Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010"

Transkript

1 Side 1 af 7 Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010 Skemaet skal venligst indsendes senest mandag d. 9. august Spørgsmål til skemaet kan rettes til:

2 Side 2 af 7 STAMOPLYSNINGER OM ANSØGER Ansøgers CVR nr Hjørring Gymnasium og Hf-kursus Ansøgers navn og adresse... Skolevangen Hjørring Projektets adresse (hvis forskellig fra ansøgers)... Telefon (på kontaktperson)... Fast... (på kontaktperson)... auj-gym.dk Elsebeth Gabel Austin, rektor Kontaktperson (navn)... Elsebeth Gabel Austin, rektor Juridisk ansvarlig... Ansøgers revisor... Navn... (Navn, adresse og kontaktperson) Adresse... Telefon... Peter Nørrevang Deloitte Gøteborgvej 9200 Aalborg SV Mobil

3 Side 3 af 7 PROJEKTIDENTIFIKATION NY SKRIFTLIGHED I UNGDOMSUDDANNELSERNE - STX/HF/HHX/HTX Projektnavn... Projektets tidsplan... Startdato Slutdato PROJEKTBESKRIVELSE KORT RESUME TIL OFFENTLIGGØRELSE (max 10 linjer) PROJEKTETS MOTIVATION OG BAGGRUND (Her beskrives hvad motivationen og baggrunden er for at sætte projektet i gang) Kort Resume til offentliggørelse. Reformens nytænkning involverer nye skriftlige strategier i fagenes undervisning. Det kræver dog en meget stor grad af nytænkning at få brudt de gamle vaner på området, og et systematisk organiseret projekt med samarbejde om materialeudvikling og kollegial sparring på tværs af skoleformer vil kunne tilvejebringe og igangsætte den nødvendige inspiration og rammer for arbejdet. Formålet er styrkelse af elevernes skrivekompetencer og studieparathed. Nye skriftlige strategier inddrager procesorienterede arbejdsformer og differentiering af eleverne med passende udfordringer på alle niveauer. Der inddrages nye medier og elektroniske fremlæggelser, så it indgår som del af skriftligheden i undervisningen. De nordjyske ungdomsuddannelser går sammen om opgaven i det regionsstøttede projekt Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne. Hver af de deltagende skoler udvælges 1-2 klasser med tilhørende lærere. I lokale netværk på 3-4 skoler udveksles erfaringer, og der vil så være en årlig konference for regionens skoler. Erfaringer, evaluering og mindst lige så vigtigt: materiale til andre lærere vil blive offentliggjort på projektets hjemmeside. Med gymnasiereformens indførelse blev nye tanker vedr. undervisning i alle fagenes skriftlige discipliner også søsat. De nye tanker stod skitseret i udd.bekendtgørelsernes første version og opsatte rammer nytænkning, hvorved man både skulle reducere afleveringsbyrden for eleverne og træne dem i en skriftlighed, som også tog højde for nye medier og en mere praksisorienteret skriftlighed. Pga. reformens mange nye krav, har det indtil nu være meget lidt aktivitet, som skolerne på landsplan har kunnet få i gang for at tage de nødvendige tiltag på området. Undervisningsministeriet har da også først i forårssemestret 2010 arrangeret konferencer for skolerne for at få sat fokus på ny skriftlighed, som man har måttet indse er et forsømt, men stadig meget vigtigt område i reformen. I den seneste version af uddannelsesbekendtgørelserne er formuleringen strammet op og gjort tydeligere ved at have fået sit eget bilag. Det er af stor vigtighed at få inkorporeret nye skriftlige strategier i fagenes undervisning. Det kræver dog en meget stor grad af nytænkning at få en ny skriftlighed implementeret, og derfor vil et organiseret projekt med samarbejde om materialeudvikling og kollegial sparring på tværs af skoleformer kunne tilvejebringe og igangsætte den nødvendige inspiration og rammer for arbejdet. EVA har i sin rapport Evaluering af det skriftlige arbejde efter gymnasiereformen konkluderet: Vi har ikke mødt eksempler på, at elevernes overordnede skrivekompetence har været udgangspunktet for lærernes eller ledelsernes argumentation., hvilket nok primært skyldes den vanetænkning, som det kræver en ekstra indsats at få gjort op med. EVA siger videre: Det skriftlige arbejde ses alene som middel til at bestå en bestemt eksamen i et fag. Det ses ikke som et middel til at udvikle elevernes skrivekompetence og slet ikke som et middel til at udvikle deres studiekompetence. Det er netop her der er en stærk argumentation for at få ovenstående projekt realiseret. EVA har følgende anbefaling:... at ledelsen og lærerne udformer fælles retningslinjer for det skriftlige arbejde både i og mellem fagene. Det dokument, der udarbejdes, må gøres tilgængeligt på gymnasiernes hjemmesider og revideres løbende. arbejder med fælles terminologi for at kunne tydeliggøre for eleverne hvor der er begrebsmæssige ligheder og forskelle i fagene. I Nordjylland kan man på tværs af de gymnasiale ungdomsuddannelser med meget stor fordel arbejde sammen om at få sat ny skriftlighed på dagsordenen. Samarbejdet skal udmøntes i netværksgrupper med erfaringsudvekslinger, i

4 Side 4 af 7 en netbaseret materialebank og i evaluerende konferencer for de samarbejdende skoler. Desuden skal der en gang årligt foretages elevinterviews i fokusgrupper i de involverede klasser for at temperaturmåle og bevidstgøre eleverne og for at følge deres opfattelse og af de anvendte skriftlige strategier. PROJEKTETS FORMÅL (Projektets overordnede formål beskrives kort) at implementere nye skriftlige strategier i ungdomsuddannelserne at motivere lærerne til at udvikle materiale og ideer til fagenes skriftlige dimension at træne eleverne i en skriftlighed der tager højde for nye medier og styrke deres studiekompetencer at danne netværksgrupper med lærere på tværs de involverede skoler at udarbejde kompetenceplan for mål i undervisningen i skriftlighed at udarbejde materiale til netbaseret idebank at vidensdele og motivere alle faglærere til at gå i gang med nytænkning af fagenes skriftlighed PROJEKTETS INDHOLD (Beskriv projektets indhold generelt) Blandt de nystartede 1.-klasser (pr. august 2010) udvælges et antal klasser til deltagelse. Lærerne fra de deltagende klasser forpligter sig til at samarbejde om nytænkningen af ny skriftlighed. Skolerne går sammen fx 3-4 skoler, og det er hensigtsmæssigt med nogenlunde geografisk sammenhæng for at lette mødevirksomhed. Der udpeges et antal lærere (i alt 3-4 som repræsenterer fag/fakulteter) som deltagere i en større netværksgruppe med lærere fra de skoler, man er i gruppe med. Netværksgrupperne mødes eller kommunikere elektronisk for at erfaringsudveksle. Hver projektgruppe udpeger en værtskole, der skal stå for administrationen af projektmidlerne og som også er ansvarlig for at indkalde til møder for netværksgrupperne. De involverede værtskoler skal sikre, at der mindst én gang årligt holdes en konference for alle netværksgrupperne i regionen for at sikre størst mulig erfaringsspredning. Hver deltagende skole får samme beløb af de bevilgede projektmidler pr. klasse. Der udløses midler for 1-2 klassers deltagelse. Flere klasser end 2 kan deltage, men der udløses ikke flere midler. Skolerne skal yde 25 % egenfinansiering til projektet (se bilag med budget) Hjørring Gymnasium og HF-kursus stiller hjemmesideudviklingen til rådighed og sørger for webmaster til projektet. Dette vil naturligvis ske i tæt samarbejde med projektets undervisere. Og: EVAs mere specifikke anbefalinger (se nedenfor) skal inkorporeres i netværksgrupperne arbejde. Ledelsen må spille en mere aktiv rolle Ledelsen må i højere grad tage et overordnet ansvar for arbejdet med skriftlighed og sikre en fælles tilgang til arbejdet med skriftlighed på det enkelte gymnasium Samarbejdet mellem lærerne skal øges Samarbejdet i og mellem faggrupperne skal øges for at styrke arbejdet med skriftlighed og fremme gymnasiets fælles forståelse og praksis på dette område Brug flere tilpassede opgaver Lærerne bør variere opgaveformerne og bruge skriftlige opgaver som er tilpassede elevernes forudsætninger, og som motiverer eleverne Styrk elevernes skriftlige kompetencer Lærerne skal bruge en bred vifte af processkriveformer i undervisningen, fx tænkeskrivning, hurtigskrivning og genskrivning. Det er vigtigt, at lærerne vejleder og kommenterer både før, under og efter skriveprocessen og forklarer hvordan eleven kan nå bedre resultater. PROJEKTETS NYHEDSVÆRDI (Hvordan adskiller projektet sig fra allerede eksisterende projekter/aktiviteter? Tag gerne udgangspunkt i evt. lignende projekter og beskriv forskellen) Det er i sig selv nyt at få organiseret implementeringen af ny skriftlighed i et projekt med netværksgrupper. Denne

5 Side 5 af 7 organisering med netværksgruppedannelsen på tværs af ungdomsuddannelserne er i sig selv en nytænkning. Erfaringsspredningen på tværs af ungdomsuddannelserne er også nytænkning. Eksempler på ny skriftlighed: - PowerPoint præsentationer som oplæg indgår som skriftligt produkt - Rapport fra fx fysik som visualiseres ved en dramatisk bearbejdning - Mobiltelefon som motivation: optag en samtale og skriv et resume eller en udfoldet historie ud fra smsteksten - Skriv resume en sms/ -sprog og/eller et brev om et givet emne. Skriv en historie mere udfoldet over samme emne. Hvad sker der med sproget i de forskellige måder at kommunikere på? - Videoklip: skriftlig aflevering. fortæl historien i x antal ord - Lav en hjemmeside med et fagligt tema: overvej målgruppe, organisering, tekstmængde og billedmængde. Overvej kommunikationen. - Omskriv en madopskrift til almindelig fortælling - Skriv -korrespondancen mellem personerne i en given novelle/roman - I naturvidenskabelige fag: - Overvej kommunikationen af formidlingen i en rapport overfor en anden type tekst - Forklar et matematisk problem til en udenforstående Ny skriftlighed skal skabe en større bevidstgørelse af kommunikationsstrategier, formidling og sprogets virkemidler i forskellige medier. PROJEKTETS ADDITIONALITET (Støtten skal have afgørende betydning for gennemførelsen af projektet. Der skal redegøres for, hvorfor projektet ikke ville kunne gennemføres i samme omfang uden støtte fra Uddannelsespuljen) Skolernes egne ressourcer vil ikke være tilstrækkelige til at få det systematiserede arbejde med ny skriftlighed i gang. Både materialeudvikling og en netbaseret idebank er pilotarbejde og det kan ikke rummes indenfor den normale ressourcetildeling, hvilket også allerede afspejles ved, at arbejdet med ny skriftlighed på landets ungdomsuddannelser hvad enten det er almene gymnasier, hf-kurser eller erhvervsskolerne - nærmest ikke er kommet i gang endnu. PROJEKTETS SAMARBEJDSPARTNERE OG DISSES ROLLE/BIDRAG (Her redegøres for samtlige samarbejdspartnere i projektet samt hvilke ydelser, hver enkelt samarbejdspartner leverer til projektet. Udgifter til samarbejdspartnernes ydelser skal fremgå af projektets budget, ligesom det her skal fremgå, hvorvidt samarbejdspartneren involveres i projektet som underleverandør eller selv bidrager med medfinansiering. Hver samarbejdspartner skal udfylde og underskrive en partnererklæring se: ) PROJEKTETS FORMÅL OG KONKRETE RESULTAT- OG EFFEKTMÅL (Projektets kvalitative og kvantitative mål beskrives. Der skal beskrives målbare, realistiske og tidsbestemte resultatmål for projektet, ligesom det skal overvejes, hvorledes disse resultater skal måles rent metodisk. Hvis frafaldet eks. ønskes reduceret på en given uddannelse som mål, skal det kunne dokumenteres hvorvidt der er sket et fald som resultat af projektet indenfor den tidsramme, som er angivet her. Disse skal bruges som rettesnor igennem hele projektfasen generelt, og ved de halvårlige evalueringer især) Kvantitative mål Deltagende ungdomsuddannelser: stx, hf, VUC, hhx, htx: ca. 60 klasser Samarbejde i grupper mellem 3-5 uddannelsesinstitutioner og netværksgrupper med ca. samlet i alt lærere Samarbejde på tværs af skoleformer En eller flere deltagende klasser på hver af de deltagende skoler Udarbejdelse af en kompetenceplan for skriftlighed (dvs. plan for træning af forskellige Kvalitative mål Styrkelse af elevernes skriftlige kompetencer Implementering af ny skriftlighed som en naturlig, integreret del af fagenes rutiner Udvikling og styrkelse af den tværgående pædagogiske erfaringsudveksling Reduktion af elevernes afleveringsbyrde Udarbejdelse og anvendelse af nye opgavetyper og anvendelse af it i skriftligheden som fx Powerpoint og mobiltelefoner Idebank med opgaver vil være et naturligt

6 discipliner/genrer inden for skriftlighed) Oprettelse af en netbaseret idebank, som gøres tilgængelig for alle skolerne i regionen, evt. også uden for regionen Evaluering og beskrivelse (offentliggøres i fagblade, på EMU) ressourcerum for underviserne Side 6 af 7 PROJEKTETS TIDSPLAN OG MILEPÆLE Milepæle* 1. år 2010/2011 Opstart: etablering af netværksgrupper og valg af kontaktpersoner/ værtsskoler, 1.-klasser Udpegning af netværkslærere Udarbejdelse for plan for det skriftlige arbejde Netværkgruppemøder for at erfaringsudveksle (3-4 møder) Regionalt opstartmøde med inspiration Materialeudvikling Fokusinterviews af elever Oprettelse af hjemmeside (Hjørring) 2. år 2011/2012 Konference for alle involverede skoler Arbejdet i de udvalgte klasser fortsætter Materialebank opdateres med tilsvarende materiale Netværksgruppemøder og evaluering som 1. år Delrapport udfærdiges Efteruddannelseskursus arrangeres og udbydes 2-3 steder i regionen Konference for alle involverede skoler 3. år 2012/2013 Som 2. år med samme forpligtelser på møder Afsluttende evalueringskonference og rapport. Offentliggørelse af afslutningsrapport til regionen. Rapport offentliggøres på skolernes hjemmeside og på EMU'er Tidsplan** november-december december februar februar 2. semester: april/maj maj Udarbejdelse af 1. delrapport i 2. semester januar semester semester: februar ultimo april semester april/maj *) Angiv mindst tre af de vigtigste delmål, som skal opnås inden for projektets løbetid, altså fra projektstart til projektafslutning. Tilknyt aktiviteter til milepælene. Vær opmærksom på, at der skal være milepæle gennem hele projektperioden **) Angiv de tidspunkter (måned og år), som svarer til de angivne milepæle PROJEKTETS VIDEREFØRELSE (Hvad sker der med projektet efter projektafslutning? Hvorledes tænkes projektet forankret og videreført?) Ved projektperiodens udløb forventes det, at erfaringsspredningen og materialebanken vil være så godt indarbejdet i det daglige arbejde med fagene, at nye rutiner i undervisningen har gjort ny skriftlighed til skriftlighed som en naturlig del af alle fags undervisning. Elevernes afleveringsbyrde skal være reduceret, så det ikke er normalt, at det skriftlige arbejde opleves som en byrde, der præger hverdagen. Netværksgrupperne vil have udviklet et godt kommunikationsgrundlag, så udover den kollegiale kommunikation vil også vedligeholdelsen af idebanken være naturlig at fortsætte. PROJEKTETS GEOGRAFISKE SPREDNING (Hvorledes er projektet forankret geografisk set i regionen?) Hvilke af følgende kommuner kommer projektet til gavn (sæt kryds)? Hvor mange procent af det samlede projekt kommer hver kommune til gavn (skøn)? X Hele regionen 100 Frederikshavn

7 Side 7 af 7 Hjørring Læsø Brønderslev Jammerbugt Aalborg Vesthimmerland Mariagerfjord Morsø Thisted Rebild HVORDAN EVALUERES PROJEKTET, OG HVORDAN FORMIDLES RESULTATERNE? (Udover de rapporter der indsendes til regionen, hvorledes forventes projektets resultater offentliggjort og formidlet? Hvilke brugere kan have interesse i at høre om projektets resultater?) Evalueringen vil foregå løbende ved møder i netværksgrupperne og ved fokusinterviews af eleverne. Der skal i 1. og 2. år udarbejdes delrapporter og afholdes 1 årlig konference for alle skoler. Ved slutningen af 3. år afholdes en afslutningskonference, hvorefter den afsluttende rapport samles og offentliggøres på skolernes hjemmeside og på EMU en. Evt. også i fagblade. Hjemmesiden vil være et formidlingsværktøj, der hele tiden er tilgængeligt for deltagere og for andre interesserede. Projektet vil have interesse for elever, forældre og lærere i regionen, men også lærere andre steder i landet. PROJEKTETS SAMLEDE UDGIFTSBUDGET (Særskilt skema udfyldes vedlagte Excel-regneark skal benyttes) UNDERSKRIFT Dato: Navn, adresse/stempel: Underskrift Ansøgningen sendes elektronisk til: Sekretariatet skal bruge en underskrevet version af ansøgningen, denne kan sendes som en scannet version af dette dokument på mail, eller i papirform med post til: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Mrk: Uddannelsespuljen / Regional Udvikling NB: Er der ikke modtaget kvitteringsskrivelse inden for fem hverdage efter afsendelse, kontakt da sekretariatet på telefon:

Slutrapport. Kontraktens parter. Vedrørende. Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013. Journalnummer: 2011-147339

Slutrapport. Kontraktens parter. Vedrørende. Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013. Journalnummer: 2011-147339 Slutrapport Vedrørende Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013 Journalnummer: 2011-147339 Kontraktens parter Region: Region Nordjylland Regional Udvikling Niels Bohrs

Læs mere

Uddannelsespuljen 2012

Uddannelsespuljen 2012 Uddannelsespuljen 2012 Projektbeskrivelsesskema til Uddannelsespuljen 2012 Skemaet skal venligst indsendes senest fredag d 10 august 2012 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rndk Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne 1. Baggrund Projekt 1 er en sammenlægning af det oprindelige projekt 1 God ledelse er en forudsætning og 2 Lederudvikling. Projektet

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere