Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet"

Transkript

1 Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet HHX Oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel. Principperne for kvalitetsarbejdet Kvalitetsarbejdet i relation til RHS som helhed Sammenhængen mellem kvalitetsarbejdet og afdelingens mission Forståelse af kvalitet Model for kvalitetsarbejdet Principper for deltagelse i netværk og samarbejder Det formelle lovgrundlag (NYT) Ressourcestyring kapitel. Tilrettelæggelsen af kvalitetsarbejdet Årshjul for kvalitetsarbejdet Den løbende informationsindsamling Ledelsens organisering Kvalitetssikrende aktiviteter, udvalg og funktioner Kvalitetssikrende procedurer Kvalitetssikrende indsatser med fokus på fastholdelse, trivsel og gymnasiemiljø Selvevaluering Bilag er samlet i et særskilt dokument. Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet (hhx) 2

3 Indledning Dette notat beskriver, hvordan vi sikrer og udvikler kvaliteten af vores undervisning og måden vi driver HHX-afdelingen på. Notatet er inddelt i tre niveauer: det strategiske, taktiske og operationelle niveau (se figur 1). Hvert niveau er forsøgt fastholdt i bestemte kapitler og i bilagssamlingen. Strategisk niveau (kapitel 1) Taktisk niveau (kapitel 2) Operationelt niveau (bilagsamling) Figur 1. Niveauer af kvalitetsarbejdet fordelt på notatets kapitler og bilag. Dispositionen er inspireret af et notat om systematisk kvalitetsarbejde, som Undervisningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut har udarbejdet. Hensigten med at have et nedskrevet dokument som dette er, at fastholde logikken og sigtet med kvalitetsarbejdet. Det fungerer som en fælles platform for ledelsen, medarbejderne og andre interessenter, og er således et vigtigt element i forankringen af kvalitetsarbejdet på HHX. Notatet er resultatet af et samarbejde mellem udviklings- og kvalitetsfunktionen og HHX-ledelsen. Notatet bliver løbende revideret ifht. nye regler, love, bekendtgørelser og vejledninger, der bliver udmeldt af UVM. Per Jensen, uddannelseschef Henrik Oppelstrup Bundgaard, uddannelsesleder Jannie Illum Andersen, uddannelsesleder oktober 2014 Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet (hhx) 3

4 1. Kapitel. Principperne for kvalitetsarbejdet Dette kapitel handler om kvalitetsarbejdet på det strategiske niveau Kvalitetsarbejdet i relation til RHS som helhed Handelsgymnasiet er en ud af flere afdelinger på Roskilde Handelsskole den største målt på antal elever og medarbejdere. Vores kvalitetsarbejde skal relatere til skolen som helhed og samtidig værdsætte decentrale beslutninger og selvledelse fx i teamene og faggrupperne. På samme måde skal skolen som helhed tildele ledelsen på HHX et spillerum til at tage decentrale beslutninger og bedrive selvledelse. Se figur 2. Der ligger et vedvarende arbejde i at sikre en sådan balance mellem centrale og lokale hensyn, vilkår, behov osv. Team, faggrupper osv. HHX som afdeling RHS som helhed Figur 2. Sammenhængen i kvalitetsarbejdet Dette dokument skal ses i forlængelse af skolens overordnede koncept for kvalitetsarbejde. Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet (hhx) 4

5 1.2. Sammenhængen mellem kvalitetsarbejdet og afdelingens mission Vores mission er: Vi tilbyder studieegnede unge en erhvervsgymnasial uddannelse, der er almendannede og forbereder dem til videregående uddannelser. I hvilken udstrækning vi tilbyder en sådan erhvervsgymnasial uddannelse, afhænger af hvordan vi organiserer uddannelsen (undervisningsformer, aktiviteter osv.) og afdelingen som helhed (arbejdsgange, mødestruktur, samarbejdskultur osv.). Det afhænger selvfølgelig også af, hvordan vi præsterer og hvilke fag-faglige, pædagogiske, ledelsesmæssige og administrative kompetencer vi samlet set har. Med andre ord får egenskaberne, beskaffenheden og kvaliteten ved vores forskellige indsatser og kompetencer betydning for fremdriften i vores mission og konkrete målsætninger. Figur 3 illustrerer denne sammenhæng med nogle eksempler på kvalitetsfaktorer. Egenskaberne ved summen af de undervisningsformer vi bruger Beskaffenheden ved it-udstyret og lærernes itkompetencer Egenskaberne ved vores mødestruktur og samarbejdskultur Kvaliteteten af sammenhæng og progression i undervisningsforløbene Fremdriften i vores mission Kvaliteten af summen af vores forskellige fastholdelsestiltag Figur 3. Sammenhængen mellem fremdriften i afdelingens mission og eksempler på elementer af vores praksis. Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet (hhx) 5

6 1.3. Forståelse af kvalitet Som det fremgik af forrige afsnit, skal kvalitetsarbejde ikke forstås som særlige aktiviteter. Kvalitetsarbejde skal derimod forstås som den kvalitet vores daglige virke har, hvad enten det drejer sig om undervisning, administration og ledelse eller om afdelingen som organisation. Vi sikrer og udvikler kvaliteten af vores arbejde både ved bevidste og ubevidste handlinger. Ved at øge bevidstheden om hvad vi vil, hvad vi mener der er god kvalitet, hvordan vi gør tingene mere effektivt osv., har vi bedre mulighed for at målrette vores praksis til vores mission og mål. Ved at drøfte, evaluere eller systematisk undersøge vores praksis, kan vi finde styrker og svagheder ved den. Vi kan også beslutte hvad der kan/bør ændres, og sammen finde måder at udvikle vores praksis på altså lave en handleplan med konkrete aktiviteter. En forudsætning for at arbejde systematisk med kvaliteten af vores daglige arbejde er, at vi værner om en tryg og ambitiøs samarbejdskultur, hvor individuel og kollektiv refleksion, videndeling og nytænkning er bærende dyder (kvalitetsmål). Det er en fælles (lære-)proces, at arbejde systematisk med kvaliteten af vores daglige arbejde. Den involverer og tager udgangspunkt i skolens ledelse, medarbejdere og elever. Vi ønsker at understøtte processen, ved at pleje en kultur på afdelingen, hvor evaluering, individuel og kollektiv refleksion, videndeling og nytænkning er bærende kvalitetsmål Model for kvalitetsarbejdet I overordnende træk følger vores kvalitetsarbejde kvalitetscirklen (se figur 4). Den systematik som kvalitetscirklen repræsenterer, sikrer en strategisk planlægning, at relevante personer inddrages på de bedste tidspunkter i de forskellige faser og ikke mindst en systematisk afrapportering og opfølgning. Handling (opfølgning) Planlægning (strategi, mål) Afrapporteting (evaluering) Udførelse (praksis) Figur 4. Kvalitetscirklen Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet (hhx) 6

7 1.5. Principper for deltagelse i netværk og samarbejder Vi deltager i relevante netværk og samarbejder i passende omfang. Formålet med vores engagement er: at drøfte styrker, svagheder og potentiale ved forskellige indsatser med ligeværdige parter som fx andre handelsskoler at indhente ny faglig, pædagogisk og/eller organisatorisk viden med relevans for HHXuddannelsen og/eller HHX-afdelingen at sikre at afdelingen forbliver en vidende, udviklingsorienteret og attraktiv organisation og arbejdsplads. Bilag 2 viser hvilke netværk og samarbejder vi indgår i Det formelle lovgrundlag HHX-afdelingen følger naturligvis det formelle lovgrundlag for HHX, for sikring og udvikling af kvaliteten i uddannelserne. En oversigt over det formelle grundlag findes i bilag 7. i bilagsdelen. Derudover relaterer kvalitetsarbejdet i afdelingen også til RHS overordnede kvalitetskoncept Ressourcestyring Det overordnede formål med at implementere, fastholde og udvikle en effektiv ressourcestyring er, at sikre en fornuftig sammenhæng mellem aktiviteter og anvendt ressourceforbrug. Da tildelingen af ressourcer pr. aktivitet til stadighed reduceres, er stærkt fokus på dette område en forudsætning for, at Roskilde Handelsskole og hhx afdelingen også fremadrettet kan være et attraktivt valg som uddannelsessted. Som handelsskole og HHX afdeling vil ressourcestyringen på inputsiden især koncentreres om medarbejdere (løn, arbejds- og undervisningstid, undervisningsformer, fravær, trivsel mv.), drift (bygninger og deres udnyttelse, energi mv.), samt indtægter (taxametre, projekter mv.). En stor del af disse data men langtfra alle vil være økonomidata. På outputsiden koncentreres ressourcestyringen om elever/kursister og hvad dertil hører af parametre (optag, frafald, fravær, karakterer, tilfredshed mv.). En beskrivelse af principper og tilrettelæggelse af ressourcearbejdet fremgår af skolens overordnede kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet (hhx) 7

8 2. kapitel. Tilrettelæggelsen af kvalitetsarbejdet Dette kapitel handler om kvalitetsarbejdet på det taktiske niveau Årshjul for kvalitetsarbejdet Den tidsmæssige ramme for en stor del af kvalitetsarbejdet ligger relativt fast. Derfor arbejder vi ud fra et årshjul, som strukturerer fælles drøftelser, opgaver og mødevirksomheden på afdelingen. Formålet med at have et sådan årshjul er, at vi sikrer: at vi får drøftet bestemte emner at vi får udført bestemte aktiviteter/opgaver at drøftelserne og aktiviteterne/opgaverne ligger på det bedste tidspunkt i forhold til skoleårets gang. Struktureringen kan desuden bidrage til en tydelig, effektiv og afstemt arbejdsfordeling og arbejdsgange. Årshjulet fremgår af bilag Den løbende informationsindsamling Vi indsamler en række informationer, som giver os viden om hvordan elever og medarbejdere trives, hvordan vi præsterer osv. Mere konkret handler det om obligatoriske trivselsundersøgelser, formelle evalueringer af undervisningen osv. Alt sammen med henblik på, at vurdere resultaterne og udvikle vores praksis. Se bilag 4 for yderligere beskrivelse Ledelsens organisering Den daglige ledelse består af uddannelseschefen og to uddannelsesledere. Uddannelseschefen har det faglige og pædagogiske ansvar for af uddannelsen. I det daglige er der tale om en flad ledelseskultur, hvor chef og ledere i mange tilfælde er fælles om beslutninger, tiltag osv. vedrørende driften af uddannelsen. Afdelingen bærer ligeledes præg af at være en flad organisation, idet ledelsen i vid udstrækning inddrager lærerne og til dels eleverne, i beslutningsprocessen. Således rådfører ledelsen sig bla. med: pædagogisk udvalg (PU), som består af en repræsentant fra hvert bofællesskab samt den pædagogiske funktion teamene/bofællesskaber via teamkoordinatorerne faggrupperne via faggruppelederne eleverne via elevråd, festudvalg osv. Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet (hhx) 8

9 2.4. Kvalitetssikrende aktiviteter, udvalg og funktioner Vi har en række mødeaktiviteter, udvalg, funktioner osv. der på forskellig vis medvirker til at sikre og videreudvikle kvaliteten af vores praksis. I det følgende nævnes de væsentligste: Møder Ledelsesmøder Kontormøder Lærermøder (HHX-møder) Faggruppemøder Teamkoordinator-/bofællesskabsmøder Teammøder Klassemøder Klasseteammøder Pædagogiske dage. Se bilag 5 for beskrivelse af formål og mål med mødeaktiviteten. Udvalg Pædagogisk udvalg (PU), jf. arbejdsbeskrivelse på intranettet Funktioner Pædagogisk funktion, jf. arbejdsbeskrivelse på intranettet Teamkoordinatorfunktion, jf. arbejdsbeskrivelse på intranettet Kontaktlærerordning, jf. arbejdsbeskrivelse på intranettet Studiemiljøudvalg (SMU), jf. arbejdsbeskrivelse på intranettet Faggruppeleder, jf. arbejdsbeskrivelse på intranettet Kvalitetssikrende procedurer Vi har også en række procedurer mv., der understøtter de forskellige aktiviteter. I det følgende nævnes de væsentligste: Procedure for fagfordeling og skemalægning Procedure for faglig og pædagogisk ajourføring af lærernes kvalifikationer Procedure for inddragelse af elever og aftagere i selvevaluering og det løbende kvalitetsarbejde Procedure for inddragelse af indberetninger fra censorer og eventuelle eksterne evalueringer Procedurer for det pædagogiske arbejde, herunder hvordan undervisnings- og arbejdsformerne: o understøtter overgangen fra grundskolen (jf. studieplaner og undervisningsbeskrivelser på skolens hjemmeside) o understøtter den faglige progression i undervisningen (jf. studieplaner og undervisningsbeskrivelser på skolens hjemmeside) o har sammenhæng med aktuelle behov og erfaringer i de videregående uddannelser (jf. studieplaner og undervisningsbeskrivelser på skolens hjemmeside) Procedure for HHX-møderne Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet (hhx) 9

10 2.6. Kvalitetssikrende indsatser med fokus på fastholdelse, trivsel og gymnasiemiljø Centrale aktiviteter for eleverne er: Informationsmøde i forbindelse med valg af uddannelse (januar) Informationsmøde i forbindelse med optag på uddannelse (juni) Informationspakke (juli) Introduktionsaktiviteter (august-september) Screening (matematik, dansk og engelsk) og målrettet opfølgning Individuel vurdering og vejledning af eleven med udgangspunkt i fokussamtaler mellem klaseteamet, ledelsen og studievejlederen. Kollektiv gennemførelsesvejledning Individuel gennemførelsesvejledning Faste traditioner (Intro-arrangementer, fester, idrætsdag osv.) Forældremøder og -konsultation Morgensamling Elevfora (elevråd, festudvalg, blå bog-udvalg, studenterhueudvalg, skoleblad mv.) Centrale procedurer og ordninger for lærerne/afdelingen er: Udfyldelse af stamkort for hver 1.-årsklasse Klassemøder Klasse-/teammøder Kontaktlærerordning Mentorordning Klare regler og sanktioner (italesættelse af studie- og ordensreglerne) åben dør-politik (elever er altid velkomne på kontoret) Se bilag 6 for yderligere beskrivelse Selvevaluering Ifølge kvalitetsbekendtgørelsen skal vi lave formel selvevaluering mindst hver 3. år af udvalgte nøgleområder. Selvevaluering skal forstås som: en proces der består i at indsamle information og implementere procedurer, der muliggør kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold i sammenhæng med institutionens tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. Vi udarbejder skriftlige opfølgningsplaner for selvevalueringerne mindst hvert 3. år. Som bekendtgørelsen desuden foreskriver, skal vores opfølgningsplaner: hvile på den dokumentation, der er fremkommet i forbindelse med selvevalueringen, og skal indeholde ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål. Det skal tillige fremgå af opfølgningsplanen, hvilke handlinger institutionen iværksætter som led i opfølgningen og inden for hvilken tidsplan, handlingerne vil blive iværksat. Se bilag 8 for yderligere beskrivelse. Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet (hhx) 10

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere