stedet hvor kunden er i centrum Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "stedet hvor kunden er i centrum Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år."

Transkript

1 Lillebølle bank A/S stedet hvor kunden er i centrum Kundeprofil. Senest opdateret den 2. november Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år. KH og GH har været kunde i banken i mere end 40 år. Ud over almindelige bankforretninger har såvel KH som GH et større formueplejeengagement med banken, og disse fylder en del i det nuværende kundeengagement. KH har i mere end 25 år været ansat som økonomichef i Lillebølle Container A/S. Han gik på pension som 65-årig. Lillebølle Container er en mellemstor erhvervsvirksomhed, som fremstiller og sælger containere mv. til det danske og europæiske marked. Som en del af dette job har KH forestået likviditetsstyringen i selskabet. Dette har ud over placering af beløb på forskellige konti indebåret varetagelse af selskabets handel med især korte obligationer og aktier, primært aktier i store danske selskaber med en god likviditet. Især i 1980 erne og 90 erne var denne handel på grund af et betydeligt likviditetsoverskud i virksomheden af ikke uvæsentligt omfang. KH har tillige især før euroens indførelse forestået selskabets kommercielle afdækning af valutarisici på kontrakter, som var indgået i andre valutaer end danske kroner. GH har tidligere været ansat som folkeskolelærer og gik som 65-årig på pension efter at have fejret 40 års jubilæum på Lillebølle Skole. KH og GH ejer sammen Skovgyden 37, 5725 Lillebølle (seneste ejendomsvurdering 3,5 mio. kr.) samt sommerhus beliggende Strandvejen 43, 5727 Lillebølle Strand (seneste ejendomsvurdering 1,9 mio. kr.). Sommerhuset er ikke belånt, mens Skovgyden 37 er belånt til ca. 50 pct. af ejendomsværdien med almindeligt realkreditlån. Tilsammen har KH og GH indestående på forskellige konti svarende til ca kr. KH s formueplejeengagement beløber sig til ca. 1 mio. kr., mens GH s er på ca kr. Der er indgået formueplejeaftale med Lillebølle Bank herom. Midlerne er som udgangspunkt placeret i 40 pct. aktier og 60 pct. obligationer. Det er aftalt, at aktieandelen i helt overvejende grad placeres i Lillebølle Bank Invests aktieafdelinger, mens obligationsandelen placeres enten direkte i obligationer eller i Lillebølle Bank Invests obligationsafdelinger. Risikoprofil for såvel KH som GH er lav til middel. FF Finn Finnsen PrivateBanking: Vi rådgiver, du beslutter. Adr.:Lillebølle Bygade 10, 5725Lillebølle, tlf. nr.: (+45) , fax. nr.: (+45)

2 Uddrag af det informationsmateriale, som Lillebølle Bank har fremsendt blandt andet til Kaj og Gertrud Hansen Forside: Lillebølle bank A/S stedet hvor kunden er i centrm informerer vore gode kunder om et nyt og spændende produkt Lillebølle bank INVEST Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer Afdelingen henvender sig både til selskaber og privatpersoner

3 Uddrag af oplysninger i informationsmaterialet om kundesegment og risikofaktorer: Er Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer det rette produkt for dig? Der er tale om et produkt, som er velegnet til såvel selskaber som privatpersoner. Afdelingen er et godt alternativ eller supplement til dine traditionelle aktie- og obligationsinvesteringer, hvis du har en investeringshorisont på mindst tre år.... Rimeligt afkast og begrænset risiko Hedgeafdelinger har de seneste år givet gode afkast, samtidig med at den risiko, som investorerne påtager sig, er relativ begrænset. Dette har gjort, at hedgeafdelinger har vundet frem de senere år. Lillebølle Bank Invest vil derfor også gerne tilbyde et sådant attraktivt produkt til dig.... Der er dog også en risiko Som ved alle andre investeringer i værdipapirer, er der en risiko for, at du lider tab. Selvom vi gennem vor effektive overvågning af markedet, relevante værdipapirtyper og sektorer samt valuta søger at maksimere dit afkast og begrænse eventuelle tab, er en investering i Lillebølle Bank Invest Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer ikke risikofri. Afdelingen kan blandt andet påvirkes negativt af udviklingen på såvel det danske marked som på de internationale markeder. Specielt vil afdelingen kunne blive negativt påvirket af globale kreditkriser, kriser på ejendomsmarkedet, herunder en stigning i antallet af tvangsaktioner og udviklingen på obligationsmarkedet. Du bør i øvrigt huske, at vi de senere år i et historisk perspektiv har oplevet en endog meget positiv udvikling på de finansielle markeder, og der er ingen garanti for, at denne udvikling vil fortsætte. Lillebølle Bank Invest Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer har en middel risiko. Rammerne for risikoen fremgår i øvrigt af vedlagte prospekt. Lillebølle Bank Invest vil gøre alt for, at vi ikke udsætter dig for større risiko, end vi har stillet dig i udsigt. Er du i tvivl om risiko, eller om produktet er egnet for dig, så kontakt din finansielle rådgiver. Lillebølle Banks private bankers hjælper dig gerne. Husk: Vi rådgiver, du beslutter.... Muligheden for bedre afkast gennem gearing Vi supplerer den indskudte kapital med lånte midler, hvilket kaldes gearing. Hermed er der mulighed for at øge dit afkast Hver gang du investerer 100 kr., investerer vi op til 2000 kr., som er tilvejebragt fra en investor. En sådan gearing betyder, at der er en risiko for konkurs, men som investor kan du aldrig tabe mere end dit indskud og det akkumulerede afkast i foreningen. Vi tilpasser gearingen, således at der tilstræbes en middel risiko.

4 Lillebølle bank A/S stedet hvor kunden er i centrum Kundemødereferat fra møde i banken den 19. november Deltagere: Kaj Hansen (KH), Gertrud Hansen (GH) og Finn Finnsen (FF) Nærværende møde er afholdt efter henvendelse fra KH og GH. Anledningen var: at der under formueplejeengagementet for KH var indfriet en obligationsbeholdning på kr., og for GH var der indfriet en obligationsbeholdning på kr. Disse midler ønskedes genplaceret under formueplejeaftalen, at KH og GH havde modtaget det af Lillebølle Bank for nylig udsendte informationsmateriale mv. om den nye investeringsforenings afdeling Lillebølle Bank Invest Hedge Stabil og Neutral, Obligationer. FF præsenterede følgende forslag til genplacering: 1. alle midlerne placeres i danske statsobligationer 2. alle midlerne placeres i Lillebølle Bank Invest Afdeling Korte Obligationer 3. alle midlerne placeres i Lillebølle Bank Invest Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer 4. halvdelen placeres i Lillebølle Bank Invest Afdeling Danske Aktier og halvdelen i Lillebølle Bank Invest Afdeling Korte Obligationer. Enkelte andre muligheder blev drøftet, men fandtes at være for risikofyldte. Med hensyn til forslag nr. 4 ville det i det mindste på kort sigt medføre en forøgelse af aktieandelen i forhold til det anbefalede (40 pct. aktier og 60 pct. obligationer), men FF vurderede, at dette kunne være fornuftigt, idet bankens analyser viser, at der er et betydeligt potentiale i danske aktier pt. KH og GH fandt de fire forslag interessante og relevante. KH og GH var enige i, at danske aktier pt. var prismæssigt attraktive og var også indforståede med at øge risikoen på porteføljen i hvert fald i en periode. Man kunne jo altid sælge aktieinvesteringsandelene efter tre til fem år, når kurserne var steget. De ville dog lige overveje de fire forslag nøjere og så vende tilbage telefonisk. Nærværende mødereferat er den 20. november 2007 sendt med brev til KH og GH. FF Finn Finnsen PrivateBanking: Vi rådgiver, du beslutter. Adr.:Lillebølle Bygade 10, 5725Lillebølle, tlf. nr.: (+45) , fax. nr.: (+45)

5 Lillebølle bank A/S stedet hvor kunden er i centrum Telefonmødereferat den 26. november Deltagere: Kaj Hansen (KH) (repræsenterede også hustruen Gertrud (GH)) og Finn Finnsen (FF) Nærværende telefonsamtale var en opfølgning på møde den 19. november 2007, og KH vendte tilbage på egne og GH s vegne. KH og GH ønskede ikke at investere i danske aktier, som foreslået, men alene i obligationer. Herefter drøftede vi de tre forslag vedrørende obligationer. FF redegjorde nærmere for de tre forslag, og henviste med hensyn til Lillebølle Bank Invest Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer til det tidligere fremsendte informationsmateriale, som KH bekræftede at have modtaget. Efter en længere drøftelse besluttede KH og GH, at de for begge formuers vedkommende ønskede køb af Lillebølle Bank Invest Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer. Ordren blev straks ekspederet. Til KH blev der købt 980 stk. andele i Lillebølle Bank Invest Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer til kurs 102, i alt kr. Til GH blev der købt 490 stk. andele i Lillebølle Bank Invest Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer ligeledes til kurs 102, i alt kr kr. Der blev ikke betalt handelsomkostninger, da der var tale om nytegning. Nærværende telefonmødereferat er den 27. november sendt med brev til KH og GH. FF Finn Finnsen PrivateBanking: Vi rådgiver, du beslutter. Adr.:Lillebølle Bygade 10, 5725Lillebølle, tlf. nr.: (+45) , fax. nr.: (+45)

6 Lillebølle bank A/S stedet hvor kunden er i centrum Telefonmødereferat den 3. november Deltagere: Kaj Hansen (KH) (repræsenterede også hustruen Gertrud Hansen (GH)) og Finn Finnsen (FF) Kaj Hansen henvendte sig dd. telefonisk. Anledningen var, at KH og GH havde konstateret, at kursen på deres andele i Lillebølle Bank Invest Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer var faldet med ca. 70 pct., fra kurs 102 på anskaffelsestidspunktet i november 2007 til kurs 31 i november KH var meget utilfreds og følte, at han og GH var blevet dårligt rådgivet af banken. Han forlangte erstatning for det tab, som han og GH havde lidt som følge af kursfaldet. FF beklagede kursfaldet, men gjorde opmærksom på, at der jo altid er risiko forbundet med handel med værdipapirer. Desuden var det jo KH og GH som kunder, der havde truffet beslutningen om købet og ikke banken. Med hensyn til ønsket om erstatning for tab på de 1470 stk. andele i Lillebølle Bank Invest Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer, afviste FF dette på det bestemteste. Bankens ledelse var af den opfattelse, at banken generelt ikke havde begået ansvarspådragende fejl i forbindelse med markedsføring, rådgivning og salg af andele i Lillebølle Bank Invest Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer. Dette gjorde sig også gældende i forbindelse den KH s og GH s køb i november Nærværende telefonmødereferat er den 4. november sendt med brev til KH og GH. FF Finn Finnsen PrivateBanking: Vi rådgiver, du beslutter. Adr.:Lillebølle Bygade 10, 5725Lillebølle, tlf. nr.: (+45) , fax. nr.: (+45)

7 Kirkegaard & partnere Advokatfirma Havnegade Lillebølle Gertrud og Kaj Hansen Skovgyden Lillebølle 10. november 2008 Vedr. Gertrud og Kaj Hansen mod Lillebølle Bank (j.nr /2008) Kære Gertrud og Kaj Som opfølgning på behageligt møde på mit kontor fredag den 7. november 2008 har jeg som aftalt telefonisk kontaktet bankdirektør Jørgen Jørgensen, Lillebølle Bank for at undersøge mulighederne for en forligsmæssig løsning vedrørende jeres tab i forbindelse med køb af 1470 stk. andele Lillebølle Bank Invest Afdeling Stabil og Neutral, Obligationer. Samtalen blev kort, idet Jørgen Jørgensen klart og utvetydigt afslog at indgå en aftale om økonomisk kompensation til jer. I har herefter to muligheder, såfremt I vil gå videre med sagen: 1. I kan rette henvendelse til Finanstilsynet, som fører tilsyn med banker og investeringsforeninger. I kraft af dette tilsyn vil Finanstilsynet kunne give Lillebølle Bank og Lillebølle Bank Invest en påtale, såfremt tilsynet finder, at der er sket en overtrædelse af de offentligretlige regler for udøvelse af virksomhed som bank eller pengeinstitut, 2. I kan indklage Lillebølle Bank for Pengeinstitutankenævnet med krav om erstatning for det lidte tab. Jeg hører gerne, om jeg skal foretage mig videre i sagen. Med venlig hilsen Adv. Adrian Kirkegaard (H) Telefon (+45) Fax (+45)

8 Kirkegaard & partnere Advokatfirma Havnegade Lillebølle Gertrud og Kaj Hansen Skovgyden Lillebølle 12. november 2008 Vedr. Gertrud og Kaj Hansen mod Lillebølle Bank (j.nr /2008) Kære Gertrud og Kaj Tak for jeres hurtige telefoniske tilbagemelding. For god ordens skyld bekræftes det herved, at jeg på jeres vegne har indklaget Lillebølle Bank for Pengeinstitutankenævnet med krav om erstatning for det af jer lidte tab. Med venlig hilsen Adv. Adrian Kirkegaard (H) Telefon (+45) Fax (+45)

9 Kirkegaard & partnere Advokatfirma Havnegade Lillebølle Gertrud og Kaj Hansen Skovgyden 37 Lillebølle 11. august 2009 Vedr. Gertrud og Kaj Hansen mod Lillebølle Bank (j.nr /2008) Kære Gertrud og Kaj Som bekendt har jeg på jeres vegne indklaget Lillebølle Bank A/S for Pengeinstitutankenævnet med påstand om erstatning for det tab, som I har lidt i forbindelse med køb af 1470 stk. andele i Lillebølle Bank Invest Afdeling Stabil og Neutral, Obligationer. Jeg må desværre meddele jer, at Pengeinstitutankenævnet ved kendelse af 6. august 2009 har besluttet at afvise at realitetsbehandle sagen. Kendelsen har følgende ordlyd: Ankenævnet finder ikke, at sagen kan afgøres uden parts- og vidneforklaring blandt andet om, hvilken rådgivning klagerne fik på mødet den 19. november 2007 og i forbindelse med telefonsamtalen den 26. november Sagen afvises derfor efter Ankenævnets vedtægters 7, stk. 1. Jeres eneste mulighed er herefter at anlægge retssag mod Lillebølle Bank A/S med krav om erstatning for det lidte tab. Med venlig hilsen Adv. Adrian Kirkegaard (H) Telefon (+45) Fax (+45)

10 Lillebølle Ret Udskrift af retsbogen Kaj Hansen og Gertrud Hansen mod Lillebølle Bank A/S (sagsnr. 34/2009) Vidneforklaring afgivet af Kaj Hansen: Om telefonsamtalen den 26. november 2007 forklarede Kaj Hansen, at han klart og tydeligt tilkendegav over for Finn Finnsen, at hverken han eller hustruen Gertrud Hansen ønskede yderligere aktier i porteføljen. Det skyldtes, at de ikke ønskede at ændre fordelingen mellem aktier (40 pct.) og obligationer (60 pct.) i porteføljen. Det var helt afgørende for dem at fastholde en samlet risikoprofil lav til middel, og selvom der måtte være kurspotentiale i danske aktier, ønskede de ikke at påtage sig den øgede risiko, som en sådan aktieinvestering ville indebære. Det var for dem begge helt afgørende, at midlerne fra de indfriede obligationsbeholdninger igen blev placeret i obligationer med lav risiko. De tre andre forslag blev herefter drøftet. Finn Finnsen fremhævede flere gange, at Lillebølle Bank Invest Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer var den mest attraktive, idet den forventedes på sigt at give et højere afkast. Dette var selvfølgeligt attraktivt, og da der var tale om en obligationsafdeling, hvilket var helt afgørende, accepterede Kaj Hansen, at der blev købt andele i Lillebølle Bank Invest Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer. Finn Finnsen gjorde på intet tidspunkt opmærksom på, at der skulle være en særlig risiko ved denne afdeling, og at den ikke risikomæssigt kunne sidestilles med andre, almindelige obligationsserier. Han henviste blot til det ganske udmærkede og fyldestgørende informationsmateriale, som Kaj Hansen og Gertrud Hansen tidligere havde modtaget. Med hensyn til det modtagne informationsmateriale oplyste Kaj Hansen desuden, at det var rigtigt, at han og Gertrud Hansen havde fundet dette materiale og Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer interessant, og at de derfor havde bedt om et møde den 19. november De havde i den sammenhæng især bidt mærke i, at der var tale om en obligationsafdeling, og at risikoen derfor måtte være begrænset. De mere tekniske detaljer i informationsmaterialet havde de ikke hæftet sig ved, blandt andet fordi afdelingen betegnedes Stabil og Neutral.

11 Lillebølle Ret Udskrift af retsbogen Kaj Hansen og Gertrud Hansen mod Lillebølle Bank A/S (sagsnr. 34/2009) Vidneforklaring afgivet af Finn Finnsen: Finn Finnsen oplyste, at han havde været ansat i Lillebølle Bank i næsten 20 år. Han havde i den periode først været bankrådgiver, siden private banker for blandt andet Kaj og Gertrud Hansen. Med hensyn til Lillebølle Bank Invest Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer oplyste Finn Finnsen, at banken i forbindelse med introduktion heraf i første halvdel af november 2007 sendte materialet for produktet til alle kunder, som man fra bankens side vurderede kunne være interesserede, herunder Kaj og Gertrud Hansen. Brochuren indeholdt tegningsprospekt og vedtægter. Uddrag af informationsmaterialet er fremlagt. Om telefonsamtalen den 26. november 2007 forklarede Finn Finnsen, at Kaj Hansen som aftalt vendte tilbage vedrørende de fire forslag til genplacering af midlerne fra de indfriede obligationer. Det var Finn Finnsens klare opfattelse, at Kaj og Gertrud Hansen ikke ønskede at placere midler i danske aktier, fordi de efter nærmere overvejelse ikke fandt dem så prismæssigt attraktive, som de ellers mente på mødet den 19. november Derimod var de ikke afvisende over for at øge risikoen, hvis det kunne øge afkastet betydeligt. Det var derfor, Finn Finnsen anbefalede, at de købte Lillebølle Bank Invest Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer. Han henviste i øvrigt til det ganske udmærkede og fyldestgørende informationsmateriale, som KH og GH havde fået tilsendt. Han spurgte udtrykkeligt Kaj Hansen, om han havde sat sig grundigt ind til det tidligere fremsendte informationsmateriale om Lillebølle Bank Invest Afdeling Hedge Stabil og Neutral, Obligationer. Dette bekræftede Kaj Hansen, og Finn Finnsen fandt derfor ikke anledning i at redegøre nærmere for dette investeringsprodukt. Kaj Hansen havde jo også tidligere som ansat i Lillebølle Containers beskæftiget sig med værdipapirhandel mv.

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 17. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008 var uden al tvivl det værste år i Jyske Invests historie, ja det er formentlig det værste år i nyere dansk økonomisk historie.

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Pengeinstitutters rådgivningsansvar

Pengeinstitutters rådgivningsansvar Pengeinstitutters rådgivningsansvar AIDA medlemsmøde 27. marts 2014 Forbrugerombudsmand Henrik Øe Emner - Forbrugerombudsmandens kompetence - Forholdet til Pengeinstitutankenævnet og Finanstilsynet - Muligheden

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B1210027- FM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 23. marts 2012 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne Tine Vuust Moestrup Jensen (kst)). 7. afd. nr. B-1210-10: (advokat Henrik Emil

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 København april 2004 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

INDSIGT. Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor

INDSIGT. Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor Indhold Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor 2 Året der gik 2009 3 Strammere regler for

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende:

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. november 2012 i sag nr. BS 4-37/2012: Anne-Marie Nielsen Andersen Stolpedalsvej 42 9000 Aalborg mod Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. oktober 2008.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. oktober 2008. København, den 11. juni 2009 J.nr. 2008-02-1019 PBI/PBI K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat Per Harder på vegne klagerne, Mogens de Linde og Lorentz Jørgensen, klaget over indklagede,

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere