Regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan og Forbrugerrådets kommentarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan og Forbrugerrådets kommentarer"

Transkript

1 FORBRUGERRÅDET 20. august 2012 / VJ Regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan og Forbrugerrådets kommentarer Generelt finder Forbrugerrådet, at handlingsplanen peger på en række centrale punkter, hvor der er brug for forbedringer, og at den har den rigtige retning. Men da planen på de fleste punkter alene varsler nærmere diskussioner i udvalg mv., har vi fortsat til gode at se hvor meget substans, der er i planen. Forbrugerrådet ser frem til at deltage i de mange udvalg og diskussioner og være med til at give planen kød og blod, og vi håber dermed at kunne medvirke til, at de mange gode intentioner også bliver til reelle forbedringer for forbrugerne. Der er også ting, vi savner i planen. Dem har vi nævnt nedenfor. Vi havde håbet på en skarpere profil i retning af at arbejde for, at vores forbrug bliver bæredygtigt og socialt ansvarligt. Og blandt andre ting er vi ærgerlige over, at det ikke i denne omgang blev til et klart loft over, hvor dyre lån må være, at planen ikke lægger op til bedre konkurssikring af forbrugerne, og at der fortsat ikke sker noget for at styrke forbrugerforskningen. Forbrugerrådets kommentarer til planens enkelte punkter: 1. Bedre beskyttelse af børn og unge. Regeringen vil nedsætte et udvalg om børn, unge og markedsføring, som skal komme med anbefalinger til nye tiltag. Udvalgsarbejdet færdiggøres sommeren Dette indfrier et ønske fra Forbrugerrådet. Forbrugerrådet forventer at komme til at deltage i udvalgsarbejdet og vil her arbejde for, at det ikke bliver en syltekrukke, men fører til reelle realiserbare initiativer. 2. Fremtidig regulering af salgsfremmende foranstaltninger, herunder rabatkuponer. Regeringen vil fortsat arbejde aktivt i EU for at få direktivet om urimelig handelspraksis ændret, så de danske forbud mod rabatkuponer mv. kan genindføres. Samtidig vil regeringen vurdere behovet for at foretage en mere generel revision af markedsføringsloven. Forbrugerrådet deler ønskerne. Efter vores opfattelse har hverken den nuværende eller den tidligere regering gjort nok for at finde forbundsfæller blandt andre europæiske lande omkring lempelser i direktivet om urimelig handelspraksis, og vi håber, at vi her ser et tilsagn om at øge indsatsen. Mht. en generel revision af markedsføringsloven er behovet stort. Forbrugerrådet har udarbejdet et særligt papir, der peger på behovet for revision på 12 punkter af lovgivningen om markedsføringsområdet, således at vi også i nutidens verden får sikret gennemsigtighed, valgfrihed og persondatabeskyttelse. Udover beskyttelse af børn og unge drejer det sig bl.a. om at forbyde telefonsalg af forsikringer og vejhjælp, regulere mar-

2 kedsføringen af operative indgreb, at sikre reel valgfrihed ved afgivelse af samtykke til markedsføring, at reklamer skal kunne genkendes som reklamer samt stille større dokumentationskrav til anprisninger. Desuden bør markedsføringslovgivningen i højere grad samtænkes med den pågående revision af EU's dataforordning, der strammer kravene til beskyttelse af persondata. 3. Forbrugerinformation på mobilen Forbrugerne skal have adgang til relevant forbrugerinformation fra den statslige forbrugerportal, forbrug.dk via deres smartphones. Applikationen vil være tilgængelig fra Ingen bemærkninger. 4. Mere bæredygtige valg Regeringen vil iværksætte en gennemgang af de mest almindelige mærker på det danske marked, som skal være færdig i 2012, med henblik på en kvalificering af mærkernes indhold og hvor meget overlap der er imellem dem. Dette indfrir et ønske fra Forbrugerrådet, og vi er i dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Miljøstyrelsen om opgavens nærmere løsning, herunder muligheden af at Forbrugerrådet får opgaven med at foretage gennemgangen. 5. Klare spilleregler for prisportaler Der udarbejdes anbefalinger for at sikre klare spilleregler for forbrugere og virksomheder, når de benytter sig af prissammenligningssider. Anbefalingerne skal være klar inden sommeren Samtidig vil Forbrugerombudsmanden undersøge, om der er markedsmæssige problemer mht. brugeranmeldelser af private virksomheder på nettet, og om der i givet fald er behov for en klar vejledning. Dette har været et fælles ønske fra Forbrugerrådet og Dansk Erhverv. Forbrugerrådet har derudover peget på, at det kunne styrke prissammenligningssiderne, i hvert fald på el- og teleområdet, at blive overført til Forbrugerrådet, således at de kunne blive drevet af en uvildig organisation, løsrevet fra både branchen selv og kommercielle interesser i øvrigt. 6. Mere gennemsigtigt mobilmarked Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Forbrugerrådet og industrien, som inden 1. oktober 2012 skal komme med konkrete løsninger på, hvordan gennemsigtigheden på telemarkedet kan forbedres. Der er helt klart brug for en indsats på dette område, og Forbrugerrådet bidrager gerne til diskussionen. Vi har selv peget på behovet for at få genoprettet den nedlagte telepristavle og vil gerne selv drive den, jf. forrige punkt.

3 7. Bedre skiltning i pengeinstitutterne I lyset af Finanstilsynets undersøgelse af pengeinstitutternes prisoplysninger og markedsføring af ind- og udlån vil regeringen gå i dialog med Forbrugerrådet og Finansrådet om forbedring af reglerne. Forbrugerrådet er enigt i, at der er behov for forbedringer. ÅOP-oplysning om de årlige låneomkostninger i procent bør suppleres med ÅOK (årlige omkostninger i kroner), og der er brug for bedre prisoplysninger for realkredit og opsparing/investering. Herunder ÅOK for investeringsbeviser på gebyroversigten. 8. Risikoklassificering af boliglån Alle typer låne- og kredittilbud med pant i fast ejendom til over kr. skal risikoklassificeres som enten rød, gul eller grøn. Forbrugerrådet støtter forslaget. Men der bør ses mere generelt ses på boliglån, og en risikoklassificering er ikke et tilstrækkeligt svar. Fx har en række andelsboligforeninger, og beboerne i dem, i de senere år fået store økonomiske vanskeligheder, fordi de har optaget trappelån, kombineret med renteswaps. Det er en stærkt risikabel og uigennemskuelig lånetype, som bl.a. nationalbankdirektøren har erklæret helt uegnet til privat boligfinansiering, herunder til andelsboligforeninger. 9. Bedre information om gebyrer og betingelser ved pensions- og forsikringsaftaler Regeringen vil indføre regler for livsforsikrings- og pensionsselskaber, skadesforsikringsselskaber og realkreditinstitutter, der sikrer, at kunderne fremover let vil kunne finde en samlet oversigt over de gebyrer, som det enkelte selskab opkræver, svarende til reglerne for pengeinstitutter. Desuden skal der ses på butikkernes information af forbrugerne ved tegning af tillægsforsikringer. Forbrugerrådet støtter forslaget. 10. Bedre finansiel rådgivning For at sikre kunderne det bedste værn mod dårlig finansiel rådgivning vil regeringen se nærmere på adgangen til at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning medfører tab for kunden. Regeringen vil i den forbindelse se nærmere på, om de almindelige bevisbyrderegler giver kunden et tilstrækkeligt værn i de situationer, hvor pengeinstitutterne ikke har efterlevet de gældende regler om finansiel rådgivning. Regeringen vil endvidere indføre nye regler for finansielle formidlere. Der nedsættes et udvalg, som skal se nærmere på reglerne for erstatningspligt og indførelsen af regler for finansielle formidlere. Endelig skal der sikres en mere ansvarlig kreditvurdering ved optagelse af realkreditlån. Forbrugerrådet har længe arbejdet for, at der bør være konsekvenser for banken, når regler om forbrugerbeskyttelse overtrædes, og de skal fastsættes ved lov. Dette bør ikke begrænses til regler om bevisbyrde, men også gælde andre regler om finansiel rådgivning. Samtidig bør der gives bøder, når regler om forbrugerbeskyttelse overtrædes.

4 Når banken rådgiver om investerings- og opsparingsprodukter, må den ikke modtage provision fra produktleverandøren. Betalingen for det udførte arbejde skal i stedet opkræves direkte fra kunden - som i fx England og Australien - så interessekonflikt og skjulte omkostninger undgås. En ny betalingsmodel vil give bedre rådgivning i banken og styrke markedet for uvildig finansiel rådgivning. Hvad angår kreditvurdering ved realkreditlån støtter Forbrugerrådet intentionen. Men det er nødvendigt at se på, hvorledes antallet af afdragsfrie lån kan begrænses mere effektivt. 11. Bedre rådgivning om unitlink pensioner Regeringen vil indføre regler, der sikrer, at en kunde, som vælger at placere sine penge i en unit-link pensionsordning, får mulighed for at få den samme type rådgivning, som en kunde, der vælger at investere direkte i værdipapirer. Forbrugerrådet støttet forslaget. 12. Gældsrådgivning Regeringen vil i forbindelse med den kommende udmøntning af satspuljemidlerne til gældsrådgivning have fokus på at sikre, dels at de socialt udsatte får en mere helhedsorienteret rådgivning over en længere periode, dels et større fokus på unges situation. Regeringen vil endvidere se på muligheden for at styrke gældsrådgivning rettet mod en bredere målgruppe. Det er efter Forbrugerrådet meget vigtigt med en øget indsats for at tilbyde gældsrådgivning til overgældsatte borgere, der ikke har råd til at betale for det, og vi finder, at der her lægges op til nogle rigtige sigtelinjer for indsatsen. Forbrugerrådet driver selv en gældsrådgivning baseret på frivillige, som finansieres inden for disse satspuljemidler. I den aktuelle ansøgningsrunde om midler til de næste fire år har Forbrugerrådet bl.a. søgt om støtte til, sammen med Danske Studerendes Fællesråd, at opruste indsatsen rettet mod unge. 13. Gode klagemuligheder Regeringen vil iværksætte en strømlining af det danske forbrugerklagesystem, så flest mulige klager håndteres i private, godkendte ankenævn. Det skal bevirke, at der ikke forskelsbehandles mellem forskellige detailerhverv, og at offentlige ressourcer, der bruges på håndtering af forbrugerklager, kan nedbringes. Forbrugerrådet støtter intentionen. Vi kan desuden pege på et andet punkt, der kunne spare ressourcer i klagesystemet, samtidig med at det styrkede forbrugerne: Ved ændring af lov om forbrugerklager i 2010 fik forbrugere, der havde fået medhold i en klage til et godkendt ankenævn, mulighed for at støtte ret på afgørelsen, med mindre den erhvervsdrivende inden fire uger erklærede ikke at ville rette sig efter afgørelsen. Det bør imidlertid være den erhvervsdrivende, der skal indbringe en afgørelse for domstolene,

5 hvis den pågældende ikke vil ikke rette sig efter den. Udover det retssikkerhedsmæssige aspekt, vil det også være en administrativ lettelse for ankenævnene. 14. Styrket håndhævelse Regeringen vil styrke forbrugerombudsmandens mulighed for at sikre håndhævelsen af reglerne i markedsføringsloven. Forbrugerombudsmanden skal have mulighed for at udstede administrative bødeforlæg, og han skal kunne anvende markedsføringslovens regler om vildledning, købsopfordringer og prisoplysning i forbindelse med markedsføring i forhold til finansielle virksomheder. Forbrugerrådet støtter forslagene. 15. Øget e-handel Regeringen vil arbejde for at den grænseoverskridende e-handel i EU fordobles frem mod 2015 og ser forslaget om fælles regler for håndtering af forbrugerklager i EU som et vigtigt skridt i den rigtige retning. Regeringen vil samtidig arbejde for en styrket håndhævelse af forbrugerbeskyttelsen på EU-niveau. Endelig vil regeringen iværksætte en undersøgelse af markedet for fragt til private forbrugere. Der er helt klart brug for bedre klageregler for den grænseoverskridende e-handel. Forhandlingerne vedr. de fremsatte forslag til EU-direktiv om forbrugerklager (ADR) og forordning om onlineklager (ODR) er stort set afsluttede, men resultatet er helt utilstrækkeligt som løsning på forbrugernes manglende tillid til handel over grænserne. Indgreb over for urimelige låneomkostninger Regeringen vil tage initiativ til, at der oprettes en klageinstans for finansieringsselskaber, som bl.a. vil skulle behandle klager over urimeligt høje ÅOP for forbrugslån og samtidig vil få mulighed for at nedsætte låneomkostningerne, såfremt disse vurderes at være urimelige. De hurtige forbrugslån uden for pengeinstitutterne udgør i dag omkring en femtedel af det samlede forbrugslånsmarked, og mange af dem har urimeligt høje låneomkostninger. Det er et reelt problem for både forbrugerne og for samfundet, og Forbrugerrådet har arbejdet i mange år for et klart loft over prisen på lån (et ÅOP-loft). Det, finder vi, er et rigtigere svar på de indlysende problemer, vi har i dag. Men vi er enige i, at der savnes et klagenævn for finansieringsselskaber, og vil gerne bidrage aktivt til at få det etableret. Og vi vil naturligvis, i mangel af et lovfastsat ÅOP-loft, gøre vores til at få etableret en klagenævnspraksis, der alligevel begrænser adgangen til at yde lån med urimeligt høj ÅOP. 16. Klarere markedsføring af bredbåndshastigheder Erhvervs- og vækstministeren opfordrer i første omgang telebranchen til at gå konstruktivt ind i forhandlingerne med Forbrugerombudsmanden om nye retningslinjer for markedsføring af bredbåndsforbindelser, så der kan komme et væsentlig mere retvi-

6 sende billede af bredbåndshastighederne. Samtidig vil den eksisterende bredbåndsmåler blive udvidet, så det bliver muligt at registrere forbrugernes målinger. Forbrugerrådet har længe peget på problemerne med vildledende markedsføring af bredbåndshastigheder og hilser med tilfredshed, at der lægges op til at få gjort noget ved det. 17. Retten til en basal betalingskonto Alle forbrugere skal have adgang til en basal betalingskonto. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan det sikres at forbrugerne gives adgang til de services, der knytter sig til en basal betalingskonto. Arbejdsgruppens arbejde skal resultere i en rapport, som forventes færdig i Forbrugerrådet er enigt i regeringens sigtelinje for arbejdet. Men vi finder ikke, at sagen egner sig til at starte i en arbejdsgruppe, som ikke har mulighed for at forholde sig kvalificeret til branchens omkostningsestimater der er brug for politiske beslutninger. Erfaringerne viser, at i sager, hvor den finansielle sektor er modvillig, kan det blive en årelang proces, som ikke giver noget resultat, før der træffes en politisk beslutning. 18. Hurtigere bankoverførsler Der vil trinvis henover de næste tre år ske en implementering af kortere afviklingstider for pengeoverførsler. Forbrugerrådet har deltaget i den arbejdsgruppe under Nationalbanken, hvis rapport nu skal implementeres. Vi finder, at der er tale om et godt resultat. 19. Identitetstyveri Regeringen vil strukturere og effektivisere den rådgivningsmæssige indsats i Digitaliseringsstyrelsen mod identitetstyveri. Vi er enige i, at identitetstyverier er et stigende problem og hilser med tilfredshed, at regeringen lægger op til skærpet opmærksomhed omkring det. 20. Bedre muligheder for at samle små pensionsordninger Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til hvordan hvilende pensioner kan samles og overføres til en eller flere alternative ordninger. Forbrugerrådet støtter intentionen. 21. Bedre regulering af kemikalier i forbrugerprodukter Regeringen har igangsat et 4-årigt program, der skal gennemgå samtlige kemikalier på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Regeringen arbejder samtidig for, at EU indfører fælles kriterier for hormonforstyrrende stoffer med henblik på regulering.

7 Forbrugerrådet har i mange år arbejdet for at få styrket indsatsen på dette område. Vi lægger især vægt på at få udviklet risikovurderingerne, således at de tager højde for kombinationseffekter og indtil da at få forbudt de stoffer, der er under mistanke for hormonforstyrrende effekter, i det omfang de kan undværes/substitueres. Desuden lægger vi vægt på at få forbedret reguleringen af nano-materialer, som i dag ikke uden videre er omfattet af EU's kemikalieregulering. Forbrugerrådet har desuden sammen med Dansk Erhverv peget på behovet for en forstærket indsats for at undersøge stoffer, der mistænkes for at være hormonforstyrrende samt en forbedret kontrol med at produkter fra tredjeverdenslande lever op til EU's kemikalieregulering. 22. Produktsikkerhed Regeringen vil arbejde for, at produktsikkerhedsdirektivet revideres, så markedsovervågningsreglerne fra markedsovervågningsforordningen og produktsikkerhedsdirektivet samles i ét regelsæt. Regeringen vil ligeledes arbejde for, at samarbejdet mellem medlemslandenes nationale markedsovervågningsmyndigheder forbedres. Forbrugerrådet er enigt i, at der er behov for at forbedre indsatsen på dette område. Her lægger vi især vægt på, at der ved særligt risikable produkter stillede skærpede godkendelseskrav, således at en selvdeklaration ikke er nok. Desuden skal produkternes sporbarhed øges, og der bør etableres et europæisk ulykkesregister, og der bør gives bedre forbrugerinformation om farlige produkter. Endelig bør der stille særlige sikkerhedskrav til produkter rettet mod børn og ses særligt på forbrugergrupper med særlige behov (fx handicappede). Det savner Forbrugerrådet: Straffen for kartelaftaler, der indebærer bindende videresalgspriser, bør skærpes Jf. anbefalingerne i regeringens konkurrenceudvalg Udviklingen af et ungdomsdankort bør sikres De nuværende debetkort (Mastercard Direct, Visa Electron mv.) er for dyre for de unge, hvor de, ikke mindst ved nethandel, typisk indebærer betalingsgebyrer der er langt højere end for Dankort. Samtidig indebærer deres stigende udbredelse, at bankernes tilskyndelse til at tilbyde deres unge kunder Dankort, når de bliver over 18 år er meget begrænset. Alle danskeres adgang til reelt bredbånd bør sikres Danmark som højhastighedssamfund er en vigtig målsætning, men den hidtidige efterspørgselsdrevne udbygning af bredbåndsnettet giver en for langsom udbygningstakt, specielt i udkantsområderne, på grund af de få store spillere, hvis interesser dominerer udbygningen. Udbygningen af nettet, herunder fiber, skal speedes op. Det må ske ved

8 at give branchen stærkere incitamenter til at investere i udbygning af et fremtidssikret net. Forbrugerne bør sikres bedre mod tab af konkurser og konkursrytteri bør forhindres. På enkelte områder (fx Indskydergarantifonden, Rejsegarantifonden) har man ordninger, der sikrer forbrugerne mod at tabe forudbetalte beløb ved konkurser. Ikke mindst i lyset af at antallet af konkurser har været stigende de sidste tre år, bør der etableres en mere generel ordning, der sikrer forbrugerne mod tab, fx i form af betalingssystemer med spærrede konti eller ved at flytte almindelige forbrugere op foran virksomhederne i konkurskøen. På flyområdet er der brug for at gøre den eksisterende frivillige konkurssikring obligatorisk for alle flyvninger fra Danmark. Samtidig bør der lovgives mod konkurssikring. Virksomhedernes samfundsansvar bør i større omfang baseres på bindende regler og tiltag Den hidtidige politik for virksomhedernes samfundsansvar (CSR) baseret på frivillighed har ført til, at dansk erhvervsliv sakker agterud sammenlignet med andre lande. En forbedring af Danmarks internationale omdømme og langsigtede position på markederne afhænger bl.a. af, at vi i praksis er et foregangsland på dette område. Den nyligt vedtagne ISO standard for virksomhedernes samfundsansvar kan danne udgangspunkt for en diskussion om bindende regler, i hvert fald for større virksomheder. Statsstøtten til DanWatch og DIEH skal være tilstrækkelig stor Vi er glade for, at der ifølge regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar skal ydes støtte til initiativer og organisationer, som fremmer viden og debat i Danmark blandt virksomheder og forbrugere om etisk handel og leverandørstyring, herunder Dansk Initiativ for Etisk Handel og DanWatch. Det er vigtigt, at denne støtte er tilstrækkelig til, at organisationerne kan arbejde. Bæredygtigt forbrug bør fremmes ved en ændret afgiftsstruktur Der er behov for en mere målbevidst indsats, hvis forbrugerne skal give et mere substantielt bidrag til at mindske miljø- og klimabelastningen. Udover forbedret information og opstramning mht. mærkningsordninger bør afgiftsstrukturen differentieres på baggrund af produkternes miljø- og klimabelastning. Der bør skabes mere trygge rammer for boligfinansieringen Der er brug for en regulering af realkreditlånene, så vi undgår at hvert realkreditinstitut udvikler sin egen belåningsmodel, hvilket kan føre til mindre sammenlignelighed og mindre let omsættelighed af realkreditobligationer. Og adgangen til at hæve bidragssat-

9 serne for realkreditlånene bør reguleres mere, ligesom adgangen til at skifte realkreditinstitut bør lettes. Den finansielle forbrugerforståelse bør styrkes En forebyggende indsats kræver at man øger den finansielle forbrugerforståelse blandt unge. Men der er en stor mangel på anvendeligt materiale, der kan bidrage til unge menneskers forbrugerforståelse, ikke mindst på det finansielle område. Der er derfor behov for en yderligere indsats i skoler og uddannelsesinstitutioner. Endelig har Forbrugerrådet sammen med Dansk Erhverv peget på yderligere nogle forbrugerpolitiske ønsker Mindske gener ved indførelse af mobilt bredbånd. Gode forbrugerforhold på de liberaliserede markeder. Styrk forbrugerforskningen. Miljømærkede produkter bør fritages for licensafgift. Information til virksomheder om digitaliseringen. Reform på betalingsområdet.

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK!

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! Marts 2011 Der bor et lille dyr i din bank. Det spiser dine penge, uden du opdager det. Vi kalder det pungdyret. Hjælp Forbrugerrådet med at fange pungdyret, så vi kan få anstændige

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Under slagordene Trygge forbrugere Aktive valg har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan med

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Detailnyt nr. 2, 1. årgang

Detailnyt nr. 2, 1. årgang Detailnyt nr. 2, 1. årgang Store artikler Nye regler for overvæltning af kortgebyrer d. 1. oktober Tilbudsaviser til debat Hurtig hjælp til energibesparelser Nye EU-regler for e-handel Danskerne er vilde

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Ansvarlig forbrugerpolitik

Ansvarlig forbrugerpolitik Ansvarlig forbrugerpolitik Januar 2010 Regeringen Indhold Ansvarlig forbrugerpolitik 3 1 Fælles løsninger på fælles europæiske udfordringer 7 2 Bedre klageforhold 9 3 Større ansvarlighed på de finansielle

Læs mere

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD SIDE 3 Bedre rammer for vækst og høj forbrugervelfærd 2015 byder på store forandringer for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 148 Offentligt Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Forbrugerpolitisk handlingsplan

Forbrugerpolitisk handlingsplan 20. januar 2010 Forbrugerpolitisk handlingsplan FORBRUGERSTYRELSEN Ansvarlig forbrugerpolitik... 2 1) Bedre klageforhold... 4 2) Større ansvarlighed på de finansielle markeder... 6 3) Et gennemsigtigt

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

19. november 2014 RENTESATSER

19. november 2014 RENTESATSER 19. november 2014 RENTESATSER Indlånssatser 19. november 2014 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger Offentlige omkostninger til sikkerhed KREDITTER (1) Kunder

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Rådsbeslutninger 2011

Rådsbeslutninger 2011 Rådsbeslutninger 2011 Forbrugerrådets øverste myndighed er rådsforsamlingen, der vedtager de overordnede politiske retningslinjer. I 2011 vedtog rådsforsamlingen politik på følgende områder: Rådsmødet

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2 Regulering af markedsføring af alkohol før Alkoholreklamenævnet Alkoholreklamenævnet Reguleret gennem vejledning hos Forbrugerombudsmanden Ikke muligt at opnå enighed om en ny vejledning Formand, advokat

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

DANSK HANDEL & SERVICE

DANSK HANDEL & SERVICE DANSK HANDEL & SERVICE Juridisk direktør EU-Kommissionen 16. februar 2004 GD Indre Marked hhy/cbi C107 01/04 J01970 B-1049 Bruxelles hhy@dhs.dk markt-f4@cec.eu.int Høring vedrørende Kommissionens KOM (2003)718

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Grundlag for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale på Forsikring & Pensions Årsmøde den 6. maj 2010. [Kun det talte ord gælder]

Grundlag for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale på Forsikring & Pensions Årsmøde den 6. maj 2010. [Kun det talte ord gælder] Grundlag for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale på Forsikring & Pensions Årsmøde den 6. maj 2010 [Kun det talte ord gælder] Indledning Tak for invitationen til at komme her i dag og tale

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Dansk oversættelse af: OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere