Offentlige finanser. Offentligt ansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige finanser. Offentligt ansatte 2009-2013"

Transkript

1 Offentlige finanser Offentligt ansatte

2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Indledning... 3 Kap 2. Antal offentligt ansatte... 4 Tabel 1. Ansatte efter funktionel fordeling (COFOG) 2013 og kvartal... 4 Kap 3. Fuldtidsbeskæftigede offentligt ansatte... 5 Tabel 2. Fuldtidsbeskæftigede efter funktionel fordeling, Figur 1. Fuldtidsbeskæftigede efter funktionel fordeling i pct., Tabel 3. Tabel 4. Fuldtidsbeskæftigede efter aflønningsform og lønmodtagergruppe, Fuldtidsbeskæftigede efter offentlige regnskabers formålsfordeling Tabel 5. Fuldtidsbeskæftigede efter arbejdsfunktion (KISCO), Tabel 6. Fuldtidsbeskæftigede efter overenskomstgrupperinger, Kap 4. Metodeforklaring... 9 Offentligt ansatte side 2

3 1. Indledning De offentligt ansatte i Selvstyret og kommunerne er i denne publikation blevet fordelt i forhold til deres funktion, aflønningsform og lønmodtagergruppe, de offentlige regnskaber formålsfordeling, arbejdsfunktion og i henhold til overenskomsten, den ansatte er aflønnet efter. Formålet med opgørelsen er at udarbejde en nærmere specificering af ansatte i den offentlige sektor. Opgørelses skal ikke ses som en beskæftigelsesopgørelse. Denne opgørelse er udarbejdet for årene Fremover vil tallene blive offentliggjort årligt. Opgørelse af offentligt ansatte er gjort for Selvstyret og for de 4 kommuner samlet og hver for sig. I slutningen af publikationen er der en metodeforklaring med specificering af afgrænsning af ansatte i den offentlige sektor og forklaring på de benyttede begreber. De anvendte enheder er antal ansatte personer og fuldtidsbeskæftigede (ækvivaleret årsværk). Fuldtidsbeskæftigede er en omregning af antal ansatte arbejdstimer, således at personer, der har været ansat på deltid eller en del af året, er omregnet til fuldtidsbeskæftigede. I statistikbanken er der mulighed for at lave særudtræk med mere detaljerede opgørelser af offentligt ansatte, end dem der er fremstillet i denne publikation. Offentligt ansatte side 3

4 2. Antal offentligt ansatte Funktionel fordeling I 2013 var der samlet personer ansat i en kortere eller længere periode i Selvstyret og kommunerne, jf. tabel 1. En ansat person er medtalt i opgørelsen uanset om personen har arbejdet i en måned eller i et helt kvartal. En person kan i perioden for opgørelsen være ansat i flere forskellige stillinger. Der er således færre personer i den samlede opgørelse end ved de enkelte funktionelle fordelinger, fordi en person kun medregnes en gang ved den samlede opgørelse. Opgørelsen af antal ansatte har ikke en sammenhæng med tidsforbruget i stillingen, dette er opgjort ved fuldtidsbeskæftigede jf. afsnit 3. Tabel 1. Ansatte efter funktionel fordeling (COFOG), 2013 og kvt Hele året 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Alle, heraf Selvstyret Kommunerne Funktionel fordeling 1. Generelle offentlige tjenester Forsvar Offentlig orden og sikkerhed Økonomiske anliggender Miljøbeskyttelse Boliger og offentlige faciliteter Sundhedsvæsen Fritid, kultur og religion Undervisning Social beskyttelse Kilde: Offentligt ansatte side 4

5 3. Fuldtidsbeskæftigede offentligt ansatte Funktionel fordeling I 2013 var der i gennemsnit for de 4 kvartaler fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og kommunerne. Der var fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og fuldtidsbeskæftigede i kommunerne, jf. tabel 2. Tabel 2. Fuldtidsbeskæftigede efter funktionel fordeling, Alle, heraf Selvstyret Kommunerne Funktionel fordeling 1. Generelle offentlige tjenester Forsvar Offentlig orden og sikkerhed Økonomiske anliggender Miljøbeskyttelse Boliger og offentlige faciliteter Sundhedsvæsen Fritid, kultur og religion Undervisning Social beskyttelse Kilde: Der var fire store områder i den offentlige sektor i 2013, hvilket var 10. Social beskyttelse, 9. Undervisning, 7. sundhedsvæsen og 1. Generelle offentlige tjenester. Forsvarsområdet vedrører kun Staten. Nedenfor er procentdel af fuldtidsbeskæftigede efter funktionel fordeling for 2013 indsat i et diagram. Figur 1. Fuldtidsbeskæftigede efter funktionel fordeling i pct., 2013 Kilde: Offentligt ansatte side 5

6 Aflønningsform og lønmodtagergruppe De ansatte er opgjort ved antal fuldtidsbeskæftigede månedslønnede og timelønnede. I 2013 var der i gennemsnit månedslønnede og timelønnede. Der var 968 ledere og mellemledere, øvrige lønmodtagere og 170 elever og lærlinge, jf. tabel 3. Tabel 3. Fuldtidsbeskæftigede efter aflønningsform og lønmodtagergruppe, Alle Ledere og mellemledere Øvrige lønmodtagere Elever og lærlinge Alle Månedslønnede Alle Ledere og mellemledere Øvrige lønmodtagere Elever og lærlinge Timelønnede Alle Ledere og mellemledere Øvrige lønmodtagere Elever og lærlinge Kilde: De offentlige regnskabers formålsfordeling Fordeling af ansatte er endvidere opgjort efter de offentlige regnskabers formålsfordeling. For Selvstyret er det formålsfordelingen fra Landskassens regnskab, og for kommunerne er det formålsfordelingen fra den autoriserede kontoplan. Hensigten med opdeling er, at den kan benyttes ved sammenligning af de offentlige regnskabers udgifter og brugen af arbejdskraft. Tabel 4. Fuldtidsbeskæftigede efter offentlige regnskabers formålsfordeling Alle Administration Social og familie Sundhed Uddannelse og kultur Erhverv og arbejdsmarked Teknisk område Forsyningsvirksomhed Andet Kilde: Offentligt ansatte side 6

7 Arbejdsfunktion Arbejdsmarkedsorganisationen, ILO, har udarbejdet en klassifikation (ISCO- 08), der tillader at opgøre ansatte efter arbejdsfunktion. Den grønlandske udgave af klassifikationen (KISCO) og forklaring til denne og begreberne er lagt på Grønlands Statistik hjemmeside. Fordelingen efter arbejdsfunktion, viser, hvilken ansættelsesniveau ansatte har, og samtidigt hvilken funktion de ansatte arbejder i. Det er for eksempel muligt at opgøre antal fuldtidsbeskæftigede, der havde en arbejdsfunktion, der forudsætter viden på højeste niveau inden for sundhedsområdet. Tabel 5. Fuldtidsbeskæftigede efter arbejdsfunktion (KISCO), Alle Ledelsesarbejde Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Service- og salgsarbejde Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp Håndværkspræget arbejde Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde Andet manuelt arbejde Kilde: Offentligt ansatte side 7

8 Overenskomstgrupperinger Alle offentlige ansatte er aflønnet i henhold til en overenskomst-/gruppe. I nedenstående opgørelse er de offentlige ansatte fordelt efter overenskomstgrupperinger. Opdelingen i overenskomstgrupperinger er sket ved at samle 191 overenskomstgrupper til 30 overenskomstgrupperinger. Tabel 6. Fuldtidsbeskæftigede efter overenskomstgrupperinger, Alle Individuel løn mv Tjenestemænd og tjenestemands lign ASG/AK Bibliotekarer og faglærer etc PPK/ASG Oldfruer mv AK Forebyggelseskonsulenter og socialrådgiver PPK/AK Sundhedsområde og kommunalt tjenestemandslign ASG Faglærere og tjenestemandslign AK og ASG Tjenestemænd mv SIK HK timelønnede mv SIK Kateketer, barnehjælpere, pædagogmedhjælper, timelønnede mv SIK Sundhedshjælpere mv SIK Dagplejere, varmemestre mv SIK Levnedsmiddel, plejemødre, mv SIK Sundhedsområde mv Gymnasielærer Adm. chefer, arkitekter, bibliotekarer, ingeniører, DJØFér og magistre Læger og psykologer Tandlæger IMAK/NPK Lærer og pædagoger Arbejdsledere, driftsteknikere mv AK Funktionærer, journalister mv HK/PPK Funktionærer, sundhedsområde Maskinmestre Bygningskonstruktører, teknikere Bioanalytikere, ergoterap., fysioterap., jordmødre, økonomaass Sundhedsassistent, sygeplejersker Lægesekretærelever, merit-sundhedsass., andre elever mv Typografisk Brandkorps og volontører Individuel løn NPK AK ASG IMAK PPK SIK mv Kilde: Offentligt ansatte side 8

9 4. Metodeforklaring Kilden til opgørelsen for de offentlige ansatte er det offentlige lønsystem. Perioden for opgørelsen er kvartalsvis, og tællingsenhederne er fuldtidsbeskæftigede og antal personer. Opgørelsen af offentligt ansatte opdelt ved en funktionel fordeling er lavet for sektoren for offentlig forvaltning og service i nationalregnskabet, på baggrund af Classification of the Functions of Government (COFOG). Fordeling efter COFOG klassifikationen sker efter samme princip som i statistikken for de offentlige finanser og nationalregnskabet. Det er således i princippet en fordeling af ansatte på hovedkonti for Selvstyret og for hovedområdet/hovedafsnit for kommunerne. De pågældende regnskabskonti har en defineret funktion (COFOG-kode), hvor ansættelse af en person bliver henført til. På baggrund af de ansattes aflønningsform er der lavet en opdeling af de ansatte i månedslønnede og timelønnede, samt i henholdsvis ledere og mellemledere, øvrig lønmodtagere og elever og lærlinge. På baggrund af den formålsfordeling af regnskabskonti som anvendes ved de offentlige regnskaber, er de ansatte fordelt efter samme princip, således at fordelingen af ansatte sker efter de samme formålsprincipper som Landkassens regnskab og kommunernes autoriserede kontoplan. Der er udarbejdet en fordeling af ansatte i forhold til arbejdsfunktionen (KISCO), hvilket er en fordeling med baggrund i International Standard Classification of Occupations (ISCO-08). Klassifikationen tager hensyn til stillingens niveau og funktion. På baggrund af udtrækket fra lønsystemets overenskomstgrupper er der udarbejdet en tocifret overenskomstgruppering, som de ansatte er opdelt efter. Metode for opgørelse af fuldtidsbeskæftigede og ansatte. Antallet af fuldtidsbeskæftigede (ækvivaleret årsværk) bliver opgjort i forhold til den aftalte arbejdstid i et kvartal, hvilket for månedslønnede også inkluderer ferie. Arbejdstiden for en uge vil være 40 timer. I et kvartal vil det være 520 timer for månedslønnede og 470 timer for timelønnede (fratrukket ferietimer, timelønnede modtagere feriegodtgørelse). En ansat kan godt have et højere eller lavere timetal i et kvartal, end den normale aftalte arbejdstid. Ansatte vil i sådanne tilfælde blive optalt med et højere eller lavere fuldtidsbeskæftigelsestal end 1 i dette kvartal. Antallet af ansatte, med et højere timetal end det normale aftalte timetal, er dog begrænset. Ved opgørelse af fuldtidsbeskæftigede i hele år, er der beregnet gennemsnit af de fire kvartaler for herved at opgøre årets gennemsnitlige fuldtidsbeskæftigede. Der er ikke medtaget over-/merarbejde eller ikke-betalt fravær i opgørelsen, opgørelse er således opgjort efter aftalt tid. I dataudtrækket udgør over- /merarbejde i gennemsnittet i perioden fuldtidsbeskæftigede, og ikke-betalt fravær udgør i gennemsnit 2 fuldtidsbeskæftigede. Offentligt ansatte side 9

10 Antal ansatte er opgjort som antallet af personer, der har været ansat i det givne kvartal. Der er således forskel på summen af antal ansatte i de to sektorer Selvstyret og kommunerne og det samlede antal ansatte i sektoren offentlig forvaltning og service. Personer, der er ansat i givent kvartal i begge sektorer, bliver kun talt med som 1 ved opgørelsen for den samlede sektor offentlig forvaltning og service. Dette er også tilfældet ved samling af de fire kvartaler til et kalenderår, hvor den ansatte kun vil blive medtalt 1 gang. Ansatte bliver således ikke medtalt flere gange, selv når vedkommende optræder i mere end et kvartal. Afgrænsning af institutioner og ansatte. Det offentlige lønsystem som er kilden til opgørelsen omfatter i princippet alle de offentlige institutioners løndata. Der er dog enkelte offentlige institutioner, og enkelte selskabslignende enheder der ikke er med. En sammenligning med statistikken for offentlige finanser, kan således kun ske for sektorerne Selvstyret og kommunerne. I publikationen er der således ikke medtaget ansatte i Staten, andre offentlige selskabslignende enheder eller selvejende institutioner. I den overordnede sektor for offentlige forvaltning og service vil der kun blive lavet en opgørelse for sektorerne Selvstyret og kommunerne, hvilket i princippet sker efter samme afgrænsning som i statistikken for offentlige finanser. Nedenfor følger en tabel med de institutioner, der ikke indgår i opgørelsen. Institutioner der mangler eller ikke er med i opgørelsen. Institutioner der mangler i opgørelsen Institutioner der ikke er med i opgørelsen Inatsisartuts Bureau Ombudsmandsinstitutionen Offentligt ansatte i udlandet Offentlige selskabslignende enheder (Asiaq, KNR, Mittarfeqarfiit og Nukissiorfiit) Statsansatte generelt (inkl. timelønnede) (Arktisk kommando, Kriminalforsorgen i Grønland, Politiet, Retten i Grønland, Rigsombudsmanden, og lignende institutioner) Selvejende institutioner (Selvstyre/kommunalt støttede) Selvstyre-ejede aktieselskaber Afgrænsningen af statistik for offentligt ansatte. Tidsopgørelsen anvender den tidsperiode, hvori der er optjent løn i modsætning til en opgørelse efter udbetalingstid af løn. Der er ikke medtaget selvejede institutioner (Offentligt støttede institutioner). Der er ikke medtaget offentligt ansatte udenfor Grønland, og der er ikke medtaget ansatte i den danske stat. Andre offentlige overførsler end dem der stammer fra løn/vederlag er ikke medtaget. (dvs. pension o.l. indgår ikke ) Vederlag og honorarer er ikke medtaget, hvis det ikke er tilknyttet en ansættelse med en månedsløn eller timeløn. (dvs. engangstillæg, be- Offentligt ansatte side 10

11 styrelseshonorar, brandkorpsvederlag, kommunalbestyrelses vederlag, eftervederlag o.l. indgår ikke) Vederlag til politikere er ikke anset for at være aflønning af aftalte timer. Politikere indgår derfor kun i det omfang, at de har aflønning fra andet arbejde i det offentlige og kun for disse timer. Ansatte med mindre end 1. times arbejde er ikke medtaget. Tilsvarende er ansatte med mindre end 1 kr. i udbetalt løn ikke medtaget. Der er ikke medtaget ansatte, der arbejder som selvstændige, og som derfor har modtaget betaling for udførte tjenesteydelser, hvilket for eksempel kan være freelance tolkeopgaver. Begrebsforklaring Sektor: Dette begreb er en skelnen mellem ansættelsen i Selvstyret eller i kommunerne. Antal fuldtidsbeskæftigede: Dette er den ansattes udførte tid i et kvartal divideret med det normale aftalte timer i et kvartal. (ækvivaleret årsværk). Antal ansatte: Dette er antallet af ansatte personer i et kvartal. En person kan optræde flere gange i et kvartal, hvis personen er ansat i flere forskellige funktioner, men ved sammentællingen af personen kun medtalt som 1. Funktionel fordeling: Dette er en inddeling af den ansattes funktion i henhold til COFOG klassifikationssystemet. Jf. desuden statistikken for offentlige finanser for nærmere forklaring herom. offentlige finanser Aflønningsform: Dette begreb skelner mellem om den ansatte er månedslønnede eller timelønnede. Lønmodtagergruppe: Dette begreb dækker over et tilsvarende begreb udarbejdet af Danmarks Statistik (jobstatus-kode), som Danmarks Statistik anvender i den tilsvarende statistik. Formålet med variablen er, at opdele de ansatte i ledere og mellemledere, øvrige lønmodtagere og elever og lærlinge. Opdelingen sker efter stillingsbetegnelse og overenskomst. Opdelingen adskiller sig fra KISCO opdelingen ved at stillinger som mellemledere bliver tildelt samme betegnelse som ledere, samt at der er en adskillelse af elever og lærlinge i forhold til øvrige lønmodtagere. En nærmere definition af opdelingen ligger på Grønlands Statistik hjemmeside. Offentlige regnskabers formålsfordeling (Regnskabsopdeling): Denne opdeling er udarbejdet med udgangspunkt i den formålsopdelingen som Selvstyrets og kommunernes regnskabsposter er fordelt efter. Arbejdsfunktion (KISCO): Dette er opgørelse i forhold til den ansattes funktion og niveau. Der er anvendt en grønlandsk version af International Standard Classification of Occupations (ISCO-08). Klassifikationen ligger på Grønlands Statistiks hjemmeside, samt med de stillingsbetegnelserne fra den offentlige sektor, der er blevet benyttet til fordelingen. Fordeling af ansatte er primært gjort efter stillingsbetegnelser og sekundært efter overenskomster. Offentligt ansatte side 11

12 Overenskomstgrupperinger: Offentligt ansatte er tilknyttet en overenskomst, og en overenskomstgruppe. Der er taget udgangspunkt i denne fordeling. Der er dog af hensyn til overskuelighed lagt flere overenskomster sammen. Der er således lagt 191 overenskomstgrupper sammen til 30 overenskomstgrupperinger. Verificering af data. Opgørelsen er afstemt i vides mulig udstrækning med lønningerne i offentlige finanser, herunder konti og ansættelsessted. En årsag til uoverensstemmelser er, at der kan ske en efterfølgende ompostering af løn, hvilket ikke altid kommer med i lønsystemets opgørelse. Ansættelsesforhold er endvidere blevet kontrollet i forhold til beskæftigelsesstatistikken for branchen Offentlig administration og service. Fejlkilder. Dækningsgraden for lønudtrækket er påvirket af at der er enkelte manglende institutioner i forhold til definitionen af sektoren Offentlig forvaltning og service (Selvstyret og kommunerne). De ansatte i de manglende institutioner medfører, at dækningsgraden er på ca. 99 % i forhold til en samlede fuldstændig opgørelse. Det er således vurderet, at der på grund af dataudtrækkets begrænsninger mangler ca. 43 fuldtidsbeskæftigede i forhold til en komplet opgørelse. Det vil fremover blive undersøgt, om det vil være er muligt at få de manglende institutioner med. Lønreguleringer er en mulig fejlkilde. Fejlkilden er reduceret i denne opgørelse, hvilket dog betyder, at data for et kvartal først kan anses som endeligt, når det 4. kvartal er afsluttet for perioden året efter. Opgørelsen for et kvartal vil således være en foreløbig opgørelse, der først bliver afsluttet efter, at der er sket mulige reguleringer i det efterfølgende år. Alle opgørelser er udarbejdet ud fra lønsystemet, hvor der kan være regnskabsmæssig bogføring efterfølgende, der ikke nødvendigvis bliver medtaget i dataudtrækket. Det forventes dog, at disse fejlkilder er relativt begrænsede, og de har primært betydning for opgørelserne efter den funktionelle opdeling og regnskabsmæssige formålsopdeling af ansatte. Der er for både de månedslønnede og de timelønnede mulighed for kvartalsvis sæsonvariation. Der er dog ikke foretaget sæsonkorrektion af data. Offentliggørelsestidspunkt En årlig opgørelse med kvartalsvis opdeling af ansatte, forventes at ske i juni måned, hvilket dog afhænger af om den nødvendige data bliver modtaget rettidigt. Offentligt ansatte side 12

13 PUBLSLUT Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Daniel Schütt

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Bilag 1 Supplerende data...2 Bilag 2 Databehandling af de forskellige kilder...2 Data A: Stat og Amter/Regioner og Kommuner...

Bilag 1 Supplerende data...2 Bilag 2 Databehandling af de forskellige kilder...2 Data A: Stat og Amter/Regioner og Kommuner... Bilag 1 Supplerende data...2 Bilag 2 Databehandling af de forskellige kilder...2 Data A: Stat og Amter/Regioner og Kommuner...3 Data B: Folkekirken...3 Data C: De private lønindberetninger...3 Data D:

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt

Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt 1. Hvad er forhandlingsdatabasen 2. Skærmbilledet og opslag 3. Hvilke oplysninger indgår 4. Lønbegreb 5. Definition af variable 6. Kriterier

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området I denne rapport afdækkes karakteristika for kommunalt ansatte medarbejdere på SHKområdet, med et kvantitativt fokus på fordelingen mellem deltid og

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Generelt Via Prisme og integrationen, har du adgang til Silkeborg Løn, hvor du kan se faktisk lønforbrug eller et simuleret forbrug fordelt på f.eks. personer,

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere