Regnskab Vedtaget budget 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010"

Transkript

1 Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4 0,0 Anlæg og Ejendom 47,1 45,4 46,4 52,5 6,1 Natur og Vand 3,9 2,6 2,7 3,7 1,0 Sekretariat og udvikling 28,7 26,5 26,5 28,3 1,8 Skattefinansieret drift i alt 84,2 83,6 83,0 90,1 7,1 Skattefinansieret - anlæg: Entreprenørafdelingen 0,1 0,0 0,1-0,1-0,2 Beredskab 0,0 0,0 2,0 1,6-0,4 Byg, Veje og Miljø 1,8 2,6 3,9 1,8-2,1 Anlæg og Ejendom 30,4 13,1 57,5 40,0-17,5 Natur og Vand 3,2-1,6-1,5-1,6-0,1 Skattefinansieret anlæg i alt 35,5 14,1 62,0 41,7-20,3 Skattefinansieret drift og anlæg i alt 119,7 97,6 145,0 131,8-13,2 Heraf overføres til ,8 Bevillinger Mio. kr. Tillægsbevillinger i - Mio. kr. Udmøntning af 15% reduktioner på problemområder -0,8 Overførsel fra 3,8 Diverse rammereduktioner -4,1 Lokalløn 0,5 sbevillinger i alt -0,6 Tillægsbevillinger i - Anlæg Mio. kr. Byggemodning Erhvervsområde Helagervej 6,2 Overførsel fra 41,8 Anlægsbevillinger i alt 48,0 Summen af ovennævnte skal være lig med forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget.

2 Side 2 af 10 Resume - På s område ses en netto afvigelse mellem korrigeret budget og forventet på ca. 7,1 mio. kr., der vedrører merindtægt i Entreprenørafdelingen på 1,8 mio. kr., merforbrug i Anlæg og Ejendom på 6,1 mio. kr., Natur og Vand på 1,0 mio. kr. samt Sekretariat og Udvikling på 1,8 mio. kr. Yderligere uddybning kan læses under de enkelte afsnit. Under Anlæg og Ejendoms forventede netto merforbrug på 6,1 mio. kr. til vintertjeneste, kan det nævnes, at Økonomiudvalget den 18. maj besluttede, at bevillige 4,7 mio. kr. til dækning af det realiserede merforbrug fra Økonomiudvalgets rådighedspulje. Under Natur og Vand kan det også nævnes, at bevillingen på 1,0 mio. kr. vedr. genåbning af først er indberettet i maj, med et tilsvarende mindreforbrug under Økonomiudvalget. Anlæg På s område ses et netto mindreforbrug mellem korrigeret budget og forventet på 20,3 mio. kr. De 17,1 mio. kr. er indefrosne beløb fra, som på forhånd skulle overføres til De resterende 3,2 mio. kr. kommer fra Anlæg og Ejendom med 1,3 mio. kr. og Byg, Vej og Miljø med 1,9 mio. kr., som er en del af de udsatte projekter fra Økonomiudvalgets møde den 20. april. Yderligere uddybning kan læses under de enkelte afsnit. Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen varetager drifts og vedligeholdelsen af Svendborg Kommunes Grønne områder, vejvedligeholdelse, vintertjenesten og renholdelse samt drifts- og anlægsopgaver for afdelinger under Miljø og Teknik samt andre direktørområder. Entreprenørafdelingen skal i princippet operere med et nul-budget, og skal selv tjene sine penge gennem bestillinger fra andre kommunale virksomheder og private kunder. Økonomisk oversigt for Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen Udgifter 35,6 25,7 32,4 40,5 8,1 Indtægter -38,8-25,3-31,2-41,1-9,9 i alt -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Salg af 4 ejendomme udgifter 0,1 0,0 5,2 0,1-5,1 Salg af 4 ejendomme indtægter 0,0 0,0-5,0-0,2 4,9 Anlæg i alt 0,1 0,0 0,1-0,1-0,2 Entreprenørafdelingen i alt -3,1 0,4 1,3-0,7-2,0

3 Side 3 af 10 : Der forventes en netto merindtægt på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Denne merindtægt er oparbejdet på maskindelen i forbindelse med den hårde vinter. Normalt ville beløbet skulle bruges til nyinvesteringer samt ekstraordinære reparationer. En stor del af beløbet forventes, at skulle dække en stadig ukendt regning til Vejdirektoratet vedr. vintertjeneste. Netto merindtægten på anlæg skyldes salg af stilleplads på Thurø. Entreprenørafdelingen har i forbindelse med reduktionsblokken for 2008 forudsat at stillepladserne i Hesselager, Stenstrup, Sundbrovej på Tåsinge samt Mejerivej 10 på Thurø skulle afhændes. Målet var: At samle alle større stillepladser til en fælles stilleplads i Svendborg Kommune (i dag Bodøvej 14 og 18) At alle overskydende midler fra salg af stillepladser bruges til etablering af nye fælles faciliteter for Entreprenørafdelingen At oprette mindre mødesteder i nærområderne (evt. en skurvogn) På nuværende tidspunkt er det stillepladserne på Thurø og i Hesselager der er afhændet. Beredskab Området dækker aktiviteter inden for: Det daglige fredsberedskab (kommunalt ansatte og Falck), og det supplerende beredskab. Svendborg Kommunes beredskab driver en brandskole ved Poul Smeds mose. Brandskolen uddanner både redningspersonalet og private indenfor brandbekæmpelse og røgdykning. Brandskolens drifts skal hvile i sig selv, og forventes at uddanne ca. 300 personer. Beredskabets arbejdsopgaver er bl.a.: Brandteknisk byggesagsbehandling, tilladelser til diverse arrangementer, afbrændingstilladelser, fyrværkeri, brand- og evakueringsinstrukser, brandtilsyn og øvelser, forebyggelse og rådgivning samt undervisning og førstehjælp. Svendborg Kommune har indgået en aftale med Falck om brandslukning og indsættelse af svær redningsvogn.

4 Side 4 af 10 Økonomisk oversigt for Beredskab Beredskab Kommunalt redningsberedskab 9,0 10,6 10,5 10,5 0,0 Statslig redningsberedskab 0,1 0,0 0,0-0,1-0,1 Brandskole 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 Diverse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 i alt 9,6 10,6 10,5 10,5-0,1 + Beredskabsdepot - Tag 0,0 0,0 0,4 0,0-0,4 Nyt kommunikationsanlæg 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 Anlæg i alt 0,0 0,0 2,0 1,6-0,4 i alt 9,6 10,6 12,5 12,1-0,5 angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt : Der forventes ingen afvigelse netto i forventet i forhold til korrigeret budget. Dog kan nævnes, at der forventes en merindtægt samt en merudgift på ca. 0,95 mio. kr. Merindtægten skyldes øgede kursusaktiviteter. På nuværende tidspunkt har der været udskiftet en del tag på ruinbyen af sikkerhedsmæssige årsager. Mandskabsfaciliteterne er blevet forbedret med både nye og flere håndvaske inde som ude samt nye vaskemaskiner. Herudover forventes udskiftning af arbejdsvogn samt køb af nye container at blive foretaget. Beredskabet er nu i forhandling med Falck omkring aftale om kommunikationssystemet SINE. Indtil videre er alle 1,6 mio. kr. indarbejdet som forbrug, men det forventes at der vil være en større engangsinvestering, og så skal resten overføres til fremtidig drifts- og vedligeholdelsesaftale med Falck. Herudover har der været afsat 0,4 mio. kr. til nyt tag på beredskabsdepotet på Fruerstuevej. Dette beløb er sat til overførsel og afventer stadig politisk afgørelse, om bygningen skal indgå i daginstitutionsplanerne omkring Humlebien. Hvis depotet ikke kommer i spil, vil det være nødvendigt at skifte taget hurtigst muligt, selv om beløbet er indefrosset. Byg, Vej og Miljø Byg, Vej og Miljø er primært en myndighedsafdeling. Afdelingen varetager opgaver inden for byggesag, udstykning, BBR, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, spildevand, affald, skadedyrsbekæmpelse og parkering.

5 Side 5 af 10 Økonomisk oversigt for Byg, Vej og Miljø Byg, Vej og Miljø Miljøtilsyn - industri -0,2-0,3-0,3-0,3 0,0 Skadedyrsbekæmpelse -0,4-0,1 0,2 0,2 0,0 Veje - Signalanlæg, P- søgesystem m.v. 1,5 1,5 1,5 1,4 0,0 Parkering -2,8-3,1-5,6-5,6 0,0 Diverse 0,0 0,1-0,1-0,1 0,0 i alt -1,9-1,9-4,4-4,4 0,0 Rådighedsramme 0,0 2,6 2,6 0,7-1,9 Diverse anlæg 0,3 0,0 0,3 0,1-0,2 Trafiksikkerhedsplan/kampa gner 0,4 0,0 0,3 0,3 0,0 Trafiksikkerhedsprojekter 1,0 0,0 0,7 0,7 0,0 Anlæg i alt 1,8 2,6 3,9 1,8-2,1 Byg, Vej og Miljø i alt -0,2 0,7-0,4-2,6-2,1 : Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt. Dog ser det ud til, at der på Byg, Vej og Miljø s område under Sekretariat og Udvikling er en forventet merudgift og mindreindtægt på løn og øvrig drift på konto 6. Afvigelsen beskrives under afsnittet for Sekretariat og Udvikling. er ca. 2,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget. De ca. 0,2 mio. kr. er et forventet indefrosset beløb vedr. trafiksikkerhedsforanstaltninger, mens de resterende 1,9 mio. kr. var afsat til små trafiksikkerhedsprojekter, som blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 20. april. Anlæg og Ejendom Afdelingen varetager opgaver som vedligehold af offentlige grønne områder og legepladser, vejvedligehold, bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord, drift af offentlige toiletter samt energibesparende foranstaltninger. Endvidere varetages anlægsopgaver indenfor de grønne områder, vej- og bygningsområdet samt energibesparende foranstaltninger.

6 Side 6 af 10 Økonomisk oversigt for Anlæg og Ejendom Anlæg og Ejendom Jordforsyning fælles og ubestemt formål -1,6-1,7-1,6-1,6 0,0 Faste ejendomme under et -0,9-1,4-1,5-1,5 0,0 Offentlige toiletter 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 Grønne områder, skove, kystbeskyttelse 6,7 6,6 6,4 6,4 0,0 Veje fælles formål 0,3 1,7 1,6 1,6 0,0 Ledningspakken -0,3 0,9 1,5 1,5 0,0 Vejvedligeholdelse 34,9 33,2 33,4 32,3-1,1 Vintertjeneste 6,7 4,5 4,5 11,7 7,2 Energispareprojekt 0,2 0,3 0,7 0,7 0,0 i alt 47,1 45,4 46,4 52,5 6,1 Jordforsyning 13,9 0,0 14,0 14,0 0,0 Rådighedsramme Veje 0,0 12,4 14,7 1,3-13,4 Diverse anlægsarbejder 9,5 0,7 16,1 15,1-1,0 Byens rum og pladser 0,0 0,0 2,7 0,0-2,7 sprægede anlægsopgaver 4,6 0,0 9,6 9,6 0,0 Energispareprojekt 2,3 0,0 0,4 0,0-0,4 Anlæg i alt 30,4 13,1 57,5 40,0-17,5 Anlæg og Ejendom i alt 77,5 58,5 103,9 92,5-11,4 : På hele vejvedligeholdelsesområdet forventes overført ca. 1,1 mio. kr. til Beløbet er dog reserveret til evt. uforudsete udgifter i sidste halvdel af, eller starten af Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. vedr. vintertjenesten, efter at Økonomiudvalget den 18. maj besluttede, at det realiserede merforbrug på 4,7 mio. kr. finansieres via økonomiudvalgets rådighedspulje. Bevillingen er endnu ikke på plads, så derfor vises stadig en afvigelse på 7,2 mio. kr. I ovennævnte forventede merforbrug er ikke indregnet en stor ukendt regning til Vejdirektoratet vedr. vintertjeneste, som forventes finansieret under Entreprenørafdelingen. Området er udpeget som fokusområde hvilket betyder, at der vil være månedlig opfølgning i forhold til Økonomiudvalget. Følgende tekst vil blive forelagt Økonomiudvalget.

7 Side 7 af 10 Mio. kr. budget budget Afvigelse Anlæg og ejendom - drift 45,4 46,4 52,5-6,1 heraf vejvedligeholdelse 4,3 4,3 4,3 0,0 heraf vintertjeneste 4,5 4,5 11,7-7,2 Anlæg og ejendom - anlæg 13,1 57,5 40,0 17,5 heraf vejvedligeholdelse 10,4 9,6 9,6 0,0 Bemærkninger til tabellen Vintertjenesten Området er udpeget som fokusområde, idet den hårde vinter i første kvartal har medført en ekstraordinær indsats i forhold til glatførebekæmpelse, herunder snerydning. kontrollen for april udviser en budgetafvigelse. tet for vintertjeneste tager udgangspunkt i omkostningsniveauet for vinteren Vinteren var en såkaldt grøn vinter, uden væsentlig snefald. andrager 4,5 mio. kr. I første kvartal forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr., og sidste kvartals vintertjeneste forudsættes at have et aktivitetsniveau som 2008 på 2,5 mio. kr. Der må således forventes en samlet merudgift på 7,2 mio. kr. i forhold til vedtaget. Økonomiudvalget har 18. maj besluttet at det allerede konstaterede merudgift til vintertjeneste på 4,7 mio. kr. finansieres af bufferpuljen, men man først vil forholde sig til finansiering af en evt. merudgift i resterende del af. Vejvedligehold Området er også et fokusområde, idet vejtilstanden er sat yderligere under pres. Den hårde vinter har medført flere skader i form af slaghuller og revnedannelse på et i forvejen belastet vejnet. Vejenes tilstand efter vinteren gør, at der må forventes øgede udgifter på området. På driftsbudgettet er der afsat 4,3 mio. kr. til mindre asfaltreparationer. Mindre asfaltreparationer omfatter udbedring af slaghuller og revner i asfalten. Gennemgang af vejenes tilstand har vist at de først antagede følgeskader efter vinteren er af et mindre omfang end hidtil antaget. Eventuelle ekstraudgifter til udbedring af skader på vejene efter vinteren forventes derfor dækket indenfor driftsbudgettet til vejvedligeholdelse. Der er i anlægsbudgettet for afsat 10,4 mio. kr. til driftsprægede anlægsopgaver, der bl.a. omfatter nye asfaltbaner. For at fastholde vejkapitalen burde beløbet have været 17,5 mio. kr. årligt. Ved årets start blev det besluttet, at der skulle frigives 0,8 mio. kr. til renoveringsprojekt af fredet allé på Troensevej. Der resterer herefter 9,6 mio. kr. til nye asfaltbaner. Der vil primo juni blive gennemført udbud af asfaltarbejder for 9 mio. kr. Restbeløbet vil blive anvendt til diverse følgearbejder. På området er forventet ca. 1,3 mio. kr. mindre end pr. 28. februar. De 0,6 mio. kr. er en del af de stiprojekter, som blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 20. april. Herudover forventes overført 0,7 mio. kr. vedr. støjskærm og overkørsel, som først skal disponeres, når arealet overfor Føtex ved Lerchesvej/Nyborgvej bliver solgt.

8 Side 8 af 10 Natur og Vand Området omfatter myndighedsopgaver inden for følgende hovedområder: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, bade og bådebroer, natur og vandløb. Derudover er der drifts- og anlægsopgaver inden for især natur og vandløb. En del af opgaverne løses også for Langeland og Ærø kommuner gennem det forpligtende samarbejde. Økonomisk oversigt for Natur og Vand Natur og Vand Naturforvaltningsprojekter 0,8-0,4-0,4 0,8 1,2 Fredningserstatninger 0,0 0,2 0,4 0,2-0,2 Vedligeholdelse af vandløb 2,4 1,6 1,6 1,6 0,0 Miljøbeskyttelse - fælles 0,0 formål 0,3 1,5 1,4 1,4 Jordforurening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøtilsyn - Landbrug -0,3-0,3-0,3-0,3 0,0 Øvrig planlægning m.m. 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 i alt 3,9 2,6 2,7 3,7 1,0 + Rådighedsbeløb -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Vedligeholdelse af vandløb 2,7 0,0 0,1 0,0-0,1 Projekttilskud 0,0-1,6-1,6-1,6 0,0 Naturforvaltningsprojekter 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Natura ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 3,2-1,6-1,5-1,6-0,1 Natur og Vand i alt 7,2 1,0 1,3 2,1 0,9 angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt : Området udviser stadig et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. opgaver på Natur- og Miljøområdet jf. genåbning af. Bevillingen er først indberettet i maj, men er tilsvarende vist som et mindreforbrug under Økonomiudvalget. Dog ser det ud til, at der på Natur og Vand s område under Sekretariat og Udvikling er en forventet merudgift og mindreindtægt på løn og øvrig drift på konto 6. Afvigelsen beskrives under afsnittet for Sekretariat og Udvikling.

9 Side 9 af 10 Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt. Sekretariat og Udvikling Sekretariat og Udvikling omfatter de administrative fællesfunktioner i Miljø og Teknik: Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og analyse. Økonomisk oversigt for Sekretariat og Udvikling Sekretariat og Udvikling Administrationsbygning 1,2 0,6 0,6 0,6 0,0 Pulje rammebesparelser 0,0 0,0-0,9-0,8 0,1 Administration fælles 1,3 1,5 1,5 1,4-0,1 Kantine/pedel 0,8 1,0 1,0 0,8-0,2 Lønninger 34,6 33,8 35,0 36,2 1,2 Øvrig drift -9,3-10,4-10,8-10,0 0,8 i alt 28,7 26,5 26,4 28,2 1,8 Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sekretariat og Udvikling i alt 28,7 26,5 26,4 28,2 1,8 : Området udviser et forventet, som er netto ca. 1,8 mio. kr. højere end korrigeret budget. Merforbruget skyldes hovedsagelig merforbrug på løn samt mindreforbrug på øvrig drift, bl.a. forpligtende samarbejde, byggesagsgebyrer og grønne ejendoms-oplysningsskemaer. Der er iværksat en analyse af merforbruget for at dække merforbruget inden for direktørområdet. I overvejelserne indgår på Natur og Vands område: Egenprojektering af vandløbsopgaver og generel besparelse på driften. På Byg, Veje og Miljøs område: Omlægning af byggersagsgebyrer vurderes (virkning fra 2011), og der kortlægges muligheder for besparelser/merindtægter via drift, herunder veje, generelle formål og parkering.

10 Side 10 af 10 Siden budgetkontrollen pr. 28. februar, er Miljø og Tekniks forholdsmæssige andel på 0,776 mio. kr., af puljen vedr. ansættelsesstop på 5,0 mio. kr. indberettet. Andelen forventes udmøntet i.

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Korrigeret budget Vedtaget budget 2009

Korrigeret budget Vedtaget budget 2009 Side 1 af 16 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Svendborg Affald -0,1 0,1-1,7-1,8 Svendborg Kraftvarme -9,5-11,3-8,4 2,9 Brugerfinansieret i alt -9,5-11,2-10,1 1,1 Entreprenørafdelingen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Indhold: Regnskab 2010

Indhold: Regnskab 2010 I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab 2010, fremlægges en delberetningen indenfor de enkelte fagudvalg. Dette bind er en samlet udgivelse af delberetningerne. Fagudvalgenes Kort fortalt, Økonomisk

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Udvalget for Miljø og Teknik Årsberetning Side 1 af 23 Udvalget for Miljø og Teknik Politikområderne kort fortalt! Svendborg Affald Sve I er følgende opgaver udført: indsamling af affald fra de private

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 18 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Entreprenørafdelingen løser forskellige driftsopgaver for kommunes forvaltninger og afdelinger/institutioner, bl.a.: Pleje og vedligeholdelse af grønne

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Miljø og Teknik

Budget 2012 Udvalget for Miljø og Teknik 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde Entreprenørafdelingen løser forskellige driftsopgaver for kommunes forvaltninger og afdelinger/institutioner, bl.a.: Pleje og vedligeholdelse af grønne områder, skove,

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Side 1 af 133 INDHOLD Kommuneoplysninger Side 4 Borgmesterens forord Side 5 Påtegninger Ledelsens påtegning Side 6 Revisionspåtegning Side 7 Kommunens årsberetning Ledelsens

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Udkast 16.4.2010. Årsberetning og regnskab 2009

Udkast 16.4.2010. Årsberetning og regnskab 2009 Udkast 16.4.2010 Årsberetning og regnskab Side 1 af 136 INDHOLD Kommuneoplysninger Side 4 Borgmesterens forord Side 5 Påtegninger Ledelsens påtegning Revisionspåtegning Side Side 6 7 Kommunens årsberetning

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

1 of 8. Indholdsfortegnelse

1 of 8. Indholdsfortegnelse 1 of 8 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø regnskabsbemærkninger...2 14.228 Vej og parkvæsen drift...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne drift...3 14.232

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 9.2 Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

OVERFØRSLER FRA DRIFT

OVERFØRSLER FRA DRIFT Aftaleområde: Kirkegårde Konti: 003540 Kirkegårde Lønninger... 26.900 kr. Øvrig drift... 300.700 kr. Fastfrosset:... 0 kr. Underskuddet på øvrig drift skyldes merudgifter til maskiner, som følge af en

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Miljø og Teknik Årsberetning 2012

Miljø og Teknik Årsberetning 2012 Miljø Teknik Årsberetning 2012 Udkast vers. 1.0 Rev. 19.03.2013 Udvalget for Miljø Teknik Kort fortalt! Entreprenørafdelingen Beredskab Entreprenørafdelingen blev pr. 1. maj 2012 udliciteret virksomhedsoverdraget

Læs mere