Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens."

Transkript

1 Formanden har ordet Det er DBU en fornøjelse at fremsende denne reviderede Manual for 1. division i Herre-DM til brug for klubbernes arbejde med DBUs licenssystem med henblik på forberedelserne til sæsonen 2013/2014. Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens. En sådan licens udstedes, hvis klubben opfylder nogle krav, som er fastlagt af DBU. De krav, som en klub skal opfylde for at opnå og bevare licensen, er beskrevet i denne manual. Derfor tilsendes manualen selvfølgelig til alle 12 klubber i 1. division. Men den fremsendes også til orientering til de 32 klubber i 2. division. Manualen er i det forgangne år blevet gennemgået af Divisionsforeningen og licensudvalgets formand for at imødekomme nogle af de ønsker, der i løbet året var fremkommet fra klubberne om at forenkle nogle af kravene. Dette er blevet imødekommet, så vidt det har været muligt, uden at licenssystemet taber i værdi derved. Desuden har DBUs bestyrelse udarbejdet detaljerede regler for, hvorledes der skal forholdes rækkerne imellem, hvis en eller to klubber, som sportsligt er kvalificerede til at genoprykke til Superligaen, men ikke kan få adgang hertil, da stadionforholdene fortsat er under det krævede niveau for afvikling af kampe i Superligaen. Ved sin udsendelse fra DBU erstatter denne reviderede manual således de tidligere fremsendte manualer og er i sin helhed gældende indtil andet meddeles klubberne. Jeg ønsker klubberne i 1. division i Herre-DM en fortsat god arbejdslyst med DBUs licenssystem. Brøndby, januar 2013 Allan Hansen Formand for DBU Januar

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og generelle bestemmelser Formanden har ordet side 1 Indholdsfortegnelse Ordliste - Begreber og definitioner Manualens anvendelsesområde Formålet med DBUs klublicenssystem Således anvendes manualen Generelle bestemmelser - 13 Kapitel 2 DBU som licensudsteder 2.1 Indledning side Definition af licensudstederen (DBU) Definition af licenssystemets organer Kapitel 3 Licenskrav, disciplinære forhold, dispensationer og tvangsnedrykning 3.1 Klassificering af krav side Disciplinære bestemmelser og sanktioner Muligheder for dispensation Tvangsnedrykning ved afslag på licensudstedelse Kapitel 4 Klubbernes overordnede forhold til licenssystemet 4.1 Indledning side Definition af licensansøgeren Licensansøgerens generelle ansvarsområder Ansøgning Tilbagekaldelse Deltagelse i 1. division uden udstedt licens Særlig tilladelse til at deltage i UEFAs klubturneringer uden udstedt licens 4.8 Ved genoprykning fra 1. division til Superligaen 25 Kapitel 5 Procedure for ansøgning og godkendelse 5.1 Indledning side Procedurens hovedpunkter Procedurens detaljerede arbejdsgang Januar

3 Kapitel 6 Sportslige krav 6.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Krav til klubberne - 33 Kapitel 7 Krav til stadion og træningsfaciliteter 7.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Krav til stadion Krav til træningsfaciliteter Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Krav til klubberne Kapitel 9 Juridiske krav 9.1 Indledning side Licensansøgerens vedtægter Registerudskrift fra Erhvervsstyrelsen Erklæring fra licensansøgerens ledelse Den indgåede aftale mellem klubben og et selskab - 50 Kapitel 10 Økonomiske krav 10.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Dokumentation og vurderingsgrundlag Krav til klubberne Januar

4 Bilag Indsat under faneblad nr. DBU Udgave 2013 Krav til danske fodboldstadioner 1 UEFA 10 punkts plan for at imødegå racisme og diskrimination 2 DBU Skabelon for pkt Oversigt over transferudgifter 3 DBU Skabelon for pkt. 9.3 Erklæring fra klubbens ledelse 4 Annex V Udvælgelse af revisor og revisors vurderingshandlinger 5 Annex Vl Mindsteoplysningskrav 6 Annex Vll Grundlag for udarbejdelse af regnskabet 7 Annex Vlll Begrebet overforfalden gæld 8 Annex lx DBUs vurderingsmæssige handlinger vedrørende økonomiske kriterier og krav 9 Checkliste til brug for indsendelse af licensansøgning vedrørende økonomiske krav, pkt Oversigt over DBUs licensadministration 2012/ Disp Denne er udarbejdet på grundlag af DBUs love som vedtaget på repræsentantskabsmødet i marts Januar

5 Kapitel 1 Indledning og generelle bestemmelser 1.1 Ordliste Nedenstående ordliste indeholder definitioner på en række af de begreber, som anvendes i denne maual: Begreb A Afskrivning : Afskrivningsberettiget beløb : Aftalte arbejdshandlinger : Agent : Aktuelle, finansielle oplysninger : Definition Systematisk fordeling af det afskrivningsberettigede beløb for et immaterielt anlægsaktiv over dets brugstid. For eksempel svarer brugstiden for aktiverede direkte omkostninger ved køb af spillere til kontraktperioden. Et aktivs kostpris med fradrag af scrapværdi. Scrapværdien defineres som det estimerede beløb, som en virksomhed på nuværende tidspunkt ville modtage ved afhændelse af et aktiv efter fradrag af skønnede afhændelsesomkostninger, såfremt aktivet allerede havde den alder og tilstand, som forventes ved afslutningen af dets brugstid. En revisor, der skal udføre aftalte arbejdshandlinger, skal gennemføre de arbejdshandlinger af revisionsmæssig karakter, som revisor, virksomheden eller en anden kompetent tredjepart har aftalt, samt afgive en erklæring om de faktiske resultater heraf. Modtagerne af erklæringen skal drage deres egne konklusioner ud fra revisors erklæring. Erklæringen er forbeholdt de parter, som har aftalt arbejdshandlingerne, idet andre parter, der ikke er bekendt med baggrunden for de aftalte arbejdshandlinger, kan misfortolke resultaterne. En fysisk person, der mod honorar formidler kontakt mellem spillere og klubber med henblik på at forhandle eller genforhandle en ansættelseskontrakt, eller som formidler kontakt mellem to klubber med henblik på at indgå en transferaftale. Oplysninger om licensansøgeren økonomiske resultat og finansielle stilling, som den har opnået i den regnskabsperiode, der slutter det år, hvor den licensperiode begynder og hvortil der er ansøgt om Januar

6 Begreb Definition licens. B Begivenhed eller forhold af væsentlig økonomisk betydning : Bestemmende indflydelse : Betydelig indflydelse : D Delårsperiode : G Genindvindingsværdi : Going concern (fortsat drift) : H Historiske finansielle oplysninger : En begivenhed eller et forhold, som må anses som væsentlig for den regnskabsaflæggende enheds årsrapport, og som ville have fordret en anden (ufordelagtig) afraportering af enhedens resultater, finansielle stilling og nettoaktiver, hvis begivenheden eller forholdet var indtruffet i det foregående regnskabsår eller den foregående delårsperiode. Muligheden for at udøve afgørende kontrol over en virksomheds aktiviteter, typisk en ejerandel på mere end 50 %. Mulighed for at træffe finansielle og driftsmæssige beslutninger i den virksomhed, der er investeret i, men udgør ikke bestemmende indflydelse eller fælles bestemmende indflydelse på disse beslutninger. Regnskabsperiode, der er kortere end et helt regnskabsår. Det behøver ikke nødvendigvis være en periode på seks måneder. Et aktivs dagsværdi, fratrukket salgsomkostninger og dets nytteværdi. Dagsværdien fratrukket salgsomkostninger er det beløb, som et aktiv kan sælges til eller en forpligtelse kan indfries til ved en handel mellem kvalificerende, villige, indbyrdes uafhængige parter. Nytteværdien beregnes ved at tilbagekontere fremtidige pengestrømme til nutidsværdi. En virksomheds årsrapporter udarbejdes sædvanligvis ud fra en forudsætning om fortsat drift (going concern) i en overskuelig fremtid, medmindre virksomheden forventes at træde i likvidation, aktiviteterne forventes at ophøre, eller der forventes indgivet begæring om betalingsstandsning eller konkurs. Oplysninger om licensansøgerens regnskabsmæssige resultat og finansielle stilling, som den har opnået i de regnskabsperioder, der slutter i årene for- Januar

7 Begreb Definition ud for begyndelsen af den ansøgte licensperiode. I Internationale regskabsstandarder : Internationale standarder om * Revision (ISA) * Review (ISRE) * Beslægtede opgaver (ISRS) : K Klub : Klublicenskrav : Standarder og fortolkningsbidrag, vedtaget af International Accounting Standards Board (IASB). Disse omfatter (a) International Financial Reporting Standards (IFRS). (b) International Accounting Standards (IAS). (c) Interpretations (fortolkningsbidrag) udsendt af International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) eller det tidligere Standing Interpretations Committee (SIC). International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) udsteder internationale standarder om: (a) Revision (ISA), som skal anvendes ved revision af historiske finansielle oplysninger. (b) Review (ISRE), som skal anvendes ved review af historiske finansielle oplysninger. (c) Beslægtede opgaver (ISRS), som skal anvendes ved assistance med regnskabsopstilling og ved udførelse af aftalte arbejdshandlinger på oplysninger. For yderligere information om IAASB, ISA, ISRE og ISRS henvises til Forkortelse af fodboldklub, d.v.s. den juridiske enhed, der har det fulde ansvar for det fodboldhold, der deltager i nationale og internationale klubturneringer, og som enten er: (a) en klub, som defineret i i DBUs love, eller (b) en hertil knyttet tredjemand, som defineret i i DBUs love. Krav, inddelt i fem kategorier, (sportslige krav, krav til stadion og træningsfaciliteter, administrative og ledelsesmæssige krav, juridiske krav samt økonomiske krav), som en licensansøger skal opfylde for at få tildelt licens. Januar

8 Begreb Koncern : L Licens : Licensansøger : Licensperiode : Licensindehaver : Licensudsteder : M Mindstekrav : N National regnskabspraksis : Nettogæld : O Omkostninger ved køb af spillere : Definition Et moderselskab og alle dets datterselskaber. Et moderselskab er en juridisk enhed, der har et eller flere datterselskaber. Et datterselskab er en virksomhed, herunder en ikke-registreret virksomhed, såsom et interessentskab, der er underlagt bestemmende indflydelse af en anden virksomhed (modervirksomheden). En officiel skriftlig bekræftelse fra DBU på, at licensansøgeren har opfyldt alle mindstekrav for adgang til at deltage i Herre-DMs næstøverste række. Juridisk enhed, der har det fulde og hele ansvar for fodboldholdets deltagelse i nationale og internationale klubturneringer og som ansøger om licens. Den sæson, for hvilken en licensansøger har ansøgt om og har fået fået tildelt licens. Licensperioden begynder den 1. juni og slutter den 31. maj. Licensansøger, der har fået tildelt licens af DBU. Dansk Boldspil-Union (DBU). De krav, som en licensansøger, skal opfylde for at få tildelt licens. National regnskabslovgivning og god regnskabspraksis, der kræves i et givet land. En klubs nettosaldo for transfers af spillere (d.v.s. tilgodehavender for transfers af spillere fratrukket udestående gæld i forbindelse med sådanne transfers) og nettofinansiering (d.v.s. kassekreditter og lån, lån ydet af ejere og/eller nærtstående parter samt finansiel leasing fratrukket likvider). Nettogæld omfatter ikke leverandørgæld eller anden gæld. Betalinger, til tredjepart i forbindelse med køb af spillere, eksklusive egne udviklings- eller andre omkostninger. Følgende er inkluderet: a) Transferbeløb i forbindelse med spillerkøb, her- Januar

9 Begreb Definition under godtgørelse og betaling af træningskompensation og solidaritetsbetaling, samt b) Andre direkte omkostninger forbundet med køb af spillere, herunder transferafgift og betaling til spilleragenter. Oplysninger om økonomiske fremtidsudsigter : R Regnskabsaflæggende enhed(er) : Regnskabsperiode : Review : Revision : Oplysninger om licensansøgerens regnskabsmæssige resultat og finansielle stilling, som den vil opnå i de regnskabsperioder, der slutter i årene efter begyndelsen af den ansøgte licensperiode. En klub og/eller tilknyttet tredjemand, koncern, eller anden selskabssammenslutning, som skal indsende oplysninger til DBU til brug for både tildelingen af licens og den løbende overvågning. En periode for regnskabsaflæggelse, som slutter på det vedtægtsmæssige regnskabsafslutningstidspunkt, hvad enten perioden udgør et helt år eller ej. Formålet med review af regnskabsoplysninger er at sætte revisor i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt revisor under reviewet er blevet bekendt med forhold, der medfører, at revisor får den opfattelse, at regnskabsoplysningerne ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en fastlagt regnskabsmæssig begrebsramme. Et review giver i modsætning til revision ikke høj grad af sikkerhed for, at regnskabsoplysningerne ikke indeholder væsentlige fejl. Et review omfatter forespørgsler primært til regnskabs- og økonomiansvarlige samt analyser og andre review-handlinger. Ved et review kan revisor blive opmærksom på væsentlige forhold, der kan have indflydelse på regnskabsoplysningerne, uden at det frembringer tilstrækkelig dokumentation som ved en revision. Formålet med en revision er at gøre det muligt for revisor at undersøge en virksomheds aktiviteter og transaktioner med henblik på at sikre sig, at disse er gennemført i overensstemmelse med love og regler samt inden for den regnskabsmæssige begrebsramme. Formuleringen, der anvendes til at udtrykke Januar

10 Begreb Definition revisors konklusion, er at give et retvisende billede, hvilket endvidere gælder for revision af anden finansiel information, der er udarbejdet i overensstemmelse med relevante kriterier. Revisor afgiver i forbindelse med en revisionsopgave en erklæring med høj grad af sikkerhed for, at for eksempel den reviderede årsrapport er uden væsentlig fejlinformation. I en opgave med høj grad af sikkerhed udtrykkes konklusionen positivt. S Stadion : Supplerende oplysninger : T Tidsfrist for indsendelse af licensansøgning til DBU : Træningsfaciliteter : V Vedtægtsmæssigt regnskabsafslutningstidspunkt : Væsentlig ændring : Det sted, hvor klubbens turneringskampe afvikles, herunder, men ikke begrænset til, alle omkringliggende ejendomme og faciliteter, f. eks. kontorer, repræsentationsområde og pressecenter. Finansielle oplysninger, som skal indsendes til DBU udover årsrapporten, hvis mindstekravene om oplysning og regnskabsaflæggelse ikke er opfyldt. De supplerende oplysninger skal udarbejdes på baggrund af regnskabsmetoder og principper, der er i overensstemmelse med de for årsrapporten anvendte. De finansielle oplysninger skal være uddraget af de kilder, der blev anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten. Om nødvendigt, skal de informationer, der er indeholdt i de supplerende oplysninger, stemme overens eller være afstemt med relevante oplysninger i årsrapporten. Den dato, hvor licensansøgerne skal have indsendt alle relevante oplysninger i forbindelse med deres ansøgning om tildeling af licens til DBU. Det sted, eller de steder, hvor en klubs registrerede spillere normalt træner og hvor udviklingen af dens ungdomsspillere normalt finder sted. Det tidspunkt, hvor en regnskabsaflæggende enhed afslutter sin årsrapport. En begivenhed, der må anses som væsentlig for den dokumentation, som tidligere blev indsendt til DBU, og som ville kræve en anden redegørelse, Januar

11 Begreb Definition hvis den var indtruffet forud for indsendelsen af dokumentationen. Væsentlighed : Å Årsrapport : Udeladelser eller fejlagtige oplysninger om poster eller fejlinformation anses for væsentlige, hvis de enkeltvis eller tilsammen kan påvirke brugerens beslutninger, der er truffet på baggrund af de oplysninger, som klubben har indsendt. Væsentlighed afhænger af udeladelsens eller fejlinformationens størrelse og art vurderet ud fra de forhold eller den sammenhæng, der gør sig gældende. Fejlinformationens art eller størrelse eller en kombination af begge kan være en afgørende faktor. Et fuldstændigt årsregnskab, som normalt omfatter ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og tilhørende noter samt pengestrømsopgørelse, præsenteret som en integreret del af årsregnskabet. 1.2 Manualens anvendelsesområde Denne manual informerer licensansøgerne og licensindehaverne om DBUs klublicenssystem for 1. division i Herre-DM i DBUs love (love) bestemmer, at deltagelse i 1. division i Herre-DM er betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens i overensstemmelse med denne manual. Der gælder dog en særlig undtagelse i de tilfælde, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i pkt. 4.6 i denne manual Manualen fastlægger rettigheder, forpligtelser og ansvarsområder for alle de i DBUs klublicenssystem involverede parter, og definerer navnlig: a) de mindstekrav, som DBU skal opfylde for at kunne fungere som licensudsteder for klubberne i 1. division, og de minimumsprocedurer, som DBU skal følge ved vurderingen af licenskravene, jf. kapitel 2 i manualen. b) licensansøgeren og licensen, jf. kapitel 4 i manualen. c) kravene i de fem kapitler (sportslige krav, krav til stadion og træningsfaciliteter, administrative og ledelsesmæssige krav, juridiske krav samt samt økonomiske krav) som en ansøger som minimum skal opfylde for at få tildelt licens af DBU, jf. kapitlerne 6 10 i manualen. Januar

12 1.3 Formålet med DBUs klublicenssystem Licenssystemet har følgende formål: a) at yderligere fremme og fortsat forbedre standarden i alle aspekter af dansk fodbold og fortsætte prioriteringen af træning og pleje af ungdomsspillere i hver klub. b) at sikre, at klubber har et passende ledelses- og organisatorisk niveau. c) at tilpasse en klubs sportslige infrastruktur med henblik på at tilbyde spillere, tilskuere og repræsentanter fra medierne passende, veludstyrede og sikre faciliteter. d) at beskytte integriteten og funktionaliteten af 1. division i Herre-DM. e) at forbedre klubbernes økonomiske formåen og øge deres gennemsigtighed og troværdighed. f) at sætte den nødvendige fokus på beskyttelse af kreditorer ved at sikre, at klubberne rettidigt betaler deres mellemværender med spillere, offentlige myndigheder og andre klubber. g) at indføre større disciplin og fornuft i fodboldøkonomien på klubplan. 1.4 Således anvendes manualen Manualen henvender sig direkte til klubberne, og det er hensigten, at den skal være et letlæseligt og praktisk arbejdsredskab for klubberne De fem første kapitler 1 5 beskriver de almindelige betingelser i klublicenssystemet. Disse fem kapitler er markeret med blåt i manualens farveadskilte indholdsfortegnelse. De næste fem kapitler 6 10, som er markeret med rødt i manualens farveadskilte indholdsfortegnelse, indeholder DBUs specifikke klublicenskrav, der er inddelt i fem hovedområder: Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 : Sportslige krav. : Krav til stadion og træningsfaciliteter. : Administrative og ledelsesmæssige krav. : Juridiske krav. Kapitel 10 : Økonomiske krav. Endelig er indsat en række bilag bagerst i manualen. Manualen er udformet sådan, at klubben kan arbejde med et kapitel uafhængigt af de øvrige kapitler i manualen. Hvert kapitel indledes med et afsnit Januar

13 om målsætning og fordele for klubben. 1.5 Generelle bestemmelser Bilag De indsatte bilag udgør en integreret del af denne manual Auditering a) DBU forbeholder sig til enhver tid ret til at udføre auditering af licensansøgerne/licensindehaverne. b) Formålet med en auditering er at sikre, at licensansøgerne / licensindehaverne har opfyldt deres forpligtelser, og at licensen blev udstedt korrekt på tidspunktet for DBUs endelige afgørelse Implementering af manualen Denne manual er udarbejdet i overensstemmelse med lovenes 3.7, 6.1, stk. 10 og 11, 6.2, 13.4, 17.4, 17.6, 19.1, 21.4, 24, 25, 26, 30, 31, 32.1, 33 og DBUs bestyrelse (bestyrelsen) fastsætter indholdet i manualen og har ligeledes bemyndigelse til at foretage de ændringer i manualen, som anses for nødvendige. Der kan dog ikke foretages ændringer i manualen under et igangværende licenseringsforløb Vedtagelse og ikrafttrædelse Bestyrelsen har godkendt manualen på sit møde den 23. november Denne manual træder i kraft den 1. januar 2013 og erstatter alle tidligere udsendte manualer for 1. division i Herre-DM. Januar

14 Kapitel 2 DBU som licensudsteder 2.1 Indledning Dette kapitel definerer DBUs rolle som licensudsteder og beskriver sammensætningen af de tilknyttede organer (udvalg) og deres funktioner. 2.2 Definition af licensudstederen (DBU) DBU er licensudstederen og administrerer licenssystemet, udpeger medlemmer til de beslutningstagende organer og fastlægger den nødvendige procedure for det detaljerede arbejde i henhold til denne manual DBU opretter den nødvendige administration med følgende opgaver: a) Forberedelse, implementering og videreudvikling af licenssystemet. b) Administrativ støtte til de tilknyttede beslutningstagende organer. c) Bistand til rådgivning af og overvågning af klubberne i sæsonens løb. d) Kontakt til videreformidling af oparbejdet viden og erfaring vedrørende licensforhold til andre nationale forbunds licensafdelinger og UEFA Mindst én medarbejder eller en ekstern økonomisk rådgiver skal have en økonomisk baggrund og en afgangseksamen i regnskab/revision, der anerkendes af Erhvervsstyrelsen. DBUs licensadministration har engageret Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til at bistå sig. Bagerst i manualen er indsat som bilag en oversigt over DBUs licensadministration 2012/ Inden for de i denne manual fastlagte regler definerer DBU det materiale, som klubberne skal indlevere til DBU efter denne manual, og bedømmer, hvorvidt det tilfredsstiller de relevante krav DBU garanterer alle licensansøgere, licensindehavere og andre involverede parter tavshedspligt og fuld fortrolighed med hensyn til de oplysninger, som DBU får kendskab til og kommer i besiddelse af, ligesom DBU pålægger klubber og andre involverede de samme forpligtelser. Enhver, der er involveret i licensarbejdet eller udpeget af DBU, skal underskrive en fortrolighedsklausul før han eller hun begynder sit arbejde DBU garanterer alle licensansøgere og licensindehavere lige behandling under og efter licensarbejdet Medmindre manualens bestemmelser kræver en konkret afvigelse herfra, ga- Januar

15 ranterer DBU, at forvaltningslovens principper, procedurer og beskyttelsesregler finder tilsvarende anvendelse på alle forhold, der behandles i denne manual. 2.3 Definition af licenssystemets organer Licenssystemets organer (beslutningsorganer) er følgende: a) Licensudvalget, jf. lovenes 24. b) Licensappeludvalget, jf. lovenes 25. Medlemmer af begge udvalg vælges for ét år ad gangen senest inden udgangen af marts, jf. lovenes 13.4, 24.2 og Udvalgene er uafhængige af hinanden og en person kan således kun være medlem af det ene af de to udvalg. Et udvalgsmedlem kan ikke samtidig være medlem af et af de andre af DBUs organer, som er anført i lovenes 6.1. Desuden skal et udvalgsmedlem udtræde ved førstkommende repræsentantskabsmøde efter den pågældende er fyldt 70 år, jf. lovenes Medlemmer af begge udvalg skal fungere upartisk i udførelsen af deres pligter. Et udvalgsmedlem og dennes eventuelle suppleant må ikke deltage i en sagsbehandling i tilfælde af en interessekonflikt, eller hvis der rejses tvivl om medlemmets uafhængighed i forhold til licensansøgeren. Et medlems uafhængighed kan ikke garanteres, hvis den pågældende eller et medlem af den pågældendes nære familie er: * medlem af, * aktionær i, * forretningspartner med, * sponsor for, eller * konsulent for den licensansøgende klub. Ovenstående liste er vejledende og ikke udtømmende. Det fremgår af bestemmelserne i lovenes 26: 1) Et medlem af et af DBUs organer, herunder et nedsat underudvalg, som efter forvaltningslovens kapitel 2 om habilitet er inhabilt i forhold til en sag, må ikke medvirke ved behandlingen og ikke deltage i afgørelsen af den pågældende sag. 2) Det enkelte medlem har pligt til selv at oplyse, hvorvidt der foreligger om- Januar

16 stændigheder, som kan påvirke medlemmets habilitet. 3) Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem er inhabilt, afgøres af det enkelte udvalg ved simpelt stemmeflertal. Det pågældende medlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet Licensudvalget Udvalget skal vurdere og afgøre, a) om der skal udstedes licens til en licensansøger på grundlag af de fremkomne oplysninger, og i overensstemmelse med licenssystemets bestemmelser. b) om der er opstået forhold der gør, at en udstedt licens skal tilbagekaldes. c) om en licensansøger skal tildeles en eller flere individuelle dispensationer Alle afgørelser skal meddeles skriftligt, være underskrevet af formanden samt være ledsaget af en begrundelse. Desuden skal der informeres om datoen for afgørelsen, navnene på de deltagende udvalgsmedlemmer samt de påstande og forhold i sagen, der er blevet henvist til Udvalgets afgørelser kan ankes skriftligt bilagt alt nødvendigt bevismateriale til licensappeludvalget. En sådan anke skal være DBUs licensadministration i hænde senest 14 dage efter, at licensansøgeren har modtaget udvalgets afgørelse, hvilket skal fremgå af denne Udvalget består af en formand, næstformand og tre øvrige medlemmer, som alle udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra DBUs licensmanager. Mindst et medlem skal være uddannet revisor anerkendt af Erhvervsstyrelsen og mindst et medlem skal være advokat. Ansatte i Divisionsforeningens og DBUs administration kan udpeges til at være medlemmer af udvalget. Dog kan DBUs licensmanager ikke have sæde i udvalget. Et udvalgsmedlem fungerer som sådan, indtil bestyrelsen udpeger et nyt medlem Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre af udvalgets medlemmer er til stede. Udvalgets møder ledes af udvalgets formand og udvalget træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens midlertidige forfald overtager næstformanden dennes pligter og rettigheder. Januar

17 Licensappeludvalget Udvalget har til opgave at træffe endelig afgørelse i ankesager angående skriftlige afgørelser truffet af licensudvalget, som indankes af a) En licensansøger, som har modtaget afslag fra licensudvalget på udstedelse af licens, b) En licensindehaver, som har fået frataget sin licens af licensudvalget. c) DBUs licensmanager Alle afgørelser skal meddeles skriftligt, være underskrevet af formanden samt være ledsaget af en begrundelse. Desuden skal der informeres om datoen for afgørelsen, navnene på de deltagende udvalgsmedlemmer samt de påstande og forhold i sagen, der er blevet henvist til, herunder den trufne afgørelse i licensudvalget Udvalgets afgørelser om hvorvidt, en licens skal udstedes, er endelige og kan således ikke ankes Udvalget består af en formand, næstformand og tre øvrige medlemmer, som alle udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra licensadministratoren. Mindst et medlem skal være uddannet revisor og anerkendt af Erhvervsstyrelsen og mindst et medlem skal være advokat. Ansatte i Divisionsforeningens og DBUs administration samt DBUs licensadministrator kan ikke udpeges til at være medlemmer af udvalget. Et medlem af et hvilket som helst udvalg under Divisionsforeningen kan ikke samtidig være medlem af licensappeludvalget. Et udvalgsmedlem fungerer, indtil bestyrelsen udpeger et nyt medlem Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre af udvalgets medlemmer er til stede. Udvalgets møder ledes af udvalgets formand og udvalget træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens midlertidige forfald overtager næstformanden dennes pligter og rettigheder. Januar

18 Kapitel 3 Licenskrav, disciplinære forhold, dispensationer og tvangsnedrykning 3.1 Klassificering af krav Dette licenssystem indeholder tre krav, hvoraf de to er obligatoriske og skal opfyldes af ansøgerne. Hvert krav er enten et A-krav, B-krav eller C-krav De tre typer krav er defineret således: A-krav : A-krav skal opfyldes som anført og beskrevet i denne manual. Hvis licensansøgeren ikke kan opfylde et A-krav som sådan, kan licensansøgeren ikke få udstedt licens. B-krav : B-krav skal opfyldes som anført og beskrevet i denne manual. Manglende opfyldelse af et B-krav fører i sig selv ikke til afvisning af licens men til sanktion foretaget af DBUs disciplinærudvalg (disciplinærudvalget), jf. pkt C-krav : C-krav er ikke obligatoriske krav men alene en anbefaling til klubberne om at efterleve kravene på et for klubben passende tidspunkt. Manglende opfyldelse af et C-krav fører således hverken til afvisning af licens eller til sanktion. 3.2 Disciplinære bestemmelser og sanktioner For at sikre den fulde efterlevelse af B-kravene og procedurerne i denne manual er disciplinærudvalget bemyndiget til at fastsætte disciplinære sanktioner over for enhver licensansøger eller licensindehaver, jf. lovenes 21.4, nr Hvis et B-krav eller konkrete pligter eller krav ikke efterleves f. eks. ved fremsendelse af dokumenter med ukorrekt indhold, overtrædelse af deadlines eller overtrædelse, som fører til fratagelse af licens m.v., kan disciplinærudvalget træffe følgende disciplinære foranstaltninger over for den pågældende klub: a) tildeling af misbilligelse og advarsel, eller b) idømmelse af bøde I gentagelsestilfælde eller i sager af særlig alvorlig karakter kan disciplinærudvalget indstille til licensudvalget, at klubben ikke får udstedt licens, eller at klubbens licens tilbagekaldes, selv om klubben i øvrigt måtte være berettiget til at få udstedt eller bevare sin licens. Januar

Formandens nytårshilsen

Formandens nytårshilsen Formandens nytårshilsen Med fremsendelsen af denne manual til brug for arbejdet med DBUs klublicenssystem for Superligaen 2012/2013 ønsker jeg alle et godt nytår. Min hilsen er stilet såvel til klubberne

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Side 1 af 164 Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere