og datastrategi. Arbejdet med implementering af Handlingsplan for implementering af Vejdirektoratets strategi for trafikdata hvad angår stedfæstelse, herunder den rolle som Datex II vil spille i standardiseringen. Projektet er i øvrigt tilpasset intentionerne i den Fælles offentlige Digitaliseringsstrategi og i INSPIRE. Projektet er opmærksomt på det arbejde med datamodeller, der foregår i regi af digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med autoritative grunddata 3. Projektet vil følge, om der fremkommer bidrag på vejområdet, som kan være relevant for nærværende standardiseringsarbejde. Arbejdet med standardisering retter sig bredt mod anvendelser på vejområdet, i den offentlige sektor generelt og den private sektor. Hvor det er hensigtsmæssigt, vil anbefalingerne lægge sig op ad eksisterende de facto standarder. Det er intentionen, at forslag om standarder på ét område ikke må medføre en uhensigtsmæssig påvirkning af arbejdet på områder, hvor data alene anvendes i den enkelte vejmyndighed. 3 Se: 8

9 9 af LEVERANCER I PROJEKTET Leverancerne i projektet er følgende: Samarbejdsstruktur for udarbejdelse af standarder for digitale informationer om veje og trafik og oplæg til fremtidig governance struktur. Standarder for vejreferencesystem, udveksling af data og udvalgte attributdata. Standarderne er koordineret med eksisterende standardiseringsaktiviteter i nødvendigt omfang, herunder på ITS området og indenfor vejforvaltningssystemer. Kommunikation af projektets resultater til interessenter. Rammer og skabeloner for dokumentation af standarder for digitale informationer om veje og trafik. Høring blandt interessenterne og til rettelse af Standarden så den afspejler høringssvarene mest muligt. 9

10 10 af SUCCESKRITERIER Projektets succeskriterium er følgende: Der er etableret en samarbejdsstruktur / styregruppe baseret på de erfaringer fra arbejdet i Styregruppen har godkendt projektplanen, herunder det konkrete indhold i standardiseringsprojekt Standarder for vejreferencesystem, for udveksling af data og for attributdata, der er omfattet af projektplanen, er udarbejdet og har været i høring. Styregruppen har vedtaget de nævnte standarder. Standarderne er kommunikeret til interessenterne. 10

11 11 af PROJEKTETS TIDSPLAN OG MILEPÆLE Projektet gennemføres i kalenderåret Der udarbejdes efterfølgende en detaljeret tidsplan til godkendelse i styregruppen. Projektets hovedmilepæle er: Vedtagelse af projektplan, 1. kvartal 2013 Høring blandt interessenter, efteråret 2013 Vedtagelse i styregruppen, december

12 12 af PROJEKTORGANISATION Der etableres en styregruppe, som afspejler de parter, der er de primære interessenter i projektet og som efterfølgende skal sikre udbredelsen af standarderne i vejsektoren. A. Formandskab i Vejdirektoratet. B. Deltagelse fra berørte parter i og underfor Vejdirektoratet: 1. Vejdirektoratet Ressourcedivisionen Driftsdivisionen Planlægningsdivisionen Anlægsdivisionen 2. KL og kommunerne 3. FOTdanmark 4. Geodatastyrelsen 5. Leverandører af vejforvaltningssystemer. PROJEKTORGANISERING Projektejer: Afdelingsleder Eric thor Straten Projektejeren har ansvar for slutproduktet. Projektleder: Chefkonsulent Hans Jørgen Larsen Projektlederen er ansvarlig for udarbejdelse af projektplan, planlægning og styring af projektet samt at budget og tidsplan overholdes. Projektejer og projektleder er i fællesskab ansvarlige for at udøve en nødvendig og tilstrækkelig ledelse af projektet samt forestå kommunikation heraf. Projektdeltagere: Projektet gennemføres af Vejdirektoratet i samarbejde med KL og de kommunale vejbestyrelser, FOT m.fl.. a. Projektgruppe Medarbejdere fra Vejdirektoratet. b. Specialister a. Der udpeges faglige personer hos vejbestyrelser, leverandører af vejforvaltningssystemer, FOT m.fl. som projektgruppen kan tage kontakt til. 12

13 13 af 24 b. Tilknytning af konsulentassistance på udvalgte områder. c. Interessenter. For at fremme forankring og den senere anvendelse af standarderne er det vigtigt, at der er almindelig tilslutning til disse i vejsektoren. Efter godkendelse i styregruppen kommunikeres standarderne derfor til interessenterne. Planlægning, gennemførelse og opfølgning på projektets processer sker i samarbejde mellem projektlederen og projektdeltagere til fremme af kvalitet og synergi. 13

14 14 af PROJEKTØKONOMI Det forventes, at styregruppen afholder 5-6 møder i Projektgruppen afholder møder efter behov. Det forudsættes at mødedeltagelse mv. i projektet finansieres af deltagernes organisationer. Vejdirektoratet finansierer nødvendig ekstern bistand. VERSIONSSTYRING Revision Kort beskrivelse af revision Udført af Godkendt af Dato Version 0.1 Første udgave MLP Version 0.2 Anden udgave HJL / NH Version 0.3 Bilag tilføjet MLP Version 1.0 Tilrettet efter møde i styregruppen NH Styregruppen

15 15 af 24 BILAG 1: INTERESSENTANALYSE Projekt Projektleder Dato Standardisering HJL 19. februar 2013 Interne interessenter i VD: Interessent Vigtighed af interessent. Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet. Opgavestiller 8 Overholdelse af resultatmål. (VD s direktion) Forberedende arbejde til evt. digitalt vejnet. Forberedende arbejde til evt. road pricing. Forberedende arbejde til grunddata. Styregruppen (opgavestiller) 10 Projektet følger projektplanen og lever op til resultatmål. Projektet leverer gode og brugbare standarder. Godt samspil med grunddata projektet. Inddragelse af interessenter gennem høring. Projektgruppen 10 Godt samarbejde med øvrige projekter, særligt grunddataprojektet. Vigtige diskussioner og beslutninger tages i grunddataprojektet og kan genbruges her. Videreførelse af Digitalt Vejnet arbejdet og mulighed for evt. hurtigt at komme i gang med det arbejde igen. Projektejer (Eric thor Straten) 10 Overholdelse af resultatmål. Afklaring og enighed i VD om data og referencesystem. Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet. Resultatmål kan ikke overholdes. Dårlig kommunikation. Svært at videre formidle projektet. Projektet kan ikke levere de forventede standarder. Manglende opbakning bl. samarbejdsparter. Der kan ikke opnås enighed om standarderne. Projektplanen må revideres som følge af øvrige projekter. Resultatmål overholdes ikke. Manglende opbakning bl. samarbejdsparter. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position. Håndtering af interessenten. Finansierer projektet. Løbende orientering af direktionen. Repræsenterer de væsentlige interessenter og bidragydere. Løbende afholdelse af styregruppemøder hvor styregruppen orienteres om projektets fremdrift. Udførende i projektet. Projektgruppemøder afholdes så ofte det er nødvendigt. Formand for styregruppen samt holdes løbende orienteret om projektet. 15

16 16 af 24 Interessent Vigtighed af interessent. Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet. Godt samarbejde med grunddataprojektet. Følgegruppen 8 Afklaring og enighed i VD om data og referencesystem. Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet. Der kan ikke opnås enighed om standarderne. Behov for tilretning i forhold til standarden. CVF 8 Styrkelse af CVF/CVF bliver mere brugt. Bedre samspil med andre systemer. Vejman.dk 8 Enighed om referencesystemet. Kommunerne arbejder mere ensartet. Lettere samspil ml. vejman.dk data og andre systemer. Andre afdelinger 4 Ensartede data og let- i VD tere adgang til data. Nemmere overlevering af data fra anlæg til drift. Behov for ændringer /nyudvikling. Data/referencesystem bliver ikke som ønsket. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position. Håndtering af interessenten. Løbende afholdelse af følgegruppemøder. Repræsenteret i styregruppen og følgegruppen. Repræsenteret i styregruppen og følgegruppen. Løbende orientering om projektet via følgegruppen. Eksterne interessenter: Interessent Vigtighed af interessent Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet KL 9 Effektivisering af kommunernes arbejdsgange. Ens data i alle kommunerne. Samspil med grunddataprojektet. Kommunerne 8 Effektivisering af arbejdsgange. Ens data i alle kommuner. Lettere adgang til andres data. Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet Kommunerne arbejder på mange forskellige måder. Uenighed i kommunerne. Kommunerne følger ikke standarderne. Skal ændre arbejdsmetoder. Kan opleve øget ressourceforbrug den første tid. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position Håndtering af interessenten Deltager i styregruppen. Kommunerne har en repræsentant i styregruppen. Kommunerne orienteres om de standarder som projek- 16

17 17 af 24 Interessent Vigtighed af interessent Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet Bedre samspil ml data. Lettere at komme i gang med grunddata. FOT 9 Samspil ml. FOT og data/referencesystem. Afklaring af attributdata. Afklaring af vejreference. Ministerier og styrelser Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet Medfører behov for ændringer i FOT specifikationen. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position Håndtering af interessenten tet udarbejder. Deltager i styregruppen. Finansministeriet Digitaliseringsstyrelsen (herunder Grunddatabestyrelsen) Løbende kontakt til Grunddataprojektet i Digitaliseringsstyrelsen. Skatteministeriet - Skat Transportministeriet Transportministeriet - Trafikstyrelsen 7 Understøtter Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Understøtter grunddata arbejdet. Effektivisering af dataindsamling og arbejdsgange. Kørselsafgifter for lastbiler. Kørselsafgifter for personbiler. 5 Kan evt. benytte standardiserede data i GPS lastbilprojektet. Kørselsafgifter for personbiler. 5 Ensartede data på vej og trafik området. Understøtter arbejdet om grunddata på vejområdet. Lettere at komme i gang med et evt. grundlag for road pricing. 5 Ensartede data på vej og trafikområdet. 17

18 18 af 24 Interessent Samlet vurdering af interessentens bidrag/position Håndtering af interessenten Transportministeriet - Bane Danmark Justitsministeriet Færdselssikkerhedskommissionen Justitsministeriet - Rigspolitiet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) Miljøministeriet - GST Miljøministeriet - INSPIRE Orienteres indirekte gennem GST s deltagelse i styregruppen. Forsvarsministeriet - Beredskabsstyrelsen Vigtighed af interessent Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet 3 Ensartede data på vej og trafik området. 5 Digitalt hastighedskort. 2 Standardiserede vej og trafik data kan bidrage til projekt om indsamling af data til Den nationale operative stab. 7 Skal bruge vejdata ifm. adresser. Sammenhæng ml. adresse grunddata og vej grunddata. 8 Uddybning af grunddata arbejdet. Bedre data til kortformål. 5 Entydig identifikation af veje i DK. 2 Standardiserede vej og trafik data kan bidrage til projekt om indsamling af data til Den nationale operative stab. Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet Data for jernbaner er ikke med i projektet. Projektet kan tydeliggøre forskellige synspunkter ml. VD og MBBL. Projektet kan tydeliggøre forskellige synspunkter ml. VD og GST. Andre lande har andre standarder. Løbende kontakt. Deltager i styregruppen. Undervisningsinstitutioner Aalborg Universitet 4 Standardiserede data kan lette dataindsamling til forskning. DTU 4 Standardiserede data kan lette dataindsam- 18

19 19 af 24 Interessent Danmarks Miljøundersøgelser (Århus uni) Vigtighed af interessent Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet ling til forskning. Fordel for arbejdet med landstrafikmodellen. 4 Standardiserede data kan lette dataindsamling til miljøundersøgelser. Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet Samlet vurdering af interessentens bidrag/position Håndtering af interessenten Leverandører Grontmij / RoSy 9 Sikkerhed for data og referencesystem. Mere sikkert at nyudvikle. Navteq / Tomtota/referencesystem. 3 Ensartede da- Nemmere adgang til ensartede data. Ændringer / nyudvikling i RoSy. Kræver større ændringer i deres løsninger. Der afholdes løbende møder med Grontmij s. Interesseorganisationer Dansk Transport og Logistik 3 Bedre data til rådighed til fordel for transporterhvervet. DI 3 Bedre data til rådighed til fordel for transporterhvervet. FDM 3 Bedre data til rådighed til fordel for bilisterne. ITS Danmark 5 Understøtter arbejdet med ITS. Understøtter et evt. fremtidigt digitalt vejnet. Standardarbejdet tager tid - ITS ønsker hurtig løsning. af projektet Geoforum 2 Standardiserede data. Kollektiv trafik (Movia og andre) 3 Bedre data til rådighed til fordel for den kollektive trafik. 19

20 20 af 24 BILAG 2: RISIKOANALYSE Projekt Projektleder Dato Standardisering HJL 19. februar 2013 Hvad kan gå galt / godt? 1. Tidsplanen kan ikke overholdes. 2. Grundlaget for projektet (usikkerhed omkring konceptet). 3. Budgettet kan ikke overholdes. Konsekvens for projektet (1-5) Sandsynlighed i projektet (1-5) Risikotal (konsekvens x sandsynlighed) Handlinger Løbende justering tidsplanen Løbende afklaring med styregruppen Realistisk budget er udarbejdet. Forebyggende Afbødende Ansvarlig Revidering af HJL tidsplanen. Løbende revision af budgettet. Projektgruppen HJL 4. Der er ikke ressourcer (fagligt og tidsmæssigt) nok i projektgruppen til arbejdet. 5. Usikkerhed om styregruppen: Møder må aflyses / udsættes. 6. Styregruppen kan ikke opnå enighed. 7. Specialister kan ikke findes / har ikke tid til at bidrage. 8. Manglende opbakning til projektet i VD s DIR. 9. Opbakning til projektet i KL mangler / forsvinder Projektplanen er afstemt efter de ressourcer som er til rådighed Møder indkaldes i god tid Der afsættes god tid på styregruppemøderne til diskussion. Grundig forberedelse før møderne Der tages kontakt til personerne i god tid. Forventningen til hvad der kan leveres må nedjusteres. Mødetidspunkter uden for normal arbejdstid. Ekstra styregruppemøder afholdes EtS HJL MLP/EtS EtS Projektgruppen KL deltager i styregruppen. Ekstra møder med KL afholdes. KL s repræsentant i styregruppen 10. Manglende En kommunal re- Udvidet kommu- Kommu- 20

21 21 af 24 Hvad kan gå galt / godt? opbakning i kommunerne. 11. Opbakning til projektet hos andre vigtige interessenter mangler / forsvinder. 12. Projektet er tæt knyttet grunddata projektet på vejområdet. Konsekvens for projektet (1-5) Sandsynlighed i projektet (1-5) Risikotal (konsekvens x sandsynlighed) Handlinger De vigtigste interessenter deltager i styregruppen Tæt koordinering og samarbejde med grunddata projektet Der afsættes god tid til at opnå enighed. Forebyggende Afbødende Ansvarlig præsentant deltager i styregruppen. nikation om projektet til kommunerne. nernes repræsentant i styregruppen EtS + projektgruppen Gøre antagelser om resultatet af grunddata projektet for at undgå forsinkelse af standardiseringsprojektet. Projektgruppen Usikkerhed om hvad og hvornår der sker noget i grunddata projektet. 13. Manglende enighed i følgegruppen. Projektgruppen Udregning af risikograd Sandsynlighed: Næsten sikkert Sandsynligt Muligt Sjældent Usandsynligt Konsekvens: Ubetydeligt Mindre Moderat Større Katastrofalt Risikograd: Mindre Moderat Høj Kritisk Vurdering af konsekvens - Richterskala 0-5 fra projekthåndbogen: Er der tale om en mindre rystelse i projektet, der skaber irritation, er det 1. Er der tale om væsentlige rystelser og forsinkelser, der nødvendiggør en revision af plan og budget, er det 3. Endelig kan hændelsen være så alvorlig, at den hindrer projektgennemførelsen, og konsekvensen er lukning Dette er en 5. 21

22 22 af 24 BILAG 3: KOMMUNIKATIONSPLAN Strategi for hvordan og hvornår der skal kommunikeres til relevante interessenter i projektet. Projekt Projektleder Dato Standardisering HJL 19. februar 2013 Interne interessenter: Interessent Vigtighed af interessent Styregruppen 10 Hvordan arbejdet i projektet skrider frem Opgavestiller -VD s direktion Projektejer Eric thor Straten CVF + vejman.dk Budskab Medie Succeskriterier Timing Ansva rlig 9 Hvad der sker i projektet At der arbejdes for at opfylde resultatmål 9 Hvad der sker i projektet 8 Standardiseringen vil understøtte CVF og vejman.dk Følgegruppen 8 Orientering om Standardiseringsarbejdet. Give input til Standardiserigsarbejdet. Orientering på styregruppemøder Notater til møder i direktionen Deltager i styregruppen Formøder før styregruppemøder Løbende orientering om arbejdet Deltager i styregruppen Deltager evt. i ekspertgruppe Orientering på møder At få de ønskede personer til at deltage aktivt i styregruppen At DIR er orienteret om projektet At der kommunikeres om projektet så DIR forstår At EtS gennem hele forløbet er orienteret om hvad der sker i projektet At der er enighed om standarderne At de udarbejdede standarder bliver brugt At alle relevante afdelinger i VD er informeret om arbejdet. Øvrige VD 2 Orientering om stan- Nyhed på VD+ At de udarbejdede ML NH/ HJL CH T NH/ HJL NH/ HJL NH/ HJL /ML P 22

23 23 af 24 Interessent Specialist gruppen / fagfolk Vigtighed af interessent Budskab Medie Succeskriterier Timing Ansva rlig dardiseringsarbejdet standarder bliver brugt P Der afholdes løbende møder 8 De skal bidrage med deres viden til projektet At få bidrag til arbejdet NH/ HJL /ML P Eksterne interessenter: Interessent Vigtighed af interessent KL 8 Det er vigtigt at kommunerne kan se fordelene ved standardisering af data Budskab Medie Succeskriterier Timing Ansva rlig Det er vigtigt at kommunerne bruger standarderne Deltager i styregruppen At der er enighed om standarderne At udbrede kendskabet til standardiseringsarbejdet At de udarbejdede standarder bliver brugt NH/ HJL Kommunerne 6 Det er vigtigt at kommunerne kan se fordelene ved standardisering af data Det er vigtigt at kommunerne bruger standarderne FOT 8 Standardiseringen vil understøtte FOT og grunddata Ministerier og styrelser 5 Orientering om standardiseringsarbejdet Artikler i fagtidsskrift Oplæg på seminarer Deltager i styregruppen At udbrede kendskabet til standardiseringsarbejdet At de udarbejdede standarder bliver brugt At der er enighed om standarderne At udbrede kendskabet til standardiseringsar- NH/ HJL NH/ HJL ML P 23

PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA februar / Hans Jørgen Larsen

PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA februar / Hans Jørgen Larsen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. februar 2014 14/00108-4 Hans Jørgen Larsen hjl@vd.dk 7244 7436 PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA 2014 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

NY VEJREFERENCEMODEL, GRUNDDATA OG STANDARDER FOR VEJ- OG TRAFIKDATA

NY VEJREFERENCEMODEL, GRUNDDATA OG STANDARDER FOR VEJ- OG TRAFIKDATA ESDH - NY VEJREFERENCEMODEL, GRUNDDATA OG STANDARDER FOR VEJ- OG TRAFIKDATA VEJMAN.DK ÅRSMØDET 10. OKTOBER 2013 I NYBORG Hans Jørgen Larsen & Lise Gerd Pedersen. - DAGSORDEN 1. Politik og proces Den fællesoffentlige

Læs mere

PLAN FOR DELPROJEKTER

PLAN FOR DELPROJEKTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 14/00109-5 Hans Jørgen Larsen hjl@vd.dk 7244 7436 PLAN FOR DELPROJEKTER STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA 2014 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

Vejreferencemodellen. GeoDanmarks Repræsentantskabsmøde 30. april 2015. Afdelingsleder Eric thor Straten, Vejdirektoratet

Vejreferencemodellen. GeoDanmarks Repræsentantskabsmøde 30. april 2015. Afdelingsleder Eric thor Straten, Vejdirektoratet Vejreferencemodellen GeoDanmarks Repræsentantskabsmøde 30. april 2015 Afdelingsleder Eric thor Straten, Vejdirektoratet Vejreferencemodellen? The missing link i datasammenhængen mellem vejene, geografien

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Standardiseringsprojektet 2015 Projektplan

Standardiseringsprojektet 2015 Projektplan Dato 14. april 2015 Sagsbehandler MPA Mail Telefon Dokument Dd115/00132-3 Side xxx1 Standardiseringsprojektet 2015 Projektplan Læsevejledning Dette dokument er projektets hoveddokument. Dokumentet er en

Læs mere

Sanne Karlsen, seniorprojektleder har arbejdet med opgaven siden marts. Velkommen til Brovst et gennemgående eksempel i oplægget

Sanne Karlsen, seniorprojektleder har arbejdet med opgaven siden marts. Velkommen til Brovst et gennemgående eksempel i oplægget Udveksling af data om veje og trafik Sanne Karlsen, seniorprojektleder har arbejdet med opgaven siden marts Velkommen til Brovst et gennemgående eksempel i oplægget Hvis man spørger et barn i børnehavealderen

Læs mere

Governance for standardisering af vej- og trafikdata

Governance for standardisering af vej- og trafikdata Governance for standardisering af vej- og trafikdata Gældende fra 1. januar 2016 Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Sanne Karlsen Mail sak@vd.dk Telefon +45 7244 3333 Dokument 15/14090-3 Side 1/11 Vejdirektoratet

Læs mere

Bilag A: Delprojekter

Bilag A: Delprojekter Bilag A: Delprojekter Delprojekt 1: Praksis og gennemførsel... 2 Delprojekt 2: Model- og metodemæssige afklaringer... 4 Delprojekt 3: Dokumentation og afgrænsninger... 6 Delprojekt 4: Analyse og design

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22 På vej mod et Digitalt Vejnet FOT årsmøde 2010-04-22 En grøn transportpolitik januar 2009 Pulje til nye teknologiske muligheder (ITS) Forundersøgelser vedr. etablering af et Digitalt Vejnet, som kan forbedre

Læs mere

Digitalt vejnet på vej

Digitalt vejnet på vej Digitalt vejnet på vej - Forprojekt Trafikdage i Aalborg 24.08.2010 5. linie, Auditorium A Hans Jørgen Larsen, chefkonsulent HJL@VD.dk Agenda Baggrund og formål med forprojekt Digitalt vejnet Vilkår for

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3.0.202 0/0874-33 Hans Jørgen Larsen hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET SAMMENFATNING Niels Juels Gade 3 022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Vejdirektoratets Forprojekt til Digitalt Vejnet

Vejdirektoratets Forprojekt til Digitalt Vejnet Vejdirektoratets Forprojekt til Digitalt Vejnet DTU, 5. okt. 2010 1 05-10-2010 Intelligent brug af trafikale datakilder Baggrund Politisk aftale om En grøn transportpolitik januar 2009 Pulje til nye teknologiske

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Standardiserede data om veje og trafik: Samfundsmæssig nytteværdi og scenarier for anvendelse

Standardiserede data om veje og trafik: Samfundsmæssig nytteværdi og scenarier for anvendelse Standardiserede data om veje og trafik: Samfundsmæssig nytteværdi og scenarier for anvendelse Dato 15. oktober 2015 Sagsbehandler Sanne Karlsen Mail sak@vd.dk Telefon +45 7244 3333 Dokument 15/04319-25

Læs mere

HVAD SKER DER I DANMARK - KORT OVERBLIK

HVAD SKER DER I DANMARK - KORT OVERBLIK ESDH - 13/03063-51 HVAD SKER DER I DANMARK - KORT OVERBLIK NVF IKT UDVALGETS HØSTMØDE DEN 24. 25. OKTOBER 2013. - DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI (FODS) Digitaliseringsstrategi 2011-2015 STRATEGIENS

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Standardisering af vejlængder

Standardisering af vejlængder Dato 16. december 2015 Sagsbehandler Marie Lanng Pallisgaard Mail mpa@vd.dk Telefon +45 7244 7409 Dokument 15/18308-1 Side 1/5 Standardisering af vejlængder Definition af vejlængder Et par indledende definitioner

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde 1.Godkendelse af dagsorden 2.Status 3.Overvejelser om strukturering af implementeringen 4.Skitser til handlingsplan 5.Orientering om den formelle implementering

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

VEJREFERENCE MODELLEN

VEJREFERENCE MODELLEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. januar 2013 13/00898-2 Lise Gerd Pedersen lgp@vd.dk 7244 7439 VEJREFERENCE MODELLEN EN NATIONAL STANDARD FOR STEDFÆSTELSE AF VEJDATA Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. december 2011 11/13063-7 Nils Holm, Hans Jørgen Larsen nh@vd.dk, hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT Niels Juels Gade 13

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Betydningen for transportbranchen Herning den 7. april 2011

Betydningen for transportbranchen Herning den 7. april 2011 Digitalt Vejnet - et forprojekt Betydningen for transportbranchen Herning den 7. april 2011 Nils Holm Projektleder nh@vd.dk Beslutning om forprojekt Tanken om et digitalt vejnet har bl.a. sin rod i Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 1. Opgavens formål og baggrund For at sikre fremtidens velfærdssamfund bevæger Hedensted Kommune sig i 2014 over i en ny politisk struktur og selve organisationen

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT MARIA KJÆR JEPSEN - MEDIEGRAFIKER ELEV 4 INDLEDNING 5-13 SAMMENFATNING Tre scenarier for realisering af Digitalt Vejnet Scenarieoverblik Høringssvar

Læs mere

Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent

Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent Direktionssekretariatet Notat Til: Styregruppen Sagsnr.: 2011/06925 Dato: 27-10-2011 Sag: Sagsbehandler: Kommissorium - Servicepolitik Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent 1. Baggrund Byrådet

Læs mere

AAU Proces- og IT governance

AAU Proces- og IT governance AAU it services Selma Lagerlöfs Vej 300 9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T S A G S B E H A N D L E R : P R O C E S - & P O R T E F Ø L J E L E D E R K A S P E R S Ø N D E R G A A R D A N D E R S E N T + 4 5 9

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Kommunalt arbejdsprogram

Kommunalt arbejdsprogram KL Teknik og Miljø Kommunalt arbejdsprogram 2015-2016 geodanmark.dk Den forretningsmodel, der blev vedtaget i april 2014, betyder nye rammer for samarbejdet i GeoDanmark, herunder en ændret opgave- og

Læs mere

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her Danmark og INSPIREs Transportnetværk Indsæt billede her Lars Storgaard, 24. oktober 2011 Danske geodata i bilag 1.7 Transportnetværk Fra monitoreringen af INSPIRE i DK 2010: Geodata for luftfart: Flykorridorer

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Projektbeskrivelse Brugertilfredshedsundersøgelse

Projektbeskrivelse Brugertilfredshedsundersøgelse ODDER KOMMUNE Byrådsservice Projektbeskrivelse Brugertilfredshedsundersøgelse i Dagtilbud Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Kobling til overordnede politikker/strategier... 2 3. Sammenhæng til

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Projektplan Adgang til data om veje og trafik

Projektplan Adgang til data om veje og trafik Dato 4. februar 2016 Sagsbehandler Sanne Karlsen Mail sak@vd.dk Sagsnr. 16/00557-2 Projektplan Adgang til data om veje og trafik Standardiseringsprojektet 2016 Læsevejledning Dette dokument er projektets

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Formål med delaftale 3 Etablering af et fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb Sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata Udgangspunkt

Læs mere

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN Pia Jespersen Thor Schliemann OVERSIGT Noget om hvad en Referencearkitektur er Den konkrete Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. September 2013 13/17799-1 Nils Holm NH@vd.dk 4015 1771 STANDARDISERING 2013 HOVEDRAPPORT VEJ- OG TRAFIKDATA Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

NYTTEVÆRDI VED ETABLERING AF FÆLLES VEJREFERENCE-MODEL

NYTTEVÆRDI VED ETABLERING AF FÆLLES VEJREFERENCE-MODEL Devoteam A/S Lyngbyvej 2 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk NYTTEVÆRDI VED ETABLERING AF FÆLLES VEJREFERENCE-MODEL NOTAT UDARBEJDET FOR VEJDIREKTORATET

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger?

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Stednavne og adresser som frie data Anvendelsen af frie

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere