JOURNALOPTAGELSE (Patientundersøgelse) Af praktiske og lovmæssige grunde skal alle optegnelser om patienter føres i en journal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOURNALOPTAGELSE (Patientundersøgelse) Af praktiske og lovmæssige grunde skal alle optegnelser om patienter føres i en journal."

Transkript

1 PARODONTOLOGI TANDSYGDOMSLÆRE KLINISK FÆLLESUNDERVISNING VEJLEDNING A1 Q:\Paro\Vejledninger\2010 JOURNALOPTAGELSE (Patientundersøgelse) Af praktiske og lovmæssige grunde skal alle optegnelser om patienter føres i en journal. Det overordnede formål med journaloptagelse er, at 1. sikre en almen odontologisk undersøgelse af patienten og en deraf følgende helhedsvurdering af patientens behandlingsbehov, 2. sikre en stillingtagen til de enkelte patologiske tilstande og deres behandling, 3. opfylde loven om tandlægers journalføringspligt. Endvidere har journaloptagelse på Tandlægeskolen til formål at 4. lære den studerende at observere, registrere og analysere relevante fund med henblik på valg af rette faglige indsats over for patienten. Journalsystemet på Tandlægeskolen er i øjeblikket i en overgangsfase med både en elektronisk og en papirjournal. På sigt skal journalen udelukkende være elektronisk. Den elektroniske journal bruges i dag som aftalebog, til tilskrivning af patienter udfyldning af visse skemaer samt til kontinuation (se vejl. A2). Papirjournalen består af et omslag samt på Afdeling for Parodontologi og Afdeling for Cariologi og Endodonti en journal (incl. indlagt løsblad) med overskriften: Tandlægeskolen, Plaqueinducerede sygdomme. Journalen har underoverskrifterne: Klinisk basisundersøgelse Pochediagram (herunder røntgenbeskrivelse) Diagnoser, konklusion, behandlingsplan, prognose Anamnese (nederst på siden: fyldningsregistrering) Løsbladet har overskrifterne: Tænder og apikale parodontium Pulpa og apikale forhold evt. røntgenbeskrivelse Fyldningsbehandling Endodontisk behandling Journalen skal forsynes med patientens cpr-nummer og navn og den studerendes navn og jeres login.

2 N Å R P A T I E N T E N T I L S K R I V E S Vejledning A1-2 Reception 3 kontaktes, når patient ønskes tildelt. Det sikres, at patienten er af den ønskede patientkategori. Patientens ønsker, med hensyn til mødetid, må så vidt muligt respekteres. Har patienten telefon, kan det anbefales både at træffe aftale telefonisk og sende et mødekort til påmindelse. HUSK ved telefonisk aftale med patienten straks at give receptionen besked og få aftalen skrevet ind i TASJA. (Se relevant TASJA vejledning.) I modsat fald kan patienten få flere henvendelser fra andre studerende. F Ø R S T E P A T I E N T B E S Ø G Inden patienten hentes, undersøges det, om der forefindes en papirjournal. Er aftalen skrevet ind i TASJA, skal journalen stå i de små kasser ved de respektive receptioner. Hvis ingen papirjournal findes, oprettes en sådan. Ved første patientbesøg må man sikre sig, at 1. eventuelle akutte, symptomgivende tilstande behandles 2. patienten er i stand til at komme fremover på den pågældende dag 3. visiteringen har været korrekt 4. patienten er informeret om behandlingens forventede omfang og tidsmæssige udstrækning 5. patienten skrives på studenterkortet Pkt. 1-5 forelægges af den studerende for den kliniske lærer, som altid skal se nye patienter ved første besøg. Ved samme lejlighed tages stilling til, med hvilken detailrigdom de enkelte observationer på patienten skal nedfældes i journalen. Der bør findes bite-wing røntgenoptagelser af patienter med gingivitis og/eller caries, og helstatus med Eggens-apparatur + bite-wings af patienter med parodontitis marginalis (P3-patienter skal have foretaget helstatus, for P1- og P2-patienter tages individuel stilling). Er de seneste røntgenbilleder mere end 1 år gamle, tages der stilling til eventuelle nye optagelser. Er de seneste røntgenbilleder mere end 2 år gamle skal der tages nye røntgenbilleder. Er der ikke tidligere taget røntgenbilleder af patienten, henvises, om nødvendigt, til radiologisk afdeling. Bite-wings kan dog optages i klinikområdets røntgenrum. Er en tidligere PA/TA-journal over 2 år gammel, skal der tages stilling til, om en ny skal skrives. De forskellige fund ved journaloptagelsen skrives i en kladde, som gennemgås med den kliniske lærer, hvorefter den indskrives med blæk. Den indskrevne journal godkendes og kvitteres af læreren på studenterkortet. J O U R N A L I S E R I N G En fuldt gennemført journal på Afdelingen for Parodontologi og Afdelingen for Cariologi og Endodonti omfatter:

3 1. Anamnese. Herunder udfyldelse af helbredsskema i TASJA. 2. Klinisk basisundersøgelse 3. Undersøgelse af tænder og apikale parodontium 4. Undersøgelse af marginale parodontium, herunder pocheundersøgelse 5. Røntgenundersøgelse af marginale parodontium 6. Evt. supplerende undersøgelser 7. Diagnostik 8. Præterapeutisk enkelttandsdiagnose 9. Konklusion 10. Behandlingsplan (initial) Efter hygiejnefasens gennemførelse kan der opstilles en 11. Revideret behandlingsplan 12. Prognose + forbehandling Vejledning A1-3 Journaliseringen bør foregå efter følgende retningslinier (se i øvrigt vejledning A10): 1. patientbesøg: 1. Indledende undersøgelse, akutte behandlingskrævende tilstande. 2. Anamnese. (Husk helbredsskema i TASJA) 3. Klinisk undersøgelse påbegyndes. 2. patientbesøg: 4. Klinisk undersøgelse afsluttes. Uden for kliniktid: 5. Røntgenbeskrivelse 6. Diagnostik 7. Konklusion 8. Initial behandlingsplan 3. patientbesøg: 9. Journalgenmemgang H O V E D J O U R N A L E N S E N K E L T E P U N K T E R A N A M N E S E Patientens forventninger til behandling: Hvorfor kommer pt. på Tandlægeskolen? På afdelingen? Er pt. henvist fra privat tandlæge, eller fra en anden afdeling? Kommer pt. med et spontant ønske om PA-behandling/TA-behandling (er velmotiveret)? eller kommer pt. med et helt andet problem (er ikke motiveret for PAbehandling/TA-behandling)? Hvad forventer pt., vi kan gøre, og hvad ønsker pt. gjort? Nuværende symptomer og deres eventuelle behandling: - fra tandkød og tænder Angiv symptomernes lokalisation, karakter, varighed og evt. behandling. Symptomerne kan være kløe, uro, ømhed, dårlig ånde/smag. Endvidere blødning, pusflåd, hævelse og følsomhed for koldt, varmt, surt, sødt. Derudover smerte ved funktion og desuden løsning, tandvandring og fødeindpresning.

4 Vejledning A1-4 Andre symptomer ud over henvendelsesårsagen: - fra mundslimhinde og tunge Angiv symptomernes lokalisation, karakter, varighed og evt. behandling. Symptomerne kan være brænden, svien (eks. candidiasis, stomatitis, anæmi, tungeuvane, bruxisme på proteser, H 2 O 2 -skylning), tørhed. Tidligere tand-, mund- og kæbelidelser samt deres behandling: Har der tidligere været mundbetændelse (f.eks. gingivitis/parodontitis acuta necroticans, gingivostomatitis herpetica).tidligere parodontalbehandling og cariesbehandling (hvilken, hvornår, region). Sidste tandrensning, hvordan (pudsning el. depuration), hvornår? Dette er nødvendige oplysninger for bedømmelse af mundhygiejnen. Aftagelige proteser (hvor gamle, fungerer de tilfredsstillende). Tidligere ekstraktioner, hvorfor, hvornår? Hvad er gået galt efter evt. tidligere PAbehandling? Tyggefunktioner og dysfunktioner: Er der tyggebesvær, ansigtssmerter, hovedpine, knækken i kæbeled. Er der tungeeller læbeuvaner, tænderskæren, tandpres, andet? Kostvaner: F.eks. hyppig indtagelse af læskedrikke, søde sager m.m. Specielle kostvaner. Hjemmetandpleje: Der skal angives hjælpemidler, metode, hyppighed. Er der særlige forhold, der vanskeliggør hjemmetandpleje, angives dette (handicap etc.). Bed pt. om at vise, hvordan der børstes tænder (observer, tag tid). Tidligere tandplejeadfærd: Skoletandpleje, regelmæssige/uregelmæssige tandlægebesøg, ortodontisk behandling, tilfredshed/utilfredshed med tidligere behandlinger. Øvrige relevante oplysninger: Rygevaner, specielle arbejdsforhold. KLINISK BASISUNDERSØGELSE (Husk at anamnestiske oplysninger skal verificeres her). Ekstraorale observationer: Pt. s almene udseende. Intermaxillær relation, muskulatur (palperes), deviation ved åbning og lukning, læber (ulcerationer, herpes simplex, rhagader), læbelukke. Led og lymfeknuder, cicatricer (traume, operation). Slimhinder i kinder, på læber, tunge og i mundbund: Se overalt ved hjælp af 2 spejle (i kinder, gane, på og under tunge, gingiva, læber etc.). Se efter slimhindeforandringer, fistler, abscesser, ulcerationer etc. Husk, at inspektion for cancer ved tandlægebesøg er vigtigt. Alle patologiske observationer skal beskrives og diagnosticeres, og der skal tages stilling til behandling. Betanding/proteser: Beskriv kortfattet tandsættet som helhed samt okklusions- og artikulationsforhold. Notér, om der skulle være tandvandringer og tandmobilitet ved funktion. Beskriv desuden eventuelle protesers udstrækning, retention og stabilitet. Gingiva: Gingiva beskrives detaljeret med hensyn til farve, form, overflade, konsistens, tilhæftning, blødning, pus, ømhed/smerter ved sondering, retraktion og negative papiller. Angiv regioner, hvor der gøres specielle fund. Retraktioner og negative papiller beskrives både her og i diagrammet (se senere).

5 Vejledning A1-5 Hårde og bløde belægninger: Hvor detaljeret denne beskrivelse skal være, afhænger af patientkategorien og diskuteres i hvert enkelt tilfælde med den kliniske lærer. Art: Mængde: Lokalisation: Plaque, subgingival tandsten, supragingival tandsten, føderester. angives for de forskellige arter (sammenhold dette med anamnesens oplysninger om tidspunktet for patientens sidste tandrensning, evt. også for sidste tandbørstning, inden mundhygiejnen bedømmes). angives for de forskellige arter. Plaqueretinerende faktorer: Plaqueretinerende faktorer beskrives med hensyn til emaljeoverfladeforandringer (f.eks. dental fluorose, hypoplasier), stillingsanomalier (f.eks. trangstilling), okklusion (transverselle/sagittale afvigelser), manglende approksimal/okklusal kontakt, fyldningsover-/underskud, usurer og erosioner. Angiv region/tand/flade, hvor der gøres specielle fund. Plaqueregistrering: Ved 1. undersøgelse af plaqueforekomst registreres visuelle hårde og bløde belægninger ved art, mængde og lokalisation. Ved instruktion i mundhygiejne foretages den egentlige undersøgelse af plaqueforekomst. Tilstedeværelsen af plaque konstateres ved indfarvning. Plaque markeres med et X i diagrammet. Blødningsregistrering: Blødning markeres med et 0 (dråbe) i diagrammet. Der angives, om blødning er registreret ved sondering eller pochemåling (se i øvrigt vejledning A4). Fyldningsregistrering: Indtegn lokalisation og udstrækning af plastiske og støbte restaureringer. Skemaet udfyldes efter følgende retningslinier: Tand i frembrud... markeres med Retineret tand... markeres med O Ekstraheret/manglende tand... markeres med X Rodfyldt tand... 1R, 2R, 3R, 4R afhængig af antallet af rodfyldte kanaler Broer... markeres med hvor de manglende tænder er registreret som anført ovenfor. POCHEDIAGRAM, RØNTGENBESKRIVELSER Røntgenbeskrivelse: I midten af pochediagrammet er indplaceret et diagram til røntgenbeskrivelse. Diagrammet forsynes med billedernes optagelsesdato. Rubrikkerne udfyldes med tændernes nummer (IKKE med X) for at øge overblikket. Diagrammet skal indeholde en detaljeret beskrivelse, da alle radiologiske fund skal bekræftes klinisk, før egentlig diagnostik finder sted (herfra dog enkelte undtagelser som f.eks. periapikale forandringer). Pochediagram: Pochediagrammet udfyldes efter følgende retningslinier: Pochedybder... tal (millimeter) Løsningsgrader... 1 o, 2 o, 3 o Gingivas niveau... indtegnes med rødt

6 Vejledning A1-6 Mucogingivale grænse... indtegnes med blåt Negative papiller... markeres med Broer... markeres med Diastemata... markeres med Inkomplet furkaturinvolvering... markeres med Komplet furkaturinvolvering... markeres med o Pocher 5 millimeter... indtegnes med lodrette streger fra margo gingvae i apikal retning (afstanden mellem linierne på diagrammet repræsenterer 2 millimeter). Pochediagrammet bør i princippet først udfyldes, efter at røntgenbeskrivelsen har fundet sted, således at radiologiske fund kan be- eller afkræftes. Gingivas niveau indtegnes, bl.a. fordi pochemåling foretages i forhold til margo gingivae. Den mucogingivale grænse indtegnes, bl.a. fordi udstrækningen af fast bunden gingiva kan være afgørende for valg af operationstype.. Pochemål: Ved første pocheundersøgelse indtegnes pocher 5 millimeter med lodrette streger fra gingivas niveau, idet man herved kan danne sig et overblik over den marginale knogles forløb. Ved denne undersøgelse, og ved alle efterfølgende undersøgelser, indskrives pochemål på 5 millimeter eller derover med rødt tal, eller tallet fremhæves med en text-marker. På vejledningen sidste side er aftrykt et eksempel på et udfyldt pochediagram. DIAGNOSER, KONKLUSION, BEHANDLINGSPLAN, PROGNOSE Overordnet PA-diagnose: Angives efter retningslinierne i Vejledning A7. Diagnoser: (Tænder og apikale parodontium, øvrige odontologiske diagnoser): På baggrund af skemaet Cariesforandringer i relation til bakterieansamlinger angives diagnosen caries progressiva for tand og flade. Ligeledes angives her diagnoser på tænder med patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium. Eksempel på øvrige odontologiske diagnoser: Perifer dentinhyperæstesi, slimhindediagnoser. Der henvises i øvrigt til vejledning A8. Marginale parodontium diagnoser: Diagnosediagrammet udfyldes efter følgende retningslinier: Parodontitis marginalis chronica compl. Parodontitis marginalis chronica Status post parodontitis marginalis Gingivitis TÆNDER Gingivitis Status post parodontitis marginalis Parodontitis marginalis chronica Parodontitis marginalis chronica compl. L/G L/G/T X (kryds) X (kryds) L/G/T L/G X (kryds) X (kryds) Status post parodontitis marginalis betegner den tilstand, hvor der klinisk og radiologisk kan konstateres fæstetab, men hvor gingiva og øvrige parodontale væv er inflammationsfrie. For øvrige diagnoser henvises der til vejledning A7 og A8.

7 Vejledning A1-7 Præterapeutisk enkelttandsprognose: Hver tand bør gives en præ-terapeutisk prognose ud fra følgende kriterier: Sikker/god: Tvivlsom: Håbløs: Tænder, som behøver en relativt enkel terapi og som er sikre for funktion. Furkaturinvolvering Vertikalt knogletab Horisontalt knogletab 2/3 Ufuldstændige rodbehandlinger Horisontalfrakturer (koronalt/apikalt) Periapikale forandringer Parodontitis totalis Vertikal rodfraktur Konklusion: Konklusionen omfatter en bearbejdning af de informationer, man har fået ved undersøgelsen, suppleret med patientoplysninger. På grundlag heraf angives bl.a. hovedtrækkene i behandlingsplanen med angivelse af prioriteret rækkefølge samt skøn over prognosen. Der henvises i øvrigt til vejledning A9. Behandlingsplan: Den initiale behandlingsplan er baseret på situationen inden hygiejnefasens afslutning. Der henvises i øvrigt til vejledning A10. Den initiale behandlingsplan godkendes og kvitteres af læreren og indskrives i den problemorienterede patientjournal. Vurdering af behandlingsresultat: Denne rubrik udfyldes med hygiejnefasens/nulstillingsfasens afslutning. Skal godkendes og kvitteres af læreren. Revideret behandlingsplan: Denne rubrik udfyldes altid, hvis der måtte indtræde forhold, som påvirker den initiale behandlingsplan. Se i øvrigt vejledning A10. Den endelige behandlingsplan godkendes og kvitteres af læreren og indskrives i den problemorienterede patientjournal. Prognose: Uanset om prognosen anses for god eller dårlig, skal der anføres en begrundelse. LØSBLADETS ENKELTE PUNKTER: TÆNDER OG APIKALE PARODONTIUM Caries forandringer i relation til bakterieansamlinger: For at muliggøre en inspektion af tandoverfladerne fjernes de netop registrerede belægninger, herunder tandsten i fornødent omfang. Tandoverfladerne inspiceres, og på baggrund af de netop registrerede bakteriebelægninger vurderes, hvorvidt de cariøse forandringer er i progression eller ikke i progression. På baggrund af substanstabet registreres de cariøse forandringer med hensyn til tand og flade i de enkelte kasser i skemaet. Eksempel: +6 3 m (mesialt). Insufficiente fyldninger: Fyldninger vurderes som enten optimale/acceptable eller uacceptable. Dette relateres igen til de tidligere registrerede bakterieansamlinger. Angives med tand og flade.

8 Røntgenbeskrivelse: Vejledning A1-8 Med angivelse af tand og flade beskrives, om caries er lokaliseret til emaljen eller i relation til dentin. Desuden angives caries i relation til fyldninger samt eventuelle pulparodbehandlinger. Periapikale forandringer noteres her og i diagrammet (se senere). PULPA OG APIKALE PARODONTIUM EVT. RØNTGENBESKRIVELSE: Med angivelse af tand nævnes eventuelle smerter, perkussionsømhed, ømhed for koldt og varmt, farveændringer. Andet: F.eks. infraktioner. FLUORBEHANDLING, FYLDNINGSBEHANDLING: Fluorbehandling: Her angives midler og metoder samt hvilke tænder, der specielt ønskes behandlet. Fyldningsbehandling: Tand, flade (Haderup s nomenklatur) og materiale noteres i det korrekte kvadrant. Eksempel: sa sg FYLDNINGSBEHANDLING, FASER/ENDODONTISK BEHANDLING, FASER: Her noteres de afsluttede faser i en behandlingsopgave, og den kliniske lærer kvitterer. På næste side ses et eksempel på et udfyldt pochediagram. Retningslinierne for udfyldelse af diagrammet er trykt til venstre på siden. Løsningsgrader skrives inde i tændernes kroner på det faciale diagram. Pochedybder registreres som omtalt i vejledning A3. Løsningsgrader som omtalt i vejledning A7. Furkaturinvolvering som omtalt i vejledning A5.

9 Vejledning A1-9

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK PARODONTOLOGI VEJLEDNING A8 Q:\PARO\Vejledninger\2010 GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK Gingivitis og parodontitis er betegnelser på tilstande, der afficerer tændernes støttevæv: gingiva, rodhinde,

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Hvis ikke andet fremgår, må ydelserne kun forekomme én gang i et behandlingsforløb. Anvendte forkortelser: Regelmæssig diagnostisk

Læs mere

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Sundhedsstyrelsens j.nr. 214-5-1999 Indledning Sundhedsministeriet har i medfør af bekendtgørelse

Læs mere

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser UDG DG (udvidet diagnostisk grundydelse) (diagnostisk grundydelse) PUD (parodontologisk undersøgelse og diagnostik) SU (statusundersøgelse) FU (Fokuseret undersøgelse)

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

SUBGINGIVAL DEPURATION (Vejledning C1: Supragingival depuration forudsættes bekendt)

SUBGINGIVAL DEPURATION (Vejledning C1: Supragingival depuration forudsættes bekendt) PARODONTOLOGI VEJLEDNING C2 Q:\PARO\Vejledninger\2010 SUBGINGIVAL DEPURATION (Vejledning C1: Supragingival depuration forudsættes bekendt) DEFINITION Ved depuration forstås fjernelse af bløde og hårde

Læs mere

Dit barns tænder.... en hilsen fra Tandplejen. Brøndby Kommune

Dit barns tænder.... en hilsen fra Tandplejen. Brøndby Kommune Dit barns tænder... en hilsen fra Tandplejen Brøndby Kommune Lidt om tandplejen Tandplejen i Brøndby har stor erfaring med at undersøge og behandle børn. Vi er dygtige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter,

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Journaloptagelse. A A R H U S U N I V E R S I T E T Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Health

Journaloptagelse. A A R H U S U N I V E R S I T E T Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Health 1 Patientjournal Formål Dagbog Støtte for hukommelsen Kommunikation Juridisk dokument 2 Lovgivning Journalføring Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013: Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Indhold Praktiske informationer... 3 Værd at vide... 4 Førstegangs besøg 1½ år... 5 2½ - 5 år... 6 6-8 år... 7 9-15 år... 8 16-18 år... 9 Tandregulering...

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Omsorgstandpleje urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af omsorgstandpleje... 4 2 1. Indledning Byrådet har godkendt en kvalitetsstandard

Læs mere

Dårlig ånde Rødme. Blødning. Problemer med at spise og Ødem. Smerter

Dårlig ånde Rødme. Blødning. Problemer med at spise og Ødem. Smerter Definition på mundproblemer Mål Årsager Symptomer Interventioner Mundtørhed: En subjektiv følelse af tørhed i munden. Stomatitis: En samlebetegnelse for slimhindeforandringer i mundhulen - såsom rødme,

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99 Team Succes Vestre Engvej, 1. Sal, Vejle E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 5 3 99 Udarbejdet af foreningen Team Succes daglige ledelse Statusrapport for årgang /11 Denne statusrapport er udarbejdet

Læs mere

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten 2015-18 Nanna Lindstrøm Hessel, Juridisk konsulent, afdelingen for rådgivning af klinikejere Ole Marker, Tandlæge, MPA, underdirektør Program for dagen 10.00-11.15 Kursus 11.15-11.45 Pause 11.45-13.00

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Fjernelse af brystet med skildvagtslymfeknude teknik

Fjernelse af brystet med skildvagtslymfeknude teknik Patientinformation Fjernelse af brystet med skildvagtslymfeknude teknik Velkommen til Vejle Sygehus Mamma-ambulatoriet Rev. nov. 2008 Information om fjernelse af brystet med skildvagtlymfeknude teknik

Læs mere

Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti)

Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti) Patientinformation Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti) Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti) Husk at du er velkommen til at tage en

Læs mere

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang Dækning af udgifter til advokatbistand Hjemmel og klageadgang 2010 Inden for den private forsikringsret har det længe været praksis, at nødvendige og rimelige advokatudgifter i personskadesager erstattes

Læs mere

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet Ansvarligt studienævn: Skolerådet ved ST-AU STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN ved SOLEN FOR LINIASSISTENTER, TANDPLEJERE (ST-AU) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 773 af

Læs mere

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA)

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) Version af 2016 1. HVAD ER PFAPA 1.1 Hvad er det? PFAPA er en forkortelse for Periodisk Feber Aftøs

Læs mere

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

Diagnostik og behandling

Diagnostik og behandling Parodontitis Periimplantitis Diagnostik og behandling Eva Karring Tandlæge, ph.d. PTO, maj 2012. Parodontitis Diagnostik: Overordnet diagnose på individniveau. Tanddiagnoser. Behandling: Behandlingsplan

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn

Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Vurderingsprincipper i DDKM for praktiserende speciallæger Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 320,80 213,86 534,66 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,96 103,30 258,26 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4%

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Således inddeles gruppeundersøgelser i:

Således inddeles gruppeundersøgelser i: Gruppeundersøgelser Indledning En gruppeundersøgelse kan iværksættes med udgangspunkt i en patient, undersøgt på Arbejdsmedicinsk klinik, hvor man erfarer, at der er et generelt arbejdsmiljøproblem på

Læs mere

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 3 ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER NØDBEHANDLINGER Ved endodontisk

Læs mere

PA - Vejledning. PA Journal

PA - Vejledning. PA Journal PA - Vejledning PA Journal Layout Det er vigtigt at finde et layout og registreringsmetode der passer til dig og dine daglige rutiner. Har du et makropanel vedr. PA registreringer, kan du med fordel vise

Læs mere

Brystbevarende operation med skildvagtslymfeknude teknik

Brystbevarende operation med skildvagtslymfeknude teknik Patientinformation Brystbevarende operation med skildvagtslymfeknude teknik Velkommen til Vejle Sygehus Mamma-ambulatoriet Rev. nov. 2008 Information om brystbevarende operation med skildvagtslymfeknude

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN. Regionshuset

HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN. Regionshuset HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN Regionshuset 2012 2 Vedtægter for HK-klubben Klubbens navn: HK Klubben Regionshuset Klubbens område: Regionshuset i Sorø Vedtaget på den ordinære klubgeneralforsamling

Læs mere

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi Refleksionsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation

Læs mere

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS Problemstilling/handling/kommentarer Inklusion & indberetning Skal en ydelse, f.eks. selvmordsscreening, der er registreret i et system (f.eks. Middelfart) registreres igen i et andet system (f.eks. Kolding-Vejle)

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Fremgangsmåde Hele Grønlandstandplejen Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er: Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Patientinformation. Ganglion. Seneknude. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg

Patientinformation. Ganglion. Seneknude. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Patientinformation Ganglion Seneknude Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Årsag til ganglion Et ganglion er en knude, som indeholder en geléagtig væske, og

Læs mere

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Handleplan for sorg og krise Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Denne handleplan skal bruges som

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Forældelse af erstatningskrav efter lov om patientforsikring 19, Højesterets dom af 8. december 2003.

Forældelse af erstatningskrav efter lov om patientforsikring 19, Højesterets dom af 8. december 2003. Forældelse af erstatningskrav efter lov om patientforsikring 19, Højesterets dom af 8. december 2003. (Årsberetning 2003) Højesterets dom af 8. december 2003. En patient blev opereret for en nedgroet negl

Læs mere

Statistikkompendium. Statistik

Statistikkompendium. Statistik Statistik INTRODUKTION TIL STATISTIK Statistik er analyse af indsamlet data. Det vil sige, at man bearbejder et datamateriale, som i matematik næsten altid er tal. Derved får man et samlet overblik over

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet gynækologi og obstetrik under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere

Læs mere

Patientinformation. Brystrekonstruktion

Patientinformation. Brystrekonstruktion Patientinformation Brystrekonstruktion Kvalitet Døgnet Rundt Brystcentret Hvordan er et rekonstrueret bryst i forhold til et normalt bryst? Grundlæggende skal du gøre dig klart, at brystrekonstruktionen

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

55.35.1 Side 1. OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

55.35.1 Side 1. OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 18. juni 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fjernelse af brystet og skildvagtslymfeknude i armhulen

Fjernelse af brystet og skildvagtslymfeknude i armhulen Patientinformation Fjernelse af brystet og skildvagtslymfeknude i armhulen - Brystkræft hos mænd Velkommen til Vejle Sygehus Mamma-ambulatoriet Jan. 2010 Information om fjernelse af brystet med skildvagtlymfeknude

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Forside Sjakbajsen som leder Emne: Skilleblad: 2 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Kasuistik opgave. Lene Hansen Ortodontimodul 1 Okt. 2011

Kasuistik opgave. Lene Hansen Ortodontimodul 1 Okt. 2011 Kasuistik opgave. Lene Hansen Ortodontimodul 1 Okt. 2011 Patient kasuistik Maria Født 1995 Henvist kommunal klinik vinter 2009 Henvist pga. overbid med risiko for traume. Anamnese Sara-Helene ked af sit

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Godkendt af dekanen 28. juni 2011 med ændringer godkendt d. 27. marts 2012 Kapitel

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Sammen bevarer vi tænder

Sammen bevarer vi tænder 2015 Sammen bevarer vi tænder Et tværfagligt projekt mellem Ældreområdet og Tandplejen Lemvig kommune Rapport udarbejdet af overtandlæge Marianne Blegvad Baggrund. Mangelfuld mundhygiejne hos plejekrævende

Læs mere

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997 Konference 2011 - Parodontologi Aalborg - November 11, 2011 Hand-Out uden beskyttet billedemateriale fra Parodontolgi og Ortodonti Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

TROVÄRDIG Stegepander

TROVÄRDIG Stegepander 27_015 TROVÄRDIG Stegepander Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret. TROVÄRDIG er vores bedste stegepander med non-stick belægning, udviklet med fokus på kvalitet og funktion. Vi garanterer,

Læs mere

Inspiration til brug af mapop i din læringsmålstyrede undervisning

Inspiration til brug af mapop i din læringsmålstyrede undervisning Inspiration til brug af mapop i din læringsmålstyrede undervisning Dette er en hjælp til dig der gerne vil bringe mapop ind i din læringsmålstyrede undervisning. Vi tager udgangspunkt i Læringsmålstyret

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Kort om ECT Information til patienter og pårørende om behandling og bedøvelse

Kort om ECT Information til patienter og pårørende om behandling og bedøvelse Kort om ECT Information til patienter og pårørende om behandling og bedøvelse 2 Hvad er ECT-behandling? Behandling med ECT anvendes ved forskellige typer af psykisk sygdom, specielt når patienterne har

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

Kikkertundersøgelse af din urinleder - URS

Kikkertundersøgelse af din urinleder - URS Urologisk Afdeling - Fredericia Kikkertundersøgelse af din urinleder - URS Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Den dag du bliver indlagt på Urologisk Afdeling Af indkaldelsesbrevet kan du

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Hvidovre Kommune Børn og Velfærd April 2015 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Ansvar for gennemførelse

Læs mere

Gingivitis og parodontitis. Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning)

Gingivitis og parodontitis. Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning) Gingivitis og parodontitis etiologi i Mikrobiel flora Værtsrespons Mængde Sammensætning Bakterieprodukter Immun forsvar Spytsekretion Risikofaktorer Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning) Gingivitis

Læs mere

Arbejdsgangsbeskrivelse for henvisninger

Arbejdsgangsbeskrivelse for henvisninger Arbejdsgangsbeskrivelse for henvisninger Praktiserende læge henviser og adviserer kommunen om at henvisningen er lagt på Refhost (frikommuneloven) Den praktiserende læge henviser efter normal procedure

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune

Vedtægter for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune Vedtægter for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune Navn. Sammenslutningens navn er: "Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune", kaldet: "SAGT". Formål og opgaver.

Læs mere

Projekttitel: Calcaneus forlængelses osteotomi ved plano valgus deformitet. Deltagerinformation

Projekttitel: Calcaneus forlængelses osteotomi ved plano valgus deformitet. Deltagerinformation Deltagerinformation Syntetisk knogletransplantat ved opretningsoperation for bagfodsplatfod Den 11-01-2011 VEK journal nr. 23442 Side 1 af 5 Til patient og forældre I er henvist til Børnesektoren, Ortopædkirurgisk

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer til resultaterne...

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Sa dan udfylder du ansøgning om optagelse pa en 2- faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk, Religionsvidenskab eller Oldtidskundskab- Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Vi har på Fod og ankel sektoren i Århus anvendt STAR ankelprotesen siden 1998. Frem til 1. juli 2008 havde vi indsat 188 ankelledsproteser.

Vi har på Fod og ankel sektoren i Århus anvendt STAR ankelprotesen siden 1998. Frem til 1. juli 2008 havde vi indsat 188 ankelledsproteser. 1 Vi har på Fod og ankel sektoren i Århus anvendt STAR ankelprotesen siden 1998. Frem til 1. juli 2008 havde vi indsat 188 ankelledsproteser. Der var 15 som var skiftet eller fjernet heraf 6 hos slidgigtpatienter

Læs mere

Caries i pædodontien

Caries i pædodontien Caries i pædodontien Caries i pædodontien Det enkelte barns behov Clara Mohammad Caries i pædodontien Carieserfaring Forekomst, progression og behandling af caries Det primære tandsæt ( ca. 0-6 år) Blandingstandsættet

Læs mere

SPILLEREGLER FOR CARAMBOLE

SPILLEREGLER FOR CARAMBOLE CARAMBOLE SPILLEREGLER FOR CARAMBOLE 3-BANDE CARAMBOLE - 1-BANDE CARAMBOLE FRI CARAMBOLE - CADRE SPILLEREGLER FOR CARAMBOLEDISCIPLINERNE. FÆLLES REGLER FOR ALLE SPILLEFORMERNE. 1. BILLARDER OG BALLER.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 udarbejdet af Søren Kveiborg 25. januar 2016 Indledning Nærværende rapport samler resultaterne fra undersøgelser

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Undgå journalens faldgruber. Odense 8.maj 2014 For klinikassistenter

Undgå journalens faldgruber. Odense 8.maj 2014 For klinikassistenter Undgå journalens faldgruber Odense 8.maj 2014 For klinikassistenter Overordnede udløsende faktorer Manglende diagnostik -BW -Diagnostik på BW -PA-og eller CA registrering -mangelfuld journalføring og ingen

Læs mere

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Tønder Kommunale Dagpleje Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Udsatte børn Udsatte børn er børn, der af en eller anden årsag er forhindret i at deltage aktivt og ligeværdigt i sociale

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

Sentinel lymfeknudebiopsi ved modermærkekræft

Sentinel lymfeknudebiopsi ved modermærkekræft Patientinformation Sentinel lymfeknudebiopsi ved modermærkekræft - malignt melanom Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Rev. Juli 2008 Sentinel lymfeknudebiopsi ved modermærkekræft

Læs mere