Forslag til budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til budget 2010-2013"

Transkript

1 Forslag til budget Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget Region Hovedstaden 7. August 2009

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Oversigt over det samlede budget Forudsætninger for budgetlægningen Aftale om regionernes økonomi for Hospitals- og psykiatriplan Udgiftsudvikling og bevillingsoversigt Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Frederikssund Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Helsingør Hospital Herlev Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Region Hovedstadens Apotek Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Sundhedsområdet/fælles Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Region Hovedstaden Handicap Regional udvikling Administration Investeringsbudget Indtægter og finansielle poster Bevillingsregler Obligatoriske oversigter Bilag 1. Økonomi og kapacitet på social- og specialundervisningsområdet

4 4

5 Indledning Region Hovedstaden har pr. 1. januar 2009 i alt indbyggere og omfatter geografisk de 29 kommuner i hovedstadsområdet. Regionen har ansatte og et nettoudgiftsbudget på 31,4 mia. kr. Region Hovedstadens styrende organ er regionsrådet, som har 41 folkevalgte medlemmer. Regionens administrative hovedsæde ligger i Hillerød. Regionernes opgaver og finansiering er opdelt i tre områder: Sundhed, Social- og specialundervisningsområdet og Regional udvikling. Region Hovedstadens opgaver finansieres gennem bidrag fra staten og kommunerne. Bidragene fra staten består dels af et bloktilskud og dels af aktivitetsbestemte tilskud. Kommunerne skal bl.a. betale for de ydelser, deres egne borgere modtager på regionens institutioner inden for socialområdet. Derudover skal kommunerne også være med til at finansiere sundhedsvæsenet og det regionale udviklingsområde. Fastlæggelse af de årlige kommunale grundbidrag og udviklingsbidrag sker efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen. Regionsrådet har vedtaget politikker, strategier og handlingsplaner på en lang række områder, som medgår i grundlaget for regionens budget, herunder bl.a. hospitals- og psykiatriplanerne. Region Hovedstaden har landets største sundhedsvæsen med 12 hospitaler, Region Hovedstadens Psykiatri og praksisområdet. Hospitalerne og psykiatrien skal primært betjene borgerne, som bor i regionens område, men flere af hospitalerne har også specialiserede opgaver, hvor de betjener borgere uden for Region Hovedstaden. Region Hovedstadens praksissektor består af omkring praktiserende læger og godt praktiserende speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer mv. Praksissektoren varetager næsten alle indledende henvendelser til sundhedsvæsenet. I sundhedslovgivningen er der lagt vægt på samarbejdet mellem region og kommuner for at sikre sammenhængende patientforløb. Samarbejdet dokumenteres i de obligatoriske sundhedsaftaler, der er forankret i det regionale sundhedskoordinationsudvalg, hvor både regionen og kommunerne er repræsenteret og endvidere også repræsentanter for almen praksis. 5

6 Socialpsykiatrien er efter lovgivningen henlagt under kommunernes myndigheds- og finansieringsansvar. Området omfatter blandt andet botilbud til sindslidende samt misbrugsområdet. Region Hovedstaden driver en række tilbud på området efter aftale med kommunerne. Kapacitet og sammensætning af de socialpsykiatriske tilbud tilpasses på baggrund af årlige indberetninger fra kommunerne om forventet behov og forbrug. Kommunerne har også myndigheds- og finansieringsansvar for handicapområdet og specialundervisningen af handicappede børn, unge og voksne. Region Hovedstaden har efter aftale med kommunerne ansvaret for at drive dagog døgninstitutioner, aflastningstilbud, sikrede afdelinger, beskyttet beskæftigelse, botilbud til voksne, forsorgshjem og krisecenter. Region Hovedstaden har ansvaret for at drive de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud for både børn, unge og voksne. Regionen har ansvaret for specialundervisning og specialpædagogisk bistand for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder. Regionens opgaver på social- og specialundervisningsområdet tilrettelægges på baggrund af en rammeaftale, der indgås mellem regionen og kommunerne. Det regionale udviklingsområde finansieres dels via et statsligt bloktilskud, dels via et kommunalt udviklingsbidrag. Vækstforum for Region Hovedstaden står for regionens erhvervsfremmeindsats, herunder EU s strukturfondsmidler til fremme af regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Dette sker på grundlag af den af Vækstforum udarbejdede erhvervsudviklingsstrategi og den med regeringen indgåede partnerskabsaftale. Regionale midler disponeres efter godkendelse af regionsrådet. Region Hovedstaden har ansvaret for Øresundssamarbejdet og deltager derudover i internationale samarbejder, bl.a. i det såkaldte STRING-samarbejde, som omfatter Øresundsregionen, Slesvig-Holsten og Hamborg. En overordnet regional udviklingsplan (RUP) er godkendt af regionsrådet i juni Som opfølgning herpå har regionsrådet i juni 2009 vedtaget en handlingsplan, som indeholder initiativer inden for infrastruktur, uddannelse samt natur, miljø og klima. I relation til kollektiv trafik dækker Region Hovedstaden sammen med Region Sjælland de fælles administrative udgifter til trafikselskabet Movia og har derudover det økonomiske ansvar for nogle få regionale buslinier samt lokalbanerne i regionen. Derudover omfatter de regionale udviklingsopgaver kortlægning af jordforurening, oprensning af forurenede grunde, råstofplanlægning og Agenda 21- arbejde. 6

7 1. Oversigt over det samlede budget Regionens økonomiske balance for 2010 fordelt på de tre områder sundhed, socialområdet og regional udvikling fremgår af nedenstående oversigt. Oversigt over udgifter og finansiering Mio. kr., 2010 pl Sundhed Socialområdet Regional udvikling I alt Nettodriftsudgifter ,7-73,7 771, ,7 Investeringsudgifter 1.076,9 23,9 0, ,8 Fordelte administrationsudgifter 908,3 21,1 75, ,5 Renter 52, ,1 Udgifter til finansiering ,0-28,7 846, ,1 Statslige og kommunale tilskud ,3-845, ,6 Lånoptagelse medicoteknik -62,4-62,4 Finansiering i alt ,7 0,0-845, ,0 Frigivelse af deponerede midler -146,8-146,8 Samlet likviditetsvirkning (netto) -62,5 28,7-1,5-35,3 Balance 0,0 0,0 0,0 0,0 I oversigten indgår udgifterne og finansieringen for de tre områder. Oversigten viser samtidig den likviditetsmæssige virkning af budgettet bortset fra bevægelser på det finansielle område i øvrigt. Med de anførte beløb vil regionen overholde forudsætningerne i aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for Det samlede budget for de tre områder indebærer et likviditetstræk på 35,3 mio. kr. Heraf vedrører 62,5 mio. kr. sundhedsområdet, der blandt andet vedrører regionens nettorenteudgifter. Derudover frigives deponerede midler for 146,8 mio. kr. der for hovedpartens vedkommende disponeres til investeringsudgifter. I forbindelse med økonomiaftalen for 2010 er der afsat beløb til aktivitetsvækst og blandt andet til medicin på hospitalerne og merudgifter på praksisområdet. I budgetforslaget har det samtidig været nødvendigt at tage højde for merudgifter til andre områder, hvor udgifterne er svært afviselige. Der udløses et særskilt tilpasningsbehov som følge af fald i bloktilskud og faldende indtægter fra staten i øvrigt. 7

8 For at opnå balance gennemføres effektivisering ved besparelser på hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri samt besparelser vedrørende indkøb og administration. Ændringerne på sundhedsområdet i forhold til budget 2009 gennemgås nærmere i afsnit 2 om forudsætninger for budgetlægningen og afsnit 3 om udgiftsudviklingen og bevillingsoversigt. Det samlede udgiftsniveau på social- og specialundervisningsområdet er 0,9 mia. kr., som finansieres via takstbetaling fra kommunerne. Det samlede udgiftsniveau for regional udvikling er 0,8 mia. kr., der finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Den største udgiftspost inden for regional udvikling er regionens tilskud til kollektiv trafik. Med hensyn til låneoptagelse og afdrag er der i 2010 anvendt økonomiaftalens forudsætninger, hvor der efter lånedispensation kan optages lån til refinansiering af afdrag på gæld. I den samlede oversigt på næste side er gengivet oversigt over nettoudgiftsbudgettet for virksomhederne 2010 samt skøn for budgetoverslagsårene I budgetoverslagsårene har regionen en ubalance på sundhedsområdet, såfremt udgiftsniveauet i 2010 skal dækkes af de nu kendte statslige og kommunale bidrag. Det skyldes faldende indtægter som følge af overgangsordningen vedrørende bloktilskud samt omlægningen af det særlige statstilskud til forskningsopgaver mv. Tilpasningsbehovet er ikke indarbejdet på udgiftssiden og balance i budgetoverslagsårene opnås teknisk ved modregning under forskydninger i kassebeholdningen. 8

9 Udgiftsbudget 2010 og budgetoverslag samt finansiering Mio. kr., 2010-pris- og lønniveau Område Bevillingsniveau B 2009 (09-pl) B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 Virksomheder sygehusbehandling , , , , ,4 Amager Hospital 370,3 370,3 370,3 370,3 370,3 Bispebjerg Hospital 1.344, , , , ,7 Bornholms Hospital 368,3 368,7 368,7 368,7 368,7 Frederiksberg Hospital 689,2 629,5 629,5 629,5 629,5 Frederikssund Hospital 174,9 202,4 202,4 202,4 202,4 Gentofte Hospital 1.518, , , , ,7 Glostrup Hospital 1.403, , , , ,7 Helsingør Hospital 141,6 163,2 163,2 163,2 163,2 Herlev Hospital 2.135, , , , ,2 Hillerød Hospital 2.285, , , , ,5 Hvidovre Hospital 1.720, , , , ,9 Region Hovedstadens Apotek 83,1 80,9 80,9 80,9 80,9 Region Hovedstadens Psykiatri 2.478, , , , ,2 Rigshospitalet 3.393, , , , ,7 Sundhedsområdet, fælles 2.841, , , , ,0 Sygehusbehandling uden for regionen 800, , , , ,2 Fælles driftsudgifter m.v , , , , ,8 Praksisområdet 6.629, , , , ,3 Praksisområdet 6.629, , , , ,3 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) -13,5-13,7-13,7-13,7-13,7 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -13,5-13,7-13,7-13,7-13,7 Region Hovedstaden - Handicap -58,1-60,0-60,0-60,0-60,0 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -58,1-60,0-60,0-60,0-60,0 Regional udvikling 705,8 771,6 771,6 771,6 771,6 Kollektiv trafik 368,8 445,3 442,8 442,8 442,8 Erhvervsudvikling 127,0 121,7 121,7 121,7 121,7 Miljøområdet 137,8 129,1 129,1 129,1 129,1 Øvrig regional udvikling 72,2 75,4 77,9 77,9 77,9 Administration 962, , , , ,5 Sundhedsområdet 870,4 908,3 908,3 908,3 908,3 Socialområdet 21,6 21,1 21,1 21,1 21,1 Regional udvikling 70,3 75,2 75,2 75,2 75,2 I alt driftsvirksomhed , , , , ,2 Investeringer Investeringsbudget, sundhedsområdet 1152, ,9 870,7 870,7 870,7 Investering, social og specialundervisning 25,5 23,9 23,9 23,9 23,9 Investering i alt 1.177, ,8 894,6 894,6 894,6 Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt , , , , ,8 Finansiering Renter 70,0 52,1 67,6 77,6 91,5 Forskydninger i kassebeholdning *) -33,4-35,3-19,9-85,9-222,2 Finansforskydninger -143,8-146,8-146,3-145,8-78,8 Lånoptagelse -992,0-374,6-875,2-79,1-950,0 Afdrag på lån 992,0 312,2 932,6 136, ,0 Finansiering, sundhed , , , , ,0 Finansiering, regional udvikling -775,2-845,3-845,3-845,3-845,3 I alt finansiering , , , , ,8 *) ( ) = forbrug af likvide aktiver, (+) = kassehenlæggelse 9

10 Regionerne gik i 2009 over til omkostningsbaserede bevillinger på sundhedsområdet. Social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde har siden 2007 været bevilget efter omkostningsprincipper. Baggrunden for at overgå til omkostningsbaserede bevillinger var et ønske om at fremme fokus på opretholdelse af kapitalapparatet samt skabe øget bevidsthed om effekten af nyinvesteringer. I økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og Danske Regioner er udgangspunktet på sundhedsområdet baseret på udgiftsprincipper. Det indebærer, at regionerne fortsat skal kunne opgøre deres udgiftsbudgetter. Omkostningsbevillinger indebærer, at der arbejdes med supplerende, økonomiske elementer i styringen af økonomien. Der lægges mere vægt på egentlige driftsøkonomiske elementer. Således er afskrivninger en del af det økonomiske styringsgrundlag. I det udgiftsbaserede system periodiseres udgifter efter, hvornår der er en tilhørende betaling. I det omkostningsbaserede system henføres forbruget til det tidspunkt, hvor ressourcerne forbruges i produktionen af ydelser. De omkostningselementer, som indgår i budgettet for 2010, er: Optjening af feriepenge Optjening af tjenestemandspensioner Forskydninger i lagerbeholdninger (for visse, større lagre) Afskrivninger vedrørende aktiver - samt for det sociale område også forrentning af aktiver. Indregningen af disse omkostningselementer i budgettet medfører hverken reduktion i det økonomiske råderum eller likviditetsbelastning.

11 Omkostningsbevilling 2010 og budgetoverslag Mio. kr., 2010-pris- og lønniveau B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling , , , ,7 Amager Hospital 387,0 387,0 387,0 387,0 Bispebjerg Hospital 1.442, , , ,7 Bornholms Hospital 390,4 390,4 390,4 390,4 Frederiksberg Hospital 662,5 662,5 662,5 662,5 Frederikssund Hospital 207,0 207,0 207,0 207,0 Gentofte Hospital 1.098, , , ,9 Glostrup Hospital 1.393, , , ,4 Helsingør Hospital 166,7 166,7 166,7 166,7 Herlev Hospital 2.527, , , ,7 Hillerød Hospital 2.161, , , ,3 Hvidovre Hospital 2.047, , , ,4 Region Hovedstadens Apotek 91,7 91,7 91,7 91,7 Region Hovedstadens Psykiatri 2.679, , , ,9 Rigshospitalet 4.044, , , ,0 Sundhedsområdet, fælles 3.388, , , ,0 Sygehusbehandling uden for regionen 1.002, , , ,2 Fælles driftsudgifter m.v , , , ,8 Praksisområdet 6.697, , , ,3 Praksisområdet 6.697, , , ,3 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) -5,3-5,3-5,3-5,3 Institutions og virksomhedsniveau -5,3-5,3-5,3-5,3 Region Hovedstaden - Handicap -13,7-13,7-13,7-13,7 Institutions og virksomhedsniveau -13,7-13,7-13,7-13,7 Regional udvikling 771,9 771,9 771,9 771,9 Kollektiv trafik 445,3 442,8 442,8 442,8 Erhvervsudvikling 121,7 121,7 121,7 121,7 Miljøområdet 129,4 129,4 129,4 129,4 Øvrig regional udvikling 75,4 77,9 77,9 77,9 Administration 935,2 935,2 935,2 935,2 Administration 935,2 935,2 935,2 935,2 Omkostningsbevilling i alt , , , ,1 Virksomhedernes investeringsramme 146,8 146,8 146,8 146,8 11

12 2. Forudsætninger for budgetlægningen 2.1 Aftale om regionernes økonomi for 2010 Sundhed Aftalen om regionernes økonomi for 2010 indebærer, at indsatsen for fornyelse og fortsat udvikling af et godt og velfungerende sundhedsvæsen skal videreføres. De økonomiske rammer er samtidig fastlagt under hensyn til en holdbar udvikling i de offentlige finanser, hvorfor der fortsat skal være fokus på bedre ressourceanvendelse, øget produktivitet og effektivitet på sundhedsområdet. Det understreges herudover i aftalen, at en væsentlig opgave for regionerne er at sikre sammenhæng og styring af aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen under ét. Et sundhedsvæsen, der omfatter aktivitet hos offentlige sygehuse, de private sygehuse og klinikker, de praktiserende læger og speciallæger og en række øvrige praktiserende sundhedspersoner. Den 1. juli 2009 er suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg ophørt, og dermed gælder patientens ret til behandling efter én måned. For aktivitetsniveauet i 2010 gælder, at der i 2010 forudsættes realiseret en aktivitetsvækst på 3,5 pct. I aftalen indgår en finansiering af aktivitetsvæksten på landsplan på 0,8 mia. kr., idet det forudsættes, at der indhentes produktivitetsforbedringer svarende til 2 pct., der for regionen udgør 300 mio. kr. i aktivitetsværdi. Herudover indgår 0,4 mia. kr. til regionerne til vækst i øvrigt på sygehusområdet (medicin m.v.) På driftsområdet medfører økonomiaftalen, at Region Hovedstadens råderum på driftsbudgettet i 2010 forøges med 532 mio. kr. i forhold til Beløbet tilføres regionen som en forhøjelse af bloktilskud og øvrig finansiering på sundhedsområdet, jf. oversigten nedenfor. Udvikling i bloktilskud og øvrig finansiering Mio. kr., 2010-priser Beløb Beløb til aktivitetsvækst, sygehuse 260 Vækst i øvrigt, sygehuse 125 Medicintilskud, praksisområdet 76 Praksisydelser i øvrigt 86 Overgangsordning og forskningstilskud -90 Bloktilskud m.v., øvrige ændringer -40 Ændret afstemning af råderum mellem regionerne 60 DUT-sager 56 I alt

13 Forøgelsen af det samlede råderum på 532 mio. kr. omhandler blandt andet 260 mio. kr. som led i økonomiaftalens forudsætning om aktivitetsvækst på 3,5 pct., hvoraf 2 pct. indhentes via produktivitetsstigning. Herudover tilføres regionen et løft på 125 mio. kr., som vedrører vækst i udgifter til medicin på hospitalerne og intensivområdet. På praksisområdet tilføres regionen 76 mio. kr. til vækst i udgifter til medicintilskud i forhold til det forventede niveau for Til praksisydelser i øvrigt er forudsat en vækst fra 2009 til 2010 svarende til 86 mio. kr. for regionen. Regionens råderum nedsættes med 90 mio. kr. som følge af aftrapning af overgangsordningen og forskningstilskud. Heraf vedrører 55 mio. kr. overgangsordningen, hvorefter regionen over en årrække via bloktilskuddet modtager betaling fra andre regioner som kompensation for det beregnede underskud på sundhedsområdet. Omlægningen af det særlige statstilskud til forskningsopgaver udløser en reduktion på ca. 35 mio. kr. i Derudover udløser ændringer vedrørende bloktilskudsfordeling og grundbidrag en reduktion på 40 mio. kr. for Region Hovedstaden, mens en ændret afstemning af råderum mellem regionerne omvendt forøger regionens udgiftsramme med 60 mio. kr. Endelig fører korrektion i henhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT-princippet) for virkning af ændringer i regelgrundlaget til en forøgelse af regionens råderum med 56 mio. kr. Den samlede stigning i Region Hovedstadens råderum udgør herefter 532 mio. kr. i Investeringsbudgettet på sundhedsområdet i 2010 indeholder som udgangspunkt den forholdsmæssige andel af den aftalte finansiering ved bloktilskud på mio. kr. Det giver en ramme til regionen på 871 mio. kr. Heraf hensættes 312 mio. kr. til medfinansiering af projekter med tilsagn fra kvalitetsfonden. Derudover afsættes 62 mio. kr. svarende til Region Hovedstadens andel af låneadgangen til medicoteknisk apparatur i 2010 og 144 mio. kr., som tilvejebringes ved frigivelse af deponerede Nesa-midler. Der afsættes dermed i alt mio. kr. på sundhedsområdet i 2010, jf. følgende oversigt, hvoraf 765 mio. kr. efter hensættelsen til kvalitetsfondprojekter er til rådighed til andre projekter: 13

14 Investeringsbudget 2010, sundhedsområdet Mio. kr., 2010-priser Beløb Bloktilskud 871 Medicoteknisk apparatur 62 Nesa-midler 144 I alt Hensættelse til medfinansiering af kvalitetsfondprojekter -312 Rådighedsbeløb herefter 765 I budgetoverslagsårene budgetteres svarende til bloktilskudsfinansieringen på 871 mio. kr. inklusiv hensættelse til medfinansiering af projekter med tilsagn fra kvalitetsfonden. Social- og specialundervisningsområdet Social- og specialundervisningsområdet er ikke omtalt specifikt i økonomiaftalen for 2010 mellem Danske Regioner og regeringen. I økonomiaftalen for 2010 mellem KL og regeringen er parterne enige om, at udviklingen af det specialiserede socialområde, som også omfatter de regionale tilbud, skal udvikles inden for den allerede afsatte økonomiske ramme. Efter aftalen skal der ses nærmere på de styringsmæssige udfordringer, kommunerne står over for på området. Der iværksættes derfor et arbejde vedrørende bl.a. incitamentstrukturer og regler, herunder rammeaftaler, prisdannelse, takstfastsættelse samt køb og salg af pladser mellem kommuner, regioner og private leverandører. Regional udvikling I økonomiaftalen indgår forudsætning om et uændret aktivitetsniveau for områderne inden for regional udvikling, herunder drøftelse af regionernes økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation i vækstforum og beskæftigelsesråd. Heri indgår ligeledes fokus på partnerskabsaftaler og behovet for nye initiativer fra Der redegøres nærmere for social- og specialundervisningsområdet og regional udvikling i gennemgangen af bevillingsområder i kapitel Hospitals- og psykiatriplan Hospitalsplan Regionsrådet vedtog hospitalsplanen i maj 2007, og dermed blev grundlaget for ændringer i opgavefordelingen mellem regionens hospitaler vedtaget. 14

15 Som led i implementeringen af hospitalsplanen er der udarbejdet en række retningslinjer og anbefalinger vedr. tværgående områder og etablering af diverse funktioner, som skal være med til at sikre et ensartet højt niveau på tværs af regionen. Der er udarbejdet principper for akutbetjeningen og etableringen af fælles akutmodtagelser samt for fysiske rammer for regionens kvinde-barn afsnit. Endvidere er der udarbejdet en rapport, som foreslår etablering af yderligere patienthotelsenge. Hospitalsplanen bliver løbende implementeret, og meget er blevet gennemført siden vedtagelsen. En række flytninger af funktioner og optageområder er sket i 2007 og Som besluttet i Budget 2009 gennemføres også i 2009 en række omlægninger. Medio juni 2009 er gennemført følgende: I Planlægningsområde Midt er der inden for reumatologien, lungecancer, øre-næse-halsspecialet optageområdeændringer ved flytning fra henholdsvis Herlev Hospital, Frederikssund Hospital samt Rigshospitalet og Hillerød til Gentofte Hospital. Derudover er der etableret en ny neurologisk afdeling på Herlev Hospital, ligesom Herlev Hospital har overtaget den urologiske udefunktion fra Gentofte Hospital. I Planlægningsområde Syd er dele af optageområder inden for intern medicin og geriatri flyttet fra Glostrup Hospital til Hvidovre Hospital I Planlægningsområde Byen er funktioner inden for øre-næse-hals området flyttet fra Hillerød Hospital og Gentofte Hospital til Rigshospitalet. Derudover er optageområder inden for intern medicin, lungekræft og geriatri ændret ved flytning fra henholdsvis Frederiksberg Hospital, Amager Hospital og Gentofte Hospital til Bispebjerg Hospital. Endelig er der flyttet dele af optageområder inden for intern medicin og geriatri til Frederiksberg Hospital fra Hvidovre Hospital. Inden for reumatologi er funktioner og optageområder flyttet til Frederiksberg Hospital fra Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Amager Hospital og Gentofte Hospital. Hertil kommer, at der i efteråret 2009 gennemføres en række yderligere omlægninger, som er besluttet i budget 2009 inden for reumatologi, neurologi og øjensygdomme. Derudover er der sket en række ledelsesmæssige sammenlægninger af afdelinger med henblik på at koordinere den fremtidige arbejdsdeling og flytning af funktioner samt medvirke til at fastholde personalet i fusionsprocessen. Den hurtige implementering er sket for at sikre borgerne de fordele, der umiddelbart kan opnås ved omlægning af opgaverne. Samtidig har det været nødvendigt med en hurtig implementering nogle steder, fordi personalet forlader de afdelinger, der skal flyttes. Endelig har ændringerne muliggjort en hurtig realisering af rationaliseringspotentialet. 15

16 I forhold til den videre implementering vil det i højere grad kræve anlægsinvesteringer at gennemføre omlægningerne, og der vil være en større afhængighed mellem mulighederne for at flytte funktioner, idet flytning af funktioner fra et hospital skaber plads til indflytning af funktioner fra et andet hospital. I 2010 medfører implementeringen af hospitalsplanen som følge af trufne beslutninger frem til medio 2009 en række ændringer vedrørende nedenstående specialer og funktioner: Tand-mund-kæbe kirurgi, hvor funktionen flyttes fra Hillerød Hospital og Glostrup Hospital til Rigshospitalet. Gynækologi og obstetrik, hvor funktionen flyttes fra Frederiksberg Hospital til Rigshospitalet og Gentofte Hospital. Det vil være Rigshospitalet, som har det ledelsesmæssige ansvar. Reumatologi, hvor der sker flytning fra Amager Hospital til Glostrup Hospital. Demens, hvor der etableres demensteams i hvert planlægningsområde. Dialyse/nefrologi, hvor der påbegyndes etablering af en dialysesatellit på Hvidovre Hospital. Ændringen er forudsat i budget 2009, men der er først i budgetforslaget for 2010 afsat de fornødne investeringsmidler til projektet. Oftalmologi (øjensygdomme), hvor funktionen flyttes fra Rigshospitalet til Glostrup Hospital. Intern medicin, hvor Gentofte Hospital overtager dækningen af den tidligere Birkerød Kommune (del af Rudersdal Kommune) fra Hillerød Hospitals optageområde. Derudover er der på følgende områder i 2010 i forbindelse med budgetforslaget lagt op til nye ændringer, der ikke kræver investeringer: Ortopædkirurgi, hvor der sker flytninger af dele af optageområder fra Herlev Hospital og Hvidovre Hospital til Bispebjerg Hospital. Intern medicin, hvor der sker flytning af en del af optageområdet fra Gentofte Hospital til Bispebjerg Hospital (vedrører Ryvang Øst). Derudover vil skadestuerne på Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital i 2010 blive overdraget ledelsesmæssigt fra ortopædkirurgisk afdeling på Hillerød Hospital til de medicinske afdelinger på de to hospitaler. Endelig vil Frederiksberg Hospitals samarbejdsfunktion med Rigshospitalet på det urologiske område blive etableret. 16

17 Psykiatriplan Psykiatriplanen bygger på de samme grundlæggende mål som hospitalsplanen: Sikring af høj kvalitet, sammenhæng og god service. Der er med psykiatriplanen sikret høj grad af sammenfald mellem hospitalernes planlægningsområder og de psykiatriske centres/afdelingers optageområder og dermed en struktur, der understøtter dels et tæt samarbejde mellem psykiatri og somatik, dels et tæt samarbejde mellem sundhedsvæsenet og de kommunale samarbejdspartnere. I psykiatriplanen er defineret hovedfunktioner både med hensyn til ambulant og stationær behandling, hvorledes den distriktspsykiatriske og opsøgende indsats skal styrkes, og hvor specialfunktionerne placeres. Store dele af psykiatriplanen er blevet gennemført, eksempelvis er optageområder omlagt, adskillige fælles distriktspsykiatriske enheder er etableret i forbindelse med udvidelse af den opsøgende virksomhed m.m. Som nye ændringer søges i 2010 indgået aftaler om leje eller eventuelt køb af lokaler til distriktspsykiatriske enheder og opsøgende team for i alt fem lokaliteter til samling og udvidelse af distriktspsykiatrien og de opsøgende team tilknyttet de psykiatriske centre i Ballerup, Hvidovre og på Amager. Derudover søges indgået aftale om leje eller eventuelt køb af lokaler til udvidelse ved Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg som konsekvens af den igangværende udbygning, der sker med henblik på at reducere ventetiden til udredning og behandling. De ændringer, der i øvrigt udestår i forhold til psykiatriplanen, er større omlægninger, der ikke kan gennemføres uden at iværksætte om- eller nybyggeri på de psykiatriske centre. Andre budgetforudsætninger I kapitel 4 beskrives de enkelte bevillingsområder. For hvert bevillingsområde findes en beskrivelse af opgaver, økonomi og aktivitet. For alle bevillingsområder er gengivet såvel udgiftsbaserede opgørelser som omkostningsbaserede opgørelser. For de omkostningsbaserede bevillinger er bevillingerne opgjort inklusiv omkostningselementer. Virksomhedernes budgetrammer er som udgangspunkt baseret på det vedtagne budget for 2009 korrigeret for ændringer i 1. og 2. økonomirapport 2009 med virkning for Hertil kommer nye korrektioner vedrørende opgaveændringer samt besparelser. Der er foretaget en nærmere beskrivelse af de konkrete ændringer i budgetrammerne under budgettet for den enkelte virksomhed. Lønbudgetter er fremskrevet med 3,55 pct. og øvrig drift er fremskrevet med 1,35 pct. Indtægter er fremskrevet med 2,7 pct. I fremskrivningen er taget 17

18 højde for niveaukorrektion vedrørende ændringer til pris- og lønfremskrivningen i budget Aktivitetsbudgetterne for hospitalerne er baseret på de ajourførte præstationsbudgetter i 2. økonomirapport 2009 med tillæg af 2 pct. Aktivitetsbudgettet for Region Hovedstadens Psykiatri er baseret på budget Præstationsbudgettet for 2010 er beregnet med 2009 DRG-takster. Når taksterne for 2010 foreligger, vil der blive foretaget en teknisk genberegning af præstationsbudgetterne. Præstationsbudgettet vil kunne tilpasses løbende efter takststyringsmodellens mekanisme, når der sker ændringer i aktivitetsniveauet. Budgetterne for indtægtsdækket forskning for 2010 er videreført på et niveau svarende til budgetterne for Det kommunale grundbidrag på sundhedsområdet er fastsat til kr. pr. indbygger svarende til økonomiaftalens forudsætninger om en regulering på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling inklusive medicin på 2,5 pct. Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 120 kr. pr. indbygger svarende til økonomiaftalens forudsætninger om en regulering fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2009 til 2010 på 2,5 pct. inklusive medicin. 18

19 3. Udgiftsudvikling og bevillingsoversigt 3.1 Udvikling i driftsudgifterne på sundhedsområdet fra budget 2009 til 2010 Beskrivelsen af udviklingen i nettodriftsudgifterne fra 2009 til 2010 er i det følgende opdelt i fire hovedelementer. Den samlede stigning i udgifterne svarer til udviklingen i bloktilskud og øvrig finansiering på i alt 532 mio. kr. (jf. afsnit 2). De 532 mio. kr. er opgjort i de fire hovedelementer på følgende måde: Udvikling i nettodriftsudgifter Mio. kr., 2010-priser Beløb Aktivitetsvækst 707 Andre ændringer på udgiftssiden 327 Tværgående reduktioner -152 Besparelser -350 I alt 532 Hovedelementerne er beskrevet nærmere i det følgende. Aktivitetsvækst Der afsættes 707 mio. kr. til aktivitetsmæssige ændringer fra 2009 til 2010, jf. følgende specifikation: Aktivitetsvækst Mio. kr., 2010-priser Beløb Aktivitetsvækst 3,5 % hospitaler * ) 190 Sygehusmedicin 145 Intensiv kapacitet 31 Medicintilskud, praksisområdet 76 Praksisydelser i øvrigt 200 Hjemmeboende respiratorpatienter 65 I alt 707 *) 2 % af væksten svarende til ca. 300 mio. kr. forudsættes gennemført uden merudgifter Aktivitetsvækst 3,5 % hospitaler 190 mio. kr. Ud over de videreførte aktivitetsmidler fra 2009 er afsat en generel pulje til dækning af stigning i aktiviteten på hospitalerne på 190 mio. kr. Puljen afsættes til senere korrektioner i forbindelse med takststyring på hospitalerne eller udvidet aktivitet uden for regionen. Beløbet er fastlagt med henblik på at opfylde økonomiaftalens forudsætninger om en aktivitetsstigning på i alt 3,5 pct. fra 2009 til

20 Beløbet udgør behovet efter korrektion for produktivitetsstigning på 2 pct. på hospitalerne, svarende til en aktivitet for ca. 300 mio. kr. (DRG-værdi). De 300 mio. kr. er i budgetforslaget udlagt som tillæg til hospitalernes præstationsbudgetter uden kompensation på udgiftssiden. Vækst i sygehusmedicin 145 mio. kr. Der er samlet afsat en forhøjelse på 145 mio. kr. til vækst i udgifter til medicin på hospitalerne. Beløbet svarer dels til regionens forholdsmæssige andel af økonomiaftalens samlede beløb til vækst på 300 mio. kr. svarende til 95 mio. kr. og dels 50 mio. kr. til dækning af den forventede merudgift i 2009 i forhold til budgettet for Øget intensiv kapacitet 31 mio. kr. Til forøgelse af antallet af intensive behandlingspladser m.v. afsættes 31 mio. kr., hvilket svarer til Region Hovedstadens andel af den forudsatte vækst i forbindelse med økonomiaftalen. Beløbet afsættes med henblik på at mindske antallet af overflytninger mellem intensivafdelingerne, der sker på grund af utilstrækkelig kapacitet. En del af beløbet afsættes til specialuddannelse af intensivsygeplejersker og til udvidet kapacitet vedrørende patienter, der behandles i Respirationscenter Øst. Vækst i medicintilskud, praksisområdet 76 mio. kr. Der afsættes 76 mio. kr. til vækst i medicintilskud på praksisområdet. Beløbet svarer til Region Hovedstadens andel af den forudsatte vækst i økonomiaftalen. Væksten af aftalen er vurderet i forhold til det forventede resultat i Vækst i antal ydelser på praksisområdet 200 mio. kr. Der afsættes 200 mio. kr. til udgiftsvækst på øvrige praksisydelser. Væksten består af en forventet vækst i 2009 på 115 mio. kr. i forhold til budgettet for 2009, og 85 mio. kr., som svarer til regionens andel af den forudsatte vækst fra 2009 til 2010 på landsplan. Vækst hjemmeboende respiratorpatienter 65 mio. kr. Behandling af hjemmeboende respiratorpatienter henhører under regionens opgaver og har i en årrække vist stigende aktivitet, bl.a. som følge af bedre behandlingsmuligheder. Stigningen i aktiviteten vurderes at medføre øgede udgifter på 65 mio. kr. i Andre ændringer på udgiftssiden Under andre ændringer på udgiftssiden er indarbejdet udgiftsstigninger på en række områder, som samlet set udgør 327 mio. kr. 20

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Forslag til budget 2012 2015

Forslag til budget 2012 2015 Budget 2012 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2012 2015 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt over

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Det samlede budget...7 1.2

Læs mere

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146 Bilag 1 - Side 1 af 146 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side 2 af 146 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget Region Hovedstaden. Budget. Region Hovedstaden. Vedtaget af regionsrådet den 22. september 2009

Budget Region Hovedstaden. Budget. Region Hovedstaden. Vedtaget af regionsrådet den 22. september 2009 Budget 2010 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budget 2010 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af regionsrådet den 22. september 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Det

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...7 1.1 Oversigt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Forslag til budget 2013 2016

Forslag til budget 2013 2016 Budgetforslag 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2013 2016 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Forslag til budget 2016 2019

Forslag til budget 2016 2019 Bilag 1 - Side -1 af 141 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 141 2 Bilag 1 - Side

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Region Hovedstaden Budget

Region Hovedstaden Budget Vedtaget af regionsrådet den 25. september 2007 1 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...4 1. Budgetaftale...7 2. Oversigt over det samlede budget...13 3. Forudsætninger for budgetlægningen...17 Aftale mellem

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Aftale om regionernes økonomi i 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 14. juni aftale om regionernes økonomi for 2009. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 2

3. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger... 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...14 2.3 Bornholms Hospital...16 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 2

2. økonomirapport 2011 Bilag 2 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regionsrådsformandens tale ved regionsrådets møde den 18. august 2009 førstebehandling af forslag til budget Det talte ord gælder

Regionsrådsformandens tale ved regionsrådets møde den 18. august 2009 førstebehandling af forslag til budget Det talte ord gælder Regionsrådsformandens tale ved regionsrådets møde den 18. august 2009 førstebehandling af forslag til budget 2010 Det talte ord gælder 1. Indledning Vi skal i dag i regionsrådet have den første drøftelse

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Budget Region Hovedstaden. Budget Vedtaget af Regionsrådet september Region Hovedstaden

Budget Region Hovedstaden. Budget Vedtaget af Regionsrådet september Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budget 2009-2012 Region Hovedstaden Vedtaget af regionsrådet den 23. september 2008 2 Budget 2009-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 1.

Læs mere

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget Bilag 4 NOTAT Medfinansiering status 2015 og budget 2016-2019 Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Medfinansiering

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget Bilag 1 - Side -1 af 146 Forslag til budget 2017 2020 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2017 2020 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 146 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

3. økonomirapport 2011 Bilag 2

3. økonomirapport 2011 Bilag 2 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2011 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Tabel 1 Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl

Tabel 1 Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2015 Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 3. juni aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/~/media/mediebibliotek_2011/økonomi/økonomiaftal

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere