Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni Tilstede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede"

Transkript

1 Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem i bestyrelsen), Heidi (sekretær i bestyrelsen) og Jesper 24 A, Lars 24 B, Asbjørn 24 C, Martin 24 D, Camilla 24 F (formand for bestyrelsen) Fuldmagt fra Anders 24 E (kasserer i bestyrelsen) til at stemme for solcelleprojektet i den form det måtte antage, samt til at stemme for ventelisteforslaget i den form det måtte antage. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Forslag om solceller 3. Forslag om ventelister 4. Eventuelt ad 1) Camilla Jydebjerg 24 F er valgt til både dirigent og referent. Camilla orienterer om, at det har været nødvendigt at indkalde til ordinær generalforsamling grundet, at solcelleprojektet er blevet dyrere end den budgetramme, der blev foreslået på den generalforsamling, hvor et forslag om opsætning af solceller på husene blev vedtaget. Det er endvidere nødvendigt at behandle et forslag om ventelister. Et næsten identisk forslag om ventelister blev behandlet på den ordinære generalforsamling i Det blev dog ikke ført ordentligt til referat, hvilke beslutninger der blev taget vedrørende forslaget, hvorfor forslaget nu genfremsættes i let revideret udgave. Ad 2.) Behandling af forslag vedrørende opsætning af solceller. Forslaget indebærer foreningens hjemtagelse af banklån til finansiering af forslaget. Forslaget er fremsat af Anders Sørensen fra Vildrose 1 og bestyrelsen for Vildrose 2. Der blev fremsat forslag om opsætning af solceller på ekstraordinær generalforsamling afholdt i marts Forslaget blev vedtaget. Der henvises til referat fra generalforsamlingen, som kan læses på Der er imidlertid ikke muligt at gennemføre forslaget indenfor den vedtagne budgetramme, hvorfor nyt forslag fremsættes. Anders Sørensen fra Vildrose 1 fortæller, hvorfor det er blevet nødvendigt, at fremsætte nyt forslag om solceller. Der har været en fordyrelse på egenbetalingen med kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. Der er sendt et forslag og et alternativt forslag ud til beboerne på forhånd, hvori problematikken vedrørende fordyrelsen også beskrives. Forslagene kan læses til sidst i dette referat, hvor de er indsat i den form, de har været udleveret til beboerne. Forslagene er indsat som bilag 1 og 2. Anders Sørensen fremsætter her efter et ændringsforslag til de udsendte forslag. Anders Sørensen har hjemtaget tilbud på et lån der løber over 10 år frem for de i de udsendte forslag 5 år. Dette gør det billigere per husstand at deltage i solcelleprojektet. Ændringsforslaget kan ses i sin fulde ordlyd

2 til sidst i dette referat. Forslaget er indsat som bilag 3. Anders Sørensen ønsker, at der stemmes om dette forslag først, såfremt forslaget vedtages bortfalder Anders Sørensens to øvrige forslag. Der bliver spurgt til om, det er et fastforrentet lån, der er hjemtager tilbud på. Anders Sørensen oplyser, at det er et lån med variabel rente, men at han i opkrævningen per bolig har indregnet en buffer, sådan at der i et vist omfang er til at dække en eventuel rentestigning. Skal lånet hjemtages med fast rente vil det blive et 7% lån. Er det et lån med variabel rente vil lånet blive forrentet til 6%. Lånet afvikles som nævnt over 10 år. Anders Sørensen oplyser endvidere, at han vurderer, at andelsboligværdien vil stige i værdi som følge af, at solcelleanlægget må betragtes som en forbedring. Slutteligt oplyser Anders Sørensen, at foreningen kan sælge el til markedsprisen. Camilla Jydebjerg fremsætter et ændringsforslag til ændringsforslaget. Forsalget lyder på, at lånet hjemtages med fast rente i stedet for med variabel rente. Begrundelsen er, at forslagsstiller ønsker at sikre foreningen mod en pludselig rentestigning. Anders Sørensen vurderer, at huslejestigningen per bolig med et fastforrentet lån, vil være ca. 125 kr. om måneden. Indtægten vil være den samme. Forslagene overgår til afstemning. Der stemmes først om Camilla Jydebjergs ændringsforslag, idet dette har en mere indgribende karakter end Anders Sørensens ændringsforslag, da det vil medføre en højere månedlig udgift for beboerne. Resultat af afstemningen er: 2. stemmer for 4 stemmer mod 5 blanke stemmer Forslaget er ikke vedtaget. Der stemmes herefter om Anders Sørensens ændringsforslag, der indebærer et lån med variabel rente, der løber over 10 år. Resultatet af afstemningen er 10 stemmer for + 1 stemme for ved fuldmagt 1 stemme imod 0 blanke stemmer Da der er tale om et lån med variabel rente skal der være flertal efter vedtægternes 25, stk. 2. Således skal mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret på generalforsamlingen. Dette krav er opfyldt, idet samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen (heraf 1. ved

3 fuldmagt). Der stilles endvidere krav om, at der skal opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Dette er opfyldt, da der er 11 stemmer for og 1 stemme mod. Forslaget er dermed vedtaget. Anders Sørensens to øvrige forslag bortfalder hermed og der overgås til behandling af dagsordnens punkt 3. Ad 3) Bestyrelsen har fremsat et forslag om ændring af vedtægternes 13 om ventelister. Forslaget er skriftligt udsendt til beboerne forud for generalforsamlingen. Et næsten identisk forslag om ventelister blev behandlet på den ordinære generalforsamling i Det blev dog ikke ført ordentligt til referat, hvilke beslutninger der blev taget vedrørende forslaget, hvorfor forslaget nu genfremsættes i let revideret udgave. Det udsendte forslag kan ses til sidst i dette referat. Forslaget er indsat som bilag 4. Bestyrelsen oplyser om, at det på den ordinære generalforsamling blev vedtaget, at det ikke skulle stilles som krav i 13, stk. 2, litra A, 2. pkt., at fortrinsretten i forhold til opskrivning på den interne venteliste skulle være betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres. Denne vedtagelse er taget til referat på den ordinære generalforsamling i 2008, der henvises til referatet for denne, der kan læses på Bestyrelsen foreslår på baggrund heraf et ændringsforslag til det udsendte forslag, nemlig at sætningen om fortrinsret slettes. Bestyrelsens forslag til ny ordlyd af 13, lyer således: 13. Overdragelse 13.1 Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i 13.2 til en anden, som opfylder betingelserne i.3.5, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, og bestyrelsen kan nægte godkendelse, såfremt væsentlige hensyn til andelsboligforeningen taler for et afslag. Bestyrelsen kan ved sit skøn lægge vægt på ansøgers husstand, og på ansøgers mulighed og holdning til deltagelse i det nødvendige fællesskab. Nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge: A) Andre andelshavere, eller lejere der minimum 2 år har beboet en lejlighed i foreningen, kan indtegnes på en intern venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. B) Hver andelshaver har ret til at have en person/familie opskrevet på den interne venteliste. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fraflytter andelshaveren andelsforeningen slettes den person/familie som andelshaveren har haft skrevet op på den interne venteliste. Den interne venteliste opbevares af bestyrelsen. C) Andelshavere i A/B Vildrose I kan opskrives på en venteliste. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fraflytter andelshaveren andelsforeningen Vildrose I slettes vedkommende fra ventelisten. Ventelisten opbevares af bestyrelsen.

4 D) Ekstern venteliste. Opskrivning foregår via sitet vildrose.dk. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. E) Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. Den fraflyttende andelshaver har ret til selv at finde en køber, hvis bestyrelsen ikke har fundet en køber inden 1 måned efter at den fraflyttende andelshaver skriftligt har meddelt bestyrelsen, at vedkommende ønsker at sælge sin andel i foreningen. Dette forslag sættes til afstemning. Resultatet af afstemningen er 11 stemmer for + 1 stemme for ved fuldmagt Forslaget er enstemmigt vedtaget.

5 Bilag 1: Forslag om solceller, som udleveret til alle beboere forud for generalforsamlingen: Solcelleprojekt Vildrose Konsekvenser og muligheder for andelshavere i Vildrose 2 På baggrund at nogle ændringer i budgettet for solcelleprojektet er det desværre nødvendigt at afholde endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor det nye ændrede forslag skal til afstemning. Lidt om ændringerne Der er sket to ændringer. For det første har Kuben, som administrerer støttemidler fra EU lavet en fejlberegning. Følgende citat er fra mail fra Kuben: Vi kan maksimalt bidrage med en støtte på 46,5% ved en max.pris på kr. pr. kw. Da jeres pris er ca kr. pr. kw er støtten ca kr. pr. kw. Dvs. den er ca. et par tusind lavere pr. kw end det i har regnet med. Det betyder altså en ændring i støtten på 2320 kr pr. kwp ( kr kr.) Altså 2320 kr. lavere end de kr vi tidligere har fået lovning på. Ser man på anlæggets størrelse på 30,6 kwh bliver det samlet set en merudgift på kr. For det andet har prisen fra Photonic Energy været baseret på at vi betalte kontant. Det mener jeg ikke vil være forsvarligt, da det indebærer en risiko for at alle projektets penge kan gå tabt hvis selskabet går konkurs og vi ikke har nogen garanti for at vi får hvad vi har betalt for. Det er både arkitekter, Københavns Kommune og Kuben enige i. Det betyder desværre også at vi går glip af en kontantrabat på 5 % og en fordyrelse på 5 % da Photonic Energy i stedet selv skal låne penge til produktion. Det betyder en fordyrelse på ca kr før moms og ca kr efter. Alt i alt er egenbetalingen steget med godt kr. Det påvirker selvfølgelig økonomien i projektet og dermed også den tiltænkte stigning i boligafgiften. Derfor denne nye afstemning. Er det så stadig en god ide og en god investering? Det er selvfølgelig op til Jer individuelt at bestemme om I mener det er en investering der kan betale sig for Jer. I mine mange samtaler med både kommune, bevillingsgivere, andre andelsboligforeninger og personer med interesse i solenergi, så har jeg fået samme svar fra alle, nemlig at de er grønne af misundelse fordi vi har så god økonomi i projektet. Normalt har projekter af denne karakter en tilbagebetalingstid på 20 år så anlægget altså er betalt og dermed genererer overskud fra det 20 år og fremover (30 40 år). I vores tilfælde arbejder vi med en tilbagebetalingstid på 5 år. Herefter overstiger indtjeningen på anlægget pr. andelshaver den oprindelige stigning i boligafgiften. De penge i dermed har betalt de første 5 år er tilbagebetalt til Jer efter 8 år. Herfra stiger indtægterne de næste mange år. Derudover øges værdien er hver enkelt bolig signifikant, da det må betragtes som en forbedring af boligen, et skøn er en forøgelse på ca kr.

6 Og det er ikke mindst godt for klimaet, og en fremtidssikring mod evt. personlige CO2 kvoter m.m. som politikerne snakker meget om. Følgende forslag er til afstemning: Forslaget tager udgangspunkt i tilbud udarbejdet fra Photonic Energy og Merkur Bank. Beskrivelse Oprettelse af solceller på bagside af ovnlysvinduer og tagflade foran ovnlysvinduer. Setup og konstruktion er godkendt ONV arkitekter, som har været inde over projekteringsfasen. Økonomi Størstedelen af udgifterne til projektet er finansieret via støttemidler, mens den resterende del lånes i Merkur Bank. Merkur Bank lægger dog ud indledningsvis og modtager efterfølgende støttemidlerne. Samlet får vi kr. i støtte og har en egenfinansiering på ca kr. alt inkl. Det lånte beløb betyder en meget lille stigning i boligydelse per andelshaver i Vildrose 2, i de 5 år lånet løber. Herefter vil elindtægt fra anlæg tilkomme andelshavere i Vildrose 1 og 2 i form af en sænkning af boligafgift. Bemærk at stigning er pr. ÅR. Budget År Stigning af boligafgift Sænkning af boligafgift Sænkning af boligafgift foresætter i anlæggets levetid og stiger sammen med prisen på el. Anlæggets levetid forventes at være ml år. Derudover må anlægget forventes betragtet som en forbedring af bolig. Et skøn er en forøgelse af boligværdi på ca kr. Budget er udarbejdet så der tages hensyn til at elpris ikke stiger som antaget, eller at der skulle være færre soltimer end antaget.

7 Bilag 2: Solcelleprojekt Vildrose Alternativt scenarie såfremt der ikke opnås mandat i en eller begge andelsboligforeninger Vildrose 1 og Vildrose 2 Dette forslag er tiltænkt som en plan B og et sekundært forslag, såfremt der ikke skulle være stemning for det første forslag. Vedtages det første dog i begge foreninger, så bortfalder dette fælles forslag. Hvis enten Vildrose 1 eller Vildrose 2 dog ikke vedtager det første forslag der er sat til afstemning, så foretages en ny afstemning om indeværende forslag. Følgende forslag er til afstemning: Med udgangspunkt i de respektive forslag for Vildrose 1 og Vildrose 2, herunder stigning i boligafgift og efterfølgende elindtægt m.m. stilles forslag om at alle beboere i Vildrose 1 og Vildrose 2 har mulighed for at tilkøbe yderligere andele af solcellerne end givet ved den vanlige fordelingsnøgle 24 % - 76 % for de to andelsboligforeninger. Det betyder at hvis der ikke skulle være stemning for at deltage i solcelleprojekt for Vildrose Xs vedkomne, så har de beboere i Vildrose X, som ønsker at tage del i solcelleprojektet førsteret til køb af en andel hver. de andele i solcelleanlægget der er til rest udbydes efterfølgende blandt beboere i begge abf er. det betyder at nogle beboere kan få endnu en ønsket stigning i boligafgift, men også flere fordele. hvordan fordelingen sker besluttes efterfølgende eks. ved lodtrækning, udbud eller lign. andelene i solcellerne tænkes dermed at følge den enkelte bolig og forøger dermed også værdien det ekstra. Et ja til indeværende forslag giver med andre ord grønt lys til at ovenstående model kan benyttes, og dermed sikrer at ingen bliver tvunget med i et solcelleprojekt eller pålægges en merudgift til solceller om året, mens andre som er glade for solenergi kan få deres behov opfyldt. Skulle der være problemer med at afsætte de ekstra andele, så vil det være nødvendigt at fremsætte en ny løsningsmodel eller scenarie der skal stemmes om alternativt droppes projektet helt.

8 Bilag 3: Ændring til eksisterende forslag om solceller Vildrose 2 8. juni 09 Følgende ændringer indgår i forslag 1 i stedet for de tidligere oplyste data. Banklån afvikles over 10 år i stedet for 5 år. Ændre til lån der afvikles over 10 år. Konsekvenser pr. andel Udgift til lån pr. andel 102,14 kr. mdr. (huslejestigning på 110 kr. mdr.) Indtægt for EL (v kr.) 90 kr. mdr. Udgift ca. 12 kr. mdr. og faldende frem til 5 år hvor der er indtægt fra EL er større end udgift til lån. Økonomisk konsekvens pr. andel udgift til lån minus indtægt fra EL. Kr. 146 År

9 Bilag 4: Bestyrelsens udsendte forslag om ændring af ordlyden af vedtægternes 13 om ventelister 13. Overdragelse 13.1 Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i 13.2 til en anden, som opfylder betingelserne i.3.5, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, og bestyrelsen kan nægte godkendelse, såfremt væsentlige hensyn til andelsboligforeningen taler for et afslag. Bestyrelsen kan ved sit skøn lægge vægt på ansøgers husstand, og på ansøgers mulighed og holdning til deltagelse i det nødvendige fællesskab. Nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge: A) Andre andelshavere, eller lejere der minimum 2 år har beboet en lejlighed i foreningen, kan indtegnes på en intern venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at den tilbydes først til de indtegnede på ventelisterne i overensstemmelse med reglerne i denne paragrafs stk. 2 litra A, B, C og D, og derefter til den person, der indstilles af den andelshaver, der flytter ud af andelsboligforeningen jf., denne paragrafs stk. 2 litra E. B) Hver andelshaver har ret til at have en person/familie opskrevet på den interne venteliste. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fraflytter andelshaveren andelsforeningen slettes den person/familie som andelshaveren har haft skrevet op på den interne venteliste. Den interne venteliste opbevares af bestyrelsen. C) Andelshavere i A/B Vildrose I kan opskrives på en venteliste. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fraflytter andelshaveren andelsforeningen Vildrose I slettes vedkommende fra ventelisten. Ventelisten opbevares af bestyrelsen. D) Ekstern venteliste. Opskrivning foregår via sitet vildrose.dk. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. E) Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. Den fraflyttende andelshaver har ret til selv at finde en køber, hvis bestyrelsen ikke har fundet en køber inden 1 måned efter at den fraflyttende andelshaver skriftligt har meddelt bestyrelsen, at vedkommende ønsker at sælge sin andel i foreningen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

VEDTÆGTER December 2005

VEDTÆGTER December 2005 J.nr.. 025145-0018 sli/hkj VEDTÆGTER December 2005 For Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 www.bechbruun.com

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer Vedtægter for Bofællesskabet KILEN 2 Navn og hjemsted 2 Formål 2 Medlemmer 2 Indskud 3 Hæftelse 3 Andel 3 Boligaftale 4 Boligafgift 4 Vedligeholdelse 5 Forandringer 5 Fremleje 6 Husorden 7 Overdragelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere