43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088."

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 155 Offentligt Notat Koncerncentret Borger og virksomhed Indsats og analyse 23. august 2012 Borgerne oplever øget risiko for at blive opdaget i skattesnyd og sort arbejde SKAT har ultimo 2011 fået gennemført en holdningsundersøgelse på borgere omhandlende borgernes holdning til SKAT, skattemoral og skattesystem. Dette notat præsenterer resultaterne for borgernes holdning til skattemoral. En øget andel af borgerne oplever en større risiko for at blive opdaget i at lave skattesnyd og sort arbejde. Tendensen er stigende fra 2006 og frem. 3 ud af 4 borgere mener konsekvenserne er alvorlige, hvis SKAT opdager at der snydes med skatten. Samtidig mener mere end 9 ud af 10 borgere, at det er vigtigt, at blive opfattet som en person der ikke snyder med skatten. 8 ud af 10 borgere mener, at det er borgerens egen forpligtelse at få rettet fejl i skatteoplysningerne, ligesom mere end 8 ud af 10 mener, at SKATs udgangspunkt overfor borgeren er, at skattereglerne overholdes. Omkring 3 ud af 4 borgere har tillid til at SKAT beregner skatten korrekt. Der konstatereres fortsat fald i accepten af sort arbejde. Vurderet på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er kan slet ikke acceptere og 10 er kan i høj grad acceptere, ligger den gennemsnitlige accept på 3,4 for sort arbejde handlet mellem to privat personer. For den mere organiserede handel med sort arbejde mellem to firmaer, er accepten helt nede på 1,6. Accepten af skattesnyd er ligeledes faldet og gennemsnittet er nu nede på 1,5 mod 1,6 i 2010 og 1,9 i En tredjedel af borgerne mener, at alle borgere generelt betaler den skat de skal, mens mere en 2 ud af 5 mener, at alle borger ikke betaler den skat de bør. 43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i pct. mener SKAT er fair og retfærdig, hvilket er det højeste opnåede niveau for dette spørgsmål. I 2010 lå andelen på 79 pct. og i 2008 på 81. Side 1 / 10

2 Om undersøgelsen SKAT får hvert år i november/december måned foretaget en større interviewundersøgelse af danske skatteborgeres holdning til SKAT, skattesystemet og skattemoral. Undersøgelsen gennemføres af Danmarks Statistik og består af primært webinterviews, men også en del telefoninterviews. Den endelig stikprøve er på borgere, som er trukket tilfældigt og har haft en opnåelsesprocent på samlet set 63 pct. På overordnet niveau kan undersøgelserne belyse effekten af SKATs indsats, og leverer bl.a. data til beregningen af de kundeindeks der et af SKATs måltal på Finansloven. Øget oplevet opdagelsesrisiko for skattesnyd og sort arbejde Den oplevede opdagelsesrisiko for skattesnyd og sort arbejde er en vigtig måling for SKAT. Målingen indikerer borgernes oplevelse af SKATs evne til at opsnappe skattesnyd og sort arbejde, men siger som sådan ikke noget om SKATs egentlige evne til at afsløre snyd. Det er vigtigt for SKAT, at skatteyderne har tillid til, at SKAT kan afsløre skattesnyd og sort arbejde, da viljen til at efterleve reglerne blandt andet baserer sig på, at man som borger oplever, at SKAT rent faktisk gør en effektiv indsats for at håndhæve reglerne. SKAT arbejder således for at øge opmærksomheden på SKAT s indsatsarbejde via kampagner og brug af pressen. SKATs tilgang til skatteyderne via den risikobaserede indsatsmodel, gør at SKAT sætter ind med flest kræfter på de grupper af borgere og virksomheder, hvor risikoen for snyd og bedrag er størst. De store compliance-undersøgelser viser, hvilke grupper af skatteydere der oftest laver fejl (ikke nødvendigvis bevidst snyd), og den maskinelle segmentering grovsorterer virksomhederne efter objektive kriterier, der ser på hvad der er registreret i SKATs egne systemer. Figur 1 herunder viser borgernes oplevede opdagelsesrisiko af skattesnyd og sort arbejde. Det vil sige, at borgerne er blevet spurgt om deres oplevelse af, i hvilken grad SKAT kan afsløre skattesnyd og sort arbejde. Der ses, over årene fra 2004 og frem, en stigende trend i forhold til at flere og flere borgere vurderer opdagelsesrisikoen af skattesnyd og sort arbejde som ret stor eller meget stor. Der er således 47 pct. af borgerne der mener, at risikoen for at blive opdaget i skattesnyd er ret stor eller meget stor, mens 28 pct. mener, at risikoen for at blive opdaget i at arbejde sort er ret stor eller meget stor. Side 2 / 10

3 Procent Figur 1. Oplevede opdagelsesrisiko blandt borgerne. Procent meget stor eller ret stor. Borgernes oplevede opdagelsesrisiko Skattesnyd Sort arbejde Anm: Andele af borgerne der har svaret Ret stor eller Meget stor ekskl. Ved ikke. Den største stigning ses for den oplevede opdagelsesrisiko for skattesnyd, hvor andelen der vurderer denne risiko som stor, er steget med 10 procentpoint fra 37 pct. i 2010 til 47 pct. i Udviklingen over årene viser, at andelen næsten er fordoblet fra 24 pct. i 2004 til de 47 pct. i Ligeledes ses der en fordobling i andelen der mener, at risikoen for at blive opdaget i at lave sort arbejde er stor. Det er tilfredsstillende for SKAT, at der er sket denne udvikling i procenterne for de oplevede opdagelsesrisici. SKAT bruger hvert år ressourcer på kampagner, der skal oplyse befolkningen om aktioner mod skattesnyd og sort arbejde, og alt tyder på at borgernes tillid til SKAT er styrket i forhold til evnen til at afsløre skattesnyd og sort arbejde. Derudover kan en del af stigningen sandsynligvis også tilskrives tv-programmet, Razzia, som viser kontrolaktioner med SKATmedarbejdere og som har en stor seerskare. Tabel 1 herunder viser borgernes holdninger til forskellige udsagn omhandlende skattesnyd. Det ses, at godt 3 ud af 4 borgere mener, at konsekvenserne er alvorlige, hvis SKAT opdager, at de snyder med skatten, mens kun 4 pct. ikke mener, dette er tilfældet. 18 pct. er hverken enige eller uenige, mens 2 pct. ikke ved, hvad de skal svare. Det ses, at niveauerne for 2010 er nogenlunde de samme, bortset fra de der svarer hverken eller og ved ikke. Disse ændringer skyldes højst sandsynligt spørgemåden, som i begge tilfælde er webbaseret spørgeskema for langt de flestes vedkommende, men hvor der har været forskel i, hvornår respondenten har fået en ved ikke -kategori præsenteret. Side 3 / 10

4 Tabel 1. Holdninger til skattesnyd. Procent. Hvis SKAT opdager jeg snyder med skatten, er konsekvenserne alvorlige Det er vigtigt for mig at blive opfattet som en person der ikke snyder med skatten Enig Hverken enig eller uenig Uenig Ved ikke/ Uoplyst Mere end 9 ud af 10 borgere ønsker ikke at blive opfattet, som en person der snyder med skatten, hvilket ligeledes var billedet i Et sådan resultat er meget positivt for SKAT, da det viser, at det er en del af et godt omdømme som borger i Danmark, at man betaler sin skat. Kombineret med at knap halvdelen af borgerne mener, at risikoen for at blive opdaget i at lave skattesnyd er stor, er der gode forudsætninger for SKAT for at nå ud til borgerne med budskaber omkring regelefterlevelse. Borgere bør selv rette eventuelle fejl i skatteoplysninger Relationen mellem SKAT og skatteborgere er som alle andre relationer præget af, hvilke forventninger der ligger hos begge parter. SKAT ved godt hvad der forventes af borgeren, men hvad forventer borgeren egentlig af SKAT? Er det i overensstemmelse med SKATs forventninger eller er der et behov for at bearbejde og holdningspåvirke borgerne også på dette område? Tabel 2. Forventningsafstemning SKAT og borgerne imellem. Procent. Enig Hverken enig eller uenig Uenig Ved ikke/ Uoplyst Det er min egen forpligtelse, at få rettet eventuelle fejl i mine skatteoplysninger SKAT er lige så fokuseret på at sikre mine rettigheder, som på at opkræve skatter, moms og afgifter SKAT behandler alle borgere, med skatteforhold der ligner mine, på en ensartet måde SKATs udgangspunkt overfor mig er at jeg overholder skattereglerne Tabel 2 herover giver svar på visse aspekter af dette spørgsmål, idet borgerne her har forholdt sig til en række udsagn om SKAT. 8 ud af 10 borgere mener, at det er borgerens egen forpligtelse at få rettet eventuelle fejl i borgerens skatteoplys- Side 4 / 10

5 ninger, hvilket er et fald fra sidste undersøgelse, hvor andelen var en smule større. Det vil sige, at på trods af, at langt de fleste af borgernes oplysninger kommer til SKAT via tredjepartsindberetninger, og at det dermed ikke som før i tiden er borgerne selv der skal udfylde selvangivelsen, mener 80 pct. alligevel, at det er deres egen forpligtelse at rette eventuelle fejl. Dette er i overensstemmelse med SKATs forventninger, da det er borgerens ansvar at få tjekket, om de oplysninger SKAT har modtaget fra tredjepart, er korrekte. På samme måde er det ligeledes borgerens ansvar i forskudsopgørelsen at ændre fx renteudgifter ved omlæg af realkreditlån og lignende. Knap halvdelen af borgerne mener, at SKAT er lige så fokuserede på at sikre borgernes rettigheder som på at opkræve skatter, moms og afgifter, ligesom også omkring halvdelen af borgerne mener, at SKAT behandler alle borgere på en ensartet måde. SKAT har en Retssikkerhedschef, som er med til at sætte fokus på retssikkerhed i skattesystemet, så skatteyderne vil opleve en ensartet og retfærdig behandling af skattemyndighederne. Retssikkerhedschefen er en selvstændig og uafhængig instans i skatteministeriet, og kan fx iværksætte undersøgelser ud fra borgerhenvendelser, fra virksomheder eller fra internt i organisationen. SKAT har dermed fokus på retssikkerhed og er i høj grad fokuseret på skatteydernes rettigheder, ligesom der også er fokus på at opkræve de rigtige skatter, moms og afgifter. Det bør bemærkes, at mellem 30 og 40 pct. af borgerne svarer enten hverken eller eller ved ikke til de to herover nævnte spørgsmål angående retssikkerhed. Så store andele hverken eller / ved ikke -besvarelser alt andet lige indikerer en usikkerhed i forståelsen af spørgsmålet hos borgeren. Reduceres stikprøven til kun at medtage de der har en holdning til spørgsmålet (dvs. ekskl. hverken eller og ved ikke ), mener 68 pct. at SKAT er lige så fokuseret på at sikre borgernes rettigheder som på at opkræve skatter, moms og afgifter. Ligeledes viser den reducerede stikprøve, at 88 pct. mener, at SKAT behandler alle borgere på en ensartet måde. Mere end 8 ud af 10 borgere mener, at SKATs udgangspunkt er, at borgerne overholder skattereglerne. Det er et mindre fald i forhold til året før, men alligevel på et acceptabelt niveau. Spørgsmålet læner sig op af SKATs bærende strategi, som netop fordrer, at vi altid i udgangspunket skal behandle den enkelte borger som en medspiller ved at yde service og vejledning. Vi griber først til kontrol, når vi får grund til at tro, at borgeren reelt er en modspiller. Det er derfor positivt, at så stor en andel af borgerne også har denne opfattelse af SKAT. De mange tredjepartsindberetninger borgeren står overfor, betyder at selve indberetningen er let for langt de fleste borgere. Men beregnes skatten så rigtigt ud fra de selvangivne oplysninger? 3 ud af 4 borgere mener, at skatten beregnes rigtigt jf. tabel 3 herunder. Niveauet er nogenlunde status quo igennem alle de år undersøgelserne er blevet lavet, selv der er en tendens til at færre er direkte uenige i, at SKAT beregner skatten korrekt set over den samlede årrække. Side 5 / 10

6 1-10 skala Tabel 3. Tillid til at SKAT beregner skatten korrekt. Procent. Enig Hverken enig eller uenig Uenig Ved ikke 1 1 <1 2 <1 Forsat fald i accept af skattesnyd og sort arbejde Ét er vurderingen af SKATs evner til at afsløre skattesnyd og sort arbejde. Noget andet er borgerens personlige accept af netop disse to handlinger. SKATs undersøgelse viser et fortsat fald i accepten af sort arbejde handlet mellem to private personer, hvilket også fremgår af den øverste kurve i figur 2 herunder. Accepten er nu nede på et gennemsnit 3,4, vurderet på en skala fra 1 til 10, hvor 1 kan slet ikke acceptere og 10 er kan i høj grad acceptere. Derudover ses der fald i både accepten af, at private personer køber sort arbejde af et firma samt af, at firmaer køber sort arbejdskraft af andre firmaer. Den laveste accept ses for handel med sort arbejde mellem to firmaer, hvor accepten er helt nede på 1,6, kun overgået af skattesnyd som har en gennemsnitlig accept på 1,5. Figur 2. Borgernes gennemsnitlige accept af forskellige handlinger. Vurderet på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er helt uacceptabelt og 10 er accepterer i høj grad. 5 Accept af forskellige handlinger 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, Snyde i skat såfremt man har muligheden Modtage sociale ydelser man ikke har krav på Privat får udført sort arbejde af privat Privat får udført sort arbejde af firma Firma får udført sort arbejde af privat Firma får udført sort arbejde af firma Der ses en mindre stigning i accepten af at modtage sociale ydelser, man ikke har krav på. Således lå denne accept på et gennemsnit på 1,4 i 2010, mens gennem- Side 6 / 10

7 snittet i den seneste undersøgelse er på 1,6. Blandt de i figuren viste handlinger, er skattesnyd den handling som har den laveste accept. Den gennemsnitlige accept for skattesnyd ligger på 1,5. Det største fald i accept set fra 2006 og frem til 2011, ses på handlen med sort arbejde mellem private personer. Her er accepten faldet med hele 0,7, hvilket også ses i figuren herover. I tabel 4 herunder er den gennemsnitlige accept beregnet på grupper bestående af køn og alder. Det ses, at mænd og kvinder tilsyneladende har fået sammen syn på skattesnyd, hvor der tidligere sås en klar forskel i retning af, at mænd i højere grad accepterede skattesnyd end kvinder. Accepten af skattesnyd ligger dermed på 1,5 for begge køn, hvilket også er gennemsnittet for den samlede stikprøve. Ligeledes viser opdelingen i aldersgrupper, at accepten af skattesnyd i den seneste undersøgelse ligger meget tæt, hvor der tidligere sås en større accept blandt de yngre borgere. Tabel 4. Gennemsnitlig accept af skattesnyd, fordelt på køn og alder. Vurderet på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er helt uacceptabelt og 10 er accepterer i høj grad. Alle 2,0 1,9 1,9 1,6 1,5 Kvinder 1,7 1,7 1,7 1,4 1,5 Mænd 2,3 2,1 2,1 1,9 1, ,3 2,1 2,3 1,9 1, ,2 1,9 1,8 1,9 1, ,9 1,9 1,9 1,7 1, ,1 1,9 1,7 1,5 1, ,8 1,8 1,8 1,6 1,4 Accepten af skattesnyd kunne forestilles i nogen grad at hænge sammen med forestillingen om, hvorvidt andre borgere betaler den skat de skal. Borgerne spørges i undersøgelsen ind til dette, og her svarer en 33 pct. af dem, at de mener alle eller næsten alle betaler den skat, de skal. Samtidig svarer 43 pct. at de fleste borgere ikke betaler den skat de skal. Figur 3 herunder viser, at færre borgerne ikke mener at alle eller næsten alle betaler den skat de skal, mens omtrent samme andel ikke ved, hvad de skal svare eller svarer hverken eller (25 pct. i år mod 21 pct. i 2010). Side 7 / 10

8 Procent Procent Figur 3. Borgernes opfattelse af om alle betaler den skat de skal. Procent. I Danmark betaler alle eller næsten alle den skat de skal Enig Hverken enig eller uenig Uenig Ved ikke 100% 80% 60% 40% 20% 0% En forudsætning for at kunne følge landets skatteregler, er at man forstår reglerne og kan finde ud af, hvordan man i praksis overholder dem. Borgerne er derfor spurgt ind til, om de vurderer skattesystemet for lønmodtagere som enkelt. Tendensen er, at en mindre andel af borgerne finder skattesystemet enkelt, set over en tidsperiode fra 2004 og frem til nu. Som det fremgår af figur 4 herunder, er andelen der mener, at skattesystemet er enkelt for lønmodtagere faldet fra 51 pct. i 2004 til 43 pct. i Samtidig er andelen der ikke finder skattesystemet enkelt også faldet fra 36 pct. i 2004 til 27 pct. i Figur 4. Borgernes opfattelse af lønmodtagernes skattesystem. Procent. Vi har et enkelt skattesystem for lønmodtagere Enig Hverken enig eller uenig Uenig Ved ikke 100% 80% 60% 40% 20% 0% Side 8 / 10

9 Procent Det samlede billede er, at en væsentlig større andel af borgerne ikke er i stand til at vurdere udsagnet. Således har knap en tredjedel af borgerne i 2011 svaret enten hverken eller eller ved ikke, mens denne andel i 2004 var helt nede på 13 pct. I 2010 var samme andel på 23 pct. I vurderingen af virksomhedernes skattesystem, ses der ikke de store udsving på tværs af årene: 12 pct. mener, at skattesystemet for virksomheder er enkelt, 22 pct. mener ikke, det er enkelt, mens hele 67 pct. ikke rigtig kan svare på spørgsmålet og derfor har svaret hverken eller eller ved ikke. sagen til forskydningen i andele mellem svarkategorierne hverken eller og ved ikke, skyldes højst sandsynligt en ændring i spørgemåden. Figur 5 herunder viser tidsperspektivet i spørgsmålet. Figur 5. Borgernes vurdering af om virksomhedernes skattesystem er enkelt. Procent. Vi har et enkelt skattesystem for virksomheder Enig Hverken enig eller uenig Uenig Ved ikke 100% 80% 60% 40% 20% 0% SKAT vurderes i højere grad som fair og retfærdig Borgerne er gennem alle 5 undersøgelse blevet spurgt, om de mener, SKAT er fair og retfærdig, og en tendens over tid er, at en større andel af borgerne mener, SKAT er fair og retfærdig. Således viser figur 6, at 83 pct. i 2011 mener, at SKAT er fair og retfærdig, hvilket er en stigning på 6 procentpoint i forhold til den første undersøgelse i Samtidig er andelen der ikke mener, at SKAT er fair og retfærdig faldet fra 17 pct. i 2004 til 11 pct. i Andelen der svarer Ved ikke er nogenlunde stabil over årene og ligger på mellem 3 og 6 pct. Side 9 / 10

10 Procent Figur 6. Borgernes holdning til om SKAT er fair og retfærdig. Procent. Er SKAT fair og retfærdig? Fair og retfærdig Ikke fair og retfærdig Ved ikke Side 10 / 10

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 201 Offentligt. skattesystemet og skattemoralen. Danskernes holdning til SKAT, resultater fra 2006-undersøgelsen

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 201 Offentligt. skattesystemet og skattemoralen. Danskernes holdning til SKAT, resultater fra 2006-undersøgelsen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 201 Offentligt Danskernes holdning til SKAT, skattesystemet og skattemoralen resultater fra 2006-undersøgelsen Interviewundersøgelse blandt danske skatteborgere En overordnet

Læs mere

Flere virksomheder tror, de kan slippe afsted med at snyde med skat og sort arbejde

Flere virksomheder tror, de kan slippe afsted med at snyde med skat og sort arbejde 1 Flere virksomheder tror, de kan slippe afsted med at snyde med skat og sort arbejde Nye tal fra SKAT viser et drastisk fald i andelen af virksomheder, der oplever en reel risiko for at blive opdaget

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder September 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs kontrolindsats over for

Læs mere

Danskernes holdning til SKAT, skattesystemet og skattemoralen

Danskernes holdning til SKAT, skattesystemet og skattemoralen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 201 Offentligt 30. maj 2007 Rapport SKAT Hovedcenter Østbanegade 123 2100 København Ø Indsats Indsatsudvikling og analyse Louise Pram Nielsen Louise.Nielsen@SKAT.dk

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Skattegab og indsatsstrategi

Skattegab og indsatsstrategi Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Skattegab og indsatsstrategi 17. januar 2012 Ved Niels Anker Jørgensen Side 1, februar 2012 Skattegabet

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager 2014 Forord Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne er

Læs mere

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne - Elevtrivselsmålingen Elevernes trivsel skal øges frem mod 00. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev sat i forbindelse med indgåelsen

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse Velfærdspolitisk Analyse Opholdstiden på forsorgshjem og herberger stiger Borgere i hjemløshed er en meget udsat gruppe af mennesker, som ofte har komplekse problemstillinger. Mange har samtidige problemer

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017 SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE GRØNLAND NUUK BEBYGGELSE MED POLITISTATION BEBYGGELSE UDEN POLITISTATION MARTS 2018 1 INDHOLD

Læs mere

Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018

Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018 INDLEDNING RIGSPOLITIET Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 18 En måling af trygheden og tilliden til politiet i: Hele Grønland Nuuk Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation Marts

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2017 Undersøgelsesmåned: Juni 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 15. oktober 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt April 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 25. april 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2014 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Resumé Gribskov Kommune har september 2017 fået gennemført en analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i kommunen. Analysen er gennemført

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. : Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse AUGUST 17 Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse 1. Hovedpointer Social

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Af Morten Aastrup Økonom i LO

Af Morten Aastrup Økonom i LO ANALYSE Kan vi leve med, at firmaer hvert år snyder statskassen for 14 milliarder? Tirsdag den 3. april 2018 Danske virksomheder betaler omkring 14 milliarder kroner for lidt i skat om året, viser ny opgørelse

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Ensomhed blandt ældre

Ensomhed blandt ældre Ensomhed blandt ældre Af Nadja Hedegaard Andersen, k Dato: E-mail: 336 Side af 8 Formålet med dette analysenotat er at belyse ensomhed blandt gruppen af ældre (6+ år) i Danmark. Analysen bygger på data

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder April 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2015 om

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

Samarbejdserklæring til borgerne

Samarbejdserklæring til borgerne Samarbejdserklæring til borgerne Det vil vi gerne Retssikkerhed i Skatteministeriet Retssikkerhed i Skatteministeriet Alt, hvad vi laver i Skatteministeriet, skal gerne give borgere og virksomheder oplevelsen

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR Tryghed og holdning til politi og retssystem Danmark i forhold til andre europæiske lande. UNDERSØGELSENS MATERIALE I etableredes European Social Survey (ESS),

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Oktober 2017 Undersøgelsesmåned: September 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 16 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Metode Feltperiode: 31. oktober -2. november 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen, Center for private erstatningssager er en uvildig myndighed som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter.

Arbejdsskadestyrelsen, Center for private erstatningssager er en uvildig myndighed som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. FORORD I 2012 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 4.776 erstatningssager, hvilket er 7 procent flere sager, end der blev oprettet. Godt hver fjerde sag handlede om

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Danskerne bryder stadig loven på nettet

Danskerne bryder stadig loven på nettet ANALYSE Danskerne bryder stadig loven på nettet Resumé Det lovlige marked for streamingtjenester bliver stadigt større, og som forbruger kan du i dag vælge mellem en lang række udbydere inden for tv-serier

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2012 til 31.12.2015. 1. Indledning I 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm 18. maj 2016 PET Privatøkonomi og Velfærd Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm I september 2016 offentliggør Danmarks Statistik en lang række indikatorer, som måler livskvaliteten i de danske

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Førtidspensionisters helbred

Førtidspensionisters helbred s helbred Data og metode Det anvendte datamateriale er baseret på en fuldtælling af den danske befolkning i perioden 22-26. Data stammer fra henholdsvis Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager

Læs mere