Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted ATB ApS Veksøvej Brønshøj Telefon: Telefax: Web: Torsdag den 21. maj 2015 kl afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted på Heimdalsgades Overbygningsskole, Heimdalsgade 29-31, 2200 København N. Mødet havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og godkendelse af årsregnskabet. 4. Forelæggelse af budget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften og bestyrelsen foreslår en 0,7% regulering af boligafgiften. 5. Forslag. Bestyrelsen stiller forslag om omlægning af det eksisterende kontantlån til nyt 2 % kontantlån med løbetid på 30 år samt mandat til omlægning af stående lån til nyt kontantlån inden/senest i forbindelse med udløb af afdragsfrihed pr af eksisterende lån. 6. Valg. Valg af næstformand. Anna Eistrup modtager valg På ordinært valg er Casper Mathiesen og Mathias Poulsen. Begge modtager genvalg 7. Eventuelt. Følgende medlemmer var repræsenteret enten personligt eller ved fuldmagt (FM): Haraldsgade 19, st.tv., 3.th., 4.th. Haraldsgade 21, 2.th., 3.tv. Haraldsgade 23, 3.tv., 3.th. Haraldsgade 25, 1.th., 2.th., 3.th., 4.th. Haraldsgade 27, 1.th., 3. sal (FM), 4.tv., 4.th. Haraldsgade 29, 2.th., 4.th. Haraldsgade 31, st.tv., 4.th. Haraldsgade 33, 1.tv. (FM), 2.tv., 4.th. Haraldsgade 35, 1.tv., 1.th. Haraldsgade 37, st.th. (FM), 3.th. Haraldsgade 39, 2.th., 3.tv. (FM) Haraldsgade 43, 2. sal, 3.tv., 4.tv. Haraldsgade 45, st.tv., 1.tv., 1.th., 3.tv., 4.th. Haraldsgade 47, 1.th., 2.th., 4.tv. Haraldsgade 49, st., 3.tv., 4.tv., 4.th. (FM) Haraldsgade 51, 1.tv., 4.tv. I alt var 45 andelshavere repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. Endelig deltog Lars Buck-Arentsen & Mark Skovbye Eg Olsen fra ATB. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted afholdt den 21. maj 2015 Side 1

2 1. Valg af referent og dirigent Formanden Bjørn Amdi Sloth bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen. Formanden foreslog herefter Lars Buck-Arentsen fra ATB som dirigent og Mark Skovbye Eg Olsen som referent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Lars Buck-Arentsen konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med ATB s indkaldelse af 20. april og tillige beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning var forinden generalforsamlingen blevet uddelt til alle andelshavere og dirigenten forespurgte, hvorvidt der var nogle spørgsmål eller bemærkninger hertil, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter beretningen blev taget til efterretning. Bestyrelsens beretning er ligeledes at finde på foreningens hjemmeside haraldsted.net. 3. Forelæggelse af årsregnskab og godkendelse af årsregnskabet Lars Buck-Arentsen fra ATB gennemgik hovedposterne i det fremsendte årsregnskab fra Revisionsfirmaet Svend Dørffer. Årsregnskabet for 2014 udviste et driftsresultat for året på kr og et kontant resultat på kr efter afdrag på prioritetsgælden. Lars Buck-Arentsen gennemgik herefter noterne til årsrapporten for 2014, hvorefter generalforsamlingen ikke havde yderligere spørgsmål. Generalforsamlingen gik herefter til afstemning og godkendte enstemmigt årsregnskabet for 2014 og herunder en værdiansættelse på kr Dette svarer til en andelskurs på kr ,46 pr. m2 - svarende til kr for en typisk toværelseslejlighed - med en indbygget hensættelse til fremtidig vedligeholdelse på kr baseret på den indhentede valuarvurdering pr Forelæggelse af budget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Bestyrelsen foreslår en 0,7 % stigning af boligafgiften Lars Buck-Arentsen fra ATB gennemgik herefter hovedposterne i det fremsendte budget for 2015, der var baseret på en 0,7 % stigning af boligafgiften fra Foreningen budgetterede på denne baggrund med samlede indtægter på i alt kr og samlede udgifter på kr før prioritetsrenter og afdrag på prioritetsgæld således, at foreningen budgetterede med et årets resultat på kr og et positivt kontant resultat på kr En andelshaver forespurgte til størrelsen af den budgetterede vedligeholdelse for ejendommen for 2015, som denne syntes var meget høj set i forhold til sidste års reelle udgifter hertil. Hertil kunne formanden oplyse, at man sidste år havde brugt ekstraordinært lidt på vedligeholdelsen af ejendommen, hvilket også havde sikret foreningen et større overskud men, at bestyrelsens ide hermed var at spare op og henlægge midler til kommende års større vedligeholdelsesprojekter. Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt budgettet for Referat af ordinær generalforsamling A/B Haraldsted afholdt den 21. maj 2015 Side 2

3 5. Forslag Under forslag drøftedes følgende: Forslag 1. Bestyrelsen stiller forslag om omlægning af det eksisterende kontantlån til nyt 2 % kontantlån med løbetid på 30 år samt mandat til omlægning af stående lån til nyt kontantlån inden/senest i forbindelse med udløb af afdragsfrihed pr af eksisterende lån Lars Buck-Arentsen motiverede forslaget på bestyrelsens vegne og oplyste, at den med indkaldelsen vedlagte beregning for konvertering af foreningens 3,5 % kontantlån til nyt 2 % kontantlån pr ikke længere var gunstig for foreningen grundet en stigning i markedsrenten, som betød, at Realkredit Danmark nu i stedet anbefalede et 2,5 % kontantlån som det mest fordelagtige kontantlån at omlægge til. ATB havde til generalforsamlingen indhentet helt opdaterede beregninger for omlægningen, som blev uddelt til de fremmødte og nøje gennemgået af dirigenten. Beregningen var baseret på en forlængelse af løbetiden fra 27,5 år til 30 år for herved at nedbringe ydelsen mest muligt og sikrede foreningen en første års besparelse på cirka kr og en samlet besparelse i nutidsværdi på i niveauet kr. 2,4 mio. Generalforsamlingen drøftede herefter også status på foreningens afdragsfrie lån, hvor afdragsfriheden udløber pr , hvorfor generalforsamlingen også havde en drøftelse af dette lån og hvor bestyrelsen foreslog, at man så brugte ydelsesbesparelsen fra kontantlånet til at igangsætte en delvis afdragsprofil på det afdragsfrie lån således, at man fastholdte den samlede nuværende ydelse til realkredit. Generalforsamlingen stillede efterfølgende nogle afklarende spørgsmål, hvor også de ikke ubetydelige udgifter til en låneomlægning blev drøftet, og enkelte udtrykte bekymring omkring hyppigheden af låneomlægningen. Bestyrelsen gjorde det klart, at låneomlægning naturligvis kun finder sted, hvis enten rentevilkårene gør det profitabelt på både kort og lang sigt eller hvis foreningens økonomi på anden måde fordrer en omlægning. Dirigenten fremlagde herefterdet endelige forslag herunder, at man ved vedtagelse af forslaget gav bestyrelsen mandat til at omlægge kontantlånet til et nyt lån med den mest fordelagtige rente på konverteringstidspunktet og hvor ydelsesbesparelsen anvendtes til - ved refinansieringen af det afdragsfrie lån for en ny 10-årig periode - at opsplitte en del af dette til et lån med afdrag. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning, som blev enstemmigt vedtaget, hvorefter bestyrelsen er bemyndiget til at iværksætte disse låneomlægninger og underskrive alle dokumenter i denne forbindelse og herunder tage stilling også til eventuel kurssikring af disse. Forslag 2. Tilbud om nye priser på kommende YouSee tv-pakker På bestyrelsens vegne motiverede og redegjorde formanden Bjørn Amdi Sloth for forslaget og forklarede, at YouSee i forbindelse med overflytningen af engagementet fra ComX havde tilbudt foreningen at nedsætte priserne på mellem- og fuldpakken ved til gengæld at øge prisen på grundpakken. Bjørn Amdi Sloth understregede, at bestyrelsen ikke støttede forslaget men, at bestyrelsen omvendt havde ønsket, at generalforsamlingen skulle tage endelig stilling til YouSees tilbud. Referat af ordinær generalforsamling A/B Haraldsted afholdt den 21. maj 2015 Side 3

4 Generalforsamlingen havde herefter en længere drøftelse af forslaget og herunder, at man ved bibeholdelse af de nuværende pakker faktisk kunne udkonkurrere YouSees tilbud selv ved, at de andelshavere, som gjorde brug af mellem- og fuldpakken skiftede til grundpakken og bland selv tv-kanaler. Bestyrelsen gjorde endvidere opmærksom på, at forslaget kun vedrørte tv og ikke Internet. Dirigenten kunne herefter sætte forslaget til afstemning, hvor forslaget faldt. Der var ikke én andelshaver, der ønskede YouSees lavere priser på mellem- og fuldpakken. Forslag 3. Opsætning af automatisk lysstyring i kælderopgange På bestyrelsens vegne motiverede og redegjorde formanden Bjørn Amdi Sloth for forslaget og oplyste, at man ved vedtagelse af forslaget om opsætning af lysstyring i resten af ejendommens kældergange ville have indtjent investeringen igen på forventeligt lige lidt over ét år. Den automatiske lysstyring ville således nedbringe tændingstiden med mindst 65 % og give en samlet besparelse til foreningen på cirka kr om året svarende til 1/3 af foreningens nuværende totale eludgift. Generalforsamlingen havde herefter en kortere drøftelse af forslaget, hvor der blev gjort opmærksom på, at systemet overordnet set virkede efter hensigten selvom det blev bemærket, at systemet i hvert fald ét sted skulle justeres på følsomheden, idet tændingen ikke virkede optimalt. Bestyrelsen oplyste, at der selvfølgelig ville være behov for justeringer og tilpasninger heraf efter montering, og man drøftede i denne forbindelse også muligheden for at opsætte sus -følere, der reagerede ved åbning af kælderdørene som en supplementsløsning, hvilket bestyrelsen lovede at se nærmere på. Dirigenten kunne herefter sætte forslaget til afstemning, hvor dette blev enstemmigt vedtaget. Forslag 4. Ændring angående overdragelse af ComX-bokse På bestyrelsens vegne motiverede formanden Bjørn Amdi Sloth forslaget og forklarede, at ComX havde ændret deres tekniske opsætning således, at NT-boksen ikke længere var nødvendig såfremt, at man som andelshaver kun benyttede sig af Internet fra ComX. NTboksen var derfor alene nødvendig, hvis man stadig anvendte fastnettelefoni, hvilket på nuværende tidspunkt alene omfattede omkring 20 andelshavere. Derfor ønskede bestyrelsen ikke længere at skulle pålægge en sælgende andelshaver, at NTboksen skulle overdrages til køber og ellers erstattes, da denne nu var overflødiggjort for de fleste og bestyrelsen opfordrede i den forbindelse i stedet generalforsamlingen til at aflevere deres nedtagne NT-bokse til varmemesteren for derved at opbygge og have et lager til andelshavere, som stadig anvendte disse og som kunne få gavn af disse og reservedele hertil. Efter en kort drøftelse gik generalforsamlingen herefter til afstemning og vedtog enstemmigt forslaget. Forslag 5. Automatisk sæbedoseringsanlæg i fællesvaskerierne. Formand Bjørn Amdi Sloth motiverede kort forslaget på bestyrelsens vegne og redegjorde for, at et automatisk sæbedoseringsanlæg ville reducere mængden af sæbe og skyllemiddel fra vaskeriet og herved sikre en miljømæssig gevinst samtidig med, at man undgik både overog underdosering samt, at man som andelshaver slap for at skulle indkøbe vaske- og skyllemidler. Referat af ordinær generalforsamling A/B Haraldsted afholdt den 21. maj 2015 Side 4

5 Generalforsamlingen forespurgte til, hvorvidt dette så ville betyde, at man ikke længere selv kunne dosere vaske- og skyllemiddel, hvilket bestyrelsen kunne bekræfte, da skufferne i så fald ville blive blændet men at man i så fald stadig ville havde mulighed for at fravælge det automatiske vaske- og skyllemiddel og så i stedet dosere direkte i tromlen. Dette vakte imidlertid bekymring hos flere andelshavere, da flere oplyste, at dette i så fald ville betyde, at man ikke kunne benytte vaskeriet til alt deres tøj, da bl.a. uld krævede specialvaskemiddel, som ikke måtte komme i direkte kontakt med tøjet og derfor ikke kunne dosere direkte i tromlen. Der var også bekymringer i forhold til, hvorvidt det benyttede vaskemiddel var skånsomt nok i forhold til visse allergikere. Formand Bjørn Amdi Sloth oplyste, at det benyttede vaskemiddel ville være både svanemærket samt fri for optisk hvidt og parfume, hvilket ville tilgodese langt størstedelen af allergikere. Der var dog stadig en udtalt bekymring i forhold til dette. Generalforsamlingen drøftede endvidere muligheden for blot at anvende det automatiske sæbedoseringsanlæg på én/nogle få af maskinerne i vaskeriet, hvortil formanden kunne oplyse, at dette ikke ville være økonomisk muligt i det forslag, som bestyrelsen arbejdede med for nærværende. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning, der viste, at forslaget var faldet. 11 andelshavere stemte for. (Til referatet kan det oplyses, at Judith Katz på generalforsamlingen lovede at undersøge et andet fællesvaskeri, som denne også besøger og hvor denne mente, at der til trods for automatisk sæbedosering fortsat var mulighed for dosering i skuffen på disse maskiner. Judith Katz er nu vendt retur til bestyrelsen og har her oplyst, at dette ikke var korrekt og at der også i det andet fællesvaskeri alene var mulighed for at dosere direkte i tromlen, når den automatiske sæbedosering blev fravalgt.) Forslag 6. Indkøb af ekstra vaskemaskiner til fællesvaskerierne. Forslagsstiller: Jesper Stenderup Forslagsstilleren Jesper Stenderup motiverede kort forslaget og redegjorde for, at denne ofte havde svært ved at reservere tid i vaskekælderen grundet vaskeriets travlhed. Denne ønskede derfor, at bestyrelsen tilkøbte en ekstra vaskemaskine til hver af vaskekælderene for derved at komme problemet til livs. Generalforsamlingen drøftede herefter, hvorvidt en ekstra vaskemaskine skulle fungere helt eller delvist som chancevask ligesom generalforsamlingen også havde en drøftelse af en bortafskaffelse af chancevask mellem kl til på de allerede eksisterende vaskemaskiner. Der var også en drøftelse af, hvorvidt det var nødvendigt at købe en maskine til begge vaskerier, eller kun til det mest benyttede i nr. 41, hvorfor forslaget for en god ordens skyld blev sat til afstemning af to omgange. Generalforsamlingen forespurgte også til hensættelsen til fornyelsen af vaskerierne, hvortil bestyrelsen oplyste, at man i år i årsrapporten havde udgiftsført en estimeret del af udgifterne til både el og vand, hvorfor hensættelsen til fornyelse ikke var steget. Mikael Sorth Andersen gjorde for en god ordens skyld opmærksom på, at dette ikke var korrekt, idet man på en tidligere generalforsamling havde truffet beslutning om, at vandforbruget ikke skulle belastes Referat af ordinær generalforsamling A/B Haraldsted afholdt den 21. maj 2015 Side 5

6 vaskeriet. På denne baggrund lovede formanden, at dette ville blive tilbageført og korrigeret i forbindelse med årsrapporten for Dirigenten opsummerede herefter for en god ordens skyld forslaget inden, at generalforsamlingen gik til afstemning og præciserede her, at forslaget var baseret på, at de nye vaskemaskine til vaskerierne i nr. 41 og 29 såfremt det blev vedtaget skulle fungere som chance vaskemaskiner og at en vedtagelse ikke ellers ændrede på de eksisterende regler for brugen af vaskerierne. Forslaget blev herefter sat til afstemning i to omgange, hvorefter dirigenten kunne konstatere, at forslaget om indkøb af ny vaskemaskine til både nr. 41 og 29 var blevet vedtaget og finansieres af henlæggelsen til vaskeriet. Forslag 7. Renovering af køkkentrapper. Forslagsstiller: Ivan Westermann Dirigenten forespurgte generalforsamlingen om nogen ønskede at motivere forslaget på forslagsstillerens vegne, idet denne ikke selv var tilstede på generalforsamlingen. Da dette ikke var tilfældet, blev forslaget herefter sat til afstemning, hvor forslaget faldt. Én andelshaver stemte for. Forslag 8. Salgspris for uudnyttet loftareal. Forslagsstiller: Lisbeth Sigh Fehrmann Formanden kunne på vegne af forslagsstilleren Lisbeth Sigh Fehrmann oplyse, at denne havde trukket forslaget efter, at formanden havde gjort opmærksom på, at man på sidste års generalforsamling havde fastsat et prisniveau af salg af det uudnyttede loftsareal på 30 % af den gældende andelskrone, der efter bestyrelsen opfattelse var meget lig det, som forslagsstilleren ønskede. Generalforsamlingen havde herefter en kortere drøftelse heraf, hvor der var opbakning også til at fastholde dette niveau på 30 % fremadrettet som generalforsamlingen anså som en meget fornuftig og fair pris. Da ingen anden andelshaver ønskede at opretholde forslaget, kom dette ikke til afstemning. 7. Valg til bestyrelsen Anna Eistrup var på valg som næstformand og modtog genvalg. Der var ingen modkandidater til denne, hvorefter denne valgtes med applaus. Casper Bay Mathiesen og Mathias Poulsen var ligeledes ordinært på valg og modtog genvalg. Anders Engeborg Jacobsen var fraflyttet foreningen, hvorved suppleanten Maria Petersen var indtrådt i bestyrelsen som nyt bestyrelsesmedlem i dennes sted, hvorfor denne tillige skulle vælges/bekræftes af generalforsamlingen for valg for ét år. Dirigenten forespurgte herefter om yderligere kandidater til bestyrelsen, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter disse blev valgt med akklamation. Bestyrelsen for A/B Haraldsted ser herefter ud som følger: Bjørn Amdi Sloth, formand På valg 2016 Maria Petersen, bestyrelsesmedlem På valg 2016 Anna Eistrup, næstformand På valg 2017 Casper Bay Mathiesen, bestyrelsesmedlem På valg 2017 Mathias Poulsen, bestyrelsesmedlem På valg 2017 Referat af ordinær generalforsamling A/B Haraldsted afholdt den 21. maj 2015 Side 6

7 Som suppleanter valgtes Karin Nielsen og Xenia Bartholdy. Som intern revisor genvalgtes Mikael Sorth Andersen. 8. Eventuelt Under punktet eventuelt drøftedes følgende: Der blev gjort opmærksom på, at man i nr. 21 havde problemer med det varme vand, hvor det er nødvendigt at lade vandet løbe i adskillelige minutter før, at det blev tilstrækkeligt varmt, hvilket måtte resultere i et markant vandspild. Bestyrelsen oplyste, at de var opmærksomme på problemet samt, at problemet også blev oplevet i de øvrige opgange men, at en udbedring krævede en større investering, hvorfor der også var tale om en prioritering. Generalforsamlingens deltagere omtalte flere ideer til mulige løsninger hertil og bestyrelsen opfordrede i den forbindelse alle til, at man henvendte sig til bestyrelsen, hvis man havde konkrete forslag, der kunne hjælpe foreningen og bestyrelsen hermed. Generalforsamlingen forespurgte til muligheden for udskiftning af foreningens vinduer og om bestyrelsen havde en plan herfor, hvortil formanden kunne oplyse, at bestyrelsen ikke havde en aktuel plan herfor men, at også dette forhold ville indgå i en kommende tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, som bestyrelsen forventede at få udarbejdet i indeværende foreningsår og som bestyrelsen ville bruge som prioriteringsredskab for vedligeholdelsen af ejendommen. En beboer forespurgte til om bestyrelsen var i besiddelse af varmemesterens jobbeskrivelse og om den kunne udleveres til beboerne, idet flere mente, at en del af arbejdet ikke blev udført. Hertil oplyste formanden, at jobbeskrivelsen ikke var hemmelig men, at bestyrelsen hellere så, at andelshaverne blot skrev direkte til varmemesteren, hvis man syntes, at noget haltede og at man selvfølgelig endelig så måtte skrive til bestyrelsen også, hvis der så alligevel ikke blev taget hånd om problemet. Der blev tillige forespurgt til omkostningerne for beskæring af kirsebærtræerne, hvortil formanden kunne oplyse, at dette havde beløbet sig til cirka kr Flere beboere henstillede til, at bestyrelsen kiggede på frekvensen og omfanget af trappevasken. En beboer forespurgte til om man kunne henstille foreningens grill andet sted i gården, hvortil formanden oplyste, at denne var velkommen til at flytte den til grillparkeringspladsen, hvor eventuelle andre løse grille også blot skulle parkeres. Idet der ikke var flere der ønskede ordet under eventuelt, hævede dirigenten herefter generalforsamlingen kl og takkede for god ro og orden. Som dirigent Som formand Lars Buck-Arentsen Bjørn Amdi Sloth Referat af ordinær generalforsamling A/B Haraldsted afholdt den 21. maj 2015 Side 7

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt ordinær generalforsamling, onsdag den 30. april 2008 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er:

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er: Andelshaver i Bredegrund Referat af ordinær generalforsamling i A/B Bredegrund Generalforsamlingen fandt sted Mandag den 27. oktober 2014 - kl. 19.00 i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K AB Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 Dato: 21.04.2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009, den 20. april, kl. 18.00, i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015. i A/B Gas Erik

Referat af ordinær generalforsamling 2015. i A/B Gas Erik Referat af ordinær generalforsamling 2015 i A/B Gas Erik Afholdt tirsdag den 12, maj kl. 19:00, i kulturanstalten, Lyrskovgade 4. lok. 6. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Onsdag den 24. marts 2015 Repræsenteret: 27 andeishavere, heraf 6 ved fuldmagt

Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Onsdag den 24. marts 2015 Repræsenteret: 27 andeishavere, heraf 6 ved fuldmagt DEI~S Frederiksberg, 24-03-2015 Kundenr. 7-102 Direkte tlf. +45 39 46 63 84 Ieg@deas.dk REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2008, torsdag den 23. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere