UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON sept /08345 Ulrik Larsen UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende 2. offentlige høring i perioden 14. juni 15. august 2011 oktober 2011 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk CVR

2 2 af 20 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 HØRINGSSVAR FRA KOMMUNER OG STATSLIGE MYNDIGHEDER Fredericia Kommune Kolding Kommune... 6 Naturstyrelsen... 8 HØRINGSSVAR FRA VIRKSOMHEDER, INTERESSEORGANISATIONER OG FORENINGER 9 3. Rådet for bæredygtig trafik Bramdrupdam Vandværk Haderslev stift HØRINGSSVAR FRA BORGERE Marianne og Henning Gram Herdis Jakobsen Per de place bjørn KURT krogh pedersen lone VESTERDAL Flemming Kolkjær Sørensen Leif jensen Marianne og Niels Karstoft M. og B. Petersen Grete og Søren Bloch Borgere i Nr. Stenderup Ole Lind Poul Jakob Petersen Alice og Egon Poulsen... 20

3 3 af 20 BAGGRUND En række partier i Folketinget har aftalt, at der skal udarbejdes beslutningsgrundlag for udbygning af motorvej E20/E45 mellem Kolding og Fredericia. Vejdirektoratet har nu gennemført en VVM-undersøgelser for at belyse de miljømæssige, trafikale og økonomiske konsekvenser af at udbygge motorvejen. VVM er en forkortelse for Vurderinger af Virkninger på Miljøet. Vejdirektoratets VVM-undersøgelse kan læses på Vejdirektoratets hjemmeside. Den 1. offentlighedsfase blev afholdt i perioden fra d. 7. juli 2010 til d. 2. september Den 2. offentlighedsfase er afholdt fra d. 14. juni til d. 15. august 201. Der blev i forbindelse med den 2. offentlige høring holdt 2 borgermøder i hhv. Kolding og Taulov. På Vejdirektoratets hjemmeside kan referatet fra borgermøderne læses, ligesom materialet (Powerpoint), der blev vist på mødet blev vist kan ses. Fig. 1 Undersøgelsesstrækningen

4 4 af 20 Dette høringsnotat redegør for den 2. offentlige høring for projektet, hvor naboer, trafikanter, myndigheder m.m. har haft mulighed for at komme bemærkninger til Vejdirektoratets VVM - undersøgelse. Notatet indeholder høringssvar og Vejdirektoratets bemærkninger til de enkelte høringssvar.

5 5 af 20 HØRINGSSVAR FRA KOMMUNER OG STATSLIGE MYNDIGHEDER 1. FREDERICIA KOMMUNE Fredericia Kommune har fremsendt høringssvar vedrørende følgende forhold: Støjskærme og støjreducerende belægning Kommunen noterer sig med tilfredshed, at der i forbindelse med projektets hovedforslag indgår støjskærme nord og syd for motorvejen gennem Taulov. Kommunen vil dog fastholde, at det er væsentligt for byen og Iandskabet, at skærmene udformes, så de indpasses i Iandskabet og opleves harmonisk både fra vej- og bysiden. Kommunen forventer derfor - i forbindelse med detailprojekteringen at blive inddraget i beslutningen omkring valg af materialer, farver og udformning af skærmene. Da der ikke med projektet er planlagt ændringer i vejforløbet gennem Taulov, og da der allerede i dag er et stort antal boliger, der er støjbelastet, foreslås det, at støjafskærmningen gennemføres inden de øvrige anlægsaktiviteter igangsættes. Kommunen fastholder, at der på hele motorvejsstrækningen gennem kommunen bør anvendes støjdæmpende belægning. I område 6 (Taulov-Erritsø) påvirkes enkeltliggende boliger langs motorvejen. Desuden er arealerne langs motorvejen udlagt til erhverv i klasse 1-5 og vil derfor kunne indeholde støjfølsomme kontor- og serviceerhverv. Den planlagte tilkørselsrampe ved TSA 59 (Snoghøj Landevej) vil medføre en ny støjpåvirkning af området nord for motorvejen. Kommunen påpeger, at det er væsentligt at få vurderet, hvor meget kørsel og accelerationer på rampen påvirker området. Kommunen påpeger, at den nye rampe skal udformes, så den ekstra støjpåvirkning begrænses mest muligt. TSA 61 og Udbygning af motorvejen til 8 spor ved Fredericia I forbindelse med udarbejdelse af hovedforslaget er VVM-undersøgt en ombygning af TSA 61 samt en udvidelse af strækningen mellem motorvejskryds Fredericia cg TSA 59. Fredericia Kommune er enig i, at beslutningen cm etablering af disse to forslag bør afvente henholdsvis udbygningen af Danmark C og afklaring af placering af den 3. LillebæItsforbindeIse, men samtidigt skal det også sikres, at motorvejen udbygges rettidigt. Kommunen anmoder derfor Vejdirektoratet om at sikre at en evt. nødvendig udbygning af motorvejsstrækningen fra motorvejskryds Fredericia til Lillebæltsbroen indgår i beslutningen om en 3. LillebæItsforbindeIse også selvom der træffes beslutning om en forbindelse, som ikke er parallel med Lillebæltsbroen. TSA 60 Kommunen ønsker etableret et fuldt tilsiutningsaniæg ved TSA 60. Specielt er kommunen interesseret i etableringen en afkørselsrampe fra Kolding/Vejle for derved at give mulighed for en bedre betjening af Prins Georgs Kvarter, aflaste TSA 59 samt for at forbedre vejadgangen for høje køretøjer til den vestlige del af Middelfart. Vejdirektoratets bemærkninger til Fredericia Kommunes høringssvar

6 6 af 20 Støjskærme Vejdirektoratet vil i forbindelse med en evt. kommende detailprojektering, arbejde mere detaljeret med udformning af støjskærme, herunder deres indpasning i landskabet. Vejdirektoratet vil tage kontakt til kommunen i en evt. kommende fase om dette, men også andre relevante emner. Vejdirektoratet anvender som udgangspunkt kun støjreducerende asfaltbelægninger når vejen passerer bysamfund eller større samlede boligområder. For så vidt angår enkeltliggende boliger, kan disse opnå tilskud til støjisolering efter Vejdirektoratets regler herom. I henhold til planloven er det op til kommunen i forbindelse med den kommende planlægning/udstykning af områderne langs motorvejen, at anbefale, at støjgrænserne overholdes for den planlagte benyttelse af områderne. Vejdirektoratets støjberegninger viser, at en eventuel ny vestvendt rampe ved TSA 59, som grænser op til lokalplanlagte erhvervsområder, kun vil ændre støjbilledet marginalt. TSA 61 og Udbygning af motorvejen til 8 spor ved Fredericia Vejdirektoratet vil i forbindelse med de kommende overvejelserom de strategiske undersøgelser, herunder en mulig ny forbindelse over Lillebælt sikre, at den undersøgte strækning fra TSA 59 til motorvejskyds Fredericia, samt en ombygning af TSA 61 kommer til at indgå i disse overvejelser. TSA 60 TSA 60 ligger meget tæt på udfletningen mellem E20 og E45, og iøvrigt har transportministeren i forbindelse med tidligere forhandlinger med Fredericia Kommune, om anlæg af østvendte ramper ved Skærbækvej meddelt, at der ikke vil komme vestvendte ramper ved TSA KOLDING KOMMUNE Kolding Kommune har fremsendt høringssvar vedrørende følgende forhold: Støj Det er kommunens opfattelse, at der med de nævnte tiltag til støjdæmpning er taget hånd om den problematik, som optager mange borgere. Kommunen er dog meget interesseret i at indgå i en dialog omkring udformning af de skitserede støjskærme samt den forhøjede jordvold, bl.a. således at man opnår den visuelt bedste løsning. Beskyttet natur: Med projektet er beskrevet et naturområde (lokalitet 41), som vil blive berørt af projektet. Kolding Kommune har ved besigtigelse ændret afgrænsningen af det beskyttede område. Ved besigtigelsen har Kolding Kommune fundet yderligere to naturlokaliteter beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, som vil blive berørt af projektet i mindre omfang. Motorvejsudvidelsens indvirkning på berørte 3 områder er af mindre omfang, og naturtilstanden på de dele af 3 områderne som berøres af projektet vurderes ikke at medføre nogen afgørende

7 7 af 20 forrykning af tilstanden. Der kan derfor dispenseres fra naturbeskyttelsesloven 3 til motorvejsudvidelsen. På de berørte lokaliteter 48F og 48G er naturværdien middel til dårlig og ikke af særlig interesse. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at stille vilkår om etablering af erstatningsnatur ved dispensationen for disse lokaliteter. På lokalitet 41 er naturværdien god og af særlig interesse. Der vil derfor med dispensationen blive stillet om vilkår for erstatningsnatur i umiddelbar nærhed. Bilag IV arter: Birkemus: Det foreslås i VVM redegørelsen, at der udlægges ekstensivt natur langs Seest Mølleå som kompensation for ødelæggelse af eventuelle yngle- og rasteområder for birkemusen ved motorvejen. Seest Mølleå er en kendt biotop for birkemusen, og udlægning af ekstensivt natur i forlængelse heraf vil overordnet set gavne dens økologiske funktionalitet, men området er ikke i umiddelbar nærhed af motorvejsudvidelsen. Kolding Kommune anbefaler, at man finder egnede lokaliteter i umiddelbar nærhed af motorvejen f.eks. ved Dybvadbro eller ved Brændsmadde Bakke, hvor der også er registreret birkemus. Kolding Kommune forventer, at Vejdirektoratet finder egnede lokaliteter til kompensation, og sikrer at disse drives på en måde så de fremover kan koloniseres af birkemus, samt at Vejdirektoratet træffer aftaler med berørte lodsejere. Flagermus: Som kompensation for ødelæggelse af levesteder for flagermus ved fældning af træer i Lilballe Skov foreslås i VVM redegørelsen, at der enten etableres ny skov som erstatning, eller at en større del af den resterede skov udlægges til flagermusvenlig drift. Kolding Kommune vurderer, at en flagermusvenlig drift af en større del af den eksisterende skov i højere grad og hurtigere vil sikre den økologiske funktionalitet for flagermusene end nyplantning af skov. Kolding Kommune forventer, at Vejdirektoratet finder egnet skov til en flagermusvenlig drift og, at Vejdirektoratet sikrer, at en sådan drift varetages, herunder træffer aftaler med berørte lodsejere. Driften bør som minimum foretages som beskrevet i DMU's faglige rapport nr. 635, 2007 håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV." Beskyttede diger: Det forventes, at Kolding Kommune vil kunne meddele de nødvendige dispensationer fra museumslovens bestemmelser om beskyttede sten- og jorddiger til at foretage de i projektet beskrevne ændringer af 4 beskyttede jorddiger, da der er tale om meget korte strækninger, ligesom der i et vist omfang retableres efter endt anlægsarbejde. Overfladevand: Kolding Kommune har tidligere tilkendegivet, at den er indstillet på efter miljøbeskyttelsesloven at give tilladelser til udledninger af de forøgede vandmængder, med vilkår om bassiner m.v. Det kan i den forbindelse nogle steder være nødvendigt, at der gives tilladelse til benyttelse af rørlagte strækninger efter vandløbsloven. Disse tilladelser er kommunen også indstillet på at give. Opmærksomheden rettes mod, at aftaler forinden skal indgås aftaler mellem lodsejerne og Vejdirektoratet.

8 8 af 20 Nye og eventuelt midlertidige regnvandsbassiner / bundfældningsbassiner bør etableres som noget af det første i anlægsfasen, idet der erfaringsmæssigt opstår stor materialetransport (sand og jord), der kan blive skyllet ud i vandløbene. Også fra arbejder med nye skråningsanlæg vil der kunne komme store mængder sand og jord. Her vil midlertidige bundfældningsbassiner være relevante. Udover høringssvaret har Kolding Kommune i et bilag mere detaljeret beskrevet de ændringer i naturområder og tilstand som en nylig besigtigelse gav anledning til i forhold til vejdirektoratets kortlægningsrapport. Vejdirektoratets bemærkninger til Kolding Kommunes høringssvar Vejdirektoratet vil i en evt. kommende detailprojekteringsfase tage kontakt til kommunen omkring udformning af de foreslåede støjvolde. Vejdirektoratet har taget kommunens bemærkninger om ændringer i naturtilstanden i forskellige områder til efterretning og vil i en evt. kommende detailprojekteringsfase drøfte udlægning af erstatningsnatur med kommunen nærmere, herunder omkring egnede lokaliteter for birkemus og flagermus. NATURSTYRELSEN Naturstyrelsen vurderer at påvirkningen af landskabet i anlægsfasen lokalt er begrænset til området omkring den eksisterende motorvej. I driftsfasen vil udbygningen af vejanlægget være af så begrænset karakter, at landskabet samlet set ikke vurderes at blive væsentligt påvirket udover vejens nuværende påvirkning. På den baggrund er Naturstyrelsen Odense sindet at meddele principgodkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20, stk. 2, til det foreliggende vejprojekt for udbygning af motorvejen mellem Kolding og Fredericia. Vejdirektoratet har noteret Naturstyrelsens bemærkninger

9 9 af 20 HØRINGSSVAR FRA VIRKSOMHEDER, INTERESSEORGANISATIONER OG FORENINGER 3. RÅDET FOR BÆREDYGTIG TRAFIK Rådet for Bæredygtig trafik påpeger, at Vejdirektoratet ikke har taget højde for, at VD ikke gør opmærksom på, at trafikken toppede i 2008 og siden er faldet og nu er nede på et niveau, som mellem 2005 og Ligeledes påpeges at der kun fokuseres på døgntrafik, men Rådet for bæredygtig Trafik påpeger, at der skal kigges på hvilke typer af biler der kører hvornår. Rådet for Bæredygtig Trafik mener, at hvis der kunne fjernes % af trafikken i spidstimen ville fremkommensligheden være i top. Derudover påpeges, at det ikke er rimeligt at bruge støj som argument for at udvide vejen. Ligeledes påpeges, at Vejdirektoratet meget hurtigt afviser en fornuftig trafikledelse. Dette vil sammen med en udbygning af den kollektive trafik kunne løse alle problemer, mener Rådet for Bæredygtig Trafik. Rådet for Bæredygtig Trafik kritiserer Vejdirektoratets beregninger for det kollektive alternativ (tog og busser). Bl.a. påpeges, at netop bustrafik kan være et godt alternativ i området med meget lokal- og regionaltrafik. Ligeledes kritiseres Vejdirektoratets forudsætninger (trafikmodellen) for beregning af banetrafikkens muligheder for at aflaste vejtrafikken. Rådet for Bæredygtig Trafik påpeger at en dobbeltsporet bane kan transporterer lige så mange mennesker, som 32 vejbaner. Et S-banelignende system med hyppig drift i Østjylland kunne give voldsomme forbedringer af banetrafikken, der så kunne suppleres af effektive bussystemer og letbaner. Overordnet konkluderet Rådet for Bæredygtig Trafik, at Vejdirektoratets analyser for ensidigt fremskriver biltrafikkens omfang. Ligeledes mener Rådet, at det burde være uafhængige forskningsinstitutioner, der gennemføre sådanne undersøgelser. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvar fra Rådet for bæredygtig trafik Vejdirektoratet mener ikke, at trafikaftalen om en grøn transportpolitik ændrer på den beslutning, som man politisk tidligere har truffet om at gennemføre at gennemføre en VVM-undersøgelse om en udbygning af motorvejen. Tværtimod indgår projektet som et af de projekter, hvor der ifølge aftalen i 2011 skal foreligge et beslutningsgrundlag. Vejdirektoratet bemærker, at trafikprognosen primært er baseret på beregninger med Trafikmodellen for Trekantområdet ( Trekantmodellen ). Prognosesituation for bilmodellens turmatricer er baseret på nye plandata for perioden frem til 2022, samt Trafikmodellen for Jylland Fyn, hvor prognosen er baseret på plandata frem til Vejdirektoratets generelle forventning til vækst i området omkring projektstrækningen er fastlagt til 2,5 % om året for turlængder over 20 km. For øvrige ture er der blevet fremskrevet med 1,5 % pr år, med baggrund i anbefalinger fra DTU Transport

10 10 af 20 Selv om der de sidste år har kunnet konstateres et lille fald i trafikken på en del vejstrækninger, findes der ikke efter Vejdirektoratets vurdering baggrund for at formode, at trafikken ikke vil stige igen i fremtiden. Vejdirektoratet mener ikke, at støj er brugt som argument for at udbygge vejen. Udbygningen er foreslået med udgangspunkt i at skaffe mere kapacitet på den aktuelle strækning. Derudover foreslås supplerende støjbeskyttelse de steder, hvor der kan opnås en positiv effekt. I forhold til den kollektive aflastning er der foretaget en sammenligning af rejsetider for bustransport. Det forventes ikke, at bustransporten kan blive et reelt alternativ til biltransporten, idet der skal et meget markant forbedret busprodukt (direkte ruter mellem bymidter, øget komfort mv.) til for at fremstå som attraktivt alternativ. Overflytningen mellem bil og bus på den pågældende strækning forventes således kun at være marginal. Derimod er det vurderet, at der for banebetjeningen er et mindre potentiale, idet den både rejsetidsmæssigt og komfortmæssigt udgør et alternativ til biltransporten. Der er tidligere undersøgt potentialet for etablering af en letbane mellem Kolding og Vejle, hvilket dog er vurderet ikke at være et hurtigere alternativ end den nuværende banebetjening over Fredericia. I alternativet er der i stedet foreslået et solidt banealternativ, hvor banebetjeningen mellem Kolding Fredericia omtrent fordobles, idet der indsættes regional/lokaltog som supplement til den eksisterende banebetjening. Herved opnås en banebetjening med 15 min. drift på den pågældende strækning mellem Kolding-Fredericia. Vurderingen af et banealternativ er foretaget med baggrund i drøftelser med trafikstyrelsen. Bla. Ifm. Infrastrukturkommissionens arbejde blev der foretaget en supplerende analyse af overflytningspotentialet mellem vej og bane for udvalgte korridorer. For den sønderjyske motorvejskorridor, inkl. Motorvejstrekanten, blev det vurderet, at det sandsynlige overflytningspotentiale mellem vej og bane var på % af den nuværende trafikbelastning. Disse faktorer har indgået i vurderingen af, at et kollektivt alternativt kan flytte op til ca biler i døgnet. 4. BRAMDRUPDAM VANDVÆRK Bramdrupdam vandværk skriver, at vandværket har 5 boringer liggende langs motorvejen ved underføringen af Petersmindevej. Vandværket er ikke trygge ved, at motorvejen kommer tættere på dets boringer, som i forvejen er meget tæt på. Vandværket nævner at grænserne for en kommende beskyttelses zone er i forhandling på et niveau omkring 300 m. Hvis dette bliver vedtaget, er boringerne langt inden for denne zone. Samtidig er vandværket nervøs for et nyt regnvands bassin lige ved siden af deres boringer og ovenpå indvindingsoplandet. De mener, at det er en unødig risiko at etablere denne så tæt på og vandværket kræver, at en sådan bliver flyttet til et mere hensigtsmæssigt område. I det nuværende materiale bliver deres tilkørselsvej slettet og vandværket påpeger, at der dermed ingen mulighed er for adgang til dets boringer.

11 11 af 20 Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvar fra Bramdrupdam vandværk Vejdirektoratet vil naturligvis reetablere en adgangsvej til boringerne. Det er en fejl, at det ikke er vist på skitseprojektet. Et regnvandsbassin vil blive anlagt med membraner og tæt bund, således at der ikke er risiko for nedsivning til vandindvindningsområder. Vejdirektoratet vil i en evt. kommende detailprojekteringsfase tage kontakt til kommunen som myndighed omkring dette. 5. HADERSLEV STIFT Stiftøvrigheden har forelagt Vejdirektoratets projekt for kgl. bygningsinspektør Niels Vium, Nationalmuseet og landskabsarkitekt Preben Skaarup, og kopi af de indhentede udtalelser er vedlagt høringssvaret. Det fremgår af landskabsarkitekt Preben Skaarups udtalelse, at den forventede øgede trafik og udbygningen af motorvejen med flere spor uden tvivl vil gøre påvirkningen af Eltang kirke og kirkegård endnu mere mærkbar end i dag, hvor støjen og den visuelle påvirkning allerede i høj grad forstyrrer oplevelsen af den fritliggende kirke i landskabet. Konsulenten anbefaler derfor, at det bør overvejes, om der kan etableres en støjafskærmning langs vejen, der dels kan dæmpe støjen på kirkegården og samtidig give en visuel afskærmning mellem kirkegården og motorvejen. For så vidt angår Taulov kirke, peger den kgl. bygningsinspektør på, at det kunne overvejes at forlænge den viste lydskærm mod vest for yderligere at reducere trafikstøjen på Taulov kirkegård. Stiftsøvrigheden skal i den anledning anmode Vejdirektoratet om en særlig vurdering af de landskabelige og støjmæssige forhold omkring Eltang og Taulov kirker for at få klarlagt mulighederne for at reducere de gener, der er og vil blive i fremtiden for de to kirker. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvar fra Haderslev Stift Vejdirektoratet har vurderet mulighederne for at støjbeskytte Eltang Kirke. Selve kirken er placeret ca. 200 m fra motorvejen og ligger højt i landskabet. En støjvold/skærm ved motorvejen vurderes imidlertid ikke at have nogen mærkbar støjreducerende effekt på kirke og omgivelserne omkring. Den foreslåede støjafskærmning ved Taulov er på sydsiden forudsat at starte lige øst for jernbanen. Vejdirektoratet vurderer, at en forlængelse af afskærmningen mod vest som følge terrænforholdene og især afstanden vil have nogen effekt på støjforholdene ved Taulov kirke.

12 12 af 20 HØRINGSSVAR FRA BORGERE 6. MARIANNE OG HENNING GRAM Marianne og Henning Gram bemærker, at der ikke er støjafskærmning foran deres gård (Nørreskovgårdsvej 3), og anfører, støjafskærmningen skal fortsætte hen foran gården, og stoppe ved eksisterende vold. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at det planlægges at forhøje den eksisterende vold og opsætte en støjskærm i forlængelse af volden og hen til Vejlevej. Dvs. der opsættes en skærm foran ejendommen. Den nærmere placering og udformning af en støjskærm vil blive fastlagt i en eventuel kommende detailprojekteringsfase. 7. HERDIS JAKOBSEN Herdis Jakobsen nævner, at de er meget generet af støj omkring opkørslen til Den nye Lillebæltsbro, hvor der tages tilløb op til, og op over broen. Det giver sig udtryk ved, at vinduerne må lukkes om natten pga. støj fra motorvejen om natten. Ligeledes er det om sommeren meget generende at opholde sig i haven. Vejdirektoratet bemærker, at strækningen fra TSA 59 og til den nye Lillebæltsbro har ligget udenfor undersøgelsens kommissorium, og derfor ikke er medtaget. Strækningen indgår i den løbende prioritering mhp. at reducere støjgenerne langs statens veje, hvor midlerne til støjreduktion som udgangspunkt anvendes langs de strækninger, hvor der kan opnås mest støjreduktion for pengene. 8. PER DE PLACE BJØRN Per de Place Bjørn nævner, at den øgede trafikmængde på motorvejen har medført stigende vejstøj til gene for dem som bor i nærhed af motorvejen. Idet der for øjeblikket foregår vedligeholdelse af dele af ovennævnte motorvejsstrækning blev der i mødet forespurgt, om der vil blive udlagt støjreducerende asfalt. Han opfattede Vejdirektoratets repræsentanters svar derhen, at der ikke ville blev anvendt støjreducerende asfalt ved den forestående vedligeholdelse. Han forventer, at der selvfølgelig vil blive anvendt støjreducerende asfalt i forbindelse med den kommende vedligeholdelse af strækningen fra motorvejskryds Fredericia til TSA 59 Fredericia Syd. Motorvejsstrækningen går gennem bymæssig bebyggelse med såvel boliger som erhverv og støjen fra motorvejstrafikken overstiger angiveligt 58 db.

13 13 af 20 Vejdirektoratet har i forbindelse med den asfaltbelægning der er lagt ud i 2011 ikke lagt støjreducerende asfalt ud mellem motorvejskryds Kolding og TSA 59. Det er vurderet, at der ikke er sammenhængende boligområder hvor støjreducerende asfalt ville kunne have en effekt. Støjreducerende asfalt er dyrere end alm. asfalt i løbende vedligeholdelse 9. KURT KROGH PEDERSEN Kurt Krogh Pedersen bemærker, at vores motorveje er meget samfundsnyttige og skal selvfølgelig være opdaterede. Han er af den opfattelse, at samfundet ikke gør nok for støjreducering. Han bemærker, at det er glædeligt, at der nu gøres noget ved støjgenerne i Taulov. Han er overbevist om, at støjen fra Taulov motorvejen stammer fra strækningen Taulov kirkevej til Skærbækvejen, og vil derfor foreslå, at man anlægger en støjabsorberende mur på hele denne strækning (nordsiden af Taulov motorvejen), samtidig med en beplantning. Dette vil også skærme lidt for industriområdet. Endvidere generes landsbyen Børup urimeligt meget af støj. Herudover foreslår han, at der etableres en gennemsigtig støjmur gennem selve Elbodalen. Støj fra denne del af motorvejen generer også vores kvarter især når vinden er sydvestlig. På langt sigt håber han, at der arbejdes på at reducere den stadig stigende trafik i området ved en reduktion af transittrafikken. Dette kunne eksempelvis være ved at etablere en fast forbindelse over Kattegat og en forbindelse mellem Als og Fyn. Sådanne forbindelser vil helt sikkert aflaste vores område og forhindre en tredje forbindelse over Lillebælt. Vejdirektoratet bemærker, at der ved planlægning af støjafskærmningen gennem Taulov er valgt den strækning hvor det vurderes, at der kan opnås mest effekt for de investerede midler. På nordsiden af motorvejen fra Taulov Kirkevej og til Skærbækvejen, er det primært industriområder, der er beliggende nord for motorvejen, hvor der ikke er praksis for at etablere støjreducerende foranstaltninger imod vejstøj. Vejdirektoratet bemærker, at en støjskærm gennem Elbodalen ikke vil have en nævneværdig effekt på boligområder i forhold til investeringen. Derudover vil det landskabsmæssigt være svært at indpasse. Det er aftalt, at der i 2013 skal ske politiske drøftelser af de strategiske undersøgelser, der er igangsat. Herunder forskellige forslag til en ny forbindelse over Lillebælt. En evt. aflastning af vejforbindelser i trekantområdet vil indgå som en del af undersøgelserne. 10. LONE VESTERDAL Lone Vesterdal bor på Stenderupgaard, Nr. Stenderupvej 31, 6000 Kolding. Hun peger på, at den lettere stigning af volumen af vand, der som en følge af motorvejsudbygningen der vil skulle afledes gennem Nørre Stenderup Bæk, som løber gennem en meget lang strækning af skovområde hørende til ejendommen. Da den nuværende motorvej blev etableret i 1967, blev der ikke anlagt bassin eller sandfang. Mængden af vand fra motorvejen blev og bliver fortsat ledt ned gennem Nørre Stenderup Bæk,

14 14 af 20 som løber et forholdsvis langt stykke ned gennem den tilhørende skov. Det fik den umiddelbare konsekvens, at den nordlige sø i løbet af de første år efter anlæggelse af motorvejen sandede til. Bækken løber gennem flere underføringer og gennem en sydlig sø, inden den fortsætter videre mod Gudsø Vig. Den nordlige sø har været der helt tilbage til før 1930 erne, og tilsandingen skete umiddelbart efter motorvejs-anlæggelsen i Sø blev oprenset for 8 år siden, men efter få år sandede den atter til. I VVM-redegørelsen skrives, at der forventes at forekomme en mindre stigning i volumen af vand, der skal afledes (side 71). Der planlægges anlæggelse af bassiner men det påregnes at disse vil løbe over ca. hvert femte år. Der vil altså ske en stigning af vandafledning fra motorvejen ned gennem Nørre Stenderup Bæk. Derfor anmoder Lone Vesterdak om, at der sikres en ordentlig og ansvarlig vandafledning fra motorvejen og ned gennem Nørre Stenderup Bæk ved dels at oprense søen efter mange års tilsanding fra den nuværende motorvej, dels ved at påtage sig en oprensningspligt eks. hvert 5. år, så afledningen af vand kan ske på en ansvarlig og sikker måde. Derudover anmoder Lone Vesterdal om, at det undersøges om størrelsen af de nuværende rør i de eksisterende underføringer er tilstrækkelige i forbindelse med en øget volumen af gennemstrømmende vand. Slutteligt anmodes om, at anlægsmyndigheden redegør for, at vandkvaliteten ikke forringes i bæk og søer i forbindelse med, at alt vand kantopsamles fra samtlige asfaltbelagte arealer. Vejdirektoratet takker for de detaljerede oplysningerne om afvandingsforholdene i området og ved Nørre Stenderup Bæk. I forbindelse med en evt. udbygning af motorvejen vil afvandingssystemet blive ændret til moderne standard, og der vil blive etableret et lukket opsamlingssystem og vandet fra motorvejen bliver ledt til regnvandsbassiner hvor afløbene er regulerede. Bassinerne bliver dimensioneret således at opholdstiden sikrer at risikoen for forurening af vandløbene mindskes. Vejdirektoratet vil sammen med miljømyndighederne i en evt. kommende detailprojekteringsfase undersøge muligheden, for at oprense søen, således at denne kan blive genskabt og indgå som recipient fremover. 11. FLEMMING KOLKJÆR SØRENSEN Flemming Kolkjær Sørensen anbefaler, at man foretager udbygningen af strækningen fra motorvejskryds Kolding V til motorvejskryds Kolding med 8 gennemgående kørespor, da dette kan gøres for en merudgift på kun 76.2 mio. kr. når det gøres samtidigt. Erfaringen for motorvejstrafikken rundt om Kolding viser klart, at reduktionen i antallet af kørebaner på strækningen giver trafikproblemer. En senere udbygning til 8 gennemgående køresport vil være meget dyrere i anlægsudgifter. Hertil kommer gener for trafikken under anlægsfasen.

15 15 af 20 Samtidigt nævner Flemming Kolkjær Sørensen, at der bør overvejes en samtidig udbygning af TSA 61, Skærbækvej som skitseret til en udgift på 85,1 mio. kr., så tilslutningsanlægget er klar til den stigende trafik, før det giver problemer for trafikken til og fra beboelsesområderne og transportcentret. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at de foreslåede løsninger er beskrevet i VVMredegørelsen. Det vil være op til den videre politiske proces at beslutte hvorvidt der skal udbygges til 8 spor ved Kolding, og hvorvidt at TSA 61 skal anlægges. 12. LEIF JENSEN Leif Jensen spørger til muligheden for en evt. ekspropriering af ejendommen beliggende Soneberg 3. Derved kan det undgås, at opføre en støjvold på strækningen ud for matriklen, da det er det eneste hus. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at der ikke er planer om at ekspropriere den pågældende ejendom, da udbygningen ikke vil komme i konflikt hermed. I VVM-redegørelsen er der forudsat opsætning af en støjskærm som starter ca. 150 m nord for Egtvedvej af hensyn til boligområdet omkring Raadvadvej. Vejdirektoratet opsætter ikke støjskærme ved enkeltliggende ejendomme, da omkostningerne hertil ikke står mål med den opnåede effekt. Enkeltliggende ejendomme belastet med mere end 63 db (L den ) fra motorvejen, vil dog blive tilbudt tilskud til støjisolering, i forbindelse med et eventuelt udbygningsprojekt. 13. MARIANNE OG NIELS KARSTOFT Marianne og Niels Kartoft bor i bor på Sandagergård, Sletteskovvej 101 og har mark og skov, der i hele deres længde på ca. godt 1 km grænser direkte op til eksisterende motorvej. De har selv for mange år siden etableret et 6-rækket hegn der er vokset godt og massivt til. Ud over at fange de værste affaldselementer der kommer flyvende fra motorvejen fungerer hegnet som støjdæmper, ligesom det udgør en fysisk og psykologisk barriere mod motorvejen. De vil være meget kede af at dette hegn skulle fjernes, og Marianne og Niels Kartoft anmoder derfor om, at det i så fald bliver erstattet med en beplantet jordvold over hele strækningen hvor det 6- rækkede hegn er etableret. Der vil gå mange år inden et evt. nyt hegn vokser til, derfor vil en beplantet jordvold hurtigere få samme funktion som det nuværende hegn. Ved at åbne op mod motorvejen igen ødelægges kulturlandskabet. Der er tale om meget smukt og særligt bevaringsværdigt kulturlandskab, på bakkedrag med enestående udsigt til Eltang Kirke mod nord og hele strøget ud over dalen til Nr. Bjert mod syd. Marianne og Niels Kartoft bemærker, at denne strækning af Sletteskovvej er meget benyttet af og populær blandt cyklister, spadserende og andre der gerne vil nyde det smukke område samt opleve strækningens historiske spor (bl.a. kirkesti fra Strandhuse til Eltang).

16 16 af 20 Marianne og Niels Kartoft henstiller, at der ikke tilføres vand fra motorvejen til bækken der går forbi Sandagergård, da der er tale om et vandløb med vand af særlig høj kvalitet. Det er af myndighederne klassificeret som vand af allerhøjeste kvalitet. Marianne og Niels Kartoft vil meget gerne kontaktes heromkring for en god alternativ løsning. Samtidig påpeges, at alle i området, Eltang-Sdr. Vilstrup, i forvejen er meget generet af den eksisterende motorvej, specielt hvad angår støj. Marianne og Niels Kartoft ønsker derfor at myndighederne afværger gener fra motorvejen i dette område. Overordnet betragtet mener de ikke, at en udvidelse af motorvejen er et fornuftigt tiltag, dels i lyset af den kommende Femern-forbindelse og de deraf følgende, og endnu ukendte, konsekvenser, dels i lyset af den alvorlige krise samfundet befinder sig i nu. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at der først i forbindelse med en evt. kommende planlægning af et anlægsarbejde vil blive vurderet, hvorvidt det vil være muligt at bevare det levende hegn der er etableret ud mod motorvejen. Der vil sandsynligvis skulle etableres en arbejdsvej langs med motorvejen til transport af materialer m.m. I forbindelse med anlæggelse af et ekstra spor vil der blive etableret et nyt og moderne afvandingssystem. Dette etableres som et lukket system og vandet fra motorvejen bliver ledt til regnvandsbassiner hvor afløbene er regulerede. Bassinerne bliver dimensioneret således, at opholdstiden sikrer at risikoen for forurening af vandløbene mindskes. Det vil være Kolding Kommune der i forbindelse med et konkret projekt skal give udledningstilladelse til Vejdirektoratet med specifikke vilkår. Vejdirektoratet har i forbindelse med VVM-undersøgelsen gennemført detaljerede støjberegninger. Vores vurderinger er, at effekten af en støjafskærmning i området ved Eltang ikke vil have nogen hørbar effekt, og derfor ikke står mål med investeringen i en støjskærm. Det bemærkes, at Vejdirektoratet foreslår opsat en støjskærm på nordsiden af motorvejen ved Sdr. Vilstrup. Vejdirektoratet opsætter ikke støjskærme ved enkeltliggende ejendomme, da omkostningerne hertil ikke står mål med den opnåede effekt. Enkeltliggende ejendomme belastet med mere end 63 db (L den ) fra motorvejen, vil dog blive tilbudt tilskud til støjisolering, i forbindelse med et eventuelt udbygningsprojekt. 14. M. OG B. PETERSEN M og B Petersen gør opmærksom på at der ved Mosebakken 10, matr. 12 e m.fl, er problemer med afledning af regnvand, som både er rørlagt og kommer fra en bæk. Vandet opsamles op kommer fra regnvandsbassin nr Vejdirektoratet takker for oplysningerne og bemærker, at der i forbindelse med et evt. kommende detailprojekt vil afledningen af regnvand blive undersøgt de nærmere, således at forholdene kan blive forbedret.

17 17 af GRETE OG SØREN BLOCH Grete og Søren Bloch bor Nr. Stenderupvej 57 er generet af støj fra motorvejen. De foreslår, at der etableres en jordvold omkring ejendommen som vist på medsendt kortbilag. Ligeledes foreslår Grete og Søren Bloch en ændring af et regnvandsbassin og en mindre flytning af bækken Vejdirektoratet vil gerne i en evt. kommende detailprojekteringsfase undersøge muligheden for om de foreslåede ændringer af regnvandsbassinet og bækken vil være mulige. Omkring muligheden for støjvold henvises til svaret på henvendelse fra borgere i Nr. Stenderup (Ernst Gamst) 16. BORGERE I NR. STENDERUP Borgergruppen i Nr. Stenderup (bilagt underskrifter fra 7 ejendomme i Nr. Stenderup) bemærker, at de ikke mener, at der i rapporten redegøres for Miljøstyrelsens retningslinjer for udbygningen. Der henvises til manglende dokumentation for behandling af støjproblemet, der vil opstå som følge af en forøgelse af trafikbelastningen til over biler i døgnet. Borgergruppen mener, at Vejdirektoratet har et lovpligtigt ansvar for at redegøre for de betydende miljømæssige forhold i projektet. Der nævnes, at støj ikke er nævneværdigt behandlet for delstrækning 3. Da undersøgelser foretaget af WHO påviser at de personlige behandlingsomkostninger i forbindelse med helbredsbehandling til enhver tid overstiger omkostninger forbundet med støjreducerende foranstaltninger, kan det ikke være et økonomisk argument for fravalg af en evt. støjafskærmning. Borgergruppen påpeger, at der kun skelnes mellem et 0-alternativ og et hovedforslag. De mener, at for del-strækningen er udbredelsen angivet som den samme. Borgergruppen er af den opfattelse, at det er misvisende idet en øget trafikmængde vil bevirke en kraftig reduktion af hastigheden, og dermed også en reducering af trafikstøjen. Ligeledes bemærker borgergruppen, at rapporten fejlagtigt beskriver området som et åbent landskab der er tale om et større lokalsamfund. De bemærker, at projektet ikke kan igangsættes med baggrund i den mangelfulde dokumentation, såfremt der ikke foretages en støjdæmpning af området. Borgergruppen opfordrer til, at Vejdirektoratet igangsætter handlinger, der dokumenterer at støjproblemet kan håndteres eller igangsætter ekspropriationsforretninger med de berørte boligejere. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at støjproblematikken og støjkortlægningen/vurderingen i nærværende VVM-undersøgelse er blevet behandlet på et ensartet niveau for hele strækningen Kolding-Fredericia. Der er i den sammenfattende rapport sammenfattet konklusionerne af støjundersøgelserne og det er mere detaljeret beskrevet i rapport nr. 388 (støj og arealer), som er tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside på dette link:

18 18 af 20 Derfor mener Vejdirektoratet ikke det er korrekt, at støjproblematikken ikke er behandlet for område 3. Miljøstyrelsen har i deres vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje fastlagt vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Grænseværdierne anvendes i kommune- og lokalplanlægningen, når der skal udlægges nye boliger og andre støjfølsomme områder langs eksisterende veje. Den vejledende støjgrænse for boliger er 58 db (Lden). Overskrides grænseværdien ved eksisterende boliger, findes der ingen generel pligt til at nedbringe støjbelastningen, så grænseværdien overholdes. I forbindelse med anlæg af nye veje eller udbygning af eksisterende, søges støjbelastningen nedbragt for samlede boligområder, hvor støjen overstiger 58 db, under hensyntagen til tekniske muligheder og omkostninger i forhold til opnået støjreducerende effekt. Vejdirektoratet har foretaget en nøjere vurdering af effekten af en mulig støjskærm ved området, og der er gennemført beregninger på ejendomsniveau for at bedømme effekten. Vejdirektoratet vurderer, at opsætning af en ca. 700 m lang støjskærm langs motorvejen udfor Nr. Stenderup vil medføre, at i alt 3 boliger vil få nedbragt støjen med godt 2 db, mens øvrige boliger vil få reduceret støjen reduceres med 0-2 db. Det skal hertil bemærkes, at en 2 db ændring opleves som en netop hørbar ændring af støjniveauet, mens ændringer under 2 db stort set ikke vil kunne høres. Vejdirektoratet mener således ikke, at investeringen i en støjskærm til ca. 12 mio. kr står mål med effekten. Vejdirektoratet vil dog i den videre detailprojekteringsfase undersøge muligheden for, at der kan etableres en jordvold. Det vil dog afhænge af den kommende detailprojektering og det endelige jordoverskud fra projektet. Vejdirektoratet kommer gerne ud til et møde og besigtigelse af området som foreslået i høringssvaret. Vejdirektoratet tager kontakt for at aftale nærmere. 17. OLE LIND Ole Lind glæder sig over, at der er planlagt en støjafskærmning mod nord ved Sdr. Vilstrup. Motorvejen er her bygget op på en dæmning i forbindelse med en bro for underføring af Sdr. Vilstrupvej, d.v.s. at motorvejen er hævet op til 5-6 meter over terræn. Dette medfører også uudholdelig støj gener på sydsiden af motorvejen for ejendommene Højkærvej 6, 12, 14, 18 og 20. Man må derfor også opsætte en støjafskærmning mod syd ud for disse ejendomme, for at befri beboerne for motorvejens støjhelvede. Beboerne er i forvejen hårdt økonomisk ramt af motorvejens placering, da finansieringsinstitutterne ikke er villige til at yde lån til ombygning/forbedring af ejendommene, grundet disses beliggenhed nær motorvejen. Ole Lind beder også om at fremsende en støjmåling for området omkring Højkærvej 14. Vejdirektoratet bemærker, at der i forbindelse med VVM-undersøgelsen gennemført detaljerede støjberegninger. I forbindelse med anlæg af nye veje eller udbygning af eksisterende, søges støjbelastningen nedbragt for samlede boligområder, hvor støjen overstiger 58 db, under hensyntagen til tekniske muligheder og omkostninger i forhold til opnået støjreducerende effekt.

19 19 af 20 Vejdirektoratet opsætter ikke støjskærme ved enkeltliggende ejendomme, da omkostningerne hertil ikke står mål med den opnåede effekt. Enkeltliggende ejendomme belastet med mere end 63 db (L den ) fra motorvejen, vil dog blive tilbudt tilskud til støjisolering, i forbindelse med et eventuelt udbygningsprojekt, hvor der detailprojekteringsfasen vil blive gennemført fornyede støjberegninger, hvor støjniveauet på enkeltejendomme vil blive fastlagt. Vejdirektoratet er af den opfattelse, af ejendommene Højkærvej 6, 12, 14, 18 og 20 er beliggende så spredt, at omkostningerne til en støjafskærmning ikke vil stå mål med den opnåede effekt. Umiddelbart vurderes der at ville være behov for en ca. 500 m lang støjskærm til en samlet udgift på ca. 8 mio. kr. På baggrund af støjudbredelseskort vurderes støjbelastningen af Højkærvej 14 at være i størrelsesordenen ca. 66 db. 18. POUL JAKOB PETERSEN Poul Jakob Petersen påpeger, at det er forståeligt at strækningen mellem TSA59 og motorvejskryds Fredericia er taget ud af hovedforslaget for så vidt angår vejudbygning. Men han påpeger, at strækningen er en af landets mest trafikerede knudepunkter, og at det derfor er uacceptabelt at denne strækning ikke skal omfattes af hovedforslaget i form af støjreducerende tiltag som støjdæmpende asfaltbelægning på hele strækningen fra sammenfletningen (motorvejskryds Fredericia) forbi TSA60 frem til TSA59 og videre op til selve Lillebæltsbroen. Endvidere foreslås opsætning af massivt betonautoværn forbi TSA60, hvor motorvejen ligger højere end omkringliggende landskab. Strækningen fra motorvejskrydset ligger i helt åbent terræn og kiler sig videre ind mellem Erritsø og Sønderskov/Snoghøj. Den lange åbne strækning giver fri adgang for støjen mod boligområder og erhvervsområder. Poul Jakob Petersen kan ikke forstå, at der ved nyasfaltering i sommeren 2011 ikke er anvendt støjdæmpende asfalt. Derudover foreslås at Vejdirektoratet benytter beton-autoværn som f.eks. i Tyskland og Frankrig. Disse autoværn i ca. 1 m højde virker støjreducerende på de tættest beliggende områder. Derudover mener Poul Jakob Petersen ikke, det er relevant at udvide samkørselspladsen ved TSA 60, da den er meget lidt benyttet. Poul Jakob Petersen anfører, at helårsboliger som ikke kan aflastes tilstrækkeligt efter en vejudbygning og vil være belaster med mere end 63 db, kan søge tilskud til facadeisolering. Poul Jakob Petersen spørger til om dette også gælder boliger langs den ovennævnte strækning, der er taget ud af hovedforslaget?, og anfører at han overbevist om, at de allerede i dag er belastet af mere end 63 db. Vejdirektoratet, skal hertil bemærke, at på strækningen mellem motorvejskryds Fredericia og TSA 59 er de støjmæssige forhold gennemgået på lige fod med resten af strækningen. Vejdirektoratet har vurderet, at en investering i en støjskærm på strækningen ikke står mål med den støjreducerende effekt for de forholdsvis få boliger, der er beliggende tæt på motorvejen. Det skal bemærkes, at der ved Storkereden også er et støjbidrag fra Kolding Landevej. Det er samme vurdering, der har ligget til grund ved en beslutning om valg af asfalttype, der er blevet udlagt i sommeren 2011.

20 20 af 20 Vejdirektoratet vurderer, at opsætning af en 1 m høj betonautoværn kun vil have en marginal effekt på støjniveauet i området. Det er korrekt, et ejendomme der er støjbelastet med mere end 63 db (L den ) vil kunne opnå tilskud til støjisolering. I forbindelse med en evt. kommende detailprojektering vil der blive gennemført fornyede støjberegninger hvor støjniveauet på enkeltejendomme vil blive fastlagt. Dette gælder for hele strækningen, uanset om der ikke foretages en vejudbygning på det pågældende sted. Vejdirektoratet har noteret synspunktet om benyttelsen af samkørselspladsen ved TSA 60. Synspunktet vil blive vurderet og drøftet med kommunne i en evt. kommende detailprojekteringsfase. 19. ALICE OG EGON POULSEN Alice og Egon Poulsen, Børupvænget 11, forespørger om Vejdirektoratet om at købe deres ejendom, da den er placeret meget tæt på tilkørselsrampen ved TSA 61 i Taulov. Trafikken er øget voldsomt gennem de seneste år og med udvidelsen af erhvervsområdet ved Taulov (bla. med pakkecentral), er der blevet meget trafik, som kører både dag og nat. Vejdirektoratet har vurderet forholdene ved Børupvænget med en detaljeret støjberegning ved de berørte ejendomme. Beregningen viser at i alt 6 ejendomme vil kunne opnå en væsentlig støjreducerende effekt på mellem 3 og 8 db, mens 3 ejendomme vil kunne opnå en netop hørbar støjreduktion på ca. 2 db. På den baggrund vurderer Vejdirektoratet det muligt, at der opsættes en ca. 350 m lang og ca. 4 m høj støjskærm ved Børupvænget. I sidste ende vil det være op til en politisk beslutning, hvorvidt støjskærmen medtages i projektet.

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015 Borgergruppe i Køge Bugt kommunerne: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Solrød Folketingets Transportudvalg www.trafikstoej.dk post@trafikstoej.dk Dato 25.januar 2015 Vedr.: Statens indsats

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Journalnr. : 20130410050 Dato... : 21. maj 2013 Nr. Indsigelse fra Resume af indsigelse Forvaltningens bemærkninger. Forvaltningens forslag

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14631 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR SAMMENFATTENDE HØRINGSNOTAT Niels Juels

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007.

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007. 1 2. marts 2007 NOTAT vedrørende høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 jock/6. juni 2012 Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 - hvor der er vilje er der en Hærvejsmotorvej Trekantområdet, som er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere