Regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan og Forbrugerrådets kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan og Forbrugerrådets kommentarer"

Transkript

1 FORBRUGERRÅDET 20. august 2012 / VJ Regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan og Forbrugerrådets kommentarer Generelt finder Forbrugerrådet, at handlingsplanen peger på en række centrale punkter, hvor der er brug for forbedringer, og at den har den rigtige retning. Men da planen på de fleste punkter alene varsler nærmere diskussioner i udvalg mv., har vi fortsat til gode at se hvor meget substans, der er i planen. Forbrugerrådet ser frem til at deltage i de mange udvalg og diskussioner og være med til at give planen kød og blod, og vi håber dermed at kunne medvirke til, at de mange gode intentioner også bliver til reelle forbedringer for forbrugerne. Der er også ting, vi savner i planen. Dem har vi nævnt nedenfor. Vi havde håbet på en skarpere profil i retning af at arbejde for, at vores forbrug bliver bæredygtigt og socialt ansvarligt. Og blandt andre ting er vi ærgerlige over, at det ikke i denne omgang blev til et klart loft over, hvor dyre lån må være, at planen ikke lægger op til bedre konkurssikring af forbrugerne, og at der fortsat ikke sker noget for at styrke forbrugerforskningen. Forbrugerrådets kommentarer til planens enkelte punkter: 1. Bedre beskyttelse af børn og unge. Regeringen vil nedsætte et udvalg om børn, unge og markedsføring, som skal komme med anbefalinger til nye tiltag. Udvalgsarbejdet færdiggøres sommeren Dette indfrier et ønske fra Forbrugerrådet. Forbrugerrådet forventer at komme til at deltage i udvalgsarbejdet og vil her arbejde for, at det ikke bliver en syltekrukke, men fører til reelle realiserbare initiativer. 2. Fremtidig regulering af salgsfremmende foranstaltninger, herunder rabatkuponer. Regeringen vil fortsat arbejde aktivt i EU for at få direktivet om urimelig handelspraksis ændret, så de danske forbud mod rabatkuponer mv. kan genindføres. Samtidig vil regeringen vurdere behovet for at foretage en mere generel revision af markedsføringsloven. Forbrugerrådet deler ønskerne. Efter vores opfattelse har hverken den nuværende eller den tidligere regering gjort nok for at finde forbundsfæller blandt andre europæiske lande omkring lempelser i direktivet om urimelig handelspraksis, og vi håber, at vi her ser et tilsagn om at øge indsatsen. Mht. en generel revision af markedsføringsloven er behovet stort. Forbrugerrådet har udarbejdet et særligt papir, der peger på behovet for revision på 12 punkter af lovgivningen om markedsføringsområdet, således at vi også i nutidens verden får sikret gennemsigtighed, valgfrihed og persondatabeskyttelse. Udover beskyttelse af børn og unge drejer det sig bl.a. om at forbyde telefonsalg af forsikringer og vejhjælp, regulere mar-

2 kedsføringen af operative indgreb, at sikre reel valgfrihed ved afgivelse af samtykke til markedsføring, at reklamer skal kunne genkendes som reklamer samt stille større dokumentationskrav til anprisninger. Desuden bør markedsføringslovgivningen i højere grad samtænkes med den pågående revision af EU's dataforordning, der strammer kravene til beskyttelse af persondata. 3. Forbrugerinformation på mobilen Forbrugerne skal have adgang til relevant forbrugerinformation fra den statslige forbrugerportal, forbrug.dk via deres smartphones. Applikationen vil være tilgængelig fra Ingen bemærkninger. 4. Mere bæredygtige valg Regeringen vil iværksætte en gennemgang af de mest almindelige mærker på det danske marked, som skal være færdig i 2012, med henblik på en kvalificering af mærkernes indhold og hvor meget overlap der er imellem dem. Dette indfrir et ønske fra Forbrugerrådet, og vi er i dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Miljøstyrelsen om opgavens nærmere løsning, herunder muligheden af at Forbrugerrådet får opgaven med at foretage gennemgangen. 5. Klare spilleregler for prisportaler Der udarbejdes anbefalinger for at sikre klare spilleregler for forbrugere og virksomheder, når de benytter sig af prissammenligningssider. Anbefalingerne skal være klar inden sommeren Samtidig vil Forbrugerombudsmanden undersøge, om der er markedsmæssige problemer mht. brugeranmeldelser af private virksomheder på nettet, og om der i givet fald er behov for en klar vejledning. Dette har været et fælles ønske fra Forbrugerrådet og Dansk Erhverv. Forbrugerrådet har derudover peget på, at det kunne styrke prissammenligningssiderne, i hvert fald på el- og teleområdet, at blive overført til Forbrugerrådet, således at de kunne blive drevet af en uvildig organisation, løsrevet fra både branchen selv og kommercielle interesser i øvrigt. 6. Mere gennemsigtigt mobilmarked Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Forbrugerrådet og industrien, som inden 1. oktober 2012 skal komme med konkrete løsninger på, hvordan gennemsigtigheden på telemarkedet kan forbedres. Der er helt klart brug for en indsats på dette område, og Forbrugerrådet bidrager gerne til diskussionen. Vi har selv peget på behovet for at få genoprettet den nedlagte telepristavle og vil gerne selv drive den, jf. forrige punkt.

3 7. Bedre skiltning i pengeinstitutterne I lyset af Finanstilsynets undersøgelse af pengeinstitutternes prisoplysninger og markedsføring af ind- og udlån vil regeringen gå i dialog med Forbrugerrådet og Finansrådet om forbedring af reglerne. Forbrugerrådet er enigt i, at der er behov for forbedringer. ÅOP-oplysning om de årlige låneomkostninger i procent bør suppleres med ÅOK (årlige omkostninger i kroner), og der er brug for bedre prisoplysninger for realkredit og opsparing/investering. Herunder ÅOK for investeringsbeviser på gebyroversigten. 8. Risikoklassificering af boliglån Alle typer låne- og kredittilbud med pant i fast ejendom til over kr. skal risikoklassificeres som enten rød, gul eller grøn. Forbrugerrådet støtter forslaget. Men der bør ses mere generelt ses på boliglån, og en risikoklassificering er ikke et tilstrækkeligt svar. Fx har en række andelsboligforeninger, og beboerne i dem, i de senere år fået store økonomiske vanskeligheder, fordi de har optaget trappelån, kombineret med renteswaps. Det er en stærkt risikabel og uigennemskuelig lånetype, som bl.a. nationalbankdirektøren har erklæret helt uegnet til privat boligfinansiering, herunder til andelsboligforeninger. 9. Bedre information om gebyrer og betingelser ved pensions- og forsikringsaftaler Regeringen vil indføre regler for livsforsikrings- og pensionsselskaber, skadesforsikringsselskaber og realkreditinstitutter, der sikrer, at kunderne fremover let vil kunne finde en samlet oversigt over de gebyrer, som det enkelte selskab opkræver, svarende til reglerne for pengeinstitutter. Desuden skal der ses på butikkernes information af forbrugerne ved tegning af tillægsforsikringer. Forbrugerrådet støtter forslaget. 10. Bedre finansiel rådgivning For at sikre kunderne det bedste værn mod dårlig finansiel rådgivning vil regeringen se nærmere på adgangen til at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning medfører tab for kunden. Regeringen vil i den forbindelse se nærmere på, om de almindelige bevisbyrderegler giver kunden et tilstrækkeligt værn i de situationer, hvor pengeinstitutterne ikke har efterlevet de gældende regler om finansiel rådgivning. Regeringen vil endvidere indføre nye regler for finansielle formidlere. Der nedsættes et udvalg, som skal se nærmere på reglerne for erstatningspligt og indførelsen af regler for finansielle formidlere. Endelig skal der sikres en mere ansvarlig kreditvurdering ved optagelse af realkreditlån. Forbrugerrådet har længe arbejdet for, at der bør være konsekvenser for banken, når regler om forbrugerbeskyttelse overtrædes, og de skal fastsættes ved lov. Dette bør ikke begrænses til regler om bevisbyrde, men også gælde andre regler om finansiel rådgivning. Samtidig bør der gives bøder, når regler om forbrugerbeskyttelse overtrædes.

4 Når banken rådgiver om investerings- og opsparingsprodukter, må den ikke modtage provision fra produktleverandøren. Betalingen for det udførte arbejde skal i stedet opkræves direkte fra kunden - som i fx England og Australien - så interessekonflikt og skjulte omkostninger undgås. En ny betalingsmodel vil give bedre rådgivning i banken og styrke markedet for uvildig finansiel rådgivning. Hvad angår kreditvurdering ved realkreditlån støtter Forbrugerrådet intentionen. Men det er nødvendigt at se på, hvorledes antallet af afdragsfrie lån kan begrænses mere effektivt. 11. Bedre rådgivning om unitlink pensioner Regeringen vil indføre regler, der sikrer, at en kunde, som vælger at placere sine penge i en unit-link pensionsordning, får mulighed for at få den samme type rådgivning, som en kunde, der vælger at investere direkte i værdipapirer. Forbrugerrådet støttet forslaget. 12. Gældsrådgivning Regeringen vil i forbindelse med den kommende udmøntning af satspuljemidlerne til gældsrådgivning have fokus på at sikre, dels at de socialt udsatte får en mere helhedsorienteret rådgivning over en længere periode, dels et større fokus på unges situation. Regeringen vil endvidere se på muligheden for at styrke gældsrådgivning rettet mod en bredere målgruppe. Det er efter Forbrugerrådet meget vigtigt med en øget indsats for at tilbyde gældsrådgivning til overgældsatte borgere, der ikke har råd til at betale for det, og vi finder, at der her lægges op til nogle rigtige sigtelinjer for indsatsen. Forbrugerrådet driver selv en gældsrådgivning baseret på frivillige, som finansieres inden for disse satspuljemidler. I den aktuelle ansøgningsrunde om midler til de næste fire år har Forbrugerrådet bl.a. søgt om støtte til, sammen med Danske Studerendes Fællesråd, at opruste indsatsen rettet mod unge. 13. Gode klagemuligheder Regeringen vil iværksætte en strømlining af det danske forbrugerklagesystem, så flest mulige klager håndteres i private, godkendte ankenævn. Det skal bevirke, at der ikke forskelsbehandles mellem forskellige detailerhverv, og at offentlige ressourcer, der bruges på håndtering af forbrugerklager, kan nedbringes. Forbrugerrådet støtter intentionen. Vi kan desuden pege på et andet punkt, der kunne spare ressourcer i klagesystemet, samtidig med at det styrkede forbrugerne: Ved ændring af lov om forbrugerklager i 2010 fik forbrugere, der havde fået medhold i en klage til et godkendt ankenævn, mulighed for at støtte ret på afgørelsen, med mindre den erhvervsdrivende inden fire uger erklærede ikke at ville rette sig efter afgørelsen. Det bør imidlertid være den erhvervsdrivende, der skal indbringe en afgørelse for domstolene,

5 hvis den pågældende ikke vil ikke rette sig efter den. Udover det retssikkerhedsmæssige aspekt, vil det også være en administrativ lettelse for ankenævnene. 14. Styrket håndhævelse Regeringen vil styrke forbrugerombudsmandens mulighed for at sikre håndhævelsen af reglerne i markedsføringsloven. Forbrugerombudsmanden skal have mulighed for at udstede administrative bødeforlæg, og han skal kunne anvende markedsføringslovens regler om vildledning, købsopfordringer og prisoplysning i forbindelse med markedsføring i forhold til finansielle virksomheder. Forbrugerrådet støtter forslagene. 15. Øget e-handel Regeringen vil arbejde for at den grænseoverskridende e-handel i EU fordobles frem mod 2015 og ser forslaget om fælles regler for håndtering af forbrugerklager i EU som et vigtigt skridt i den rigtige retning. Regeringen vil samtidig arbejde for en styrket håndhævelse af forbrugerbeskyttelsen på EU-niveau. Endelig vil regeringen iværksætte en undersøgelse af markedet for fragt til private forbrugere. Der er helt klart brug for bedre klageregler for den grænseoverskridende e-handel. Forhandlingerne vedr. de fremsatte forslag til EU-direktiv om forbrugerklager (ADR) og forordning om onlineklager (ODR) er stort set afsluttede, men resultatet er helt utilstrækkeligt som løsning på forbrugernes manglende tillid til handel over grænserne. Indgreb over for urimelige låneomkostninger Regeringen vil tage initiativ til, at der oprettes en klageinstans for finansieringsselskaber, som bl.a. vil skulle behandle klager over urimeligt høje ÅOP for forbrugslån og samtidig vil få mulighed for at nedsætte låneomkostningerne, såfremt disse vurderes at være urimelige. De hurtige forbrugslån uden for pengeinstitutterne udgør i dag omkring en femtedel af det samlede forbrugslånsmarked, og mange af dem har urimeligt høje låneomkostninger. Det er et reelt problem for både forbrugerne og for samfundet, og Forbrugerrådet har arbejdet i mange år for et klart loft over prisen på lån (et ÅOP-loft). Det, finder vi, er et rigtigere svar på de indlysende problemer, vi har i dag. Men vi er enige i, at der savnes et klagenævn for finansieringsselskaber, og vil gerne bidrage aktivt til at få det etableret. Og vi vil naturligvis, i mangel af et lovfastsat ÅOP-loft, gøre vores til at få etableret en klagenævnspraksis, der alligevel begrænser adgangen til at yde lån med urimeligt høj ÅOP. 16. Klarere markedsføring af bredbåndshastigheder Erhvervs- og vækstministeren opfordrer i første omgang telebranchen til at gå konstruktivt ind i forhandlingerne med Forbrugerombudsmanden om nye retningslinjer for markedsføring af bredbåndsforbindelser, så der kan komme et væsentlig mere retvi-

6 sende billede af bredbåndshastighederne. Samtidig vil den eksisterende bredbåndsmåler blive udvidet, så det bliver muligt at registrere forbrugernes målinger. Forbrugerrådet har længe peget på problemerne med vildledende markedsføring af bredbåndshastigheder og hilser med tilfredshed, at der lægges op til at få gjort noget ved det. 17. Retten til en basal betalingskonto Alle forbrugere skal have adgang til en basal betalingskonto. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan det sikres at forbrugerne gives adgang til de services, der knytter sig til en basal betalingskonto. Arbejdsgruppens arbejde skal resultere i en rapport, som forventes færdig i Forbrugerrådet er enigt i regeringens sigtelinje for arbejdet. Men vi finder ikke, at sagen egner sig til at starte i en arbejdsgruppe, som ikke har mulighed for at forholde sig kvalificeret til branchens omkostningsestimater der er brug for politiske beslutninger. Erfaringerne viser, at i sager, hvor den finansielle sektor er modvillig, kan det blive en årelang proces, som ikke giver noget resultat, før der træffes en politisk beslutning. 18. Hurtigere bankoverførsler Der vil trinvis henover de næste tre år ske en implementering af kortere afviklingstider for pengeoverførsler. Forbrugerrådet har deltaget i den arbejdsgruppe under Nationalbanken, hvis rapport nu skal implementeres. Vi finder, at der er tale om et godt resultat. 19. Identitetstyveri Regeringen vil strukturere og effektivisere den rådgivningsmæssige indsats i Digitaliseringsstyrelsen mod identitetstyveri. Vi er enige i, at identitetstyverier er et stigende problem og hilser med tilfredshed, at regeringen lægger op til skærpet opmærksomhed omkring det. 20. Bedre muligheder for at samle små pensionsordninger Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til hvordan hvilende pensioner kan samles og overføres til en eller flere alternative ordninger. Forbrugerrådet støtter intentionen. 21. Bedre regulering af kemikalier i forbrugerprodukter Regeringen har igangsat et 4-årigt program, der skal gennemgå samtlige kemikalier på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Regeringen arbejder samtidig for, at EU indfører fælles kriterier for hormonforstyrrende stoffer med henblik på regulering.

7 Forbrugerrådet har i mange år arbejdet for at få styrket indsatsen på dette område. Vi lægger især vægt på at få udviklet risikovurderingerne, således at de tager højde for kombinationseffekter og indtil da at få forbudt de stoffer, der er under mistanke for hormonforstyrrende effekter, i det omfang de kan undværes/substitueres. Desuden lægger vi vægt på at få forbedret reguleringen af nano-materialer, som i dag ikke uden videre er omfattet af EU's kemikalieregulering. Forbrugerrådet har desuden sammen med Dansk Erhverv peget på behovet for en forstærket indsats for at undersøge stoffer, der mistænkes for at være hormonforstyrrende samt en forbedret kontrol med at produkter fra tredjeverdenslande lever op til EU's kemikalieregulering. 22. Produktsikkerhed Regeringen vil arbejde for, at produktsikkerhedsdirektivet revideres, så markedsovervågningsreglerne fra markedsovervågningsforordningen og produktsikkerhedsdirektivet samles i ét regelsæt. Regeringen vil ligeledes arbejde for, at samarbejdet mellem medlemslandenes nationale markedsovervågningsmyndigheder forbedres. Forbrugerrådet er enigt i, at der er behov for at forbedre indsatsen på dette område. Her lægger vi især vægt på, at der ved særligt risikable produkter stillede skærpede godkendelseskrav, således at en selvdeklaration ikke er nok. Desuden skal produkternes sporbarhed øges, og der bør etableres et europæisk ulykkesregister, og der bør gives bedre forbrugerinformation om farlige produkter. Endelig bør der stille særlige sikkerhedskrav til produkter rettet mod børn og ses særligt på forbrugergrupper med særlige behov (fx handicappede). Det savner Forbrugerrådet: Straffen for kartelaftaler, der indebærer bindende videresalgspriser, bør skærpes Jf. anbefalingerne i regeringens konkurrenceudvalg Udviklingen af et ungdomsdankort bør sikres De nuværende debetkort (Mastercard Direct, Visa Electron mv.) er for dyre for de unge, hvor de, ikke mindst ved nethandel, typisk indebærer betalingsgebyrer der er langt højere end for Dankort. Samtidig indebærer deres stigende udbredelse, at bankernes tilskyndelse til at tilbyde deres unge kunder Dankort, når de bliver over 18 år er meget begrænset. Alle danskeres adgang til reelt bredbånd bør sikres Danmark som højhastighedssamfund er en vigtig målsætning, men den hidtidige efterspørgselsdrevne udbygning af bredbåndsnettet giver en for langsom udbygningstakt, specielt i udkantsområderne, på grund af de få store spillere, hvis interesser dominerer udbygningen. Udbygningen af nettet, herunder fiber, skal speedes op. Det må ske ved

8 at give branchen stærkere incitamenter til at investere i udbygning af et fremtidssikret net. Forbrugerne bør sikres bedre mod tab af konkurser og konkursrytteri bør forhindres. På enkelte områder (fx Indskydergarantifonden, Rejsegarantifonden) har man ordninger, der sikrer forbrugerne mod at tabe forudbetalte beløb ved konkurser. Ikke mindst i lyset af at antallet af konkurser har været stigende de sidste tre år, bør der etableres en mere generel ordning, der sikrer forbrugerne mod tab, fx i form af betalingssystemer med spærrede konti eller ved at flytte almindelige forbrugere op foran virksomhederne i konkurskøen. På flyområdet er der brug for at gøre den eksisterende frivillige konkurssikring obligatorisk for alle flyvninger fra Danmark. Samtidig bør der lovgives mod konkurssikring. Virksomhedernes samfundsansvar bør i større omfang baseres på bindende regler og tiltag Den hidtidige politik for virksomhedernes samfundsansvar (CSR) baseret på frivillighed har ført til, at dansk erhvervsliv sakker agterud sammenlignet med andre lande. En forbedring af Danmarks internationale omdømme og langsigtede position på markederne afhænger bl.a. af, at vi i praksis er et foregangsland på dette område. Den nyligt vedtagne ISO standard for virksomhedernes samfundsansvar kan danne udgangspunkt for en diskussion om bindende regler, i hvert fald for større virksomheder. Statsstøtten til DanWatch og DIEH skal være tilstrækkelig stor Vi er glade for, at der ifølge regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar skal ydes støtte til initiativer og organisationer, som fremmer viden og debat i Danmark blandt virksomheder og forbrugere om etisk handel og leverandørstyring, herunder Dansk Initiativ for Etisk Handel og DanWatch. Det er vigtigt, at denne støtte er tilstrækkelig til, at organisationerne kan arbejde. Bæredygtigt forbrug bør fremmes ved en ændret afgiftsstruktur Der er behov for en mere målbevidst indsats, hvis forbrugerne skal give et mere substantielt bidrag til at mindske miljø- og klimabelastningen. Udover forbedret information og opstramning mht. mærkningsordninger bør afgiftsstrukturen differentieres på baggrund af produkternes miljø- og klimabelastning. Der bør skabes mere trygge rammer for boligfinansieringen Der er brug for en regulering af realkreditlånene, så vi undgår at hvert realkreditinstitut udvikler sin egen belåningsmodel, hvilket kan føre til mindre sammenlignelighed og mindre let omsættelighed af realkreditobligationer. Og adgangen til at hæve bidragssat-

9 serne for realkreditlånene bør reguleres mere, ligesom adgangen til at skifte realkreditinstitut bør lettes. Den finansielle forbrugerforståelse bør styrkes En forebyggende indsats kræver at man øger den finansielle forbrugerforståelse blandt unge. Men der er en stor mangel på anvendeligt materiale, der kan bidrage til unge menneskers forbrugerforståelse, ikke mindst på det finansielle område. Der er derfor behov for en yderligere indsats i skoler og uddannelsesinstitutioner. Endelig har Forbrugerrådet sammen med Dansk Erhverv peget på yderligere nogle forbrugerpolitiske ønsker Mindske gener ved indførelse af mobilt bredbånd. Gode forbrugerforhold på de liberaliserede markeder. Styrk forbrugerforskningen. Miljømærkede produkter bør fritages for licensafgift. Information til virksomheder om digitaliseringen. Reform på betalingsområdet.

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK!

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! Marts 2011 Der bor et lille dyr i din bank. Det spiser dine penge, uden du opdager det. Vi kalder det pungdyret. Hjælp Forbrugerrådet med at fange pungdyret, så vi kan få anstændige

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Under slagordene Trygge forbrugere Aktive valg har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan med

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Når vi løfter blikket og ser på verden omkring os, må vi konstatere, at det er vanskelige

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv.

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. 1. december 2016 Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension (F&P) er enige om at gennemføre

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan med fokus på:

Forbrugerpolitisk strategiplan med fokus på: Forbrugerpolitisk strategiplan med fokus på: Bedre forbrugerregler, som tilskynder den enkelte forbruger og de finansielle virksomheder til i fællesskab at tage ansvar. Større gennemsigtighed, samt Bedre

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold:

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Abonner på nyheder fra kfst.dk og forbrug.dk Lyt til vores podcast Følg forbrug.dk på Facebook Følg os på Twitter: @konkurog forbrug @forbrugdk @JakHald

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. august 2010 Grønbog

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 38 Bilag 1 Offentligt NOTAT 28. oktober 2015 Høringsnotat ad L 38 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig VELFUNGERENDE MARKEDER 06 2017 Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig Markedsføringsloven har fået et hovedefter syn, som bringer den i overensstemmelse med EU-reguleringen.

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti,

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 322 Offentligt GR UNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVA LG 27. juni 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Finansielt tilsyn Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar 2011 Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Disposition Investorbeskyttelse i dag Finanstilsynets tilgang til investorbeskyttelsesområdet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN NY STRUKTUR FOR LOVEN MED TEMATISKE KAPITLER 1. Indledende bestemmelser om lovens anvendelsesområde

Læs mere

Ansvarlig forbrugerpolitik

Ansvarlig forbrugerpolitik Ansvarlig forbrugerpolitik Januar 2010 Regeringen Indhold Ansvarlig forbrugerpolitik 3 1 Fælles løsninger på fælles europæiske udfordringer 7 2 Bedre klageforhold 9 3 Større ansvarlighed på de finansielle

Læs mere

Ansvar for investeringsrådgivning. Marts 2010

Ansvar for investeringsrådgivning. Marts 2010 Ansvar for investeringsrådgivning Marts 2010 Emneoversigt Præsentation Pengeinstitutankenævnet MiFID-reglerne Praksis om erstatning i forbindelse med Obligationsinvesteringer Aktieinvesteringer Strukturerede

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Vi henviser til udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit, udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet

Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet Indledningsvis takker Finansrådet for muligheden for at afgive høringssvar.

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Ansvarlig forbrugerpolitik

Ansvarlig forbrugerpolitik Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 252 Offentligt Ansvarlig forbrugerpolitik Januar 2010 Regeringen Indhold Ansvarlig forbrugerpolitik 3 1 Fælles løsninger på fælles europæiske udfordringer 7 2

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende markedsføring (KOM(2012) 702 endelig)

Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende markedsføring (KOM(2012) 702 endelig) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 122 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 4. januar 2013 Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger Offentlige omkostninger til sikkerhed KREDITTER (1) Kunder

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Forbrugerpolitisk handlingsplan

Forbrugerpolitisk handlingsplan 20. januar 2010 Forbrugerpolitisk handlingsplan FORBRUGERSTYRELSEN Ansvarlig forbrugerpolitik... 2 1) Bedre klageforhold... 4 2) Større ansvarlighed på de finansielle markeder... 6 3) Et gennemsigtigt

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

Forslag til ny markedsføringslov

Forslag til ny markedsføringslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Chefkonsulent Susanne Aamann 24. august 2016 Forslag til ny markedsføringslov Hermed fremsendes Dansk Erhvervs bemærkninger til høringen over forslaget til ny markedsføringslov.

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD SIDE 3 Bedre rammer for vækst og høj forbrugervelfærd 2015 byder på store forandringer for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 71 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. juni 2010 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 4. juni 2010 samrådsspørgsmål AT, AU, AV og AW af 27. april

Læs mere

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015 11. Rentesatser indlån 11.1 Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Nominel årlig rente i % Bemærkninger Fakkel- og Fakkel+konto 1) 0,000% Privatkonto m/u kredit 0,000% Checkomkostning pr. indløst

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer

Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer Michael Hopp, advokat, partner Jane Frederikke Land, advokat 4. juli 2016 Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Detailnyt nr. 2, 1. årgang

Detailnyt nr. 2, 1. årgang Detailnyt nr. 2, 1. årgang Store artikler Nye regler for overvæltning af kortgebyrer d. 1. oktober Tilbudsaviser til debat Hurtig hjælp til energibesparelser Nye EU-regler for e-handel Danskerne er vilde

Læs mere

Implementering af boligkreditdirektivet

Implementering af boligkreditdirektivet Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø 26. november 2014 lhj Implementering af boligkreditdirektivet Vi takker for muligheden for at kommentere regeringens lovforslag om gennemførelse af boligkreditdirektivet.

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

19. november 2014 RENTESATSER

19. november 2014 RENTESATSER 19. november 2014 RENTESATSER Indlånssatser 19. november 2014 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv

Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv Forbrugerpolitiske ønsker januar 2016 Indledning Udviklingen går stærkt i disse år. Internettet, smartphones og tablets har gjort forbrugerne mobile og revolutioneret

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere