Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted ATB ApS Veksøvej Brønshøj Telefon: Telefax: Web: Torsdag den 21. maj 2015 kl afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted på Heimdalsgades Overbygningsskole, Heimdalsgade 29-31, 2200 København N. Mødet havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og godkendelse af årsregnskabet. 4. Forelæggelse af budget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften og bestyrelsen foreslår en 0,7% regulering af boligafgiften. 5. Forslag. Bestyrelsen stiller forslag om omlægning af det eksisterende kontantlån til nyt 2 % kontantlån med løbetid på 30 år samt mandat til omlægning af stående lån til nyt kontantlån inden/senest i forbindelse med udløb af afdragsfrihed pr af eksisterende lån. 6. Valg. Valg af næstformand. Anna Eistrup modtager valg På ordinært valg er Casper Mathiesen og Mathias Poulsen. Begge modtager genvalg 7. Eventuelt. Følgende medlemmer var repræsenteret enten personligt eller ved fuldmagt (FM): Haraldsgade 19, st.tv., 3.th., 4.th. Haraldsgade 21, 2.th., 3.tv. Haraldsgade 23, 3.tv., 3.th. Haraldsgade 25, 1.th., 2.th., 3.th., 4.th. Haraldsgade 27, 1.th., 3. sal (FM), 4.tv., 4.th. Haraldsgade 29, 2.th., 4.th. Haraldsgade 31, st.tv., 4.th. Haraldsgade 33, 1.tv. (FM), 2.tv., 4.th. Haraldsgade 35, 1.tv., 1.th. Haraldsgade 37, st.th. (FM), 3.th. Haraldsgade 39, 2.th., 3.tv. (FM) Haraldsgade 43, 2. sal, 3.tv., 4.tv. Haraldsgade 45, st.tv., 1.tv., 1.th., 3.tv., 4.th. Haraldsgade 47, 1.th., 2.th., 4.tv. Haraldsgade 49, st., 3.tv., 4.tv., 4.th. (FM) Haraldsgade 51, 1.tv., 4.tv. I alt var 45 andelshavere repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. Endelig deltog Lars Buck-Arentsen & Mark Skovbye Eg Olsen fra ATB. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted afholdt den 21. maj 2015 Side 1

2 1. Valg af referent og dirigent Formanden Bjørn Amdi Sloth bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen. Formanden foreslog herefter Lars Buck-Arentsen fra ATB som dirigent og Mark Skovbye Eg Olsen som referent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Lars Buck-Arentsen konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med ATB s indkaldelse af 20. april og tillige beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning var forinden generalforsamlingen blevet uddelt til alle andelshavere og dirigenten forespurgte, hvorvidt der var nogle spørgsmål eller bemærkninger hertil, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter beretningen blev taget til efterretning. Bestyrelsens beretning er ligeledes at finde på foreningens hjemmeside haraldsted.net. 3. Forelæggelse af årsregnskab og godkendelse af årsregnskabet Lars Buck-Arentsen fra ATB gennemgik hovedposterne i det fremsendte årsregnskab fra Revisionsfirmaet Svend Dørffer. Årsregnskabet for 2014 udviste et driftsresultat for året på kr og et kontant resultat på kr efter afdrag på prioritetsgælden. Lars Buck-Arentsen gennemgik herefter noterne til årsrapporten for 2014, hvorefter generalforsamlingen ikke havde yderligere spørgsmål. Generalforsamlingen gik herefter til afstemning og godkendte enstemmigt årsregnskabet for 2014 og herunder en værdiansættelse på kr Dette svarer til en andelskurs på kr ,46 pr. m2 - svarende til kr for en typisk toværelseslejlighed - med en indbygget hensættelse til fremtidig vedligeholdelse på kr baseret på den indhentede valuarvurdering pr Forelæggelse af budget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Bestyrelsen foreslår en 0,7 % stigning af boligafgiften Lars Buck-Arentsen fra ATB gennemgik herefter hovedposterne i det fremsendte budget for 2015, der var baseret på en 0,7 % stigning af boligafgiften fra Foreningen budgetterede på denne baggrund med samlede indtægter på i alt kr og samlede udgifter på kr før prioritetsrenter og afdrag på prioritetsgæld således, at foreningen budgetterede med et årets resultat på kr og et positivt kontant resultat på kr En andelshaver forespurgte til størrelsen af den budgetterede vedligeholdelse for ejendommen for 2015, som denne syntes var meget høj set i forhold til sidste års reelle udgifter hertil. Hertil kunne formanden oplyse, at man sidste år havde brugt ekstraordinært lidt på vedligeholdelsen af ejendommen, hvilket også havde sikret foreningen et større overskud men, at bestyrelsens ide hermed var at spare op og henlægge midler til kommende års større vedligeholdelsesprojekter. Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt budgettet for Referat af ordinær generalforsamling A/B Haraldsted afholdt den 21. maj 2015 Side 2

3 5. Forslag Under forslag drøftedes følgende: Forslag 1. Bestyrelsen stiller forslag om omlægning af det eksisterende kontantlån til nyt 2 % kontantlån med løbetid på 30 år samt mandat til omlægning af stående lån til nyt kontantlån inden/senest i forbindelse med udløb af afdragsfrihed pr af eksisterende lån Lars Buck-Arentsen motiverede forslaget på bestyrelsens vegne og oplyste, at den med indkaldelsen vedlagte beregning for konvertering af foreningens 3,5 % kontantlån til nyt 2 % kontantlån pr ikke længere var gunstig for foreningen grundet en stigning i markedsrenten, som betød, at Realkredit Danmark nu i stedet anbefalede et 2,5 % kontantlån som det mest fordelagtige kontantlån at omlægge til. ATB havde til generalforsamlingen indhentet helt opdaterede beregninger for omlægningen, som blev uddelt til de fremmødte og nøje gennemgået af dirigenten. Beregningen var baseret på en forlængelse af løbetiden fra 27,5 år til 30 år for herved at nedbringe ydelsen mest muligt og sikrede foreningen en første års besparelse på cirka kr og en samlet besparelse i nutidsværdi på i niveauet kr. 2,4 mio. Generalforsamlingen drøftede herefter også status på foreningens afdragsfrie lån, hvor afdragsfriheden udløber pr , hvorfor generalforsamlingen også havde en drøftelse af dette lån og hvor bestyrelsen foreslog, at man så brugte ydelsesbesparelsen fra kontantlånet til at igangsætte en delvis afdragsprofil på det afdragsfrie lån således, at man fastholdte den samlede nuværende ydelse til realkredit. Generalforsamlingen stillede efterfølgende nogle afklarende spørgsmål, hvor også de ikke ubetydelige udgifter til en låneomlægning blev drøftet, og enkelte udtrykte bekymring omkring hyppigheden af låneomlægningen. Bestyrelsen gjorde det klart, at låneomlægning naturligvis kun finder sted, hvis enten rentevilkårene gør det profitabelt på både kort og lang sigt eller hvis foreningens økonomi på anden måde fordrer en omlægning. Dirigenten fremlagde herefterdet endelige forslag herunder, at man ved vedtagelse af forslaget gav bestyrelsen mandat til at omlægge kontantlånet til et nyt lån med den mest fordelagtige rente på konverteringstidspunktet og hvor ydelsesbesparelsen anvendtes til - ved refinansieringen af det afdragsfrie lån for en ny 10-årig periode - at opsplitte en del af dette til et lån med afdrag. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning, som blev enstemmigt vedtaget, hvorefter bestyrelsen er bemyndiget til at iværksætte disse låneomlægninger og underskrive alle dokumenter i denne forbindelse og herunder tage stilling også til eventuel kurssikring af disse. Forslag 2. Tilbud om nye priser på kommende YouSee tv-pakker På bestyrelsens vegne motiverede og redegjorde formanden Bjørn Amdi Sloth for forslaget og forklarede, at YouSee i forbindelse med overflytningen af engagementet fra ComX havde tilbudt foreningen at nedsætte priserne på mellem- og fuldpakken ved til gengæld at øge prisen på grundpakken. Bjørn Amdi Sloth understregede, at bestyrelsen ikke støttede forslaget men, at bestyrelsen omvendt havde ønsket, at generalforsamlingen skulle tage endelig stilling til YouSees tilbud. Referat af ordinær generalforsamling A/B Haraldsted afholdt den 21. maj 2015 Side 3

4 Generalforsamlingen havde herefter en længere drøftelse af forslaget og herunder, at man ved bibeholdelse af de nuværende pakker faktisk kunne udkonkurrere YouSees tilbud selv ved, at de andelshavere, som gjorde brug af mellem- og fuldpakken skiftede til grundpakken og bland selv tv-kanaler. Bestyrelsen gjorde endvidere opmærksom på, at forslaget kun vedrørte tv og ikke Internet. Dirigenten kunne herefter sætte forslaget til afstemning, hvor forslaget faldt. Der var ikke én andelshaver, der ønskede YouSees lavere priser på mellem- og fuldpakken. Forslag 3. Opsætning af automatisk lysstyring i kælderopgange På bestyrelsens vegne motiverede og redegjorde formanden Bjørn Amdi Sloth for forslaget og oplyste, at man ved vedtagelse af forslaget om opsætning af lysstyring i resten af ejendommens kældergange ville have indtjent investeringen igen på forventeligt lige lidt over ét år. Den automatiske lysstyring ville således nedbringe tændingstiden med mindst 65 % og give en samlet besparelse til foreningen på cirka kr om året svarende til 1/3 af foreningens nuværende totale eludgift. Generalforsamlingen havde herefter en kortere drøftelse af forslaget, hvor der blev gjort opmærksom på, at systemet overordnet set virkede efter hensigten selvom det blev bemærket, at systemet i hvert fald ét sted skulle justeres på følsomheden, idet tændingen ikke virkede optimalt. Bestyrelsen oplyste, at der selvfølgelig ville være behov for justeringer og tilpasninger heraf efter montering, og man drøftede i denne forbindelse også muligheden for at opsætte sus -følere, der reagerede ved åbning af kælderdørene som en supplementsløsning, hvilket bestyrelsen lovede at se nærmere på. Dirigenten kunne herefter sætte forslaget til afstemning, hvor dette blev enstemmigt vedtaget. Forslag 4. Ændring angående overdragelse af ComX-bokse På bestyrelsens vegne motiverede formanden Bjørn Amdi Sloth forslaget og forklarede, at ComX havde ændret deres tekniske opsætning således, at NT-boksen ikke længere var nødvendig såfremt, at man som andelshaver kun benyttede sig af Internet fra ComX. NTboksen var derfor alene nødvendig, hvis man stadig anvendte fastnettelefoni, hvilket på nuværende tidspunkt alene omfattede omkring 20 andelshavere. Derfor ønskede bestyrelsen ikke længere at skulle pålægge en sælgende andelshaver, at NTboksen skulle overdrages til køber og ellers erstattes, da denne nu var overflødiggjort for de fleste og bestyrelsen opfordrede i den forbindelse i stedet generalforsamlingen til at aflevere deres nedtagne NT-bokse til varmemesteren for derved at opbygge og have et lager til andelshavere, som stadig anvendte disse og som kunne få gavn af disse og reservedele hertil. Efter en kort drøftelse gik generalforsamlingen herefter til afstemning og vedtog enstemmigt forslaget. Forslag 5. Automatisk sæbedoseringsanlæg i fællesvaskerierne. Formand Bjørn Amdi Sloth motiverede kort forslaget på bestyrelsens vegne og redegjorde for, at et automatisk sæbedoseringsanlæg ville reducere mængden af sæbe og skyllemiddel fra vaskeriet og herved sikre en miljømæssig gevinst samtidig med, at man undgik både overog underdosering samt, at man som andelshaver slap for at skulle indkøbe vaske- og skyllemidler. Referat af ordinær generalforsamling A/B Haraldsted afholdt den 21. maj 2015 Side 4

5 Generalforsamlingen forespurgte til, hvorvidt dette så ville betyde, at man ikke længere selv kunne dosere vaske- og skyllemiddel, hvilket bestyrelsen kunne bekræfte, da skufferne i så fald ville blive blændet men at man i så fald stadig ville havde mulighed for at fravælge det automatiske vaske- og skyllemiddel og så i stedet dosere direkte i tromlen. Dette vakte imidlertid bekymring hos flere andelshavere, da flere oplyste, at dette i så fald ville betyde, at man ikke kunne benytte vaskeriet til alt deres tøj, da bl.a. uld krævede specialvaskemiddel, som ikke måtte komme i direkte kontakt med tøjet og derfor ikke kunne dosere direkte i tromlen. Der var også bekymringer i forhold til, hvorvidt det benyttede vaskemiddel var skånsomt nok i forhold til visse allergikere. Formand Bjørn Amdi Sloth oplyste, at det benyttede vaskemiddel ville være både svanemærket samt fri for optisk hvidt og parfume, hvilket ville tilgodese langt størstedelen af allergikere. Der var dog stadig en udtalt bekymring i forhold til dette. Generalforsamlingen drøftede endvidere muligheden for blot at anvende det automatiske sæbedoseringsanlæg på én/nogle få af maskinerne i vaskeriet, hvortil formanden kunne oplyse, at dette ikke ville være økonomisk muligt i det forslag, som bestyrelsen arbejdede med for nærværende. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning, der viste, at forslaget var faldet. 11 andelshavere stemte for. (Til referatet kan det oplyses, at Judith Katz på generalforsamlingen lovede at undersøge et andet fællesvaskeri, som denne også besøger og hvor denne mente, at der til trods for automatisk sæbedosering fortsat var mulighed for dosering i skuffen på disse maskiner. Judith Katz er nu vendt retur til bestyrelsen og har her oplyst, at dette ikke var korrekt og at der også i det andet fællesvaskeri alene var mulighed for at dosere direkte i tromlen, når den automatiske sæbedosering blev fravalgt.) Forslag 6. Indkøb af ekstra vaskemaskiner til fællesvaskerierne. Forslagsstiller: Jesper Stenderup Forslagsstilleren Jesper Stenderup motiverede kort forslaget og redegjorde for, at denne ofte havde svært ved at reservere tid i vaskekælderen grundet vaskeriets travlhed. Denne ønskede derfor, at bestyrelsen tilkøbte en ekstra vaskemaskine til hver af vaskekælderene for derved at komme problemet til livs. Generalforsamlingen drøftede herefter, hvorvidt en ekstra vaskemaskine skulle fungere helt eller delvist som chancevask ligesom generalforsamlingen også havde en drøftelse af en bortafskaffelse af chancevask mellem kl til på de allerede eksisterende vaskemaskiner. Der var også en drøftelse af, hvorvidt det var nødvendigt at købe en maskine til begge vaskerier, eller kun til det mest benyttede i nr. 41, hvorfor forslaget for en god ordens skyld blev sat til afstemning af to omgange. Generalforsamlingen forespurgte også til hensættelsen til fornyelsen af vaskerierne, hvortil bestyrelsen oplyste, at man i år i årsrapporten havde udgiftsført en estimeret del af udgifterne til både el og vand, hvorfor hensættelsen til fornyelse ikke var steget. Mikael Sorth Andersen gjorde for en god ordens skyld opmærksom på, at dette ikke var korrekt, idet man på en tidligere generalforsamling havde truffet beslutning om, at vandforbruget ikke skulle belastes Referat af ordinær generalforsamling A/B Haraldsted afholdt den 21. maj 2015 Side 5

6 vaskeriet. På denne baggrund lovede formanden, at dette ville blive tilbageført og korrigeret i forbindelse med årsrapporten for Dirigenten opsummerede herefter for en god ordens skyld forslaget inden, at generalforsamlingen gik til afstemning og præciserede her, at forslaget var baseret på, at de nye vaskemaskine til vaskerierne i nr. 41 og 29 såfremt det blev vedtaget skulle fungere som chance vaskemaskiner og at en vedtagelse ikke ellers ændrede på de eksisterende regler for brugen af vaskerierne. Forslaget blev herefter sat til afstemning i to omgange, hvorefter dirigenten kunne konstatere, at forslaget om indkøb af ny vaskemaskine til både nr. 41 og 29 var blevet vedtaget og finansieres af henlæggelsen til vaskeriet. Forslag 7. Renovering af køkkentrapper. Forslagsstiller: Ivan Westermann Dirigenten forespurgte generalforsamlingen om nogen ønskede at motivere forslaget på forslagsstillerens vegne, idet denne ikke selv var tilstede på generalforsamlingen. Da dette ikke var tilfældet, blev forslaget herefter sat til afstemning, hvor forslaget faldt. Én andelshaver stemte for. Forslag 8. Salgspris for uudnyttet loftareal. Forslagsstiller: Lisbeth Sigh Fehrmann Formanden kunne på vegne af forslagsstilleren Lisbeth Sigh Fehrmann oplyse, at denne havde trukket forslaget efter, at formanden havde gjort opmærksom på, at man på sidste års generalforsamling havde fastsat et prisniveau af salg af det uudnyttede loftsareal på 30 % af den gældende andelskrone, der efter bestyrelsen opfattelse var meget lig det, som forslagsstilleren ønskede. Generalforsamlingen havde herefter en kortere drøftelse heraf, hvor der var opbakning også til at fastholde dette niveau på 30 % fremadrettet som generalforsamlingen anså som en meget fornuftig og fair pris. Da ingen anden andelshaver ønskede at opretholde forslaget, kom dette ikke til afstemning. 7. Valg til bestyrelsen Anna Eistrup var på valg som næstformand og modtog genvalg. Der var ingen modkandidater til denne, hvorefter denne valgtes med applaus. Casper Bay Mathiesen og Mathias Poulsen var ligeledes ordinært på valg og modtog genvalg. Anders Engeborg Jacobsen var fraflyttet foreningen, hvorved suppleanten Maria Petersen var indtrådt i bestyrelsen som nyt bestyrelsesmedlem i dennes sted, hvorfor denne tillige skulle vælges/bekræftes af generalforsamlingen for valg for ét år. Dirigenten forespurgte herefter om yderligere kandidater til bestyrelsen, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter disse blev valgt med akklamation. Bestyrelsen for A/B Haraldsted ser herefter ud som følger: Bjørn Amdi Sloth, formand På valg 2016 Maria Petersen, bestyrelsesmedlem På valg 2016 Anna Eistrup, næstformand På valg 2017 Casper Bay Mathiesen, bestyrelsesmedlem På valg 2017 Mathias Poulsen, bestyrelsesmedlem På valg 2017 Referat af ordinær generalforsamling A/B Haraldsted afholdt den 21. maj 2015 Side 6

7 Som suppleanter valgtes Karin Nielsen og Xenia Bartholdy. Som intern revisor genvalgtes Mikael Sorth Andersen. 8. Eventuelt Under punktet eventuelt drøftedes følgende: Der blev gjort opmærksom på, at man i nr. 21 havde problemer med det varme vand, hvor det er nødvendigt at lade vandet løbe i adskillelige minutter før, at det blev tilstrækkeligt varmt, hvilket måtte resultere i et markant vandspild. Bestyrelsen oplyste, at de var opmærksomme på problemet samt, at problemet også blev oplevet i de øvrige opgange men, at en udbedring krævede en større investering, hvorfor der også var tale om en prioritering. Generalforsamlingens deltagere omtalte flere ideer til mulige løsninger hertil og bestyrelsen opfordrede i den forbindelse alle til, at man henvendte sig til bestyrelsen, hvis man havde konkrete forslag, der kunne hjælpe foreningen og bestyrelsen hermed. Generalforsamlingen forespurgte til muligheden for udskiftning af foreningens vinduer og om bestyrelsen havde en plan herfor, hvortil formanden kunne oplyse, at bestyrelsen ikke havde en aktuel plan herfor men, at også dette forhold ville indgå i en kommende tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, som bestyrelsen forventede at få udarbejdet i indeværende foreningsår og som bestyrelsen ville bruge som prioriteringsredskab for vedligeholdelsen af ejendommen. En beboer forespurgte til om bestyrelsen var i besiddelse af varmemesterens jobbeskrivelse og om den kunne udleveres til beboerne, idet flere mente, at en del af arbejdet ikke blev udført. Hertil oplyste formanden, at jobbeskrivelsen ikke var hemmelig men, at bestyrelsen hellere så, at andelshaverne blot skrev direkte til varmemesteren, hvis man syntes, at noget haltede og at man selvfølgelig endelig så måtte skrive til bestyrelsen også, hvis der så alligevel ikke blev taget hånd om problemet. Der blev tillige forespurgt til omkostningerne for beskæring af kirsebærtræerne, hvortil formanden kunne oplyse, at dette havde beløbet sig til cirka kr Flere beboere henstillede til, at bestyrelsen kiggede på frekvensen og omfanget af trappevasken. En beboer forespurgte til om man kunne henstille foreningens grill andet sted i gården, hvortil formanden oplyste, at denne var velkommen til at flytte den til grillparkeringspladsen, hvor eventuelle andre løse grille også blot skulle parkeres. Idet der ikke var flere der ønskede ordet under eventuelt, hævede dirigenten herefter generalforsamlingen kl og takkede for god ro og orden. Som dirigent Som formand Lars Buck-Arentsen Bjørn Amdi Sloth Referat af ordinær generalforsamling A/B Haraldsted afholdt den 21. maj 2015 Side 7

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted ATB ATB ApS ApS Veksøvej Veksøvej 89 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Torsdag den 22. maj 2014

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Møllevænget

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Møllevænget Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Møllevænget Tid: Onsdag den 6. april 2016 kl. 18.30 Sted: Foreningens lokaler Deltagere/repræsenteret: 37 af foreningens 46 medlemmer var repræsenteret (80,43

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014.

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. juli 2015 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 8.april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i Til andelshaverne i AB Paludan Müllers Vej 9 Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36 44 11

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA 1. Advokat POUL TURLEY 240 Ndr. Frihavnsgade H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf.nr. 3313 5747 M Ø D E R E F E R A T År 2014, den 26. juni kl. 18.30 afholdtes på administrators kontor H.C.

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2015, den 21. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København S, med følgende dagsorden.

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Mandag, den 9. januar 2012 kl. 18:30 i forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads, ved Halmtorvet Dagsorden for generalforsamlingen var

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 17. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Teknisk afdeling: Administration: 11 husstande repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2004 den 28. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hafniahus på Restaurant Fyrtøjet, Store Torvegade 22, Rønne. Formanden Henry

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2006, onsdag 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Skotgården på Ordrup Kro, Teatersalen, Ordrupvej 114, 2920 Charlottenlund. Indledningsvis

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere