Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Christian Ulrich, Karen Strandhave, Orla Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Christian Ulrich, Karen Strandhave, Orla Hansen"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 21-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Kommunalbestyrelsens mødelokale Christian Ulrich, Karen Strandhave, Orla Hansen Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jane Kierans, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Torben Frost, Torben Nielsen, Vibeke Rindom åben

2 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Indholdsfortegnelse 34. Godkendelse af dagsorden. 48 Til behandling - for åbne døre Egebjerg Kommunes Årsberetning og Regnskab Selskabsligningen Europa-Parlamentsvalget Kommuneplan 2004 til 2012, udvidelser af rammer. Emner fra administrationen og ønsker fra lodsejerne Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til realisering af del af trafiksikkerhedsplanen Regnskab 2003 for Fælleskøb Forslag til samarbejdsaftale Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU- Center Sydfyn Evaluering og evt. revidering af ressourcetildelingssystemet på Folkeskolerne SPØRGETID Bilagsliste åben

3 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side Godkendelse af dagsorden. J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Godkendt. Til behandling - for åbne døre 35. Egebjerg Kommunes Årsberetning og Regnskab 2003 J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: kis Åben sag Økonomiafdelingen indstiller Egebjerg Kommunes årsberetning og årsregnskab 2003 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunernes Revision har givet årsberetningen følgende påtegning og konklusion: Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bestemmelserne i Egebjerg Kommunes revisionsregulativ. Revisionen er tilrettelagt efter danske revisionsstandarder og de særlige regler, som gælder for kommunal virksomhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

4 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side 49 Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2003 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 36. Selskabsligningen J.nr.: Sagsid.: Initialer: and Åben sag Fra Sydvestfyns Skatteadministration fremsendes Årsberetning og revisionsrapport for selskabsligningen 2003 for selskabsskattesamarbejdet mellem Assens, Egebjerg, Faaborg, Glamsbjerg og Haarby kommuner til godkendelse. I kalenderåret har Egebjerg deltaget i samarbejdet med 1 medarbejder i 4 måneder. Selskabsskatterne for Egebjerg Kommune er for tiden indgået med kr Budgetteret kr Iflg. redegørelsens side 4 er der for hele samarbejdet gennemført reguleringer + og - på kr Heraf udgør kr ændringer vedrørende afskrivningsgrundlag m.v. Årsberetningen indstilles godkendt. Bilag: Årsberetning for selskabsligningen i Sydvestfyns Skattesamarbejde på selskabsskatteområdet (125770) Beretning vedrørende revision af Selskabsskatteområdet (125772) Sydvestfyns Skatteadministration, selskabsligningen 2003 (125769)

5 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side 50 Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 37. Europa-Parlamentsvalget 2004 J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Indenrigs- og sundhedsministeriet har ved bekendtgørelse nr. 763 af 26. august 2003 meddelt, at der søndag, den 13. juni 2004 skal afholdes valg af danske repræsentanter til Europa- Parlamentet. Kommunalbestyrelsen har ved det konstituerende møde til valgbestyrelsen for Fyns Amt 7. opstillingskreds valgt flg. kommunalbestyrelsesmedlemmer samt personlige stedfortrædere: Valgbestyrelse: Mogens Johansen (født medlem) Birger Jensen Stedfortrædere: Karen Strandhave Hanne Staff I forbindelse med det forestående valg fremsendes flg. til Kommunalbestyrelsens beslutning : 1. Fordeling af valgstyrere på hvert af de 8 afstemningssteder samt valg af formand for valgstyrerne på hvert af de 8 afstemningssteder. Vedlagt til godkendelse: - Forslag til fordeling af valgstyrere og formænd - dok. nr Valgstyrere: Til at lede valget på kommunens 8 afstemningssteder skal valgstyrere fordeles med mindst 5 og højst 9 valgstyrere.

6 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side 51 Hidtil har afstemningsstederne - de små valgsteder - Hundstrup, Lunde, Kirkeby, Ollerup, Ulbølle, V.Skerninge, og Ø.Skerninge været bemandet med 5 valgsstyrere og - Stenstrup med 7 valgstyrere I alt 42 valgstyrere med 10 = A 2 = B 5 = C 8 = T 10 = V 2 = NBL 5 = nyv Valgstyrerne vælges i forhold til kommunalbestyrelsens sammensætning. Praksis i Egebjerg har ved tidligere valg været, at der ved hvert afstemningssted har deltaget en administrativ medarbejder som valgstyrer under hele valghandlingen. Denne praksis er ændret ved dette valg, således at alle 42 valgstyrere kun består af personer, der er politisk valgte. De administrative medarbejdere vil i stedet først blive tilknyttet valgstederne fra kl og vil være med under valgets afslutning og færdiggørelse på valgstedet. (1 administrativ person pr. valgsted) Valgstyrerformænd: Af vedlagte forslag over fordelingen af valgstyrere er formænd markeret med X Formandspladserne tildeles således: A : 2 B : 0 C : 1 T : 2 V : 2 NBL : 0 nyv : 1 2. Udpegning af stemmemodtagere Blandt tilforordnede vælgere skal udpeges 2 stemmemodtagere, hvortil vælgere på plejehjem, andre institutioner, ældreboliger samt i vælgerens hjem kan afgive brevstemme. Borgmesteren stiller forslag om at Karen Dam og Anette Ploug udpeges til hvervet.

7 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side Valgplakat Ved eventuelle henvendelser om opsætning af valgplakater stilles forslag om, at der meddeles, at der ikke må foretages opsætning af valgplakater på kommunens arealer. 4. Indsamlinger Ved anmodninger om tilladelse til indsamlinger til velgørende formål - Red Barnet, Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Hjerteforeningen m.v. - på valgdagen i forbindelse med de enkelte afstemningsteder stilles forslag om, at ansøgninger imødekommes, på betingelse af, at indsamlingsbøsser placeres uden for stemmelokale samt at indsamlinger tilrettelægges således at de ikke på nogen måde forstyrrer valghandlingen samt besværliggør adgangen til stemmelokalet. 5. Brevstemmer Hvis der for et afstemningsområde er modtaget færre end 5 brevstemmer, skal brevstemmerne efter kommunalbestyrelsens bestemmelse overføres til et afstemningsområde, hvor der er modtaget mindst 5 brevstemmer. Det indstilles, at afstemningsområde Ollerup udpeges, som det modtagende brevafstemningsområde fra områder, hvor der er modtaget færre end 5 brevstemmer. 6. Bemyndigelse til valgbestyrelsen Forslag om at de valgte medlemmer til valgkredsens valgbestyrelsen bemyndiges til at godkende det videre forløb i forbindelse med valget. (Indenrigs- og Sundhedsministeriets lovbekendtgørelse nr. 52 af 02. februar 2004 om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet ligger i sagen.) Bilag: Forslag til fordeling af Valgstyrerne samt formænd på afstemningsstederne (127931) Godkendt.

8 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side Kommuneplan 2004 til 2012, udvidelser af rammer. Emner fra administrationen og ønsker fra lodsejerne J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Fyns Amts regionplanudvalg har ønsket at drøfte Egebjerg Kommunes planer for byudvikling den 3. december. Som oplæg til mødet har Teknik & Miljøafdelingen set på restrummeligheden af jord inden for kommuneplanens rammer, og samlet de ønsker som borgerne er kommet med til kommende udstykninger eller muligheder for et par ekstra grunde. Ved samme møde fra 4 år siden fremførte Egebjerg Kommune over for Fyns Amt et ønske om byudvikling i Ballen. Vi havde et ønske om yderligere udstykning omkring Rosevej, men det blev afvist med baggrund i at der var 3 vindmøller for tæt på, og Fyns Amt var af den opfattelse at Egebjerg Kommune havde udstykningsmuligheder nok. Det var også klart at Fyns Amt ikke var begejstret fra yderligere udstykning inden for den 3 km. planlægningszone som området ved Ballen er omfattet af. Sammen med Direktionen har vi drøftet hvad der skal til for at få en mulighed for en beskeden byudviklingsmulighed i Ballen. Vi mener, at en grundig analyse af mulighederne i området samt en efterfølgende plan for en fornuftig indpasning i landskabet uden problemer kan åbne op for en byudvikling, hvilket i øvrigt passer fint sammen med Miljøministerens udmeldinger om byggeri i nærheden af kysten. På mødet vil en landskabsarkitekt for Land + forelægge nogle muligheder. Da Teknik & Miljøudvalget senere skal komme med oplæg til en lokalplan, har udvalget på sidste møde den 22. september set planerne. Udvalget er enig i, at der kan være nogle gode muligheder i det, de har set og vil anbefale at hele Kommunalbestyrelsen på et temamøde får lejlighed til at drøfte den fremtidige byudvikling, før Økonomiudvalget skal mødes med regionplanudvalget i december. Bilag: Byvækst i Ballen (107067) Borgerønsker og Teknik- og Miljøafdelingens gennemgang af yderligere behov for Byudvikling (108633) Økonomiudvalgs beslutning den Drøftes på temamøde i Kommunalbestyrelsen den Drøftes igen på Økonomiudvalgets møde den Notat: Teknik & Miljøafdelingen vil på mødet vise de nuværende rammer for byudvikling samt borgernes ønsker og de behov, afdelingen mener Egebjerg Kommune har for en fortsat udvikling.

9 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side 54 Kommunalbestyrelsen "Temamøde"s beslutning den Forskellige udviklingsområder drøftedes med henblik på Økonomiudvalgets kommende møde vedr. regionplanlægningen. Noter fra debatten - udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen: 1. Hundstrup Ingen bemærkninger, men man drøftede udvidelsesmuligheder for møbelfabrikken, alternativt omdannelse til boliger i udvidelsesrammerne mod syd. Der blev udtrykt tilfredshed med Den selvforsynende landsby. 2. Egebjergvej Ingen bemærkninger, men der blev udtrykt støtte til at etablere storparceller som vist. 3. Høje Ingen bemærkninger, men der blev udtrykt støtte til at udnytte rammen til eventuelle storparceller 4. Ollerup Rammerne ved Skolebakken skal fastholdes. Fase 1 -Byvækst skal bevæge sig fra Egensevej mod syd-vest og Fase 2 -Byvækst skal bevæge sig fra Sømarksvej mod nord-øst. 5. Øster Skerninge Rammerne ved siden af Smedien søges udvidet med 2 grunde, hvor der tidligere har været udlæg. Rammerne søges samtidig udvidet med mulighed for etablering af et par grunde som gennemgået. 6. Stenstrup Området syd for Stenstrup skal bearbejdes nøjere med henblik på at afklare om biotoperne kan indgå som et attraktivt element i udformning af byudvikling mod syd. Området øst for Hundstrupvej kunne eventuelt medgå i afklaringen af udlæg til fremtidig byvækst, hvis der viste sig behov af hensyn til efterspørgsel og eventuel beboermodstand i området syd for Assensvej. Vejadgange bør drøftes. Der kan være forhold omkring adgang til Assensvej som sandsynligvis skal vendes en ekstra gang. Ingen Bemærkninger, men området syd for Teglbakken blev drøftet, og der blev udtrykt opbakning til at den første del overfor Teglværket skulle indeholde beplantning i form af træer og afskærmende beplantning for at minimere ulemper fra Teglværket lerkørsel m.m. Ingen bemærkninger, men det ønskede område ved Sandbjergvej skal ikke med i denne revision. 7. Kirkeby Adgangsmuligheder bør drøftes. Ingen bemærkninger, men der blev peget på at der skulle udarbejdes en samlet bebyggelses- og lokalplan for hele området.

10 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side 55 Et område ved åen til et par parceller tages med i rammerne. 8. Stenstrup Syd Ingen bemærkninger, men det blev drøftet hvordan man eventuelt får gang i det område som er omfattet af en lokalplan, - lokalplanen skal muligvis ændres, men det haster ikke. 9. Stenstrup Syd Erhverv Området øst for rammerne i Stenstrup Syd over til Gemalvej skal søges indarbejdet i rammerne. 10. Ulbølle Rammerne vest for skolen tages ud af kommuneplanen, Nye rammer øst for Møllevej søges indarbejdet i de nye rammer Nye rammer nord for Grønnegade vurderes nærmere og søges med i kommuneplanen. 11. Vester Skerninge Ingen byvækst områder i Vester Skerninge Ingen bemærkninger, men bemærkning om at der ikke skal udlægges areal vest for Rådhuset og øst før Kærvejsområdet. 12. Ballen Nye Rammer forslag 1 byvækst mod øst samt huludfylning (land+) Nye Rammer forslag 2 byvækst øst for Rosevej samt huludfyldning (land+) Nye Rammer forslag 3 byvækst kombination af 1 og 2 (land+) bruges som forhandlingsoplæg hvis 1 eller eller 2 har det svært. Som besluttet på Øk s møde den 6. september skal Økonomiudvalget som forberedelse til møde med Fyns Amt den 3. december samle op på Kommunalbestyrelsens temamøde den 19. november. Teknik & Miljøafdelingen s konklusion fra mødet fremgår af ovennævnte referat. Ud over ønsker til byudvikling kan andre emner tages op på mødet med Fyns Amt Teknik & Miljøudvalget har i forbindelse med behandling af Spildevandsplanen fundet grundlag for at sætte spørgsmål ved Fyns Amts Resipientkvalitetsplan som er grundlag for Spildevandsplanen. Det drejer sig om et område i den nordvestlige del af kommunen, der har afløb til Brændegårds Sø i Faaborg Kommune. Teknik & Miljøudvalget har ønsket at dette område tages ud af Regionplanen som et område, hvor der skal udføres forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Begrundelsen er at en forbedret spildevandsrensning ikke vil have den nødvendige effekt på en forbedring af vandkvaliteten i søen. Dette ønske har Fyns Amt imødekommet i brev af 11. oktober 2002, og Teknik & Miljøudvalget har ønsket at Teknik & Miljøafdelingen skulle undersøge om der var lignende forhold for andre oplande til vandløb og søer. Ved lignende forhold var der ikke tale om skarvkolonier, men om tilfælde hvor et vandløb var dømt til ikke at opfylde kvalitetskravet på grund af udtørring. Afdelingen har vurderet vandløbene gennem mere uddybende rapporter, men ikke fundet lignende tilfælde.

11 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side 56 Samtidig har Teknik & Miljøafdelingen peget på at et stort område i oplandet til den nedre del af Hundstrup Å også bør udtages af den kommende Regionplan som et område hvor der skal udføres forbedret spildevandsrensning. Begrundelsen er, at grundlaget for at en kommune kan stille krav om forbedret spildevandsrensning ikke er tilstede hvis et vandløb i en årrække på 5 år har opfyldt Recipientkvalitetsplanens krav. Kravet har været opfyldt i 7 år i træk. Det har betydet at Teknik & Miljøudvalget i oplæg til kommunens Spildevandsplan arbejder ud fra at der ikke skal ske forbedret spildevandsrensning i dette område. P den baggrund bør området tages ud af den kommende Regionplanen. Endelig har Fyns Amt som optakt til Regionplanen udsendt Debatoplæg til Regionplan 2005 til 2017, PULS-FYN, Potentiale udfordringer og lokale styrker samt OPUS-FYN, Odenses potentiale udfordringer og styrker. Rapporterne vil blive udsendt. De 2 sidstnævnte blev præsenteret på et møde i Fåborg den 30. september. Direktionen og Teknik & Miljøafdelingen har drøftet disse rapporter, og dels fra mødets i forløb Fåborg og indholdet i rapporterne mener vi at disse også bør indgå i drøftelsen med Fyns Amt den 3. december. Ligesom vi i kommunerne ved revision af Kommuneplanerne også skal tænke i andet end arealudlæg skal amterne med de kommende Regionplaner også tænke i generelle udviklingsmuligheder. Det ser ud til At Fyns Amt med disse rapporter også har ønsket at tage dette op, og de lægger op til mange spændende muligheder. Derfor bør disse også indgå i drøftelsen med Fyns Amt. På mødet vil Kommunaldirektøren lægge op til denne drøftelse. Indstilling: Referatet fra temamødet præsenteres for Fyns Amt som Egebjerg Kommunes ønsker til arealudlæg. Teknik & Miljøudvalget s ønske om at et område med afløb til det nedre løb af Hundstrup Å tages ud af Regionplanen som et område der skal have forbedret spildevandsrensningen, og Fyns Amt bakkes op i de initiativer der er taget med PULS-FYN2 og OPUS-FYN. Økonomiudvalgs beslutning den Godkendt. Efter Fyns Amt har set på Egebjerg Kommunes ønsker til udvidelse af rammer, har amtet meldt tilbage, at der er problemer med det område, vi peger på vest for Assensvej og syd for Hundstrupvej. Området er udlagt til råstofområde og kan derfor ikke indgå i byudvikling, før disse råstoffer er udgravet. Derfor har Teknik & Miljøafdelingen haft møde med Petersminde Teglværk for at afklare, om noget af området allerede nu kan udelukkes som potentiel lergravsområde, og om der er områder, hvor der kun skal graves rødler. Rødler kan hurtigt udgraves, hvorefter området kan frigives til byudvikling. Søren Andersen fra Petersminde Teglværk oplyste, at området er et vigtigt område, og der skal også graves efter gultbrændende ler. Yderligere er han betænkelig ved byvækst samtidig med lergravning. En sådan melding vil betyde, at Fyns Amt ikke vil tage området med.

12 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side 57 Teknik & Miljøafdelingen har spurgt til området nord for Hundstrupvej, men det er også belagt med begrænsninger på grund af råstoffer. Vi har set på andre muligheder i Stenstrup og kan pege på et rigtigt flot område øst for jernbanen lidt oppe ad Stationsvej. Her ligger et godt område på en let skrånende bakke mod syd. Yderligere mod syd grænser det op til eng og vådområder ned mod banen. Ud over den flotte beliggenhed ligger det langt nok fra banen, og er alligevel det mest bynære område, vi kan pege på uden begrænsninger. Teknik & Miljøafdelingen har også haft møde med de 3 lodsejere, som er Jens Chr. Clausen, Ove Jørgensen og Anders Groth. De 2 førstnævnte er positive for et udlæg til byudvikling, men Anders Groth er betænkelig. Henset til at der er en lang tidshorisont, vil han dog ikke modsætte sig, at det kommer ind i et forslag til udlæg af rammer, men forbeholder sig at komme med indsigelser i offentlighedsfasen. Indstilling: Området, matr. nr. 4 v, 8 a og 9 a alle Lunde By, Stenstrup søges inddraget til byudvikling i den kommende kommuneplan. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 39. Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til realisering af del af trafiksikkerhedsplanen J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om tillæg til anlægsbevilling til realisering af trafikfremmende projekter på kr Bevillingen finansieres af kr afsat i budget 2004, under stednr Trafiksanering og kr afsat under stednr Rådighedsbeløb til småanlæg samt kr afsat under stednr Rådighedsbeløb trafikforbedringer Bevillingen omfatter herefter følgende beløb: Trafiksanering kr. ( bevilget i kommunalbestyrelsens møde den )

13 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side 58 Ny bevilling Samlet bevilling kr kr. Bevillingen der blev frigivet i 2003 blev ikke anvendt, så det samlede frigivne beløb er overført til Bevillingen fra 2003 omfattede følgende projekter: Projektnr. 36 Hundstrupvej i Svinget i Skovlunde 0 kr. ( er udført ) Projektnr. 74 Balvej Sømarksvej kr. Projektnr. 46 Gl. Sognevej/ Assensvej kr. Projektnr. 7 V. Stationsvej/ Langegyde/ Ålykkevej kr. Projektnr. 38 Assensvej/ Stationsvej/ Hundstrupvej 0 kr. (er udført ) Projektnr. 49 Assensvej/ Hundtofte 0 kr. (er udført ) Projektnr. 15 Nyvej kr. Resterende sum til nye projekter kr. Anlæg af cykelsti langs med Industrivej er beregnet til: Cykelsti kr. Ombygning af krydset Skerningegårdsvej/ Industrivej kr. Samlet pris for cykelsti kr. Af den samlede bevilling efter forbrug til projekter i 2003 og anlæg af cykelsti langs Industrivej, er der et restbeløb til trafiksanering i 2004 på kr. Ifølge trafiksikkerhedsplanens rækkefølge er næste projekt etablering af et fortov rundt i svinget ved Bobjergvej. Det kan påbegyndes for restbeløbet i 2004 Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at cykelstien langs Industrivej og ombygningen af krydset ved Industrivej / Skerningegårdsvej udføres til et samlet beløb på kr Restbeløbet anvendes til udførelse af de manglende trafiksaneringsprojekter fra 2003, samt yderligere projekter fra Trafiksikkerhedsplanen for kr. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt, og projektet skal afsluttes inden næste skolestart. Bilag: Scannet anlægsbevillingsskema, cykelsti Industrivej (127728) Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt.

14 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side Regnskab 2003 for Fælleskøb J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Regnskab 2003 for Fælleskøb er modtaget fra kommunaldirektøren i Årslev. Resultatet viser et overskud på godt kr. Overskuddet er blevet til over to år og stammer fra lavere lønomkostninger, og højere bonus end budgetteret. Midlerne er bevidst sparet op med henblik på anvendelse i 2004 til nyt IT program til web-bestilling. Revisionen i Årslev har gjort opmærksom på, at alle 10 kommunalbestyrelser i Fælleskøb skal behandle sagen med henblik på den ønskede overførsel af den enkelte kommunes andel af overskuddet fra 2003 til Egebjerg Kommunes andel af overskuddet udgør kr Kommunaldirektøren i Årslev har oplyst, at der i efterfølgende år tidligere vil blive fremsendt regnskab og ønsker til eventuel overførsel af over- eller underskud til behandling i de enkelte kommunalbestyrelser. Det indstilles, at regnskabet oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse og at overskuddet for så vidt angår Egebjerg Kommunes andel kan anvendes til de ønskede formål../. Vedlagt: - Regnskab 2003 for Fællesindkøb samt Fordeling af overskud (dok ). Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 41. Forslag til samarbejdsaftale Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Center Sydfyn J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag I fortsættelse af Kommunalbestyrelsens beslutning af 8. oktober 2003 om at Egebjerg kommune tilslutter sig UU-Center Sydfyn blev der på møde den 17. november 2003 hvor de 12

15 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side 60 kommuners politiske og forvaltningsmæssige repræsentanter deltog besluttet, at en arbejdsgruppe bestående af de 12 kommuners skolekonsulenter skulle udarbejde forslag til samarbejdsaftale indeholdende mål og rammer for UU-Centret. Forslaget blev efterfølgende forelagt forvaltningslederne og den 9. februar 2004 blev det fremlagt på et fællesmøde for de 12 kommuners politiske repræsentanter. Forslaget er nu tilrettet og vedlægges i kopi. Der skal fra Egebjerg kommune udpeges en politiker med stedfortræder til Centerrådet. Skolevejledningen vil fortsat varetages af vejledere på Stenstrup og Vester Skerninge skole der refererer tjenstligt til den områdeansvarlige afdeling i egen kommune. Tilsvarende referer vejlederne vejledningsfagligt til UU-Center Sydfyn. Det samme gælder for kurator funktionen der varetages af lederen af værkstedsklassen. Finansiering af uddannelse varetages af den områdeansvarlige afdeling. En skolevejleder udpeges som koordinator og er således bindeled mellem UU-centret og kommunens vejledere. Egebjerg kommunes konsulentfunktionen bortfalder, den varetages nu fra UU-centret. Ungdomsvejledningen fortsætter uændret i Social- og arbejdsmarkeds afdelingen da der efter den unge fylder 18 år træder mange forskellige ordninger ikraft ifølge arbejdsmarkedslovgivningen. Ungdomsvejledningen varetages indtil elevens fyldte 18. år af skolevejlederne på de to overbygningsskoler. Herefter overdrages den videre vejledning til Social-og arbejdsmarkedsafdelingen, som herefter har ansvaret for ungdomsvejledningen op til det 25. år. Ungdomsvejledningen refererer vejledningsfagligt til UU-Center Sydfyn. Økonomi 2004: Bloktilskud for 2004 på i alt kr. er ikke reserveret til opgaven, men der er ved overførslerne fra 2003 taget højde for finansieringen. Økonomi 2005: Betaling til UU-Center Sydfyn 10 kr. pr. indbygger i alt kr. Finansiering: Bloktilskud på landsbasis 50,0 mill. kr.egebjergs andel kr. Besparelse på konsulentfunktionen kr. I alt kr. Mindreforbrug ved anvendelse af bloktilskud til finansiering kr.

16 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side 61 Der skal afsættes budget for uddannelse af vejledere. Vejlederuddannelsen kan tages over en 3-årig periode, tid og kursusafg. ca pr. år. Der er aktuelt brug for uddannelse af 1 vejleder. Indstilling: Det indstilles at vedlagte forslag godkendes og at midlerne til finansiering indarbejdes i budget Uddannelses- og erhvervskonsulent Per Bach er indbudt til mødet kl Bilag: Anvendelse af timer til skole/ungdomsvejledning. (124559) Ændringer i forbindelse med overgang fra nuværende vejledning til UU-center. (124549) Samarbejdsaftale Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Center Sydfyn (124591) Børne- og kulturudvalget 2004s beslutning den Det anbefales at forslaget godkendes og at midlerne til finansiering indarbejdes i budget Børne- og kulturudvalget har på møde den 30. marts besluttet at indstille, at Steen Gundertofte udpeges som medlem af centerrådet med Orla Hansen som stedfortræder. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles supplerende økonominotat udarbejdes. Notat: Supplerende økonominotat eftersendes mandag dok Indstillingerne godkendt. 42. Evaluering og evt. revidering af ressourcetildelingssystemet på Folkeskolerne. J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Efter politisk behandling af analyse på skoleområdet blev det politisk besluttet at bl.a. ressourcetildelingssystemet skulle evalueres og evt. revideres.

17 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side 62 Skoleledergruppen har drøftet følgende parametre der kunne indgå i et høringsmateriale: - Hvordan virker ressourcetildelingssystemet i forhold til kontrakter og lønsumsstyring. - Hvordan er fordelingen i forhold til Hovedskolen - Hvordan er fordelingen i forhold til Overbygningen. - Skal der være puljer f. eks. til specialundervisning - Skal den samlede tildeling være en ramme pr. elev. Såfremt der skal ske en ændring i tildelingssystemet vil det tidligst kunne træde i kraft pr. 1/ Set i lyset af en evt. kommunesammenlægning og at der fra skolelederside stort set er tilfredshed med tildelingssystemet indstilles til udvalget, at ressourcetildelingssystemet ikke på nuværende tidspunkt sendes til høring på skolerne. Det er skoleledergruppens holdning, at det store arbejde og dermed tidsforbrug, der er ved behandling af høringsmaterialet på den enkelte skole og opfølgningsarbejdet herefter, ikke kan stå mål med resultatets anvendelse. Skoleleder Poul Mathiesen er indbudt til mødet kl Børne- og kulturudvalget 2004s beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der ikke sker ændringer set i lyst af en evt. kommunesammenlægning. Evt. mindre ændringer behandles i fagudvalget. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Godkendt. 43. SPØRGETID. J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag (Ingen skriftlige spørgsmål indgået.) Ingen.

18 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side 63

19 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-april-2004 Side i

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 21-maj-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.10 Mødested: Udsendelsesdato: 14.06.02 Afbud fra: Onsdag den 19-juni-2002 E.Stoumann's

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-december-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 05-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg

UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4675 Fax. uucentersydfyn@svendborg.dk www.uu-centersydfyn.dk Samarbejdsaftale mellem Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner om Ungdommens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 21. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 22.09.04 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 21. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.10 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 23.06.05 Afbud fra:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 28-02-2006. Mødetidspunkt: 13:00-17:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 28-02-2006. Mødetidspunkt: 13:00-17:00. Mødested: Mødelokale 2 Teknik- og Miljøudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:00-17:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 02-03-2006 Deltagere: Birger Jensen, Ove Engstrøm, Torben Nielsen, Niels Rasmussen, Niels

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 14. februar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Jane Kierans,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Onsdag den 28-maj-2003 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 21.05.03

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 30-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Onsdag den 12-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Referat fra møde mellem Endrup Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 10. april 2013, kl. 15.00 15.50 i mødelokale 1 på Esbjerg Rådhus

Referat fra møde mellem Endrup Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 10. april 2013, kl. 15.00 15.50 i mødelokale 1 på Esbjerg Rådhus Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. april 2013 Sags id 2013-2888 Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 40 20 72 12 E-mail jsm@esbjergkommune.dk fra møde mellem Endrup Lokalråd og Økonomiudvalget

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.20 Mødested: Udsendelsesdato: Den 17-september-2003 Afbud fra: Ove Engstrøm Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Den 27-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 22-08-2003 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. og 25. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. ca. 14.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 21-marts-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.50 Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 28. september 2004 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 20.00 Mødested: Udvalgsværelse 2. Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011 Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af nyt medlem

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere