Dansk Børnecancer Register

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Børnecancer Register 1985-2009"

Transkript

1 Dansk Børnecancer Register Årsrapport 2009 Udarbejdet af: Henrik Schrøder, overlæge, dr. med. leder af DBCR. Børnefadelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, DK 8200 Århus n. Mail: Henrik Nielsen, cand. stat. Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University Hospital Olof Palmes Allé DK-8200 Aarhus N Denmark address: Søren Paaske Johnsen, MD, PhD Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University Hospital Olof Palmes Allé DK-8200 Aarhus N Denmark address:

2 DBCR s styregruppe Organisatoriske basiskrav 1) Den kliniske kvalitetsdatabase skal nedsætte en styregruppe eller bestyrelse, som har ansvaret for at lede databasen. 2) Den kliniske kvalitetsdatabase skal være tilknyttet en offentlig myndighed, der har registeransvaret. Den offentlige myndighed skal være repræsenteret i styregruppen. 3) Den kliniske kvalitetsdatabase skal være forankret i et eller flere relevante videnskabelige selskaber, som skal sikre tilknytning til de faglige miljøer. Selskabet/selskaberne skal være repræsenteret i styregruppen. 4) Hver af de kommende 5 regioner har ret til at udpege en sundhedsfaglig repræsentant til styregruppen. 5) Den kliniske kvalitetsdatabase skal være tilknyttet et af de nationale kompetencecentre. Det pågældende kompetencecenter skal være repræsenteret i styregruppen. 6) Etablerede kliniske kvalitetsdatabaser skal have en dækningsgrad på mindst 90% for så vidt angår sekundærsektoren. Datakomplethedsgraden skal være mindst 70%. Sundhedsfaglige basiskrav 1) Sygdomsområde. Den kliniske database skal dække et stort, dyrt og alvorligt sygdomsområde. Det skal kunne sandsynliggøres at den kliniske database kan bidrage til at forbedre behandlingskvaliteten. 2) Kvalitetsindikatorer. Den kliniske kvalitetsdatabase skal have 5-10 veldefinerede indikatorer, som kan anvendes til at overvåge og evaluere behandlingskvaliteten. Indikatorerne skal være almene og evidensbaserede. 3) Analyser. Den kliniske kvalitetsdatabase skal gennemføre analyser, der bygger på valide data samt anerkendte statistiske og epidemiologiske metoder. Basiskrav vedrørende afrapportering og offentliggørelse 1) Den kliniske kvalitetsdatabase skal i udgangspunktet som minimum levere kvartalsvise afrapporteringer til de deltagende afdelinger, som kan indgå i afdelingernes kvalitetsarbejde. 2) Den kliniske kvalitetsdatabase skal årligt offentliggøre en årsrapport med ikkeanonymiserede afdelingsspecifikke kvalitetsdata med konkrete forslag til, hvor og hvordan kvaliteten kan forbedres. 3) Forud for offentliggørelse af årsrapporten skal der være gennemført en faglig fortolkning af data. Der skal anvendes anerkendte statistiske og epidemiologiske principper i forbindelse med analysen af data. Informatiske basiskrav. 1) Den kliniske kvalitetsdatabase skal leve op til en række informatiske basiskrav, som bl. a. vedrører til databasens IT-platform, systemets ind- og uddateringsside samt sikkerheden omkring håndteringen af personhenførbare data.

3 Faglig styregruppe. Kommisorium Styregruppen har i samarbejde med databasens kompetencecenter ansvaret for: 1) At vedligeholde og drive databasen. 2) At udforme og afgive regnskab 3) At sikre overholdelse af basiskrav 4) At udvikle datasættet 5) At afrapportere, offentliggøre og sprede databaserefaringer 6) At forestå sundhedsfaglige audit og faglige fortolkninger 7) At sikre implementering i de faglige miljøer. Det forudsættes, at DBCR knyttes til kompetencecenter Nord Medlemmer Henrik Schrøder/overlæge/formand/Pædiatrisk Afd. A, Skejby Sygehus, Århus Søren Paaske Johnsen/ forskningsoverlæge/medlem/repræsentant for Kompetencecenter Nord Poul Bartels/cheflæge/medlem/Repræsentant for registeransvarlig myndighed,region Midtjylland Cathrine Rechnitzer/overlæge/medlem/Børneafdelingen, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet Peder Skov Wehner/overlæge/medlem/Børneonkologisk Afd.,Odense Universitetshospital Steen Rosthøj/overlæge/medlem/Aalborg Universitetshospital Kvalitetsmål Accepteret af Sundhedsstyrelsen som basis for at DBCR for status som landsdækkende kvalitetsdatabase: a. Andel patienter, der bidrager til evaluering af behandlingskvalitet ved deltagelse i/rapportering til internationale studier. Standard: 80%. b. Recidiv-fri 5-års-overlevelse. Standard: 70%. c. 5-års overlevelse. Standard: 75%. d. Andel behandlingsrelaterede dødsfald. Standard: <3%. e. Årsager til dødsfald f. Tid fra diagnosedato til behandlingsstart <14 dage. Standard: >80%. g. Forekomst af sekundære cencerformer h. Aldersstandardiserede årlige incidensrater, generelt og for enkelte større sygdomsgrupper.

4 Brugere af DBCR. Der er tre lag af brugere af DBCR. 1. En leder af DBCR: Henrik Schrøder 2. En center-ansvarlig DBCR repræsentant pr center i. Rigshospitalet: Catherine Rechnitzer ii. Odense: Peter Wehner iii. Ålborg: Steen Rosthøj iv. Skejby: Henrik Schrøder 3. Lokale brugere i. Alle speciallæger i onkologi ved de 4 centre Ad 1: Lederen af DBCR (login og kode) Har adgang til alle data fra alle 4 centre Kan udarbejde mangellister for hvert center Skal løbende sikre sig at rapporteringen bliver komplet i henhold til minimumsliste i samarbejde med de centeransvarlige DBCR-repræsentanter I tvivlstilfælde medvirke til datavalidering evt ved centerbesøg Kan i mindre omfang medvirke til dataindrapportering fra andre centre Sammenligne indregistrerede ptt med registreringer fra LPR/cancerregistret dødsårsagsregistret hver måned. Udarbejde kvartalsrapporter over aktiviteten i DBCR til DAPHOs hjemmeside. Nye patienter opdelt på diagnosegrupper og center Nye patienter i LPR/Cancerregistret Antal døde fordelt på diagnosegrupper Udarbejde årsrapport i løbet af foråret Ad 2: Center-ansvarlige DBCR repræsentanter (login og kode) Har ansvar for den løbende registrering af basisdata Har ansvar for at rapporteringerne i henhold til minimumsliste er komplet for det pågældende center senest med udgangen af januar måned for det foregående år. Kan registrere patienter Har adgang til egne data fra 1985 og frem Kan udarbejde små rapporter fra eget center Har adgang til mangellisterne for afdelingen Ad 3: Lokale brugere (login og kode) Kan registrere patienter Har adgang til mangellisterne Har adgang til rutine-rapporter fra afdelingen

5 Datakilder Dansk Børnecancer Register (DBCR) er baseret på en række forskellige kilder inklusiv journaler og epikriser, en række forskellige eksisterende kliniske databaser, (inklusiv Børnecancerdatabasen Rigshospitalet, lokale databaser fra børneafdelinger i Odense, Ålborg og Århus, Vestdansk Hjernetumor database, Nordisk forening for Pædiatrisk hæmatologi og Onkologi (NOPHO)s ALL register, NOPHOs NHL register, NOPHOs AML register, Dansk Retinoblastom Database, Dansk neuroblastom database , og Ole Raashou-Nielsens hjernetumordatabase fra ), samt Cancerregisteret. For den prospektive del af registret, der registrerer patienter under 15 år med en af de anførte ICD10 koder foretages en årlig krydskørsel med Landspatientregistret. Der foretages årligt en krydskørsel med CPR registret med henblik på levende status Størrelsen af den samlede population af børn under 15 år i Danmark i perioden blev identificeret i Danmarks Statistik og anvendt til incidensberegningerne.

6 Data 1. Patienter diagnosticeret før 1/ Alle data fra de ovenfor nævnte datakilder er krydskørt med Cancerregistret i I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to registre er epikriser rekvireret fra den anmeldende afdeling, og data er derved kompletteret. Alle patienter er registreret med navn, CPR-nummer, hoveddiagnose og underdiagnose (inklusiv ICD-10 kode), diagnosedato og alder ved diagnose, evt. dødsdato, samt behandlingssted. Derudover er nogle patienter registreret med uddybende oplysninger med hensyn til histologi, udbredelse på diagnosetidspunktet og behandling. Idet børnecancer er en meget heterogen gruppe, er tumorerne klassificeret i henhold til International Classification of Childhood Cancer (ICCC), defineret af Marsden og Birch. Den er baseret på tumorernes morfologi og topografi, i stedet for topografi alene som ICD-10 (International Classification of Disease-10), og består af 12 hoveddiagnoser samt en række underdiagnoser. Diagnosedatoen er den dag prøven er taget/undersøgelsen er udført, der verificerer diagnosen. I tilfælde hvor kun diagnosemåneden var angivet i epikriserne, blev diagnosedatoen sat til d. 1. i pågældende måned. Hvor det ikke var muligt at se diagnosedatoen ud fra epikriserne, blev den dato der var rapporteret til Cancer Registeret angivet som diagnosedato. Patienternes levendestatus krydskøres en gang årligt med LPR, og evt dødsdato registreres. Dødsårsag registreres ikke

7 2. Patienter diagnosticeret fra og med 1/ (Den prospektive del af DBCR) For patienter diagnosticeret fra og med 1/ er følgende nedenstående data minimumsdata, der skal registreres for hver patient. Basisdata CPR Navn Diagnosedato Diagnosekode Diagnose tekst Lokalisation af primær tumor Stadium ALL: Risikogruppe ICD10 Histologi Alder ved diagnosen Center Behandlingsdata Tid fra diagnose til start på behandling Operationsdato Operationsresultat Kemoterapi start dato Kemoterapi slut dato Strålebehandling start dato Strålebehandling slut dato Antal GY mod primær tumor Respons på primærbehandling Protokol Anvendt Rapporteret Randomiserbar ja/nej Randomiseret ja/nej Hvis nej, Årsag Medicinsk årsag Manglende forældre accept Læge-relateret Andet Follow up Recidiv dato Recidivlokalisation/ -er Behandling af recidiv Operation Kemoterapi Strålebeh. Transplantation Andet SMN dato SMN type

8 Seneste follow-up dato Status ved seneste follow-up Center for F-U Lever I 1. CR Lever I 2. eller senere CR Lever med aktiv sygdom Lost to follow-up Lever efter SMN Døds dato Dødsårsag Ovenstående data kan udprintes for hver patient på 1-2 ark, til at lægge i patientjournalen, som et sygdoms- og behandlingsresume Dataindsamlingen Foretaget af 2 projektsygeplejersker Projektsygeplejerske Karen Møller, Børneonkologisk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby, som foretager registreringer og opdateringer på alle børn behandlet i Odense, Ålborg og Skejby. Hun ekstraherer desuden basisdata fra NOPHO s database for ALL, AML og NHL på alle danske børn. Hun vejleder Jane Kyhn i registreringerne og sikrer, at materialet er komplet udfyldt med grunddata. Projektsygeplejerske Jane Kyhn, Børneonkologisk afdeling, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. Registrerer alle de østdanske børn

9 Afgrænsning af studiepopulationen Databasen indeholder oplysninger om i alt 4328 patienter. Til brug for incidens og overlevelsesberegninger er følgende patientkategorier udeladt af beregningerne (se fig 1) 1) Patienter over 14 år 2) Børn med ALL diagnosticeret i perioden (hvor det nordiske ALL samarbejde startede)1984 3) Langerhans celle histiocytose 4) Andre reticuloendothelioser, herunder hæmofagocytisk lymfohistiocytose 5) Patienter bosiddende på Grønland eller Færøerne, der er behandlet i Danmark 6) Godartede kimcelletumorer uden for centralnervesystemet

10 Patientoversigt i DBCR N = år. N=119 ALL N=125 Histiocytosis X. N=129 Godartede kimcelletumorer. N=60 HLH etc. N=17 DBCR < 15 år N = 2815 DBCR < 15 år N = 1063 DBCR < 15 år N = 3878 Fig 1. Oversigt over patienter i DBCR med angivelse af hvilke patientkategorier, der ikke indgår i incidens og overlevelsesberegningerne.

11 Tabel 1 Antal af maligne sygdomme fordelt på hovedgrupper hos børn under 15 år på diagnosetidspunktet i perioden Ialt Leukæmi Lymfom CNS tumor Neuroblastom Retinoblastom Nyretumor Levertumor Knoglesarkom Bløddelssarkom Kimcelletumor Carcinomer Andre tumorer Uklassificerede I alt pr år Tabel 1 viser forekomsten af cancertilfælde hos alle børn under 15 år på diagnosetidspunktet i perioden Tabellen viser at den årlige forekomst varierer mellem 180 i 1995 og 124 i For incidens pr børn henvises til figur 6

12 Tabel 2. Forekomst af cancer hos børn under 15 år i perioden fordelt på de 4 børneonkologiske afdelinger Antal af CPR_NR CENTER DIAGNOSE_HOVEDGRUPPE_ID DIAGNOSE_UNDERGRUPPE_ID Skejby RH OUH ÅUH Andre Hovedtotal 01 Leukeamias Acute lymphoid leukaemia Acute non-lymphocytic leukaemia Chronic myeloid leukaemia Other and unspecified leukaemia Leukeamias Total Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Burkitt's lymphoma Hodgkin's disease Non-Hodgkins lymphoma Unspecified lymphomas Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Total Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Astrocytoma Ependymoma Medullablastoma Misc. Intracranial and intraspinal neoplasms Other glioma Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Total Total symphatetic nervous system tumors Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma Total symphatetic nervous system tumors Total Total retinoblastoma Total retinoblastoma Total retinoblastoma Total Total renal tumors Other and unspecified malignant renal tumors 1 1 Renal carcinoma Wilms' tumor Total renal tumors Total Total hepatic tumors Hepatic carcinoma Hepatoblastoma Other and unspecified malignant hepatic tumors Total hepatic tumors Total

13 08 Total malignant bone tumors Chondrosarcoma Ewing's sarcoma Osteosarcoma Other and unspecified malignant bone tumors Total malignant bone tumors Total Total soft-tissue sarcomas Other soft-tissue sarcoma 1 1 Rhabdomyosarcoma, embryonal sarcoma and soft t Total soft-tissue sarcomas Total Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms Gonadal carcinoma Gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Non-gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Other and unspecified malignant tumors Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms Total Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Adrenocortical carcinoma Melanomatous carcinoma Nasopharyngeal carcinoma 1 1 Other carcinoma Thyroid carcinoma Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Total Other and unspecified malignant neoplasms Other and unspecified malignant neoplasms Other and unspecified malignant neoplasms Total Hovedtotal Tabel 2. Viser antallet af cancerformer diagnosticeret hos børn under 15 år opdelt på de diagnostiske undergrupper. Tabellen viser endvidere fordelingen af de enkelte diagnostiske undergrupper på de 4 børneonkologiske centre i Danmark, der har varetaget den primære behandling af patienterne

14 < 15 år. Hoveddiagnoser. N = % 3% 4% 1% 6% 6% 3% 4% 0% 30% 29% 8% Leukæmi Lymfom CNS Neuroblastom Retinoblastom Wilms Hepatoblastom Knogletumor Bløddelstumor Kimcelletumor Carcinomer Andre maligne Fig 2. Viser den procentuelle forekomst af de forskellige cancerformer hos børn under 15 år i perioden N = 2815 fordelt på de 12 hovedgrupper

15 Tabel 3 viser aldersfordelingen af de diagnostiske hovedgrupper i perioden DIAGNOSEHOVEDGRUPPER Ialt 01 Leukeamias Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Total symphatetic nervous system tumors Total retinoblastoma Total renal tumors Total hepatic tumors Total malignant bone tumors Total soft-tissue sarcomas Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Other and unspecified malignant neoplasms Hovedtotal

16 Antal Aldersfordeling af børnecancer i Danmark N = Aldersgrupper Fig 3 viser aldersfordeling af danske børn med cancer i 3 aldersgrupper. Det ses, at 46% er under 5 år mens der er lige mange børn mellem 5og 9 og mellem 10 og 14 år 27%

17 Antal Aldersfordeling Alder ved diagnosen Fig 4 viser grafisk aldersfordelingen for de diagnostiske hovedgrupper 1-6 Leukæmi Lymfom Hjernetumor Neuroblastom Retinoblastom Wilms

18 Antal Aldersfordeling Alder Hepatoblastom Knogletumor Bløddelssarkom Kimcelle tumor Carcinomer Fig 5 viser grafisk aldersfordelingen for de diagnostiske hovedgrupper 7-11

19 Incidens pr børn Incidens cancer 0-15 år ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 total incidens 0-4 år 5-9 år år 5,0 0, Årstal Fig 6 Viser den årlige incidens af cancer hos børn under 15 år i Danmark i tre aldersgrupper i perioden Det fremgår af figuren at der ikke kan ses en ændring af den aldersspecifikke incidens af cancer i Danmark heller ikke i den seneste periode fra 2003, hvor DBCR er prospektivt registreret.

20 Antal pr børn under 15 år Incidens pr hoveddiagnose i 3 perioder Carcinomer Kimcelletumor Bløddelssarkom Knoglesarkom Hepatoblastom Wilms Retinoblastom Neuroblastom CNS Lymfom Leukæmi Diagnose Leukæmi Lymfom* CNS** Neuroblastom Retinoblastom Wilms*** Hepatoblastom Knoglesarkom Bløddelssarkom**** Kimcelletumor Carcinomer ,91 1,13 4,72 1,09 0,55 1,07 0,2 0,62 1,19 0,41 0, ,91 1,57 5,43 0,96 0,51 0,89 0,21 0,72 0,82 0,44 0, ,74 1,76 3,49 0,93 0,39 0,61 0,23 0,82 0,89 0,41 0,61 Fig 7 viser incidensen af cancer hos børn under 15 år i de 11 hovedgrupper i 3 tidsperioder. Vurderet ved en Odds ratio likelihood test, hvor der sammenlignes med perioden er der sket en signifikant øgning af de registrerede tilfælde af lymfom (p=0,02), mens forekomsten af CNS tumorer (p<0,0001), Wilms tumor (p=0,0073) og bløddelssarkomer (p=0,038) synes at være faldet. Inden for de øvrige typer kan der ikke påvises nogen forskel i perioden.

21 I tabellerne 4-6 er anført den årlige forekomst af cancer hos børn under 15 år opdelt i hoved- og undergrupper. Tallene i tabellerne danner grundlag for de præsenterede overlevelseskurver, hvor materialet er opdelt i 3 tidsperioder: , og Tabel 4 Antal af maligne sygdomme fordelt på hoved- og undergrupper hos børn under 15 år på diagnosetidspunktet i perioden DIAGNOSEUNDERGRUPPER Total Acute lymphoid leukaemia Acute non-lymphocytic leukaemia Chronic myeloid leukaemia Other and unspecified leukaemia Total antal leukæmier pr år Burkitt's lymphoma Hodgkin's disease Non-Hodgkins lymphoma Unspecified lymphomas 1 1 Total antal lymfomer pr år Astrocytoma Ependymoma Medullablastoma Misc. Intracranial and intraspinal neoplasms Other glioma Total antal CNS tumorer pr år Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma Total antal neuroblastomer pr år Total retinoblastoma Total antal retinoblastomer pr år Other and unspecified malignant renal tumors 1 1 Renal carcinoma 1 1 Wilms' tumor Total antal nyretumorer pr år Hepatic carcinoma Hepatoblastoma Other and unspecified malignant hepatic tumors 1 1 Total antal levertumorer pr år Chondrosarcoma 1 1 2

22 Ewing's sarcoma Osteosarcoma Other and unspecified malignant bone tumors Total antal knogletumorer pr år Rhabdomyosarcoma, embryonal sarcoma and soft t Total antal bløddelssarkomer pr år Gonadal carcinoma Gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Non-gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Other and unspecified malignant tumors Total antal maligne kimcelletumorer pr år Adrenocortical carcinoma Melanomatous carcinoma Nasopharyngeal carcinoma 1 1 Other carcinoma Thyroid carcinoma Total antal carcinomer pr år Total antal maligne sygdomme pr år

23 Tabel 5 Antal af maligne sygdomme fordelt på hoved- og undergrupper hos børn under 15 år på diagnosetidspunktet i perioden DIAGNOSEÅR DIAGNOSEUNDERGRUPPER Hovedtotal Acute lymphoid leukaemia Acute non-lymphocytic leukaemia Chronic myeloid leukaemia Other and unspecified leukaemia Total antal leukæmier pr år Burkitt's lymphoma Hodgkin's disease Non-Hodgkins lymphoma Total antal lymfomer pr år Astrocytoma Ependymoma Medullablastoma Misc. Intracranial and intraspinal neoplasms Other glioma Total antal CNS tumorer pr år Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma Total antal neuroblastomer pr år Total retinoblastoma Total antal retinoblastomer pr år Renal carcinoma Wilms' tumor Total antal nyretumorer pr år Hepatic carcinoma Hepatoblastoma Other and unspecified malignant hepatic tumors 1 1 Total antal levertumorer pr år

24 Chondrosarcoma 1 1 Ewing's sarcoma Osteosarcoma Other and unspecified malignant bone tumors Total antal knogletumorer pr år Other soft-tissue sarcoma 1 1 Rhabdomyosarcoma, embryonal sarcoma and soft t Total antal bløddelssarkomer pr år Gonadal carcinoma Gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Non-gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Other and unspecified malignant tumors Total antal maligne kimcelletumorer pr år Adrenocortical carcinoma 1 1 Melanomatous carcinoma Other carcinoma Thyroid carcinoma Total antal carcinomer pr år Other and unspecified malignant neoplasms 2 2 Total antal andre maligne tumorer pr år 2 2 Total antal maligne sygdomme pr år

25 Tabel 6 Antal af maligne sygdomme fordelt på hoved- og undergrupper hos børn under 15 år på diagnosetidspunktet i perioden DIAGNOSEÅR DIAGNOSEUNDERGRUPPER Hovedtotal Acute lymphoid leukaemia Acute non-lymphocytic leukaemia Chronic myeloid leukaemia Other and unspecified leukaemia Other lymphoid leukaemia Total antal leukæmier pr år Burkitt's lymphoma Hodgkin's disease Non-Hodgkins lymphoma Total antal lymfomer pr år Astrocytoma Ependymoma Medullablastoma Misc. Intracranial and intraspinal neoplasms Other glioma Total antal CNS tumorer pr år Misc. Intracranial and intraspinal neoplasms Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma Total antal neuroblastomer pr år Total retinoblastoma Total antal retinoblastomer pr år Other and unspecified malignant renal tumors Renal carcinoma 1 1 Wilms' tumor Total antal nyretumorer pr år Hepatic carcinoma Hepatoblastoma Total antal levertumorer pr år

26 Ewing's sarcoma Osteosarcoma Total antal knogletumorer pr år Fibrosarcoma, neurofibrosarcoma and fibromatous Other soft-tissue sarcoma Rhabdomyosarcoma, embryonal sarcoma and soft t Total antal bløddelssarkomer pr år Gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Non-gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Other and unspecified malignant tumors Total antal maligne kimcelletumorer pr år Melanomatous carcinoma Nasopharyngeal carcinoma Other carcinoma Thyroid carcinoma Total antal carcinomer pr år Other and unspecified malignant neoplasms Total antal andre maligne tumorer pr år Endnu ikke rubricerede maligne sygdomme Total antal ikke rubricerede maligne sygdomme pr år Total antal maligne sygdomme pr år

27 Tabel 7. Forekomst af diagnoseundergrupper fordelt på 3 tidsperioder: , og DIAGNOSEÅR DIAGNOSEUNDERGRUPPER Acute lymphoid leukaemia Acute non-lymphocytic leukaemia Chronic myeloid leukaemia Other and unspecified leukaemia Other lymphoid leukaemia 8 8 Total antal leukæmier pr år Burkitt's lymphoma Hodgkin's disease Non-Hodgkins lymphoma Unspecified lymphoma 1 1 Total antal lymfomer pr år Astrocytoma Ependymoma Medullablastoma Misc. Intracranial and intraspinal neoplasms Other glioma Total antal CNS tumorer pr år Misc. Intracranial and intraspinal neoplasms 6 6 Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma Total antal neuroblastomer pr år Total retinoblastoma Total antal retinoblastomer pr år Other and unspecified malignant renal tumors Renal carcinoma Wilms' tumor Total antal nyretumorer pr år Hepatic carcinoma Hepatoblastoma Other and unspecified malignant hepatic tumors Total antal levertumorer pr år

28 Chondrosarcoma Ewing's sarcoma Osteosarcoma Other and unspecified malignant bone tumors Total antal knogletumorer pr år Fibrosarcoma, neurofibrosarcoma and fibromatous 8 8 Other soft-tissue sarcoma Rhabdomyosarcoma, embryonal sarcoma and soft t Total antal bløddelssarkomer pr år Gonadal carcinoma Gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Non-gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Other and unspecified malignant tumors Total antal maligne kimcelletumorer pr år Adrenocortical carcinoma Melanomatous carcinoma Nasopharyngeal carcinoma Other carcinoma Thyroid carcinoma Total antal carcinomer pr år Other and unspecified malignant neoplasms Total antal andre maligne tumorer pr år Endnu ikke rubricerede maligne sygdomme 3 3 Total antal ikke rubricerede maligne sygdomme pr år 3 3 Total antal maligne sygdomme pr år Tabel 7 viser forekomsten af diagnostiske undergrupper i de tre tidsperioder, hvor overlevelsen af de enkelte sygdomsformer er analyseret. Overlevelseskurverne er foretaget på basis af patienter i de angivne tre tidsperioderbygger på antal af patienter inden for de tre

29 Tabel 8. Viser 5- og 10 års overlevelserne i de tre patientkohorter Antal års overlevelse 10 års overlevelse 5 års overlevelse 10 års overlevelse 5 års overlevelse Alle ,70 0,68 0,78 0,76 0,81 Alle leukæmier ,70 0,67 0,82 0,81 Alle solide svulster ,71 0,69 0,76 0,74 0,80 ALL 920 0,78 0,75 0,86 0,84 0,89 AML 191 0,33 0,30 0,57 0,54 0,68 Lymfom 352 0,76 0,72 0,88 0,87 0,90 Mb Hodgkin 132 0,89 0,86 0,94 0,94 NHL 220 0,84 0,82 CNS tumor ,70 0,67 0,73 0,71 Neuroblastom 237 0,41 0,40 0,61 0,60 0,77 Retinoblastom 116 0,93 0,93 1,00 1,00 Wilms 206 0,80 0,80 0,93 0,93 0,94 Levertumor 50 0,60 0,60 0,56 0,56 Knoglesarkom 170 0,66 0,53 Osteosarkom 81 0,53* 0,48* 0,48** Ewings sarkom 81 0,58* 0,51* 0,64** Bløddelssarkom 230 0,71 0,71 0,75 0,69 Kimcelletumor 100 0,83 0,83 0,86 0,83 Carcinom 151 0,94 0,94 0,82 0,82 Andre 9 *: , **:

30 Overlevelsesanalyser. Da der i DBCR ikke findes oplysninger om recidiver for perioden er der kun foretaget analyse af den estimerede overlevelse og overlevelseskurver for udvalgte sygdomsgrupper er analyseret efter Kaplan-Meier metoden. Den kumulerede 5- og 10 års overlevelse er beregnet. Forskelle er beregnet ved hjælp af log-rank test. Levendestatus er hvert år krydskørt med CPR registret i Danmark. Generelt er det historiske materiale fra opdelt i to 9 års perioder ( og ), hvor overlevelsen er sammenlignet med den seneste periode efter 1/1 2003, hvorfra DBCR er prospektivt registreret. I denne udgave er overlevelsen hovedsageligt analyseret mellem de forskellige hovedgrupper og enkelte undergrupper, mens der ikke er analyseret for alder eller køn.

31 Overlevelse alle cancerformer , N = N = N = ,8 Overlevelse 0,6 0,4 0, vs 03-09: p < 0, vs 94-02: p < 0, vs 03-09: p = 0,013 p < 0,001 0, Måneder efter diagnosen Fig 8. Viser, at overlevelsen for alle cancerformer under ét er steget signifikant mellem de tre analyserede tidsperioder. Den kumulerede 5 års overlevelse er i de tre perioder steget signifikant 70% 78% og 81%) (se tabel 8, der viser de kumulerede 5 og 10 års overlevelsesrater for de tre tidsperioder

32 Overlevelse alle cancerformer undtagen leukæmi , N = N = N = 726 0,8 Overlevelse 0,6 0,4 0, vs P<0, vs P=0, vs P=0,039 p < 0,001 0, Måneder efter diagnosen Fig 9 Viser at når man udelader børn med leukæmi, der i perioden har oplevet en signifikant overlevelsesforbedring er der stadig sket en signifikant øget overlevelse for børn med solide svulster incl lymfomer.

33 Overlevelse ALL , N = N = N = 297 0,8 Overlevelse 0,6 0,4 0, vs 92-01: p < 0, vs 02-09: p < 0, vs 02-09: p = 0,07 0, Måneder efter diagnosen Fig 10. For børn med akut lymfoblastær leukæmier der sket en væsentlig forbedring af overlevelsen i perioden. Det skal bemærkes at tidsperioderne er lidt forskellige fra den sædvanligvis anvendt og afspejler perioder med anvendelse af ens behandlingsprotokoller (NOPHO ALL 86, NOPHO ALL 92 og NOPHO ALL 2001) For yderligere information om overlevelse af forskellige undergrupper af ALL i Danmark og de øvrige nordiske lande henvises til NOPHO s årsrapport, der for medlemmer findes på NOPHO s hjemmeside

34 AML , N = N = N = 51 0,8 Overlevelse 0,6 0,4 0, vs p = 0, vs p = 0, vs p = 0,16 p < 0,01 0, Måneder efter diagnosen Fig 11. Viser, at der er sket en væsentlig forbedring af overlevelsen for AML i perioden, selvom overlevelsen i perioden (NOPHO-AML 2004 protokollen) ikke var signifikant forskellig fra den foregående periode, hvor NOPHO AML-93 protokollen blev anvendt. For yderligere information om overlevelse af forskellige undergrupper af AML i Danmark og de øvrige nordiske lande henvises til NOPHO s årsrapport, der for medlemmer findes på NOPHO s hjemmeside

35 Alle lymfomer , N = N = N = 125 0,8 Overlevelse 0,6 0,4 0,2 P < 0,001 0, Måneder efter diagnosen Fig 12 Viser at der sammenlignet med perioden er sket en signifikant stigning i overlevelsen af børn med malignt lymfom. Mens der i de to sidste perioder ikke er sket nogen ændring. Den samlde overlevelse er på knap 90%, hvilket er på internationalt niveau

36 Hodgkin's og non-hodgkin's lymfom ,0 0,8 Overlevelse 0,6 0,4 Burkitt. N = 72 HD 85. N = 132 Andre NHL. N = 148 0,2 p = 0,004 0, Måneder efter diagnosen Fig 13. Samlet overlevelse for hele perioden for patienter med lymfom opdelt i Hodgkin s sygdom, Burkit lymfom og andre non-hodgkin lymfomer, herunder præ B- og T-NHL.

37 Mb Hodgkin Overlevelse 3 perioder 1, N = N = N = 47 0,8 Overlevelse 0,6 0,4 0,2 NS 0, Måneder efter diagnosen Fig 14. Overlevelse af patienter med Hodgkin s lymfom i tre tidsperioder. Det ses af figuren, at der ikke er sket en signifikant øgning af overlevelsen i de tre perioder, men der er relativt få patienter i hver gruppe

38 Non-Hodgkin's lymfom , N = N = N = 79 0,8 Overlevelse 0,6 0,4 0, vs 03-09: p = 0, vs 94-02: p = 0, vs 03-09: p= o,4 p = 0,002 0, Måneder efter diagnosen Fig 15. Overlevelsen af alle non-hodgkin lymfomer i tre tidsperioder. Det ses, at der er sket en signifikant øgning af overlevelsen for NHL fra den første periode til de to sidste perioder.

39 CNS tumor perioder 1, n = n = n = 248 0,8 Overlevelse 0,6 0,4 0,2 NS 0, Måneder efter diagnosen Fig 16. Overlevelse af samtlige CNS tumorer i de tre tidsperioder. Figuren viser, at der samlet set ikke er sket en statistisk signifikant for bedring i overlevelsen af CNS tumorer i perioden.

40 Hjernetumor Fem undertyper 1,0 0,8 Astrocytom. N = 345 Ependymom. N = 73 Medulloblastom. N = 176 Andre. N = 383 Andre gliomer. N = 122 Overlevelse 0,6 0,4 0,2 p < 0,001 0, Måneder efter diagnosen Fig 17. Overlevelse af de fem forskellige undergrupper af hjernetumorer i perioden

41 Astrocytom perioder 1, N = N = N = 84 0,8 Overlevelse 0,6 0,4 0, vs 94-02: p = 0, vs 03-09: p = 0, vs 03-09: p = 0,002 p = 0,01 0, Måneder efter diagnosen Fig 18. Viser at overlevelsen for astrocytom er forbedret i perioden. Der er især sket en prognoseforbedring mellem de seneste to perioder

42 Medulloblastom To perioder 1, N = N = 116 0,8 Overlevelse 0,6 0,4 0,2 p = 0,014 0, Måneder efter diagnosen Fig 19. Viser at overlevelsen for medulloblastom er øget for perioden sammenlignet med perioden

43 Neuroblastom ,0 0, N = 50. P-OS / N = 106. P-OS / N = 59. P-OS / p-overlevelse 0,6 0,4 0, vs 91-02: p = vs 03-08: p < vs 03-08: p = p < , Måneder fra diagnosen Fig. 20. Overlevelsen for neuroblastom i 3 tidsperioder. Det bemærkes at overlevelsen er steget signifikant i perioden

44 Neuroblastom aldersgrupper 1,0 0-1 år. N = 68. P-OS / år. N = 37. P-OS / år. N = 108. P-OS / ,8 p-overlevelse 0,6 0,4 0,2 0-1 vs 1-2 år: p = vs 2-14 år: p < vs 2-14 år: p = 0.02 p < , Måneder efter diagnosen Fig. 21. Der er signifikant forskel på overlevelsen mellem 0-1 år, 1-2 år og >/= 2 år

45 Neuroblastom 2-14 år vs ,0 0, N = 49. P-OS / N = 59. P-OS / p-overlevelse 0,6 0,4 p = ,2 0, Måneder efter diagnosen Fig 22. Overlevelsen for børn >/= 2 år på diagnosetidspunktet er stget signifikant i to tidsperioder. For perioden har vi ikke sikre oplysninger om sygdomsstadiet i DBCR. For børn over 2 år tilhører ca 90% stadium 4.

46 Wilms' tumor , N = N = N = 40 0,8 Overlevelse 0,6 0,4 0,2 P = 0,013 0, Måneder efter diagnosen Fig 23. Overlevelsen for Wilms tumor er øget signifikant i studieperioden og ligger nu siden 1994 på over 90%.

47 Osteosarkom , N = N = 34 0,8 Overlevelse 0,6 0,4 0,2 NS 0, Måneder efter diagnosen Fig 24. Overlevelsen for osteosarkom er kun på ca 50% og er markant mindre end i NOPHO s solid tumor register. Desuden er der ikke sket nogen ændring af prognosen i perioden.

48 Ewings sarkom , N= N=37 0,8 Overlevelse 0,6 0,4 0,2 NS 0, Måneder efter diagnosen Fig 25. Overlevelsen for Ewings sarkom ligger omkring 60%. Der er ikke sket en signifikant ændring over perioden. Der har været 4 sene dødsfald (efter 5 år) i den tidlige kohorte. Årsagerne hertil kendes ikke.

49 Rhabdomyosarkom , N = N = N = 49 0,8 Overlevelse 0,6 0,4 0,2 NS 0, Måneder efter diagnosen Fig 26. Overlevelsen for bløddelssarkomer ligger omkring 70% og er ikke forbedret i løbet af studieperioden

50 Den prospektive del af DBCR Tabel 9 Fordelingen af nydiagnosticerede maligne sygdomme hos børn under 15 år pr center i perioden N = 1063 CENTER DIAGNOSE_HOVEDGRUPPE_ID DIAGNOSE_UNDERGRUPPE_ID Skejby RH Odense Ålborg Ialt 01 Leukeamias Acute lymphoid leukaemia Acute non-lymphocytic leukaemia Chronic myeloid leukaemia Other and unspecified leukaemia Other lymphoid leukaemia Leukeamias Total Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Burkitt's lymphoma Hodgkin's disease Non-Hodgkins lymphoma Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Total Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Astrocytoma Ependymoma Medullablastoma Misc. Intracranial and intraspinal neoplasms Other glioma Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Total Total symphatetic nervous system tumors Misc. Intracranial and intraspinal neoplasms Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma Total symphatetic nervous system tumors Total Total retinoblastoma Total retinoblastoma Total retinoblastoma Total Total renal tumors Other and unspecified malignant renal tumors 2 2 Renal carcinoma 1 1 Wilms' tumor Total renal tumors Total

51 07 Total hepatic tumors Hepatic carcinoma 3 3 Hepatoblastoma Total hepatic tumors Total Total malignant bone tumors Ewing's sarcoma Osteosarcoma Total malignant bone tumors Total Total soft-tissue sarcomas Fibrosarcoma, neurofibrosarcoma and fibromatous Other soft-tissue sarcoma Rhabdomyosarcoma, embryonal sarcoma and soft t Total soft-tissue sarcomas Total Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms Gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Non-gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Other and unspecified malignant tumors Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms Total Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Melanomatous carcinoma Nasopharyngeal carcinoma Other carcinoma Thyroid carcinoma Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Total Other and unspecified malignant neoplasms Other and unspecified malignant neoplasms Other and unspecified malignant neoplasms Total (Tom) (Tom) 3 3 (Tom) Total 3 3 Hovedtotal

52 Tabel 10. Fordeling af hoveddiagnoser på de fire børneonkologiske centre i perioden , opdelt pr år Antal af CPR_NR DIAGNOSE_DATO CENTER DIAGNOSE_HOVEDGRUPPE_ID Hovedtotal Skejby 01 Leukeamias Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Total symphatetic nervous system tumors Total retinoblastoma Total renal tumors Total hepatic tumors Total malignant bone tumors Total soft-tissue sarcomas Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Skejby Total RH 01 Leukeamias Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Total symphatetic nervous system tumors Total renal tumors Total hepatic tumors Total malignant bone tumors Total soft-tissue sarcomas Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Other and unspecified malignant neoplasms (Tom) RH Total

53 Antal af CPR_NR DIAGNOSE_DATO CENTER DIAGNOSE_HOVEDGRUPPE_ID Hovedtotal Odense 01 Leukeamias Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Total symphatetic nervous system tumors Total renal tumors Total hepatic tumors Total soft-tissue sarcomas Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Other and unspecified malignant neoplasms 1 1 Odense Total Ålborg 01 Leukeamias Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Total symphatetic nervous system tumors Total retinoblastoma Total renal tumors Total hepatic tumors Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Ålborg Total Andet 03 Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Total symphatetic nervous system tumors Total soft-tissue sarcomas Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Andet Total Hovedtotal

54 Hoveddiagnoser N = % 2% 4% 3% 6% 3% 4% 1% 32% Leukæmi Lymfom CNS tumor Neuroblastom Retinoblastom Wilms 6% Levertumor Knogletumor Bløddelssarkom Kimcelletumor 24% 12% Carcinom Andre Fig. 27. Procentuel fordeling af børn mellem de 12 hoveddiagnoser i perioden

55 Tabel 11. Dødsårsager i kohorten DIAGNOSE_HOVEDGRUPPE_ID Dødsårsager Levende Anden toxicitet Behandlingsrelateret årsag Infektion Fremskreden sygdom Andet Ialt 01 Leukeamias Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Total symphatetic nervous system tumors Total retinoblastoma Total renal tumors Total hepatic tumors Total malignant bone tumors Total soft-tissue sarcomas Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Other and unspecified malignant neoplasms (Tom) Hovedtotal Siden den prospektive del af DBCR startede i 2003 er alle årsager til dødsfald i kohorten diagnosticeret efter 1/ registreret. I alt 159 børn diagnosticeret i perioden døde i samme periode, heraf døde 135 (85% af dødsfaldene) af fremskreden sygdom. I alt 24 døde af en eller anden form for behandlingsrelateret årsag, svarende til 2,3 % af det samlede patientantal. Raten af toxisk mortalitet er derfor lavere end den standard på 3%, som vi ønsker at den toksiske mortalitet skal være under.

56 Tabel 12. Antal tilbagefald fordelt på årstal for tilbagefald og hoveddiagnose. Tilbagefald år DIAGNOSEHOVEDGRUPPER Hovedtotal Leukæmi Lymfom CNS tumor Neuroblastom Retinoblastom Wilms Levertumor Knogletumor Bløddelssarkom Kimcelletumor Carcinom Hovedtotal Siden 2003 registreres alle recidiver med lokalisation (-er) og recidivbehandling. Tabellen viser at de fleste recidiver findes bladt de to hyppigste sygdomme, leukæmierne og hjernetumorerne. Det er værd at bemærke, at blandt knogletumorer, der udgør ca 3% af de maligne sygdomme, ses 12% af alle recidiver.

57 Tabel 13. Viser tid fra diagnose til død i hele korten fordelt på hoveddiagnoser. Tid til død mdr DIAGNOSEHOVEDGRUPPER Hovedtotal Leukæmi Lymfom CNS tumor Neuroblastom Retinoblastom 6 6 Wilms Levertumor Knogletumor Bløddelssarkom Kimcelletumor Carcinom Andre 1 1 Hovedtotal I hele kohorten er 974 børn døde, heraf 877 indenfor 5 år efter den primære diagnose, 59 er døde mellem 5 og 10 år efter diagnosen, mens 38 (3,9%) døde mere end 10 år efter diagnosen. Vi har i DBCR ikke yderligere oplysninger om årsagerne til disse dødsfald (recidiv, senfølger efter behandling, sekundær cancer andet). Men det ville være relativt enkelt at gennemføre en undersøgelse af dødsårsager mere end 5 år efter diagnose hos børn med cancer.

58 Tabel 14. Diagnostiske hovedgrupper for 126 unge mellem 15 og 22 år på diagnosetidspunktet behandlet på en af de fire børneonkologiske afdelinger i perioden Antal af CPR_NR Ialt Leukæmi Lymfom CNS tumor Neuroblastom Wilms Levertumor 1 1 Knogletumor Bløddelssarkom Kimcelletumor Carcinom Andre 1 1 Hovedtotal I DBCR findes der oplysninger om 126 unge over 15 år på diagnosetidspunktet, der er behandlet på en af de fire børneonkologiske afsnit. Tabellen viser, at siden 2003 udgør de unge ca 7% af patienterne under 15 år på de børneonkologiske afdelinger. Der har gennem de seneste 10 år været en stigende tendens til at unge mellem 15 og 18 år med cancerformer, der hyppigt forekommer hos børn under 15 år behandles på de børneonkologiske afsnit. Ved samkørsel med LPR har vi CPR numre på en række unge op til 18 år med en malign diagnose, men vi har ikke rekvireret kliniske oplysninger på de unge over 15 år, som ikke er behandlet på en af de fire børneonkologiske afsnit.

59 Tabel 15. Tabellen viser aldersfordelingen i relation til de diagnostiske hovedgrupper på de 126 unge mellem 15 og 22 år, der er registreret i DBCR Antal af CPR_NR ALDER_VED_DIAGNOSE DIAGNOSE_HOVEDGRUPPE_ID >22 Ialt 01 Leukeamias Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Total symphatetic nervous system tumors Total renal tumors Total hepatic tumors Total malignant bone tumors Total soft-tissue sarcomas Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Other and unspecified malignant neoplasms 1 1 Hovedtotal

60 Tabel 16 Viser pr 1/ antallet af overlevende patienter registreret i DBCR fordelt på alder. Aldersgruppe aldersgruppe Antal % 5-10 år år år år år >30 år Det ses, at der findes i dage over 1000 unge mennesker mellem 20 og > 30 år, der er i live efter behandling for en kræftsygdom i barnealderen.

61 Tabel 16 Brug af international protokol fordelt på hoveddiagnose Nydiagnosticerede patienter Protokol anvendt Protokol rapporteret Nej Ja Nej Ja 2 3 I alt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Diagnoseår Diagnose (hovedgruppe) Leukeamias Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Total symphatetic nervous system tumors Total retinoblastoma Total renal tumors Total hepatic tumors Total malignant bone tumors Total soft-tissue sarcomas Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Other and unspecified malignant neoplasms Periode-Total Diagnose (hovedgruppe) Leukeamias Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Total symphatetic nervous system tumors Total retinoblastoma Total renal tumors Total hepatic tumors Total malignant bone tumors Total soft-tissue sarcomas Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Other and unspecified malignant neoplasms Periode-Total I alt Viser anvendelse af internationale protokoller i forbindelse med behandling af børn inden for de 12 diagnostiske hovedgrupper. Tabellen viser også i hvilket omfang kliniske data er registreret til det protokolansvarlige studiecenter. For visse af sygdommene kan der ikke registreres patienter til studieledelsen idet protokollen ikke er anmeldt. Det ses at især anmeldelsen for leukæmier til NOPHOs leukæmiregister er komplet. De enkelte leukæmier, der ikke er registrerede er kronisk myeloid leukæmi (CML) som ikke er registrerbar.

62 Tabel 17 Brug af international protokol fordelt på center Protokol anvendt Protokol rapporteret Nej Ja Nej Ja 2 3 I alt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Diagnoseår Center Aalborg Andet Odense Rigshospital Skejby Periode-Total Center Aalborg Odense Rigshospital Skejby Periode-Total I alt Anvendelse af protokol og rapportering til center fordelt på de fire børneonkologiske centre. Protokolanvendelse finder sted i ca 60% af tilfældene. Det er tænkeligt at dette tal reelt er højere. Det ville være hensigtsmæssigt at repræsentanter for de enkelte centre gennemgår egne ptt med henblik på om registreringen af protokolanvendelse og deltagelse/rapportering er korrekt. Det skal være DAPHO s mål at alle leukæmier samt at 80% af lymfomer og solide tumorer behandles og rapporteres til protokol

63 Konklusioner 1. Incidensen af cancer hos børn under 15 år i Danmark er vekslende, men som helhed er der ikke sket en incidensstigning i perioden mellem 1985 og Vurderet ved en Odds ratio likelihood test, hvor der sammenlignes med perioden er der sket en signifikant øgning af de registrerede tilfælde af lymfom (p=0,02), mens forekomsten af CNS tumorer (p<0,0001), Wilms tumor (p=0,0073) og bløddelssarkomer (p=0,038) synes at være faldet. Inden for de øvrige typer kan der ikke påvises nogen forskel i perioden. 3. Hvorvidt de registrerede incidensforskelle er reelle eller skyldes ændring af registreringspraksis kan ikke afgøres, da der ikke findes yderligere data på patienter diagnosticeret før 2003 i DBCR 4. I perioden er der sket en signifikant øgning af overlevelsen af børn under 15 år med cancer i Danmark, således at den samlede 5-års og 10 års overlevelse for perioden er henholdsvis 76% og 78 % 5. Især overlevelsen for børn med leukæmi er steget signifikant. 6. Men også overlevelsen for den samlede gruppe af patienter uden leukæmierne er steget. 7. Overlevelsen er steget signifikant for følgende diagnostiske hoved- og undergrupper Lymfomer Neuroblastom Wilms tumor Astrocytom Medulloblastom 8. Overlevelsen er ikke stegt for hjernetumorer som helhed 9. Overlevelsen er ikke steget for knoglesarkomer og synes betydeligt dårligere end i de andre nordiske lande % af dødsfald hos populationen forekom inden for 5 år efter diagnosen 11. Der lever i dag i Danmark mere end 1000 unge voksne, der er behandlet for kræft som barn For perioden gælder følgende konklusioner. 12. Den samlede incidens er som ovenfor beskrevet uændret sammenlignet med de forrige perioder 13. Overlevelsen for alle cancertilfælde er steget signifikant og er nu 81% (5-års overlevelsen) 14. Overlevelsen for diagnosegrupperne 2-11 (solide svulster og lymfom er steget til 80% 15. Overlevelsen er ikke forskellig fra overlevelsen i de andre nordiske lande børn af kohorten har oplevet recidiv 17. 2,3% af børn er døde af ikke-sygdomsprogression, dvs infektioner og andre bivirkninger til sygdom eller behandling 18. Ca 60% af børn behandles efter internationale protokoller. 19. Ca 40% af kliniske resultater vedrørende diagnose og behandling rapporteres til international protokol, heraf hovedparten til NOPHO s leukæmi-databaser

64 Over perioden har overlevelsen for solide svulster i Danmark ligget signifikant lavere end i de andre Nordiske lande. Der er sket en stadig stigning i overlevelsen igennem perioden, således at overlevelsen i Danmark i den seneste periode nærmer sig overlevelsen i de Nordiske lande samlet.. Inden for de fleste hovedgrupper ligger Danmark på linje med de andre nordiske lande, som har rapporteret data til NOPHOs solid tumor register siden Det dog især inden for sarkomerne, det gælder især knoglesarkomerne, men også om end i mindre grad bløddelssarkomerne, hvor overlevelsen blandt danske børn er betydelig lavere end de data, der er rapporteret fra de øvrige Nordiske lande. Årsagerne hertil kendes ikke, men er bekymrende og bør være genstand for yderligere analyse.

65 Forskningsprojekter, der har anvendt data fra DBCR Følgende studier har inden for de sidste 3 år anvendt grunddata fra DBCR CEFALO En undersøgelse af mulige årsager til hjernetumor hos børn og unge Jørgen H Olsen 1,Joachim Schüz 1,Christoffer Johansen 1,Maria Feychting 2,Tore Tynes 3,Martin Röösli 4,Claudia E Kuehni 4,Lisbeth Samsoe Schmidt 1,Kjeld Schmiegelow 5,Astid Sehested 5,Birgitta Lannering 6,Finn Wesenberg 7,Michael Grotzer 8,Nicolas von der Weid 9 1 Institute of Cancer Epidemiology, Copenhagen, Denmark,2 Karolinska Institute, Stockholm, Sweden,3 Cancer Registry of Norway, Oslo, Norway,4 Department of Social and Preventiv Medicine, University of Bern, Switzerland,5 Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark,6 Queen Sylvia Child Hospital, Gothenburg, Sweden,7 Rikshospitalet University Hospital, Oslo, Norway,8 Paediatric University Hospital, Zürich, Switzerland,9 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne, Switzerland Cefalo undersøgelsen er en international interviewbaseret case-control undersøgelse af mulige risikofaktorer for hjernetumor hos børn og unge i alderen 7-19 år. Dataindsamlingen består af et personligt interview med familien vedrørende forskellige livsstils faktorer, samt indhentning af data om mobiltelefonbrug ved teleselskaberne og desuden indsamles DNA fra spytprøver. I forbindelse med undersøgelsen, der startede i marts 2006 har vi identificeret nydiagnosticerede patienter i Danmark ved hjælp af DBCR, der er opdateret med aktuelle cases i modsætning til Cancer registeret. Undersøgelsen afsluttes ultimo 2008 og data forventes publiceret i løbet af Fødselskarakteristika og risikoen for solid tumor hos born - En registerbaseret Nordisk case-control undersøgelse Lisbeth Samsø Schmidt(1);Kjeld Schmiegelow (2);Joachim Schüz(1);Christoffer Johansen(1);Lisa Hjalgrim(2);Astrid Sehested(2);Päivi Lähteenmäki(3);Per Kogner (4);Catarina Träger (4);Per-Erik Sandström (5); Göran Gustafsson(4);Tore Stokland(6);Halldora Thorarinsdottir(7) 1.Institute of Cancer Epidemiology, Danish Cancer Society, Copenhagen, Denmark 2.Department of paediatric oncology Rigshospitalet Copenhagen, Denmark 3.Turku University Hospital, Department of Pediatrics, Turku Finland 4.Childhood Cancer Research Unit, Karolinska Institutet,Sverige 5.Universitetssjukhuset Barnkliniken Umeå,Sverige 6.Universitetsykehuset Nord- Norge, Barneafdelingen, Tromsø,Norge 7.Landspitalinn Reykjavik, Iceland NOPHO (Nordic Society of Pediatric Haematology and Oncology) er i gang med en registerbaseret case-control undersøgelse af sammenhængen mellem forskellige perinatale forhold og risikoen for solide tumorer hos børn. I undersøgelsen fokuseres på intrauterin vækst og asfyksi. Undersøgelsen er en nordisk case-kontrol undersøgelse af børn 0-14 år, der er diagnosticeret med en solid tumor i perioden i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Cases vil blive identificeret i de nationale cancer registrer samt i de nationale børnecancer registre, i Danmark er det Dansk Børne Cancer Register DBCR. Det drejer som ca børn med kræft. For hver case udvælges 5 kontrolpersoner fra den almindelige befolkning (populationskontroller), der matcher casen på alder og køn (ved opslag i CPR).

66 INI1 expression in a population-based cohort of paediatric CNS malignancies Astrid Sehested, Karsten Nysom, Lars Bøgeskov, John Hauerberg, Henning Laursen and Helle Broholm Formålet med denne undersøgelsen er at undersøge for INI1-forandringen i vævsprøver fra samtlige ondartede eller ikke-klassificerbare hjernesvulster hos børn, opereret på Rigshospitalet de seneste 17 år. Desuden vil vi se på om patienter med INI1-forandringen har så dårlige overlevelseschancer som det er beskrevet af andre. Da Rigshospitalet de seneste 17 år har været det østdanske center for børn med hjernesvulster vil undersøgelsen kunne skønne forekomsten og forløbet af AT/RT baseret på en velafgrænset befolkningsgruppe. "Tromboser hos børn i Danmark i perioden ". Ruta Tuckuviene m.d. Jon Helgestad, dr.med. Søren Paaske Johnsen, ph.d. Søren Risom Kristensen, dr.med. Børneafdelingen og Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Sygehus Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Sygelighed blandt børn født af kvinder med en infertilitetsdiagnose Af Marie Hargreave. Cand. Scient. San. Publ., Videnskabelig assistent Afdeling for Virus, Hormoner og Kræft. Institut for Epidemiologisk Kræftforskning. Kræftens Bekæmpelse Det overordnede formål med nærværende Ph.d. at undersøge sammenhængen mellem infertilitet, hormonel fertilitetsbehandling og risikoen for langsigtede helbredsmæssige konsekvenser blandt børn født af kvinder der indgår i Den Danske Infertilitetskohorte bestående af kvinder diagnosticeret med infertilitet i perioden 1963 til Dette studie vil være kendetegnet ved en længere follow-up periode og flere cases end hidtidige undersøgelser indenfor dette forskningsområde, hvormed de langsigtede helbredsmæssige konsekvenser af børn født efter ART dermed kan undersøges med langt større statistisk styrke end tidligere studier. Nærværende Ph.d. kan opdeles i følgende delstudier: Kohorte studier 1) Undersøge om der er en øget risiko for cancer (generelt og for specifikke typer) blandt børn født af kvinder med en infertilitetsdiagnose i forhold til børn fra aggrundsbefolkningen. 2) Undersøge om der er en øget risiko for psykisk sygdom og sygdomme relateret til det metaboliske syndrom blandt børn født af kvinder med en infertilitetsdiagnose i forhold til børn fra baggrundsbefolkningen. Case-kohorte studier 1) Undersøge om der er en øget risiko for cancer (generelt og for specifikke typer) blandt børn født af infertile kvinder i forholdt til hvilken behandling mødrene har modtaget, med fokus på hormonel fertilitetsbehandling. 2) Forudsat at kohortestudiet indikerer en association, undersøge om der er en øget risiko for psykisk sygdom og sygdomme relateret til det metaboliske syndrom ad hoc blandt børn født af infertile kvinder i forholdt til hvilken behandling mødrene har modtaget, med fokus på hormonel fertilitetsbehandling.

67 PhD project: Symptoms and diagnostic delay in childhood cancer in Denmark Cand med. PhD student Jette Ahrensberg. Supervisors: 1) Prof Peder Vedsted and 2) Frede Olesen. Research Unit of General Praxis, Aarhus University 2) 3) Henrik Schrøder. Department of Pediatrics, Aarhus University Hospital Skejby Planned publications Paper 1: Health care utilization the year before the diagnosis of childhood cancer. Population-based casecontrol study. Aim: to analyse the health care utilization of children (0-15 years) the year prior to tumor diagnosis compared with a control group with no cancer. Paper 2: Delay in childhood malignancies. A population-based study. To describe the diagnostic delay in childhood cancer in Denmark as reported by the parents and general practitioners. (To examine to which extent the diagnostic process in childhood cancer is initiated by the GP.) Paper 3: Symptoms and clinical findings among children with cancer in primary care and relation to the diagnostic interval. To describe symptoms and clinical findings in early cancer among children in general practice. To analyse the association between symptoms, findings and diagnostic delay for groups of cancers. Paper 4: Factors associated with delay in childhood malignancies. A Danish cohort-study. to analyse the association between delay in childhood cancer in Denmark and: 1. Patient characteristics (Age, gender, parity, Socio economic factors) 2. Cancer related factors (first symptom, Symptom presentation, Type of cancer) The PhD project is running until March 2011 Poster presented at WONCA

68

Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010

Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010 Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010 Udarbejdet af: Henrik Schrøder, overlæge, dr. med. leder af DBCR. Børnefadelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, DK 8200 Århus n. Mail: henrik.schroeder@skejby.rm.dk

Læs mere

DAPHO Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pædiatrisk Hæmatologi Onkologi (DAPHO)

DAPHO Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pædiatrisk Hæmatologi Onkologi (DAPHO) DAPHO Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pædiatrisk Hæmatologi Onkologi (DAPHO) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2014 Årsrapporten 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Farmakoepidemiologi: metoder og mål JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Lif-kursus I farmakoepidemiologi, Novt 2005 Hvad er farmakoepidemiologi Epidemiologi: "An empirical

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis... 5 2. Deltagelse... 6 3. Overholdelse af fastlagt

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft?

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Dansk kræftbehandling i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark?«Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Line Hvidberg, ph.d.-studerende og Anette Fischer Pedersen, postdoc. Center

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

35 Pædiatrisk onkologi

35 Pædiatrisk onkologi 35 Pædiatrisk onkologi Kjeld Schmiegelow, Catherine Rechnitzer og Henrik Carstensen Leukæmier og lymfomer 464 Akut lymfoblastær leukæmi 467 Non-Hodgkin lymfom 467 Myelodysplastisk syndrom 467 Akut myeloblastær

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV 2010 November 2010 Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Carina Nees, Rikke Daugaard og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, januar 2010

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011:

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: 1. Fremvisning af online databasen ved Aleks Jovanovic og DMG FU anbefalinger Aleks viser computer skærmbilleder af online databasen, der er en kopi af

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle.

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle. Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle Jes Søgaard KORA Risiko for kræft blandt personer efter social position i Danmark Hvordan

Læs mere

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500 Sarkomer Indhold 2 Indledning 3 Hvad er sarkomer? 6 Hvad er symptomerne på sarkomer? 7 Hvilke undersøgelser skal der til? 10 Hvor syg er jeg? 13 Hvilken behandling findes der? 13 Behandling af bløddelssarkomer

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2013 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2013 med primært

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE Formandskab: Peter Rossing, forskningsleder, overlæge dr.med. Steno Diabetes Center Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, cand.cur., E-MBA

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

DAHANCA database Klinisk forskningsdatabase til registrering af hoved-halskræft i Danmark

DAHANCA database Klinisk forskningsdatabase til registrering af hoved-halskræft i Danmark 1 DAHANCA database Klinisk forskningsdatabase til registrering af hoved-halskræft i Danmark Lidt om DAHANCA The Danish Head and Neck Cancer Study Group (DAHANCA) blev etableret i september 1976 som er

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk Årsrapport 21 Dansk LymfomGruppe (DLG) Årsrapport 21 Malignt lymfom i Danmark Udarbejdet af: DLGs Registreringsudvalg: Peter de Nully Brown Judit Meszaros Jørgensen Lars

Læs mere