Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafhldelse Mødelkale D

2 Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget :00 1 (Åben) Principper fr kmmunens samarbejder med de eksternt drevne, stedbundne kulturinstitutiner i Gentfte Kmmune3 2 (Åben) Udkast til kmmissrium fr idræts- g bevægelsesplitik 4 3 (Åben) Opfølgning på temadrøftelse vedr muligheder fr kulturaktiviteter i Charlttenlund Sltsmrådet5 4 (Åben) Principper fr tværkmmunale samarbejder på kultur-, unge- g fritidsmrådet, del 26 5 (Åben) Opfølgning på Kultur, Unge- g Fritids aktiviteter Tema: Fritid 7 6 (Åben) Kvartalsrapprtering fr Kultur, Unge g Fritid, 3 kvartal (Åben) Orientering m arbejdet i Opgaveudvalg fr Ungeplitik 10 8 (Åben) MIT Campus Gentfte - en rientering g det videre frløb12 9 (Åben) Meddelelser fra frmanden/frvaltningen g spørgsmål fra medlemmerne (Lukket) Meddelelser fra frmanden/frvaltningen g spørgsmål fra medlemmerne15 Side 2

3 1 (Åben) Principper fr kmmunens samarbejder med de eksternt drevne, stedbundne kulturinstitutiner i Gentfte Kmmune Sags ID: EMN Gentfte Kmmune yder driftstilskud til en række eksternt drevne kulturinstitutiner i kmmunen På grund af den nye plitiske arbejdsfrm vurderes det hensigtsmæssigt, at Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget drøfter retningsgivende principper fr frvaltningens arbejde i frhld til indgåelse af driftsaftaler med eksternt drevne g stedbundne kulturinstitutiner i Gentfte Kmmune Sagen fremlægges til udvalgets drøftelse Kultur, Unge g Fritid står ver fr eventuelt at skulle frny egnsteateraftalen med Bellevue Teater Prduktin Driftsaftalen med Gentfte Musikskle skal genfrhandles ultim 2015, der er ingen eksisterende driftsaftale med Gentfte Kin, g driftsverenskmsten med Øregaard Museum er fra 1995 Overrdnet set vurderer Kultur, Unge g Fritid det hensigtsmæssigt, hvis Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget drøfter retningsgivende principper fr frvaltningens arbejde i frhld til indgåelse af driftsaftaler med eksternt drevne kulturinstitutiner Plitisk drøftelse En plitisk drøftelse af principper fr kmmunens samarbejde med de stedbundne kulturinstitutiner i Gentfte Kmmune kan berøre nedenstående spørgsmål: Er det den rette type eksternt drevne kulturinstitutiner, sm mdtager tilskud? Er støtteniveauerne på et passende niveau? Hvr specifikke krav - under hensyntagen til institutinernes kunstneriske frihed - mener Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget, der skal stilles til kulturinstitutiner, sm mdtager kmmunal støtte? - Engagement i kmmunale indsatser (Åben Skle, events g festivaler fx)? - Fkus på særlige målgrupper (børn, unge, vksne, ældre, freninger)? - Hjælp til udvikling af den pågældende kunstart lkalt? De tilkendegivelser Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget kmmer med på mødet, vil blive samlet i sæt principper, sm frvaltningen fremlægger til udvalgets drøftelse g gdkendelse på næstkmmende rdinære møde Indstilling Kultur, Unge g Fritid indstiller Til Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget: At drøfte g kmme med ngle retningsgivende tilkendegivelser til frvaltningens arbejde med indgåelse af driftsaftaler med eksterne drevne g stedbundne kulturinstitutiner Side 3

4 Bilag 1 Bilag 1, Ntat principper fr kmmunens samarbejder med de eksternt drevne, stedbundne kulturinstitutiner ( EMN ) 2 Bilag 2, Grafisk krtlægning af kulturmrådet ann 2015 ( EMN ) 2 (Åben) Udkast til kmmissrium fr idræts- g bevægelsesplitik Sags ID: EMN Udkast til kmmissrium fr pgaveudvalg m Idræts- g bevægelsesplitik fr Gentfte Kmmune frelægges hermed Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget til drøftelse med henblik på vedtagelse af et revideret frslag på mødet i udvalget 9 februar 2016 Kmmunalbestyrelsen gdkendte på sit møde den 31 august 2015, pkt 17, Idræts- g bevægelsesplitik sm emne fr et pgaveudvalg Et udkast til kmmissrium fr pgaveudvalget m Idræts- g bevægelsesplitik fr Gentfte Kmmune frelægges nu til drøftelse i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget (bilag 1) På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejdes et revideret frslag til vedtagelse på mødet i udvalget d 9 februar 2016 Kmmunalbestyrelsen besluttede i frbindelse med Gentfte Plan 2016 at frtsætte arbejdet med at styrke idræts- g bevægelsesmrådet både hvad angår aktiviteter, nye målgrupper g udbygning af faciliteter På den baggrund med udgangspunkt i udvalgets første drøftelser på mødet d 12 august 2015 samt udkastet til kmmissrium freslås følgende spørgsmål drøftet: Bør kmmissriet indehlde særlige fkuspunker fr udvalgets arbejde sm fr eksempel: Ungdmsfasthldelse i freningerne Begynderidræt i alle aldre Bevægelse i skler g institutiner Rammer fr selvrganiserede Optimering af faciliteter Eliteidrætsmiljøer Events Kmmerciel sprt Dping Sundhed Mål fr idrætsdeltagelsen i kmmunen Opgaveudvalget freslås sammensat af fem medlemmer fra Kmmunalbestyrelsen g ti repræsentanter fra idræts- g bevægelsesmrådet, sm er bredt aldersmæssigt sammensat, afspejler hele idrætsmrådet g med varieret faglig baggrund Er det de rette kmpetencer, der beskrives fr deltagerne i pgaveudvalget (bilag 2) Er metderne til rekruttering af brgere til pgave udvalget de rigtige (bilag 2) Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i marts 2016 g freslås afsluttet i nvember 2016 Side 4

5 Indstilling Kultur, Unge g Fritid indstiller Til Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget: At frslag til kmmissriet fr pgaveudvalg m Idræts- g bevægelsesplitik fr Gentfte Kmmune drøftes Bilag 1 Bilag 1, Kmmissrium fr pgaveudvalg idræts-g bevægelsesplitik ( EMN ) 2 Bilag 2, Metder til identifikatin til pgaveudvalget fr Idræts- g bevægelsesplitikken ( EMN ) 3 (Åben) Opfølgning på temadrøftelse vedr muligheder fr kulturaktiviteter i Charlttenlund Sltsmrådet Sags ID: EMN Mandag den 19 ktber 2015 hldt Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget et ekstrardinært temamøde, hvr de øvrige medlemmer af Kmmunalbestyrelsen g brgergruppen, Kulturvisin Charlttenlund, var inviteret til dialg m muligheder fr kulturaktiviteter i Charlttenlund Sltsmrådet Nedenfr gives en pfølgning på drøftelser Sagen fremlægges til drøftelse Med budgetfrliget fra 2013 g efterfølgende igen det tårige budgetfrlig fra 2015 blev det besluttet at undersøge mulighederne fr at benytte Charlttenlund Slt til kulturelle frmål samt undersøge mulige frretningsmdeller fr driften under den frudsætning, at udgifter til slttets istandsættelse g indretning samt bygningsdrift skal være udgiftsneutrale fr Gentfte Kmmune På mødet den 19 ktber blev knklusinerne fra Theatre Prject Cnsultants rapprt, Charlttenlund Slt g Kavalergården, fremlagt sammen med fire ekspertudtalelser Brgergruppen, Kulturvisin Charlttenlund, fremlagde deres visiner, g frmand fr Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget rienterede m status fr lkalplanen vedr Akvariet I den efterfølgende drøftelse blev det bla tilkendegivet: Kulturvisin Charlttenlund ønsker at frtsætte dialgen m videreudvikling af Charlttenlund Sltsmrådet med repræsentanter fr Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget efter udvalgsmødet den 28 ktber, selv m kmmunen fasthlder et udgiftsneutralt perspektiv Bilharzise bygningen kan anvendes til kunstnerværksteder, g der er nu 35 kunstnere, sm er interesseret i at leje sig ind Kunstnersammenslutningen kan selv finansiere lejeudgifterne g vil selv søge Styrelsen fr Sltte g Kulturejendmme m at leje bygningen Side 5

6 Gentfte Kmmune bør efter Kulturvisinens pfattelse indgå i dialg med Styrelsen fr Sltte g Kulturejendmme fr at kvalificere den samlede brug af mrådet i frhld til de indkmne bud Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget vil drøfte, m Gentfte Kmmune skal igangsætte videre undersøgelser af mulighederne fr at etablere et spillested i Kavalergården På den baggrund freslås det, at det drøftes: 1 Ønsker udvalget at udpege 2-3 repræsentanter til at indgå i en videre dialg med Kulturvisin Charlttenlund? 2 Skal Gentfte Kmmune søge at indgå i dialg med Styrelsen fr Sltte g Kulturejendmme m de kmmunale perspektiver i frbindelse med udvælgelsen af lejere til sltsmrådet? 3 Skal Gentfte Kmmune inden fristen den 30 nvember 2015 ver fr Styrelsen, tilkendegive interesse i videre undersøgelser af mulighederne fr at etablere et spillested i Kavalergården? 4 Kan sådanne undersøgelser i givet fald fregå i Opgaveudvalg-regi? Skal Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget anbefale Øknmiudvalg g Kmmunalbestyrelse at gdkende Kavalergården sm muligt spillested sm emne fr et pgaveudvalg? Indstilling Kultur, Unge g Fritid indstiller: Til Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget At udvalget drøfter venstående punkter g kmmer med eventuelle tilkendegivelser fr frvaltningens arbejde Bilag 1 Bilag 1 Knklusiner g kmmentarer til rapprt vedr Charlttenlund Slt g Kavalergården ( EMN ) 4 (Åben) Principper fr tværkmmunale samarbejder på kultur-, unge- g fritidsmrådet, del 2 Sags ID: EMN På mødet den 12 august 2015 drøftede Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget ngle retningsgivende pejlemærker fr frvaltningens fremtidige arbejde i frhld til tværkmmunale samarbejder på kultur-, unge- g fritidsmrådet Kultur, Unge g Fritid fremlægger nu et frsalg til principper til udvalgets drøftelse g gdkendelse Side 6

7 På mødet den 12 august 2015 tilkendegav udvalget, at der i de tværkmmunale samarbejder på kultur-, unge- g fritidsmrådet skal være fkus på: At understøtte strategierne fr udvalgets mråde At give brgerne øgede g bedre udfldelsesmuligheder gennem effektiv ressurceudnyttelse g erfaringsudveksling Lade sig inspirere af andre kmmuners gde initiativer At der er tilstrækkelig effekt af det ressurce- g tidsmæssige frbrug, sm kmmunerne investerer i de tværkmmunale samarbejder At samarbejderne kan være mindre g mere netværksbaserede Derudver blev der lagt vægt på, at Gentfte Kmmune selv udvikler nye initiativer til kmmunens brgere, sm andre kmmuner kan have glæde af På baggrund af Kultur-, Unge- g Fritidsudvalgets drøftelser har frvaltningen frmuleret et frslag til principper fr tværkmmunale samarbejder på kultur-, unge- g fritidsmrådet: Tværkmmunale samarbejder på kultur-, unge- g fritidsmrådet skal understøtte udvalgets visiner inden fr Kultur, Unge g Fritid De tværkmmunale samarbejder skal: skabe frbedrede udfldelsesmuligheder fr brgerne ved at pulje flere kmmuners ressurcer bidrage til gensidig inspiratin g udveksling af erfaring, viden g idéer kmmunerne imellem frembringe resultater, der skaber g fasthlder effekt på længere sigt rumme både midlertidige netværk m knkrete emner g faste aftaler med kmmuner, der har samme fkus g/eller ambitinsniveau sm Gentfte Kmmune Status fr tværkmmunale samarbejder, vil løbende blive rapprteret til Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Samarbejdsprjekter, der kræver en bevilling ud ver Udvalgets øknmiske ramme, vil blive behandlet i Øknmiudvalget eller indgå i de årlige budgetfrhandlinger Indstilling Kultur, Unge g Fritid indstiller Til Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget: At drøfte g gdkende de fremlagte principper fr tværkmmunale samarbejder på kultur-, ungeg fritidsmrådet Bilag 5 (Åben) Opfølgning på Kultur, Unge- g Fritids aktiviteter Tema: Fritid Side 7

8 Sags ID: EMN Kultur, Unge g Fritid har udfærdiget Statusrapprt fr Idræt g Fritid 2015 Rapprten fremlægges med særlig fkus på spejdere g plysningsfrbund til drøftelse I frlængelse af den nye styrefrm fr Gentfte Kmmune er det besluttet, at de stående udvalg løbende følger p på resultater af plitikker g strategier, planer g serviceindsatser således, at udvalget når igennem alle sine ressrtmråder indenfr et år med henblik på at vurdere behvet fr justeringer eller nye indsatser Således fremlægges her en pfølgning på Kultur, Unge g Fritids ene mråde: Idræt g Fritid Idræts- g bevægelsesplitikken, Flkeplysningsplitikken g Statusrapprten fr Fritid 2015 er vedlagt sm bilag På Kultur-, Unge- g Fritidsudvalgets møde i august blev dele af den gældende idræts- g bevægelsesplitikken præsenteret i frbindelse med, at det kmmende kmmissrium fr pgaveudvalget fr idræts- g bevægelsesplitik blev drøftet I Statusrapprten 2015 bliver endvidere spejdermrådet g plysningsfrbundene præsenteret Spejderne er medlemsmæssigt steget i periden fra fra 990 medlemmer til 1051 Medlemsudviklingen afspejler desuden et skift i frdelingen, således at de 0-18-årige udgør en større andel end tidligere, mens de årige udgør en mindre andel Alle spejdergrupperne har i periden fået renveret deres hytter g i et enkelt tilfælde fået en hel ny hytte Oplysningsfrbundene i Gentfte Kmmune tilbyder en bred vifte af kurser inden fr mange interessemråder I Gentfte Kmmune er der ti registrerede aftenskler eller plysningsfrbund, hvraf de tre største AOF-, FOF- g HOF-Gentfte står fr langt de fleste aktiviteter I 2014 var der deltagere i plysningsfrbundene, svarende til 26 % af brgerne i Gentfte Kmmune Antallet af deltagere har været stigende siden 2011, efter et markant fald fra 2010 til 2011 Med drøftelserne af et kmmende pgaveudvalg fr en idræts- g bevægelsesplitik er der allerede taget hul på arbejdet med at udvikle det plitiske grundlag g kmmende indsatser fr idræts- g bevægelsesmrådet Det anbefales derfr, at Kultur-, Unge g Fritidsudvalget primært frhlder sig til spejdere g plysningsfrbund g drøfter i hvilket mfang der er brug fr justeringer eller nye indsatser Visinen fr flkeplysningsplitikken er tlvårig, mens plitikken er fireårig g løber til g med 2016 g freslås derfr drøftet på Kultur-, Unge- g Fritidsudvalgets møde i august 2016 med henblik på vedtagelse i nvember 2016 Indstilling Kultur, Unge g Fritid indstiller Til Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget: At pfølgningen fr Fritid drøftes Bilag Side 8

9 1 Flkeplysningsplitik ( EMN ) 2 Idræts g bevægelsesplitik ( EMN ) 3 Statusrapprt 2015 ( EMN ) 6 (Åben) Kvartalsrapprtering fr Kultur, Unge g Fritid, 3 kvartal 2015 Sags ID: EMN Sm en del af den nye plitiske arbejdsfrm er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal skal have en rapprtering sm supplement til den rdinære kvartalsrapprtering Rapprteringen fr kultur-, unge- g fritidsmrådet indehlder øknmital, grafer, nøgletal g en status på aktuelle aktiviteter, der er centrale i arbejdet med visiner g plitiske mål På kultur- g fritidsmrådet har der gså i tredje kvartal været fkus på at udvikle faciliteterne g deres brug Gentftegade Biblitek skulle efter planen være klar sm åbent biblitek i løbet af ktber, men udlejer har ved et uheld skadet et IT kabel, sm først skal repareres Åbningen er derfr udsat til nvember Arbejdet med udvidelsen af Jægersbrg biblitek er gået i gang g der afhldes dialgmøder med Jægersbrg Bibliteks Venner, sm fungerer sm arbejdsgruppe Der arbejdes lige nu på at skitsere det fremtidige samarbejde g vurdere ptentialet i et brgerdrevet initiativ i Jægersbrg Bibliteket laver i samarbejde med Kildeskvshallen en bibliteks-lunge, hvr brgerne har mulighed fr at læse tidsskrifter, bøger g blive inspireret til læsning af e-bøger g lignende Mderniseringen af spejderhytterne afsluttes endeligt i efteråret Renveringerne, sm blev påbegyndt i 2013, er sket i tæt dialg med spejderne, g arbejdet har mfattet samtlige hytter i kmmunen Yderligere er arbejdet med udvikling af et funspace- aktivitetsmråde ved Skvshved skle netp igangsat Både elever fra sklen g børn fra den nærliggende daginstitutin samt persnale spiller en aktiv rlle i udviklingen, hvr de i en række wrkshps skal være med til at designe mrådet På ungemrådet arbejdes der aktuelt med at få mrganiseringen af ungdmsklubberne på plads, årets ungdmskmmune g det nye pgaveudvalg, der er i gang med at udarbejde et frslag til en ungeplitik Driftsudgifterne afviger ikke fra det krrigerede g på anlæg er der et mindrefrbrug, der helt vervejende kan henføres til en tidsfrskydning i en række prjekters færdiggørelse Udviklingen i besøgstal fr Gentfte Biblitekerne g Kildeskvshallens svømmeafsnit matcher 2014 Biblitekerne plever en markant stigning i antallet af digitale udlån, hvilket primært tilskrives udviklingen af udbuddet Indstilling Kultur, Unge g Fritid indstiller Til Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget: At rapprteringen tages til efterretning Side 9

10 Bilag 1 Kvartalsrapprtering Kultur, Unge g Fritid, 3 kvartal 2015 ( EMN ) 2 Kvartalsrapprtering KUF Bilag 2 - Budgetændringer ( EMN ) 7 (Åben) Orientering m arbejdet i Opgaveudvalg fr Ungeplitik Sags ID: EMN Opgaveudvalget har ved udsendelse af indeværende dagsrden hldt ét møde, hvr udvalgets mødeplan g arbejdsfrm blev vedtaget På mødet var gså en indledende drøftelse af det gde ungeliv, hvr pgaveudvalget fremhævede tre perspektiver, sm der skal arbejdes videre med på de kmmende møder Kmmunalbestyrelsen besluttede i frbindelse med Gentfte Plan 2015 at frtsætte arbejdet på tværs af de plitiske udvalg med at tydeliggøre en ny plitisk visin fr ungemrådet Det er besluttet, at arbejdet skal tage udgangspunkt i De fem ledetråde fr det gde ungeliv Kmmunalbestyrelsen har efterfølgende besluttet at nedsætte et pgaveudvalg, der har til pgave at udarbejde frslag til en ungeplitik Hensigten med ledetrådene er at etablere en fælles tilgang til en krdineret ungeindsats med henblik på, at alle unge har et gdt ungeliv Ledetråde fr det gde ungeliv sætter de unge i centrum fr en fælles indsats Frmålet er, at styrke de unges handlekmpetencer, så de kan tage større ansvar g få større indflydelse på eget liv g egen udvikling Det handler blandt m at styrke samarbejdet g skabe det bedst mulige udgangspunkt fr, at de unge trives, uddanner sig g i sidste ende kan frsørge sig selv Mødeplan g arbejdsfrm Opgaveudvalget m ungeplitikken mødtes første gang i september g mødes fr anden gang efter udsendelsen af indeværende dagsrden På første møde blev planen fr de kmmende møder i pgaveudvalget fremlagt g vedtaget sm en freløbig plan: Side 10

11 Møderne i pgaveudvalget er dispneret således, at pgaveudvalget med temadrøftelserne Mit liv, Min fremtid g Vres samarbejde frhlder sig til unges trivsel, uddannelse g beskæftigelse samt det, at alle unge skal høres g inddrages i de beslutninger, der vedrører dem Sm en del af prcessen mkring frmuleringen af en ungeplitik udarbejdes der et pdateret vidensgrundlag i frm af en ungeundersøgelse, der kan indgå i pgaveudvalgets drøftelser På temamødet Fup eller Fakta får pgaveudvalget præsenteret den ungeundersøgelse, sm Center fr Ungdmsfrskning er i gang med at udarbejde Ambitinen er, at sammenhlde pgaveudvalgets mere værdibaserede drøftelser af det gde ungeliv med data m livet sm ung i Gentfte Opgaveudvalget skal i frlængelse af kmmissriet udarbejde frslag til en ungeplitik, der skal anlægge et helhedsrienteret perspektiv på ungeliv i Gentfte Ungeplitikken skal henvende sig direkte til de unge g samtidig danne grundlag fr de plitiske pririteringer af ungeindsatsen Derfr afvikles der i marts en 24 timers camp, hvr en større gruppe af unge skal arbejde med pgaveudvalgets freløbige bud på en ungeplitik Campen kan dels betragtes sm en trykprøvning af ungeplitikkens indhld g relevans g dels en mulighed fr at arbejde med frmidling af plitikken Desuden frventes det, at de unge på campen kan bidrage til fremtidige knkrete indsatser På pgaveudvalgets sidste møde, Finalen, skal udvalget på baggrund af sit hidtidige arbejde g campen nå frem til et endeligt frslag til en ungeplitik Opgaveudvalget har desuden vedtaget, at arbejdsgrupper nedsættes løbende i frbindelse med de tre temamøder Mit liv, Min fremtid g Vres samarbejde Frmålet med arbejdsgrupperne er at få researchet g fagligt belyst relevante prblemstillinger, antagelser eller ideer Første møde i pgaveudvalget Opgaveudvalget m Ungeplitik mødtes første gang fr at lære hinanden at kende g få en fælles frståelse af udvalgets pgaver Samarbejdet er kmmet rigtig gdt fra start Stemningen var tryg g engageret, g de eksterne frskere, der skal evaluere den plitiske arbejdsfrm, fremhævede efterfølgende, at prcessen var inkluderende g havde virket vedkmmende fr de unge Udver at vedtage mødeplan g arbejdsfrm havde pgaveudvalget på sit første møde en indledende drøftelse af medlemmernes synspunkter på det gde ungeliv Sm pvarmning quizzede pgaveudvalget sig igennem en række centrale fakta m unge i Gentfte Selve drøftelsen var struktureret sm en øvelse i tre grupper, hvr medlemmerne med udgangspunkt i quizzen g en række prtrætter af unge satte deres egne rd på muligheder g udfrdringer i det gde ungeliv Synspunkterne blev efterfølgende drøftet i en fælles psamling g struktureret med henblik på at lade perspektiverne indgå i de kmmende temadrøftelser Opgaveudvalget fremhævede følgende tre perspektiver, der hver især dækker ver både muligheder g udfrdringer i det gde ungeliv: Identitet at finde sig selv g sin egen vej i livet Valg i livet mange muligheder g stre frventninger Rammer fr ungelivet i Gentfte Andet møde Side 11

12 Det temamøde, der hldes den 22 ktber 2015, handler m muligheder g udfrdringer i det gde ungeliv g dermed i særdeleshed m unges trivsel Opgaveudvalget skal drøfte hvilke perspektiver på unges trivsel g mistrivsel, der skal indgå i ungeplitikken, g hvilke arbejdsgrupper vi har brug fr at nedsætte fr at blive klgere på det gde ungeliv Opgaveudvalgets arbejde kan følges på Plitikerprtalen Referatet fra mødet den 16 september 2015 samt dagsrdenen fr mødet den 22 ktber 2015 er vedhæftet sm bilag Referatet fra den 22 ktber vil fremgå af Plitikerprtalen, når mødet er afhldt Indstilling Kultur, Unge g Fritid indstiller Til Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget: At afrapprteringen tages til efterretning Bilag 1 Referat ( MDR ) 2 Dagsrden ( MDR ) 8 (Åben) MIT Campus Gentfte - en rientering g det videre frløb Sags ID: EMN MIT Campus Gentfte er et prjekt, der skal udvikle nye uddannelsestilbud på ejendmmen beliggende på Hellerupvej i et samspil med det samlede sklevæsen Der er med denne indsats et særligt fkus på iværksætteri g innvatin samt at lærings- g uddannelsesfrløb sker i et samspil med erhverv, uddannelses- g videninstitutiner MIT Campus Gentfte spiller en væsentlig rlle i udviklingen af udsklingen, hvrfr der gså ønskes arbejdet med de fælles mål fr udsklingen i Gentfte kmmune i prcessen fr kvalificering Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget, Børne- g Skleudvalget, Erhvervs- g beskæftigelsesudvalget, Øknmiudvalget samt Kmmunalbestyrelsen rienteres m arbejdet med MIT Campus Gentfte g det indstilles til beslutning, at det freløbige udkast til prspekt kvalificeres i dialgfrløb med alle relevante interessenter, sm det blev meddelt på Kmmunalbestyrelsesmødet d 26 ktber 2015 Ejendmmen på Hellerup blev erhvervet efter en beslutning af kmmunalbestyrelsen i juni 2014 Med købet ønskede kmmunalbestyrelsen at sætte fkus på arbejdet med innvatin g iværksætteri, at udvikle uddannelser der gav unge md på g lyst til læring g til at tage en ungdmsuddannelse samt at invlvere partnere fra erhverv, videns- g uddannelsesinstitutiner Side 12

13 Ambitinen var at skabe et fyrtårn fr læring, hvr unge såvel sm skler g ungdmsuddannelser kan søge viden g inspiratin På Kmmunalbestyrelsesmødet den 27 ktber 2014, dagsrdenspunkt 9, blev indstillingen m nedsættelse af en styregruppe til arbejdet med udviklingen af Hellerupvej vedtaget Styregruppen består af Hans Tft (C), Søren B Heisel (A), Pia Nyring (C), Luise Feilberg (V) g Marie-Luise Andreasen (R) I prjektet er der arbejdet med ejendmmens udvikling, rganisering g prces Ejendmmen betegnes i dag sm MIT Campus Gentfte MIT står fr Mtivatin, Igangsætteri g Talent Udviklingen af MIT Campus Gentfte er sket i samskabelse med partnere fra erhverv, uddannelses- g vidensinstitutiner samt egne medarbejdere, ledere g elever Der er i samskabelsen udviklet enkelte prttyper på helt nye lærings- g uddannelsesfrløb, hvr både kmmunens egne medarbejdere g eksterne samarbejdspartnere er invlveret MIT Campus Gentfte udvikles primært til de årige sm et tilbud g sm en acceleratr fr g væsentlig del af det samlede sklevæsen herunder primært udsklingen Det vurderes, at det freløbige udkast til prspekt fr MIT Campus Gentfte skal sendes til kvalificering i dialgfrløb frem til ultim marts med alle relevante interessenter MIT Campus Gentfte er en vigtig faktr fr det samlede uddannelsestilbud i sklevæsnet, hvrfr det vurderes sm relevant samtidigt at drøfte, hvilke samlede fælles mål der skal være fr udsklingen i Gentfte kmmune I denne sag gives en status fr arbejdet samt et plæg til kvalificering af arbejdet med MIT Campus Gentfte g der vedlægges t bilag m henhldsvis prcessen herunder gså den fremadrettede kvalificeringsprces samt det freløbige prspekt fr MIT Campus Gentfte Indstilling Styregruppen indstiller Til Børne- g skleudvalget, Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget, Erhvervs- g beskæftigelsesudvalget, Øknmiudvalget samt kmmunalbestyrelsen: 1 At rienteringen m arbejdet med MIT Campus Gentfte tages til efterretning 2 At det besluttes, at det freløbige udkast til prspekt kvalificeres i dialgfrløb med alle relevante interessenter, herunder Plitiske udvalg (Børne- g Skleudvalget, Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget, Erhvervs- g Beskæftigelsesudvalget, Øknmiudvalget samt Kmmunalbestyrelsen) samt pgaveudvalgene (Sklerefrmen, Ungeplitik g Erhvervsplitik) Aktører på sklemrådet (Skleledelserne, sklebestyrelserne, elevrepræsentanter samt medarbejderrepræsentanter) Øvrige samarbejdspartnere (Virksmheder, uddannelses- g vidensinstitutiner g ungdmsuddannelser, herunder gymnasierne) Side 13

14 Bilag 1 Bilag 1, Freløbigt prspekt MIT Campus Gentfte ( EMN ) 2 Bilag 2, Ntat m prces fr MIT Campus Gentfte ( EMN ) 9 (Åben) Meddelelser fra frmanden/frvaltningen g spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN Gentfte Kmmune med i Syddansk Universitets undersøgelse af klubhuse Gentfte Kmmune har deltaget i en undersøgelse fretaget af Syddansk Universitet Frmålet er at undersøge klubhuset/klublkalets sciale funktin g betydning fr fællesskaber i idrætsfreningerne Idrætsfreninger i Gentfte, Køge g Høje-Taastrup kmmuner er blevet spurgt m, hvilken type samlingssteder de har adgang til, hvilken betydning de tillægges, g hvilke ønsker de har fr fremtiden Undersøgelsen peger på en klar sammenhæng mellem adgang til et klubhus g det sciale liv i freningen Frfatterne bag undersøgelsen, Bjarne Ibsen g Lise Specht Petersen, vil kunne præsentere knklusinerne enten på Kultur-, Unge- g Fritidsudvalgets møde den 9 februar 2016, hvr principper fr brgernes brug g adgang til pgavemrådets faciliteter skal drøftes, eller i det kmmende pgaveudvalg fr idræts- g bevægelsesplitikken Undersøgelsen er vedlagt sm bilag, g det er gså muligt at få tilsendt et trykt eksemplar 2 Applikatinen Visit Gentfte lukker På Kultur- g Fritidsudvalgets møde den 28 nvember 2012 blev det besluttet, at bevilge kr til at etablere en kulturapplikatin, Visit Gentfte Udvalget bevilgede midler til de første t år af applikatinen, sm siden blev frlænget med et år ved Kultur- g Fritidsudvalgsmødet den 12 nvember 2014 med et beløb til drift på kr Frmålet med Visit Gentfte var at samle alle kulturtilbud til kmmunens brgere ét sted Da applikatinen imidlertid ikke bruges af brgerne der er kun 70 aktive brugere har Kultur, Unge g Fritid valgt at lukke applikatinen I dag frmidles kulturen i Gentfte Kmmune på en lang række platfrme, g det vurderes, at tiden er løbet fra Visit Gentfte Kultur, Unge g Fritid vil i samarbejde med kmmunens centrale kmmunikatinsenhed udarbejde en plan fr den fremtidige frmidling 3 Læsehestene br i Gentfte Kmmune Ifølge en ny rapprt er de mest aktive lånere at finde i Nrdsjælland samt i kmmunerne Herning, Mariagerfjrd g Odder Rapprten er den første fra Bg- g Litteraturpanelet, der er nedsat af Kulturstyrelsen, g sm har til pgave at følge udviklingen på bgmarkedet g kvalitetslitteraturens situatin samt fremme debatten m litteraturens situatin i Danmark TV2/Lrry har undersøgt tallene bag det nrdsjællandske mråde g knkluderer i deres artikel på tv2lrrydk, at Gentfte Kmmune ligger suverænt i tp 4 Børnekulturuge 2015 Vilde Væsner Vilde Væsner er temaet fr årets Børnekulturuge, g under denne titel udflder sig et prgram med skræppende dyr, nullermandsvæsner, magiske væsner g fantastiske Side 14

15 væsner Der er med andre rd fuld fart på fantasien g masser af mulighed fr kulturel g kreativ udfldelse ved de mange aktiviteter i prgrammet wwwgentftebrnekulturugedk Både børn g deres vksne vil kunne prøve kræfter med wrkshps af alle mulige slags, deltage i kncerter g gå på udstillinger På Gentfte Hvedbiblitek er det ved at være sidste chance fr at pleve udstillingen Dktr Prktrs sensatinelle samling af dyr du ville ønske ikke fandtes g her findes 25 fantastiske væsner, bla Månekamælenen Salanguruerne er at finde på Garderhøjfrtet, hvr de, sammen med Krkbierne g de andre vilde væsner har gemt sig rundt mkring Børnekulturugen 2015 Vilde Væsner åbnes lørdag den 7 nvember kl 11 af brgmesteren, g løber derefter til g med søndag den 15 nvember med aktiviteter fr børn i skle, i dagtilbud g sammen med familien Alle børn til g med indsklingsalderen får i disse dage en flyer med hjem fra enten dagtilbud eller skle Bilag 1 Undersøgelse fra Syddansk Universitet Mvements 2015_8 Klubhuse ( EMN ) 10 (Lukket) Meddelelser fra frmanden/frvaltningen g spørgsmål fra medlemmerne Side 15

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for:

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for: Til: DGI's landsledelse DGI's direktin Øvrige deltagere i mødet Til rientering fr: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mrtensen, DGI HR g Organisatin Bjarne Nissen, DGI Øknmi Steen F. Andersen,

Læs mere

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge Prjektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang fr de unge maj 2014 Intrduktin. Faxe Kmmune vil etablere et ungecenter, hvr unge kan søge råd g vejledning m uddannelse g få adgang til en helhedsrienteret indsats

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland)

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland) Fkusgruppen Det vestjyske ressurcemråde Møde nr. 5: Bimasse til energi Sted: Havnens Hus, Havnen 70, 7620 Lemvig Tidspunkt: Trsdag den 29. januar 2015, kl. 9.00-14.00 Referat: Om midt.energistrategi (v.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2 Dagsrden Mødedat: Tirsdag den 16. nvember 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Srø 2.sal Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

Sundhedspolitik 2014-2017

Sundhedspolitik 2014-2017 Sundhedsplitik 2014-2017 INDHOLD Frrd... 3 Indledning... 5 Sundhed mere end livsstil... 6 Plitiske mål... 9 1. Øget lighed i sundhed... 10 2. Sundere rammer fr børn g unge... 11 3. Ensmhed skal frebygges...

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Referat Ekstrardinært bestyrelsesmøde i Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Tid: d. 2. juli 2015, kl. 10-11 Sted: Judith Mølgaards kntr, OUH, Kløvervænget 8, Indgang 101 eller 102,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Teknik & Miljø Plan Dat: 12-11-2015 Dialgmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Sagsnr.: 15/53176 Sagsbehandler: vpevg Referat Dialgmøde med Bligselskabet Kølvrå, Merkurkllegiet g Bligselskabet Vibrg Mødedat:

Læs mere

SikkerhedsPlaster. ikraft innovationspuljen Projektansøgning. Deltagere/partnere: Egmont Højskolen, Odder. Delta, Them og København

SikkerhedsPlaster. ikraft innovationspuljen Projektansøgning. Deltagere/partnere: Egmont Højskolen, Odder. Delta, Them og København ikraft innvatinspuljen Prjektansøgning SikkerhedsPlaster Deltagere/partnere: Egmnt Højsklen, Odder Delta, Them g København Active Institute, Århus Alexandra Instituttet, Århus ikraft, ReginMidtjylland

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 10. ktber 2011 I mødet deltg: Fra persnalet deltg: (tillidsmand) Afbud fra: Referent: Drthe Sørensen Eren, Marianne Melby, Karen Larsen, Bjarne

Læs mere