Økonomiudvalget ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk"

Transkript

1 Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Økonomiudvalget ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Tværgående funktioner, puljer m.v. stillingtagen til de administrative forslag. Tværgående funktioner, puljer m.v Løntilskud til forsikrede ledige Tjenestemandspensioner Folkevalgte Folketingsvalg - kaffe Administration Lån til ejendomsskatter - tinglysning FLIS ESDH-brevskabeloner - opgrad. service Adm.udg.andre aktører - ikke forsikr. Ledige IT /6.51 BBR/Fas-husleje Indtægter - byggesagsbehandling Elever - Administrationen Lederlønninger Udbetaling Danmark - administration Digital beredskabsplan Tilsyn med udsatte børn - plejehjemsfor Lægeerklæringer Diverse Produktionsskoler Social- og sundhedsudvalget SSU : Vederlagsfri fysioterapi nr anbefales Kørsel til genoptræning Plejetakst for færdigbehandlede Kørsel til læge og speciallæge Tandpleje - tandregulering Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Herberg og krisecentre Længerevarende botilbud

2 Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Midlertidige botilbud Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud / 3.46 Kompenserende spec.undervisning og STU Socialpædagogisk støtte ( 85) Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager Integreret døgnpleje - it-udgifter Mellemkommunale betalinger - døgnpleje Hjælpemidler / boligindretning Integreret døgnpleje - elevrefusion Tinglysning af boligydelseslån Børneudvalget Pasningsordninger for børn PAU-elever BU : Anbefales Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) BU : Anbefales Særlige dagtilbud og klubber BU : Anbefales Søskendetilskud og fripladser BU : Anbefales BU : Praktikanter - forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. - medtages i version 2 Skoler mv Plejebørn - Undervisning BU : Anbefales Specialundervisning BU : Anbefales Befordring af elever BU : Anbefales Diverse indenfor skoleområdet BU : Anbefales Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov BU : Anbefales Central refusionsordning BU : Anbefales Takstfinansierede institutioner Magnoliegården BU : Anbefales BU : BU Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling

3 Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Natur- Fritids- og Kulturudvalg p.t. ingen ændringer Plan- og teknikudvalg Kollektiv Trafik 5010 Busdrift - tilskud - MOVIA PTU : Anbefales 5011 Befordring af elever PTU : Anbefales Faste ejendomme og fritidsområder 5020 Ydelsesstøtte - andelsboliger PTU : Anbefales 5021 Pedelkorps PTU : Anbefales 5022 Udlejningsejendomme PTU : Anbefales 5023 Ældreboliger /ydelsesstøtte PTU : Anbefales Materielgården 5030 Blomstersøjler/kummer - Hårlev PTU : Anbefales Stevns Brandvæsen p.t. ingen ændringer Ændringer i alt indenfor vedtaget serviceniveau

4 Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau ØU 3/6: Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative forslag. Tværgående funktioner, puljer m.v Løntilskud til forsikrede ledige Tjenestemandspensioner Folkevalgte Folketingsvalg - kaffe Administration Lån til ejendomsskatter - tinglysning FLIS ESDH-brevskabeloner - opgrad. service Adm.udg.andre aktører - ikke forsikr. Ledige IT /6.51 BBR/Fas-husleje Indtægter - byggesagsbehandling Elever - Administrationen Lederlønninger Udbetaling Danmark - administration Digital beredskabsplan Tilsyn med udsatte børn - plejehjemsfor Lægeerklæringer Diverse Produktionsskoler I alt

5 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.v Løntilskud - forsikrede ledige Tidligere har vi budgetlagt med kvoten som er meldt ud fra central hold. Kvoten i 2014 er på 62 løntilskudsjob. I 2015 budgetlægger vi med 23 fuldtidsstillinger, idet vi ikke tidligere har haft så mange ansat i løntilskud.

6 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.v Tjenestemandspensioner Puljen anvendes til de kommunale tjenestemænd, som Stevns Kommune har ansat pt. Mindreforbruget på kontoen overføres efter behov til tjenstemandspensionskontoen og til lærerne i den lukkede gruppe. Der er pt. ikke behov for 1,0 mio. kr., men der vil være løbende behov for dele af beløbet om en årrække. Hvorvidt der på lang sigt bliver behov for 1,0 mio. kr., er pt. usikkert.

7 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Folkevalgte EU-valg - kaffe Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med evaluering af kommunalvalget i 2013, besluttet at der også fremover skal være kaffe til borgerne i forbindelse med afholdelse af valg.

8 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Lån til ejendomsskatter Gebyr til tinglysning af dokumenter til lån til betaling af ejendomsskatter vurderes til at udgøre kr.

9 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration FLIS Fælleskommunal Ledelsesinformation - FLIS Økonomiudvalget har den 8. december 2010 besluttet, at vi skal tilsluttes FLIS-databasen. FLIS er et værktøj til at løse opgaver med ledelsesinformation og dokumentation på en ny, nem kvalitativ og økonomisk fordelagtig måde. Værktøjerne kan være hjælp til at kommunerne kan få et nemt og enkelt overblik over kommunen data og sammenligne disse data internt i kommunen, i forhold til andre kommuner og til landsgennemsnit ved hjælp af nøgletal og standardrapporter. Der vil være samlig af data fra flere fagområder i et system. Økonomi Engangsudgift Licens - FLIS FLIS præsentationslag - rapportgenering I alt udgift

10 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration ESDH-brevskabelon Der er indgået ny driftsaftale - opgraderingsservice brevskabeloner.

11 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Adm.udg. til andre aktører Ikke forsikrede ledige Der er ingen udgifter på området.

12 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration IT-udgifter Pga af ændret organisationsstruktur/flytning skønnes at Internet og fiber skal opgraderes, da der skal være flere linjer med fuld kapacitet. Vilkårene kendes endnu ikke. Afventer endvidere ny SKI-aftale.

13 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration BBR FAS-husleje BBR Udgiften til BBR forventes at udgøre kr. i FAS-husleje Udgiften til FAS-husleje forventes at udgøre kr.

14 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Gebyr byggesager Der skal fremadrettet ikke ske omkrævning af gebyrer vedrørende behandling af byggesager i henhold til beslutning i KB den 15. maj 2014.

15 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Elever i administrationen Der er nedjusteret i forhold til ansættelse af elever i administrationen.

16 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Lederlønninger Tilretning af den samlede cheflønspulje.

17 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Udbetaling Danmark Bestyrelsen i UDK vedtager næste års budget og dermed kommunernes administrationsbidrag i december måned forud for regnskabsåret. Administrationsbidraget for 2015 udmeldes således først til kommunerne ultimo december 2014/primo januar Budgetforslaget baseres således på det administrationsbidrag, der er udmeldt for Dette beløb udgør kr. I 2013 kom der en lille efterregning, hvorfor budgetforslaget for 2015 oprundes til kr. Der pågår p.t. forberedende arbejde vedr. overflytning af yderligere sagsområder til Udbetaling Danmark. Følgende områder er nævnt som mulige områder, der eventuelt overflyttes: Sygedagpenge, delpension, økonomisk friplads, efterlevelseshjælp, internationale sager, begravelseshjælp, fleksydelse og beboerindskudslån. Der er endnu ikke truffet beslutning om overflytning af yderligere opgaver fra kommunerne til UDK. Tidshorisonten er således heller ikke kendt p.t.. Der er derfor ikke taget højde for overflytning af yderligere områder i budgetforslaget.

18 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Digital beredskabsplan I forbindelse med at der er implementeret digital Beredskabsplan er der en årlig udgift til Hosting og licens på kr. Ovenstående godkendt 28. november 2013 i KB.

19 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Tilsyn med udsatte børn Der er et barn anbragt i jylland, hvortil der købes ekstern tilsyn. Øvrige tilsyn er overgået til Socialtilsynet.

20 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Lægeerklæringer Der er de seneste år været stigende udgifter til lægeerklæringer/speciallægeerklæringer, idet borgere skal afklares i forhold til uarbejdsdygtighed/ pensionsafklaring m.v.

21 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Diverse Produktionsskoler På baggrund af forventet bidrag i 2014 ændres forudsætningerne i 2015 til følgende: 12,975 årselev a kr. 17,001 årselev a kr. I alt udgift på 1,476 mio. kr.

22 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau SSU : Nr anbefales Vederlagsfri fysioterapi Kørsel til genoptræning Plejetakst for færdigbehandlede Kørsel til læge og speciallæge Tandpleje - tandregulering Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Herberg og krisecentre Længerevarende botilbud Midlertidige botilbud Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud / 3.46 Kompenserende spec.undervisning og STU Socialpædagogisk støtte ( 85) Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager Integreret døgnpleje - it-udgifter Mellemkommunale betalinger - døgnpleje Hjælpemidler / boligindretning Integreret døgnpleje - elevrefusion Tinglysning af boligydelseslån

23 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge, og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. Budgetniveauet nedjusteres til samme aktivitetsniveau som i Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

24 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Sundhedsudgifter Kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven Kørsel Administrationsbidrag Der ydes kommunalt tilskud til befordring til genoptræning efter sundhedsloven, hvis borgeren udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan. Kommunalt tilskud ydes dog kun hvis borgeren ikke har mulighed for selv at sørge for transporten grundet helbredet. Budgettet justeres i forhold til forbruget i Kørslen foregår med Movia, og der betales både for selve kørslen og et administrationsbidrag. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

25 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Sundhedsudgifter Plejetakst for færdigbeh. patienter Kommunen betaler for færdigbehandlede patienter på sygehusene, hvis kommunen ikke kan hjemtage patienterne, når de er meldt færdigbehandlede. Betalingen sker med kr kr/døgn (2014-niveau). Budgettet justeres i forhold til forventet aktivitetsniveau, svarende til ca. 235 døgn. Det skal bemærkes at 2013 var et udsædvanligt år, med flere influenzaepedimier, hvilket gav et ekstra pres på kommunens korttidspladser. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

26 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Sundhedsudgifter Kørsel til læge og speciallæge Kørsel Administrationsbidrag Pensionister, der er i sygesikringsgruppe 1, og som helbredsmæssigt er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler, kan få bevilget kørsel til læge og speciallæge. Kørslen varetages af Movia, og udover kørslen betales administrationsbidrag til Movia. Budgettet justeres til aktivitetsniveauet i Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

27 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Sundhedsudgifter Tandpleje Tandregulering Stevns Kommune har, som andre kommuner, haft store vanskeligheder ved at rekruttere en specialtandlæge til at varetage bøjlebehandlingen af kommunens skolebørn. Der er derfor indgået aftale med privatpraktiserende specialtandlæge om behandling af kommunens skolebørn. Ved indgåelsen af aftalen var der en betydelig venteliste af børn til bøjlebehandling, ligesom nogle børn kom lidt sent i behandling. Dette har medført, at nogle behandlinger er blevet længerevarende og dyrere. Ventelisten har betydet, at der i 2013 blev igangsat rigtig mange behandlingsforløb, hvilket har medført væsentlige merudgifter for kommunen. Imidlertid er der indgået en 6-årig aftale med den privatpraktiserende specialtandlæge i forhold til en 6-årig afregning af aftalerne indgået i 2013, i alt ca. 5,0 mio. kr., og herudover er der indgået aftale om et årligt fast honorar for at varetage bøjlebehandlingen for nyvisiterede børn. På grund af det store efterslæb, bliver afregningen til specialtandplejen en væstentlig merudgift i de 6 år aftalen varer. En del af udgiften finansieres indenfor tandplejens egen budgetramme (rammeaftale), men der bliver behov for at opjustere rammeaftalen med netto kr årligt frem til og med Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

28 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring Genoptræning under indlægg Investering >, netto Siden 2007 har kommunerne skullet betale en takst-baseret andel af egne borgeres indlæggelser og ambulante behandlinger både på det somatiske og det psykiatriske område. Derudover betaler kommunerne en andel af udgifterne til borgernes forbrug af sygesikringsydelser. Forbrugsmønstret og dermed udgifterne har været meget forskellige i de enkelte regnskabsår. I de første år var der en ret stor stigning fra år til år, men i og indtil videre også i ser det ud til, at udgifterne har fundet et stabilt leje. Der er på nuværende tidspunkt modtaget aconto-regninger for fire måneder i 2014, hvilket er et ret begrænset grundlag at bygge et budgetforslag på. Forbrugsmønstret i 2014 ser dog indtil videre ud til at minde om 2013, hvilket - alt andet lige - betyder, at vi kan forvente et årsforbrug i 2014 på ca. 77 mio. kr. Regionernes årlige Økonomiaftale med Regeringen har de foregående år indeholdt en aftalt aktivitetsstigning i sygehusvæsenet på ca. 3%. Vi kender ikke Regionernes aftale for 2015 endnu, og på grund af usikkerhed om, hvorvidt de fortsat kan aftale sig frem til en aktivitetsstigning i den størrelse, er en eventuel aktivitetsstigning ikke indregnet i budgetforslag , version 1. Til gengæld er der analyseret på de 80+ åriges andel af udgifterne til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet og på baggrund heraf indregnet en forventet stigning i udgifterne på grund af det øgede antal ældre borgere, der forventes ifølge befolkningsprognosen Forslaget revurderes til august, hvor vi kender Regionernes økonomiaftale, og en eventuel stigningsprocent.

29 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov Herberg og krisecenter Herberg Krisecenter Statsrefusion Udgifterne til ophold på herberg og krisecentre svinger meget fra år til år. I 2012 havde 3,4 helårsperson ophold i herberg eller krisecenter og i 2013 var der kun 2,4 helårsperson. Området er vanskeligt styrbart, idet borgerne kan tage ophold i disse boformer uden at skulle visiteres til opholdet. Basisbudget 2015 svarer til 1,15 helårsperson. Budgettet foreslås tilpasset til 2013-niveau, svarende til 2,4 helårsperson. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

30 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov Længerevarende botilbud budgetpulje bet. Til kommuner bet. Til reg bet.til komm bet.til komm privat leverandør Budgetpulje: Der er i 2014 indarbejdet en rammebesparelse på kr. og i 2015 er den forøget til kr. grundet ekstra rammebesparelse til Bofælleskabet Strøbyhjemmet. Budgettet for 2014 forventes overholdt. Den indarbejdede yderligere rammebesparelse for 2015 jf. ovenfor fastholdes. Køb af pladser: Individbaseret budget til 41,5 helårspersoner. Der er tale om en nettotilgang på 4,0 helårsplads. Tilgangen skyldes hovedsageligt overgangen fra barn til voksen - fra familieafdelingen til Voksen/handicap. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

31 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov Midlertidige botilbud bet. Til kommuner privat leverandør privat leverandør Vestergade - udslusning Budgetpulje: Der er i budget 2014 indarbejdet en rammebesparelse på 1 mio. kr. Budgettet for 2014 forventes overholdt. I budgettet for 2015 er der indarbejdet forventede tilgange i forbindelse med overgang fra barn til voksen, men det er meget usikkert 1-1½ år før at vurdere om der vil være behov for et botilbud. Køb af pladser: Individbaseret budget til 35,08 helårspladser. Der er tale om en nettotilgang på 6,92 helårspladser i forhold til budget 2014 hovedsageligt tilgang i forhold til overgang fra barn til voksen.

32 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse Aktiviteter/arr,tj.yd u/moms Bet. Til komm Transport tj.yd u/moms Individbaseret budget til 24,84 personer. En nettotilgang på 0,84 personer Transport - individuelt budget til 5 personer der har behov for transport til dagtilbuddet. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

33 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov Aktivitetstilbud bet. Til kommuner Transport indtægter Transport tj.yd.u.moms Transport Nørregade Individbaseret budget til 42 personer. En nettotilgang på 3,25 personer. Transport: Individbaseret budget til 10 personer. Transport til Nørregade 17. Der er indgået en fast aftale med en vognmand som transporterer borgere til Nørregade - henholdvis 85 Krydset og 104 Værestedet. Fordelingen imellem de 2 tilbud ændres til det faktiske. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

34 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov 2111 Kompenserende Specialundervisning og STU Akt.arr.tj.yd u.moms Bet. Til regioner Individbaseret budget til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse til 4,42 førtidspensionister, hvilket svarer til en nettotilgang på 2,59 helårspersoner. Stevns kommune har indgået en aftale med SCR- Roskilde om undervisning og rådgivning i forbindelse med syns- og hørehandicap. Udgiften hertil er faldet. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

35 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov Socialpædagogisk støtte Bet. Til kommuner Opholdsbetaling priv. Leverandør transport indtægter transport tj.yd.u.moms Betalinger til kommuner: Individbaseret budget til 12 helårspersoner. Der er tale om en netto afgang på 1 person i forhold til budget Individbaseret budget til 17 personer eller 15,97 helårspersoner, hvilket svarer til en nettostigning på 1,72 helårsperson. Der er tale om bevilling af socialpædagogisk støtte købt af privat leverandør. Bevillingerne udnyttes ikke fuldt ud, hvorfor det forventede budgetbehov nedskrives. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

36 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov / Ældre og handicappede (uden for servicerammen) 2113 Særligt dyre enkeltsager Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager er beregnet på baggrund af grænserne i kr. er refusion 0 kr gives 25% refusion over gives 50% refusion Budgettet beregnes på kendte borgere med forventet udgift i Ældre og handicappede: sager Tilbud til voksne med særlige behov: sager sager sager Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

37 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre og Handicappede Døgnplejen IT-Udgifter Integreret døgnpleje - IT udgifter. Døgnplejens udgifter til IT-udstyr og drift heraf er stigende, som følge af de større krav til digital drift og dokumentation. Det er et væsentligt behov for personalet at tilgå oplysninger på digitale enheder (i-phones, i-pads og pc'ere) døgnet rundt, og som baggrund herfor er især udgifterne til licenser steget væsentligt. Endvidere kommer der i 2013 nye driftsudgifter, i form af drift af systemet "disconnectet", som er et system der kan sikre at data gemmes på de mobile enheder, selv om der ikke er mobildækning. Og da manglende mobildækning fortsat er et problem flere steder i kommunen, er dette system væsentligt for den daglige drift. Årlig driftsudgift på dette system koster I 2015 ophører det nationale "Telesårsprojekt", som indtil da har været finansieret af centrale puljemidler. Herefter (fra 1/9 2015), forventes driften at blive en kommunal udgift. Skønnet udgift på kr Endelig skal det sikres, at der er økonomi til en løbende udskiftning af de mobile enheder, idet holdbarheden begrænser sig til 3-5 år, afhængig af enheden. Samlet set vurderes der således at være behov for en tilførsel af i alt kr Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi KMD (SKI-aftale): Årlig udviklingsaftale KMD Licenser Udskiftningsplan digitale enheder Nye drifttiltag, jfr. ovenstående

38 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre og handicappede Mellemkommunale betalinger til og fra kommuner Betaling til kommuner Betaling fra kommuner Mellemkommunale betalinger for borgere i/fra andre kommuner, der har fået betalingstilsagn i forbindelse med visitering til en ældre- eller plejebolig. I disse tilfælde kan modtagerkommunen afkræve den kommune der meddelte betalingstilsagnet for udgifter til pleje m.v. i henhold til serviceloven. Stevns Kommune har ca. 28 borgere i andre kommuner, medens der er ca. 54 borgere fra andre kommuner, der bor i Stevns Kommune med betalingstilsagn. Budgetniveauet justeres til niveauet i regnskabsår Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

39 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre- og handicappede Hjælpemidler Hjælp til boligindretning Hjælpemidler - Hjælp til boligindretning Kommunen kan i særlige tilfælde yde hjælp til større ændringer/ombygninger af boliger, hvis en borger med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får behov for ændringer af boligen der er nødvendige for, at boligen er egnet som opholdssted, i henhold til servicelovens 116. Det foreligger p.t. 2 ansøgninger, som forventes at ville medføre bevillinger til udførelse i Begge bevillinger skønnes på nuværende tidspunkt at få et omfang af ca pr. styk, eller i alt 1,6 mio kr. Bevillingsniveauet er naturligvis vanskeligt at forudsige på dette tidlige tidspunkt, men det er det bedste skøn. Budgetrammen dækker kun almindelige "små-sager". Større boligændringer budgetlægges fra gang til gang. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

40 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre- og handicappede Integreret døgnpleje Elev-løn Elev-refusion Elever i døgnplejen: Stevns Kommune er forpligtet til at udbyde 33 Social- og sundhedselev-pladser om året. Budgetforslaget tager udgangspunkt i, at Stevns Kommune optager ca. 80% kvoten, og at 20% af eleverne afbryder uddannelsen. Desuden forudsættes, at 60% af hjælper-eleverne og 70% af assistent-eleverne er berettiget til voksenløn. Disse forudsætninger er baseret på historik i Stevns Kommune. Netop det forhold, at så stor en andel af eleverne har ret til at modtage voksenløn, har fået stigende økonomisk betydning siden 2012, hvor reglerne blev ændret således at kommunen ikke længere får elevrefusion for voksenelever. Der er mulighed for at hente et lille tilskud efter beskæftigelseslovgivningen, men slet ikke i samme størrelse, som den hidtidige refusion. Der er givet DUT-kompensation for lovændringen. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi