Brugerundersøgelsen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelsen 2013"

Transkript

1 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014

2 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Formålet Formålet med Brugerundersøgelsen 2013 er at få viden om afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgens institutioner. Dette er gjort ved at lade indsatte i fængsler og arresthuse deltage i en spørgeskemaundersøgelse i november 2013, hvor de indsatte har vurderet rammerne for og forhold under deres ophold. Den viden, som Kriminalforsorgen får fra en brugerundersøgelse, kan anvendes både centralt og lokalt. Fra et centralt perspektiv kan en brugerundersøgelse belyse de indsattes vurdering af institutionsforholdene på tværs af Kriminalforsorgens institutioner. De indsattes tilbagemeldinger kan eksempelvis anvendes som en indikator for, hvordan udbuddet af uddannelses- og behandlingstilbud vurderes relevant og vedkommende for forskellige grupper af indsatte, ligesom man eksempelvis kan sammenligne de indsattes vurdering af omgangstonen og forekomsten af mobning. På et lokalt niveau kan resultaterne fra en brugerundersøgelse anvendes til eksempelvis at identificere afdelinger, hvor relationer mellem indsatte og ansatte synes særligt velfungerende eller, hvor en given indsats modtages og vurderes mere tilfredsstillende end på andre sammenlignelige afdelinger. Herefter kan den indsamlede viden bruges som udgangspunkt for at undersøge forholdene yderligere og/eller justere forhold, der hvor det er muligt. Det er første gang, at Kriminalforsorgen gennemfører en så omfattende brugerundersøgelse, hvor samtlige indsatte har haft mulighed for at deltage. Foruden at give en brugbar temperaturmåling på tilfredsheden blandt de indsatte, er brugerundersøgelsen 2013 samtidig et forsøg på at afprøve og udvikle et koncept, som kan anvendes i Kriminalforsorgen, således at de indsattes vurdering af afsoningsmiljøet kan sammenlignes over tid. Derfor gentages spørgeskemaundersøgelsen allerede i

3 Læsevejledning Der er tale om en beskrivende delrapport, hvor de indsattes svar er gengivet. Delrapporten indeholder ikke analyser af sammenhænge mellem hvilke grupper af indsatte, der er mere eller mindre utilfredse med forhold i institutionen. Resultaterne kan således ikke bidrage til at forklare, hvorfor de indsatte svarer, som de nu engang gør. Det er op til den enkelte institution selv at vurdere de indsattes svar, eventuelt inddrage de indsatte heri og afgøre, hvor der skal følges op jævnfør vejledningen for resultatkravene Der er udarbejdet en delrapport for hvert fængsel og de tre arrestembeder. I delrapporterne for fængslerne kan nogle resultater læses på afdelingsniveau. Delrapporterne for arrestembederne vil være opdelt på de enkelte arresthuse i embederne. Delrapporterne er hovedsageligt bygget op omkring tabeller, der viser svarfordelinger. I de fleste af tabellerne vil svarkategorier være slået sammen. Andelen af indsatte, der har svaret meget tilfreds er f.eks. lagt sammen med andelen af indsatte, der har svaret tilfreds. Andelen af indsatte, der har angivet utilfreds eller meget utilfreds er for overskuelighedens skyld udeladt af tabellerne. Det vil udelukkede være størrelsen på den andel af indsatte, der svaret meget tilfreds eller blot tilfreds, som fremgår af tabellen. Resultaterne opgøres som udgangspunkt helt overordnet for det enkelte fængsel, da der er forhold, som må formodes at være ens for de indsatte, uanset hvilken afdeling de er placeret på. Her tænkes især på forhold som købmandens priser og udvalg af varer. I tilfælde, hvor det giver mening og er praktisk muligt, er resultaterne fordelt på afdelingsniveau. I de tilfælde, hvor der er en andel på mere end 10 pct. af de indsatte, der har angivet f.eks. ved ikke/ikke relevant, vil det fremgå af tabellen med en fodnotehenvisning. Dette indikerer, at ikke alle spørgsmål har været lige relevante for de indsatte at svare på. Der kan f.eks. være arrestanter, for hvem fælles opholdsrum ikke er noget, de har haft en mening om, fordi de ikke har haft adgang hertil. Andre indsatte kan have valgt at svare ved ikke på spørgsmålet om, hvorvidt de er tilfredse med psykiateren, fordi de ikke har mødt vedkommende. Er andelen af tilfredse indsatte lav, er det derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med en tilsvarende høj andel af utilfredse indsatte. Det kan derimod skyldes, at andelen af besvarelserne ved ikke/ikke relevant er høj. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en undersøgelse af de indsattes oplevelser samt deres holdninger og vurderinger. Der er ikke tale om en registerundersøgelse med opgørelser af objektive forhold. Hvis f.eks. kun fem pct. af de indsatte har angivet, at de enten er meget tilfredse eller blot tilfredse med toiletforholdene på deres afdeling, er det ikke ensbetydende med, at toiletterne er i uorden. Der vil dog lokalt set være en oplagt mulighed for at spørge de indsatte om, hvorfor kun en så lille andel indsatte er tilfredse med toiletforholdene. Nedenstående er en læsevejledning til resultaterne af de indsattes besvarelser. De enkelte punkter refererer til en fiktiv tabel nedenfor. 1) Tabellens titel. Her fremgår det, hvad tabellen omhandler: De indsattes vurdering af fysiske rammer. Samtidig er det kun andelen af indsatte, der har angivet enten meget tilfreds eller tilfreds, der er opgjort i tabellen. 3

4 2) Afdelinger. Her er listet de enkelte afdelinger: A, B, C1 og C2, D, og E/F/G. Det er således muligt at sammenligne de indsattes besvarelser afdelingerne imellem. Der vil være afdelinger, der er lagt sammen. F.eks. er besvarelserne fra indsatte fra C1 lagt sammen med besvarelserne fra C2. 3) De enkelte områder, som de indsatte har vurderet. Her er det f.eks. Mulighederne for selv at indrette din celle. Der vil være tabeller, hvor resultatet er opgjort på flere områder. Som det fremgår af eksemplet er der i tabellen også opgjort besvarelser vedr. De fælles opholdsrum på din afdeling og Badeforholdene. 4) Opgørelse af andele, der har svaret meget tilfreds eller tilfreds. Som det fremgår af eksemplet, har 86 procent af de indsatte på afdeling A svaret, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med mulighederne for at indrette cellen. På afdeling B er andel af meget tilfredse eller tilfreds mindre: 65 procent. 5) Her opgøres andelen af meget tilfredse og tilfredse for hele institutionen. I eksemplet har 55 procent af de indsatte i Statsfængslet angivet, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med mulighederne for at indrette cellen. Der er afrundet til hele tal. I rækken nedenunder fremgår det, at andelen på 55 procent svarer til 65 personer. Dette er ikke ensbetydende med, at andelen af meget utilfredse og utilfredse udgør de resterende 45 procent. Som det videre fremgår, er alle de indsatte på afdeling A og afdeling D tilfredse eller meget tilfredse med de fælles opholdsrum på afdelingen. 6) Fodnotehenvisning. Der er indsatte, der har svaret ved ikke/ikke relevant, fordi spørgsmålet af forskellige årsager ikke er noget, de har en bestemt holdning til. Hvis denne andel er mere end 10 procent, vil der være en fodnotehenvisning til størrelsen af andelen. I eksemplet har 17 indsatte, svarende til 14 procent af de indsatte, angivet ved ikke/ikke relevant. Det betyder, at andelen af indsatte, der er meget utilfredse eller utilfredse med mulighederne for at indrette cellen er 39 procent ( procentpoint) for hele Statsfængslet. 4

5 Svarprocent og bortfald Svarprocenten er opgjort på baggrund af, hvor mange udfyldte spørgeskemaer, der er modtaget fra den enkelte institution i forhold til, hvad gennemsnitsbelægget har været i den uge, hvor spørgeskemaundersøgelse er gennemført. Spørgeskemaer der bærer præg af at være mangelfuldt besvaret indgår ikke i undersøgelsesmaterialet. Lav svarprocent og en høj andel af ved ikke-besvarelser er forhold, som læseren bør være særligt opmærksom på. Og det stiller særlige krav til tolkningen af resultaterne og det videre arbejde med de indsattes tilfredshed. En lav svarprocent kan skyldes flere ting. Der kan f.eks. være indsatte, der ikke har kunnet besvare spørgeskemaet på grund af manglende læse- og/eller sprogkundskaber. Spørgeskemaet er oversat til engelsk, polsk, tyrkisk, rumænsk, litauisk samt arabisk. Der har været indsatte, der ikke har kunnet læse nogen af de ovennævnte sprog, og der har været indsatte uden læsekundskaber på eget sprog. Andelen af udenlandske statsborgere er gengivet i tabel 1. At svarprocenten er lav betyder ikke, at resultaterne er ubrugelige for den enkelte institution. Det er dog et forhold, der er værd at holde sig for øje, når resultaterne vurderes i forhold til, hvorvidt de indsattes svar på undersøgelsestidspunktet repræsenterer alle indsatte i institutionen. En lav svarprocent betyder, at få indsattes positive eller negative tilkendegivelser kan betyde ekstraordinært meget for det samlede resultat for institutionen/afdelingen. I et arresthus eller på en afdeling, hvor kun 10 indsatte har svaret, vil en enkelt indsat således tælle som 10 procent af de indsatte. Dermed vil en enkelt indsat have relativ stor betydning for, om den enkelte afdeling eller arresthus scorer lavt eller højt på en tilfredshedsskala. I tabel 1 er svarprocenten for denne delrapport angivet. 5

6 Tabel 1. Svarprocent og andelen af udenlandske statsborgere (pct.) Institution/Afdeling Antal indsatte (Gennemsnitsbelæg) Andel udenlandske statsborgere blandt indsatte Deltagende indsatte 2 Svarprocent (Gennemsnitsbelæg) 1 Blegdamsvejens Fængsel Vestre Fængsel Nordfløj Vestre Fængsel Østfløj Vestre Fængsel Sydfløj Vestre Fængsel Vestfløj Vestre Hospital Vestre Fængsel, uoplyst fløj Politigårdens Fængsel Københavns Fængsler i alt 553,6 68 % % Køn, alder og etnicitet Tabel 2. Køn Fordeling blandt deltagere i spørgeskemaundersøgelsen Fordeling blandt samtlige indsatte i undersøgelsesugen Antal Procent Procent Kvinder 19 7 % 5 % Mænd % 95 % I alt % 100 % Uoplyst 12 1 Indsatte uden statsborgerskab i Danmark, Grønland eller Færøerne. 2 Deltagere i undersøgelsen omfatter respondenter, der som minimum har besvaret ét spørgsmål, der handler om, hvor tilfredse de er med et forhold på institutionen eller i hvilken grad de oplever tilstedeværelsen af et forhold på institutionen. 6

7 Tabel 3. Alder Fordeling blandt deltagere i spørgeskemaundersøgelsen Antal Procent Fordeling blandt samtlige indsatte i undersøgelsesugen Procent år % 13 % år % 40 % år % 26 % år % 15 % 51 år eller ældre 17 6 % 6 % I alt % 100 % Uoplyst 17 I undersøgelsen er de indsatte blevet spurgt om, hvor de selv er født, og hvor deres forældre er født. På den baggrund har det været muligt at bestemme, om de er enten etniske danskere, indvandrere eller efterkommere. 3 I gruppen af indvandrere indgår også udlændinge uden fast bopæl i Danmark f.eks. turister. 3 Der er her gået ud fra den definition, som Danmarks Statistik anvender ved afgrænsning af danskere, indvandrere og efterkommere. Etniske danskere er født i Danmark og har mindst én forælder, der ligeledes er født i Danmark. Indvandrere er født uden for Danmark, og mindst én af deres forældre er født uden for Danmark. Efterkommere er født i Danmark af forældre, der er født i udlandet. Hvis en ung ikke har svaret på, om han eller hun er født i Danmark, men begge forældre er født i Danmark, så er vedkommende registreret som dansker. Hvis begge forældre er født i udlandet, er vedkommende registreret som efterkommer. 7

8 Tabel 4. Etnisk baggrund Antal Procent Dansk baggrund % Efterkommer af indvandrere % Indvandrer % I alt % I tvivl/ uoplyst 13 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen I det følgende vil der være en gennemgang af de indsattes besvarelser opdelt på en række områder. Der er spørgsmål, hvor de indsatte har kunnet svare enten i høj grad, i nogen grad, i ringe grad, slet ikke eller ved ikke/ikke relevant. Der er ligeledes spørgsmål, hvor svarmulighederne har været meget tilfreds, tilfreds, utilfreds, meget utilfreds eller ved ikke/ikke relevant. Nogle steder er tabellerne opdelt på Blegdamvejens fængsler, Vestre Fængsel og Politigårdens Fængsel. I andre tabeller vil Vestre fængsel være opdelt afdelingsvist på de fire fløje samt Vestre Hospital. 8

9 Modtagelse og indsættelse Tabel 5. Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af forhold ved indsættelse (pct.) Forhold ved indsættelsen Tænk tilbage på da du ankom hertil Var fængselsbetjentene imødekommende ved din indsættelse? Fik du de oplysninger om behandling og beskæftigelse, som du havde behov for? Fik du generelt de oplysninger om forholdene i fængslet eller arresthuset, som du havde behov for? Blegdamsvejens Fængsel 62 % 55 % 46 % Vestre Fængsel 51 % 41 % 36 % Politigårdens Fængsel 46 % 18 % 60 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) I alt for Københavns Fængsler (antal) 53 % 43 % 39 %

10 Beskæftigelse Tabel 6 Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af beskæftigelsesmuligheder (pct.) Tænk på mulighederne du har for at beskæftige dig. Opfyldes dine ønsker for Arbejde Uddannelse Misbrugsbehandling Anden behandling (f.eks. det kognitive færdighedsprogram eller anger mangement) Blegdamsvejens Fængsel 50 % 29 % 31 % 28 % Vestre Fængsel 41 % 25 % 29 % 21 % Politigårdens Fængsel 40 % 36 % 30 % 11 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) 42 % 4 26 % 5 29 % 6 21 % 7 I alt for Københavns Fængsler (antal) indsatte (16 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (23 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (47 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (51 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 10

11 Tabel 7 Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af beskæftigelsesmuligheder (pct.) Synes du samlet set, at det du beskæftiger dig med her, er meningsfuldt? Blegdamsvejens Fængsel Vestre Fængsel 47 % Politigårdens Fængsel 9 % 51 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) I alt for Københavns Fængsler (antal) 46 % Fritid Tabel 8. Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af fritidsforhold (pct.) Hvor tilfreds er du med? Mulighederne for at træne og dyrke sport De muligheder du generelt har for at aktivere dig i din fritid Blegdamsvejens Fængsel 51 % 37 % Vestre Fængsel 37 % 27 % Politigårdens Fængsel 9 % 9 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) 38 % 28 % I alt for Københavns Fængsler (antal) indsatte (19 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 11

12 Butik og indkøb Tabel 9 Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af butiksforhold (pct.) Hvor tilfreds er du med? Udvalget af varer Prisen på varerne Blegdamsvejens Fængsel 55 % 33 % Vestre Fængsel 43 % 28 % Politigårdens Fængsel 18 % 9 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) 44 % 30 % I alt for Københavns Fængsler (antal)

13 Mad Tabel 10. Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af spiseforhold (pct.) Hvor tilfreds er du med? Kvaliteten af maden Størrelsen på portionerne Blegdamsvejens Fængsel 43 % 37 % Vestre Fængsel 34 % 41 % Politigårdens Fængsel 36 % 30 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) 36 % 40 % I alt for Københavns Fængsler (antal)

14 Indretning og faciliteter Tabel 11. Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af fysiske rammer (pct.) Hvor tilfreds er du med? Mulighederne for selv at indrette din celle De fælles opholdsrum på din afdeling Badeforholdene Toiletforholdene De udendørs områder Blegdamsvejens Fængsel 66 % 47 % 80 % 90 % 48 % Vestre Fængsel, Nordfløj 50 % 12 % 51 % 47 % 46 % Vestre Fængsel, Østfløj 45 % 19 % 33 % 29 % 18 % Vestre Fængsel, Sydfløj 32 % 10 % 40 % 37 % 26 % Vestre Fængsel, Vestfløj 78 % 72 % 76 % 73 % 54 % Vestre Hospital 53 % 7 % 53 % 40 % 40 % Politigårdens Fængsel 18 % 0 % 36 % 27 % 0 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) I alt for Københavns Fængsler (antal) 51 % 9 27 % % 51 % 36 % indsatte (11 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (33 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 14

15 Kontakt til familie og venner Tabel 12. Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af besøgsforhold (pct.) Hvor tilfreds er du med? Rejsetiden til fængslet Det antal gange om Længden af besøgstiderne for dine børn, familie, ugen, du kan få besøg kæreste, venner Indretningen og faciliteterne der, hvor du får besøg Blegdamsvejens Fængsel 15 % 13 % 29 % 32 % Vestre Fængsel 24 % 21 % 35 % 43 % Politigårdens Fængsel 0 % 0 % 50 % 33 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) 22 % % % % 14 I alt for Københavns Fængsler (antal) Tabel 13. Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af kontaktforhold (pct.) Hvor tilfreds er du med mulighederne for at have kontakt til dine børn, kæreste, venner via? Telefon Brev Internet Blegdamsvejens Fængsel 15 % 28 % 3 % Vestre Fængsel 11 % 40 % 3 % Politigårdens Fængsel 10 % 40 % 10 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) 11 % % 16 3 % 17 I alt for Københavns Fængsler (antal) indsatte (24 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (29 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (36 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (34 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (18 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (19 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (37 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 15

16 Kontakt til offentlige myndigheder Tabel 14. Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af forhold vedr. kontakt til offentlige myndigheder (pct.) Har du mulighed for at? Bruge internettet, når du skal have oplysninger fra eller give oplysninger til offentlige myndigheder om f.eks. bolig, sundhed, økonomi, familieforhold eller uddannelse Få hjælp til at bruge internettet, når du skal have oplysninger fra eller give oplysninger til offentlige myndigheder om f.eks. bolig, sundhed, økonomi, familieforhold eller uddannelse Blegdamsvejens Fængsel 5 % 13 % Vestre Fængsel 7 % 9 % Politigårdens Fængsel 0 % 0 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) 6 % 18 9 % 19 I alt for Københavns Fængsler (antal) Forholdet til medindsatte De indsatte er blevet spurgt om, de under deres nuværende indsættelse har oplevet mobning, trusler, vold, seksuel chikane eller seksuelle overgreb. Hertil har de indsatte kunne angive aldrig, sjældent, nogle gange, ofte eller ved ikke. Vær opmærksom på, at nedenstående tabel ikke angiver, hvor stor en andel af de indsatte, der har været udsat for mobning, trusler etc., men derimod hvor stor en andel, der aldrig har været udsat for mobning, trusler etc. Igen er det vigtigt at påpege, at hvis andelen af indsatte, der angiver aldrig at have været udsat for vold, er f.eks. 30 pct., er det ikke ensbetydende med, at 70 pct. dermed har været udsat for vold. Andelen af indsatte, der har svaret ved ikke, er medregnet og har derfor indflydelse på fordelingerne indsatte (30 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (32 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 16

17 Tabel 15. Indsatte der har angivet aldrig på spørgsmålet om, hvorvidt de under nuværende indsættelse er blevet udsat for mobning eller overgreb fra medindsatte (pct.) Er du under denne indsættelse i dette fængsel eller arresthus blevet udsat for? Mobning Trusler Vold Seksuel chikane Seksuelle overgreb Blegdamsvejens Fængsel 85 % 90 % 92 % 92 % 92 % Vestre Fængsel, Nordfløj 76 % 78 % 80 % 90 % 91 % Vestre Fængsel, Østfløj 66 % 76 % 84 % 94 % 94 % Vestre Fængsel, Sydfløj 83 % 81 % 88 % 91 % 94 % Vestre Fængsel, Vestfløj 74 % 87 % 83 % 85 % 90 % Vestre Hospital 67 % 60 % 67 % 87 % 100 % Politigårdens Fængsel 73 % 46 % 73 % 91 % 91 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) I alt for Københavns Fængsler (antal) 75 % % % % % indsatte (7 pct.) har angivet ved ikke. Det efterlader således 47 indsatte (18 pct.) i Københavns Fængsler, der har angivet, at de enten sjældent, nogle gange eller ofte har været udsat for mobning indsatte (5 pct.) har angivet ved ikke. Det efterlader således 54 indsatte (17 pct.) i Københavns Fængsler, der har angivet, at de enten sjældent, nogle gange eller ofte har været udsat for trusler indsatte (5 pct.) har angivet ved ikke. Det efterlader således 32 indsatte (13 pct.) i Københavns Fængsler, der har angivet, at de enten sjældent, nogle gange eller ofte har været udsat for vold indsatte (6 pct.) har angivet ved ikke. Det efterlader således 12 indsatte (5 pct.) i Københavns Fængsler, der har angivet, at de enten sjældent, eller ofte har været udsat for seksuel chikane; fordelt på Vestre Fængsels Nordfløj, Vestre Fængsels Østfløj, Vestre Fængsels Vestfløj samt Vestre Hospital indsatte (5 pct.) har angivet ved ikke. Det efterlader således 7 indsatte (3 pct.) i Københavns Fængsler, der har angivet, at de enten sjældent eller ofte har været udsat for seksuelle overgreb; fordelt på Vestre Fængsels Nordfløj, Vestre Fængsels Østfløj og Vestre Fængsels Vestfløj. 17

18 Tabel 16. Indsatte der har angivet slet ikke på spørgsmålet om, hvorvidt de føler sig generet af tobaksrøg, rusmidler eller andres adfærd (pct.) Er du generet af andres? Tobaksrøg Brug af rusmidler Adfærd Blegdamsvejens Fængsel 63 % 51 % 41 % Vestre Fængsel, Nordfløj 60 % 47 % 39 % Vestre Fængsel, Østfløj 69 % 59 % 45 % Vestre Fængsel, Sydfløj 64 % 55 % 40 % Vestre Fængsel, Vestfløj 40 % 41 % 46 % Vestre Hospital 67 % 53 % 40 % Politigårdens Fængsel 82 % 64 % 46 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) 61 % % % 27 I alt for Københavns Fængsler (antal) indsatte (15 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (26 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (17 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 18

19 Forholdet til personalet Tabel 17. Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af forholdet til fængselsbetjentene (pct.) Har du god kontakt til den fængselsbetjent, der er din kontaktperson? Har du generelt god kontakt til fængselsbetjentene på din afdeling? Modtager du hjælp fra fængselsbetjentene, når du har brug for det? Er du tilfreds med måden, fængselsbetjentene taler med de indsatte på? Blegdamsvejens Fængsel 50 % 81 % 76 % 74 % Vestre Fængsel, Nordfløj 33 % 68 % 59 % 59 % Vestre Fængsel, Østfløj 27 % 62 % 54 % 39 % Vestre Fængsel, Sydfløj 23 % 54 % 67 % 60 % Vestre Fængsel, Vestfløj 67 % 92 % 90 % 89 % Vestre Hospital 33 % 66 % 60 % 60 % Politigårdens Fængsel 9 % 64 % 63 % 46 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) I alt for Københavns Fængsler (antal) 37 % % 66 % 61 % indsatte (29 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 19

20 Tabel 18. Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af adgang til andet personale end fængselsbetjente (pct.) Har du mulighed for at tale med, blive set af (hvis du har brug for det)? Socialrådgivere Sygeplejersker Læge Psykolog Psykiater Religiøse forkyndere Blegdamsvejens Fængsel 77 % 79 % 54 % 24 % 27 % 65 % Vestre Fængsel 66 % 70 % 62 % 27 % 30 % 64 % Politigårdens Fængsel 64 % 73 % 55 % 9 % 9 % 55 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) I alt for Københavns Fængsler (antal) 67 % % 61 % 26 % % % indsatte (11 pct.) har svaret ved ikke/har ikke brug for det indsatte (47 pct.) har svaret ved ikke/har ikke brug for det indsatte (48 pct.) har svaret ved ikke/har ikke brug for det indsatte (19 pct.) har svaret ved ikke/har ikke brug for det. 20

21 Tabel 19. Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af personalet (pct.) Hvor tilfreds er du alt i alt med personalet Fængselsbetjente Læge Psykolog Psykiater Socialrådgivere Sygeplejersker her? Lærere Religiøse forkyndere Værkmestre Behandlere Blegdamsvejens Fængsel Vestre Fængsel, Nordfløj Vestre Fængsel, Østfløj Vestre Fængsel, Sydfløj Vestre Fængsel, Vestfløj 77 % 74 % 58 % 76 % 19 % 19 % 46 % 67 % 63 % 34 % 64 % 64 % 38 % 48 % 9 % 11 % 66 % 47 % 53 % 35 % 49 % 62 % 55 % 63 % 18 % 16 % 70 % 32 % 39 % 37 % 60 % 73 % 50 % 65 % 22 % 16 % 53 % 36 % 39 % 23 % 93 % 82 % 57 % 65 % 23 % 30 % 62 % 47 % 44 % 44 % Vestre Hospital 60 % 40 % 73 % 93 % 20 % 33 % 60 % 20 % 36 % 50 % Politigårdens Fængsel I alt for Københavns Fængsler (pct.) I alt for Københavns Fængsler (antal) 53 % 53 % 40 % 50 % 0 % 10 % 64 % 27 % 9 % 18 % 66 % 67 % % % % % % % % % indsatte (29 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (19 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (16 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (68 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (63 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (30 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (44 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (44 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (55 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 21

22 Tryghed Tabel 20. Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af forhold omkring tryghed (pct.) Føler du dig tryg? I din celle I de fælles opholdsrum på din afdeling På gårdtur eller på de fælles områder udenfor Generelt set tryg i fængslet eller i arresthuset Blegdamsvejens Fængsel 85 % 82 % 90 % 76 % Vestre Fængsel, Nordfløj 74 % 58 % 84 % 77 % Vestre Fængsel, Østfløj 71 % 45 % 84 % 75 % Vestre Fængsel, Sydfløj 79 % 51 % 73 % 75 % Vestre Fængsel, Vestfløj 92 % 97 % 100 % 90 % Vestre Hospital 60 % 27 % 94 % 47 % Politigårdens Fængsel 82 % 64 % 83 % 82 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) I alt for Københavns Fængsler (antal) 78 % 62 % % 76 % indsatte (29 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 22

23 Rettigheder og inddragelse Tabel 21. Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af svartid på anmodningssedler og forklaringer på afslag (pct.) Hvor tilfreds er du med? Den tid fra du afleverer en anmodningsseddel, til Den forklaring, du får på afslag på anmodninger du får svar Blegdamsvejens Fængsel 50 % 29 % Vestre Fængsel, Nordfløj 27 % 25 % Vestre Fængsel, Østfløj 28 % 18 % Vestre Fængsel, Sydfløj 32 % 18 % Vestre Fængsel, Vestfløj 63 % 37 % Vestre Hospital 47 % 20 % Politigårdens Fængsel 27 % 27 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) 38 % 25 % 43 I alt for Københavns Fængsler (antal) indsatte (27 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 23

24 Tabel 22. Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af forhold vedrørende inddragelse (pct.) Får du information om vigtige ting på afdelingen, der påvirker din hverdag? Forstår du de beslutninger, der bliver taget om dig her? Er du med til at lave din handleplan? Synes du, at personalet lytter til din mening? Har du mulighed for at praktisere din religion, hvis du gerne vil? Blegdamsvejens Fængsel 53 % 49 % 44 % 51 % 63 % Vestre Fængsel, Nordfløj 30 % 35 % 28 % 39 % 53 % Vestre Fængsel, Østfløj 18 % 22 % 6 % 28 % 63 % Vestre Fængsel, Sydfløj 36 % 44 % 21 % 33 % 34 % Vestre Fængsel, Vestfløj 51 % 65 % 39 % 57 % 76 % Vestre Hospital 40 % 53 % 13 % 47 % 53 % Politigårdens Fængsel 18 % 18 % 0 % 36 % 46 % I alt for Københavns Fængsler (pct.) I alt for Københavns Fængsler (antal) 35 % % % % % indsatte (13 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (13 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (33 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (16 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (32 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 24

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Østjylland Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet ved Sønder Omme Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Møgelkær Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Møgelkær

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Nyborg Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Midtjylland Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Renbæk Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Renbæk

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Arrestembedet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Omme Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Januar 2016 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2015 Omme Formålet

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 Formålet med Brugerundersøgelsen 2014

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 Formålet med Brugerundersøgelsen 2014

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Januar 2016 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2015 Formålet med Brugerundersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Indsatte i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Marts 2014 1 Indhold Brugerundersøgelsen 2013... Læsevejledning...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Januar 2016 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2015 Formålet med Brugerundersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Arresthusene i Hovedstaden Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Januar 2016 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2015 Arresthusene

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Arresthusene i Midt- og Nordjylland Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Januar 2016 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2015 Arresthusene

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Holdninger og vurderinger blandt indsatte i fængsler og arresthuse Samlet rapport Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Kriminalforsorgen Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 Kriminalforsorgen I

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Klienters holdninger og vurderinger af at være i tilsyn under Kriminalforsorgen Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Brugerundersøgelsen Indsattes holdninger og vurderinger af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse

Brugerundersøgelsen Indsattes holdninger og vurderinger af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse Brugerundersøgelsen 2014 Indsattes holdninger og vurderinger af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Holdninger og vurderinger blandt indsatte forældre i fængsler og arresthuse Børneansvarligordningen Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Indsattes tryghed og risikofaktorer

Indsattes tryghed og risikofaktorer Indsattes tryghed og risikofaktorer Af Christian Klement, Jonas Markus Lindstad og Natalia Bien Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Maj 2017 Indsattes tryghed

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Fodlænkeafsoneres holdninger og vurderinger af at afsone med fodlænke

Fodlænkeafsoneres holdninger og vurderinger af at afsone med fodlænke Fodlænkeafsoneres holdninger og vurderinger af at afsone med fodlænke Brugerundersøgelsen 2015 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud Georgs Æske Antal beelser: 28 Svarprocent: 85% Hillerød

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato: 23.01.15

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2014 Antal beelser: 1.618 Svarprocent: 50,2 % Side 1 ud af 13 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Åboulevarden 80 Telefon 8732 3334 Postboks

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 163 Svarprocent: 71 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse Vejledning til arbejdsgivere om mulighederne for at anvende CPR oplysninger til en opgørelse over medarbejderes oprindelse. Hvorfor en vejledning om CPR-opgørelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Odder Fælles Skolevæsen April 2014

Odder Fælles Skolevæsen April 2014 Odder Fælles Skolevæsen April 04 Totalrapport Dokumentnr.: 77-04-5087 side Indhold.0 Indledning... 4.0 Opsamling på undersøgelsens resultater... 5. Styrkepositioner ved undersøgelsen... 5. Uviklingsområder...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere