Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011"

Transkript

1 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 * Sekretariat, miljø og teknik Plan og byggeafdeling Vej og park afdeling Natur og miljø afdeling Redningsbere dskab Udvalgsområdet i alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Miljø- og teknikudvalget omfatter følgende funktioner: Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Transport og infrastruktur, fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Kommunale havne Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale Indenfor funktionerne 00.25, 00.32, 03.22, 03.32, 03.35, 03.38, 04.62, 05.25, 05.28, og har miljø- og teknikudvalget endvidere kompetencen vedrørende den udvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger. Serviceudgifter 2011 Alle miljø- og teknikudvalgets budgetområder ligger indenfor serviceudgiftsrammen.

2 Regnskabsforklaringer 2011 Sekretariat for servicedirektørens område Området omfatter udgifter til tinglysning af skadesløsbreve vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter, betaling til det fælleskommunale redningsberedskab samt kollektiv trafik. På sekretariat for servicedirektørens område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2011: Sekretariat for servicedirektørens område Budgetoverførsler fra ,190 Busdrift, konsulentudgift overført til kto. 6-0,400 Besparelse kørselsudgifter -0,001 Udmøntning af 3-partsmidler 0,015 I alt -1,576 De væsentligste tillægsbevillinger omfatter budgetoverførsler fra 2010 til 2011 på -1,190 mio. kr. samt en overførsel af budget på 0,400 mio. kr. fra busdrift til kto. 6 området vedr. konsulentudgift i forbindelse med varetagelsen af udbud vedr. busdriften. Mindreudgiften på 2,969 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på Sekretariat for servicedirektørens område Tinglysningsafgift v. lån -0,149 Bet. Til fælleskommunalt redningsberedskab 0,001 Kollektiv trafik -2,821 I alt -2,969 Mindreudgiften på 0,149 mio. kr. vedrørende afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter skyldes, at renten er forøget og dette har blandt andet resulteret i et lavere antal behandlede ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskatter end budgetteret. Mindreudgiften på 2,821 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik er fordelt på busdrift med 1,882 mio. kr., Grenaa-Anholt Færgefart med 0,702 mio. kr. og Randers Fjords Færgefart med 0,130 mio. kr. samt øvrige udgifter 0,107 mio. kr. Fra Midttrafik er der foretaget en regulering i 2011 vedrørende en mindreudgift på 2,871 mio. kr. iflg. regnskab Besparelsen i forhold til korrigeret budget er dog kun på 1,882 mio. kr., hvilket skyldes, at der bl.a. er foretaget interne omplaceringer af budgetmidler til vintertjenesten og redningsberedskabet.

3 Mindreudgiften på Grenaa- Anholt Færgefart skyldes hovedsagelig merindtægter samt mindreudgift vedr. besejlingsaftale og olie. Mindreudgiften vedr. Randers Fjords Færgefart skyldes, at en omplacering på 0,200 mio. kr. vedr. en forventet merudgift pr. kommune ikke har skullet udmøntes fuldt ud, idet det er lykkedes at holde driftsudgifterne, herunder særlig udgifterne til afløsere, på et lavere niveau end forventet. Fremtiden Fra 1. januar 2012 er telebusser ophørt. I stedet har man tilsluttet sig flextur med stort kommunalt tilskud. For skoleåret 2012/2013 indføres forsøgsmæssigt en hurtigrute mellem Auning og Grenaa med optag i Ørum. Forsøgsordningen evalueres i december Plan- og byggeafdeling Plan- og byggeafdelingens område omfatter indtægts- og udgiftsgrundlaget for drift af offentlige toiletter, beboelses- og erhvervsejendomme, andre faste ejendomme, byfornyelse og boligforbedringer. Endvidere indgår udvendig vedligeholdelse (klimaskærm, tekniske installationer, anlæg i terræn) af alle kommunale bygninger eksklusiv voksen- og plejeområdets ejendomme og omfatter således i alt ca m² bygninger. På plan- og byggeafdelingens område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2011: Plan- og byggeafdeling Budgetoverførsler fra ,397 I alt -0,397 Mindregiften på 0,122 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på Plan- og byggeafdeling Byfornyelse samt fælles udgifter og indtægter -0,193 Udlejningsejendomme incl. offentlige toiletter 0,551 Statsrefusion vedr. flygtningeboliger -0,235 Central vedligeholdelse -0,245 I alt -0,122 Merforbruget vedr. udlejningsejendomme og offentlige toiletter på netto 0,316 mio. kr. incl. statsrefusion for flygtningeboliger består af merudgifter på 0,800 mio. kr. og merindtægter på 0,484 mio. kr.

4 De væsentligste merudgifter vedrører Violskrænten 10-12, Granbakkevej 14 samt offentlige toiletter. Merindtægterne vedrører Violskrænten samt Georgsmindevej 19. Merudgifter og indtægter vedr. Violskrænten skyldes, at der fortsat har været udgifter og indtægter efter nulstilling af budgettet pga. nedrivning af ejendommen. Merudgifter på Granbakkevej 14 er oparbejdet merforbrug gennem årene. Merindtægter på Georgsmindevej 19 skyldes forhøjelse af lejeindtægten, der ikke var blevet opkrævet i Der er fortsat merforbrug vedr. offentlige toiletter, selvom overført merforbrug fra 2010 er udlignet i 2011 ved en budgetomplacering. Merforbruget skyldes, at det fastsatte budget er under pres i forhold til udgiftsbehovet til el, vand, renovation, forsikringer og vedligeholdelse, hvor der er merforbrug på 0,290 mio. kr. På central vedligeholdelse er der et mindreforbrug på 0,245 mio. kr., der ved overførsel forventes anvendt til udligning af merforbrug vedr. kommunens udlejningsejendomme og offentlige toiletter. Vej- og parkafdeling Vej- og parkafdelingens område vedr. jordforsyning omfatter indtægts- og udgiftsgrundlaget for kommunens vedligeholdelse af landbrugsparceller, arealer og bygninger, ålerusepladser, oplagspladser m.v. Fritidsområdet omfatter indtægts- og udgiftsgrundlag for drift og vedligehold af kommunens parker og legepladser, strande, kolonihaver og delvis idrætsanlæg. For de Kommunale veje varetages drift og vedligeholdelse af kommuneveje, herunder belægninger, rabatter, vintertjeneste samt færdselssikkerhedsopgaver m.v. Desuden varetages driften af kommunes materielgårde af vej- og parkafdelingen. På vej- og parkafdelingens område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2011: Vej- og parkafdeling Overført til forsikringspuljen ,100 Udmøntning af 3-partsmidler 0,134 Ny løn lederpulje 0,014 Besparelse vedr. kørselsudgifter -0,018 I alt 0,030 De væsentligste tillægsbevillinger omfatter en overførsel af 0,100 mio. kr. til forsikringspuljen 2011 samt en udmøntning af 3-partsmidler på 0,134 mio. kr. til de ansatte på materielgårdene.

5 Mindreudgiften på 0,973 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på Vej- og parkafdeling Jordforsyning -0,327 Fritidsområder -0,011 Veje -0,301 Parkeringskontrol 0,004 Lystbådehavn -0,039 Materielgårde -0,299 I alt -0,973 Nettomindreudgiften på jordforsyningen på 0,327 mio. kr. skyldes hovedsagelig merindtægter vedrørende bortforpagtede arealer som følge af en kraftig stigning i kapitelstaksten. Mindreudgiften på 0,301 mio. kr. vedrørende veje skyldes hovedsagelig besparelse på fællesudgifter 0,379 mio. kr., merudgift vedr. belægninger og vejvedligeholdelse på 0,970 mio. kr. samt mindreudgift på vintertjenesten på 0,892 mio. kr. Som følge af det ekstreme vintervejr i starten af 2011 blev der budgetomplaceret ekstra midler til vintertjenesten, men da vintervejret i november/december 2011 var mildere end normalt, fremkom der en mindreudgift på 0,892 mio. kr. Natur- og miljøafdeling Naturområdet omfatter indtægts- og udgiftsgrundlag for drift og vedligehold af kommunens skove og naturområder. Vandløb og miljø omfatter administration af og udgifter til miljøgodkendelser, tilsyn, fysisk planlægning, naturbeskyttelse, jordforurening, vandløbspleje, grundvandsbeskyttelse, miljøledelse/certifikat, Grønt Forum Norddjurs og Agenda 21. Skadedyrsbekæmpelse omfatter drift og administration af ordningen med bekæmpelse af rotter. På natur- og miljøafdelingens område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2011: Natur- og miljøafdeling Budgetoverførsler fra ,650 Overført til forsikringspuljen ,175 Besparelse vedr. kørselsudgifter -0,003 I alt 0,472

6 Mindreudgiften på på 1,287 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på Natur- og miljøafdeling Skove -0,099 Naturforvaltning -0,112 Vandløbsvæsen 0,043 Vedligeholdelse af vandløb -0,070 Kystsikring 0,009 Miljøbeskyttelse fælles formål 0,003 Jordforurening -0,018 Miljøtilsyn virksomheder -0,216 Øvrig planlægning og undersøgelser -0,351 Kortlægning/ indsatsplanlægning vandforsyning -0,343 Skadedyrsbekæmpelse -0,133 I alt -1,287 De væsentligste mindreforbrug vedrører miljøtilsyn og indsatsplanlægning for grundvand. Mindreforbruget vedrørende miljøtilsyn skyldes primært merindtægter fra brugerbetaling på miljøtilsyn. Indtægten varierer mellem årene, på grund af ændringer i tilsynsfrekvenser, og forventes udlignet med en mindreindtægt i Mindreforbruget vedrørende indsatsplanlægning for grundvand skyldes, at arbejdet endnu en gang er udsat, som følge af statens forsinkede kortlægning af grundvandsressourcerne i kommunen. Der er tidligere opkrævet gebyrer hos vandværkerne, som skal anvendes til kommunens planlægningsopgave. Arbejdet forventes ikke igangsat før staten afslutter deres kortlægning i Fremtiden Indsatsen i 2011 har haft særligt fokus på forberedende arbejde i forbindelse med de kommende vand- og naturhandleplaner som skal vedtages af kommunalbestyrelsen i 2012 og gennemføres inden Gennemførelsen vil være forbundet med væsentlige udgifter. Redningsberedskab Under Redningsberedskab er budgettet for det fælleskommunale redningsberedskab samt kursusvirksomheden Moselund placeret.

7 Budgettet og regnskabet for det fælleskommunale redningsberedskab skal totalt udvise et 0, idet nettoudgiften skal dækkes ind af betaling fra Norddjurs- og Syddjurs Kommuner. Norddjurs Kommunes betaling til det fælleskommunale redningsberedskab er placeret under sekretariatet for servicedirektørens budget. Redningsberedskab Moselund omfatter udgifter og indtægter vedr. redningsberedskabets kursusvirksomhed Moselund i Grenaa. På redningsberedskab Moselund er der givet følgende tillægsbevillinger i 2011: Moselund Budgetoverførsel fra ,133 Besparelse vedr. kørselsudgifter -0,006 I alt 0,127 Tillægsbevillingerne omfatter en budgetoverførsel fra 2010 til 2011 afsat til udskiftning af tag på kursuscentrets bygninger samt en reduktion på 0,006 mio. kr. vedr. en vedtaget besparelse på kørselsudgifter. Merudgiften på 0,068 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget er opgjort til følgende: Moselund Kursusvirksomhed Moselund 0,068 I alt 0,068 Der har i 2011 været flere episoder med hærværk på kursuscentret. Det har derfor været nødvendigt at sætte uddannelseskøretøjerne ind i laden. Merudgiften omfatter udgifter til etablering af vej med stabilgrus, indsætning af port i væggen og udskiftning af de ødelagte vinduer. Fremtiden Det må forventes, at der i de kommende år skal bruges flere ressourcer på vedligeholdelsesuddannelsen. Beredskabet får tilført flere og flere opgaver, og for at sikre en effektiv indsats på skadestedet, kræver det flere øvelsesaktiviteter, end tilfældet er i dag.

Årsberetning 2013. Bilag

Årsberetning 2013. Bilag Årsberetning 2013 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 2 Fælles kommunale udgifter m.m. 4 Beredskab 10 Parkeringskontrol 14 Resultatcentre m.v.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 Budget 2011-2014 Side 2 Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL...

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Gladsaxe Regnskab 2004

Gladsaxe Regnskab 2004 Gladsaxe Regnskab 2004 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere