Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol"

Transkript

1 Åben beslutningsprotokol 25. juni kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen

2 Indholdsfortegnelse Side 246. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til retablering af lejede lokaler på Chr. 8. Vej 7, Silkeborg Orientering om årlig beretning fra Handicaprådet Godkendelse af bygningsmæssige ændringer for det bortforpagtede køkken beliggende H.C. Branners Vej 1 R, 8600 Silkeborg Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af brandslukningsmateriel Orientering om efterregulering af delingsaftale med Viborg og Århus Amter samt godkendelse af betaling af kompensationsbeløb Orientering om Årsrapport 2006 fra Karup Lufthavn Orientering om status for udvalgte områder - juni Drøftelse af model for borgerinddragelse Gensidig orientering Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - EU-udbud vedr. Løn-, Personale- og vagtplansystem - Silkeborg Kommune Lukket - Personalesag Underskrifter

3 Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til retablering af lejede lokaler på Chr. 8. Vej 7, Silkeborg Sagsnr.: 07/21538 Sagsansvarlig: HBA Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. til udførelse af retableringsarbejder i lejede lokaler på Chr. 8. Vej 7, Silkeborg. Sagsbeskrivelse Silkeborg Kommune indgik pr. 1. juli 2002 lejeaftale med Sønderport A/S om leje af Chr. 8. Vej 7 A (tidligere hotel Louisiana) med henblik på benyttelse til kortvarig husning af flygtninge, ungdomsboliger, kollegieværelser, boligformål og lignende. Lejemålet blev indrettet til ungdomsboliger. Økonomiudvalget besluttede i mødet den 22. maj 2006 at opsige lejemålet til ophør 31. juli I henhold til lejekontrakten skal det lejede afleveres i samme stand som ved overtagelsen, dog er der aftalt visse undtagelser. Ejendomsstaben har derfor gennemgået det lejede sammen med repræsentanter for Sønderport A/S og aftalt følgende (i hovedtræk): - Malerbehandling af trapper, trapperum, gange, elevator, værelser og kælderrum m.v. - Nedtagning af opsatte vægge, retablering af døråbninger m.v. - Genetablering af belysning, flugtvejsplaner og gardiner - Rensning af tæpper/delvis udskiftning af tæpper - Afmontering af trinetter og installationsskakter - Retablering af manuel brandalarmering - Afmontering af lift og postkasser - Udskiftning af punkterede ruder - Rengøring inkl. badeværelsesfuger og vinduespudsning m.v. Ejendomsstaben skønner, at udbedring af ovennævnte vil beløbe sig til ca kr. Silkeborg Byråd vedtog i mødet den 21. maj 2007 at bevilge kr. til retableringen. (incl. 1 ekstra måneds leje). Efter Byrådets møde har Sønderport A/S fremsat tilbud om selv at forestå retableringen for en samlet pris på kr., idet der p.t. ikke er indgået ny lejeaftale om lokalerne. Sønderport A/S gør samtidig gældende, at det beløb, som Silkeborg Kommune har afsat til retableringen er for lavt, idet udgifter til retablering af toiletter, tæpperensning, fjernelse af graffiti m.v. er skønnet for lavt, og at der bør indregnes yderligere kr. til retablering. Side 604

4 Endvidere anfører Sønderport A/S, at retableringsarbejdet ikke kan være afsluttet til 31/8 men tidligst til 30/9, og at der derfor er tillagt yderligere en måneds husleje. Endelig ønsker Sønderport A/S, at trinetter, rampe, lift, dørtelefoner og kælderdepoter m.v. overgår til Sønderport A/S. Ejendomsstaben har revurderet det overslag, der har dannet baggrund for ansøgning om bevilling på kr. Ejendomsstaben finder det godtgjort, at det afsatte beløb til retablering er for lavt, og at der efter den tid, der er medgået til forhandlinger, er berettiget tvivl om, hvorvidt arbejdet kan være afsluttet til 31/ Lejeaftalen med Sønderport A/S giver ikke mulighed for delvis aflevering. Endvidere er der ved aftalens indgåelse aftalt fremlejekontrakter med udløb samme dato som i aftalen mellem Sønderport A/S og Silkeborg Kommune. Der burde dengang rettelig være indgået fremlejekontrakter, der gav mulighed for 1-2 måneders retablering. Efter en samlet vurdering er det Ejendomsstabens anbefaling, at der med baggrund i følgende forhold indgås aftale med Sønderport A/S om udbetaling af forligs -beløbet samt overdragelse af ovennævnte inventar og løsøre til fuld og endelig afgørelse: - begrundet risiko for overskridelse af den meddelte bevilling til retablering - begrundet risiko for at retableringsarbejdet ikke er afsluttet pr. 31/ det omhandlede inventar og løsøre repræsenterer kun en ringe værdi ved anvendelse et andet sted (nedtagning, opbevaring og opsætning igen slider hårdt på specielt trinetter) - risiko for tvist om omfang og kvalitet af det retablerede Økonomiske forhold Økonomistaben foreslår, at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme hvis beløbet bevilliges overført fra kassen. Indstilling Ejendomschefen indstiller, at der meddeles forhøjelse af bevilling med kr. fra kr. til kr. til retablering af de lejede lokaler. Sagen er tillige sat på dagsordenen til Byrådets møde den 25. juni Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 605

5 Orientering om årlig beretning fra Handicaprådet Sagsnr.: 07/25403 Sagsansvarlig: oin Fraværende: Afbud: Sagens formål Handicaprådet afgiver mindst en gang årligt en beretning til Byrådet om sit arbejde, jf. rådets forretningsorden 9 stk. 2. Beretningen afgives til orientering af Byrådet. Sagsbeskrivelse Kommunerne har siden 1. april 2006 haft pligt til at nedsætte handicapråd, der rådgiver om handicapspørgsmål. Handicaprådet består af repræsentanter udpeget af hhv. De Samvirkende Invalideorganisationer og byrådet. Handicaprådet har drøftet mange meget forskellige sager i det forgange år og er aktuelt bl.a. optaget af udarbejdelse af handicappolitik i Silkeborg Kommune. Beretningen beskriver nogle af de væsentligste områder i Rådets første virkeår. Økonomiske forhold Rådets arbejde har ikke haft umiddelbare økonomiske konsekvenser. Indstilling Handicapchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets orientering. Bilag - Åben Beretning til Byrådet om Handicaprådets arbejde Beslutning Handicaprådet den Forslaget godkendt. Side 606

6 Beslutning Økonomiudvalget den Fremsendes til Byrådet til orientering. Side 607

7 Godkendelse af bygningsmæssige ændringer for det bortforpagtede køkken beliggende H.C. Branners Vej 1 R, 8600 Silkeborg Sagsnr.: 07/22378 Sagsansvarlig: tcp Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af bygningsmæssige ændringer for det bortforpagtede køkken beliggende H.C. Branners Vej 1R, 8600 Silkeborg. Sagsbeskrivelse Bestyrelsen for Det Danske Madhus har på grund af manglende kapacitet på færdigvarelager indstillet, At DDM s direktion tager henvendelse til Birch og Krogboe vedr. udarbejdelse af færdig projekt som forelægges Silkeborg Kommune. At der skrives en henvendelse til Silkeborg Kommune om at bestyrelsen har godkendt at der bygges mellem m 2 kølerum og at man ønsker at Silkeborg Kommunes accept heraf og inddragelse. Det bemærkes, at forpagtningskontrakten mellem Silkeborg Kommune og Det Danske Madhus ikke regulerer forhold vedrørende tilbygning af det eksisterende. Eftersom en sådan tilbygning kan reguleres efter samme princip som 11 Bygningsændringer i forpagtningsaftalen, kan der tages udgangspunkt heri. Heraf følger at ændringer af det forpagtede kun må foretages efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra bortforpagteren. De med forandringer forbundne udgifter afholdes af forpagteren, ligesom eventuelle myndighedskrav i forbindelse med ændringer opfyldes af forpagteren for egen regning. De ønskede ændringer forudsætter endvidere at Det Danske Madhus sørger for at få de fornødne byggetekniske tilladelser, der følger af byggelovgivningen. Det oplyses, at tilbygningen og placering ikke vurderes værende i strid med bebyggelsesprocent og byggezoner. Der foreligger endnu ikke et projekt fra DDM (Birch og Krogboe). Det er dog uklart hvorledes tilbygningen håndteres i forbindelse med en eventuel opsigelse af forpagtningsaftalen. Side 608

8 Økonomiske forhold Udgifterne ved tilbygningen påhviler Det Danske Madhus. Det bør dog afklares hvorledes en eventuel overdragelse håndteres ved opsigelse af forpagtningsaftalen og om disse kan have økonomiske konsekvenser. Indstilling Ældrechefen indstiller, at udvalget tilkendegiver om der gives tilladelse til en tilbygning at det endelige projekt og budget godkendes inden projektet igangsættes der gives mandat til en forhandling om vilkår omkring tilbygningen ved opsigelse af forpagtningsaftalen. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Mødet aflyst Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Udsat Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt at der indledes forhandling om vilkår for tilbygningen. Side 609

9 Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af brandslukningsmateriel Sagsnr.: 07/28208 Sagsansvarlig: XLH Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af brandslukningsmateriel (brandbil). Sagsbeskrivelse I forbindelse med budgetopfølgninger pr. 31. juli 2006 og 31. oktober 2006 blev henholdsvis 1,71 mio.kr. og 0,44 mio.kr., dvs. i alt 2,15 mio.kr. overført til anlæg med henblik på anskaffelse af brandslukningsmateriel (brandbil). Økonomiske forhold Bevilling Regnskab Anskaffelsessum Mer-/mindreudgift 0 Indstilling Beredskabschefen indstiller, at regnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 610

10 Orientering om efterregulering af delingsaftale med Viborg og Århus Amter samt godkendelse af betaling af kompensationsbeløb. Sagsnr.: 07/26047 Sagsansvarlig: XLH Fraværende: Afbud: Sagens formål Økonomiudvalgets orientering om efterregulering, foretaget i forbindelse med amternes afslutning af regnskab for 2006, af delingsaftalerne med Viborg og Århus amter, samt udvalgets godkendelse af betalingsform af kompensationsbeløb på 1,5 mio.kr. vedrørende delingsaftalen med Viborg Amt. Sagsbeskrivelse Delingsaftalerne (aftale om fordeling af aktiver, passiver, rettigheder, pligter samt personale) blev indgået som led i kommunalreformen med udgangspunkt i den dertil hørende lovgivning, først og fremmest lov om regioner og nedlæggelse af amterne, procedureloven, serviceloven samt lov om almene boliger. Med udgangspunkt i denne lovgivning var grundlaget tillige delingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005) og pensionsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 965 af 14. oktober 2005). Vedrørende delingsaftalen med Viborg Amt skal Silkeborg Kommune betale et kompensationsbeløb på 1,5 mio. kr., da de aktiver kommunen har modtaget fratrukket passiverne overstiger kommunens del af Viborg Amts nettoformue. (bilag vedlagt) Vedrørende delingsaftalen med Århus Amt skal Silkeborg Kommune modtage et kompensationsbeløb på 38,7 mio. kr., da de aktiver kommunen har modtaget fratrukket passiverne ikke modsvarer kommunens del af Århus Amts nettoformue. (bilag vedlagt) I henhold til delingsbekendtgørelsens 38 a stk.2 kan Silkeborg kommune senest henholdsvis den 22. juni 2007 for Viborg Amt (udsat til den 25. juni 2007) og den 28. juni 2007 for Århus Amt anmode om at regionen sender skriftlige bemærkninger vedrørende efterreguleringen til revisionen inden 1. juli 2007 (den frist forventes ligeledes rykket lidt). Bilag med orientering om Silkeborg kommunes anmodning om regionens skriftlige bemærkninger til revisionen eftersendes til udvalgets orientering. Efterreguleringen skal senest den 15. august 2007 være revideret af revisionen, og revisionens bemærkninger vil blive sendt til Silkeborg Kommune. Frem til den 1. oktober 2007 er der mulighed for at fremkomme med bemærkninger til den reviderede efterregulering. Regionen skal herefter med de modtagende myndigheder, herunder Silkeborg kommune, drøfte de modtagne bemærkninger og eventuelt forelægge et tillæg til efterreguleringsoversigten for de modtagende myndigheder inden regionsrådet godkender efterreguleringsoversigten med eventuelt tillæg. Side 611

11 Økonomiske forhold For nærmere beskrivelse af de modtagne aktiver og passiver henvises der til vedlagte bilag. Hovedtallene i efterreguleringen fremgår nedenfor. Hovedtal for Silkeborg Kommunes andel af efterreguleringen til Delingsaftalen for Århus Amt: Aktiver Passiver Kompensationsbeløb Nettoformue Hovedtal for Silkeborg Kommunes andel af efterreguleringen til Delingsaftalen for Viborg Amt: Aktiver Passiver Kompensationsbeløb Nettoformue I henhold til delingsbekendtgørelsens 41 skal der samtidig med efterreguleringsoversigtens udsendelse ske udredning af kompensationsbeløb. Kompensationsbeløbene kan betales som 10-årige annuiteter eller kontant. Staten har medelt at den vil udbetale kompensationsbeløb kontant til regionerne og til kommunerne som annuiteter. Indstilling Økonomichefen indstiller ovenstående til Økonomiudvalgets orientering og anmoder om godkendelse af: at Økonomiudvalget orienteres og godkender kompensationsbeløbet til Region Midtjylland jf. efterregulering af delingsaftalen med Viborg Amt, der udgør 1,55 mio.kr., betales i en rate i forbindelse med regnsskabets afgivelses til revision per 1. juni 2007 jf. bekendtgørelsens 41, stk. 1. Bilag - Åben Efterregulering af delingsaftalen for Viborg Amt Side 612

12 Åben Efterregulering for Århus Amt Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 613

13 Orientering om Årsrapport 2006 fra Karup Lufthavn Sagsnr.: 06/35543 Sagsansvarlig: YAMJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om Årsrapport 2006 fra Karup Lufthavn, godkendt på Lufthavnsbestyrelsens møde den 24. maj Sagsbeskrivelse Pr. 1. januar 2007 er Karup Lufthavns ejerkreds, som følge af strukturreformen, blevet ændret. Silkeborg Kommune er således blevet medejer, idet Viborg Amts andel er overført til Silkeborg Kommune. Der er udarbejdet nye vedtægter, som er tiltrådt af de respektive byråd og er fremsendt til godkendelse hos Tilsynsmyndigheden. Resultatet for 2006 viser et overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr., hvilket er en forbedring på kr. Heraf kan kr. henføres til ændret regnskabspraksis vedrørende afskrivninger på bygninger, hvor afskrivningsperioden er ændret fra 20 til 40 år. Den øvrige forbedring kan hovedsageligt henføres til passagerer flere end budgetteret, hvilket giver en merindtægt på kr. I alt passagerer har i 2006 fløjet ud fra Karup Lufthavn. I forhold til 2005 har der været en fremgang i passagertallet på svarende til 6,4 %. Selskabet har pr. 31. december 2006 en egenkapital på kr. Selskabets andelskapital udgør kr., hvoraf Silkeborg Kommunes andel er 7 %, svarende til kr. Den samlede gæld udgør kr. hvilket er ca kr. mindre end ved udgangen af Revisor konkluderer, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hvad angår 2007 budgetteres med et overskud på kr. Passagertallet forventes at blive på , en fremgang på ca. 6 %. Det oplyses, at i årets første 4 måneder har passagertallet udgjort , hvilket i forhold til samme periode sidste år er en fremgang på 4 %. I 2006 er etableret en chartersommerrute via Odense til Forli i Italien og i 2007 udbygges charterafgangene med forbindelser via Odense til Parma i Italien og Nimes i Sydfrankrig. Side 614

14 Indstilling Chefen for fællesstaben indstiller, at Karup Lufthavns årsrapport for 2006 tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Side 615

15 Orientering om status for udvalgte områder - juni 2007 Sagsnr.: 07/27474 Sagsansvarlig: YMCB Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om status for en række udvalgte områder i Silkeborg Kommune i perioden januarjuni Sagsbeskrivelse Af vedlagte fremgår status for en række udvalgte områder i Silkeborg Kommune i perioden januar-juni 2007, herunder opgørelser vedr. befolkning, byggeaktivitet, arbejdsmarked, ældreområdet, sundhedsområdet og fravær. Det bemærkes, at der er tale om første udgave af statusoversigten, der forudsættes løbende at blive udbygget og nuanceret. Oversigten udarbejdes fremover kvartalsvis og vil blive publiceret på kommunens intranet og på hjemmesiden. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at status for udvalgte områder - juni 2007 tages til efterretning. Bilag - Åben Status for udvalgte områder - juni 2007 Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Side 616

16 Drøftelse af model for borgerinddragelse Sagsnr.: 06/25349 Sagsansvarlig: kufpj Fraværende: Afbud: Sagens formål Drøftelse af forslag til model for borgerinddragelse i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Nærdemokratiudvalget besluttede den 8. november 2006 at nedsætte en arbejdsgruppe, der havde til opgave at udarbejde et beslutningsforslag, der beskriver de formelle rammer for inddragelsen af borgere i de kommunale beslutningsprocesser. Arbejdsgruppen har nu afleveret vedlagte forslag til model for borgerinddragelse til Nærdemokratiudvalget. Modellen for borgerinddragelse beskriver principperne for god borgerinddragelse og indeholder en borgerinddragelsesmatrix, der viser sammenhængen mellem sagen og behovet for borgerinddragelse, samt en værktøjskasse der kan bruges ved igangsættelse af borgerinddragelse. Der er vedlagt kommentarer til modellen fra 3 af arbejdsgruppens medlemmer. Indstilling Formanden for Nærdemokratiudvalget indstiller, at forslaget til model for borgerinddragelse samt høringsproces for denne drøftes. Bilag - Åben Borgerinddragelsesmodel - Åben Kommentarer fra arbejdsgruppen Beslutning Nærdemokratiudvalget den Modellen for borgerinddragelse anbefales med nogle redaktionelle ændringer til behandling i Økonomiudvalget med indstilling om en høringsproces inden endelig vedtagelse. Det anbefales, at der i høringsprocessen inddrages offentligheden, lokalråd, brugerråd m.v., de stående udvalg og Silkeborg Kommunes HovedMED, og at høringsfristen fastlægges til den Side 617

17 24. august Det anbefales endeligt, at høringen iværksættes på baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse. Økonomiudvalget Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. I høringsprocessen anbefales det, at modellen for borgerinddragelse ses i sammenhæng med regulativet for lokaludvalg med den begrundelse, at regulativet for lokaludvalg og model for borgerinddragelse begge handler om borgerinddragelse. Side 618

18 Gensidig orientering Sagsnr.: 07/13869 Sagsansvarlig: bbi Fraværende: Afbud: Beslutning Økonomiudvalget den Intet. Side 619

19 Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 07/22150 Sagsansvarlig: HBA Fraværende: Afbud: Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 620

20 Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 07/28927 Sagsansvarlig: HAB Fraværende: Afbud: Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 621

21 Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 07/28980 Sagsansvarlig: HAB Fraværende: Afbud: Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 622

22 Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 07/15557 Sagsansvarlig: HAB Fraværende: Afbud: Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 623

23 Lukket - EU-udbud vedr. Løn-, Personale- og vagtplansystem - Silkeborg Kommune Sagsnr.: 07/9657 Sagsansvarlig: WBD Fraværende: Afbud: Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 624

24 Lukket - Personalesag Sagsnr.: 07/24527 Sagsansvarlig: WLR Fraværende: Afbud: Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Side 625

25 Underskrifter Jens Erik Jørgensen Hanne Bæk Olsen Ella Porskær Torben Hansen Jørgen S. Rask Erling Prang Lars Faarup Protokol Ført af: Jann Hansen Side 626

26 Åben beslutningsprotokol 18. juni kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Hanne Bæk Olsen, Torben Hansen, Lars Faarup

27 Indholdsfortegnelse Side 225. Godkendelse af bevilling til relining af Ø 400 mm PVC vandledning i Hvinningdal området (Eidervej mv.) Godkendelse af bevilling til indkøb af opsamlingsmateriel til papirindsamling og harmonisering af rest-affald Godkendelse af forhøjelse af bevilling til kloakrenovering i Vinding Godkendelse af at deponiselskabet Feltengård I/S dannes efter den foreslåede plan og med de foreslåede vedtægter Godkendelse af Årsrapport for Affaldsselskabet Renosyd I/S Godkendelse af regnskab for 2006 for Den selvejende institution Papirmuseet Bikuben og ansøgning om yderligere tilskud til dækning af oparbejdet underskud Godkendelse af budget for 2007 for Den selvejende institution Papirmuseet Bikuben og ansøgning om yderligere tilskud til dækning af underskud Godkendelse af anlægsrammen m.v. for projekt Kjellerup Idrætscenter Godkendelse af forslag til regelsæt for gratis eller nedsat betaling for musikskoleundervisning på Den Kreative skole, Silkeborg Godkendelse af bilag til "Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg kommune" Godkendelse af sammenlægning af lån Drøftelse af budgetforslag 2008 for bevilling og bevilling Godkendelse af overordnet kommunikationspolitik for Silkeborg Kommune Beslutning om evt. vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning for Hjejlevejskollegiet 2005/2006 samt budget 2007/ Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning for S/I Søholtkollegiet 2005/2006 samt budget for 2007/ Godkendelse af forslag til Udviklingsstrategi for Silkeborg Kommune Gensidig orientering

28 243. Lukket - Godkendelse af uddeling af legatportion af "Det Jones`ske Handels- og Håndværkerlegat" i 2007, samt godkendelse af, at en legatportion overføres til næste år, samt godkendelse af ændring til fundats Lukket - Ejendomssag Godkendelse anlægsbevilling til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger Underskrifter

29 225. Godkendelse af bevilling til relining af Ø 400 mm PVC vandledning i Hvinningdal området (Eidervej mv.) Sagsnr.: 07/26160 Sagsansvarlig: FNG Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til relining af ca. 3,2 km hovedledning for vandforsyning i Hvinningdal området. Sagsbeskrivelse Vandforsyningen påbegyndte i 1999 en udskiftning/relining af Ø 400 mm hovedledning fra Hvinningdal Vandværk til Nordre Højmarksvej. I anlægsbudgetterne for 2007 og 2008 er der afsat midler til relining af de sidste strækninger af dette arbejde. De strækninger det drejer sig om omfatter ca., 3,2 km fra Vandværket til Hvinngdalvej ved Thorsvej og videre herfra i Eidervej til Kollundvej. Endvidere omfatter det planlagte arbejde en sideledning på ca. 650 m fra Eidervej til Højgård beholderen ved Buskelundhøjen. Udskiftning af ledningerne udføres ved relining, hvilket vil sige at der indtrækkes mindre rør på 250 eller315 mm i den eksisterende ledning, som har en dimension på 400 mm. Dimensionerne på den nye ledning er bestemt efter en tidligere gennemført EDB gennemregning. Økonomiske forhold De anførte ledningsarbejder kan ifølge overslag udføres for i alt kr. ekskl. moms. Økonomistaben foreslår, at anlægsbevilling på kr. gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb kr. indenfor budgettets rammer i Resterende rådighedsbeløb, kr., foreslås indarbejdet i budgetforslaget for Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet søges om bevilling på kr. til arbejdets udførelse i 2007 og Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Side 545

30 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 546

31 226. Godkendelse af bevilling til indkøb af opsamlingsmateriel til papirindsamling og harmonisering af rest-affald Sagsnr.: 07/20266 Sagsansvarlig: FKNB Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af frigivelse af rådighedesbeløb på kr. til indkøb af opsamlingmateriel til papirindsamling og harmonisering af rest-affald i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Kommunen forestår indkøb og distribution af opsamlingsmateriellet, hvorefter grundejerne betaler kommunen for det leverede materiel. Der vil opstå et finansieringsbehov, idet grundejernes betaling ikke nødvendigvis falder indenfor det samme regnskabsår, som kommunens udgifter afholdes. Omfang: Opsamlingsmateriellet er udbudt efter følgende plan: Materiel: rest-affald beholdere rest-affald containere papir beholdere papir - containere 50 Økonomiske forhold På grundlag af de nuværende salgspriser på opsamlingsmateriel priserne benyttes ved udfasning af grønt affald, samt priser tilbudt ved de seneste licitationer, har Forsyningsafdelingen udarbejdet følgende penge-flow for aktiviteten: Der er p.t. licitation på bl.a. hjemmekompostere, men med de seneste priser kan kommunens netteoudgift ved tilbuddet beregnes således: Overslag finansiebehov: Udgift til indkøb og levering Indtægt fra grundejerne Netto finansiering Alle priser er kr. ekskl. moms. Side 547

32 Økonomistaben foreslår, at anlægsbevillingen på kr. gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb kr. indenfor budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet søges om bevilling på kr. til aktivitetens udførelse i Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 548

33 227. Godkendelse af forhøjelse af bevilling til kloakrenovering i Vinding. Sagsnr.: 06/31801 Sagsansvarlig: FET Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af frigivelse af kr. til færdiggørelse af igangværende kloakrenovering i Vinding inkl. etablering af nyt regnvandsbassin til rensning og forsinkelse af regnvandet inden udledning til Kringelbæk. Sagsbeskrivelse Them Kommunes Kultur-, Miljø- og Serviceudvalg bevilgede på mødet den 25. september kr. til 1. etape af anlægsarbejdet med renovering af kloakanlægget i Vinding. Sammenlægningsudvalget bevilgede på mødet den 11. december kr. til gennemførelse af 2. etape af kloakrenoveringen. Der er således i alt bevilliget til arbejdets udførelse. I forbindelse med arbejdets udførelse er der konstateret forskellige forhold, der medfører en merudgift på kr. Forholdene er nærmere specificeret nedenfor under "Økonomiske forhold". Specielt kan oplyses, at placeringen af regnvandsbassinet med adgangsvej ikke er helt afklaret, idet det berører private lodsejere. Økonomiske forhold Overslag for det samlede kloakrenovering i Vinding udgør: Renovering af kloakanlægget Etablering af nyt regnvandsbassin I alt ekskl. moms kr kr kr. Merudgiften kan henføres til: øgede udgifter til udskiftning af dårligt fyld. øgede udgifter til retablering af vejbelægning, idet der i det oprindelige overslag var vurderet, at opgravning i vejarealet kunne gennemføres ved rendeopgravning. Ved udførelsen har det været nødvendig at udskifte vejopbygningen i hele vejbredden. Endvidere er asfalttykkelsen øget i henhold til krav fra Vejmyndigheden. øgede udgifter til etablering af skelbrønde, idet der er etableret 2 stk. ø 425 mm. skelbrønde ved hver ejendom, i henhold til normal praksis i Silkeborg Kommune øgede udgifter til etablering af nyt regnvandsbassin Side 549

34 kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet søges om forhøjelse af bevillingen med kr. til i alt kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 550

35 228. Godkendelse af at deponiselskabet Feltengård I/S dannes efter den foreslåede plan og med de foreslåede vedtægter. Sagsnr.: 07/25738 Sagsansvarlig: FKNB Fraværende: Afbud: Sagens formål Affaldsselskabet Reno syv i/s fremsender brev af 23. maj 2007, hvori det meddeles, at Reno syv i/s bestyrelse på sit møde den 21. maj 2007 har godkendt følgende forslag omhandlende affaldsområdet og Reno syv i/s fremtid: 1. Forslag til Plan for hjemtagning af de borgerrelaterede opgaver. 2. Forslag til Plan for fremtidig organisering af Feltengård Losseplads. 3. Forslag til Vedtægter for Feltengård i/s. Forslagene fremsendes til godkendelse i henholdsvis Silkeborg, Skanderborg og Favrskov kommuners byråd. Sagsbeskrivelse Historik I forbindelse med forberedelsen af kommunesammenlægningen i 2006 blev der også gennemført forberedelse inden for affaldsområdet. I forhold til affaldshåndteringen i Reno syv i/s område skulle der findes en løsning, som tog hensyn til, at selskabets 7 interessentkommuner Galten, Gjern, Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev og Langå efter kommunesammenlægningen ville blive integreret i 4 nye kommuner Favrskov, Randers, Silkeborg og Skanderborg - med forskellige interesser og sammensætning. Løsningen blev, at sammenlægningsudvalgene i 2006 vedtog, at Reno syv i/s i 2007 skulle videreføres i et overgangsselskab (med reviderede vedtægter og ny bestyrelse). Formålet med overgangsselskabet var at videreføre Reno syv i/s opgaver og samtidig forberede selskabets ændring pr. 31. december Det blev ligeledes besluttet, at de borgerrelaterede opgaver skulle trækkes hjem til kommunerne pr. 1. januar 2008, og at der skulle dannes et deponiselskab til varetagelse af de aktiviteter, der i dag foregår på Feltengård Losseplads. Den del af Langå Kommune, som blev sammenlagt med Randers Kommune, er trukket helt ud af Reno syv i/s, og der foreligger derfor ingen gensidige forpligtelser mellem Reno syv i/s og Randers Kommune pr. 1. januar Beslutningsgrundlag En teknikergruppe bestående af repræsentanter for de 3 kommuner Silkeborg, Skanderborg og Favrskov og Reno syv i/s har i perioden fra den 1. januar 2007 og frem til bestyrelsesmødet den 21. maj 2007 udarbejdet et beslutningsgrundlag bestående af de 3 ovennævnte Side 551

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 13.00 16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/57 Indledende drøftelser vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kommunernes økonomi. November 2006...

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Mandag den 18. marts 2013 Mødetidspunkt: Kl. 11.00 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR:

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 4. december 2013 VEDTÆGTER 2013 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter Vedtægter for Gesten Fritidscenter 1 Institutionens navn er Gesten Fritidscenter. Gesten Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Gesten i Vejen Kommune. 2 Institutionens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer AMU-Center Vest- og Sydsjælland Selandia - Center for Erhvervsuddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Godkendelse af sammenlægning

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dato: 22. august 2017 Starttidspunkt: 21:00 Sted: A.1.01 Medlemmer: Ruth Lauridsen, Robert Terkelsen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Jeyarajah Rasiah, Ole Marcussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 27 af 33 Råderet Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere