Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund"

Transkript

1 Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune oplever stigende ventelister til plejeboligerne, rehabiliteringspladser og øvrige tilbud under Ældre og Sundhed. Dette pres er en følge af dels en ændring i befolkningssammensætningen og dels at kommunerne får nye og flere opgaver i forbindelse med det nære sundhedsvæsen. I notatets indledende afsnit skitseres de væsentligste udviklingstendenser, herunder befolkningsprognosen, udviklingen i sundhed og nye opgavetyper i forbindelse med det nære sundhedsvæsen. Efterfølgende fortages en kapacitets- og behovsvurdering. I de følgende afsnit skitseres løsningsmodeller på kort sigt (1-2 år) og på mellemlangt sigt (3-5 år). Under løsningsmuligheder på kort sigt beskrives udvidelse med daghjem samt muligheden for at anvende eksisterende faciliteter til midlertidige plejeboliger eller som rehabiliteringsafdeling. Under løsningsmuligheder på lidt længere sigt beskrives kort etablering af ny rehabiliteringsafdeling og etablering af nye plejeboliger. NOTAT 15. maj 2013 Journal nr Sagsbehandler ANDLU Version Udviklingstendenser Befolkningsudvikling Ifølge befolkningsprognosen for Frederikssund Kommune, vil Ældre og Sundhed i de kommende år opleve en markant stigning i antallet af personer i målgruppen. Som det fremgår af ledelsesinformationen til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget fra februar 2013, vil der samlet set ske en stigning i antallet af ældre over 65 år. Antallet vil stige fra borgere i 2011 til i 2015 og borgere i 2020 svarende til en stigning på ca. 26 pct. Befolkningsprognosen viser endvidere, at særligt grupperne af ældre i alderen år og 85 + vil stige markant. Tabellen illustrerer aldersfordelingen i 2012, 2015 og 2020 fordelt på lokalområder. Befolkningsprognoserne viser, at denne udvikling fortsætter i årene efter Total Total Total 65 + Skibby Jægerspris Frederikssund Slangerup Ukendt adr Total

2 Sundhedsudviklingen blandt ældre Fremtidens ældre har en bedre sundhedstilstand end tidligere. Både mænd og kvinder har gennem de seneste år oplevet en stigning i gennemsnitlig levetid, og får flere år som raske og færre år med langvarig belastende sygdom. Det viser sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY), hvor udviklingen i ældres helbred fra 1994 til 2005 beskrives. Samtidig sker en ændring i sygdomsbilledet, hvor der fx vil komme en stigning i antallet af demente i takt med, at befolkningen bliver ældre (Nationalt videnscenter for demens). Yderligere er andelen af borgere med kroniske sygdomme stigende, hvilket skyldes en forbedret akut behandling, som bevirker, at mange lever længere med deres kroniske sygdomme end tidligere. (Sundhedsprofilen for regioner og kommuner 2010) Denne udvikling kan medføre, at efterspørgslen på en plejebolig bliver relativt mindre fremadrettet, men at de personer der får behov for en plejebolig vil have et mere sammensat sygdomsbillede og behov for et mere specialiseret tilbud. Det nære sundhedsvæsen KL og kommunerne har skitseret en strategi for etablering af et fremadrettet stærkt sundhedsvæsen. For at sikre mest mulig sundhed for pengene er der behov for en ny satsning på at forebygge indlæggelser. Derfor skal der langt mere fokus på rehabilitering, patientrettet forebyggelse og på at styrke den specialiserede sygepleje. Det betyder, at flere borgere skal hjælpes derhjemme og at færre får behov for at blive indlagt eller genindlagt. Dette frigør ressourcer i sygehusvæsnet. For at kunne imødekomme denne udvikling er det nødvendigt, at kommunernes indsatser kommer tættere på selve indlæggelsen. Jo flere med kronisk sygdom, jo flere ældre medicinske patienter og jo kortere indlæggelsestider, desto større bliver behovet for at kommunernes aktiviteter i grænselandet til sygehusvæsnet styrkes. Det handler om tidlig opsporing af kronisk sygdom, hverdagsrehabilitering og rehabiliterende patientrettet forebyggelse. Derudover handler det om specialiseret sygeplejefaglig opfølgning, akutte sygeplejeteam, akutpladser, forskellige opholdstyper og tilbud om den brede genoptræning og om opfølgning på de borgere som hjemsendes hurtigere fra hospitalerne. 2/18

3 Plejeboliger, rehabiliteringspladser og øvrige tilbudstyper Dette afsnit er en oversigt over eksisterende tilbud under Ældre og Sundhed. Plejeboliger, rehabiliteringspladser og ventepladser er døgnpladser, mens daghjem- og dagaktivitetspladser er dagpladser. Derudover ses en oversigt over øvrige tilbudstyper, der kan potentielt kan medvirke til, at flere borgere kan blive længere i eget hjem. Oversigt over pladstyper Ældre og Sundhed Plejeboliger Rehabiliteringspladser Øvrige midlertidige pladser (ventepladser) Nordhøj De Tre Ege 48-7 Solgården Tolleruphøj Haven (v. Østergaarden) Pedershave I alt Som det fremgår af tabellen er der i dag 258 plejeboliger fordelt over fem omsorgscentre i Frederikssund Kommune, hvoraf 16 er i det særlige demensafsnit i Haven ved Østergaarden. På Tolleruphøj er der indrettet rehabiliteringsafdeling med 14 pladser, og på Afdeling C på De Tre Ege er der syv ventepladser. Daghjems- og dagaktivitetspladser Daghjemspladser (alm.) Daghjemspladser (demens) Dagaktivitetspladser Østergaarden Der er i dag 12 demensdaghjemspladser på Østergården fordelt på to lejligheder. Borgerne anvender pladserne mellem en til fem dage ugentligt. De 12 daghjemspladser giver derved 60 kapacitetsdage ugentligt. Ved seneste opgørelse var der tilknyttet 24 borgere til demensdaghjemmet og der var venteliste. Der er i dagaktiviteten 14 pladser, som tilbydes som halvdags aktivitetstilbud. Derved er kapaciteten 140 pladser ugentligt. De fleste af de borgere der benytter tilbuddet kommer to gange ugentligt. I oversigten nedenfor ses en række relevante tilbud, som på forskellige niveauer har potentiale til at reducere behovet for en plejebolig eller en rehabiliteringsplads. Visse af tilbuddene kan eksempelvis understøtte borgenes muligheder for at blive længere i eget hjem, som fx frivillig demensaflastning, midlertidige pladser, natpladser og et struktureret tilbud om daghjem. Af den midterste kolonne fremgår hvorvidt det pågældende tilbud d.d. findes under Ældre og Sundhed i Frederikssund Kommune. Ældre og Sundhed arbejder på, hvordan disse tilbudstyper kan være en del af løsnin- 3/18

4 gen på det aktuelle og kommende pres på døgnpladstilbudene i kommunen. Oversigt over eksisterende og ikke eksisterende relevante tilbud Tilbudstype Eksisterende? Bemærkning Hjemmepleje + Frivillige - Fx Demensaflastning, Vågekoner, Dagaktivitet, Opfølgning på træning. Evt. samarbejde med eksisterende foreninger Sygepleje + Specialiseret sygepleje herunder geriatri - Akutteam som skitseret i Det nære sundhedsvæsen Fremskudt visitation - Forslag behandles af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 1.halvår 2013 Træning efter Lov om Social Service Dagaktivitet + + Daghjem for ikke demente - Kan etableres som en udvidelse af den nuværende dagaktivitet, evt. med aftenåbent og mulighed for pleje og hvile. Daghjem for demente + Kan udvides Ventepladserne + Se bemærkning nedenfor. Bredere defineret opholdstyper - f. eks midlertidige ophold, observationsophold, døgnaflastning og natpladser Aflastningspladser + Pt. anvendes en af ventepladserne til aflastningsplads. Kan udvides Rehabilitering, akut osv. + Ældreboliger + Plejeboliger + Status på plejeboliger Ældre og Sundhed har over de seneste to år oplevet en stigning i antallet af personer på venteliste til en plejebolig. Figuren nedenfor viser den samlede udvikling i ventelisten til en plejebolig i Frederikssund Kommune i perioden februar 2011 til februar Det ses, at den samlede venteliste er steget fra 25 i 2011 til 53 i Der er tale om både egne borgere og borgere fra andre kommuner. Personer, der står på venteliste til en plejebolig, men har afslået et tilbud om plejebolig fremgår ikke af figuren. 4/18

5 I henhold til Lov om Social Service 192 a skal kommunerne overholde en ventetidsgaranti. Det betyder, at Frederikssund Kommune skal tilbyde en plejebolig til en borger, der er visiteret til en sådan, inden for maksimalt to måneder. Garantien gælder kun, hvis borgeren er skrevet op på den generelle venteliste og ikke hvis borgeren kun ønsker en plejebolig på et eller flere udvalgte plejecentre. I marts 2013 er der to personer på garantiventeliste til en plejebolig i Frederikssund Kommune, og det kan oplyses, at der i 2013 frem til nu har været samlet har været 10 personer. Som det fremgår af nedenstående tabel, er der sket en mindre stigning fra 2009 til Det må formodes, at det samlede tal for 2013 indikerer en yderligere stigning. År Antal borgere Ingen data (til 22.3) 10 Som følge af, at den venteliste og deraf den gennemsnitlige ventetid på en plejeboliger stiger, må det forventes, at en større andel af personerne på ventelisten vil vælge at blive skrevet på garantiventelisten. Af skemaet nedenfor ses aldersfordelingen i plejeboligerne i Frederikssund Kommune, herunder hvor stor en del af den samlede beboersammensætning de forskellige aldersgrupper udgør. De to koloner til højre angiver, hvor stor andel af borgerne i de forskellige aldersgrupper, der har behov for en plejebolig. Denne fremstilling anskueliggør, hvordan udviklingen i de forskellige aldersgrupper kan tænkes at indvirke på behovet for plejeboliger. 5/18

6 2012 Pct. Antal borgere 2012 Pct. af borgere i kommunen 0-64 år 13 5, år 42 16, ,08 % år 78 30, ,3 % 85+ år , ,2 % Total Status på rehabiliteringspladser I august 2011 blev det besluttet at etablere en rehabiliteringsafdeling med 21 pladser på Tolleruphøj, og syv midlertidige ventepladser på De Tre Ege. Rehabiliteringsafdelingen blev åbnet på Tolleruphøj i april 2012, med i første omgang 14 pladser, og med henblik på at inddrage ydereligere syv plejeboliger på sigt for at få den samlede kapacitet op på 21 rehabiliteringspladser. På baggrund af den nuværende venteliste på plejeboliger er det ikke muligt at nedlægge syv plejeboliger på Tolleruphøj. I løbet af 2012 har de 14 pladser stort set været besat, dog har der hen over efteråret været op til 5 ledige pladser. Betalingen for ventedage på til Region Hovedstaden er samtidig faldet fra 1,186 mio. kr. i 2011 til 0,544 mio. kr. i Siden efteråret og hen over vinteren, har der været mange borgere indlagt på Nordsjællands Hospital, og hospitalet har oplevet en massiv overbelægning. Som det fremgår af figuren har der i samme periode været meget få ledige pladser på rehabiliteringsafdelingen, hvorfor op til 6 borgere har ventet på hospitalet. Figuren illustrerer belægningen på de 14 rehabiliteringspladser siden åbningen. Siden uge 46 i 2012 har der højst været en tom plads. Det bemærkes, at målingerne er fortaget på én dag i den pågældende uge og ikke et udtryk for den gennemsnitlige belægning hele uge. Det er vurderingen, at det er borgere, der er blevet udskrevet fra hospitalet, som optager pladserne på rehabiliteringsafdelingen. Denne tendens forstærkes af, at der har været pres fra hospitalet hen over vinteren. Hjemmeplejen har lavet en gennemgang af 54 af de borgere, som modtager over 20 times hjemmehjælp pr. uge, og det er vurderingen, at 18 af disse er i målgruppen for en rehabiliteringsplads. 6/18

7 Med det eksisterende pres på rehabiliteringsafdelingen har denne målgruppe haft meget begrænset adgang til en plads på afdelingen. Netop et tilbud til denne målgruppe vurderes at være et effektivt tilbud til, at øge borgernes funktionsniveau og livskvalitet og derved udskyde behovet for en plejebolig. På den nuværende rehabiliteringsafdelingen på Tolleruphøj er der behov for, at de eksisterende badeværelser bliver renoveret. Afdelingen for Byggeri og Natur har givet et overslag på denne opgave, og det forventes at den kan udføres for kr., som er indarbejdet i anlægsbudgetter for /18

8 Kapaicitets- og behovsvurdering I følgende sammenlignes ældrebefolkningen og antal pladstyper med ECO-nøgletallenes sammenligningsgruppe, Region Hovedstaden og landsgennemsnittet. Dernæst præsenteres behovsgrader for en plejebolig og KL s estimeringsværktøj. Yderligere beregnes dækningsgrader for borgere 80+ i Frederikssund Kommune. Afsnittet afsluttes med en delkonklusion, hvor det opsummeres hvor mange plejeboliger der kan være behov for i ECO-nøgletal Det ses af ECO-nøgletallene, at Frederikssund Kommunes ældrebefolkning generelt er yngre end landsgennemsnittet. I de fire ældste inddelinger ligger Frederikssund Kommune under såvel sammenligningsgruppen, gennemsnittet i Region Hovedstaden og landsgennemsnittet. Ældrebefolkningens alderssammensætning 2012 Andel 65+årige (i pct. af hele befolkningen) Aldersfordeling (pct.) Frederikssund Kommune Smnl. gruppen Region H. Hele landet 19,8 19,0 18,4 17, årige 38,6 36,0 35,9 35, årige 26,3 24,2 24,0 23, årige 16,6 17,3 17,2 17, årige 10,3 11,9 11,9 12, årige 5,6 7,2 7,3 7, årige 2,1 2,8 3,0 3,2 95årige og derover 0,5 0,7 0,7 0,9 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Nedenfor ses antal pladser pr ældre 65+ fordelt på forskellige tilbudstyper. Det fremgår af tabellen, at ved sammenlægning af plejehjemspladser og plejeboliger fortrinsvis til ældre, så ligger Frederikssund Kommune relativt lavt på 31,7, sammenligningsgruppen på 37,4, Region Hovedstaden på 39,4 og landsgennemsnittet på 45,9. Behovet for plejeboliger hænger sammen med, at Frederikssund Kommunes andel af personer 80+, som er den primære målgruppe til en plejebolig, er under gennemsnittet. Pladser i kommunen pr 1000 ældre 65+ Frederikssund Kommune Smnl. gruppen Region H. Hele landet Plejehjem 1,6 9,5 9,9 7,1 Plejeboliger fortrinsvis til ældre 30,1 27,9 29,5 38,8 Samlet 31,7 37,4 39,4 45,9 8/18

9 KL s estimeringsværktøj For at understøtte kommunerne i arbejdet med at håndtere det fremadrettede behov for plejeboliger har KL udarbejdet et værktøj til estimering af fremtidigt plejeboligbehov 1. Fremskrivningen kan give bud på, hvordan ventelisten og ventetiden kan udvikle sig ud fra en række parametre. Modellen bygger på befolkningsprognoserne fra Danmarks statistik, som angiver en smule flere borgere i målgrupperne end den befolkningsprognose der udarbejdes i Frederikssund Kommune. Dette skydes blandt andet, at den på dødelighed anvender en gennemsnitsberegningen fra Region Hovedstaden, som er lidt højere end den specifikke for Frederikssund Kommune, der indgår i den lokale befolkningsprognose. I tabellen ses behovsgraden for en plejebolig i Frederikssund Kommune fordelt på alder. Fx ses det, at 5,41 % af de 80 84årige i Frederikssund kommune bor i en plejebolig. I tabellen er Frederikssund sammenlignet med Hillerød, Gribskov og Fredensborg, som har det til fælles, at de indgå i sammenligningsgrupperne med Frederikssund i både ECOnøgletallene og sundhedsprofilen. Frederikssund Hillerød Gribskov Fredensborg - 60 år 0,03 0,02 0,02 0, år 0,10 0,14 0,16 0, år 0,35 0,57 0,50 0, år 0,87 1,12 1,07 0, år 2,54 3,08 1,73 2, år 5,41 6,56 7,09 6, år 13,79 16,11 11,21 11, år 29,65 26,10 27,78 27,97 Estimeringsværktøjet fremskriver ventelisten og ventetid til en plejebolig på baggrund af behovsgraden og befolkningsprognosen. I de to eksempler nedenfor er der anvendt to forskellige forventninger til udviklingen i behovsgraden. Det ene eksempel illustrerer en situation, hvor behovsgraden ikke ændrer sig over tid, mens det andet eksempel illustrerer en situation, hvor behovsgraden falder frem til 2020 og derefter fortsætter uændret. Faldet i behovsgraden frem til 2020 er tilsvarende det fald der er oplevet i perioden 1999 til Det er desuden en forudsætning for fremskrivningerne, at tildelingskriterier (kvalitetsstandard) for en plejebolig forbliver uændret i forhold til i dag. Uændret behovsgrad I scenariet ingen udvikling i behov nedenfor ses, at ventelisten på en plejebolig vil stige til 76 personer i 2015 og 161 personer i KL s estimeringsværktøj: 9/18

10 Det fremgår af figuren, hvordan en forøgelse af plejeboligkapaciteten påvirker ventelisten. I venstre søjle ses udviklingen i ventelisten på baggrund af den nuværende kapacitet med 258 plejeboliger. I næsten søjle ses ændringen i ventelisten, hvis der kan tages yderligere 26 plejeboliger i anvendelse i I den sidste søjle næste ses ventelisten, såfremt der etableres 26 plejeboliger i 2017 og 24 plejeboliger i Hvis ventelisteniveauet fra 2013 skal bibeholdes i 2020 er det i dette scenarie nødvendigt at der er 115 plejeboliger yderligere til rådighed i Ligeledes ses det, hvordan den gennemsnitlige ventetid på en plejebolig vil udvikle sig fra 4,8 mdr. i dag til 7,2 mdr. i 2015 og 12,2 mdr. i Såfremt der kan tages 50 plejeboliger i anvendelse frem til 2020, vil det i dette scenarie være muligt at reducere ventetiden til 8,4 mdr. Det skal bemærkes, at ventetiden i denne fremstilling er beregnet og ikke konkret. 10/18

11 Nedgang i behovsgrad frem til 2020 I det næste scenarie er der indarbejdet en nedgang i behovsgraden, som svarer til den registrerede ændring i behovsgrader i perioden I scenariet er indarbejdet, at der fra 2020 og frem ikke er nogen udvikling i behovsgraden, da den procentvise nedgang i behovsgrader ikke kan forventes at fortsætte. Af figuren fremgår, at der i 2020 vil være 103 personer på venteliste til en plejebolig ved uforandrede 258 plejeboliger. Ved at opføre 26 plejeboliger i 2017 reduceres venteliste i 2020 til 77 personer, mens yderligere 24 plejeboliger vil reducere ventelisten til 53 personer, hvilket er på niveau med den nuværende venteliste. Hvis ventelisteniveauet fra 2013 skal bibeholdes i 2020 vil det i dette scenarie være nødvendigt at etablere 61 plejeboliger. Neden for ses udviklingen i ventetid. Hvis der ikke tages nye boliger i anvendelse vil den gennemsnitlige ventetid stige fra 3,6 til 9 måneder. Hvis der opføres 26 plejeboliger i 2017 og 24 i 2020, kan ventetiden holdes nede på 4,6 måneder. Ventetiden er i denne fremstilling er beregnet og ikke konkret. 11/18

12 Som nævnt, er der en række forhold, som vil influere på behovet for plejeboliger i fremtiden, herunder sund aldring og stigning i demens. De seneste års udvikling har vist, at borgerne bliver ældre før de får behov for pleje og plejebolig. Det er derfor afgørende, at udviklingen i behovet for plejeboliger følges løbende. Begge scenarier er behæftet med en del usikkerhed, men giver et billede af, hvor stor betydning ændringer i behovsgrader har for hvilken kapacitet der skal planlægges. Det skal dog samtidig bemærkes, at befolkningsudviklingen medfører et stigende behov for plejeboliger uanset behovsgraderne. Dækningsgrad for 80+årige I 2012 var der 258 plejeboliger til rådighed til i målgruppen af 80+årige i Frederikssund Kommune. Det svarer til, at der 15,88 plejeboliger pr. 100 borgere i målgruppen 80+, hvilket i det følgende beskrives som en dækningsgrad på 15,88 %. Der er ikke fundet samlede oversigter over dækningsgrader i danske kommune, men der er fundet data fra Holbæk, Lejre, Sønderborg, Herning og Viborg, som alle ligger højere end Frederikssund. Ældresagen anbefaler en dækningsgrad på 20 %. Ud fra dækningsgraden kan behovet for plejeboliger fremskrives på baggrund af befolkningsprognosen. I tabellen nedenfor ses hvor mange plejeboliger, der vil være behov for, hvis dækningsgraden fra 2012 ønskes fastholdt. Det fremgår, at der vil være behov for 372 plejeboliger i 2020, hvilket svarer til en difference i forhold til nu på 114 plejeboliger. År Antal 80+årige Dækningsgrad ,88 % Difference /18

13 I den følgende fremstilling ses udviklingen i dækningsgraden, hvis antallet af plejeboliger i Frederikssund Kommune forbliver uændret. År Dækningsgrad 15,88 14,56 11,00 7,91 I nedenstående figur er udviklingen i efterspørgslen på en plejebolig skitseret på baggrund af befolkningsprognosen. Den vandrette streg illusterer det nuværende antal plejeboliger i Frederikssund Kommune. Udviklingen i efterspørgsel ses hvis dækningsgraden holdes på niveau, og hvis eftersprøgslen falder henholdsvis 5 % og 10 %. Ved et fald i efterspørgslen på 5 % vil der være behov for 354 plejeboliger i 2020 og hvis den falder 10 % vil behovet være 335 plejeboliger i /18

14 Delkonklusion På baggrund af kapacitets- og behovsvurderingen kan det konkluderes, at der vil være behov for at øge kapaciteten af plejeboliger fremadrettet. Desuden bør der sættes ind med en række andre tiltag, hvor etableringen af flere rehabiliteringspladser vurderes at være centralt. Flere rehabiliteringspladser vil skabe forbedrede muligheder for aflastning og derved styrke muligheden for, at flere borgere kan fastholde funktioner i en længere periode og opnå større livskvalitet, som kan udskyde behovet for plejebolig. Ved etablering af en ny rehabiliteringsafdeling kan frigøres kapacitet, som kan afhjælpe behovet for plejeboliger. Estimaterne i foregående afsnit indikerer alle, at der vil være en stigning i behovet i 2020 sammenlignet med i dag. Som det fremgår af nedenstående skema beregnes behovet til at være i mellem 373 og 319 plejeboliger i På baggrund af, at antallet af tilbud til målgruppen i Frederikssund Kommune ligger lavt i forhold til sammenligningskommunerne, at de 65+årige i kommunen er yngre end i andre kommuner og den relativt lave dækningsgrad bør det drøftes hvilket niveau Frederikssund Kommune skal ligge på fremadrettet. Estimat Plejeboligbehov i 2020 Difference i forhold til 2013 KL: Ingen ændring i behov KL: Nedgang frem til 2020 Dækningsgrad 15,9 % Nedgang på 5 % efterspørgsel Nedgang på 10 % efterspørgsel /18

15 Scenarier for fremtidig udvikling af tilbudstyper i Frederikssund Kommune I følgende afsnit præsenteres en række indsatser, der på forskellige niveauer forventes at afhjælpe de fremadrettede udfordringer med befolkningsudvikling, ventelisteudvikling og nye opgavetyper. Først præsenteres nogle løsningsforslag, der kan afhjælpe presset på plejeboligerne på såvel kort og længere sigt. Det er fx daghjemspladser, som ved optimalt og systematisk brug kan sikre, at visse borgere kan blive længere i eget hjem. Efterfølgende skitseres en model for udvidelse af kapaciteten af plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Kommune. Udvidelse af daghjemspladser. Ældre og Sundhed vurderer, at en udvidelse af daghjemspladser kan udgøre et alternativt tilbud til borgere, der ellers vil have behov for en plejebolig. Ved at tilbyde struktureret aflastning af borgeren og dennes eventuelle ægtefælle er det vurderingen, at egen bolig i længere tid kan udgøre rammen for borgerens liv. Der er i dag 12 daghjemspladser til demente, hvilket svarer til 60 kapacitetsdage ugentligt. Der er pt. tilknyttet 24 borgere til daghjemmet og der er venteliste. De enkelte borgeres behov for tilbud vil variere i forhold til ressourcer, men ud fra den nuværende borgersammensætning kan antallet af borgere, der kan får glæde af et daghjemstilbud således ganges med en faktor 2. Vurdering af eksisterende faciliteter Ældre og Sundhed arbejder i samarbejde med Byggeri og Natur på en gennemgang af eksisterende faciliteter i kommunen. Formålet er at afdække, hvilke muligheder der er for midlertidige kapacitetsudvidelser, indtil nyetablerede rehabiliteringspladser og plejeboliger kan tages i anvendelse. Ny status på ventepladserne Syv boliger på De Tre Ege fungerer som ventepladser for borgere, der er visiteret til og venter på en plejebolig. Det er borgere, som i udgangspunktet er vurderet til ikke at kunne vente i eget hjem. Det er imidlertid ikke borgere, som nødvendigvis er på plejeboliggarantiventelisten. Det betyder, at borgeren kan vente længe på afdeling C, før der bliver et tilbud på lige det center, de ønsker. Der gennemføres pt. en analyse af ventepladserne, med fokus på om anvendelsen kan optimeres. I nedenstående scenarie for udviklingen af antal rehabiliteringspladser og plejeboliger anvendes de syv ventepladser på De Tre Ege til plejeboliger. 15/18

16 Opførelsen af nye faciliteter På baggrund af behovs- og kapacitetsvurderingen er det tydeligt, at der er behov for at opføre nye faciliteter i Frederikssund Kommune de kommende år. Dette afsnit skitserer et scenarie, hvor der etableres en ny rehabiliteringsafdeling og der opføres nye plejeboliger ved Pedershave, hvor der allerede er reserveret et areal til formålet. Rehabiliteringsafdelingen foreslås ligeledes placeret ved Pedershave. Yderligere er det vurderingen, at en beliggenhed i Frederikssund vil gøre det nemmere at rekruttere personale. Økonomi ved opførelse af nye pladser Der gælder følgende generelle regler for opførelse af plejeboliger. Der er et max. beløb pr. m2 på kr. i Der er en kommunal udgift på 14 % af anskaffelsesbeløbet til Landsbyggefonden, og 84 % kan finansieres ved optagelse af lån. Servicearealer er ren kommunal udgift, hvortil der kan opnås et tilskud på kr. pr. bolig. Der er mulighed for at opføre rehabiliteringsboliger som almene boliger. Kommunen kan leje boligerne af boligorganisationen. På Pedershave var anskaffelsesprisen for de eksisterende boliger 101 mio. kr. og anskaffelsesprisen på servicearealerne 15,7 mio. kr. Der er opført 60 plejeboliger på Pedershave. Afdelingen for Økonomi oplyser, at etablering af plejeboliger koster ca. 2 mio. kr. pr. bolig inklusiv servicearealer. Dette er i nogenlunde overensstemmelse med ovenstående. Modellen nedenfor er behæftet med stor usikkerhed i forhold til indretning og faciliteter, hvorfor der ikke er regnet på etableringsomkostninger. Denne del af arbejde vil blive kvalificeret yderligere i et samarbejde med Byggeri og Natur samt Økonomiafdelingen. Økonomi oplyser, at drift pr. plejeboligplads er kr. og pr. rehabiliteringsplads kr. Plejeboligprisen er et gennemsnit af de nuværende takster og rehabiliteringspladser er det samlede budget divideret med antallet af pladser. I modellerne er anvendt hhv kr. og kr. Det vurderes, at der er stordriftsfordele ved at etablere større plejecentre, da der eksempelvis er bedre mulighed for at optimere antallet af tilknyttede nattevagten. Hvis det antages, at to nattevagter maksimalt kan dække 60 plejeboliger, optimeres antallet af nattevagter ved at samle henholdsvis 60, 90 og 120 plejeboliger i et center. Scenarie for kapacitetsudvidelse Ældre og Sundhed vurderer, at kapaciteten i den eksisterende rehabiliteringsafdeling, der allerede i dag er under pres, er for lille. En forøgelse af kapaciteten på Tolleruphøj fra 14 til 21 pladser som besluttet i august 2011, vil afhjælpe de nuværende kapacitetsproblemer, men er ikke anbefalelsesværdig, da dette vil reducere plejeboligkapaciteten tilsvarende. Yderligere udestår en renoveringsopgave af badeværelserne på den eksisterende rehabiliteringsafdeling. Det er derfor indarbejdet i scenariet, at der opføres en ny rehabiliteringsafdeling med 30 pladser, hvor alle de midlertidige pladser, herunder 16/18

17 ventepladser samles. Rehabiliteringsafdelingen opføres som en selvstændig afdeling. Dette medfører en kapacitetsudvidelse på ni midlertidige pladser (14 rehabiliteringspladser og syv ventepladser) i forhold til den nuværende status og en kapacitetsudvidelse på to midlertidige pladser i forhold til den oprindelige beslutning om at etablere 28 midlertidige pladser (21 rehabiliteringspladser og syv ventepladser). Ved at etablere en rehabiliteringsafdeling på en anden lokalitet, frigøres der kapacitet på Tolleruphøj. Ældre og Sundhed vurderer, at denne frigjorte kapacitet kan anvendes til etablering af syv plejeboliger og syv aflastningspladser. Det er ikke muligt at anvende de 14 rehabiliteringspladser til 14 plejeboliger, da en del af de nuværende pladser har fælles badeværelser. De boliger, hvor der er fælles bad, kan i stedet anvendes til aflastningspladser. Yderligere kan de syv ventepladser på De Tre Ege ændres til syv plejeboliger. Der er mulighed for at etablere nye plejeboliger på Pedershave. Der er reserveret et areal, hvor der kan opføres 12, 24 eller 36 plejeboliger. På baggrund af behovsvurderingen er der i scenariet indarbejdet, at udvidelsesmuligheden udnyttes fuldt ud. Aktiviteten på en rehabiliteringsafdeling er dyrere end plejeboliger, men medvirker til at mindske behovet for sygehusindlæggelse, kommunale serviceudgifter mv. Scenarie: Kapacitetsudvidelse ved opførelse af ny rehabiliteringsafdeling og nye plejeboliger Kapacitet i forhold til dd. Pris etablering Ændring ift. dd. Samlet Rehabiliteringspladser/midlertidige pladser /ventepladser Plejeboliger Nyopførte + 36 I eksisterende rammer + 14 Aflastningspladser Ældre og Sundhed arbejder i samarbejde med Byggeri og Natur på en beskrivelse af hvilke faciliteter og hvor mange kvadratmeter der vil være behov for i såvel rehabiliteringsafdelingen og de nye plejeboliger. Når denne beskrivelse er færdig vil Økonomi blive inddraget med henblik på prisberegninger for scenariet. 308 Prisestimat driftsudgifter 16 ekstra rehabiliteringspladser: kr. * 16 = kr. 36 ekstra plejeboliger på Pedershave: kr. * 36 = kr. 7 ekstra plejeboliger på Tolleruphøj: 400,000 kr. * 7 = kr. årligt 7 ekstra plejeboliger på De Tre Ege, vil ikke påvirke driften, da driftsudgifterne forbliver uændret ved boligernes ændrede status fra ventepladser. De øgede driftsudgifter sker på rehabiliteringsafdelingen. 7 ekstra aflastningspladser på Tolleruphøj. Driftsudgifterne svarer til plejeboliger: 400,000 kr. * 7 = kr. årligt Samlede forøgelse af driftsudgifter for scenariet: kr. årligt Beliggenhed og anvendelsesdato Rehabiliteringsafdelingen Anvendelsesdatoen på byggeriet af rehabiliteringsafdelingen er uvist, da det afhænger af hvor rehabiliteringsafdelingen besluttes placeret. Ældre og Sundhed vurderer, at det er relevant at placere en ny rehabiliteringsafdeling i Frederikssund, da dette vil styrke mulighederne for at rekrutter kompetent og specialiseret arbejdskraft. 17/18

18 Plejeboliger Byggeri og Natur vurderer, at nye plejeboliger ved Pedershave kan tages i anvendelse pr Det vil være muligt at opdele projektet i etaper af 12 eller 24 boliger De nye plejeboliger etableres i forlængelse af den ene fløj langs Pedershave allé, hvor der er reserveret et areal til formålet. Der er på nuværende tidspunkt opført en halv afdeling med 12 boliger. Denne udvides med 12 boliger og der opføres en ny afdeling med 24 pladser. Af den følgende tabel ses, hvordan scenariet vil influere på antallet af de pladser. Som det fremgår, vil det være muligt at opnå 308 plejeboliger og 30 rehabiliteringspladser i Frederikssund Kommune. Tilbudstype Dags dato Scenariet for kapacitetsudvidelse Difference Plejeboliger Rehabiliteringspladser Ventepladser Aflastningspladser Samlet Det bemærkes, at 308 plejeboliger stadig vil være under det antal plejeboliger, behovs- og kapacitetsvurderingen peger på vil blive nødvendige i Desuden forventes det ifølge befolkningsprognosen, at stigningen i de relevante målgrupper vil fortsætte ud langt ud over På den baggrund, vil Ældre og Sundhed løbende følge udviklingen i behovet på baggrund af iværksatte tiltag og i samarbejde med Byggeri og Natur arbejde videre med at afdække muligheder for kapacitetsudvidelser i kommunen. 18/18

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Notat: Etablering af midlertidige pladser

Notat: Etablering af midlertidige pladser Notat: Etablering af midlertidige pladser NOTAT Indhold Notat: Etablering af midlertidige pladser... 1 Baggrund... 1 Nuværende status... 3 Scenarie 1: Etablering af ny afdeling... 8 23. maj 2014 Journal

Læs mere

Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget

Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Notat Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Plejeboligbehov i Albertslund Kommune 2016-2028 I de kommende år sker der en stigning i andelen af ældre borgere i Albertslund Kommune, og der

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere 5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016 Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Indholdsfortegnelse 1. Resume...2 2. Baggrund...3 3. Fremskrivning med 15 % af 80+ årige...3

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ESBJERG KOMMUNE ÅRHUS MAJ 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Behovsanalyse af plejeboligområdet

Behovsanalyse af plejeboligområdet Behovsanalyse af plejeboligområdet Et naturligt afsæt for en behovsanalyse af plejeboligområdet er udvikling i ældrebefolkningen. Alt andet lige er det naturligt at forvente at med flere ældre og særligt

Læs mere

Etablering af midlertidige pladser

Etablering af midlertidige pladser Journal nr.: 010787-2014 Sag nr. 46 Etablering af midlertidige pladser Lovgrundlag: Lov om almene boliger mv. 54 Lov om social service 83, 84 og 86 Sundhedsloven 138 og 140 Sagsfremstilling: Frederikssund

Læs mere

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Det nære sundhedsvæsen v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Demografiske udvikling Fra land til by Flere ældre og færre erhvervsaktive Udviklingen i sundhedsvæsnet

Læs mere

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 2 Scenarier Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Mødet slut kl. 10.50 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Nye indsatser for hjemtagning af færdigbehandlede borgere 2014 og 2015

Nye indsatser for hjemtagning af færdigbehandlede borgere 2014 og 2015 Nye indsatser for hjemtagning af færdigbehandlede borgere 2014 og 2015 Kommune Indsatser hjemtagning af færdigbehandlede Forventede effektmål Albertslund 2014 Der er igangsat en styrket træningsindsats

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

ØDC Økonomistyring 11-04-2015

ØDC Økonomistyring 11-04-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2015 1. Ældre- og Sundhedsudvalget 2016-2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering

1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering 1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering I dette papir beskrives fire temaer, som er udvalgt i en fælleskommunal administrativ proces. Temaerne er bud på, hvad der er det vigtigste at samarbejde

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

KVARTALSRAPPORT SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN 1. KVARTAL 2007

KVARTALSRAPPORT SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN 1. KVARTAL 2007 KVARTALSRAPPORT SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN 1. KVARTAL 2007 INDHOLD INDLEDNING 5 TENDENSER 7 BEFOLKNING 11 ÆLDREBEFOLKNINGENS UDVIKLING 12 ALDERSFORDELING OG BOLIGFORHOLD 14 UDVIKLING I ANTAL HJEMMEBOENDE

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Boligudvalget, Socialudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 64, SOU alm. del Bilag 265 Offentligt Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Hvordan virker garantien i praksis?

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Fremtidens Ældre i Horsens Kommune - Nye ældre, nye muligheder. Webudgave. voksen og sundhed

Fremtidens Ældre i Horsens Kommune - Nye ældre, nye muligheder. Webudgave. voksen og sundhed Fremtidens Ældre i Horsens Kommune - Nye ældre, nye muligheder voksen og sundhed 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 DEN DEMOGRAFISKE UDVIKLING - UDFORDRINGER OG MULIGHEDER... 6 FOREBYGGELSE, MESTRING OG

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 20 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter...

Læs mere

Plejeboligplan 2015-2025

Plejeboligplan 2015-2025 Plejeboligplan 2015-2025 0 Sundhed og Ældre, februar 2015 Indhold 1. Baggrund og formål... 2 1.1. Plejeboligbehovets kompleksitet...3 2. Konklusion og anbefalinger... 4 3. Status over plejeboliger i Herning

Læs mere

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Kapitel 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Både andelen og antallet af ældre her afgrænset til personer på 60 år eller derover forventes

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Præsentation af Boligplan 2017 Der udarbejdes en Boligplan med 2-3 års mellemrum. Seneste Boligplan er Boligplan 2016, der blev byrådsgodkendt d. 22. juni 2016. Boligplan 2016 beskriver en række konkrete

Læs mere

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Projekt 2 "Tidlig opsporing af fysisk svage ældre" Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17.02.16 Sagsbeh.: Sigrid Rahbek Thorlaksen Sagsnr.: Projekt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Plejebolighandlingsplan del 4.

Plejebolighandlingsplan del 4. 1 of 13 Plejebolighandlingsplan del 4. Sektorplan og principprogram. Syddjurs Kommune har i perioden 2008-2011 udarbejdet en sektorplan i fire faser for ældreområdet. Sektorplanen indeholder en statusrapport,

Læs mere

Bilag 2 DEMOGRAFISK UDVIKLING OG SÆRLIGT PLEJEKRÆVENDE GRUPPER

Bilag 2 DEMOGRAFISK UDVIKLING OG SÆRLIGT PLEJEKRÆVENDE GRUPPER Sundhed & Omsorg Dato: 24-01-2012 Sagsnr.: 11/2001 Dokumentnr.: 44 Sagsbehandler: Morten Jessen Hansen Bilag 2 DEMOGRAFISK UDVIKLING OG SÆRLIGT PLEJEKRÆVENDE GRUPPER 1. BAGGRUND I forbindelse med Plejeboligstrategi

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse.

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse. Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. Denne kvalitetsstandard revideres efter behov, idet plejecenterboliger ikke er omfattet Servicelovens krav om kvalitetsstandarder. Rammer Visitation

Læs mere

Analyse af behov for plejeboliger

Analyse af behov for plejeboliger NOTAT 27.42.00-P05-2-16 Analyse af behov for plejeboliger Indhold Baggrund og formål...3 Del 1. Status og tendenser...4 Faktorer med betydning for plejeboligbehovet...4 Befolkningsprognosen...5 Geografisk

Læs mere

BILAG Mulighedskatalog

BILAG Mulighedskatalog SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE BILAG Mulighedskatalog 2016-2019 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. ØKONOMISK OVERBLIK... 4 3. SAMLET OVERSIGT OVER MULIGHEDSKATALOG... 5 4. BOLIGER... 6 4.1.

Læs mere

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 6.august 2015/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2015-2027 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet

Læs mere

Boliger og centre til ældre

Boliger og centre til ældre Boliger og centre til ældre [Undertitel] Syddjurs Kommune 12. januar 2015 Kuben Management A/S www.kubenman.dk Tlf. +45 7011 4501 KMS 407 Ver. 6.0 Indhold 1 Indledning 3 2 Fremtidens bolig til ældre 5

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Den økonomiske regulering er inklusiv, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer.

Den økonomiske regulering er inklusiv, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 3: Kvalitetssikring af demografiregulering 215 I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 215 samt budgetrammerne

Læs mere

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015 Masterplan for plejehjemsmodernisering Møde i forligskreds 24. august 2015 Dagsorden Baggrund (fra Sundheds- og Omsorgsudvalget juni 2015) Mulige alternative forslag til at nedbringe ventetiden på kort

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 13.04.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling 1 Præcisering af oplæg Allerød Kommune har bedt COWI om at undersøge, hvordan befolkningen vil udvikle sig i perioden 2015-2031. I den forbindelse er COWI

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

1. Hvad er den gennemsnitlige ventetid på hjemtagning af færdigmeldte borgere fra hospitalerne?

1. Hvad er den gennemsnitlige ventetid på hjemtagning af færdigmeldte borgere fra hospitalerne? KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren 22-08-2014 Sagsnr. 2014-0029087 Kære Jakob Næsager Dokumentnr. 2014-0029087-6 Medlem af Borgerrepræsentationen Jakob Næsager (C) har i e-mail

Læs mere

Værdighedspuljen - indsatser 2016

Værdighedspuljen - indsatser 2016 Værdighedspuljen - indsatser 2016 Sagsnummer: 16/256 Sagsansvarlig: MEGE Beslutningstema: I forlængelse af vedtagelsen af den reviderede ældrepolitik og herunder også værdighedspolitikken, skal Social-

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune August 2014 Indhold 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling...

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Boligplan Udvalgsmødet d. 27. februar 2017

Boligplan Udvalgsmødet d. 27. februar 2017 Boligplan 2017 Udvalgsmødet d. 27. februar 2017 Baggrund for Boligplan 2017 Boligplan udarbejdes med 2-3 års mellemrum. Den tidsmæssige periode for boligplan 2017 er 2017-2027 Formål: Tilpasning af antal

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014 Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune 25. juni 2014 Disposition Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Principperne i en ny model Forudsætningerne i en ny model

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere