Punkt 12 Statusrapport vedrørende tosprogede småbørn og tosprogede elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 12 Statusrapport vedrørende tosprogede småbørn og tosprogede elever"

Transkript

1 kl. 13:00 Åben dagsorden Punkt 12 Stusrapport vedrørende tosprogede småbørn og tosprogede elever Beskrivelse 12. Stusrapport vedrørende tosprogede småbørn og tosprogede elever Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Med udgangspunkt i Ballerup Kommunes servicestregi for 2010 er der udarbejdet en stus for området tosprogede småbørn og tosprogede elever med fokus på de eksisterende indsser. Da der er tale om en sammenhængende indss er rapporten udarbejdet samlet for småbørns- og skoleområdet, dog således de to områder, der nu refererer til hvert sit lovgrundlag, beskrives adskilt. I rapporten beskrives de lovgivningsmæssige rammer og de pædagogiske indsser, som er iværksæt på området. Redegørelse I stusrapporten om tosprogede småbørn og tosprogede elever beskrives, hvordan den samlede indss på området tosprogede småbørn organisorisk og ledelsesmæssig i 2008 blev samlet under Daginstitutioner. Derigennem er der skabt en systemisk og sammenhængende indss, som både vedrører særlige indsser tilknyttet Indslusningsgruppen Sesam (Magleparken 10) og almene indsser som sproggruppen Spiren og den sprogstimulerende indss i Ballerup Kommunes dagsinstitutioner. Det beskrives endvidere, hvordan der sker en systemisk opfølgning i forhold til børn udenfor dagtilbud, og hvordan der arbejdes med forældreinddragelse og kvalificering af det pædagogiske personale generelt. Endvidere beskrives den organisoriske, personalemæssige og faglige sammenhæng mellem Spiren, Sesam, de tokulturelle konsulenter samt sprogstimulering til tosprogede børn i dagtilbud efter Dagtilbudsloven 11. De fremadrettede indsser for området er tidligere beskrevet og besluttet i forbindelse med behandlingen af den samlede handleplan på integrionsområdet I den sammenhæng udtrykte Socialudvalget et ønske om, der arbejdes videre med kvalificeringen af handleplanens succeskriterier. Det foreslås på den baggrund, stusrapporten indgår i det videre arbejde med udvikling og konkretisering af indssen målrettet de tosprogede småbørn samt integrionsindssen. Bilag Stusrapport om tosprogede småbørn og tosprogede elever i Ballerup Kommune. Sagen afgøres af Socialudvalget Page 1 of 26

2 Beslutningsoplæg Daginstitutioner foreslår, orienteringen om stusrapport om tosprogede småbørn og tosprogede elever tages til efterretning, rapporten indgår i det videre arbejde med udvikling og konkretisering af indssen for de tosprogede småbørn og, stusrapporten fremsendes til orientering for Integrionsrådet. Socialudvalgets beslutning den Punkt punkt: Til efterretning punkt: Godkendt Stusrapport om tosprogede småbørn og tosprogede elever i Ballerup Kommune SKOLE & UNGE DAGINSTITUTIONER Do: 20. december 2010 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Rikke Storgaard Pedersen Dorit Jensen Coleman Sagsnr: Dok.nr: Side Stusrapport om tosprogede småbørn og tosprogede elever i Ballerup Kommune I rapporten beskrives nuværende indsser indenfor området tosprogede småbørn og tosprogede elever. Der er tale om to områder, som ledelsesmæssigt og organisorisk hører under henholdsvis Skole & Unge og Daginstitutioner, eftersom indssen for de tosprogede småbørn rent lovgivningsmæssigt med virkning fra 1. juli 2010 er flyttet fra Folkeskoleloven (ophævelse af den hidtidige 4a) til Dagtilbudsloven. Der samarbejdes tæt mellem de ansvarlige for de to områder, som for området tosprogede småbørn er Dorit Jensen Coleman, og for området tosprogede elever er Rikke Storgaard Pedersen. Rapporten er opbygget i to dele, hvor skoleområdet beskrives først med fokus på de eksisterende indsser samt lovgivningsmæssige rammer. Det skal desuden bemærkes, der inddrages bemærkninger fra skolelederne fra Hedegårdsskolen, Lundebjergskolen, Rugvængets Skole og Grantofteskolen, som i 2009 blev interviewet i forhold til få belyst deres holdninger, erfaringer og viden i forhold til området tosprogede elever. Deres kommentarer vil blive flettet ind løbende. Dernæst beskrives indsser for området tosprogede småbørn, herunder en beskrivelse af Indslusningsgruppen Sesam, sproggruppen Spiren, de tokulturelle konsulenter samt sprogstimulering til tosprogede børn i dagtilbud efter Dagtilbudslovens 11. Rapportens anbefalinger til kommende fokusområder skal ses i sammenhæng med Handleplan til Integrionspolitikken for , der blev politisk vedtaget i november Tosprogede elever - skoleområdet Begrebsafklaring tosprogede elever I Danmark har ca. 11 % af eleverne i folkeskolen anden etnisk baggrund og i Ballerup Kommune er gennemsnittet det samme, dvs. ca. 11 %. Betegnelsen tosprogede elever er en paraply-betegnelse for elever, der i hjemmet møder to eller flere sprog, og defineres af Undervisningsministeriet på følgende måde: Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. Denne definition dækker over børn, som i deres opvækst har behov for og møder to eller flere sprog uanset den aktuelle beherskelse af disse sprog. Betegnelsen dækker således både børn, som reelt kun taler ét andet modersmål end dansk, og børn, som mestrer flere sprog, herunder dansk som andetsprog. Tosprogede børn omfter således børn med vidt forskellige sproglige kompetencer og behov for undervisning i dansk som andetsprog. Nogle vil have behov for omftende støtte gennem hele skoleforløbet, mens andre, som mestrer flere sprog, herunder dansk, på alderssvarende niveau, ikke vil have behov for denne undervisning. (Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever 2006, kap.1.1) Dvs. med begrebet tosprogede elever er der tale Page 2 of 26

3 om en meget uhomogen gruppe af børn og elever med vidt forskellige sproglige kompetencer på første og andetsproget, og karakteren af elevernes sproglige kompetencer kan ikke aflæses i det stistiske talmeriale for antal tosprogede elever i Ballerup Kommune. Årligt udarbejdes der stistikker for andel af tosprogede elever på hver enkelt skole i Ballerup Kommune samt oversigt over elevernes modersmål. Disse tal bliver årligt fremlagt for Skole- og Uddannelsesudvalget. Lovgivning for dansk som andetsprog Tosprogede elever med sprogstøttebehov har ret til supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Denne undervisning gives i videst muligt omfang som en dimension i den almindelige undervisning. (Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever 2006, kap.4.1) Mht. optagelse af tosprogede elever i folkeskolen uanset om det er ved overgang fra dagtilbud til skole, ved overflytning fra andre kommuner eller ved nyankomne elever uden forudgående dansksproglige forudsætninger, så har disse elever krav på få undervisning i dansk som andetsprog. Nyankomne elever uden forudgående sproglige kompetencer visiteres til kommunes 3 modtagelsesklasser af Ballerup Kommunes tosprogskonsulent, og undervisningen i modtagelsesklasserne betegnes lovgivningsmæssigt som basisundervisning. Det gennemsnitlige elevtal for modtagelsesklasserne er 20 elever, og hver klasse har i overensstemmelse med lovgivningen en maksimal klassekvotient på 12 elever. Elevantallet svinger løbende, og der kan ikke laves prognoser for optag af elever. Eleverne må maksimalt gå i en modtagelsesklasse i 2 år. Elever, som behersker dansk i nogen grad men har et sprogstøttebehov i dansk som andetsprog, tilbydes supplerende undervisning i dansk som andetsprog1 Det skal bemærkes, dansk som andetsprog er et timeløst fag, hvilket betyder, eleverne ikke har krav på et bestemt antal lektioner, men eleven har krav på få et tilbud om sprogstimulering. 1. Hvert år har skolerne mulighed for indstille elever til supplerende undervisning i dansk som andetsprog, og elevernes behov vurderes ud fra en skala fra 1-3. Der udsendes fra forvaltningen en klar indstillingsprocedure, hvor hver enkelt elev oplistes med et medfølgende evalueringsskema, hvor f.eks. resultet fra læseprøver skal vedlægges (se bilag sidst i dokumentet). På baggrund af skolernes indstillinger, beregnes og udmeldes ressourcerne til skolerne i forhold til den supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Af andre væsentlige lovgivningsmæssige rammer for området kan nævnes organisering af undervisningen. Undervisningen skal primært gives som en dimension af fagene, altså som differentieret undervisning i klasselokalet. Undervisning må i mindre grad enten placeres efter skoletid eller udenfor klasselokalet og her altid med udgangspunkt i klassens stofområde. Undervisningen må kun i meget ringe grad placeres udenfor klasselokalet og uden tilknytning til klassens stof. For sikre en stærk organisering omkring DSA-undervisningen og opfølgning på de lovgivningsmæssige rammer lægges der fra forvaltningens side vægt på, skolerne ledelsesmæssigt har fokus på opgaven og har et kompetent fagteam af lærere til løse opgaven bedst muligt. Organisering af Dansk som andetsprog på skolerne i Ballerup Kommune Alle skoler i Ballerup Kommune har igennem de sidste 3 år haft mulighed for søge midler via Skole & Unge til udvikling af struktur og rammer omkring undervisningen af dansk som andetsprog2 Handleplan - indsser for modersmålsundervisning og dansk som andetsprog i Ballerup Kommune, fremlagt og godkendt af Skole- og Uddannelsesudvalget i maj Rigtig mange skoler har taget imod tilbuddet og udarbejdet rammer for DSA-undervisningen på den enkelte skole. Det betyder, skolerne systemisk arbejder med mål, indhold og rammer på DSA-området, herunder f.eks. hvordan eleverne skal visiteres, på hvilke baggrund de visiteres og i hvilken form undervisningen skal tilbydes. I den forstand er de faglige rammer og det faglige miljø omkring DSAundervisningen på skolerne hævet ganske betydeligt i den seneste årrække. Størstedelen af skolerne har været i gang eller er i gang med formulere retningslinjer for området, og som oftest bliver de faglige rammer fremlagt på den enkelte skoles Pædagogiske Råd og vedtaget som en del af skolens faglige profil. Faglig udvikling generelt indenfor området tosprogede elever Hvis udviklingen over den sidste 4-årige periode skal skitseres, kan der peges på følgende overordnede fokusområder: Øget fokus på lærerkvalifikioner hos undervisere i dansk som andetsprog Koordinorfunktioner og team på 8 ud af 9 skoler Faglig bevidsthed om faget Dansk som andetsprog Fokus på skolernes pædagogiske, stregiske og faglige indsser overfor tosprogede elever Øget fokus på alle tosprogede elever skal blive i undervisningslokalet (dvs. øget undervisningsdifferentiering) Øget fokus på skole-hjem-samarbejdet, herunder forsøg på Hedegårdsskolen, Rugvængets Skole og Lundebjergskolen 6 timers kursus til alle lærere Hvad angår lærerkvalifikioner, så viste det sig i 2006, ca. 50 % af de lærere, der underviste i dansk som andetsprog i Ballerup Kommune ingen kvalifikioner havde i dansk som andetsprog. Der er s fokus på ændre denne udvikling, og skolerne vælger nu i høj grad lærere med linjefagskompetence til undervise i faget. Prioritering af DSA-området herunder lærerkompetencer følger i kølvandet på et øget fokus. Som yderligere indss på DSA-området tilbydes alle lærere i Page 3 of 26

4 Ballerup Kommune et 6-timers kursus i dansk som andetsprog/kulturforståelse over en 4-årig periode. Kurset tilrettelægges i samarbejde mellem skolerne og kommunens tosprogskonsulent ud fra den profil og de behov, som skolen har i forhold til tosprogede elever. I indeværende år har henholdsvis Hedegårdsskolen og Rugvængets Skole fået et 6 timers kursus. Manu Sareen har bl.a. holdt oplæg på Hedegårdsskolen, og Rugvængets Skole får et kursusforløb om dansk som andetsprog. Som nævnt ovenfor er skole-hjem-samarbejdet en indss, der knytter sig til området tosprogede elever. På Hedegårdsskolen har man i en længere årrække haft særligt fokus på skolehjem-samarbejde, og både Lundebjergskolen og Rugvængets Skole har iværks nye indsser, som har sit udspring i tosprogsområdet men også tilsigter en almen og inkluderende indss. Generelt har skoleledelserne3 Jf. interview foretaget i 2009 med skolelederne fra Hedegårdsskolen, Lundebjergskolen, Rugvængets Skole samt Grantofteskolen 3 den opftelse, de har et godt samarbejde med tosprogede forældre og elever. De oplever, tosprogede familier har mange ressourcer, og de ikke i sig selv hverken betragtes eller opleves som problemfamilier. Skoleledelserne oplever dog, der skal øget fokus på skole-hjem-samarbejde, så forældrenes engagement og forpligtigelse styrkes. Talmeriale Oversigt over tosprogede elever på skolerne i Ballerup kommune fra I efteråret 2010 har oversigten været til orientering hos til Skoleog Uddannelsesudvalget: Tallene er opgjort i antal tosprogede elever set i forhold til det samlede elevtal på hver enkelt skole 4 Skoler /9-07 elever/pct /9-08 elever/pct /9-09 elever/pct /9-10 elever/pct EG 75/8,3% 83/9,15% 83/9,05% 81/8,95% GR 97/16.3 % 101/14,8% 113/16,7% 124/18,37% HE 199/28,3% 211/30,6% 202/31,5% 199/31,94% HØ 23/6,5% 25/7,4% 24/7% 24/6,53% LU 111/24,7% 117/25,6% 139/29,8% 121/26,94% MÅ 38/6,1% 51/8,1% 51/8% 57/8,45% RO 85/9,2% 82/9,2% 86/10% 86/9,42% RU 113/25,3 127/26,9% 128/27,6% 150/32,82% ØS 18/3,1% 15/2,5% 17/2,7% 16/2,51% Bemærkninger til oversigten: Som det kan aflæses af ovennævnte stistik, placerer 3 skoler sig omkring en andel på ca. 30 % elever med anden etnisk baggrund. Her er det vigtigt igen bemærke, tallet i sig selv ikke fortæller noget om den enkeltes elevs sproglige kompetence på 1. og 2. sproget. I forhold til andelen af tosprogede elever oplever skolelederne på den ene side, de har et godt samarbejde med de tosprogede familier, og skolerne skal være rummelige og afspejle distriktets sammensætning. På den anden siden er der i højere eller mindre grad en klar bekymring for, andelen af tosprogede elever stiger over de 30 %, og de danske forældre vil fravælge netop deres skoledistrikt og søge til skoler med en større andel af danske elever. Dvs. alle skoleledere har et stærkt ønske om tiltrække de danske og/eller ressourcestærke forældre i deres distrikt, men de oplever også, uanset de tosprogede elevers ressourcer i øvrigt, det er svært ændre på nogle mønstre i forældrenes valg af skole. Alle skoleledere konsterer, der i kraft af det frie skolevalg sker nogle bevægelser i søgningen til skoler, der ligger udenfor distriktet, og det især er de danske forældre, der søger skoler udenfor skoledistriktet. Oversigt vedr. indstillingsprocent af tosprogede elever til supplerende undervisning i dansk som andetsprog: Skoleår 2009/2010 Skoleår 2010/2011 Antal tosprogede Elever der har behov for dsa I pct. Antal Tosprogede Elever der har behov for dsa I pct. Egebjergskolen % % Grantofteskolen % % Hedegårdsskolen % % Højagerskolen % % Lundegårdsskolen % % Måløv skole % % Rosenlundskolen % % Rugvængets Skole % % Østerhøjskolen % % Bemærkninger til oversigten: Skolerne har generelt en høj indstillingsprocent af tosprogede elever til supplerende undervisning i dansk som andetsprog, som på sigt gerne skulle falde til et lavere niveau. Tallet kan være udtryk for, man ønsker støtte eleverne på bedst mulig måde. Skolelederne gav i 2009 udtryk for, skolerne havde brug for den tildelte ressource i dansk som andetsprog for kunne lave en særlig indss på området. Eller som en skoleleder siger: det går lige an med den udmeldte ressource. Desuden skal det nævnes, den ugentlige udmeldte ressource til supplerende undervisning i dansk som andetsprog for skoleåret 2007/08 var 358 lektioner, og tallet for skoleåret 2010/11 var 324 lektioner. Sprogvurdering, evaluering og overgangspraksis Som udgangspunkt følger alle børn - også tosprogede børn - den gængse overgangspraksis i distrikterne ved overgang til BFO og skole. Men med de tosprogede børn, som vurderes til have et behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog i skolen, følger en særskilt overgangspraksis. Tosprogede børn i dagtilbud sprogvurderes løbende og på baggrund af dette indstilles børn med behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Der udarbejdes overgangsskemaer med beskrivelse af børnenes sproglige kompetencer, som overleveres til DSA-teamene på skolerne. Denne proces koordineres mellem konsulenterne på henholdsvis skoleområdet og småbørnsområdet. I børnehaveklasse sprogvurderes alle børn i begyndelse af børnehaveklassen, og de tosprogede børn, der i kraft af overgangspraksis er blevet indstillet til dansk som andetsprog, sprogvurderes med et særskilt observionsskema, hvor der Page 4 of 26

5 lægges vægt på børnenes sproglige deltagelse i undervisningen. Formålet med sprogvurderingen er her både afkode børnenes sproglige behov yderligere samt i fællesskab mellem DSA-lærer og klasselærer kunne planlægge en undervisning, der tilgodeser elevens sproglige behov på sigt. Som tidligere nævnt skal skolerne årligt udfylde et evalueringsskema på hver enkelt elev, hvor f.eks. læseprøveresult påføres. I arbejdet omkring indstilling af eleverne lægges der især vægt på, skolerne har fokus på, hvordan undervisningsmiljøet i kraft af DSA-ressourcen kan forbedres til fordel for de tosprogede elevers sproglige behov. Dvs. kvaliteten skal hæves i klasselokalet og dermed styrke undervisningsdifferentiering frem for en undervisning, der foregår parallelt med klassens undervisning. Dette kræver et tæt samarbejde mellem DSA-lærere og faglærere. I forhold til andre evalueringstiltag på tosprogsområdet kan det nævnes, Undervisningsministeriet arbejder på udvikle nionale tests til elever med dansk som andetsprog på 5. og 7. klassetrin. Disse test er blevet udskudt til efteråret Endvidere overvejes det indsamle særskilte resulter for tosprogede elevers afgangseksamener i Ballerup Kommune. Kommende fokusområder: For de kommende år vil der være øget fokus på følgende områder: At indstillingsprocenten til DSA-området formindskes At alle lærere får et 6 timers kursus i dansk som andetsprog/kulturforståelse Opfølgning på alle skoler får udarbejdet stregier for tosprogsområdet herunder etablering af fagteams Forts udvikling af skole-hjem-samarbejdet Forts uddannelse af ressourcepersoner på skolerne Forts fokus på evalueringsmetodik Forts fokus på undervisningsdifferentiering i klassen Der vil ledelsesmæssigt løbende blive fulgt op på disse indsser. Tosprogede småbørn 0-5 år - Dagtilbudsområdet I denne del af rapporten beskrives først den organisoriske og ledelsesmæssige struktur for området tosprogede småbørn, og dernæst følger en beskrivelse af de aktuelle aktiviteter og visioner vedrørende de fire hovedelementer for området, nemlig Indslusningsinstitutionen Sesam, sproggruppen Spiren, de tokulturelle konsulenter og konsulentfunktionen for sprogstimulering til tosprogede børn efter Dagtilbudsloven 11. Derudover beskrives sammenhængen i indsserne, den fremtidige organisering og faglige ressourcer. Lovgrundlag Indssen målrettet sprogstimulering af tosprogede børn er pr. 1. juli 2010 flyttet fra Folkeskoleloven til Dagtilbudslovens 11. I den forbindelse er den hidtidige såkaldte 4a indss (målrettet tosprogede børn) sammenkoblet med den generelle forpligtigelse til understøtte børns sproglige udvikling. Af Dagtilbudslovens 11 fremgår følgende: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Tosprogede børn, der ikke er optaget i et dagtilbud og som på baggrund af en sprogvurdering vurderes have behov for opfølgning, skal modtage sprogstimulering af en varighed på 15 timer ugentligt. Forældre har pligt til lade deres børn deltage i en sprogvurdering samt sprogstimulering. Den ledelsesmæssige forankring Organiseringen af området tosprogede småbørn i Ballerup Kommune består af 4 overordnede indsser, som ledes af konsulent for området tosprogede småbørn: Dorit Jensen Coleman. De 4 områder blev knyttet organisorisk og ledelsesmæssigt sammen i maj 2008 via opsplitning af den hidtidige konsulentstilling og oprettelse af en kombineret stilling som pædagogisk leder for Sesam og konsulent for tosprogede småbørn, som samlede alle aktiviteter ledelsesmæssigt og organisorisk. Stillingen som konsulent for tosprogede småbørn består således af følgende områder: Pædagogisk leder af Indslusningsgruppen Sesam Konsulent for småbørnsområdet sprogstimulering til tosprogede børn i dagtilbud efter Dagtilbudsloven 11 Opstart og pædagogisk ledelse af den obligoriske sproggruppe kaldet Spiren, som er et 15 timers tilbud for børn med anden etnisk baggrund uden for dagtilbud (Dagtilbudsloven 11 stk.3) Leder af de to tokulturelle konsulenter (tilknyttet Sesam) Indslusningsgruppen Sesam og sproggruppen Spiren er omdrejningspunktet i forhold til de særlige indsser overfor børn og forældre med anden etnisk baggrund. Fagligt, personale- og ledelsesmæssigt styres den samlede indss på området herfra, og det gælder både den særlige og almene indss. Ved samle området fagligt, organisorisk og ledelsesmæssigt er der skabt mest mulig kontinuitet og sammenhæng, både hvad angår faglige og pædagogiske indsser samt i forhold ressourcer og viden hos det pædagogiske personale. Indslusningsinstitutionen Sesam Med fokus på indsserne i de forløbne to år Implementering af nyt visitionsgrundlag for Sesam Udarbejdelse af konkret Visitionsbilag til brug for de tokulturelle konsulenter/ledelsen Udarbejdelse af og implementering af handleplaner for hvert enkelt barn Udarbejdelse af merialer til forældrene i forhold til styrke sprogarbejdet i hjemmet Forældrevejledning vedrørende modersmålstilegnelse og identitetsdannelse Forældreinddragelses/uddannelsesforløb placeret i Sesam med aftalte læringsmål for forældre Udarbejdelse samt implementering af ugeplaner samt pædagogisk struktur Organisering og oprettelse af Spiren (15 timers tilbud for tosprogede småbørn udenfor dagtilbud) Dialogisk oplæsning med fokus på forældreinddragelse Vidensdeling og kursusvirksomhed for andet pædagogisk personale i Ballerup Kommune Sesam er tilknyttet Distrikt Hedemagleparken på lige fod Page 5 of 26

6 med de øvrige afdelinger i distriktet. Leder og personale i Sesam deltager i alle udvalg og arbejdsgrupper, og udarbejder herunder læreplan, BMV osv. Den pædagogiske leder af Sesam deltager i Distriktets lederteam og refererer til Distriktsleder Anette Lykke. Sproggruppen Spiren Med fokus på indsserne i de forløbne to år Systemisering af metoder vedrørende opsøgning af tosprogede børn i familier, som ikke er i dagtilbud Udarbejdelse af folder vedrørende dette 15 timers tilbud samt distribution af denne Oprettelse af samarbejde med sundhedsplejen vedrørende aktuelle børn Ansættelse af personale i indslusningsgruppen Sesam til varetagelse af 15 timers opgaven Implementering af ny struktur og sammenhæng for Spiren og Sesam Implementering af struktur med hjemmearbejde for forældre og børn Motivion af forældre til indskrivning af barn i Sesam eller almindelig daginstitution Spiren er Ballerup Kommunes obligoriske 15 timers tilbud om sprogstimulering til tosprogede børn, som ikke går i daginstitution. Ca. hver anden måned gennemgås lister over tosprogede 3-6 årige børn udenfor daginstitution af personalet i Spiren. Familierne kontaktes pr. brev eller ved personlig henvendelse. Spiren har gennemsnitlig tilknyttet 7-10 børn. Åbningstiden i Spiren er fra kl tirsdag-torsdag. De fleste forældre motiveres i løbet af de første 8 måneder til indskrive deres barn i et almindeligt daginstitutionstilbud. De tokulturelle konsulenter Med fokus på indsserne i de forløbne to år herunder arbejdet med de almene daginstitutioner At deltage i indkøring med børn og forældre med anden etnisk baggrund ved start i daginstitution At indgå i specifikke pædagogiske forløb med etniske minoritetsbørn i kommunens daginstitutioner I samarbejde med forældrene styrke barnets modersmål I samarbejde med forældrene styrke barnets identitet At være brobygger mellem personale, barn og forældre At arbejde mere med fokus på forældreinddragelse Tværfagligt samarbejde releret til familien At indgå i oplæg og kvalificering af kommunens øvrige pædagogiske personale Konsulentfunktion for sprogstimulering til tosprogede børn i dagtilbud efter Dagtilbudsloven 11 Med fokus på indsserne i de forløbne to år Gennemførelse af 4 årlige netværksmøder for sprogpædagoger Gennemførelse af 2 efteruddannelsesdage for alle sprogpædagoger Gennemførelse af 1 efteruddannelsesdag for nye sprogpædagoger Oprettelse af og deltagelse i netværk for Sprogkonsulenter i andre kommuner. Udarbejdelse af folder med lovgrundlag samt samlet overblik over organisering af området i Ballerup Kommune Kvalificering af sprogarbejdet gennem sprogforløb/praktik for sprogpædagoger, som varetages af personalet i Sesam Halvårlig opfølgning på timetildeling til det almene sprogstimulerende arbejde Halvårlig opfølgning på den enkelte sprogpædagogs arbejde Løbende konsultiv bistand til den enkelte daginstitution samt sprogpædagog Orientering om og kvalificering af arbejdet med tosprogede småbørn ved øvrige møder og kurser for pædagogisk personale Som konsekvens af det opsøgende arbejde i forhold til få alle tosprogede småbørn i dagtilbud, er antallet af tosprogede børn, der modtager sprogstimulering, vokset fra 158 børn i 2008 til 185 børn i Der tildeles timer til sprogstimulering lokalt. Denne tildeling er ændret fra 12 måneder om året til 10 måneder om året. Sammenhængen mellem de 4 hovedelementer for området tosprogede småbørnmed fokus på organisering og udnyttelse af fælles ressourcer Indslusningsgruppen Sesam har plads til børn og familier med behov for en særlig sproglig, integrerende og inkluderende støtte svarende til 20 enheder. I 2008 blev visitionsgrundlaget for indskrivning i Sesam revideret, hvilket indebar en præcisering af brugergruppen samt de aktuelle udfordringer og problemstillinger, der arbejdes med i Sesam. I forbindelse med indførelsen af dette forventedes det, Sesams målgruppe ville blive reduceret. Den samlede indss og udvikling på tosprogsområdet har dog haft som konsekvens, målgruppen er øget. Dette skyldes flere forhold: Det systemiske opsøgende arbejde omkring tosprogede børn udenfor dagtilbud, som skaber kontakt til familier med børn i alderen 2-6 år, hvilket resulterer i motivion til daginstitution (Sesam) Den positive fortælling blandt flygtninge- og indvandrerfamilier med Sesam som reelt alterniv til hjemmepasning af børn i vuggestuealderen Samfundsmæssige krav om tilknytning til arbejdsmarked og Sprogskole Tværfaglige henvendelser vedrørende familier evt. indskrevet i almindelig daginstitution. Ofte med baggrund i uhensigtsmæssige forløb overflyttes barn/familie midlertidigt til Sesam Familier med udfordringer vedrørende opholdstilladelser og familiesammenførte ægtefæller uden kendskab til sprog eller samfundsforhold I Sesam visiteres der gennemsnitligt børn svarende til 24 enheder, og børnegruppen udgøres af ca. 80 % vuggestuebørn og 20 % børnehavebørn. Der er pt. venteliste. Børnene over 3 år deltager i Spirens sprogstimulering. Det vurderes løbende, hvorvidt børn og forældre er par til almindelig daginstitution. Familierne er tilknyttet Sesam mellem 1-2,5 år. I Sesam arbejdes der med intensiv sprogtilegnelse, forældreinddragelse, handleplaner og opfyldelse af mål, så familien tilegner sig viden om og egen motivion for deltagelse i deres barns videreudviklings- og uddannelsesforløb. Personalegruppen i Sesam og Spiren er multikulturel, hvilket er afgørende for forældreinddragelsen og samarbejdet. Det pædagogiske indhold planlægges efter Page 6 of 26

7 årshjul i både Spiren og Sesam, der arbejdes med samme emne og indhold i perioder på ca. to måneder. Derved arbejdes der med et samlet læringsmiljø og med læringsdifferentiering, så personalet kan overtage hinandens opgaver. Dermed opnås der sammenhæng fagligt og personalemæssigt, som giver en fleksibilitet i hverdagen ved f.eks. ferie, kurser og sygdom og kontinuitet i den pædagogiske indss. Sprogstimuleringen i Spiren varetages af personalet ans i Sesam, så der fastholdes kontakt til det almene institutionsområde samt sikres fastholdelse af et højt fagligt niveau. Der arbejdes med forældreinddragelse i meget strukturerede rammer. Blandt andet inddrages forældrene ved hjemmeopgaver, såsom historiefortælling eller familiens tilegnelse af et aftalt sprogstimulerende spil. Samtidig arbejdes der målrettet på motivere familien til fuldtids daginstitutionstilbud. I 2008 var mellem % af tosprogede børn mellem 3-6 år i daginstitution. Tallet er pt %. Ballerup Kommunes to tokulturelle konsulenter er delvist ans som pædagogisk personale i Sesam/Spiren, delvist ans som tokulturelle konsulenter på dagtilbudsområdet. De tilfører personale og ledelsen viden, erfaringer og oplysninger fra deres kontakt til de almene daginstitutioner, ligesom konsulenterne får viden, kvalificering, afprøver metoder, merialer osv. i Sesam/Spiren. Alle personalemøder afholdes for den samlede personalegruppe for derved opnå størst mulig faglig vidensdeling, dynamik og fleksibilitet. Derudover afholder leder og konsulenter jævnligt arbejdsmøder med opfølgning på aktuelle sager. Det sproglige og interkulturelle arbejde udført af konsulenterne samt i Spiren og Sesam giver et solidt erfarings- og inspirionsgrundlag for det udgående arbejde som tosprogskonsulent, endvidere er det et ønske bruge Sesam/Spiren som inspirions og læringskilde for de enkelte sprogpædagoger i Ballerup Kommunes daginstitutioner. Kommende fokusområder: For de kommende år vil der være øget fokus på følgende områder: Den samlede indss styrkes og kvalificeres via inklusionsstregien Der er forts fokus på ledelsens sikring af, sprogpædagogen har planlagt tid og plads til arbejdet. Den øvrige personalegruppe inddrages i ansvaret Forts fokus på kontinuitet og sammenhæng også til BFO og skole Forts kvalificering af sprogpædagoger gennem netværksmøder og kurser Kvalificering af arbejdet med tilegnelse af andet sprog gennem særligt tilrettelagte sprogforløb for pædagoger, varetaget af personalet i Spiren/Sesam Temadage for medarbejdere med fokus på interkulturel forståelse, forældreinddragelse og andetsprogstilegnelse Øget fokus på inddragelse af nydanske forældre samt kvalificering af det pædagogiske personale og den pædagogiske praksis i Hede- og Magleparken via et 2-årigt projekt finansieret af Integrionsministeriet Med udgangspunkt i følgende succeskriterier Gennemførelse af beskrevne kursustiltag At mangfoldighed og tosprogethed inddrages som en del af daginstitutionernes handleplaner til inklusionsstregien At området prioriteres og bringes i fokus hos daginstitutionsledelserne At ingen tosprogede familier med børn på 3 år eller derover er uden kontakt med enten sproggruppe eller daginstitution (Bilag vedr. indstilling af elever til DSAundervisning) Dokumentionsplan for supplerende undervisning i DSA, Ballerup Kommune Udfyldes af undervisere i DSA i samarbejde med faglærer for hver enkelt elev Da: Elevens navn: Skole: Klasse (2011/12): Elevens modersmål: Elevens behov for DSA i indeværende år (1,2 eller 3): DSAlærer: Undervisningens organisering i indeværende år: (jf. organiseringen af undervisningen i DSA) Læses undervisningen i klassen/i tilknytning til klassen? Ja/nej Læses undervisning efter skoletid? Ja/nej som hold eller ene-undervisning? Læses undervisningen udenfor klassen i skoletiden? Ja/nej Hvis undervisningen læses udenfor klassen i skoletiden, med hvilken begrundelse sker det så? Begrundelse: Afkryds de felter, der er elevens problemstillinger i forhold til blive indstillet til DSAundervisning: Sæt X Eventuelle kommentarer Læse og forstå (Problemer med indholdsforståelse, afkodning eller andet?) Skriftlig kompetence (Problemer med skriftlige genrer, teksttyper, sproglige strukturer eller andet?) Mundtlig kompetence (Problemer med genfortælle, diskutere, kommunikere et budskab eller andet?) Ordforråd (Fagord, før-faglige ord, basalt ordforråd?) Følge med i almenundervisningen (Problemer med hverdagssprog, fagsprog?) Hvordan klarede eleven sig i den sidste gruppe-læseprøve (OS, SL, Læs 5 eller TL)? (Testresult skal noteres. Hvis ikke resultet er der for indeværende år, så skal resultet for sidste skoleår noteres) Elevens behov for supplerende undervisning i DSA Er eleven NY på listen over elever, der skal have supplerende undervisning i DSA (begrund hvorfor): Hvordan vurderes elevens behov for supplerende undervisning i DSA for det kommende skoleår (1,2 eller 3) på baggrund af opsummering?: Skemaet vedhæftes i kopi til skolens ansøgning om timer i DSA 28. januar, Punkt 7 Overholdelse af budget 2011 Page 7 of 26

8 Beskrivelse 7. Overholdelse af budget 2011 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé I budgettet for 2011 er indarbejdet prioriterings- og spareforslag, som sikrer de nødvendige løbende driftsoverskud i til investeringer og fremtidssikring af kommunens økonomi. I 2010 er konsteret merforbrug, som kræver modgående foranstaltninger. Endvidere betyder ændrede forudsætninger, dele af besparelserne i det oprindelige kalog ikke kan realiseres fuldt ud. Disse forhold skal neutraliseres, så de ikke belaster kommunens økonomi i I det følgende fremlægges de ændrede forhold for budget på udvalgets rammer, og forslag til hvordan de pågældende merudgifter imødegås. På Forebyggelse/anbringelse er der ydermere behov for præcisere et fremtidigt serviceniveau i relion til spareforslagene. Redegørelse Nedenfor fremgår merforbrug i regnskabsåret 2010, som vil have afledte konsekvenser for budget Det fremgår, der som følge af regnskabsresultet på udvalgets områder vil være et afledt merforbrug på 3,7 mio. kr. i Ramme Tekst Merudgifter efterværn og døgninstitutionsanbragte 3,7 3,7 3,7 3,7 Nedenfor fremgår elementer fra prioriterings- og sparekaloget , hvor de økonomiske konsekvenser er ændret hvilket er beskrevet i vedlagte bilag. Det fremgår, der foreligger en ændring i forhold til den oprindelige besparelse på udvalgets områder på 0,4 mio. kr. i Ramme Nr. Tekst Nedlæggelse af dagplejegruppe 0,4 Page 8 of 26

9 For neutralisere de nu forventede merudgifter foreslås følgende nye modgående foranstaltninger, som er beskrevet i det vedlagte bilag sammen med de oprindelige forslag, hvor der er foretaget en præcisering. Ramme Tekst Reduktion anbringelser 2,6 2,6 2,6 2, Omlægning af anbringelser 1,1 1,1 1,1 1, Vikarpulje 0,4 I alt 4,1 3,7 3,7 3,7 Heraf serviceramme 4,1 3,7 3,7 3,7 Heraf lovbundne 0,0 0,0 0,0 0,0 Regeringens sanktionslov medfører, 3 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud er gjort betinget af, kommunernes realiserede serviceudgifter fra 2011 overholder det budgetterede. Det er derfor nødvendigt nu sondre mellem serviceudgifter og lovbundne udgifter. Vedrørende ramme Forebyggelse/anbringelse af børn og unge er der udarbejdet forslag til serviceomlægning ifm. realiseringen af tilpasningsplanen og de modgående Page 9 of 26

10 foranstaltninger, der skal kompensere for den konsterede udgiftsudvikling i I bilaget redegøres nærmere for forslaget til serviceomlægning for området, som dels indebærer en omlægning af en række ydelser/indsser, dels forslag til et ændret serviceniveau på en række områder. I overensstemmelse med de tidligere godkendte spareforslag bliver de samlede økonomiske konsekvenser af serviceomlægningen følgende: I mio Anbringelser - antal 4,7 4,7 4,7 4,7 Anbringelser - omlægning 2,2 2,2 2,2 2,2 kontaktpersoner 1,0 1,0 1,0 1,0 Aflastning 1,0 1,0 1,0 1,0 Andet 0,5 1,0 1,0 1,0 I alt 9,4 9,9 9,9 9,9 Bilag Budgetoverholdelse 2011 og serviceomlægning for forebyggelse/anbringelse af børn og unge ifm. tilpasningsplan Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Page 10 of 26

11 Beslutningsoplæg Afdelingerne foreslår, forslagene til budgetoverholdes i 2011 indstilles til godkendelse forslaget til serviceomlægning for forebyggelse/anbringelse af børn og unge indstilles til godkendelse forslaget til serviceomlægning for forebyggelse/anbringelse af børn og sendes til høring i Handicaprådet Socialudvalgets beslutning den Punkt 7 Udsættes Forslagene med den foreliggende formulering sendes til høring i Handicaprådet. Sagen behandles påny d. 19. januar Punkt 11 Daginstitutioner - Dialogmøder med forældrebestyrelser i Dagtilbud 0-5 år mødeplan 2011 Beskrivelse 11. Daginstitutioner - Dialogmøder med forældrebestyrelser i Dagtilbud 0-5 år mødeplan 2011 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Der fremlægges forslag til mødeplan for Socialudvalget vedrørende de tre årlige ordinære dialogmøder med formændene for forældrebestyrelserne samt den årlige temaaften for alle bestyrelsesmedlemmer i maj. Redegørelse Socialudvalget afholder hvert år tre ordinære dialogmøder med formændene for forældrebestyrelserne samt en temaaften for alle bestyrelsesmedlemmer i maj. Der fremlægges hermed forslag til mødeplan for 2011: Første ordinære dialogmøde afholdes den 7. marts 2011 Andet ordinære dialogmøde afholdes den 8. september 2011 Tredje ordinære dialogmøde afholdes den 24. november 2011 Alle ordinære dialogmøder afholdes i tidsrummet kl Temaaften for alle bestyrelsesmedlemmer afholdes den 5. maj 2011 fra kl Sagen afgøres af Socialudvalget Beslutningsoplæg Page 11 of 26

12 Daginstitutioner foreslår, mødeplanen godkendes. Socialudvalgets beslutning den Punkt 11 Godkendt Der findes dog alterniv til den 7. marts Punkt 4 Lukning af varmtvandsbassin på Plejecenter Lindehaven Beskrivelse 4. Lukning af varmtvandsbassin på Plejecenter Lindehaven Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Som en konsekvens af budgetvedtagelsen skal varmtvandsbassinet på Plejecenter Lindehaven lukke den 1. januar Redegørelse Årsagen til beslutningen om nedlægge varmtvandsbassinet er primært behovet for en reduktion i kommunens driftsomkostninger. Da den fortste drift af varmtvandsbassinet forudsætter en større renovering, har Kommunalbestyrelsen besluttet nedlægge bassinet. Beslutningen har medført flere klager fra de nuværende fritidsbrugere bl.a. på grund af det korte varsel, som forhindrer fritidsbrugerne få deres behov for bassintider vurderet ved halfordelingen. Det foreslås derfor, Socialudvalget tager stilling til, om lukningen af bassinet skal udskydes til slutningen af maj 2011, således der er bedre mulighed for finde egnede erstningslokaler til brugerne. Sagen har været drøftet på gruppeformandsmøde. Alle parterne er enige i forslaget om udsættelse af lukningen af bassinet. En udskydelse af lukningen medfører en merudgift på kr., som skal finansieres af ramme Sagen afgøres af Socialudvalget Beslutningsoplæg Ældre & Pleje foreslår, lukningen af varmtvandsbassinet på Plejecenter Lindehaven udskydes til 1. juli Socialudvalgets beslutning den Punkt 4 Godkendt Page 12 of 26

13 Punkt 6 Stregi for indssen over for udste unge Beskrivelse 6. Stregi for indssen over for udste unge Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé I Servicestregien for 2010 fremgår det, der skal udarbejdes en analyse af mulighederne for en indholdsmæssig og økonomisk bæredygtig udbygning af Ballerup Kommunes egne botilbud til de udste unge. Med dette afsæt i Servicestregien er der udarbejdet en kortlægning og analyse af den hidtidige indss over for de udste unge i Ballerup Kommune. På baggrund af analysen fremlægges en stregi for den fremtidige indss over for de udste unge. Stregien omhandler fire specifikke stregiske ssninger suppleret med skitserne til et lokalt kraftcenter på ungeområdet målrettet de udste unge. Redegørelse Kortlægningen og analysen af ungeområdet har fokus på udste unge i aldersgruppen år. Indsserne på dette område kegoriseres som foregribende og indgribende indsser. De foregribende indsser har til hensigt støtte og hjælpe den unge ved brug af fx kontaktpersoner og aflastning. De indgribende indsser er, som betegnelsen indikerer, mere indgribende overfor den enkelte, og handler om anbringe de unge uden for hjemmet. Rapporten (jf. bilag) viser kort fortalt følgende hovedtræk: Ballerup Kommune har i perioden fra 2007 til 2010 både øget antallet af indgribende og foregribende foranstaltninger. Udgiftsniveauet er ligeledes steget fra 2007 til Stigningen i det økonomiske forbrug tilskrives flere foranstaltninger, dyrere foranstaltninger, stigninger i taksterne og stadig lavere refusionsindtægt på dyre enkeltsager fra sten samt de generelle pris- og lønfremskrivninger. Ballerup Kommune har en lokal døgninstitution Ungdomspensionen som gennem de senere år udviklet sig til modtage flere og flere unge i kortvarige ophold og mere akutte ophold. Ballerup Kommunes kontaktpersonenhed (Det Udgående Team) er øget i perioden fra 2007 til 2010 og varetager stadig flere kontaktpersonsager. Når Ballerup Kommune sammenlignes med nogle af de kommuner, der har et lignende socioøkonomisk indeks, ses det, Ballerup har et relivt højt økonomisk forbrug til udste børn og unge. Det gælder både på foregribende og indgribende indsser. Rapporten afsluttes med en beskrivelse af den fremtidige stregi, som skal understøtte et indholdsmæssigt og økonomisk bæredygtigt døgntilbud i Ballerup Kommune, der understøttes af andre relevante, supplerende tiltag: Fire konkrete stregiske ssninger, der handler om øget brug af kommunale kontaktpersoner, færre institutionsanbringelser af unge, flere unge i egen bolig og mere målrettet efterværn. Skitserne til et lokalt kraftcenter for kommunens socialpædagogiske indss med udste unge benævnt Ungecentret skal overordnet set bestå af fire ben, der fleksibelt understøtter hinanden: et mentorkorps, en gruppe af kontaktpersoner, en turbo -indss og døgntilbuddet med ti pladser. Turbo -indssen dækker over et nyt tilbud med anbringelse af unge på eget værelse med et udvidet tilsyn. Denne stregi skal på en konstruktiv og udviklende måde understøtte de besparelseskrav, som området er stillet overfor i Hensigten er dermed skabe rammerne for serviceændringer, som ikke alene er forringelser, men også indeholder nye typer tilbud og muligheder, som er Page 13 of 26

14 tidssvarende. Bilag Stregi for ungeindssen målrettet udste unge Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Job & Familie foreslår, Socialudvalget drøfter rapporten og godkender forslag til stregiske ssninger og etableringen af et lokalt ungecenter målrettet udste unge. Socialudvalgets beslutning den Punkt 6 Godkendt idet udvalget ønsker en oversigt over tværfaglige indsser for målgrupperne. Stregi for ungeindssen - målrettet udste unge DIREKTØR Ole Nielsens stab Do: 5. januar 2010 Tlf. dir.: Kontakt: Tabita Sonne-Dalsø Sagsnr: Dok.nr: Side Stregi for ungeindssen Målrettet udste unge Indhold Indledning 2 Tendenser og udvikling på området 2 Økonomisk pres på området 2 Afgrænsning og begrænsninger 3 Kortlægning og analyse 4 Tilbudsstruktur og målgrupper 4 Foranstaltninger 5 De økonomiske forhold 7 Intern tilbudsvifte 10 Sammenligning med andre kommuner 13 Opsamling og konklusion 15 Stregi 16 Konkrete stregiske ssninger 16 Lokalt kraftcenter for ungeindssen 17 Fravalg i stregien 19 Indledning Der skal udarbejdes en stregi for indssen for udste unge under Børne- og Familieområdet i Ballerup Kommune. Stregien skal vise vejen frem mod en økonomisk og fagligt bæredygtig indss på området for udste unge. Stregien skal også tydeliggøre kommunens serviceniveau på området. Tendenser og udvikling på området Området for udste unge har i flere år været i vækst, forstået således, der er stadig flere unge, der bevilges foregribende eller indgribende foranstaltninger. Denne væsentlige udvikling og dermed øgede aktivitet skyldes i særdeleshed, der er flere unge med psykosociale vanskeligheder. Desuden har mange af disse unge mere komplekse problemer end tidligere. Der ses flere problemer med hash og flere får tildelt en eller flere diagnoser (heriblandt især ADHD). Desuden er der tendens til mindre tilknytning til uddannelsesområdet eller arbejdsmarkedet. Med anbringelsesreformen fra 2006 blev mulighederne for efterværn for anbragte unge over 18 år forstærket. Dette har betydet, flere unge forbliver anbragte udover det 18. år. Lovgivningsmæssigt er der vedtaget en Ungepakke i 2009 med 25 konkrete initiiver, der skal sikre, alle unge mellem år er i job, uddannelse eller praktik. Desuden er der med sspuljeaftalen 2010 indgået politisk aftale om styrke indssen mod ungdomskriminalitet. Disse tendenser er landsdækkende og ikke særlige for Ballerup. På det indssmæssige område ses der i øvrigt to forskellige tendenser i forhold til indssens karakter: En række indsser der betyder, den unge udstødes af sine almindelige fællesskaber. Det drejer sig om anbringelse udenfor kommunen i specialskoleplacering, ungdomssanktion o.lign. En anden række indsser, der i lighed med den overordnede politik i Ballerup Kommune sser på den unges forbliven i nærmiljøet. Det drejer sig om familiebehandling/hjemmehos bistand, kontaktpersoner, inklusionsarbejde ved mentorordning o.lign. I Ballerup Kommune har vi generelt set et ønske om inklusion og anvende lokale løsninger der, hvor det er fagligt relevant for den enkelte borger. Økonomisk pres på området Samtidig med de generelle tendenser om stigende aktivitet på ungeområdet er budgetterne og forbruget til disse områder også steget. Men med kommunernes generelt stramme økonomi er der også opstået et stærkt pres for få udgiftsstigningerne under kontrol. I Ballerup Kommune har dette fået et fokus i såvel Servicestregien for 2010 som i Budgetforslaget for 2011, hvori der indgår et omftende sparekalog. Servicestregien I servicestregien for 2010 fremgår det, der skal udarbejdes en analyse af mulighederne for en indholdsmæssig og økonomisk bæredygtig udbygning af ungdomspensionen. Specifikt står der: Parterne er enige om iværksætte en analyse Page 14 of 26

15 af mulighederne for en indholdsmæssig og økonomisk bæredygtig udbygning af Ballerup Kommunes egne botilbud til de udste unge. Analysen skal undersøge grundlaget og mulighederne for udbygge Ballerup Kommunes egne tilbud, herunder Ungdomspensionen med henblik på skabe alternive løsninger til den stigende brug af socialpædagogiske opholdssteder. Analysen skal se på mulighederne for udvikle og styrke den nuværende kommunale indss, der i dag er forankret i Ungdomspensionen og det hertil knyttede kontaktpersonkorps samt tilsynet med unge i egen bolig. Der skal endvidere ses på mulighederne for skabe et samlet Ungecenter, der kan rumme forskellige typer tilbud til brug for de meget forskellige typer af udste unge. Et element i analysen vil være en vurdering af Ungdomspensionens nuværende fysiske rammer, der er meget lidt hensigtsmæssige i forhold til den nuværende målgruppes problemstillinger. Budgettilpasninger Ballerup Kommune er i gang med gennemføre besparelser for i alt 120 mio. kr. I dette indgår der en række besparelser på indsser, der ligger under ungeområdet. Besparelserne på ungeområdet ligger samlet set på omtrent 4,7 mio.kr. i 2011 og 5,2 mio.kr. i Dette er et udpluk af det samlede sparekrav på Børne- og Familieområdet. Ungeområdet trækker den største andel af besparelsen på området. Kortftet fremhæves de enkelte punkter herunder: Administrive tiltag med henblik på stærkere opfølgning på aktivitetsudvikling Reduktion i brugen af prive leverandører til varetage kontaktpersonordningerne, samtidig med der gennemføres en udvidelse af kommunens eget kontaktpersonkorps. Nedsætte varigheden af de enkelte kontaktpersonforløb. Reduktion i antallet af anbringelser på to procent i forhold til Færre anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder og flere anbringelser ved placering i egen bolig med tilsyn, samt en forts indss for der er flere anbringelser i familiepleje. Gennemførsel af analyse af den faglige og økonomiske bæredygtighed i udbygning af egne tilbud til udste unge Disse forskellige økonomiske besparelsesforslag vil indgå i dette not med henblik på vurdere, hvordan det kan omsættes til konkrete stregier for ungeområdet. Afgrænsning og begrænsninger Målgruppen definerer rammen for stregien og målgruppen er udste unge. Der er dog mange forståelser af ungebegrebet og dets aldersgruppe alt efter, hvor der fokuseres i det kommunale felt. På nogle områder arbejdes der med en meget bred forståelse af ungegruppen. På beskæftigelsesområdet og i sundhedsplejen går ungegruppen helt op til 25 årige. Nærværende rapport afgrænses til omfte udste unge, der er omftet af Servicelovens paragraffer. Det medfører en afgrænsning, der omfter unge i i aldersgruppen fra 14 år til og med 17 år. Denne aldersgruppe er udgangspunktet for indssen over for udste unge, men det er vigtigt påpege, der aldrig kan være en klar skillelinje på alder. Der vil være variion ud fra vurderinger af individuelle behov og hensyn. Rapportens begrænsninger Målet med rapporten er som beskrevet ovenfor belyse ungeområdet med fokus på de årige. Denne afgrænsning volder imidlertid mange problemer rent damæssigt. Især i forhold til økonomiske da er det ikke muligt opdele aldersgrupperne på børne- og ungeområdet. Det medfører, der flere steder i rapporten er da for hele børne- og ungeområdet. Det giver et mindre stringent billede af rapporten end det er ønskeligt. Kortlægning og analyse Formålet med kortlægningen er beskrive ungeområdet, som det fungerer aktuelt i Ballerup Kommune, og analysemæssigt er fokus skabe refleksioner over den fremtidige stregi for indssen i relion til udste unge. Tilbudsstruktur og målgrupper Målgruppen for ungeindssen via Serviceloven er unge med sociale og familiære vanskeligheder samt unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. De unge kan få tildelt indgribende og foregribende indsser. Foregribende indsser må ikke forveksles med forebyggende indsser, da forebyggelse normalvis retter sig mod alle børn, mens de indsser der karakteriseres som foregribende, er målrettet den gruppe af unge, som har særlige sociale eller familiære vanskeligheder samt unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Indgribende indsser er: Anbringelse på socialpædagogisk opholdssted eller døgninstitution Ungdomspension Plejefamilie Egen bolig med socialpædagogisk tilsyn Foregribende indsser vil typisk være: Aflastning på institution Aflastning i plejefamilie Familiebehandling Kontaktperson Ungegruppe/psykologsamtaler Støtte til fritidsaktiviteter Mentorstøtte til praktikpladser i samarbejde med Jobcentret Samarbejdet med Jobcentret om mentorstøtte til unge mellem 15 og 18 år, som får en praktikplads, er relivt nyt og følger lovgivningen om Ungepakken. Ungepakken har fokus på styrke blikket på uddannelse, lære- og praktiskpladser, som hjælper den unge tættere på arbejdsmarkedet. I tabellen herunder ses antallet af unge i Ballerup Kommune og henholdsvis antal anbringelser og foregribende indsser pr unge. Tabel 1: Ungeområdet i Ballerup Kommune årige i alt 2448 Antal anbringelser pr unge 25 Antal foregribende indsser pr unge 31 Kilde: Danmarks Stistik og Indenrigsministeriets nøgletal Tabellen viser, vi mængdemæssigt anvender næsten lige så mange indgribende indsser som foregribende indsser. Hvad der dog ikke kan ses i denne tabel er, antallet af foregribende indsser har været stigende i de seneste år, og er også steget Page 15 of 26

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år.

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Oktober 2018. Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Stevns kommune har i de senere år fået en del flere tosprogede børn. PPR og talehøreteamet ønsker at disse børn tilbydes bedre støtte i

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr. Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i afsat 237,3 mio. kr. Dertil skal

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Tosprogede børn og unge

Tosprogede børn og unge FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDE Tosprogede børn og unge Definition og afgrænsning af indsatsområdet I Partnerskab om Folkeskolen har 34 kommuner og KL sat sig som mål at øge elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en

Læs mere

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1 Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1 Åbent møde Tilstede Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Heidi S. Kristensen (A) - næstformand

Læs mere

Aktuel viden om integration, der lykkes

Aktuel viden om integration, der lykkes Aktuel viden om integration, der lykkes BKF Region Midtjylland og Foreningen af socialchefer Midtjylland Fredag 10. juni kl. 9.00 10.00 Mette Steen og Birgitte Bækgaard Side 1 Disposition 1. Den aktuelle

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 22-02-2017 Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet Kompetenceudviklingsplanen er formuleret på baggrund af en behovsafdækning

Læs mere

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat om oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever NOTAT Dato: 13. oktober 2011 Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017

Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 2016-026939 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender at forslag til ny model på tosprogsområdet 2017 godkendes

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2017:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var på 228,5

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet. - Orientering om status for arbejdet

Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet. - Orientering om status for arbejdet Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet - Orientering om status for arbejdet Statistisk del af analysen Vi undersøger tosprogsområdet med udgangspunkt i eksisterende data om eleverne i folkeskolerne:

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Johanne Rikhof Sagsnr. 17.15.00-P20-12-15 Dato:18.10.2015 Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune 1. Baggrund Horsens Kommune modtager i disse

Læs mere

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313598 Brevid. 3161746 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet 15. maj 2019 Roskilde

Læs mere

Notat vedr. andetsprogs- og modersmålsindsatsen

Notat vedr. andetsprogs- og modersmålsindsatsen Til: Børne- og Skoleudvalget Kopi til: Per Udesen Fra: Ellen Otterstrøm, Birgit Fixen og Birthe Christiansen Notat vedr. andetsprogs- og modersmålsindsatsen Dagtilbudsområdet Afgrænsning af gruppen På

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Handleplan for tosprogsområdet MFK

Handleplan for tosprogsområdet MFK Handleplan for tosprogsområdet MFK Helhedsindsats. At praktisere en tværfaglig og heldhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen. Fælles tværfagligt koordinerende team i børne-familieområdet. Èn indgang

Læs mere

Børn, Familie og Ungeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Børn, Familie og Ungeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Børn, Familie og Ungeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Børn, Familie og Ungeudvalget...3 BFU MÅL 1 - Øge fagligheden...3 BFU MÅL 2 Reducere betydningen af social baggrund...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Indholdsfortegnelse Tilsynskoncept...2 Konklusion på tilsynsrapporten...4 Kontraktmøder...5

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune

Læs mere

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling Vejledning til sprogvurderinger - og indskoling September 2016 I Holbæk Kommune arbejder vi systematisk og fagligt med udvikling af børns sprog og læsekompetencer. For at sikre pædagoger og lærere de bedste

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Internt notatark. Emne: Efterværn i praksis i Kolding Kommune

Internt notatark. Emne: Efterværn i praksis i Kolding Kommune Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 25. november 2014 Sagsnr. 14/19330 Løbenr. 201133/14 Sagsbehandler René Hansen Direkte telefon 79 79 29 04 E-mail reha@kolding.dk

Læs mere

Antal indmeldte børn i alt pr. 1. aug. 2018

Antal indmeldte børn i alt pr. 1. aug. 2018 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 307636 Brevid. 2875343 Ref. CHBJ Dir. tlf. 4631 4578 charlottebj@roskilde.dk BILAG: Redegørelse for betydningen af indgåede politiske aftaler om at modvirke parallelsamfund

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

12. marts Sagsnr Obligatoriske sprogprøver på skoler med 30% (eller flere) børn fra udsatte boligområder

12. marts Sagsnr Obligatoriske sprogprøver på skoler med 30% (eller flere) børn fra udsatte boligområder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 12. marts 2019 Obligatoriske sprogprøver på skoler med 30% (eller flere) børn fra udsatte boligområder På baggrund af en bred politisk

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

1 Undervisnings- og Børneudvalget

1 Undervisnings- og Børneudvalget 1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag:

Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag: Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag: Dagtilbudslovens 11: Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Indledning Det er et lovmæssigt krav, at Haderslev kommune forud for godkendelse af en pasningsaftale skal orientere forældrene

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Side 1 af 22 SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Lov nr. 630, Gældende pr. 1. juli 2010 Noter til powerpointpræsentation NOTER TIL PPT 2 3. Behandling, vedtaget den 4. juni 2010 se bilag L 176 Forslag til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Ydelseskatalog Ungetilbuddet, revideret februar Journalnummer: G

Ydelseskatalog Ungetilbuddet, revideret februar Journalnummer: G Ydelseskatalog Ungetilbuddet, revideret februar 2016 Indledning Målgruppen for Ungetilbuddet er unge i aldersgruppen 15-17 år (op til 23 år ved efterværn) med behov for en socialfaglig eller pædagogisk

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 18-06-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra den enkelte families dokumenterede

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg Tilsynsrapport Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? jf. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med følgende forhold: Økonomiske forhold - herunder udvalgte budget- og regnskabsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

1 Undervisnings- og Børneudvalget

1 Undervisnings- og Børneudvalget 1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Børn, Unge og Læring 12.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Muligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By

Muligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By Fagcenteret for Læring & Trivsel den 29. marts 2017 Muligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By Bestyrelsen for dagtilbudsområdet Holbæk By har ansøgt Udvalget Læring

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Godkendelse af udmønting af besparelse vedr. teknisk serivice ledelse, 2. behandling

Godkendelse af udmønting af besparelse vedr. teknisk serivice ledelse, 2. behandling Punkt 8. Godkendelse af udmønting af besparelse vedr. teknisk serivice ledelse, 2. behandling 2017-055395 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender den fremlagte model for udmøntning af besparelse på

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Beslutning: Afrapportering på Fortsat Fremgang for Furesø: Løft af elever, der har svært ved indlæring (pkt. 3.6) Sagsnr. i ESDH: 18/18826 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Læs mere

Pædagogisk specialisering Problematisering...2. Undersøgelsesspørgsmål...3

Pædagogisk specialisering Problematisering...2. Undersøgelsesspørgsmål...3 Indholdfortegnelse Tematisering...2 Problematisering...2 Afgrænsning...3 Undersøgelsesspørgsmål...3 Begrebsafklaring...4 To-kulturel...4 Hvad kan det danske samfund tilbyde af sprogudvikling for det enkelte

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017

Godkendelse af 2. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 Punkt 8. Godkendelse af 2. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 2016-026939 Skoleforvaltningen indstiller at godkender, at ny model på tosprogsområdet godkendes med de foreslåede ændringer på

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Oversigt over svarene i høringen vedr. det alternative forslag til placering af specialtilbuddene

Oversigt over svarene i høringen vedr. det alternative forslag til placering af specialtilbuddene Oversigt over svarene i høringen vedr. det alternative forslag til placering af specialtilbuddene Dato: 13. november 2014 Skole Kommentar Kommentar fra Center for Skoler og Institutioner Egebjergskolen

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere

Mål i Budget 2018 Børn og Unge (version )

Mål i Budget 2018 Børn og Unge (version ) Mål i Budget 2018 Børn og Unge (version 220517) Serviceområde 10, 12 og 16 Fokusområde Alle børn skal være en del af fællesskabet. - Inklusion af børn og unge i dagtilbud og skoler. - Fastholdelse af børn

Læs mere

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger.

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger. NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og unge Sekretariatet Evaluering af projekt Fælles sprog, fælles fremtid I perioden 2013 til 2014 har der i Moseengens Børnehus været et projekt om fælles

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere