Forslag til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til budget 2010-2013"

Transkript

1 Forslag til budget Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget Region Hovedstaden 7. August 2009

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Oversigt over det samlede budget Forudsætninger for budgetlægningen Aftale om regionernes økonomi for Hospitals- og psykiatriplan Udgiftsudvikling og bevillingsoversigt Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Frederikssund Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Helsingør Hospital Herlev Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Region Hovedstadens Apotek Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Sundhedsområdet/fælles Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Region Hovedstaden Handicap Regional udvikling Administration Investeringsbudget Indtægter og finansielle poster Bevillingsregler Obligatoriske oversigter Bilag 1. Økonomi og kapacitet på social- og specialundervisningsområdet

4 4

5 Indledning Region Hovedstaden har pr. 1. januar 2009 i alt indbyggere og omfatter geografisk de 29 kommuner i hovedstadsområdet. Regionen har ansatte og et nettoudgiftsbudget på 31,4 mia. kr. Region Hovedstadens styrende organ er regionsrådet, som har 41 folkevalgte medlemmer. Regionens administrative hovedsæde ligger i Hillerød. Regionernes opgaver og finansiering er opdelt i tre områder: Sundhed, Social- og specialundervisningsområdet og Regional udvikling. Region Hovedstadens opgaver finansieres gennem bidrag fra staten og kommunerne. Bidragene fra staten består dels af et bloktilskud og dels af aktivitetsbestemte tilskud. Kommunerne skal bl.a. betale for de ydelser, deres egne borgere modtager på regionens institutioner inden for socialområdet. Derudover skal kommunerne også være med til at finansiere sundhedsvæsenet og det regionale udviklingsområde. Fastlæggelse af de årlige kommunale grundbidrag og udviklingsbidrag sker efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen. Regionsrådet har vedtaget politikker, strategier og handlingsplaner på en lang række områder, som medgår i grundlaget for regionens budget, herunder bl.a. hospitals- og psykiatriplanerne. Region Hovedstaden har landets største sundhedsvæsen med 12 hospitaler, Region Hovedstadens Psykiatri og praksisområdet. Hospitalerne og psykiatrien skal primært betjene borgerne, som bor i regionens område, men flere af hospitalerne har også specialiserede opgaver, hvor de betjener borgere uden for Region Hovedstaden. Region Hovedstadens praksissektor består af omkring praktiserende læger og godt praktiserende speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer mv. Praksissektoren varetager næsten alle indledende henvendelser til sundhedsvæsenet. I sundhedslovgivningen er der lagt vægt på samarbejdet mellem region og kommuner for at sikre sammenhængende patientforløb. Samarbejdet dokumenteres i de obligatoriske sundhedsaftaler, der er forankret i det regionale sundhedskoordinationsudvalg, hvor både regionen og kommunerne er repræsenteret og endvidere også repræsentanter for almen praksis. 5

6 Socialpsykiatrien er efter lovgivningen henlagt under kommunernes myndigheds- og finansieringsansvar. Området omfatter blandt andet botilbud til sindslidende samt misbrugsområdet. Region Hovedstaden driver en række tilbud på området efter aftale med kommunerne. Kapacitet og sammensætning af de socialpsykiatriske tilbud tilpasses på baggrund af årlige indberetninger fra kommunerne om forventet behov og forbrug. Kommunerne har også myndigheds- og finansieringsansvar for handicapområdet og specialundervisningen af handicappede børn, unge og voksne. Region Hovedstaden har efter aftale med kommunerne ansvaret for at drive dagog døgninstitutioner, aflastningstilbud, sikrede afdelinger, beskyttet beskæftigelse, botilbud til voksne, forsorgshjem og krisecenter. Region Hovedstaden har ansvaret for at drive de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud for både børn, unge og voksne. Regionen har ansvaret for specialundervisning og specialpædagogisk bistand for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder. Regionens opgaver på social- og specialundervisningsområdet tilrettelægges på baggrund af en rammeaftale, der indgås mellem regionen og kommunerne. Det regionale udviklingsområde finansieres dels via et statsligt bloktilskud, dels via et kommunalt udviklingsbidrag. Vækstforum for Region Hovedstaden står for regionens erhvervsfremmeindsats, herunder EU s strukturfondsmidler til fremme af regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Dette sker på grundlag af den af Vækstforum udarbejdede erhvervsudviklingsstrategi og den med regeringen indgåede partnerskabsaftale. Regionale midler disponeres efter godkendelse af regionsrådet. Region Hovedstaden har ansvaret for Øresundssamarbejdet og deltager derudover i internationale samarbejder, bl.a. i det såkaldte STRING-samarbejde, som omfatter Øresundsregionen, Slesvig-Holsten og Hamborg. En overordnet regional udviklingsplan (RUP) er godkendt af regionsrådet i juni Som opfølgning herpå har regionsrådet i juni 2009 vedtaget en handlingsplan, som indeholder initiativer inden for infrastruktur, uddannelse samt natur, miljø og klima. I relation til kollektiv trafik dækker Region Hovedstaden sammen med Region Sjælland de fælles administrative udgifter til trafikselskabet Movia og har derudover det økonomiske ansvar for nogle få regionale buslinier samt lokalbanerne i regionen. Derudover omfatter de regionale udviklingsopgaver kortlægning af jordforurening, oprensning af forurenede grunde, råstofplanlægning og Agenda 21- arbejde. 6

7 1. Oversigt over det samlede budget Regionens økonomiske balance for 2010 fordelt på de tre områder sundhed, socialområdet og regional udvikling fremgår af nedenstående oversigt. Oversigt over udgifter og finansiering Mio. kr., 2010 pl Sundhed Socialområdet Regional udvikling I alt Nettodriftsudgifter ,7-73,7 771, ,7 Investeringsudgifter 1.076,9 23,9 0, ,8 Fordelte administrationsudgifter 908,3 21,1 75, ,5 Renter 52, ,1 Udgifter til finansiering ,0-28,7 846, ,1 Statslige og kommunale tilskud ,3-845, ,6 Lånoptagelse medicoteknik -62,4-62,4 Finansiering i alt ,7 0,0-845, ,0 Frigivelse af deponerede midler -146,8-146,8 Samlet likviditetsvirkning (netto) -62,5 28,7-1,5-35,3 Balance 0,0 0,0 0,0 0,0 I oversigten indgår udgifterne og finansieringen for de tre områder. Oversigten viser samtidig den likviditetsmæssige virkning af budgettet bortset fra bevægelser på det finansielle område i øvrigt. Med de anførte beløb vil regionen overholde forudsætningerne i aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for Det samlede budget for de tre områder indebærer et likviditetstræk på 35,3 mio. kr. Heraf vedrører 62,5 mio. kr. sundhedsområdet, der blandt andet vedrører regionens nettorenteudgifter. Derudover frigives deponerede midler for 146,8 mio. kr. der for hovedpartens vedkommende disponeres til investeringsudgifter. I forbindelse med økonomiaftalen for 2010 er der afsat beløb til aktivitetsvækst og blandt andet til medicin på hospitalerne og merudgifter på praksisområdet. I budgetforslaget har det samtidig været nødvendigt at tage højde for merudgifter til andre områder, hvor udgifterne er svært afviselige. Der udløses et særskilt tilpasningsbehov som følge af fald i bloktilskud og faldende indtægter fra staten i øvrigt. 7

8 For at opnå balance gennemføres effektivisering ved besparelser på hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri samt besparelser vedrørende indkøb og administration. Ændringerne på sundhedsområdet i forhold til budget 2009 gennemgås nærmere i afsnit 2 om forudsætninger for budgetlægningen og afsnit 3 om udgiftsudviklingen og bevillingsoversigt. Det samlede udgiftsniveau på social- og specialundervisningsområdet er 0,9 mia. kr., som finansieres via takstbetaling fra kommunerne. Det samlede udgiftsniveau for regional udvikling er 0,8 mia. kr., der finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Den største udgiftspost inden for regional udvikling er regionens tilskud til kollektiv trafik. Med hensyn til låneoptagelse og afdrag er der i 2010 anvendt økonomiaftalens forudsætninger, hvor der efter lånedispensation kan optages lån til refinansiering af afdrag på gæld. I den samlede oversigt på næste side er gengivet oversigt over nettoudgiftsbudgettet for virksomhederne 2010 samt skøn for budgetoverslagsårene I budgetoverslagsårene har regionen en ubalance på sundhedsområdet, såfremt udgiftsniveauet i 2010 skal dækkes af de nu kendte statslige og kommunale bidrag. Det skyldes faldende indtægter som følge af overgangsordningen vedrørende bloktilskud samt omlægningen af det særlige statstilskud til forskningsopgaver mv. Tilpasningsbehovet er ikke indarbejdet på udgiftssiden og balance i budgetoverslagsårene opnås teknisk ved modregning under forskydninger i kassebeholdningen. 8

9 Udgiftsbudget 2010 og budgetoverslag samt finansiering Mio. kr., 2010-pris- og lønniveau Område Bevillingsniveau B 2009 (09-pl) B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 Virksomheder sygehusbehandling , , , , ,4 Amager Hospital 370,3 370,3 370,3 370,3 370,3 Bispebjerg Hospital 1.344, , , , ,7 Bornholms Hospital 368,3 368,7 368,7 368,7 368,7 Frederiksberg Hospital 689,2 629,5 629,5 629,5 629,5 Frederikssund Hospital 174,9 202,4 202,4 202,4 202,4 Gentofte Hospital 1.518, , , , ,7 Glostrup Hospital 1.403, , , , ,7 Helsingør Hospital 141,6 163,2 163,2 163,2 163,2 Herlev Hospital 2.135, , , , ,2 Hillerød Hospital 2.285, , , , ,5 Hvidovre Hospital 1.720, , , , ,9 Region Hovedstadens Apotek 83,1 80,9 80,9 80,9 80,9 Region Hovedstadens Psykiatri 2.478, , , , ,2 Rigshospitalet 3.393, , , , ,7 Sundhedsområdet, fælles 2.841, , , , ,0 Sygehusbehandling uden for regionen 800, , , , ,2 Fælles driftsudgifter m.v , , , , ,8 Praksisområdet 6.629, , , , ,3 Praksisområdet 6.629, , , , ,3 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) -13,5-13,7-13,7-13,7-13,7 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -13,5-13,7-13,7-13,7-13,7 Region Hovedstaden - Handicap -58,1-60,0-60,0-60,0-60,0 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -58,1-60,0-60,0-60,0-60,0 Regional udvikling 705,8 771,6 771,6 771,6 771,6 Kollektiv trafik 368,8 445,3 442,8 442,8 442,8 Erhvervsudvikling 127,0 121,7 121,7 121,7 121,7 Miljøområdet 137,8 129,1 129,1 129,1 129,1 Øvrig regional udvikling 72,2 75,4 77,9 77,9 77,9 Administration 962, , , , ,5 Sundhedsområdet 870,4 908,3 908,3 908,3 908,3 Socialområdet 21,6 21,1 21,1 21,1 21,1 Regional udvikling 70,3 75,2 75,2 75,2 75,2 I alt driftsvirksomhed , , , , ,2 Investeringer Investeringsbudget, sundhedsområdet 1152, ,9 870,7 870,7 870,7 Investering, social og specialundervisning 25,5 23,9 23,9 23,9 23,9 Investering i alt 1.177, ,8 894,6 894,6 894,6 Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt , , , , ,8 Finansiering Renter 70,0 52,1 67,6 77,6 91,5 Forskydninger i kassebeholdning *) -33,4-35,3-19,9-85,9-222,2 Finansforskydninger -143,8-146,8-146,3-145,8-78,8 Lånoptagelse -992,0-374,6-875,2-79,1-950,0 Afdrag på lån 992,0 312,2 932,6 136, ,0 Finansiering, sundhed , , , , ,0 Finansiering, regional udvikling -775,2-845,3-845,3-845,3-845,3 I alt finansiering , , , , ,8 *) ( ) = forbrug af likvide aktiver, (+) = kassehenlæggelse 9

10 Regionerne gik i 2009 over til omkostningsbaserede bevillinger på sundhedsområdet. Social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde har siden 2007 været bevilget efter omkostningsprincipper. Baggrunden for at overgå til omkostningsbaserede bevillinger var et ønske om at fremme fokus på opretholdelse af kapitalapparatet samt skabe øget bevidsthed om effekten af nyinvesteringer. I økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og Danske Regioner er udgangspunktet på sundhedsområdet baseret på udgiftsprincipper. Det indebærer, at regionerne fortsat skal kunne opgøre deres udgiftsbudgetter. Omkostningsbevillinger indebærer, at der arbejdes med supplerende, økonomiske elementer i styringen af økonomien. Der lægges mere vægt på egentlige driftsøkonomiske elementer. Således er afskrivninger en del af det økonomiske styringsgrundlag. I det udgiftsbaserede system periodiseres udgifter efter, hvornår der er en tilhørende betaling. I det omkostningsbaserede system henføres forbruget til det tidspunkt, hvor ressourcerne forbruges i produktionen af ydelser. De omkostningselementer, som indgår i budgettet for 2010, er: Optjening af feriepenge Optjening af tjenestemandspensioner Forskydninger i lagerbeholdninger (for visse, større lagre) Afskrivninger vedrørende aktiver - samt for det sociale område også forrentning af aktiver. Indregningen af disse omkostningselementer i budgettet medfører hverken reduktion i det økonomiske råderum eller likviditetsbelastning.

11 Omkostningsbevilling 2010 og budgetoverslag Mio. kr., 2010-pris- og lønniveau B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling , , , ,7 Amager Hospital 387,0 387,0 387,0 387,0 Bispebjerg Hospital 1.442, , , ,7 Bornholms Hospital 390,4 390,4 390,4 390,4 Frederiksberg Hospital 662,5 662,5 662,5 662,5 Frederikssund Hospital 207,0 207,0 207,0 207,0 Gentofte Hospital 1.098, , , ,9 Glostrup Hospital 1.393, , , ,4 Helsingør Hospital 166,7 166,7 166,7 166,7 Herlev Hospital 2.527, , , ,7 Hillerød Hospital 2.161, , , ,3 Hvidovre Hospital 2.047, , , ,4 Region Hovedstadens Apotek 91,7 91,7 91,7 91,7 Region Hovedstadens Psykiatri 2.679, , , ,9 Rigshospitalet 4.044, , , ,0 Sundhedsområdet, fælles 3.388, , , ,0 Sygehusbehandling uden for regionen 1.002, , , ,2 Fælles driftsudgifter m.v , , , ,8 Praksisområdet 6.697, , , ,3 Praksisområdet 6.697, , , ,3 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) -5,3-5,3-5,3-5,3 Institutions og virksomhedsniveau -5,3-5,3-5,3-5,3 Region Hovedstaden - Handicap -13,7-13,7-13,7-13,7 Institutions og virksomhedsniveau -13,7-13,7-13,7-13,7 Regional udvikling 771,9 771,9 771,9 771,9 Kollektiv trafik 445,3 442,8 442,8 442,8 Erhvervsudvikling 121,7 121,7 121,7 121,7 Miljøområdet 129,4 129,4 129,4 129,4 Øvrig regional udvikling 75,4 77,9 77,9 77,9 Administration 935,2 935,2 935,2 935,2 Administration 935,2 935,2 935,2 935,2 Omkostningsbevilling i alt , , , ,1 Virksomhedernes investeringsramme 146,8 146,8 146,8 146,8 11

12 2. Forudsætninger for budgetlægningen 2.1 Aftale om regionernes økonomi for 2010 Sundhed Aftalen om regionernes økonomi for 2010 indebærer, at indsatsen for fornyelse og fortsat udvikling af et godt og velfungerende sundhedsvæsen skal videreføres. De økonomiske rammer er samtidig fastlagt under hensyn til en holdbar udvikling i de offentlige finanser, hvorfor der fortsat skal være fokus på bedre ressourceanvendelse, øget produktivitet og effektivitet på sundhedsområdet. Det understreges herudover i aftalen, at en væsentlig opgave for regionerne er at sikre sammenhæng og styring af aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen under ét. Et sundhedsvæsen, der omfatter aktivitet hos offentlige sygehuse, de private sygehuse og klinikker, de praktiserende læger og speciallæger og en række øvrige praktiserende sundhedspersoner. Den 1. juli 2009 er suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg ophørt, og dermed gælder patientens ret til behandling efter én måned. For aktivitetsniveauet i 2010 gælder, at der i 2010 forudsættes realiseret en aktivitetsvækst på 3,5 pct. I aftalen indgår en finansiering af aktivitetsvæksten på landsplan på 0,8 mia. kr., idet det forudsættes, at der indhentes produktivitetsforbedringer svarende til 2 pct., der for regionen udgør 300 mio. kr. i aktivitetsværdi. Herudover indgår 0,4 mia. kr. til regionerne til vækst i øvrigt på sygehusområdet (medicin m.v.) På driftsområdet medfører økonomiaftalen, at Region Hovedstadens råderum på driftsbudgettet i 2010 forøges med 532 mio. kr. i forhold til Beløbet tilføres regionen som en forhøjelse af bloktilskud og øvrig finansiering på sundhedsområdet, jf. oversigten nedenfor. Udvikling i bloktilskud og øvrig finansiering Mio. kr., 2010-priser Beløb Beløb til aktivitetsvækst, sygehuse 260 Vækst i øvrigt, sygehuse 125 Medicintilskud, praksisområdet 76 Praksisydelser i øvrigt 86 Overgangsordning og forskningstilskud -90 Bloktilskud m.v., øvrige ændringer -40 Ændret afstemning af råderum mellem regionerne 60 DUT-sager 56 I alt

13 Forøgelsen af det samlede råderum på 532 mio. kr. omhandler blandt andet 260 mio. kr. som led i økonomiaftalens forudsætning om aktivitetsvækst på 3,5 pct., hvoraf 2 pct. indhentes via produktivitetsstigning. Herudover tilføres regionen et løft på 125 mio. kr., som vedrører vækst i udgifter til medicin på hospitalerne og intensivområdet. På praksisområdet tilføres regionen 76 mio. kr. til vækst i udgifter til medicintilskud i forhold til det forventede niveau for Til praksisydelser i øvrigt er forudsat en vækst fra 2009 til 2010 svarende til 86 mio. kr. for regionen. Regionens råderum nedsættes med 90 mio. kr. som følge af aftrapning af overgangsordningen og forskningstilskud. Heraf vedrører 55 mio. kr. overgangsordningen, hvorefter regionen over en årrække via bloktilskuddet modtager betaling fra andre regioner som kompensation for det beregnede underskud på sundhedsområdet. Omlægningen af det særlige statstilskud til forskningsopgaver udløser en reduktion på ca. 35 mio. kr. i Derudover udløser ændringer vedrørende bloktilskudsfordeling og grundbidrag en reduktion på 40 mio. kr. for Region Hovedstaden, mens en ændret afstemning af råderum mellem regionerne omvendt forøger regionens udgiftsramme med 60 mio. kr. Endelig fører korrektion i henhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT-princippet) for virkning af ændringer i regelgrundlaget til en forøgelse af regionens råderum med 56 mio. kr. Den samlede stigning i Region Hovedstadens råderum udgør herefter 532 mio. kr. i Investeringsbudgettet på sundhedsområdet i 2010 indeholder som udgangspunkt den forholdsmæssige andel af den aftalte finansiering ved bloktilskud på mio. kr. Det giver en ramme til regionen på 871 mio. kr. Heraf hensættes 312 mio. kr. til medfinansiering af projekter med tilsagn fra kvalitetsfonden. Derudover afsættes 62 mio. kr. svarende til Region Hovedstadens andel af låneadgangen til medicoteknisk apparatur i 2010 og 144 mio. kr., som tilvejebringes ved frigivelse af deponerede Nesa-midler. Der afsættes dermed i alt mio. kr. på sundhedsområdet i 2010, jf. følgende oversigt, hvoraf 765 mio. kr. efter hensættelsen til kvalitetsfondprojekter er til rådighed til andre projekter: 13

14 Investeringsbudget 2010, sundhedsområdet Mio. kr., 2010-priser Beløb Bloktilskud 871 Medicoteknisk apparatur 62 Nesa-midler 144 I alt Hensættelse til medfinansiering af kvalitetsfondprojekter -312 Rådighedsbeløb herefter 765 I budgetoverslagsårene budgetteres svarende til bloktilskudsfinansieringen på 871 mio. kr. inklusiv hensættelse til medfinansiering af projekter med tilsagn fra kvalitetsfonden. Social- og specialundervisningsområdet Social- og specialundervisningsområdet er ikke omtalt specifikt i økonomiaftalen for 2010 mellem Danske Regioner og regeringen. I økonomiaftalen for 2010 mellem KL og regeringen er parterne enige om, at udviklingen af det specialiserede socialområde, som også omfatter de regionale tilbud, skal udvikles inden for den allerede afsatte økonomiske ramme. Efter aftalen skal der ses nærmere på de styringsmæssige udfordringer, kommunerne står over for på området. Der iværksættes derfor et arbejde vedrørende bl.a. incitamentstrukturer og regler, herunder rammeaftaler, prisdannelse, takstfastsættelse samt køb og salg af pladser mellem kommuner, regioner og private leverandører. Regional udvikling I økonomiaftalen indgår forudsætning om et uændret aktivitetsniveau for områderne inden for regional udvikling, herunder drøftelse af regionernes økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation i vækstforum og beskæftigelsesråd. Heri indgår ligeledes fokus på partnerskabsaftaler og behovet for nye initiativer fra Der redegøres nærmere for social- og specialundervisningsområdet og regional udvikling i gennemgangen af bevillingsområder i kapitel Hospitals- og psykiatriplan Hospitalsplan Regionsrådet vedtog hospitalsplanen i maj 2007, og dermed blev grundlaget for ændringer i opgavefordelingen mellem regionens hospitaler vedtaget. 14

15 Som led i implementeringen af hospitalsplanen er der udarbejdet en række retningslinjer og anbefalinger vedr. tværgående områder og etablering af diverse funktioner, som skal være med til at sikre et ensartet højt niveau på tværs af regionen. Der er udarbejdet principper for akutbetjeningen og etableringen af fælles akutmodtagelser samt for fysiske rammer for regionens kvinde-barn afsnit. Endvidere er der udarbejdet en rapport, som foreslår etablering af yderligere patienthotelsenge. Hospitalsplanen bliver løbende implementeret, og meget er blevet gennemført siden vedtagelsen. En række flytninger af funktioner og optageområder er sket i 2007 og Som besluttet i Budget 2009 gennemføres også i 2009 en række omlægninger. Medio juni 2009 er gennemført følgende: I Planlægningsområde Midt er der inden for reumatologien, lungecancer, øre-næse-halsspecialet optageområdeændringer ved flytning fra henholdsvis Herlev Hospital, Frederikssund Hospital samt Rigshospitalet og Hillerød til Gentofte Hospital. Derudover er der etableret en ny neurologisk afdeling på Herlev Hospital, ligesom Herlev Hospital har overtaget den urologiske udefunktion fra Gentofte Hospital. I Planlægningsområde Syd er dele af optageområder inden for intern medicin og geriatri flyttet fra Glostrup Hospital til Hvidovre Hospital I Planlægningsområde Byen er funktioner inden for øre-næse-hals området flyttet fra Hillerød Hospital og Gentofte Hospital til Rigshospitalet. Derudover er optageområder inden for intern medicin, lungekræft og geriatri ændret ved flytning fra henholdsvis Frederiksberg Hospital, Amager Hospital og Gentofte Hospital til Bispebjerg Hospital. Endelig er der flyttet dele af optageområder inden for intern medicin og geriatri til Frederiksberg Hospital fra Hvidovre Hospital. Inden for reumatologi er funktioner og optageområder flyttet til Frederiksberg Hospital fra Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Amager Hospital og Gentofte Hospital. Hertil kommer, at der i efteråret 2009 gennemføres en række yderligere omlægninger, som er besluttet i budget 2009 inden for reumatologi, neurologi og øjensygdomme. Derudover er der sket en række ledelsesmæssige sammenlægninger af afdelinger med henblik på at koordinere den fremtidige arbejdsdeling og flytning af funktioner samt medvirke til at fastholde personalet i fusionsprocessen. Den hurtige implementering er sket for at sikre borgerne de fordele, der umiddelbart kan opnås ved omlægning af opgaverne. Samtidig har det været nødvendigt med en hurtig implementering nogle steder, fordi personalet forlader de afdelinger, der skal flyttes. Endelig har ændringerne muliggjort en hurtig realisering af rationaliseringspotentialet. 15

16 I forhold til den videre implementering vil det i højere grad kræve anlægsinvesteringer at gennemføre omlægningerne, og der vil være en større afhængighed mellem mulighederne for at flytte funktioner, idet flytning af funktioner fra et hospital skaber plads til indflytning af funktioner fra et andet hospital. I 2010 medfører implementeringen af hospitalsplanen som følge af trufne beslutninger frem til medio 2009 en række ændringer vedrørende nedenstående specialer og funktioner: Tand-mund-kæbe kirurgi, hvor funktionen flyttes fra Hillerød Hospital og Glostrup Hospital til Rigshospitalet. Gynækologi og obstetrik, hvor funktionen flyttes fra Frederiksberg Hospital til Rigshospitalet og Gentofte Hospital. Det vil være Rigshospitalet, som har det ledelsesmæssige ansvar. Reumatologi, hvor der sker flytning fra Amager Hospital til Glostrup Hospital. Demens, hvor der etableres demensteams i hvert planlægningsområde. Dialyse/nefrologi, hvor der påbegyndes etablering af en dialysesatellit på Hvidovre Hospital. Ændringen er forudsat i budget 2009, men der er først i budgetforslaget for 2010 afsat de fornødne investeringsmidler til projektet. Oftalmologi (øjensygdomme), hvor funktionen flyttes fra Rigshospitalet til Glostrup Hospital. Intern medicin, hvor Gentofte Hospital overtager dækningen af den tidligere Birkerød Kommune (del af Rudersdal Kommune) fra Hillerød Hospitals optageområde. Derudover er der på følgende områder i 2010 i forbindelse med budgetforslaget lagt op til nye ændringer, der ikke kræver investeringer: Ortopædkirurgi, hvor der sker flytninger af dele af optageområder fra Herlev Hospital og Hvidovre Hospital til Bispebjerg Hospital. Intern medicin, hvor der sker flytning af en del af optageområdet fra Gentofte Hospital til Bispebjerg Hospital (vedrører Ryvang Øst). Derudover vil skadestuerne på Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital i 2010 blive overdraget ledelsesmæssigt fra ortopædkirurgisk afdeling på Hillerød Hospital til de medicinske afdelinger på de to hospitaler. Endelig vil Frederiksberg Hospitals samarbejdsfunktion med Rigshospitalet på det urologiske område blive etableret. 16

17 Psykiatriplan Psykiatriplanen bygger på de samme grundlæggende mål som hospitalsplanen: Sikring af høj kvalitet, sammenhæng og god service. Der er med psykiatriplanen sikret høj grad af sammenfald mellem hospitalernes planlægningsområder og de psykiatriske centres/afdelingers optageområder og dermed en struktur, der understøtter dels et tæt samarbejde mellem psykiatri og somatik, dels et tæt samarbejde mellem sundhedsvæsenet og de kommunale samarbejdspartnere. I psykiatriplanen er defineret hovedfunktioner både med hensyn til ambulant og stationær behandling, hvorledes den distriktspsykiatriske og opsøgende indsats skal styrkes, og hvor specialfunktionerne placeres. Store dele af psykiatriplanen er blevet gennemført, eksempelvis er optageområder omlagt, adskillige fælles distriktspsykiatriske enheder er etableret i forbindelse med udvidelse af den opsøgende virksomhed m.m. Som nye ændringer søges i 2010 indgået aftaler om leje eller eventuelt køb af lokaler til distriktspsykiatriske enheder og opsøgende team for i alt fem lokaliteter til samling og udvidelse af distriktspsykiatrien og de opsøgende team tilknyttet de psykiatriske centre i Ballerup, Hvidovre og på Amager. Derudover søges indgået aftale om leje eller eventuelt køb af lokaler til udvidelse ved Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg som konsekvens af den igangværende udbygning, der sker med henblik på at reducere ventetiden til udredning og behandling. De ændringer, der i øvrigt udestår i forhold til psykiatriplanen, er større omlægninger, der ikke kan gennemføres uden at iværksætte om- eller nybyggeri på de psykiatriske centre. Andre budgetforudsætninger I kapitel 4 beskrives de enkelte bevillingsområder. For hvert bevillingsområde findes en beskrivelse af opgaver, økonomi og aktivitet. For alle bevillingsområder er gengivet såvel udgiftsbaserede opgørelser som omkostningsbaserede opgørelser. For de omkostningsbaserede bevillinger er bevillingerne opgjort inklusiv omkostningselementer. Virksomhedernes budgetrammer er som udgangspunkt baseret på det vedtagne budget for 2009 korrigeret for ændringer i 1. og 2. økonomirapport 2009 med virkning for Hertil kommer nye korrektioner vedrørende opgaveændringer samt besparelser. Der er foretaget en nærmere beskrivelse af de konkrete ændringer i budgetrammerne under budgettet for den enkelte virksomhed. Lønbudgetter er fremskrevet med 3,55 pct. og øvrig drift er fremskrevet med 1,35 pct. Indtægter er fremskrevet med 2,7 pct. I fremskrivningen er taget 17

18 højde for niveaukorrektion vedrørende ændringer til pris- og lønfremskrivningen i budget Aktivitetsbudgetterne for hospitalerne er baseret på de ajourførte præstationsbudgetter i 2. økonomirapport 2009 med tillæg af 2 pct. Aktivitetsbudgettet for Region Hovedstadens Psykiatri er baseret på budget Præstationsbudgettet for 2010 er beregnet med 2009 DRG-takster. Når taksterne for 2010 foreligger, vil der blive foretaget en teknisk genberegning af præstationsbudgetterne. Præstationsbudgettet vil kunne tilpasses løbende efter takststyringsmodellens mekanisme, når der sker ændringer i aktivitetsniveauet. Budgetterne for indtægtsdækket forskning for 2010 er videreført på et niveau svarende til budgetterne for Det kommunale grundbidrag på sundhedsområdet er fastsat til kr. pr. indbygger svarende til økonomiaftalens forudsætninger om en regulering på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling inklusive medicin på 2,5 pct. Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 120 kr. pr. indbygger svarende til økonomiaftalens forudsætninger om en regulering fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2009 til 2010 på 2,5 pct. inklusive medicin. 18

19 3. Udgiftsudvikling og bevillingsoversigt 3.1 Udvikling i driftsudgifterne på sundhedsområdet fra budget 2009 til 2010 Beskrivelsen af udviklingen i nettodriftsudgifterne fra 2009 til 2010 er i det følgende opdelt i fire hovedelementer. Den samlede stigning i udgifterne svarer til udviklingen i bloktilskud og øvrig finansiering på i alt 532 mio. kr. (jf. afsnit 2). De 532 mio. kr. er opgjort i de fire hovedelementer på følgende måde: Udvikling i nettodriftsudgifter Mio. kr., 2010-priser Beløb Aktivitetsvækst 707 Andre ændringer på udgiftssiden 327 Tværgående reduktioner -152 Besparelser -350 I alt 532 Hovedelementerne er beskrevet nærmere i det følgende. Aktivitetsvækst Der afsættes 707 mio. kr. til aktivitetsmæssige ændringer fra 2009 til 2010, jf. følgende specifikation: Aktivitetsvækst Mio. kr., 2010-priser Beløb Aktivitetsvækst 3,5 % hospitaler * ) 190 Sygehusmedicin 145 Intensiv kapacitet 31 Medicintilskud, praksisområdet 76 Praksisydelser i øvrigt 200 Hjemmeboende respiratorpatienter 65 I alt 707 *) 2 % af væksten svarende til ca. 300 mio. kr. forudsættes gennemført uden merudgifter Aktivitetsvækst 3,5 % hospitaler 190 mio. kr. Ud over de videreførte aktivitetsmidler fra 2009 er afsat en generel pulje til dækning af stigning i aktiviteten på hospitalerne på 190 mio. kr. Puljen afsættes til senere korrektioner i forbindelse med takststyring på hospitalerne eller udvidet aktivitet uden for regionen. Beløbet er fastlagt med henblik på at opfylde økonomiaftalens forudsætninger om en aktivitetsstigning på i alt 3,5 pct. fra 2009 til

20 Beløbet udgør behovet efter korrektion for produktivitetsstigning på 2 pct. på hospitalerne, svarende til en aktivitet for ca. 300 mio. kr. (DRG-værdi). De 300 mio. kr. er i budgetforslaget udlagt som tillæg til hospitalernes præstationsbudgetter uden kompensation på udgiftssiden. Vækst i sygehusmedicin 145 mio. kr. Der er samlet afsat en forhøjelse på 145 mio. kr. til vækst i udgifter til medicin på hospitalerne. Beløbet svarer dels til regionens forholdsmæssige andel af økonomiaftalens samlede beløb til vækst på 300 mio. kr. svarende til 95 mio. kr. og dels 50 mio. kr. til dækning af den forventede merudgift i 2009 i forhold til budgettet for Øget intensiv kapacitet 31 mio. kr. Til forøgelse af antallet af intensive behandlingspladser m.v. afsættes 31 mio. kr., hvilket svarer til Region Hovedstadens andel af den forudsatte vækst i forbindelse med økonomiaftalen. Beløbet afsættes med henblik på at mindske antallet af overflytninger mellem intensivafdelingerne, der sker på grund af utilstrækkelig kapacitet. En del af beløbet afsættes til specialuddannelse af intensivsygeplejersker og til udvidet kapacitet vedrørende patienter, der behandles i Respirationscenter Øst. Vækst i medicintilskud, praksisområdet 76 mio. kr. Der afsættes 76 mio. kr. til vækst i medicintilskud på praksisområdet. Beløbet svarer til Region Hovedstadens andel af den forudsatte vækst i økonomiaftalen. Væksten af aftalen er vurderet i forhold til det forventede resultat i Vækst i antal ydelser på praksisområdet 200 mio. kr. Der afsættes 200 mio. kr. til udgiftsvækst på øvrige praksisydelser. Væksten består af en forventet vækst i 2009 på 115 mio. kr. i forhold til budgettet for 2009, og 85 mio. kr., som svarer til regionens andel af den forudsatte vækst fra 2009 til 2010 på landsplan. Vækst hjemmeboende respiratorpatienter 65 mio. kr. Behandling af hjemmeboende respiratorpatienter henhører under regionens opgaver og har i en årrække vist stigende aktivitet, bl.a. som følge af bedre behandlingsmuligheder. Stigningen i aktiviteten vurderes at medføre øgede udgifter på 65 mio. kr. i Andre ændringer på udgiftssiden Under andre ændringer på udgiftssiden er indarbejdet udgiftsstigninger på en række områder, som samlet set udgør 327 mio. kr. 20

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

Forslag til budget 2012 2015

Forslag til budget 2012 2015 Budget 2012 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2012 2015 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt over

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...7 1.1 Oversigt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Forslag til budget 2013 2016

Forslag til budget 2013 2016 Budgetforslag 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2013 2016 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt

Læs mere

Forslag til budget 2016 2019

Forslag til budget 2016 2019 Bilag 1 - Side -1 af 141 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 141 2 Bilag 1 - Side

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Regionernes budgetter for 2008

Regionernes budgetter for 2008 23. oktober 2007 Regionernes budgetter for 2008 Der bliver yderligere pres på regionernes økonomi i 2008 på trods af store stigninger i den økonomiske ramme. Det skyldes, at kravene til aktivitetsstigninger

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 7. september 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 25. september 2012. Sag nr. 1. Emne: 3. økonomirapport 2012. bilag 3-6

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 25. september 2012. Sag nr. 1. Emne: 3. økonomirapport 2012. bilag 3-6 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 25. september 2012 Sag nr. 1 Emne: 3. økonomirapport 2012 bilag 3-6 Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 38 66 59 10 Web www.regionh.dk

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 1. Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening.

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 1. Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 1 Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening 3 bilag Koncern Sekretariatet Råds- og udvalgssekretariatet

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Notat vedr. forslag til

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere