Projekt til forbedring af skoleelevernes sprog- og læsefærdigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt til forbedring af skoleelevernes sprog- og læsefærdigheder"

Transkript

1 Projekt i forbindelse med implementering af Atuarfitsialak: CREDE Afprøvning af effektive undervisningsprincipper og metoder udviklet af Center for Research on Education, Diversity & Excellence (CREDE) Det er formålet, gennem et samarbejde mellem forskere, konsulenter, skoleledere og lærere, at indhøste viden og erfaring om implementering af CREDE s forskningsbaserede pædagogiske principper og metoder på fire forskellige skoler i Grønland. Projektet vil blive gennemført i fire geografisk forskellige kommuner (Narsaq, Nuuk, Maniitsoq og Ilulissat). Målgruppen er skoleledere ved nævnte skoler og interesserede undervisere på yngste- og mellemtrinnet. Det er målet, at afprøve CREDE s pædagogiske principper og metoder med henblik på udarbejdelse af en grønlandsk- og dansksproget manual til implementering af CREDE s forskningsbaserede pædagogiske principper og metoder. Manualen skal leve op til Atuarfitsialaks målsætning om at skabe forskningsbaseret undervisning i den grønlandske folkeskole. Projektet er en videreførelse af Colloquium III, møde med forskerne Bente Hagtvet og Jørgen Frost september 2003 og Inerisaavik/Pilersuiffiks læsekonsulenter samt skoleledermødet i Ilulissat november I. Udviklingsfasen. Januar/Februar De deltagende skolers ledere, læsekonsulenterne, Inerisaavik/Pilersuiffiks implementerings-, evaluerings- og forskningsafdeling deltog i en konference i Albuquerque, New Mexico, og efterfølgende observerede undervisning gennemført efter CREDE s pædagogiske principper og metoder ved en udviklingsskole (Starlight School) i Watsonville, Californien. Deltagerne deltog også i et seminar og workshops sammen med CREDE s forskere og udviklingsmedarbejdere i Santa Cruz. II. Forberedelsesfasen. I februar og primo marts 2004 vil CREDE s materialer i første omgang blive oversat til dansk. Derefter vil skolelederen i samarbejde med en af læsekonsulenterne gennemføre en introduktion af materialerne for lærere, som er interesserede i at afprøve CREDE s pædagogiske principper og metoder. Den 8. og 9. maj 2004 vil skolelederne, læsekonsulenterne, Inerisaavik/Pilersuiffiks medarbejdere sammen med CREDE s leder, Roland Tharp gennemgå skolernes egne planer for afprøvning af CREDE s principper og metoder. Roland Tharp vil derefter sammen med projektets koordinator gennemføre en rejse til samtlige deltagende skoler, for at gennemføre møder med involverede lærere, skolebestyrelser og forældre. III. Gennemførelsesfasen. August 2004 til ultimo november Skolerne tilrettelægger, gennemfører og evaluerer elevernes læring, lærernes undervisning og ledernes ledelse efter CREDE s principper og metoder. Gennemførelsesfasen vil blive afsluttet med evaluering af elevernes læring, lærernes undervisning og ledernes adfærd med hensyn til målstyring, vejledning og støtte. IV. Evalueringsfasen. Ultimo november/primo december Hele projektet vil blive evalueret lokalt af deltagende elever, lærere, læsekonsulenter og ledere. Januar 2005 vil læsekonsulenterne, lederne og deltagende medarbejdere fra Inerisaavik/Pilersuiffik evaluere hele projektet. Samtlige materialer fra projektet vil blive indsamlet og skolernes manual vil blive revideret og udvidet med konkrete eksempler fra projektets tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering.

2 Inerisaavik/Pilersuiffik er ansvarlig for den overordnede planlægning, gennemførelse og evaluering af afprøvningen. Den deltagende skoles leder er ansvarlig for gennemførelsen af afprøvningen ved sin skole. Inerisaavik/Pilersuiffiks leder, Jens Jakobsen er ansvarlig for fremdriften af hele projektet. Skolelederen ved den enkelte skole er ansvarlig for afprøvning af CREDE s pædagogiske principper og metoder. Fra Inerisaavik/Pilersuiffik: Jens Jakobsen (projektets leder). Evalueringsafdelingen: Kaali Olsen og Esekias Therkildsen. Implementeringsafdelingen: Lone Hindby, Sara Skifte Lynge, Birthe Nielsen, Bent Mortensen, Karl Kr. Olsen (projektets koordinator), Frank Darnell. Danmark (Hjørring): Jan Soelberg. Fra Ilulissat, Atuarfik Mathias Storch: Johanne Olsen (skoleinspektør), Arnarulunnguaq Pedersen (læsekonsulent). Fra Nuuk, Atuarfik Ukaliusaq: Karno Lynge (fg. skoledirektør), Sørine Lange (læsekonsulent). Fra Maniitsoq, Atuarfik Kilaaseeraq: Susanne Kleist Josefsen (afdelingsleder), Vivi Lyberth (læsekonsulent). Fra Narsaq, Narsap Atuarfia: Kattie Egede Motzfeldt (le. skoleinspektør), Grethe Poulsen (udviklingsmedarbejder), Karline Kleist (læsekonsulent med bopæl i Qaqortoq). Rapportering af afprøvningen sker ved udarbejdelsen af skolernes manual til implementering af CREDE s pædagogiske principper og metoder. Dokumentation af afprøvningen vil ske i form af videooptagelser, billeder og dokumenter fra planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af elevernes læring, lærernes undervisning og ledernes målstyring, vejledning og støtte. Skolernes manual til implementering af CREDE s pædagogiske principper og metoder distribueres til samtlige skoler primo marts Projekt til forbedring af skoleelevernes sprog- og læsefærdigheder Gode erfaringer fra læseprojektets resultater i årene , hvor 4 oplærte læsekonsulenter med stor succes har afholdt en række intensive kurser for lærere i sprog- og læseundervisning i hele landet, har skabt baggrund for en videreudvikling af projektet i årene Indholdet i kurserne samt kursusmaterialerne er blevet udviklet i samarbejde med en anerkendt læsemetodikekspert Jørgen Frost. Målet er fortsat forbedring af elevernes sprog- og læsefærdigheder gennem kurser for lærerne i effektiv sprog- og læseundervisning samt nyudvikling af materialer. Herudover iværksættes en indsats for at forbedre børnenes sproglige forudsætninger ved skolestart gennem fælles kurser for pædagogisk personale fra daginstitutioner og lærere for klassetrin. Med nyudviklede materialer skal der afholdes kurser for pædagogisk personale i daginstitutionerne samt alle grønlandsklærerne, og i såvel kurser som materialer indarbejdes CREDES standarder og metoder for optimering af børns indlæringsmuligheder såvel sprogligt, intellektuelt som personlighedsmæssigt mod udvikling af en helstøbt identitet. Projekt Nye grønlandske læseprøver Idet læseprøver anses for en dokumentations- og evalueringsform, der er pædagogisk relevant og hensigtsmæssig i forbindelse med implementering af Atuarfitsialak, er der iværksat udarbejdelse af ny grønlandske læseprøver til 2. og 5. klassetrin. Projektet indeholder fire faser: - En idefase, der munder ud i en hel og gennemarbejdet ide til læseprøvernes indhold.

3 - Eksperimentalafprøvning med itemanalyser, hvor ideskitsen afprøves flere steder i Grønland med henblik på evt. justeringer. - Standardiseringsfasen, hvor afprøvning af en repræsentativ population skal danne standarder for, hvordan børn læser på 2. og 5. klassetrin - Publiceringsfasen, der gennem kususvirksomhed skal danne et netværk af prøvetagere, der kan gennføre testning og praktisk pædagogisk rådgivning på grundlag af prøveresultaterne Jørgen Chr. Nielsen Fra DPU bistår løbende med rådgivning og vejledning om udvikling af læseprøver, således at de grønlandske læseprøver udvikles i overensstemmelse med internationale standarder for testudvikling. Projekt Vi vender kajakken udvikling af små skoler Projektet er blevet til i erkendelse af, at der er behov for en særlig indsats overfor de små skoler i samarbejde med de kommunale forvaltningschefer, som dels vil kunne modvirke isolationen og dels være fremmende for opbygning af en bedre ressourceudnyttelse og udveksling. Skolerne bør i højere grad bygge på hinandens erfaringer og viden og en fælles problemløsning-orientering, som i et langsigtet perspektiv kan fremme bæredygtighed for de små skoler. Metoden i projektet bygger på en antagelse om, at udvikling og læring bedst lykkes i et procesforløb, der dels tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og dels er organiseret i en form, der fremmer stor deltagerinvolvering i formulering af egne og fælles behov, mål og handleplaner. Projektets tidsforløb strækker sig fra januar 2004 til juni Der er helt konkret planlagt 4 arbejdsseminarer: 1. Alle bygdeskoleledere ( i 2 omgange geografisk blandede), hvor der udarbejdes mål og handleplaner. Desuden fokus på erfarings- og ideudveksling og på organisering af fagligt og støttende netværk. Der gives værktøjer til målstyring, kommunikation, modstand ved forandringsprocesser, IT-ATTAT samt information om arbejdstidsaftalen og dens muligheder. 2. Alle bygdeskoleledere (i 3 omgange regionale grupper) med fremlæggelser fra skolerne af de lokale processer og komprimering af de lokale udviklingsbehov. Desuden fremlæggelse af undervisningsforløb, som forarbejdes og kobles til læringsmål, evaluering og dokumentation. Træning i ATTAT og yderligere networking og strategilægning. 3. De kommunale forvaltningschefer der forelægges resultaterne fra de to arbejdsseminarer med bygdeskolelederne. Der drøftes muligheder og forpligtelser i forhold 4. til lovgivning og aftaler. Der udarbejdes mål- og handleplaner samt arbejds- og procedurebeskrivelse for det fremtidige samarbejde med de små skoler. Endelig vil der være fokus på forvaltningschefernes egne udviklingsbehov. Kanukoka inviteres til dette seminar. 5. Fællesseminar mellem bygdeskoleledere og forvaltningschefer som afslutning på projektet, hvor nye mål- og handleplaner, som deltagerne selv skal arbejde med i fremtiden, udarbejdes samt en afsluttende evaluering. Til understøtning af de igangsatte udviklingsprocesser er planlagt kurser til opgradering af deltagernes kompetencer, hvor der viser sig særlige behov. Der er udpeget særlige ressource- og kontaktpersoner, der som tovholdere har styr på planlægning, koordination, formidling og rådgivning. Der er planlagt evaluerende fokugfruppeinterviws som afslutning på projektet.

4 Endelig vil der blive udarbejdet en rapport over såvel proces som resultat. Projekt Pædagogisk grundkursus for timelærere Grundet lærersituationen må det antages, at det i en årrække vil være nødvendigt at ansætte timelærere uden en pædagogisk grunduddannelse. Derfor er det ønskeligt med en faglig opkvalificering af timelærerne, således at de opnår en grundlæggende viden om og praktiske metoder og redskaber til at planlægge og gennemføre undervisningen og evaluere elevernes udbytte heraf både selvstændigt og i samarbejde med lærerteamet. Der uddannes et antal lærere, der skal fungere som instruktører/supervisorer for timelærerne. Deres opgave vil være løbende at vejlede timelærerne i konkret planlægning, gennemførelse og evaluering af den daglige undervisning og herigennem give dem indføring i læringssyn, metoder og arbejdsformer. Som supplement til dette produceres et antal relevante tv-udsendelser i samarbejde med Toornaq Consulting. Timelærerne afslutter forløbet med en prøve, der afholdes af instruktøren med en ekstern censor. Tids- og handlingsplanen er opdelt i 7 faser i perioden december 2003 december 2004: 1. Planlægning af kursus for instruktører 2. Afholdelse af instruktørkursus del af pædagogisk grundkursus for timelærere 4. Evaluering af hidtidigt forløb. Planlægning af opfølgningskursus for instruktører 5. Afholdelse af opfølgningskursus for instruktører som fjernkursus del af pædagogisk grundkursus for timelærere 7. Afholdelse af afsluttende prøve. Evaluering af forløbet Projekt Implementering af skolens portfolio Skolens portfolio har på de tre skoler, det har været afprøvet, vist sig at være et godt planlægningsværktøj til implementering af Atuarfitsialak og fortsat skoleudvikling. Desuden er det et nødvendigt værktøj i planlægningen af lærernes efter- og videreuddannelse, hvorfor det er ønskeligt at dette udbredes og anvendes i samtlige skoler i Grønland. Målgruppen er skoleinspektører og afdelingsledere for store og mellemstore skoler. Målet er: - at ledelsen bliver trænet i at være katalysator for opstilling af mål og handleplaner på skolen indenfor rammerne af kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens målsætninger - at få en forståelse for lederens rolle og opgave som katalysator for skolens udvikling som helhed - at involvere lærerne i analyse af eget arbejde samt planlægning af udviklingsprocesser på trinnet, i faggrupperne og på individuelt plan - at få en forståelse for ledelsens rolle og opgaver i prioritering, fastholdelse og implementering af lærernes planlægning i målstyringsprocessen - at få en forståelse for ledelsens rolle og opgaver i den fortsatte kursusudvikling Der afholdes 5 regionale seminarer af 2 dages varighed i perioden uge Seminarets form veksler mellem oplæg, gruppearbejde, plenumdrøftelser og øvelser. I skoleåret 2005/06 foretages en opfølgning af seminarerne med henblik på at evaluere den målstyringsproces på de enkelte skoler, som er et resultat af seminarerne. Evalueringen har til

5 formål at revidere den enkelte skoles handle- og tidsplan med henblik på videreudvikling af målstyringsprocessen i det igangværende skoleår. Projekt Trin for trin Atuarfitsialak lægger op til en række ændringer i lærings- og menneskesyn, der betyder, at andre kompetencer end de faglige er mindst lige så vigtige, når man vil fremme elevens udvikling. Blandt de nye fag og fagområder er personlig udvikling, hvor de sociale og følelsesmæssige kompetencer indgår som et vigtigt område. Et egnet undervisningsmateriale hertil er Trin for Trin, der er versioneret til dansk fra det Second Step, som er udgivet af Commitee for Children, USA: Hensigten med materialet er at lære børn sociale færdigheder (samarbejde og problemløsning), at styrke børns selvværd (omsorg og følelser), at anspore til at arbejde for fælles trivsel og forebyggelse af mobning og vold. Hensigten med projektet er, at en arbejdsgruppe afprøver det danske materiale for derefter at virke som høringspanel ved redigering og versionering til grønlandsk i samarbejde med Ilinniusiorfik. Projektet skal gennemføres efter følgende plan: - Dec januar 2004: 10 dobbeltsprogede lærere på yngstetrinnet rekrutteres med henblik på uddannelse til instruktører. - Uge : Instruktørkursus - Forår/efterår 2004: Det danske materiale Trin for Trin afprøves. - Oktober 2004: 2-dages seminar om resultaterne ved afprøvningen. - Udbud af 2. instruktørkursus for 12 lærere på yngstetrinnet. - Februar 2005: Grønlandsk manuskriptudgave skal være færdig. 2. instruktørkursus afvikles. - Feb/april 2005: Afprøvning af grønlandsk manuskript - Seminar med lærere, der har afprøvet materialet. Prjoektplam for versionering af materialet for mellemtrinnet udarbejdes. - Juni/august 2005: Færdigversionering - September 2005: Redigering og produktion påbegyndes - Marts 2006: Udgivelse af grønlandsksproget Trin for Trin. - Marts/april 2006: Offentlig instruktørkusus udbydes til samtlige kommuner. Instruktørerne afholder selv ½-dags brugerkurser. - August 2006: Undervisning med materialet påbegyndes i alle klasser. Projekt Forældrenes håndbog Formålet med produktion og udgivelsen af Forældrenes håndbog er at informere forældrene om de mange nye forhold, som med Atuarfitsialak er indført i skolen. Håndbogen skal udformes som et dobbeltsproget opslagsværk med stikordsregister, og den skal indeholde relevante artikler om skoleforhold skrevet i et enkelt, let tilgængeligt sprog. Den skal trykkes i et oplag på ex. i firefarvet tryk med tekst, fotos og illustrationer. Bogen fremstilles med et stift bind og tænkes brugt som hjemmets opslagsbog i mindst 3 år, hvorefter en revideret udgave evt. kan komme på tale. Produktion af Forældrenes håndbog sker i samaejde mellem Inerisaavik og Toornaq Consulting.

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Skolens Sociale Liv. rapport fra et udviklingsprojekt 2000-2002

Skolens Sociale Liv. rapport fra et udviklingsprojekt 2000-2002 Skolens Sociale Liv rapport fra et udviklingsprojekt 2000-2002 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Om projektet...5 Udgangspunktet...10 Inspiration fra ind- og udland... 11 Danmark... 12 Hvad virker?...14

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS INITIATIV VEDRØRENDE STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT 2014 TEORI OG METODECENTRET Teori og Metodecentret, UCC

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere