Skattesnyderiets historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattesnyderiets historie"

Transkript

1 258 Anmeldelser og som via JJ s poetiske landskabsbeskrivelser gør dem yderst læseværdige og -venlige. Beskrivelsen af Stevns er typisk:»færdes man i disse østsjællandske egne en tidlig forårsdag, mærker man straks, at det er et landskab, som helt er defineret af lyset. Under det store himmelrum strækker markerne sig ud i det uendelige.«(s. 432). Fra samme kapitel skal nævnes et sidste eksempel på JJ s evne til at fange læseren med sin indlevende fremstilling. I en af de rige grave i Himlingøje er begravet en ung mand hvis lig har været parteret måske for at lette en hjemtransport fra sydlige himmelstrøg. I graven findes også skelettet af en hund der afviger fra den robuste type der ellers kendes fra perioden. Denne store, men spinkle selskabshund har flere knoglebrud som JJ beskriver som følger af dens slidsomme liv blandt de bidske danske hunde»det har sikkert ofte været nødvendigt for landsbyens beboere at kaste sten efter de mange halvvilde dyr, der hylede og gøede, når de gerådede i støjende hundeslagsmål«(s. 438). Som det forhåbentlig er fremgået, fortælles historien om de store politiske og sociale forandringer uden at miste taget i hverken kildematerialet eller de små vedkommende dagligdags historier, og det er ikke muligt at skelne det underholdende fra det informerende. Ud over at kunne give både fagfolk og alment interesserede et grundigt videnskabeligt underbygget indblik i den ældre jernalder er værket ualmindelig velskrevet og spændende, og det er med forventning undertegnede ser frem til det 4. bind hvor oldtiden ender og historien tager sin begyndelse. Anne Katrine Gjerløff GUNNAR VIBY MOGENSEN: Skattesnyderiets historie. Udviklingen i underdeklarationen i Danmark i 1900-tallet, Rockwool Fonden og Syddansk Universitetsforlag 2003, 659 sider, 350 kr. Inden for alle befolkningsgrupper er der mennesker, som (sn)yder efter evne og nyder efter indsats. Sådan var det også i 1900-tallet, men evnen faldt gradvist fra omkring en fjerdedel til omkring en tyvendedel af den personlige indkomst, og sidst på århundredet tegnede det sorte arbejde sig for to tredjedele af underdeklarationen. Et af landets nyere universiteter gav i april 2003 en opvisning i en af landets ældste universitetsdiscipliner. Det skete, da lederen af Rockwool Fondens Forskningsenhed, cand. polit. Gunnar Viby Mogensen, forsvarede sin afhandling om skattesnyderiets historie for den filosofiske doktorgrad ved Syddansk Universitet i Odense.

2 Skattesnyderiets historie 259 Ikke blot præces, men også opponenterne kunne være godt tilfredse med dagens forløb. Dels fordi ingen rejste tvivl om afhandlingens kvalitet. Dels fordi seancen kastede lys over såvel de gode som de mere problematiske sider af den gamle disputatsordning. Lad os starte med de gode. Under den gamle ordning skulle man helst have publiceret indtil flere lødige videnskabelige arbejder, inden det ansås for passende at indlevere en disputats. Dette krav har Viby Mogensen til fulde opfyldt. Gennem et langt liv har han drevet seriøs økonomisk-historisk forskning, og den sidste snes år har han publiceret en lang række anerkendte arbejder om skyggeøkonomien. Den gamle ordning stillede også nogle ganske strenge krav til disputatsens valg af emne og forfatterens måde at behandle stoffet på. Emnet skulle være fagligt vedkommende og klart afgrænset, andres behandling af det skulle belyses ved en indledende gennemgang af den foreliggende litteratur, og forfatterens eget bidrag skulle være originalt. Også disse krav må Viby Mogensen siges at have opfyldt. Selv om der gennem århundreder er blevet talt en hel del om borgernes forsøg på at unddrage sig dele af skattebetalingen, er der ikke skrevet meget seriøst om det, og det, som er skrevet, dækker stort set kun øjebliksbilleder. Derfor er det velkomment, at Viby Mogensen har sat sig for at belyse skatteunddragelsens omfang fra statsindkomstskatten blev indført i 1903 og indtil nu. For at afgrænse emnet og gøre arbejdet overkommeligt behandler han alene den underdeklaration, som vedrører personbeskatningen, medens bestræbelser på at unddrage sig al anden beskatning lades ude af betragtning. Viby Mogensen understreger, at det centrale i disputatsen er en analyse af periodens talmæssige ændringer af underdeklarationens omfang, medens en afdækning af årsagerne til sådanne ændringer kommer i anden række. Undervejs siver der dog en del ud igennem sidebenene. Litteraturgennemgangen tager ikke megen plads, al den stund områdets faglitteratur er sparsom. Men den som findes, og navnlig de metoder som andre har brugt, nyttiggøres under Viby Mogensens målbevidste skridt imod den tilstræbte talmæssige opgørelse. Det er netop disse skridt og deres følgerigtige gang, som er det spændende ved disputatsen. De karakteriseres hver især ved en metode, og der er 8 i alt. Metode 0 kalder Viby Mogensen sine meget indledende øvelser baserede på kvalificerede gæt. Metoden tages dels i anvendelse for at sammenligne underdeklarationen i tiden før 1903 hvor man i en række

3 260 Anmeldelser år havde haft kommunal indkomstskat og i 1870 en statslig engangsskat på indkomst med underdeklarationen efter Den gættende er her Jens Warming i Nationaløkonomisk Tidsskrift fra 1907 og lærebogen fra Han viger tilbage for at meddele omfattende præcise tal, men tvivl nærer han ikke om, at underdeklarationen var større i 1870 end efter Dels tages Metode 0 i anvendelse for at belyse underdeklarationen i Den gættende er her Immanuel Bang som slog et begrundet slag på tasken ved et foredrag i Nationaløkonomisk Forening i Hvor inspirerende disse kvalificerede gæt end kan være, er de ikke nok for Viby Mogensen. Han må have nogle ordentlige tal at holde sig til. Derfor går han videre til Metode 1. Metode 1 tager stilling til begrundede talmæssige skøn ud fra andre oplysninger om den personlige indkomst end dem, som skattevæsenet har fået fra borgerne. Her kan Viby Mogensen bruge nogle af de spredte oplysninger, som findes i Jens Warmings tidligere omtalte arbejder, men for tiden før 1903 er der mere at hente i William Scharlings analyse»nationalindkomst-arbejdsløn«i hans og V. Falbe-Hansens lærebog i Danmarks Statistik fra Bl. a. på dette grundlag når Viby Mogensen frem til en antagelse om, at underdeklarationen i 1870 ernes Danmark formentlig lå imellem 26 og 37 pct. For 1920 erne kan Viby Mogensen trække på skøn over landbrugernes underdeklaration publiceret af K. J. Kristensen i Nationaløkonomisk tidsskrift 1932 og Jørgen Pedersen i 1938 i serien Studier fra Aarhus Universitets Økonomiske Institut. K. J. Kristensen sammenlignede skatteansættelserne med beregninger af nettoindtægten pr kr. grundværdi for en stor og ikke utypisk ejendomsgruppe i tiden fra 1922 til Jørgen Pedersen tager sit udgangspunkt i en serie nykonstruerede tal over svingningerne i landbrugets økonomi fra 1922 til 1936 og når frem til nogenlunde samme resultat som K. J. Kristensen. Men han søger også frem til skøn for landbrugernes underdeklarering ved at sammenholde skatteansættelserne med de skøn over produktionsværdierne, som kan uddrages af Landøkonomisk Driftsbureaus regnskabsmateriale efter principper kortlagt af H. N. Skade i Nationaløkonomisk Tidsskrift Dermed var han på vej over i Metode 2. Den vej måtte Viby Mogensen også gå, da han ikke kunne nøjes med disse skøn over landbrugets underdeklaration. Metode 2 søger sit skøn over underdeklarationen ved at sammenligne skatteansættelserne med borgernes indkomster opgjort fra produktionssiden. Her starter Viby Mogensen med at skyde sig ind på det mate-

4 Skattesnyderiets historie 261 riale, som en af Jens Warmings yngre medarbejdere, Christian Olsen, havde udarbejdet til belysning af henholdsvis industriens og landbrugets samfundsøkonomiske betydning. (se Alexander Foss og Chr. Sonnes artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift 1914). Dernæst tager han fat på Thorkil Kristensens forsøg på at opstille et egentligt nationalregnskab for Danmark i 1927, publiceret 1930 i bogen»danmarks Driftsregnskab«, og endelig søger han frem til skøn for underdeklarationen i 1920 erne på grundlag af de mere avancerede nationalregnskabstal for årene 1924 til 1931, som H.C. Jørgensen i 1946 publicerede i en række fastlønnedes foreningers fælles betænkning kaldet:»hvor stor en Del af Indtægten unddrager Skatteyderne det offentlige?«. Herefter er Viby Mogensen nået så langt frem, at han vover et skøn, hvorefter skatteunddragelsen er faldet fra mellem 26 og 37 pct. i 1870 erne til mellem 25 og 27 pct. i 1911 og ca. 22 pct. i 1920 erne. I 1930 erne og ikke mindst efter 1945 udvikledes nationalregnskabet i flyvende fart. Bag denne udvikling og med interesse for underdeklaration kan nævnes Viggo Kampmann, Kjeld Bjerke, Niels Ussing, Leo Meyer og Olav Bak Olesen. Andre kunne også nævnes og blandt dem mange fra Viby Mogensens netværk. Også derfor blev Metode 2 en krumtap i hans søgen efter tal. Men den kunne suppleres med en søgen efter Metode 3.. Metode 3 sammenholder indkomstbeløbene efter skattestatistikken med forbrugsundersøgelsernes tal for forbrug, opsparing og betalt skat, således som bl. a. Det Økonomiske Råd har gjort det i en publikation fra Ved anvendelse af metoderne 2 og 3 når Viby Mogensen frem til, at underdeklarationen efter et mindre spring opad i 1930 erne gradvist reduceres gennem resten af århundredet for at ende på noget i retning af 5 pct. Men han peger på, at den indkomst, som borgerne har deklareret, i nogle tilfælde ændres af ligningsmyndighederne, hvorfor skatteansættelserne bliver forskellige fra deklarationerne. Det ønsker han at korrigere for, og det sker ved Metode 4. Metode 4 måler forskellen på de selvangivne og de ansatte indkomster. Den tages i brug for sager, der rejstes fra 1954 til udgangen af 1980 erne i Århus kommune, der er nogenlunde repræsentativ for de større bysamfund i Danmark, har en effektiv skatteadministration og et omfattende arkiv. Der drages dog også nogle konklusioner ud fra afgørelser på aarhusianske skattesager, der rejstes efter pengeombytningen i 1945.

5 262 Anmeldelser Som for andre anvendte metoder og andre af disputatsens skøn gør Viby Mogensen omhyggeligt rede for de forbehold, der må tages, og den usikkerhed, der knytter sig til hans skøn. Men når det er sagt, skønner han, at underdeklarationen ved periodens begyndelse reelt var ca. 2 pct. og ved periodens slutning ca. 1 pct. højere end det, som han nåede frem til ved anvendelse af metoderne 2 og 3. Et overraskende resultat af Aarhus-undersøgelsen var underdeklarationens fordeling på befolkningsgrupper. Af samtlige selvangivelser blev 18 pct. forhøjet af skattevæsenet i 1959 og Det var de arbejdsløse, som fik flest forhøjelser. Først derefter kom de selvstændige, og så fulgte de faglærte, de ufaglærte og funktionærerne. For disse fem grupper var andelen af selvangivelser, som blev forhøjet, henholdsvis 31, 28, 27, 23 og 21 pct. Viby Mogensen taler et sted om underdeklarationens demokratiske karakter, men da der formentlig er flere kroner i de selvstændiges underdeklarationer end i de arbejdsløses, havde en anden formulering nok været mere rimelig. Jeg ville have sagt, at man i alle befolkningsgrupper fandt mennesker, som (sn)yder efter evne og nyder efter indsats. Da underdeklarationen i de senere år er fladet ud omkring de 5 til 6 pct., og da det ikke anses for realistisk at nedbringe den yderligere, antager Viby Mogensen, at den delvis er blevet papirløs, d.v.s. til sort arbejde. For at skønne hvor stor en del, det drejer sig om, tager han metoderne 5, 6 og 7 i brug. Metode 5 kaldes den monetære og er anvendt af Friedrich Schneider for og , publiceret i henholdsvis The Scandinavian Journal of Economics 1986 og IZA Discussion Paper No 514 i år 2000 samt af Søren Pedersen for , publiceret i kapitlet»hvor meget arbejder danskerne sort«i Gunnar Viby Mogensen,»Hvad driver værket?«, Der er tale om en økonometrisk eksercits, hvor man antager, at omsætningen i skyggeøkonomien foregår ved hjælp af kontanter, og den beregner man så ved hjælp af tal for den cirkulerende pengemængde. Metode 6 er en ren spørgeskemaundersøgelse. Stort set hver andet år siden begyndelsen af 1980 erne er sådanne gennemført af Viby Mogensen og Søren Pedersen med mellem og svarpersoner pr. måling. Metode 7 er en retrospektiv spørgeskemaundersøgelse baseret på godt svar. Den blev til, fordi man ønskede en belysning af de sorte aktiviteters omfang helt tilbage fra afslutningen af den anden verdenskrig,

6 Skattesnyderiets historie 263 og fordi der var en betydelig skepsis overfor den økonometriske monetære Model 5. Under beskrivelsen af Model 7 mangler det dog ikke på opfordringer til at tage sig i agt. Den retrospektive undersøgelse blev foretaget af Danmarks Statistik i samarbejde med Rockwool Fondens Forskningsenhed, og spørgeskemaet blev udsendt ved slutningen af Efter en samlet bedømmelse af resultaterne ved anvendelse af metoderne 5, 6 og 7 når Viby Mogensen frem til et skøn, hvorefter omfanget af de sorte aktiviteter fra at være yderst beskedent i 1950 og 1960 steg til ca. en fjerdedel af underdeklarationen i 1970 og derefter til ca. halvdelen i 1980 og ca. to tredjedele i Endelig finder Viby Mogensen frem til, at der i alle befolkningsgrupper også er mennesker, der efter evne deltager i de sorte aktiviteter. Skal man kort forklare udviklingen i underdeklarationen, kan Viby Mogensens forklaringer opdeles i to grupper: De forventede og de overraskende. Det kom ikke som nogen overraskelse, at det iøjnefaldende, gradvise, langsigtede fald i underdeklarationen kunne forklares ved: Naturaliesektorens, herunder landbrugets, svindende betydning. De små familievirksomheders svindende betydning. Kvindernes stigende overgang til lønnet arbejde uden for hjemmet. Lønmodtagernes stigende andel af befolkningen. Kravet om at alle skulle indgive selvangivelse. Arbejdsgivernes og pengeinstitutternes oplysningspligt. Ligningsarbejdets centralisering. De folkevalgtes udelukkelse fra ligningsarbejdet. Embedsværkets opkvalificering. IT og anden moderne kontorteknik og at befolkningen gradvist affandt sig med det højere skattetryk. Derimod virkede det overraskende, at: Det stigende skattetryk ikke gav sig udslag i underdeklarationen. Befolkningens skattemoral syntes uændret gennem århundredet. Befolkningsgruppernes underdeklaration ikke var væsensforskellig. Herefter er vi nået frem til de mere problematiske sider af den gamle disputatsordning. Jeg skal nævne tre. For det første betyder kravet om tidligere væsentlige publikationer,

7 264 Anmeldelser at mange kommer for sent og nogle måske slet ikke i gang med en disputats. Under den nye ordning går de fleste i gang, så snart de er blevet kandidater. For det andet koster det for megen tid og for mange penge at blive doktor efter den gamle ordning. Det må gennemgående klares i fritiden og går ud over familielivet. Viby Mogensens er ikke den eneste disputats, hvis forord indeholder tak og undskyldninger til doktorandens familie. Under den nye ordning skaffer samfundet den kommende doktorand tid og penge til at leve et normalt liv, medens hun eller han gennemfører sit forskningsprojekt.. For det tredje betyder den gamle ordnings krav om fuldendt dokumentation og nuancering af teksterne, at de meget let fjerner sig fra det læservenlige. Det mærkes også i Viby Mogensens disputats. Derfor er det fristende kun at læse de velskrevne delsammenfatninger, som findes efter hvert af de større kapitler. Jeg vil dog anbefale alle fagfolk at læse hele bogen. Kildekritisk er der meget at hente hos Gunnar Viby Mogensen. Erling Olsen JOACHIM LUND (red.): Partier under pres demokratiet under besættelsen. Gyldendal 2oo3. Yngre historikere fik i efteråret 2003 Gyldendal til at udgive samlebogen»partier under Pres demokratiet under besættelsen«. Den består af nogenlunde jævnstore, men ret forskellige enkeltbidrag om hvert sit politiske parti stort eller småt, helt rettet mod perioden og uden omtale af fremmede lande. De ti forfattere alle cand.mag. er i historie er virksomme i forskning og undervisning ud over landet. Halvparten af dem har også skrevet disputats om emner beslægtet med det her beskrevne. Hver af dem har beskrevet et af krigstidens partier efter eget snit, mest dog ud fra hver partiledelses mål og hovedlinje overfor en halv snes store vendinger: 9. april og 8. juli 1940, 22. juni 1941, efteråret 1942, valget i april 1943, oprøret 29. august o.s.v., til og med befrielsen i maj Referencer til de nævnte»pæle«giver en ret jævn og ensartet fordeling af stoffet, men kun i ringe grad anledning til perspektivering af forløb og sammenligninger mellem partierne. Bogens redaktør har ikke rigtig fået påpeget særtræk og ligheder mellem partierne, hverken i start- og slutsammenligning af medforfatternes indlæg eller undervejs. Selv har han helt samlet sig om at omtale Venstres indledende afsnit, centreret om de skarpe brydninger mellem de

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 2 Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 19791997 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1997 Kort om dette notats

Læs mere

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Nr. 6: Juni 1998 En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Danskernes og svenskernes gør-detselv arbejde i 1997 omfattede

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Skyggeøkonomien i Vesteuropa

Skyggeøkonomien i Vesteuropa Arbejdsnotat nr. 11 Skyggeøkonomien i Vesteuropa Målinger og resultater for udvalgte lande Søren Pedersen med bidrag af Esben Dalgaard Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1997 Skyggeøkonomien i

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Jens Bonke Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme med bidrag af Bent Jensen GYLDENDAL Har vi tid til

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Social sikring af flygtninge markant anderledes i Danmark

Social sikring af flygtninge markant anderledes i Danmark Nyt fra November 2005 Social sikring af flygtninge markant anderledes i Danmark Midlerne til underhold af flygtninge uden arbejde prioriteres anderledes i Danmark end i andre europæiske lande. Den sociale

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Skeptiske danskere. Højere boligpriser om fem år! Boligøkonomisk Videncenter. Bankrådgiverne får oprejsning NYHEDSBREV. Nyt samarbejde.

Skeptiske danskere. Højere boligpriser om fem år! Boligøkonomisk Videncenter. Bankrådgiverne får oprejsning NYHEDSBREV. Nyt samarbejde. Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV APRIL 2010 Skeptiske danskere Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik over, indsigt

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

TRYGHEDSMÅLING 2009. Tryghedsmåling 2009. Af Anders Hede, Jørgen Goul Andersen og Jacob Andersen. En analyse af danskernes tryghed og utryghed

TRYGHEDSMÅLING 2009. Tryghedsmåling 2009. Af Anders Hede, Jørgen Goul Andersen og Jacob Andersen. En analyse af danskernes tryghed og utryghed Tryghedsmåling 2009 TRYGHEDSMÅLING Danskernes tryghed 2009 på verdenskrisens En og analyse bandekrigenes af danskernes tryghed og tid utryghed anders hede og Jacob andersen Af Anders Hede, Jørgen Goul

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Reduktion af standbyforbrug i husholdninger hvad virker? Kirsten Gram-Hanssen Statens Byggeforskningsinstitut og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S

Reduktion af standbyforbrug i husholdninger hvad virker? Kirsten Gram-Hanssen Statens Byggeforskningsinstitut og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S Reduktion af standbyforbrug i husholdninger hvad virker? Kirsten Gram-Hanssen Statens Byggeforskningsinstitut og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S 1 Titel Serietitel Lokalenergi 2006:2 Udgave 1 Udgivelsesår

Læs mere

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Nyt fra Februar 2011 Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Visse former for lov- og normbrud er mere acceptable blandt danskerne i dag, end de var for ti år siden. Det gælder fx i forhold til at lyve

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Landbrug og industri i Danmark 1896-1965

Landbrug og industri i Danmark 1896-1965 Landbrug og industri i Danmark 1896-1965 NYE BEREGNINGER AF BFI INDEN FOR DE VAREFREMSTILLENDE SEKTORER AF HANS KRYGER LARSEN, SØREN LARSEN & CARL-AXEL NILSSON Med Svend Aage Hansens Økonomisk vækst i

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 / ROCKWOOL FONDEN

ÅRSRAPPORT 2006 / ROCKWOOL FONDEN ÅRSRAPPORT 2006 / ROCKWOOL FONDEN Foghbold: Statsminister Anders Fogh Rasmussen besøgte boldklubben B1909 i Odenseforstaden Vollsmose, hvor Rockwool Fonden er med i et projekt, der med bolden som omdrejningspunkt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere