ARBEJDSPLADS. Gentofte Kommunelærerforening. Mundtlig beretning 2014 Referat af ordinær generalforsamling Resolutioner. God belysning Dagslys

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSPLADS. Gentofte Kommunelærerforening. Mundtlig beretning 2014 Referat af ordinær generalforsamling Resolutioner. God belysning Dagslys"

Transkript

1 GKL Gentofte Kommunelærerforening ARBEJDSPLADS DLF KREDS 19 Nr. 2 Juni 2014 God belysning Dagslys Aflåseligt skab Ergonomisk stol PC Indstilleligt arbejdsbord Mundtlig beretning 2014 Referat af ordinær generalforsamling Resolutioner

2 INDHOLD Leder Beretning Referat af ordinær generalforsamling Resolutioner bud til at undgå påbud Tak for denne gang Åbent kursus Pensionistnyt Tillidsrepræsentanter Kredsstyrelsen i GKL Forside: Arbejdsplads Af: Jeppe Dehli, formand Er rationalet bag social kapital meget svært at få øje på? Medlemsblad for: GKL Gentofte Kommunelærerforening Hellerupvej Hellerup Tlf.: dk 2 Giro: Social kapital er evnen til og en måde at forstå, hvad en organisation kan udrette i kraft af stærke samarbejdsrelationer. Det drejer sig ganske enkelt om gode samarbejdsrelationer og at sætte organisationen i stand til at løse opgaven mere effektivt, samtidig med at trivslen øges og arbejdspladsen bliver bedre. En høj social kapital har sit fundament i tre elementer: Dels indbyrdes tillid, hvor medarbejderne har tillid til det, kolleger og ledere siger, og at ledelsen har tillid til, at de ansatte af sig selv udfører et godt stykke arbejde. Dels en oplevelse af retfærdighed, hvor tingene går ordentligt for sig, og hvor fx opgaver fordeles efter synlige kriterier, der opleves som retfærdige. Det sidste og helt essentielle element er evnen til et godt samarbejde om kerneopgaven. Gode samarbejdsevner, der viser sig ved, at man respekterer forskelligheder med hensyn til interesser og behov, men alligevel når frem til et resultat, som alle kan anerkende. Dog er en høj social kapital på en arbejdsplads ikke noget naturgivet, som man bare lige gør. Det kræver en enorm indsats, hvor der hele tiden fokuseres på at opbygge og udnytte stadig stærkere relationer på arbejdspladsen for på én gang at gavne kvalitet og effektivitet samt trivsel og et godt arbejdsmiljø. Den høje sociale kapital giver måske ikke overraskende et bedre psykisk arbejdsmiljø, fremmer trivslen og mindsker konflikter på arbejdspladsen. Den medfører også et markant lavere sygefravær. Rationalet burde være til at få øje på. Skolen har på godt og ondt i mange år været præget af hyppige forandringer. Der er næppe gået et skoleår uden politikerne på Christiansborg eller lokalt har besluttet ændringer med betydning for de ansattes vilkår for udførelsen af arbejdet. Nu står mange medlemmer over for en af de helt store ændringer i måden og vilkårene for at kunne udføre et godt og professionelt arbejde. For at man som menneske og professionel kan komme helskindet igennem forandringerne, skal forandringsprocessen lykkes. Social kapital kan meget vel være en af nøglerne til den vellykkede forandringsproces, hvor ikke bare tilliden, den oplevede retfærdighed og det gode samarbejde bliver prioriteret, men i høj grad også hvor involvering, klar og tydelig kommunikation, støtte og kompetenceudvikling bliver helt afgørende.

3 MUNDTLIG BERETNING 2014 Foreningssangen synges Mundtlig beretning 2014 Aktuel situation Denne beretning skal forsøge at give generalforsamlingen et blik på den politiske retning fremad. Det er i min optik en særlig generalforsamling, fordi det om en uge er et år siden, at regeringen, KL og kommunens magtdemonstration, der på alle måder var et historisk overgreb på lærerne, endte med lockouten og et indgreb, som udelukkende kom til at tilgodese arbejdsgivernes krav. For første gang kommer vi i Gentofte til at arbejde uden en aftale, der regulerer vores arbejde vi har nu fået en lov og der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til, at der på kommunalt plan kommer en sikring af lærerens mulighed for at levere kvalitet i undervisningen. Gentofte Kommune ønsker ikke, at lærerne får sikret deres forberedelse den forberedelse, vi oplever som helt afgørende for, hvorvidt vi kan løfte undervisningen og hele målet med folkeskolen. Overgrebet i forhold til vores overenskomst skal, som vi alle nu har fået bekræftet, bruges til at finansiere det, regeringen selv betegner som en ambitiøs folkeskolereform. Det fremgår helt tydeligt af det efterfølgende forlig om folkeskolereform og økonomiaftale mellem regeringen og KL. På nuværende tidspunkt er der stadig ingen, der aner, hvordan politikernes hurraord kan realiseres. Virkelighedsfjerne visioner udarbejdet af folk ved skriveborde, der ikke kender folkeskolen indefra. Visioner om anderledes og mere spændende undervisning, bedre vejledning, inklusion, der gør alle elever dygtigere, tillid til lærere og ledere med videre. Desværre må vi konstatere, at mange af de tiltag, der besluttes, er direkte hindrende for realiseringen af de mere eller mindre luftige visioner. Vi står i en situation, hvor vi i den grad må påtage os det professionelle ansvar for udviklingen af de livsvigtige funktioner, som vi udfører hver eneste dag. Vi står både med en regering og en kommune, der er på vej til at reducere folkeskolen til alene at dreje sig om effektivitet, lidt kreativ adspredelse og et brændende ønske om at nå nationale og internationale topplaceringer på diverse ranglister. Spørgsmålet rejser sig prompte! Er det virkelig det samfund, vi gerne vil have? 3

4 Demonstration ved Christiansborg Vi skal kæmpe for at fastholde en folkeskole, der forbereder til et samfund, der bygger på frihed og folkestyre, og hvor skolens virke er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati, som det stadig hedder i formålsparagraffen. Lige nu står vi over for en skolereform, der peger i den stik modsatte retning. Der er høj risiko for, at undervisningen rettes mod teaching to the test. Det eneste mål er at tilvejebringe fine ranglisteplaceringer med det formål er at skabe lydige, omstillingsparate og konkurrencedygtige ansatte til fremtidens arbejdsmarked. Hyggeligt samvær Vi står over for nogle af de største udfordringer nogensinde, hvor vi som forening skal fastholde den styrke og det helt enestående sammenhold og den opbakning, som vi havde før, under og efter arbejdsgivernes lockout, hvor de og regeringen forgæves forsøgte at sætte en kile ned mellem medlemmerne og foreningen. Til deres store frustration måtte de konstatere, at det ikke var muligt af den simple grund, at medlemmerne ér Danmarks Lærerforening. Vi er parate til at investere engagement, kreativitet og hjerteblod for vores fælles sag det er helt enestående i ordet egentlige betydning. Jeppe aflægger mundtlig beretning Jeg vil bruge muligheden her til også at takke jer alle for den imponerende indsats i året, der gik! Lærerne kan se sig selv og hinanden i øjnene med en viden om, at vi bakker hinanden op som kolleger og som professionelle. Vores sammenhold er vores styrke, og i den kommende tid bliver det en fælles opgave at beholde og styrke den store sammenhængskraft i foreningen. Det bliver nødvendigt, hvis vi skal dæmme op for de angreb, vi kommer til at stå over for. Tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer påtog sig det ansvar, der ligger i at være tillidsvalgt i Danmarks Lærerforening. I gik forrest, I knoklede for at organisere og skabe sammenhæng i de mange aktiviteter, og I var med til at holde modet oppe, 4

5 MUNDTLIG BERETNING 2014 Mon jeg vinder i lodtrækningen? Er det her, jeg skal sætte mit X? når nogle helt forståeligt var ved at give op. Tusind tak for det. Lov 409 Dette skoleår er det sidste med den organisering og struktur, vi er kendt med. Fra den 1. august 2014 ændres de forudsætninger, vi har haft for lærerarbejdet, radikalt. En af de helt store og grundlæggende forandringer bliver implementeringen af L409, der er den lovgivning eller regelsamling, der beskriver udmøntningen af, hvordan lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid forvaltes. Jeg synes, det er virkelig tankevækkende, at vi går fra en aftalebaseret styring til en regelbaseret styring af folkeskolen! Skolelederne er med den nye lov trådt ind med et nyt og langt mere åbent ledelsesrum. Dermed er skoleledelse som profession og praksis ikke kun vilkåret og rammen om lærernes arbejde, men det er altså dén helt centrale kilde til succes eller fiasko for skolerne. Vi kan konstatere, at det kunstneriske indtryk af ledernes ageren er ret så forskelligartet. På nuværende tidspunkt håndteres reformen sammen med nye arbejdstidsregler meget forskelligt og med stor usikkerhed om arbejdsbetingelserne på skolerne. Det medfører helt forståeligt, at lærerne er utilfredse med udsigten til at få for lidt forberedelsestid til den forøgede undervisningsopgave. De mange detaljer, der skal håndteres lokalt på skolerne, øger kompleksiteten. Vi får med de 13 skoler, 13 vidt forskellige løsninger og 13 helt Beretningen drøftes forskellige grundlag og arbejdsvilkår for lærernes arbejde og muligheder for at lykkes. Vi har ved flere lejligheder over for Gentofte Kommune givet udtryk for de muligheder L409 trods alt åbner for at indgå lokale arbejdstidsaftaler. Indtil videre ønsker man ikke en fælles aftale, hvor lærerne bakker lederne op i det fælles afsæt for arbejdets 5

6 tilrettelæggelse. Fremadrettet kommer lederne nu til at stå alene med udmøntningen af loven. Lovgivningen rummer ikke nogen anvisninger eller bestemmelser om planlægning af arbejdstiden. Men på det normale arbejdsmarked gælder det dog, at vi som medarbejdere har ret til at kende vores arbejdstid. Det betyder med andre ord, at vi skal vide, hvornår arbejdstiden begynder, og hvornår vi kan forvente at have fri. Det er et entydigt arbejdsgiveransvar at opgøre arbejdstiden løbende. Vi skal fastholde lederne på at kunne synliggøre den ret, den enkelte har til personlig pause, til indtagelse af frokost og øvrige rekreative behov. Et andet af vores helt store opmærksomhedspunkter i det kommende år bliver i forhold til ledelsespligten, der indebærer, at skoleledelsen, der planlægger arbejdstiden, også har ansvar for, at den samlede arbejdsopgave kan løses inden for den planlagte arbejdstid. Det er helt afgørende, at vi fastholder ledelsen på denne pligt. Vi vil ikke acceptere, at det bliver den enkelte lærer, der er nødt til at investere sin fritid for at skabe sammenhæng og kvalitet i opgaveløsningen, hvis ledelsen mangler muligheder eller TR erne arbejder med L 409 evner til at får krav og resurser til at hænge sammen. Når det er vigtigt, så er det fordi vi, i vores konstante bestræbelser på at sikre medlemmerne gode og forsvarlige vilkår i deres professionelle opgavevaretagelse med reform og arbejdstidsregler, ser en højrisiko for overbelastning. Det, der er særligt bekymrende, er, at kommunen og skoleledere igen og igen afviser, at det skulle være et problem, fordi lærerne jo ikke skal arbejde mere. De skal jo bare arbejde lidt anderledes, og på spørgsmålet: Hvordan anderledes?, ja, så er svaret stadig rungende tavshed. Jeg har svært ved at se, hvilke opgaver der er overflødige, og som vi bare kan holde op med at lave. Og den helt stor bekymring opstår da også med ledelseslagets idé om, at det er forberedelsestiden, der skal være anderledes. Det betyder, at man lægger et voldsomt pres på den enkelte lærers mulighed for at levere kvalitet i undervisningen. Det er svært at høre, at lederne overhovedet forholder sig til de problemstillinger, som presset på forberedelsen skaber, når de skal ind og skævvride lærernes arbejdsbyrde ved at tildele forberedelsestid ud Vores nye kredsstyrelsesmedlem, Gurli Bjerring Høier fra kriterier om lærernes forskellige erfaringer og vurderinger af undervisningsopgavens sværhedsgrad. Det er en ekstrem kompleksitet, der ligger i denne problemstilling. Det er fuldstændigt urealistisk at forestille sig, at skolelederen kan forholde sig til den enkeltes situation i detaljen for at tildele den enkelte lærer den rette forberedelsestid. Derfor hører vi også om flere ledere, der er forsøger at give afkald på den del af forpligtelsen ved at give opgaven videre til teamet. Det skal understreges, at det er og bliver skoleledelsens pligt at planlægge arbejdstiden, så den samlede arbejdsopgave kan løses inden for den planlagte arbejdstid det er ikke teamets eller den enkelte lærers opgave. Vi vil have fokus på, at lærerne sikres den nødvendige forberedelse, selvom undervisningstiden øges, og at rammerne for undervisningen gør det muligt at gennemføre den på et kvalificeret niveau på trods af inklusion og andre opgaver, der presser sig på. 6

7 MUNDTLIG BERETNING 2014 L 409 debatteres på kredskontoret Vi vil arbejde for, at lærerne, på trods af nyt ledelsesrum, lovgivning og stive rammer for arbejdet, kan fastholde den værdifulde fleksibilitet i opgaveløsningen, der giver lærerne mulighed for at levere størst mulig kvalitet i arbejdet. Men alle former for fleksibilitet i forhold til lærernes arbejdstid skal, så længe der ikke er en arbejdstidsaftale, ske på en måde, så det er muligt for den enkelte lærer af få opgjort den del af arbejdsopgaverne, der ikke løses på skolen. Det skal sikres, at lederen i den løbende dialog med hver eneste lærer forholder sig til den samlede arbejdsopgave, så lærerne ikke udsættes for modstridende eller uklare krav i arbejdet eller at arbejdsopgaverne ikke kan defineres og afgrænses. Flere ledere melder i ramme alvor ud, at arbejdet som tillidsrepræsentant fremad bliver meget lettere. Selvovervurderingen vil ingen ende tage. Det er bemærkelsesværdigt, hvor ringe føling der allerede nu er med den tilstand, arbejdsmiljøet mange steder har på baggrund af de udmeldinger, der er om reform og arbejdstid. Jeg undrer mig over, at man forestiller sig, at blot fordi vi skriver august Et godt grin med GKLs kasserer 2014, så er bekymringerne, frustrationerne og det dårlige arbejdsmiljø forsvundet? Vi kommer til at indskærpe over for ledelsen, hvilke vilkår 7

8 og forpligtelser, der påhviler lærernes valgte repræsentanter for at fungere som talsmand for lærerne og over for ledelsen for at kunne forelægge forslag, henstillinger og klager. Vores opgave bliver at sikre de tillidsvalgtes afsæt for at kunne løse deres opgaver. På nuværende tidspunkt er der udsigt til et ganske mangelfuldt fysisk arbejdsmiljø. På de fleste skoler tages der endnu ikke højde for, at lærerne kommer til at løse flere opgaver på skolen, og at lærernes selvfinansierede hjemmearbejdspladser er en saga blot. Derfor må kommunen tage de nødvendige foranstaltninger og etablere de nødvendige, tidssvarende arbejdspladser på skolerne. Vi skal have lederne i Gentofte til at tage problemstillinger med arbejdspladser alvorligt og sørge for, at kommunalbestyrelsen tager de nødvendige beslutninger for at sikre, at vidensarbejdspladser ikke bare er ord. Trivsel er en forudsætning for, at lærerne kan levere undervisning af høj kvalitet. Vi har siden 2013 afventet skolernes APV og trivselsundersøgelser, men de glimrer ved deres fravær. Skal vi tro de meldinger, der kommer fra skolerne, så kunne noget tyde på, at der i den grad er behov for at passe på lærernes arbejdsmiljø. Jeg er sikker på, at forklaringen ikke kun skyldes lockouten og regeringsindgrebet sidste forår, men i lige så høj grad er skabt af den usikkerhed, der er for lærerarbejdet fremover. Det at sikre trivsel blandt lærerne kræver handling, en fokuseret og insisterende indsats blandt andet for at få forudsigelighed i arbejdet, balance mellem arbejds- og familieliv samt ytringsfrihed og en kultur, der er båret af dialog og respekt på skolerne. Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøet og trivslen er i orden. Det bør prioriteres højt og være en opgave, der håndteres i samarbejde med lærerne. Inklusion Rummelighed, inklusion, fællesskab eller skærmede miljøer ja, det dækker jo sådan set alt sammen over det samme - en massiv spareøvelse, der blev besluttet i 2010, og som stadig trækker dybe spor efter sig, og nej problemerne forsvinder ikke, bare fordi man kalder dem noget andet. Inklusionen er kommet for at blive. Det er en opgave, vi gerne vil løse, men det kræver altså, at lærerne efteruddannes og får den nødvendige specialpædagogiske viden som Stemmetællerne noterer resultaterne forudsætning for at kunne varetage opgaven. Inklusionen, eller fællesskabet om man vil, er først en succes, når alle elever får det rette undervisningstilbud. Gentofte Kommunes mål for hvorvidt inklusionen virker, har indtil videre udelukkende været kvantitative. Det drejer sig ensidigt om at gentage måltal for procentandelen af elever i den almindelige undervisning, færre forældreklager (der i øvrigt skyldes, at reglerne for klageadgang er væsentligt indskrænket), og endelig tallene på bundlinjen. Men hvor ville det dog være dejligt, hvis Gentofte Kommune, ligesom flere andre kommuner, var interesserede i og turde at gøre status over arbejdet med inklusion. Vi skal fortsat sætte inklusion på dagsordenen, når vi mødes med forvaltningen, skolelederne, TR og AMR, for at sikre, at inklusion ikke bliver den enkelte lærers problem. Vi skal holde politikerne fast på deres ansvar for at sikre rammerne, så børn med særlige behov kan få den nødvendige hjælp, så larm og uro i klasserne kan begrænses. 8

9 MUNDTLIG BERETNING 2014 Politikere og forvaltning skal være bevidste om de massive krav, som inklusion af elever med særlige behov stiller. Virkeligheden ændrer sig ikke nævneværdigt på baggrund af floskler og hurra-ord om, hvorvidt lærere og team bare lige tilrettelægger arbejdet i klassen, så man kan inkludere elever med ADHD, OCE, generelle indlæringsvanskeligheder, hyperkinetiske forstyrrelser, Asperger, GUA, Tourettes syndrom, ASF ja I kan jo selv fortsætte listen. Det er afgørende, at der bliver stillet klare målsætninger for inklusionsindsatsen på skolerne, og at der er tydelige målsætninger og en klar struktur for inklusionstiltag. De små medlemsgrupper Efter et år i skyggen af konflikten har også de små medlemsgrupper understreget vigtigheden af, at de er et lige så vigtigt fokuspunkt for såvel Danmarks Lærerforening centralt som for os lokalt. Det er naturligvis også de små medlemsgrupper, der sammen med lærerne og børnehaveklasselederne i folkeskolen udgør den samlede forening. Det drejer om konsulenter, psykologer og alle vores regionalt ansatte medlemmer og medlemmerne på CIS. Det er blandt andet i erfaringer fra disse Der er altid plads til et smil! Og efter mødet er der fællesspisning medlemsgrupper, at vi kan se og forstå udfordringerne ved at få en ny dagligdag til at være meningsgivende, når arbejdsvilkårene ændrer sig markant. Der har i de mindre medlemsgrupper været en tendens til at føle sig overset i den store sammenhæng i et år, hvor folkeskolen på grund af de store omvæltninger på alle mulige måder har fyldt langt mere end normalt. Jeg vil gerne bruge lejligheden her til at understrege, at sammenhængskraften nu og fremover gælder foreningens samlede virke. Vi skal kontinuerligt arbejde på, at alle grupper føler sig godt repræsenteret af Danmarks Lærerforening både lokalt og centralt i forhold til de særlige problemstillinger, der er i de enkelte grupper. Det regionale område Særligt vil jeg dog nævne det glædelige, at Kommunikationscentret også i år har balance i økonomien, dog har enkelte teams givet et forventet underskud på baggrund af opnormeringer på visse områder det tager altid tid at få nye medarbejdere kørt ind. Men der er i det nye ydelseskatalog justeret på nogle af de givne ydelse, så håbet er, at alle teams når den forventede indtjening. Trivsel-op undersøgelsen er i fuld gang, og der laves efterfølgende en tillægsundersøgelse specifikt for centret. Her vil medarbejderne få mulighed for at udtrykke sig mere nuanceret i forhold til forskellige problematikker, herunder hvordan det påvirker den enkelte at arbejde under takstfinansieringen. På kommunikationscenteret bliver 2014 også året, hvor der skal arbejdes videre med de af medarbejderne valgte værdier: professionalisme, højt specialiseret faglighed, engagement, tillid, rummelighed og glæde. Værdier, der med borgeren i centrum, fremover skal afspejles i hele centres virke. 9

10 Bladet Jeg vil igen nævne GKL-bladet, som vi kontinuerligt arbejder på at gøre bedre. Gode ideer, spændende projekter og tiltag med relevans for bladets interessenter vil vi gerne høre og skrive om. Er der behov for assistance i forbindelse med skrivning og/eller fotografering, så kan I bare sige til. I øjeblikket, hvor vi lægger pres på kommunen for at få etableret ordentlige og lovlige arbejdspladser, ønsker vi til bladet jeres hjælp. Send os billeder af jeres nye arbejdsplads sammen med et billede af den arbejdsplads, I hidtil har brugt fx hjemmearbejdspladsen. Vi vil så lave en billedfrise, der vil illustrere de fysiske rammer for forberedelse før- og efter august 2014 mon der er forskel? Afslutning Så nærmer vi os afslutningen, men jeg vil lige knytte et par bemærkninger til den lønaftale, vi har indgået med kommunen. Ifølge Lov 409 kunne vi ikke fortsætte med Gentoftetillægget i sin nuværende form efter den 1. august. Efter at have lavet flere forskellige beregninger der viste, at en del lærere ville gå mere eller mindre ned i løn, blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 23. januar for at få jeres mening om det dilemma, der er mellem løn og arbejdsvilkår. Generalforsamlingen understregede, at både fastholdelse af løn i den kollektive lønmodel, og lærernes arbejdsvilkår begge er rigtig vigtige. Efter et langstrakt forhandlingsforløb indgik vi en aftale som sikrer, at ingen går ned i løn. Vi anser lønaftalen som det bedst opnåelige resultat under de givne vilkår. Om det viser sig at holde stik, må vi finde ud af i det kommende skoleår. Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle jer, der har taget jer tid til at møde op til generalforsamlingen i en tid, hvor presset er stort, men hvor der er behov for vores alles indsats for at skabe og fastholde det nødvendige fællesskab. Dette skal give os muligheden for at skabe rimelige løn og arbejdsvilkår, men også skabe den nødvendige pædagogiske og faglige udvikling, der sikrer kvaliteten i det arbejde, vi hver dag skal udføre. Tak til tillids- of arbejdsmiljørepræsentanterne for jeres enorme arbejde i hverdagen og helt specielt i forhold til de store udforinger, der har været i året, der er gået. I leverer varen og er Vinderne af rejselegater med jeres engagement og konstruktive indstilling helt bærende for at skabe løsninger for alle vores kolleger. Og tak til kollegaerne i styrelsen - for den store energi, I lægger i styrelsesarbejdet. Med disse ord overgiver jeg beretningen, den skriftlige og den mundtlige, til generalforsamlingens konstruktive drøftelse. 10

11 REFERAT Referat af Ordinær generalforsamling i Gentofte Kommunelærerforening torsdag 20. marts Valg af dirigent Merete Vejbæk blev valgt. Dirigenten forestod formalia angående generalforsamlingens beslutningsdygtighed, beslutning af forretningsorden, stemmetællere, uddelere og referent. 2. Beretninger Formanden fremlagde den mundtlige beretning. Kenneth Knigge aflagde beretning fra kolonierne og beretning fra Nyvangshytten. Kredsstyrelsen fremlagde 4 resolutionsforslag vedrørende henholdsvis Arbejdstidsaftale, Arbejdspladser, Inklusion og Kvalitet i skolen. Resolutionsforslaget om Inklusion blev debatteret. Kredsstyrelsens resolutionsforslag blev besluttet med ændringer. (Resolutionerne vedlagt som bilag) De samlede beretninger blev godkendt. 3. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. 4. Regnskaber og budgetter 4.1 Kassereren fremlagde regnskabet, der efterfølgende blev godkendt. 4.2 Kassereren fremlagde budgettet herunder kredsstyrelsens forslag om uændret kontingent. 4.3 Kredsstyrelsens forslag til ydelser, samt administrativt ændringsforslag blev fremlagt og vedtaget. 4.4 Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget. 4.5 Budgettet blev vedtaget. 4.6 Kenneth Knigge orienterede om regnskab for kolonierne. Forsamling applauderer. 5. Valg 5.1. Valg af formand og 1. kongresdelegeret Jeppe Dehli blev genvalgt uden modkandidat Valg af 6 kredsstyrelsesmedlemmer Karen Raahauge (TJ), Emil Hemmingsen (MA), Karen Søeberg (SH), Niels Jørgen Engel (MA), Annelise Herløv Lund (TJ) og Pia Rasmussen (KCRH) blev genvalgt uden modkandidater Valg af 2 kongresdelegerede Emil Hemmingsen (MA) og Niels Jørgen Engel (MA) opnåede valg 5.4. Valg af næstformand Emil Hemmingsen (MA) blev genvalgt uden modkandidat Valg af suppleanter for de kongresdelegerede 1. suppleant Karen Raahauge (TJ) 2. suppleant Annelise Herløv Lund (TJ) 3. suppleant Karen Søeberg (SH) 5.6. Valg af suppleanter til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen foreslår Gurli Høier, Mette Niedersøe og Pernille Thomas. Endvidere stiller Martin Ryum op. Der afholdes valg. Følgende opnåede valg; 1. suppleant: Gurli Høier (HE) 2. suppleant: Martin Ryum (HE) 3.suppleant: Pernille Thomas (TR) 6. Vedtægtsændringer Udgår 7. Valg af 2 interne revisorer Bjørn Carlsen (fr. 4) genvalgt Nikolai Lind (TJ) genvalgt Torben Fenneberg (MU) suppleant genvalgt Johnny Buxbom (TJ) suppleant valgt 8. Lodtrækning af 5 rejselegater à kr , Benedikte Warlev, TJ Louise Pilgaard, TJ Poul Nes, BA Caroline Fenneberg, TJ Annelise Herløv Lund, TJ 9. Eventuelt Formanden takkede dirigent Merete Vejbæk for effektiv og venlig ledelse af Generalforsamling. Ligeledes takkede formanden Dorrit Werther for mange års virke i Skolerådet. Referent: Karen Søeberg Referatet godkendt af dirigenten

12 Resolutioner Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Vi er som lærere optaget af, hvordan vi kan præstere så god en undervisning som muligt. Vi vil gerne gøre vores arbejde så godt, det overhovedet kan lade sig gøre. Lærerne i Gentofte arbejder konstant for, at børn og unge i Gentofte udvikler deres potentiale maksimalt, og at den kommunale folkeskole er kendetegnet ved høj kvalitet, sikret gennem veluddannede og fagligt kompetente lærere, der engageret løfter deres arbejdsopgaver. Selvom lærerne ikke har besluttet de ydre rammer for arbejdet, vil vi gøre, hvad vi kan, for at vi kan lykkes bedst Resolutioner rettes til muligt med vores arbejde. Derfor har vi en række forventninger til de arbejdspladser, vi er på, og at vi hver især har nogle acceptable rammer at udføre arbejdet indenfor. Lærerne i Gentofte udtaler sig om fire hovedproblematikker, som udfordrer lærernes mulighed for at lykkes i deres professionelle arbejde. Gentofte Kommunelærerforenings forsamlet ved den årlige generalforsamling har understreget problematikkerne i følgende temaer: Arbejdspladser De nye arbejdstidsregler forudsætter at lærerne er fuldt til stede på skolen. Gentofte Kommune er derfor forpligtet til at skabe ordentlige lærerarbejdspladser, der dels lever op til arbejdsmiljøloven og dels sikrer, at lærerne kan få ro til faglig fordybelse og mødeaktivitet med mere. Midlertidige foranstaltninger, skiftende lærerarbejdspladser og team, der holder møder i ledige faglokaler, skaber ikke den kvalitet i undervisningen, som eleverne har krav på. Gentofte Kommune er med ændringen i lærernes arbejdstidsregler nødt til at afsætte de nødvendige resurser for at etablere ordentlige arbejdsforhold og sikre kommunens ambition om den attraktive arbejdsplads. Arbejdstidsaftale Der er store ambitioner på folkeskolens vegne: Styrket faglighed, vellykket inklusion, bedre trivsel og et bedre samarbejde mellem skolen og dens interessenter. Lærerne ønsker ligesom Gentofte Kommune at løse disse opgaver bedst muligt. En arbejdstidsaftale baseret på dialog og tillid vil sikre: Fælles ansvar for udviklingen af en faglig stærk og velfungerende folkeskole Optimeret afsæt for implementeringen af folkeskolereformen Klart planlægningsgrundlag for lederne Engagerede lærere En attraktiv arbejdsplads Derfor opfordrer Gentofte Kommunelærerforening kommunen til at indgå i et forhandlingsforløb om en arbejdstidsaftale. Sats på kvaliteten i skolen Gentofte Kommune ønsker at skabe den bedste skole, hvor alle børn 12

13 RESOLUTIONER de nødvendige rammer og ej heller det tilstrækkelige antal lærere til en vellykket inklusion. Gentofte Kommune er nødt til at tage problemet med inklusion alvorligt, afsætte de nødvendige resurser og sikre, at alle elever får den rette undervisning. Gentofte Kommunelærerforening stiller sig fortsat til rådighed for i samarbejde at skabe den bedste udvikling for undervisningen og dermed det enkelte barns læring. En resolution læses op En resolution drøftes med medlemmerne skal lære mere, og hvor lærerne i det daglige skaber et motiverende og udviklende læringsmiljø. Derfor er det nødvendigt, at lærerne videreudvikler deres professionelle kompetencer og bevarer det daglige overskud og det menneskelige og faglige engagement. Gentofte Kommune skal afsætte de fornødne resurser og sikre, at de anvendes til reel efteruddannelse af lærerne. Inklusion Gentofte Kommune konkluderer, at inklusionen er lykkedes, fordi antallet af elever i den almindelige undervisning er steget til 98,6 % samtidig med, at der er sket et fald i antallet af forældreklager. Kommunen forholder sig dog ikke til, om den enkelte elev med særlige behov får det rette undervisningstilbud. Kommunens konklusioner står i skærende kontrast til Gentofte Kommunelærerforenings inklusionsundersøgelser, der peger på, at lærerne ikke har den nødvendige specialpædagogiske viden og kompetence til at varetage undervisningen af de inkluderede elever. Omstillingspuljen på et tocifret millionbeløb er indtil videre ikke i nævneværdig grad blevet brugt til at imødekomme dette behov. Endvidere er der på skolerne ikke Stemmetællerne arbejder på højtryk Hvad står der dog? 13

14 10 bud til at undgå påbud 1. Læg al din arbejdstid på din arbejdsplads 2. Pas på dig selv og dine kolleger brug dine tillidsrepræsentanter 3. Få plads til sammenhæng mellem tid og opgaver 4. Tal med din leder om dit arbejdsmiljø og din arbejdstid gerne ofte 5. Prioritér forberedelsen til din undervisning højst 6. Har du for travlt gå til din leder 7. Hold fri om aftenen og i weekenderne 8. Stil krav til de fysiske rammer på din arbejdsplads 9. Hold pauser i løbet af dagen det forebygger stress og nedslidning 10. Brug dit MED-udvalg, når dit arbejdsliv forandres 14

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Gentofte Kommunelærerforening. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse. Den fulde tekst

Gentofte Kommunelærerforening. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse. Den fulde tekst GKL Gentofte Kommunelærerforening DLF KREDS 19 Nr. 3 Oktober 2013 Den fulde tekst Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Gentofte Kommunelærerforening

Gentofte Kommunelærerforening GKL Gentofte Kommunelærerforening DLF KREDS 19 Nr. 1 Marts 2012 Samarbejdets svære, men nødvendige kunst Skriftlig beretning 2012 Seksuelle overgreb sker det i Gentofte kommune INDHOLD LEDER Leder....

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

~ Århus Lærerforening

~ Århus Lærerforening ~ Århus Lærerforening Beslutningsreferat af 0 den ordinære generalforsamling i Arhus Lærerforening fredag den 14. marts 2014 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2a. Vedtagelse af forretningsorden. 2b. Valg

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Roller og samarbejde i en travl hverdag Temadag for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

Roller og samarbejde i en travl hverdag Temadag for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Roller og samarbejde i en travl hverdag Temadag for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter D. 19. jan. 2015, kl. 9.00-17.00 v/ Lykke Mose & Timo Bohni, Perspektivgruppen Roller og samarbejde

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere