Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol"

Transkript

1 Åben beslutningsprotokol 25. juni kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen

2 Indholdsfortegnelse Side 246. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til retablering af lejede lokaler på Chr. 8. Vej 7, Silkeborg Orientering om årlig beretning fra Handicaprådet Godkendelse af bygningsmæssige ændringer for det bortforpagtede køkken beliggende H.C. Branners Vej 1 R, 8600 Silkeborg Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af brandslukningsmateriel Orientering om efterregulering af delingsaftale med Viborg og Århus Amter samt godkendelse af betaling af kompensationsbeløb Orientering om Årsrapport 2006 fra Karup Lufthavn Orientering om status for udvalgte områder - juni Drøftelse af model for borgerinddragelse Gensidig orientering Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - EU-udbud vedr. Løn-, Personale- og vagtplansystem - Silkeborg Kommune Lukket - Personalesag Underskrifter

3 Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til retablering af lejede lokaler på Chr. 8. Vej 7, Silkeborg Sagsnr.: 07/21538 Sagsansvarlig: HBA Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. til udførelse af retableringsarbejder i lejede lokaler på Chr. 8. Vej 7, Silkeborg. Sagsbeskrivelse Silkeborg Kommune indgik pr. 1. juli 2002 lejeaftale med Sønderport A/S om leje af Chr. 8. Vej 7 A (tidligere hotel Louisiana) med henblik på benyttelse til kortvarig husning af flygtninge, ungdomsboliger, kollegieværelser, boligformål og lignende. Lejemålet blev indrettet til ungdomsboliger. Økonomiudvalget besluttede i mødet den 22. maj 2006 at opsige lejemålet til ophør 31. juli I henhold til lejekontrakten skal det lejede afleveres i samme stand som ved overtagelsen, dog er der aftalt visse undtagelser. Ejendomsstaben har derfor gennemgået det lejede sammen med repræsentanter for Sønderport A/S og aftalt følgende (i hovedtræk): - Malerbehandling af trapper, trapperum, gange, elevator, værelser og kælderrum m.v. - Nedtagning af opsatte vægge, retablering af døråbninger m.v. - Genetablering af belysning, flugtvejsplaner og gardiner - Rensning af tæpper/delvis udskiftning af tæpper - Afmontering af trinetter og installationsskakter - Retablering af manuel brandalarmering - Afmontering af lift og postkasser - Udskiftning af punkterede ruder - Rengøring inkl. badeværelsesfuger og vinduespudsning m.v. Ejendomsstaben skønner, at udbedring af ovennævnte vil beløbe sig til ca kr. Silkeborg Byråd vedtog i mødet den 21. maj 2007 at bevilge kr. til retableringen. (incl. 1 ekstra måneds leje). Efter Byrådets møde har Sønderport A/S fremsat tilbud om selv at forestå retableringen for en samlet pris på kr., idet der p.t. ikke er indgået ny lejeaftale om lokalerne. Sønderport A/S gør samtidig gældende, at det beløb, som Silkeborg Kommune har afsat til retableringen er for lavt, idet udgifter til retablering af toiletter, tæpperensning, fjernelse af graffiti m.v. er skønnet for lavt, og at der bør indregnes yderligere kr. til retablering. Side 604

4 Endvidere anfører Sønderport A/S, at retableringsarbejdet ikke kan være afsluttet til 31/8 men tidligst til 30/9, og at der derfor er tillagt yderligere en måneds husleje. Endelig ønsker Sønderport A/S, at trinetter, rampe, lift, dørtelefoner og kælderdepoter m.v. overgår til Sønderport A/S. Ejendomsstaben har revurderet det overslag, der har dannet baggrund for ansøgning om bevilling på kr. Ejendomsstaben finder det godtgjort, at det afsatte beløb til retablering er for lavt, og at der efter den tid, der er medgået til forhandlinger, er berettiget tvivl om, hvorvidt arbejdet kan være afsluttet til 31/ Lejeaftalen med Sønderport A/S giver ikke mulighed for delvis aflevering. Endvidere er der ved aftalens indgåelse aftalt fremlejekontrakter med udløb samme dato som i aftalen mellem Sønderport A/S og Silkeborg Kommune. Der burde dengang rettelig være indgået fremlejekontrakter, der gav mulighed for 1-2 måneders retablering. Efter en samlet vurdering er det Ejendomsstabens anbefaling, at der med baggrund i følgende forhold indgås aftale med Sønderport A/S om udbetaling af forligs -beløbet samt overdragelse af ovennævnte inventar og løsøre til fuld og endelig afgørelse: - begrundet risiko for overskridelse af den meddelte bevilling til retablering - begrundet risiko for at retableringsarbejdet ikke er afsluttet pr. 31/ det omhandlede inventar og løsøre repræsenterer kun en ringe værdi ved anvendelse et andet sted (nedtagning, opbevaring og opsætning igen slider hårdt på specielt trinetter) - risiko for tvist om omfang og kvalitet af det retablerede Økonomiske forhold Økonomistaben foreslår, at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme hvis beløbet bevilliges overført fra kassen. Indstilling Ejendomschefen indstiller, at der meddeles forhøjelse af bevilling med kr. fra kr. til kr. til retablering af de lejede lokaler. Sagen er tillige sat på dagsordenen til Byrådets møde den 25. juni Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 605

5 Orientering om årlig beretning fra Handicaprådet Sagsnr.: 07/25403 Sagsansvarlig: oin Fraværende: Afbud: Sagens formål Handicaprådet afgiver mindst en gang årligt en beretning til Byrådet om sit arbejde, jf. rådets forretningsorden 9 stk. 2. Beretningen afgives til orientering af Byrådet. Sagsbeskrivelse Kommunerne har siden 1. april 2006 haft pligt til at nedsætte handicapråd, der rådgiver om handicapspørgsmål. Handicaprådet består af repræsentanter udpeget af hhv. De Samvirkende Invalideorganisationer og byrådet. Handicaprådet har drøftet mange meget forskellige sager i det forgange år og er aktuelt bl.a. optaget af udarbejdelse af handicappolitik i Silkeborg Kommune. Beretningen beskriver nogle af de væsentligste områder i Rådets første virkeår. Økonomiske forhold Rådets arbejde har ikke haft umiddelbare økonomiske konsekvenser. Indstilling Handicapchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets orientering. Bilag - Åben Beretning til Byrådet om Handicaprådets arbejde Beslutning Handicaprådet den Forslaget godkendt. Side 606

6 Beslutning Økonomiudvalget den Fremsendes til Byrådet til orientering. Side 607

7 Godkendelse af bygningsmæssige ændringer for det bortforpagtede køkken beliggende H.C. Branners Vej 1 R, 8600 Silkeborg Sagsnr.: 07/22378 Sagsansvarlig: tcp Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af bygningsmæssige ændringer for det bortforpagtede køkken beliggende H.C. Branners Vej 1R, 8600 Silkeborg. Sagsbeskrivelse Bestyrelsen for Det Danske Madhus har på grund af manglende kapacitet på færdigvarelager indstillet, At DDM s direktion tager henvendelse til Birch og Krogboe vedr. udarbejdelse af færdig projekt som forelægges Silkeborg Kommune. At der skrives en henvendelse til Silkeborg Kommune om at bestyrelsen har godkendt at der bygges mellem m 2 kølerum og at man ønsker at Silkeborg Kommunes accept heraf og inddragelse. Det bemærkes, at forpagtningskontrakten mellem Silkeborg Kommune og Det Danske Madhus ikke regulerer forhold vedrørende tilbygning af det eksisterende. Eftersom en sådan tilbygning kan reguleres efter samme princip som 11 Bygningsændringer i forpagtningsaftalen, kan der tages udgangspunkt heri. Heraf følger at ændringer af det forpagtede kun må foretages efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra bortforpagteren. De med forandringer forbundne udgifter afholdes af forpagteren, ligesom eventuelle myndighedskrav i forbindelse med ændringer opfyldes af forpagteren for egen regning. De ønskede ændringer forudsætter endvidere at Det Danske Madhus sørger for at få de fornødne byggetekniske tilladelser, der følger af byggelovgivningen. Det oplyses, at tilbygningen og placering ikke vurderes værende i strid med bebyggelsesprocent og byggezoner. Der foreligger endnu ikke et projekt fra DDM (Birch og Krogboe). Det er dog uklart hvorledes tilbygningen håndteres i forbindelse med en eventuel opsigelse af forpagtningsaftalen. Side 608

8 Økonomiske forhold Udgifterne ved tilbygningen påhviler Det Danske Madhus. Det bør dog afklares hvorledes en eventuel overdragelse håndteres ved opsigelse af forpagtningsaftalen og om disse kan have økonomiske konsekvenser. Indstilling Ældrechefen indstiller, at udvalget tilkendegiver om der gives tilladelse til en tilbygning at det endelige projekt og budget godkendes inden projektet igangsættes der gives mandat til en forhandling om vilkår omkring tilbygningen ved opsigelse af forpagtningsaftalen. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Mødet aflyst Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Udsat Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt at der indledes forhandling om vilkår for tilbygningen. Side 609

9 Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af brandslukningsmateriel Sagsnr.: 07/28208 Sagsansvarlig: XLH Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af brandslukningsmateriel (brandbil). Sagsbeskrivelse I forbindelse med budgetopfølgninger pr. 31. juli 2006 og 31. oktober 2006 blev henholdsvis 1,71 mio.kr. og 0,44 mio.kr., dvs. i alt 2,15 mio.kr. overført til anlæg med henblik på anskaffelse af brandslukningsmateriel (brandbil). Økonomiske forhold Bevilling Regnskab Anskaffelsessum Mer-/mindreudgift 0 Indstilling Beredskabschefen indstiller, at regnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 610

10 Orientering om efterregulering af delingsaftale med Viborg og Århus Amter samt godkendelse af betaling af kompensationsbeløb. Sagsnr.: 07/26047 Sagsansvarlig: XLH Fraværende: Afbud: Sagens formål Økonomiudvalgets orientering om efterregulering, foretaget i forbindelse med amternes afslutning af regnskab for 2006, af delingsaftalerne med Viborg og Århus amter, samt udvalgets godkendelse af betalingsform af kompensationsbeløb på 1,5 mio.kr. vedrørende delingsaftalen med Viborg Amt. Sagsbeskrivelse Delingsaftalerne (aftale om fordeling af aktiver, passiver, rettigheder, pligter samt personale) blev indgået som led i kommunalreformen med udgangspunkt i den dertil hørende lovgivning, først og fremmest lov om regioner og nedlæggelse af amterne, procedureloven, serviceloven samt lov om almene boliger. Med udgangspunkt i denne lovgivning var grundlaget tillige delingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005) og pensionsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 965 af 14. oktober 2005). Vedrørende delingsaftalen med Viborg Amt skal Silkeborg Kommune betale et kompensationsbeløb på 1,5 mio. kr., da de aktiver kommunen har modtaget fratrukket passiverne overstiger kommunens del af Viborg Amts nettoformue. (bilag vedlagt) Vedrørende delingsaftalen med Århus Amt skal Silkeborg Kommune modtage et kompensationsbeløb på 38,7 mio. kr., da de aktiver kommunen har modtaget fratrukket passiverne ikke modsvarer kommunens del af Århus Amts nettoformue. (bilag vedlagt) I henhold til delingsbekendtgørelsens 38 a stk.2 kan Silkeborg kommune senest henholdsvis den 22. juni 2007 for Viborg Amt (udsat til den 25. juni 2007) og den 28. juni 2007 for Århus Amt anmode om at regionen sender skriftlige bemærkninger vedrørende efterreguleringen til revisionen inden 1. juli 2007 (den frist forventes ligeledes rykket lidt). Bilag med orientering om Silkeborg kommunes anmodning om regionens skriftlige bemærkninger til revisionen eftersendes til udvalgets orientering. Efterreguleringen skal senest den 15. august 2007 være revideret af revisionen, og revisionens bemærkninger vil blive sendt til Silkeborg Kommune. Frem til den 1. oktober 2007 er der mulighed for at fremkomme med bemærkninger til den reviderede efterregulering. Regionen skal herefter med de modtagende myndigheder, herunder Silkeborg kommune, drøfte de modtagne bemærkninger og eventuelt forelægge et tillæg til efterreguleringsoversigten for de modtagende myndigheder inden regionsrådet godkender efterreguleringsoversigten med eventuelt tillæg. Side 611

11 Økonomiske forhold For nærmere beskrivelse af de modtagne aktiver og passiver henvises der til vedlagte bilag. Hovedtallene i efterreguleringen fremgår nedenfor. Hovedtal for Silkeborg Kommunes andel af efterreguleringen til Delingsaftalen for Århus Amt: Aktiver Passiver Kompensationsbeløb Nettoformue Hovedtal for Silkeborg Kommunes andel af efterreguleringen til Delingsaftalen for Viborg Amt: Aktiver Passiver Kompensationsbeløb Nettoformue I henhold til delingsbekendtgørelsens 41 skal der samtidig med efterreguleringsoversigtens udsendelse ske udredning af kompensationsbeløb. Kompensationsbeløbene kan betales som 10-årige annuiteter eller kontant. Staten har medelt at den vil udbetale kompensationsbeløb kontant til regionerne og til kommunerne som annuiteter. Indstilling Økonomichefen indstiller ovenstående til Økonomiudvalgets orientering og anmoder om godkendelse af: at Økonomiudvalget orienteres og godkender kompensationsbeløbet til Region Midtjylland jf. efterregulering af delingsaftalen med Viborg Amt, der udgør 1,55 mio.kr., betales i en rate i forbindelse med regnsskabets afgivelses til revision per 1. juni 2007 jf. bekendtgørelsens 41, stk. 1. Bilag - Åben Efterregulering af delingsaftalen for Viborg Amt Side 612

12 Åben Efterregulering for Århus Amt Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 613

13 Orientering om Årsrapport 2006 fra Karup Lufthavn Sagsnr.: 06/35543 Sagsansvarlig: YAMJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om Årsrapport 2006 fra Karup Lufthavn, godkendt på Lufthavnsbestyrelsens møde den 24. maj Sagsbeskrivelse Pr. 1. januar 2007 er Karup Lufthavns ejerkreds, som følge af strukturreformen, blevet ændret. Silkeborg Kommune er således blevet medejer, idet Viborg Amts andel er overført til Silkeborg Kommune. Der er udarbejdet nye vedtægter, som er tiltrådt af de respektive byråd og er fremsendt til godkendelse hos Tilsynsmyndigheden. Resultatet for 2006 viser et overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr., hvilket er en forbedring på kr. Heraf kan kr. henføres til ændret regnskabspraksis vedrørende afskrivninger på bygninger, hvor afskrivningsperioden er ændret fra 20 til 40 år. Den øvrige forbedring kan hovedsageligt henføres til passagerer flere end budgetteret, hvilket giver en merindtægt på kr. I alt passagerer har i 2006 fløjet ud fra Karup Lufthavn. I forhold til 2005 har der været en fremgang i passagertallet på svarende til 6,4 %. Selskabet har pr. 31. december 2006 en egenkapital på kr. Selskabets andelskapital udgør kr., hvoraf Silkeborg Kommunes andel er 7 %, svarende til kr. Den samlede gæld udgør kr. hvilket er ca kr. mindre end ved udgangen af Revisor konkluderer, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hvad angår 2007 budgetteres med et overskud på kr. Passagertallet forventes at blive på , en fremgang på ca. 6 %. Det oplyses, at i årets første 4 måneder har passagertallet udgjort , hvilket i forhold til samme periode sidste år er en fremgang på 4 %. I 2006 er etableret en chartersommerrute via Odense til Forli i Italien og i 2007 udbygges charterafgangene med forbindelser via Odense til Parma i Italien og Nimes i Sydfrankrig. Side 614

14 Indstilling Chefen for fællesstaben indstiller, at Karup Lufthavns årsrapport for 2006 tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Side 615

15 Orientering om status for udvalgte områder - juni 2007 Sagsnr.: 07/27474 Sagsansvarlig: YMCB Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om status for en række udvalgte områder i Silkeborg Kommune i perioden januarjuni Sagsbeskrivelse Af vedlagte fremgår status for en række udvalgte områder i Silkeborg Kommune i perioden januar-juni 2007, herunder opgørelser vedr. befolkning, byggeaktivitet, arbejdsmarked, ældreområdet, sundhedsområdet og fravær. Det bemærkes, at der er tale om første udgave af statusoversigten, der forudsættes løbende at blive udbygget og nuanceret. Oversigten udarbejdes fremover kvartalsvis og vil blive publiceret på kommunens intranet og på hjemmesiden. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at status for udvalgte områder - juni 2007 tages til efterretning. Bilag - Åben Status for udvalgte områder - juni 2007 Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Side 616

16 Drøftelse af model for borgerinddragelse Sagsnr.: 06/25349 Sagsansvarlig: kufpj Fraværende: Afbud: Sagens formål Drøftelse af forslag til model for borgerinddragelse i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Nærdemokratiudvalget besluttede den 8. november 2006 at nedsætte en arbejdsgruppe, der havde til opgave at udarbejde et beslutningsforslag, der beskriver de formelle rammer for inddragelsen af borgere i de kommunale beslutningsprocesser. Arbejdsgruppen har nu afleveret vedlagte forslag til model for borgerinddragelse til Nærdemokratiudvalget. Modellen for borgerinddragelse beskriver principperne for god borgerinddragelse og indeholder en borgerinddragelsesmatrix, der viser sammenhængen mellem sagen og behovet for borgerinddragelse, samt en værktøjskasse der kan bruges ved igangsættelse af borgerinddragelse. Der er vedlagt kommentarer til modellen fra 3 af arbejdsgruppens medlemmer. Indstilling Formanden for Nærdemokratiudvalget indstiller, at forslaget til model for borgerinddragelse samt høringsproces for denne drøftes. Bilag - Åben Borgerinddragelsesmodel - Åben Kommentarer fra arbejdsgruppen Beslutning Nærdemokratiudvalget den Modellen for borgerinddragelse anbefales med nogle redaktionelle ændringer til behandling i Økonomiudvalget med indstilling om en høringsproces inden endelig vedtagelse. Det anbefales, at der i høringsprocessen inddrages offentligheden, lokalråd, brugerråd m.v., de stående udvalg og Silkeborg Kommunes HovedMED, og at høringsfristen fastlægges til den Side 617

17 24. august Det anbefales endeligt, at høringen iværksættes på baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse. Økonomiudvalget Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. I høringsprocessen anbefales det, at modellen for borgerinddragelse ses i sammenhæng med regulativet for lokaludvalg med den begrundelse, at regulativet for lokaludvalg og model for borgerinddragelse begge handler om borgerinddragelse. Side 618

18 Gensidig orientering Sagsnr.: 07/13869 Sagsansvarlig: bbi Fraværende: Afbud: Beslutning Økonomiudvalget den Intet. Side 619

19 Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 07/22150 Sagsansvarlig: HBA Fraværende: Afbud: Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 620

20 Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 07/28927 Sagsansvarlig: HAB Fraværende: Afbud: Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 621

21 Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 07/28980 Sagsansvarlig: HAB Fraværende: Afbud: Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 622

22 Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 07/15557 Sagsansvarlig: HAB Fraværende: Afbud: Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 623

23 Lukket - EU-udbud vedr. Løn-, Personale- og vagtplansystem - Silkeborg Kommune Sagsnr.: 07/9657 Sagsansvarlig: WBD Fraværende: Afbud: Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 624

24 Lukket - Personalesag Sagsnr.: 07/24527 Sagsansvarlig: WLR Fraværende: Afbud: Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Side 625

25 Underskrifter Jens Erik Jørgensen Hanne Bæk Olsen Ella Porskær Torben Hansen Jørgen S. Rask Erling Prang Lars Faarup Protokol Ført af: Jann Hansen Side 626

26 Åben beslutningsprotokol 18. juni kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Hanne Bæk Olsen, Torben Hansen, Lars Faarup

27 Indholdsfortegnelse Side 225. Godkendelse af bevilling til relining af Ø 400 mm PVC vandledning i Hvinningdal området (Eidervej mv.) Godkendelse af bevilling til indkøb af opsamlingsmateriel til papirindsamling og harmonisering af rest-affald Godkendelse af forhøjelse af bevilling til kloakrenovering i Vinding Godkendelse af at deponiselskabet Feltengård I/S dannes efter den foreslåede plan og med de foreslåede vedtægter Godkendelse af Årsrapport for Affaldsselskabet Renosyd I/S Godkendelse af regnskab for 2006 for Den selvejende institution Papirmuseet Bikuben og ansøgning om yderligere tilskud til dækning af oparbejdet underskud Godkendelse af budget for 2007 for Den selvejende institution Papirmuseet Bikuben og ansøgning om yderligere tilskud til dækning af underskud Godkendelse af anlægsrammen m.v. for projekt Kjellerup Idrætscenter Godkendelse af forslag til regelsæt for gratis eller nedsat betaling for musikskoleundervisning på Den Kreative skole, Silkeborg Godkendelse af bilag til "Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg kommune" Godkendelse af sammenlægning af lån Drøftelse af budgetforslag 2008 for bevilling og bevilling Godkendelse af overordnet kommunikationspolitik for Silkeborg Kommune Beslutning om evt. vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning for Hjejlevejskollegiet 2005/2006 samt budget 2007/ Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning for S/I Søholtkollegiet 2005/2006 samt budget for 2007/ Godkendelse af forslag til Udviklingsstrategi for Silkeborg Kommune Gensidig orientering

28 243. Lukket - Godkendelse af uddeling af legatportion af "Det Jones`ske Handels- og Håndværkerlegat" i 2007, samt godkendelse af, at en legatportion overføres til næste år, samt godkendelse af ændring til fundats Lukket - Ejendomssag Godkendelse anlægsbevilling til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger Underskrifter

29 225. Godkendelse af bevilling til relining af Ø 400 mm PVC vandledning i Hvinningdal området (Eidervej mv.) Sagsnr.: 07/26160 Sagsansvarlig: FNG Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til relining af ca. 3,2 km hovedledning for vandforsyning i Hvinningdal området. Sagsbeskrivelse Vandforsyningen påbegyndte i 1999 en udskiftning/relining af Ø 400 mm hovedledning fra Hvinningdal Vandværk til Nordre Højmarksvej. I anlægsbudgetterne for 2007 og 2008 er der afsat midler til relining af de sidste strækninger af dette arbejde. De strækninger det drejer sig om omfatter ca., 3,2 km fra Vandværket til Hvinngdalvej ved Thorsvej og videre herfra i Eidervej til Kollundvej. Endvidere omfatter det planlagte arbejde en sideledning på ca. 650 m fra Eidervej til Højgård beholderen ved Buskelundhøjen. Udskiftning af ledningerne udføres ved relining, hvilket vil sige at der indtrækkes mindre rør på 250 eller315 mm i den eksisterende ledning, som har en dimension på 400 mm. Dimensionerne på den nye ledning er bestemt efter en tidligere gennemført EDB gennemregning. Økonomiske forhold De anførte ledningsarbejder kan ifølge overslag udføres for i alt kr. ekskl. moms. Økonomistaben foreslår, at anlægsbevilling på kr. gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb kr. indenfor budgettets rammer i Resterende rådighedsbeløb, kr., foreslås indarbejdet i budgetforslaget for Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet søges om bevilling på kr. til arbejdets udførelse i 2007 og Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Side 545

30 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 546

31 226. Godkendelse af bevilling til indkøb af opsamlingsmateriel til papirindsamling og harmonisering af rest-affald Sagsnr.: 07/20266 Sagsansvarlig: FKNB Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af frigivelse af rådighedesbeløb på kr. til indkøb af opsamlingmateriel til papirindsamling og harmonisering af rest-affald i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Kommunen forestår indkøb og distribution af opsamlingsmateriellet, hvorefter grundejerne betaler kommunen for det leverede materiel. Der vil opstå et finansieringsbehov, idet grundejernes betaling ikke nødvendigvis falder indenfor det samme regnskabsår, som kommunens udgifter afholdes. Omfang: Opsamlingsmateriellet er udbudt efter følgende plan: Materiel: rest-affald beholdere rest-affald containere papir beholdere papir - containere 50 Økonomiske forhold På grundlag af de nuværende salgspriser på opsamlingsmateriel priserne benyttes ved udfasning af grønt affald, samt priser tilbudt ved de seneste licitationer, har Forsyningsafdelingen udarbejdet følgende penge-flow for aktiviteten: Der er p.t. licitation på bl.a. hjemmekompostere, men med de seneste priser kan kommunens netteoudgift ved tilbuddet beregnes således: Overslag finansiebehov: Udgift til indkøb og levering Indtægt fra grundejerne Netto finansiering Alle priser er kr. ekskl. moms. Side 547

32 Økonomistaben foreslår, at anlægsbevillingen på kr. gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb kr. indenfor budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet søges om bevilling på kr. til aktivitetens udførelse i Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 548

33 227. Godkendelse af forhøjelse af bevilling til kloakrenovering i Vinding. Sagsnr.: 06/31801 Sagsansvarlig: FET Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af frigivelse af kr. til færdiggørelse af igangværende kloakrenovering i Vinding inkl. etablering af nyt regnvandsbassin til rensning og forsinkelse af regnvandet inden udledning til Kringelbæk. Sagsbeskrivelse Them Kommunes Kultur-, Miljø- og Serviceudvalg bevilgede på mødet den 25. september kr. til 1. etape af anlægsarbejdet med renovering af kloakanlægget i Vinding. Sammenlægningsudvalget bevilgede på mødet den 11. december kr. til gennemførelse af 2. etape af kloakrenoveringen. Der er således i alt bevilliget til arbejdets udførelse. I forbindelse med arbejdets udførelse er der konstateret forskellige forhold, der medfører en merudgift på kr. Forholdene er nærmere specificeret nedenfor under "Økonomiske forhold". Specielt kan oplyses, at placeringen af regnvandsbassinet med adgangsvej ikke er helt afklaret, idet det berører private lodsejere. Økonomiske forhold Overslag for det samlede kloakrenovering i Vinding udgør: Renovering af kloakanlægget Etablering af nyt regnvandsbassin I alt ekskl. moms kr kr kr. Merudgiften kan henføres til: øgede udgifter til udskiftning af dårligt fyld. øgede udgifter til retablering af vejbelægning, idet der i det oprindelige overslag var vurderet, at opgravning i vejarealet kunne gennemføres ved rendeopgravning. Ved udførelsen har det været nødvendig at udskifte vejopbygningen i hele vejbredden. Endvidere er asfalttykkelsen øget i henhold til krav fra Vejmyndigheden. øgede udgifter til etablering af skelbrønde, idet der er etableret 2 stk. ø 425 mm. skelbrønde ved hver ejendom, i henhold til normal praksis i Silkeborg Kommune øgede udgifter til etablering af nyt regnvandsbassin Side 549

34 kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet søges om forhøjelse af bevillingen med kr. til i alt kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 550

35 228. Godkendelse af at deponiselskabet Feltengård I/S dannes efter den foreslåede plan og med de foreslåede vedtægter. Sagsnr.: 07/25738 Sagsansvarlig: FKNB Fraværende: Afbud: Sagens formål Affaldsselskabet Reno syv i/s fremsender brev af 23. maj 2007, hvori det meddeles, at Reno syv i/s bestyrelse på sit møde den 21. maj 2007 har godkendt følgende forslag omhandlende affaldsområdet og Reno syv i/s fremtid: 1. Forslag til Plan for hjemtagning af de borgerrelaterede opgaver. 2. Forslag til Plan for fremtidig organisering af Feltengård Losseplads. 3. Forslag til Vedtægter for Feltengård i/s. Forslagene fremsendes til godkendelse i henholdsvis Silkeborg, Skanderborg og Favrskov kommuners byråd. Sagsbeskrivelse Historik I forbindelse med forberedelsen af kommunesammenlægningen i 2006 blev der også gennemført forberedelse inden for affaldsområdet. I forhold til affaldshåndteringen i Reno syv i/s område skulle der findes en løsning, som tog hensyn til, at selskabets 7 interessentkommuner Galten, Gjern, Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev og Langå efter kommunesammenlægningen ville blive integreret i 4 nye kommuner Favrskov, Randers, Silkeborg og Skanderborg - med forskellige interesser og sammensætning. Løsningen blev, at sammenlægningsudvalgene i 2006 vedtog, at Reno syv i/s i 2007 skulle videreføres i et overgangsselskab (med reviderede vedtægter og ny bestyrelse). Formålet med overgangsselskabet var at videreføre Reno syv i/s opgaver og samtidig forberede selskabets ændring pr. 31. december Det blev ligeledes besluttet, at de borgerrelaterede opgaver skulle trækkes hjem til kommunerne pr. 1. januar 2008, og at der skulle dannes et deponiselskab til varetagelse af de aktiviteter, der i dag foregår på Feltengård Losseplads. Den del af Langå Kommune, som blev sammenlagt med Randers Kommune, er trukket helt ud af Reno syv i/s, og der foreligger derfor ingen gensidige forpligtelser mellem Reno syv i/s og Randers Kommune pr. 1. januar Beslutningsgrundlag En teknikergruppe bestående af repræsentanter for de 3 kommuner Silkeborg, Skanderborg og Favrskov og Reno syv i/s har i perioden fra den 1. januar 2007 og frem til bestyrelsesmødet den 21. maj 2007 udarbejdet et beslutningsgrundlag bestående af de 3 ovennævnte Side 551

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne... 362 146. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 20. oktober 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen Indholdsfortegnelse Side 400. Godkendelse af dagsorden... 936 401. Endelig behandling af lokalplan

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. marts 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 11. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.50 Fraværende: Bente Koudahl Sørensen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 11.

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere