UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON sept /08345 Ulrik Larsen UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende 2. offentlige høring i perioden 14. juni 15. august 2011 oktober 2011 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk CVR

2 2 af 20 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 HØRINGSSVAR FRA KOMMUNER OG STATSLIGE MYNDIGHEDER Fredericia Kommune Kolding Kommune... 6 Naturstyrelsen... 8 HØRINGSSVAR FRA VIRKSOMHEDER, INTERESSEORGANISATIONER OG FORENINGER 9 3. Rådet for bæredygtig trafik Bramdrupdam Vandværk Haderslev stift HØRINGSSVAR FRA BORGERE Marianne og Henning Gram Herdis Jakobsen Per de place bjørn KURT krogh pedersen lone VESTERDAL Flemming Kolkjær Sørensen Leif jensen Marianne og Niels Karstoft M. og B. Petersen Grete og Søren Bloch Borgere i Nr. Stenderup Ole Lind Poul Jakob Petersen Alice og Egon Poulsen... 20

3 3 af 20 BAGGRUND En række partier i Folketinget har aftalt, at der skal udarbejdes beslutningsgrundlag for udbygning af motorvej E20/E45 mellem Kolding og Fredericia. Vejdirektoratet har nu gennemført en VVM-undersøgelser for at belyse de miljømæssige, trafikale og økonomiske konsekvenser af at udbygge motorvejen. VVM er en forkortelse for Vurderinger af Virkninger på Miljøet. Vejdirektoratets VVM-undersøgelse kan læses på Vejdirektoratets hjemmeside. Den 1. offentlighedsfase blev afholdt i perioden fra d. 7. juli 2010 til d. 2. september Den 2. offentlighedsfase er afholdt fra d. 14. juni til d. 15. august 201. Der blev i forbindelse med den 2. offentlige høring holdt 2 borgermøder i hhv. Kolding og Taulov. På Vejdirektoratets hjemmeside kan referatet fra borgermøderne læses, ligesom materialet (Powerpoint), der blev vist på mødet blev vist kan ses. Fig. 1 Undersøgelsesstrækningen

4 4 af 20 Dette høringsnotat redegør for den 2. offentlige høring for projektet, hvor naboer, trafikanter, myndigheder m.m. har haft mulighed for at komme bemærkninger til Vejdirektoratets VVM - undersøgelse. Notatet indeholder høringssvar og Vejdirektoratets bemærkninger til de enkelte høringssvar.

5 5 af 20 HØRINGSSVAR FRA KOMMUNER OG STATSLIGE MYNDIGHEDER 1. FREDERICIA KOMMUNE Fredericia Kommune har fremsendt høringssvar vedrørende følgende forhold: Støjskærme og støjreducerende belægning Kommunen noterer sig med tilfredshed, at der i forbindelse med projektets hovedforslag indgår støjskærme nord og syd for motorvejen gennem Taulov. Kommunen vil dog fastholde, at det er væsentligt for byen og Iandskabet, at skærmene udformes, så de indpasses i Iandskabet og opleves harmonisk både fra vej- og bysiden. Kommunen forventer derfor - i forbindelse med detailprojekteringen at blive inddraget i beslutningen omkring valg af materialer, farver og udformning af skærmene. Da der ikke med projektet er planlagt ændringer i vejforløbet gennem Taulov, og da der allerede i dag er et stort antal boliger, der er støjbelastet, foreslås det, at støjafskærmningen gennemføres inden de øvrige anlægsaktiviteter igangsættes. Kommunen fastholder, at der på hele motorvejsstrækningen gennem kommunen bør anvendes støjdæmpende belægning. I område 6 (Taulov-Erritsø) påvirkes enkeltliggende boliger langs motorvejen. Desuden er arealerne langs motorvejen udlagt til erhverv i klasse 1-5 og vil derfor kunne indeholde støjfølsomme kontor- og serviceerhverv. Den planlagte tilkørselsrampe ved TSA 59 (Snoghøj Landevej) vil medføre en ny støjpåvirkning af området nord for motorvejen. Kommunen påpeger, at det er væsentligt at få vurderet, hvor meget kørsel og accelerationer på rampen påvirker området. Kommunen påpeger, at den nye rampe skal udformes, så den ekstra støjpåvirkning begrænses mest muligt. TSA 61 og Udbygning af motorvejen til 8 spor ved Fredericia I forbindelse med udarbejdelse af hovedforslaget er VVM-undersøgt en ombygning af TSA 61 samt en udvidelse af strækningen mellem motorvejskryds Fredericia cg TSA 59. Fredericia Kommune er enig i, at beslutningen cm etablering af disse to forslag bør afvente henholdsvis udbygningen af Danmark C og afklaring af placering af den 3. LillebæItsforbindeIse, men samtidigt skal det også sikres, at motorvejen udbygges rettidigt. Kommunen anmoder derfor Vejdirektoratet om at sikre at en evt. nødvendig udbygning af motorvejsstrækningen fra motorvejskryds Fredericia til Lillebæltsbroen indgår i beslutningen om en 3. LillebæItsforbindeIse også selvom der træffes beslutning om en forbindelse, som ikke er parallel med Lillebæltsbroen. TSA 60 Kommunen ønsker etableret et fuldt tilsiutningsaniæg ved TSA 60. Specielt er kommunen interesseret i etableringen en afkørselsrampe fra Kolding/Vejle for derved at give mulighed for en bedre betjening af Prins Georgs Kvarter, aflaste TSA 59 samt for at forbedre vejadgangen for høje køretøjer til den vestlige del af Middelfart. Vejdirektoratets bemærkninger til Fredericia Kommunes høringssvar

6 6 af 20 Støjskærme Vejdirektoratet vil i forbindelse med en evt. kommende detailprojektering, arbejde mere detaljeret med udformning af støjskærme, herunder deres indpasning i landskabet. Vejdirektoratet vil tage kontakt til kommunen i en evt. kommende fase om dette, men også andre relevante emner. Vejdirektoratet anvender som udgangspunkt kun støjreducerende asfaltbelægninger når vejen passerer bysamfund eller større samlede boligområder. For så vidt angår enkeltliggende boliger, kan disse opnå tilskud til støjisolering efter Vejdirektoratets regler herom. I henhold til planloven er det op til kommunen i forbindelse med den kommende planlægning/udstykning af områderne langs motorvejen, at anbefale, at støjgrænserne overholdes for den planlagte benyttelse af områderne. Vejdirektoratets støjberegninger viser, at en eventuel ny vestvendt rampe ved TSA 59, som grænser op til lokalplanlagte erhvervsområder, kun vil ændre støjbilledet marginalt. TSA 61 og Udbygning af motorvejen til 8 spor ved Fredericia Vejdirektoratet vil i forbindelse med de kommende overvejelserom de strategiske undersøgelser, herunder en mulig ny forbindelse over Lillebælt sikre, at den undersøgte strækning fra TSA 59 til motorvejskyds Fredericia, samt en ombygning af TSA 61 kommer til at indgå i disse overvejelser. TSA 60 TSA 60 ligger meget tæt på udfletningen mellem E20 og E45, og iøvrigt har transportministeren i forbindelse med tidligere forhandlinger med Fredericia Kommune, om anlæg af østvendte ramper ved Skærbækvej meddelt, at der ikke vil komme vestvendte ramper ved TSA KOLDING KOMMUNE Kolding Kommune har fremsendt høringssvar vedrørende følgende forhold: Støj Det er kommunens opfattelse, at der med de nævnte tiltag til støjdæmpning er taget hånd om den problematik, som optager mange borgere. Kommunen er dog meget interesseret i at indgå i en dialog omkring udformning af de skitserede støjskærme samt den forhøjede jordvold, bl.a. således at man opnår den visuelt bedste løsning. Beskyttet natur: Med projektet er beskrevet et naturområde (lokalitet 41), som vil blive berørt af projektet. Kolding Kommune har ved besigtigelse ændret afgrænsningen af det beskyttede område. Ved besigtigelsen har Kolding Kommune fundet yderligere to naturlokaliteter beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, som vil blive berørt af projektet i mindre omfang. Motorvejsudvidelsens indvirkning på berørte 3 områder er af mindre omfang, og naturtilstanden på de dele af 3 områderne som berøres af projektet vurderes ikke at medføre nogen afgørende

7 7 af 20 forrykning af tilstanden. Der kan derfor dispenseres fra naturbeskyttelsesloven 3 til motorvejsudvidelsen. På de berørte lokaliteter 48F og 48G er naturværdien middel til dårlig og ikke af særlig interesse. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at stille vilkår om etablering af erstatningsnatur ved dispensationen for disse lokaliteter. På lokalitet 41 er naturværdien god og af særlig interesse. Der vil derfor med dispensationen blive stillet om vilkår for erstatningsnatur i umiddelbar nærhed. Bilag IV arter: Birkemus: Det foreslås i VVM redegørelsen, at der udlægges ekstensivt natur langs Seest Mølleå som kompensation for ødelæggelse af eventuelle yngle- og rasteområder for birkemusen ved motorvejen. Seest Mølleå er en kendt biotop for birkemusen, og udlægning af ekstensivt natur i forlængelse heraf vil overordnet set gavne dens økologiske funktionalitet, men området er ikke i umiddelbar nærhed af motorvejsudvidelsen. Kolding Kommune anbefaler, at man finder egnede lokaliteter i umiddelbar nærhed af motorvejen f.eks. ved Dybvadbro eller ved Brændsmadde Bakke, hvor der også er registreret birkemus. Kolding Kommune forventer, at Vejdirektoratet finder egnede lokaliteter til kompensation, og sikrer at disse drives på en måde så de fremover kan koloniseres af birkemus, samt at Vejdirektoratet træffer aftaler med berørte lodsejere. Flagermus: Som kompensation for ødelæggelse af levesteder for flagermus ved fældning af træer i Lilballe Skov foreslås i VVM redegørelsen, at der enten etableres ny skov som erstatning, eller at en større del af den resterede skov udlægges til flagermusvenlig drift. Kolding Kommune vurderer, at en flagermusvenlig drift af en større del af den eksisterende skov i højere grad og hurtigere vil sikre den økologiske funktionalitet for flagermusene end nyplantning af skov. Kolding Kommune forventer, at Vejdirektoratet finder egnet skov til en flagermusvenlig drift og, at Vejdirektoratet sikrer, at en sådan drift varetages, herunder træffer aftaler med berørte lodsejere. Driften bør som minimum foretages som beskrevet i DMU's faglige rapport nr. 635, 2007 håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV." Beskyttede diger: Det forventes, at Kolding Kommune vil kunne meddele de nødvendige dispensationer fra museumslovens bestemmelser om beskyttede sten- og jorddiger til at foretage de i projektet beskrevne ændringer af 4 beskyttede jorddiger, da der er tale om meget korte strækninger, ligesom der i et vist omfang retableres efter endt anlægsarbejde. Overfladevand: Kolding Kommune har tidligere tilkendegivet, at den er indstillet på efter miljøbeskyttelsesloven at give tilladelser til udledninger af de forøgede vandmængder, med vilkår om bassiner m.v. Det kan i den forbindelse nogle steder være nødvendigt, at der gives tilladelse til benyttelse af rørlagte strækninger efter vandløbsloven. Disse tilladelser er kommunen også indstillet på at give. Opmærksomheden rettes mod, at aftaler forinden skal indgås aftaler mellem lodsejerne og Vejdirektoratet.

8 8 af 20 Nye og eventuelt midlertidige regnvandsbassiner / bundfældningsbassiner bør etableres som noget af det første i anlægsfasen, idet der erfaringsmæssigt opstår stor materialetransport (sand og jord), der kan blive skyllet ud i vandløbene. Også fra arbejder med nye skråningsanlæg vil der kunne komme store mængder sand og jord. Her vil midlertidige bundfældningsbassiner være relevante. Udover høringssvaret har Kolding Kommune i et bilag mere detaljeret beskrevet de ændringer i naturområder og tilstand som en nylig besigtigelse gav anledning til i forhold til vejdirektoratets kortlægningsrapport. Vejdirektoratets bemærkninger til Kolding Kommunes høringssvar Vejdirektoratet vil i en evt. kommende detailprojekteringsfase tage kontakt til kommunen omkring udformning af de foreslåede støjvolde. Vejdirektoratet har taget kommunens bemærkninger om ændringer i naturtilstanden i forskellige områder til efterretning og vil i en evt. kommende detailprojekteringsfase drøfte udlægning af erstatningsnatur med kommunen nærmere, herunder omkring egnede lokaliteter for birkemus og flagermus. NATURSTYRELSEN Naturstyrelsen vurderer at påvirkningen af landskabet i anlægsfasen lokalt er begrænset til området omkring den eksisterende motorvej. I driftsfasen vil udbygningen af vejanlægget være af så begrænset karakter, at landskabet samlet set ikke vurderes at blive væsentligt påvirket udover vejens nuværende påvirkning. På den baggrund er Naturstyrelsen Odense sindet at meddele principgodkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20, stk. 2, til det foreliggende vejprojekt for udbygning af motorvejen mellem Kolding og Fredericia. Vejdirektoratet har noteret Naturstyrelsens bemærkninger

9 9 af 20 HØRINGSSVAR FRA VIRKSOMHEDER, INTERESSEORGANISATIONER OG FORENINGER 3. RÅDET FOR BÆREDYGTIG TRAFIK Rådet for Bæredygtig trafik påpeger, at Vejdirektoratet ikke har taget højde for, at VD ikke gør opmærksom på, at trafikken toppede i 2008 og siden er faldet og nu er nede på et niveau, som mellem 2005 og Ligeledes påpeges at der kun fokuseres på døgntrafik, men Rådet for bæredygtig Trafik påpeger, at der skal kigges på hvilke typer af biler der kører hvornår. Rådet for Bæredygtig Trafik mener, at hvis der kunne fjernes % af trafikken i spidstimen ville fremkommensligheden være i top. Derudover påpeges, at det ikke er rimeligt at bruge støj som argument for at udvide vejen. Ligeledes påpeges, at Vejdirektoratet meget hurtigt afviser en fornuftig trafikledelse. Dette vil sammen med en udbygning af den kollektive trafik kunne løse alle problemer, mener Rådet for Bæredygtig Trafik. Rådet for Bæredygtig Trafik kritiserer Vejdirektoratets beregninger for det kollektive alternativ (tog og busser). Bl.a. påpeges, at netop bustrafik kan være et godt alternativ i området med meget lokal- og regionaltrafik. Ligeledes kritiseres Vejdirektoratets forudsætninger (trafikmodellen) for beregning af banetrafikkens muligheder for at aflaste vejtrafikken. Rådet for Bæredygtig Trafik påpeger at en dobbeltsporet bane kan transporterer lige så mange mennesker, som 32 vejbaner. Et S-banelignende system med hyppig drift i Østjylland kunne give voldsomme forbedringer af banetrafikken, der så kunne suppleres af effektive bussystemer og letbaner. Overordnet konkluderet Rådet for Bæredygtig Trafik, at Vejdirektoratets analyser for ensidigt fremskriver biltrafikkens omfang. Ligeledes mener Rådet, at det burde være uafhængige forskningsinstitutioner, der gennemføre sådanne undersøgelser. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvar fra Rådet for bæredygtig trafik Vejdirektoratet mener ikke, at trafikaftalen om en grøn transportpolitik ændrer på den beslutning, som man politisk tidligere har truffet om at gennemføre at gennemføre en VVM-undersøgelse om en udbygning af motorvejen. Tværtimod indgår projektet som et af de projekter, hvor der ifølge aftalen i 2011 skal foreligge et beslutningsgrundlag. Vejdirektoratet bemærker, at trafikprognosen primært er baseret på beregninger med Trafikmodellen for Trekantområdet ( Trekantmodellen ). Prognosesituation for bilmodellens turmatricer er baseret på nye plandata for perioden frem til 2022, samt Trafikmodellen for Jylland Fyn, hvor prognosen er baseret på plandata frem til Vejdirektoratets generelle forventning til vækst i området omkring projektstrækningen er fastlagt til 2,5 % om året for turlængder over 20 km. For øvrige ture er der blevet fremskrevet med 1,5 % pr år, med baggrund i anbefalinger fra DTU Transport

10 10 af 20 Selv om der de sidste år har kunnet konstateres et lille fald i trafikken på en del vejstrækninger, findes der ikke efter Vejdirektoratets vurdering baggrund for at formode, at trafikken ikke vil stige igen i fremtiden. Vejdirektoratet mener ikke, at støj er brugt som argument for at udbygge vejen. Udbygningen er foreslået med udgangspunkt i at skaffe mere kapacitet på den aktuelle strækning. Derudover foreslås supplerende støjbeskyttelse de steder, hvor der kan opnås en positiv effekt. I forhold til den kollektive aflastning er der foretaget en sammenligning af rejsetider for bustransport. Det forventes ikke, at bustransporten kan blive et reelt alternativ til biltransporten, idet der skal et meget markant forbedret busprodukt (direkte ruter mellem bymidter, øget komfort mv.) til for at fremstå som attraktivt alternativ. Overflytningen mellem bil og bus på den pågældende strækning forventes således kun at være marginal. Derimod er det vurderet, at der for banebetjeningen er et mindre potentiale, idet den både rejsetidsmæssigt og komfortmæssigt udgør et alternativ til biltransporten. Der er tidligere undersøgt potentialet for etablering af en letbane mellem Kolding og Vejle, hvilket dog er vurderet ikke at være et hurtigere alternativ end den nuværende banebetjening over Fredericia. I alternativet er der i stedet foreslået et solidt banealternativ, hvor banebetjeningen mellem Kolding Fredericia omtrent fordobles, idet der indsættes regional/lokaltog som supplement til den eksisterende banebetjening. Herved opnås en banebetjening med 15 min. drift på den pågældende strækning mellem Kolding-Fredericia. Vurderingen af et banealternativ er foretaget med baggrund i drøftelser med trafikstyrelsen. Bla. Ifm. Infrastrukturkommissionens arbejde blev der foretaget en supplerende analyse af overflytningspotentialet mellem vej og bane for udvalgte korridorer. For den sønderjyske motorvejskorridor, inkl. Motorvejstrekanten, blev det vurderet, at det sandsynlige overflytningspotentiale mellem vej og bane var på % af den nuværende trafikbelastning. Disse faktorer har indgået i vurderingen af, at et kollektivt alternativt kan flytte op til ca biler i døgnet. 4. BRAMDRUPDAM VANDVÆRK Bramdrupdam vandværk skriver, at vandværket har 5 boringer liggende langs motorvejen ved underføringen af Petersmindevej. Vandværket er ikke trygge ved, at motorvejen kommer tættere på dets boringer, som i forvejen er meget tæt på. Vandværket nævner at grænserne for en kommende beskyttelses zone er i forhandling på et niveau omkring 300 m. Hvis dette bliver vedtaget, er boringerne langt inden for denne zone. Samtidig er vandværket nervøs for et nyt regnvands bassin lige ved siden af deres boringer og ovenpå indvindingsoplandet. De mener, at det er en unødig risiko at etablere denne så tæt på og vandværket kræver, at en sådan bliver flyttet til et mere hensigtsmæssigt område. I det nuværende materiale bliver deres tilkørselsvej slettet og vandværket påpeger, at der dermed ingen mulighed er for adgang til dets boringer.

11 11 af 20 Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvar fra Bramdrupdam vandværk Vejdirektoratet vil naturligvis reetablere en adgangsvej til boringerne. Det er en fejl, at det ikke er vist på skitseprojektet. Et regnvandsbassin vil blive anlagt med membraner og tæt bund, således at der ikke er risiko for nedsivning til vandindvindningsområder. Vejdirektoratet vil i en evt. kommende detailprojekteringsfase tage kontakt til kommunen som myndighed omkring dette. 5. HADERSLEV STIFT Stiftøvrigheden har forelagt Vejdirektoratets projekt for kgl. bygningsinspektør Niels Vium, Nationalmuseet og landskabsarkitekt Preben Skaarup, og kopi af de indhentede udtalelser er vedlagt høringssvaret. Det fremgår af landskabsarkitekt Preben Skaarups udtalelse, at den forventede øgede trafik og udbygningen af motorvejen med flere spor uden tvivl vil gøre påvirkningen af Eltang kirke og kirkegård endnu mere mærkbar end i dag, hvor støjen og den visuelle påvirkning allerede i høj grad forstyrrer oplevelsen af den fritliggende kirke i landskabet. Konsulenten anbefaler derfor, at det bør overvejes, om der kan etableres en støjafskærmning langs vejen, der dels kan dæmpe støjen på kirkegården og samtidig give en visuel afskærmning mellem kirkegården og motorvejen. For så vidt angår Taulov kirke, peger den kgl. bygningsinspektør på, at det kunne overvejes at forlænge den viste lydskærm mod vest for yderligere at reducere trafikstøjen på Taulov kirkegård. Stiftsøvrigheden skal i den anledning anmode Vejdirektoratet om en særlig vurdering af de landskabelige og støjmæssige forhold omkring Eltang og Taulov kirker for at få klarlagt mulighederne for at reducere de gener, der er og vil blive i fremtiden for de to kirker. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvar fra Haderslev Stift Vejdirektoratet har vurderet mulighederne for at støjbeskytte Eltang Kirke. Selve kirken er placeret ca. 200 m fra motorvejen og ligger højt i landskabet. En støjvold/skærm ved motorvejen vurderes imidlertid ikke at have nogen mærkbar støjreducerende effekt på kirke og omgivelserne omkring. Den foreslåede støjafskærmning ved Taulov er på sydsiden forudsat at starte lige øst for jernbanen. Vejdirektoratet vurderer, at en forlængelse af afskærmningen mod vest som følge terrænforholdene og især afstanden vil have nogen effekt på støjforholdene ved Taulov kirke.

12 12 af 20 HØRINGSSVAR FRA BORGERE 6. MARIANNE OG HENNING GRAM Marianne og Henning Gram bemærker, at der ikke er støjafskærmning foran deres gård (Nørreskovgårdsvej 3), og anfører, støjafskærmningen skal fortsætte hen foran gården, og stoppe ved eksisterende vold. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at det planlægges at forhøje den eksisterende vold og opsætte en støjskærm i forlængelse af volden og hen til Vejlevej. Dvs. der opsættes en skærm foran ejendommen. Den nærmere placering og udformning af en støjskærm vil blive fastlagt i en eventuel kommende detailprojekteringsfase. 7. HERDIS JAKOBSEN Herdis Jakobsen nævner, at de er meget generet af støj omkring opkørslen til Den nye Lillebæltsbro, hvor der tages tilløb op til, og op over broen. Det giver sig udtryk ved, at vinduerne må lukkes om natten pga. støj fra motorvejen om natten. Ligeledes er det om sommeren meget generende at opholde sig i haven. Vejdirektoratet bemærker, at strækningen fra TSA 59 og til den nye Lillebæltsbro har ligget udenfor undersøgelsens kommissorium, og derfor ikke er medtaget. Strækningen indgår i den løbende prioritering mhp. at reducere støjgenerne langs statens veje, hvor midlerne til støjreduktion som udgangspunkt anvendes langs de strækninger, hvor der kan opnås mest støjreduktion for pengene. 8. PER DE PLACE BJØRN Per de Place Bjørn nævner, at den øgede trafikmængde på motorvejen har medført stigende vejstøj til gene for dem som bor i nærhed af motorvejen. Idet der for øjeblikket foregår vedligeholdelse af dele af ovennævnte motorvejsstrækning blev der i mødet forespurgt, om der vil blive udlagt støjreducerende asfalt. Han opfattede Vejdirektoratets repræsentanters svar derhen, at der ikke ville blev anvendt støjreducerende asfalt ved den forestående vedligeholdelse. Han forventer, at der selvfølgelig vil blive anvendt støjreducerende asfalt i forbindelse med den kommende vedligeholdelse af strækningen fra motorvejskryds Fredericia til TSA 59 Fredericia Syd. Motorvejsstrækningen går gennem bymæssig bebyggelse med såvel boliger som erhverv og støjen fra motorvejstrafikken overstiger angiveligt 58 db.

13 13 af 20 Vejdirektoratet har i forbindelse med den asfaltbelægning der er lagt ud i 2011 ikke lagt støjreducerende asfalt ud mellem motorvejskryds Kolding og TSA 59. Det er vurderet, at der ikke er sammenhængende boligområder hvor støjreducerende asfalt ville kunne have en effekt. Støjreducerende asfalt er dyrere end alm. asfalt i løbende vedligeholdelse 9. KURT KROGH PEDERSEN Kurt Krogh Pedersen bemærker, at vores motorveje er meget samfundsnyttige og skal selvfølgelig være opdaterede. Han er af den opfattelse, at samfundet ikke gør nok for støjreducering. Han bemærker, at det er glædeligt, at der nu gøres noget ved støjgenerne i Taulov. Han er overbevist om, at støjen fra Taulov motorvejen stammer fra strækningen Taulov kirkevej til Skærbækvejen, og vil derfor foreslå, at man anlægger en støjabsorberende mur på hele denne strækning (nordsiden af Taulov motorvejen), samtidig med en beplantning. Dette vil også skærme lidt for industriområdet. Endvidere generes landsbyen Børup urimeligt meget af støj. Herudover foreslår han, at der etableres en gennemsigtig støjmur gennem selve Elbodalen. Støj fra denne del af motorvejen generer også vores kvarter især når vinden er sydvestlig. På langt sigt håber han, at der arbejdes på at reducere den stadig stigende trafik i området ved en reduktion af transittrafikken. Dette kunne eksempelvis være ved at etablere en fast forbindelse over Kattegat og en forbindelse mellem Als og Fyn. Sådanne forbindelser vil helt sikkert aflaste vores område og forhindre en tredje forbindelse over Lillebælt. Vejdirektoratet bemærker, at der ved planlægning af støjafskærmningen gennem Taulov er valgt den strækning hvor det vurderes, at der kan opnås mest effekt for de investerede midler. På nordsiden af motorvejen fra Taulov Kirkevej og til Skærbækvejen, er det primært industriområder, der er beliggende nord for motorvejen, hvor der ikke er praksis for at etablere støjreducerende foranstaltninger imod vejstøj. Vejdirektoratet bemærker, at en støjskærm gennem Elbodalen ikke vil have en nævneværdig effekt på boligområder i forhold til investeringen. Derudover vil det landskabsmæssigt være svært at indpasse. Det er aftalt, at der i 2013 skal ske politiske drøftelser af de strategiske undersøgelser, der er igangsat. Herunder forskellige forslag til en ny forbindelse over Lillebælt. En evt. aflastning af vejforbindelser i trekantområdet vil indgå som en del af undersøgelserne. 10. LONE VESTERDAL Lone Vesterdal bor på Stenderupgaard, Nr. Stenderupvej 31, 6000 Kolding. Hun peger på, at den lettere stigning af volumen af vand, der som en følge af motorvejsudbygningen der vil skulle afledes gennem Nørre Stenderup Bæk, som løber gennem en meget lang strækning af skovområde hørende til ejendommen. Da den nuværende motorvej blev etableret i 1967, blev der ikke anlagt bassin eller sandfang. Mængden af vand fra motorvejen blev og bliver fortsat ledt ned gennem Nørre Stenderup Bæk,

14 14 af 20 som løber et forholdsvis langt stykke ned gennem den tilhørende skov. Det fik den umiddelbare konsekvens, at den nordlige sø i løbet af de første år efter anlæggelse af motorvejen sandede til. Bækken løber gennem flere underføringer og gennem en sydlig sø, inden den fortsætter videre mod Gudsø Vig. Den nordlige sø har været der helt tilbage til før 1930 erne, og tilsandingen skete umiddelbart efter motorvejs-anlæggelsen i Sø blev oprenset for 8 år siden, men efter få år sandede den atter til. I VVM-redegørelsen skrives, at der forventes at forekomme en mindre stigning i volumen af vand, der skal afledes (side 71). Der planlægges anlæggelse af bassiner men det påregnes at disse vil løbe over ca. hvert femte år. Der vil altså ske en stigning af vandafledning fra motorvejen ned gennem Nørre Stenderup Bæk. Derfor anmoder Lone Vesterdak om, at der sikres en ordentlig og ansvarlig vandafledning fra motorvejen og ned gennem Nørre Stenderup Bæk ved dels at oprense søen efter mange års tilsanding fra den nuværende motorvej, dels ved at påtage sig en oprensningspligt eks. hvert 5. år, så afledningen af vand kan ske på en ansvarlig og sikker måde. Derudover anmoder Lone Vesterdal om, at det undersøges om størrelsen af de nuværende rør i de eksisterende underføringer er tilstrækkelige i forbindelse med en øget volumen af gennemstrømmende vand. Slutteligt anmodes om, at anlægsmyndigheden redegør for, at vandkvaliteten ikke forringes i bæk og søer i forbindelse med, at alt vand kantopsamles fra samtlige asfaltbelagte arealer. Vejdirektoratet takker for de detaljerede oplysningerne om afvandingsforholdene i området og ved Nørre Stenderup Bæk. I forbindelse med en evt. udbygning af motorvejen vil afvandingssystemet blive ændret til moderne standard, og der vil blive etableret et lukket opsamlingssystem og vandet fra motorvejen bliver ledt til regnvandsbassiner hvor afløbene er regulerede. Bassinerne bliver dimensioneret således at opholdstiden sikrer at risikoen for forurening af vandløbene mindskes. Vejdirektoratet vil sammen med miljømyndighederne i en evt. kommende detailprojekteringsfase undersøge muligheden, for at oprense søen, således at denne kan blive genskabt og indgå som recipient fremover. 11. FLEMMING KOLKJÆR SØRENSEN Flemming Kolkjær Sørensen anbefaler, at man foretager udbygningen af strækningen fra motorvejskryds Kolding V til motorvejskryds Kolding med 8 gennemgående kørespor, da dette kan gøres for en merudgift på kun 76.2 mio. kr. når det gøres samtidigt. Erfaringen for motorvejstrafikken rundt om Kolding viser klart, at reduktionen i antallet af kørebaner på strækningen giver trafikproblemer. En senere udbygning til 8 gennemgående køresport vil være meget dyrere i anlægsudgifter. Hertil kommer gener for trafikken under anlægsfasen.

15 15 af 20 Samtidigt nævner Flemming Kolkjær Sørensen, at der bør overvejes en samtidig udbygning af TSA 61, Skærbækvej som skitseret til en udgift på 85,1 mio. kr., så tilslutningsanlægget er klar til den stigende trafik, før det giver problemer for trafikken til og fra beboelsesområderne og transportcentret. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at de foreslåede løsninger er beskrevet i VVMredegørelsen. Det vil være op til den videre politiske proces at beslutte hvorvidt der skal udbygges til 8 spor ved Kolding, og hvorvidt at TSA 61 skal anlægges. 12. LEIF JENSEN Leif Jensen spørger til muligheden for en evt. ekspropriering af ejendommen beliggende Soneberg 3. Derved kan det undgås, at opføre en støjvold på strækningen ud for matriklen, da det er det eneste hus. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at der ikke er planer om at ekspropriere den pågældende ejendom, da udbygningen ikke vil komme i konflikt hermed. I VVM-redegørelsen er der forudsat opsætning af en støjskærm som starter ca. 150 m nord for Egtvedvej af hensyn til boligområdet omkring Raadvadvej. Vejdirektoratet opsætter ikke støjskærme ved enkeltliggende ejendomme, da omkostningerne hertil ikke står mål med den opnåede effekt. Enkeltliggende ejendomme belastet med mere end 63 db (L den ) fra motorvejen, vil dog blive tilbudt tilskud til støjisolering, i forbindelse med et eventuelt udbygningsprojekt. 13. MARIANNE OG NIELS KARSTOFT Marianne og Niels Kartoft bor i bor på Sandagergård, Sletteskovvej 101 og har mark og skov, der i hele deres længde på ca. godt 1 km grænser direkte op til eksisterende motorvej. De har selv for mange år siden etableret et 6-rækket hegn der er vokset godt og massivt til. Ud over at fange de værste affaldselementer der kommer flyvende fra motorvejen fungerer hegnet som støjdæmper, ligesom det udgør en fysisk og psykologisk barriere mod motorvejen. De vil være meget kede af at dette hegn skulle fjernes, og Marianne og Niels Kartoft anmoder derfor om, at det i så fald bliver erstattet med en beplantet jordvold over hele strækningen hvor det 6- rækkede hegn er etableret. Der vil gå mange år inden et evt. nyt hegn vokser til, derfor vil en beplantet jordvold hurtigere få samme funktion som det nuværende hegn. Ved at åbne op mod motorvejen igen ødelægges kulturlandskabet. Der er tale om meget smukt og særligt bevaringsværdigt kulturlandskab, på bakkedrag med enestående udsigt til Eltang Kirke mod nord og hele strøget ud over dalen til Nr. Bjert mod syd. Marianne og Niels Kartoft bemærker, at denne strækning af Sletteskovvej er meget benyttet af og populær blandt cyklister, spadserende og andre der gerne vil nyde det smukke område samt opleve strækningens historiske spor (bl.a. kirkesti fra Strandhuse til Eltang).

16 16 af 20 Marianne og Niels Kartoft henstiller, at der ikke tilføres vand fra motorvejen til bækken der går forbi Sandagergård, da der er tale om et vandløb med vand af særlig høj kvalitet. Det er af myndighederne klassificeret som vand af allerhøjeste kvalitet. Marianne og Niels Kartoft vil meget gerne kontaktes heromkring for en god alternativ løsning. Samtidig påpeges, at alle i området, Eltang-Sdr. Vilstrup, i forvejen er meget generet af den eksisterende motorvej, specielt hvad angår støj. Marianne og Niels Kartoft ønsker derfor at myndighederne afværger gener fra motorvejen i dette område. Overordnet betragtet mener de ikke, at en udvidelse af motorvejen er et fornuftigt tiltag, dels i lyset af den kommende Femern-forbindelse og de deraf følgende, og endnu ukendte, konsekvenser, dels i lyset af den alvorlige krise samfundet befinder sig i nu. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at der først i forbindelse med en evt. kommende planlægning af et anlægsarbejde vil blive vurderet, hvorvidt det vil være muligt at bevare det levende hegn der er etableret ud mod motorvejen. Der vil sandsynligvis skulle etableres en arbejdsvej langs med motorvejen til transport af materialer m.m. I forbindelse med anlæggelse af et ekstra spor vil der blive etableret et nyt og moderne afvandingssystem. Dette etableres som et lukket system og vandet fra motorvejen bliver ledt til regnvandsbassiner hvor afløbene er regulerede. Bassinerne bliver dimensioneret således, at opholdstiden sikrer at risikoen for forurening af vandløbene mindskes. Det vil være Kolding Kommune der i forbindelse med et konkret projekt skal give udledningstilladelse til Vejdirektoratet med specifikke vilkår. Vejdirektoratet har i forbindelse med VVM-undersøgelsen gennemført detaljerede støjberegninger. Vores vurderinger er, at effekten af en støjafskærmning i området ved Eltang ikke vil have nogen hørbar effekt, og derfor ikke står mål med investeringen i en støjskærm. Det bemærkes, at Vejdirektoratet foreslår opsat en støjskærm på nordsiden af motorvejen ved Sdr. Vilstrup. Vejdirektoratet opsætter ikke støjskærme ved enkeltliggende ejendomme, da omkostningerne hertil ikke står mål med den opnåede effekt. Enkeltliggende ejendomme belastet med mere end 63 db (L den ) fra motorvejen, vil dog blive tilbudt tilskud til støjisolering, i forbindelse med et eventuelt udbygningsprojekt. 14. M. OG B. PETERSEN M og B Petersen gør opmærksom på at der ved Mosebakken 10, matr. 12 e m.fl, er problemer med afledning af regnvand, som både er rørlagt og kommer fra en bæk. Vandet opsamles op kommer fra regnvandsbassin nr Vejdirektoratet takker for oplysningerne og bemærker, at der i forbindelse med et evt. kommende detailprojekt vil afledningen af regnvand blive undersøgt de nærmere, således at forholdene kan blive forbedret.

17 17 af GRETE OG SØREN BLOCH Grete og Søren Bloch bor Nr. Stenderupvej 57 er generet af støj fra motorvejen. De foreslår, at der etableres en jordvold omkring ejendommen som vist på medsendt kortbilag. Ligeledes foreslår Grete og Søren Bloch en ændring af et regnvandsbassin og en mindre flytning af bækken Vejdirektoratet vil gerne i en evt. kommende detailprojekteringsfase undersøge muligheden for om de foreslåede ændringer af regnvandsbassinet og bækken vil være mulige. Omkring muligheden for støjvold henvises til svaret på henvendelse fra borgere i Nr. Stenderup (Ernst Gamst) 16. BORGERE I NR. STENDERUP Borgergruppen i Nr. Stenderup (bilagt underskrifter fra 7 ejendomme i Nr. Stenderup) bemærker, at de ikke mener, at der i rapporten redegøres for Miljøstyrelsens retningslinjer for udbygningen. Der henvises til manglende dokumentation for behandling af støjproblemet, der vil opstå som følge af en forøgelse af trafikbelastningen til over biler i døgnet. Borgergruppen mener, at Vejdirektoratet har et lovpligtigt ansvar for at redegøre for de betydende miljømæssige forhold i projektet. Der nævnes, at støj ikke er nævneværdigt behandlet for delstrækning 3. Da undersøgelser foretaget af WHO påviser at de personlige behandlingsomkostninger i forbindelse med helbredsbehandling til enhver tid overstiger omkostninger forbundet med støjreducerende foranstaltninger, kan det ikke være et økonomisk argument for fravalg af en evt. støjafskærmning. Borgergruppen påpeger, at der kun skelnes mellem et 0-alternativ og et hovedforslag. De mener, at for del-strækningen er udbredelsen angivet som den samme. Borgergruppen er af den opfattelse, at det er misvisende idet en øget trafikmængde vil bevirke en kraftig reduktion af hastigheden, og dermed også en reducering af trafikstøjen. Ligeledes bemærker borgergruppen, at rapporten fejlagtigt beskriver området som et åbent landskab der er tale om et større lokalsamfund. De bemærker, at projektet ikke kan igangsættes med baggrund i den mangelfulde dokumentation, såfremt der ikke foretages en støjdæmpning af området. Borgergruppen opfordrer til, at Vejdirektoratet igangsætter handlinger, der dokumenterer at støjproblemet kan håndteres eller igangsætter ekspropriationsforretninger med de berørte boligejere. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at støjproblematikken og støjkortlægningen/vurderingen i nærværende VVM-undersøgelse er blevet behandlet på et ensartet niveau for hele strækningen Kolding-Fredericia. Der er i den sammenfattende rapport sammenfattet konklusionerne af støjundersøgelserne og det er mere detaljeret beskrevet i rapport nr. 388 (støj og arealer), som er tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside på dette link:

18 18 af 20 Derfor mener Vejdirektoratet ikke det er korrekt, at støjproblematikken ikke er behandlet for område 3. Miljøstyrelsen har i deres vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje fastlagt vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Grænseværdierne anvendes i kommune- og lokalplanlægningen, når der skal udlægges nye boliger og andre støjfølsomme områder langs eksisterende veje. Den vejledende støjgrænse for boliger er 58 db (Lden). Overskrides grænseværdien ved eksisterende boliger, findes der ingen generel pligt til at nedbringe støjbelastningen, så grænseværdien overholdes. I forbindelse med anlæg af nye veje eller udbygning af eksisterende, søges støjbelastningen nedbragt for samlede boligområder, hvor støjen overstiger 58 db, under hensyntagen til tekniske muligheder og omkostninger i forhold til opnået støjreducerende effekt. Vejdirektoratet har foretaget en nøjere vurdering af effekten af en mulig støjskærm ved området, og der er gennemført beregninger på ejendomsniveau for at bedømme effekten. Vejdirektoratet vurderer, at opsætning af en ca. 700 m lang støjskærm langs motorvejen udfor Nr. Stenderup vil medføre, at i alt 3 boliger vil få nedbragt støjen med godt 2 db, mens øvrige boliger vil få reduceret støjen reduceres med 0-2 db. Det skal hertil bemærkes, at en 2 db ændring opleves som en netop hørbar ændring af støjniveauet, mens ændringer under 2 db stort set ikke vil kunne høres. Vejdirektoratet mener således ikke, at investeringen i en støjskærm til ca. 12 mio. kr står mål med effekten. Vejdirektoratet vil dog i den videre detailprojekteringsfase undersøge muligheden for, at der kan etableres en jordvold. Det vil dog afhænge af den kommende detailprojektering og det endelige jordoverskud fra projektet. Vejdirektoratet kommer gerne ud til et møde og besigtigelse af området som foreslået i høringssvaret. Vejdirektoratet tager kontakt for at aftale nærmere. 17. OLE LIND Ole Lind glæder sig over, at der er planlagt en støjafskærmning mod nord ved Sdr. Vilstrup. Motorvejen er her bygget op på en dæmning i forbindelse med en bro for underføring af Sdr. Vilstrupvej, d.v.s. at motorvejen er hævet op til 5-6 meter over terræn. Dette medfører også uudholdelig støj gener på sydsiden af motorvejen for ejendommene Højkærvej 6, 12, 14, 18 og 20. Man må derfor også opsætte en støjafskærmning mod syd ud for disse ejendomme, for at befri beboerne for motorvejens støjhelvede. Beboerne er i forvejen hårdt økonomisk ramt af motorvejens placering, da finansieringsinstitutterne ikke er villige til at yde lån til ombygning/forbedring af ejendommene, grundet disses beliggenhed nær motorvejen. Ole Lind beder også om at fremsende en støjmåling for området omkring Højkærvej 14. Vejdirektoratet bemærker, at der i forbindelse med VVM-undersøgelsen gennemført detaljerede støjberegninger. I forbindelse med anlæg af nye veje eller udbygning af eksisterende, søges støjbelastningen nedbragt for samlede boligområder, hvor støjen overstiger 58 db, under hensyntagen til tekniske muligheder og omkostninger i forhold til opnået støjreducerende effekt.

19 19 af 20 Vejdirektoratet opsætter ikke støjskærme ved enkeltliggende ejendomme, da omkostningerne hertil ikke står mål med den opnåede effekt. Enkeltliggende ejendomme belastet med mere end 63 db (L den ) fra motorvejen, vil dog blive tilbudt tilskud til støjisolering, i forbindelse med et eventuelt udbygningsprojekt, hvor der detailprojekteringsfasen vil blive gennemført fornyede støjberegninger, hvor støjniveauet på enkeltejendomme vil blive fastlagt. Vejdirektoratet er af den opfattelse, af ejendommene Højkærvej 6, 12, 14, 18 og 20 er beliggende så spredt, at omkostningerne til en støjafskærmning ikke vil stå mål med den opnåede effekt. Umiddelbart vurderes der at ville være behov for en ca. 500 m lang støjskærm til en samlet udgift på ca. 8 mio. kr. På baggrund af støjudbredelseskort vurderes støjbelastningen af Højkærvej 14 at være i størrelsesordenen ca. 66 db. 18. POUL JAKOB PETERSEN Poul Jakob Petersen påpeger, at det er forståeligt at strækningen mellem TSA59 og motorvejskryds Fredericia er taget ud af hovedforslaget for så vidt angår vejudbygning. Men han påpeger, at strækningen er en af landets mest trafikerede knudepunkter, og at det derfor er uacceptabelt at denne strækning ikke skal omfattes af hovedforslaget i form af støjreducerende tiltag som støjdæmpende asfaltbelægning på hele strækningen fra sammenfletningen (motorvejskryds Fredericia) forbi TSA60 frem til TSA59 og videre op til selve Lillebæltsbroen. Endvidere foreslås opsætning af massivt betonautoværn forbi TSA60, hvor motorvejen ligger højere end omkringliggende landskab. Strækningen fra motorvejskrydset ligger i helt åbent terræn og kiler sig videre ind mellem Erritsø og Sønderskov/Snoghøj. Den lange åbne strækning giver fri adgang for støjen mod boligområder og erhvervsområder. Poul Jakob Petersen kan ikke forstå, at der ved nyasfaltering i sommeren 2011 ikke er anvendt støjdæmpende asfalt. Derudover foreslås at Vejdirektoratet benytter beton-autoværn som f.eks. i Tyskland og Frankrig. Disse autoværn i ca. 1 m højde virker støjreducerende på de tættest beliggende områder. Derudover mener Poul Jakob Petersen ikke, det er relevant at udvide samkørselspladsen ved TSA 60, da den er meget lidt benyttet. Poul Jakob Petersen anfører, at helårsboliger som ikke kan aflastes tilstrækkeligt efter en vejudbygning og vil være belaster med mere end 63 db, kan søge tilskud til facadeisolering. Poul Jakob Petersen spørger til om dette også gælder boliger langs den ovennævnte strækning, der er taget ud af hovedforslaget?, og anfører at han overbevist om, at de allerede i dag er belastet af mere end 63 db. Vejdirektoratet, skal hertil bemærke, at på strækningen mellem motorvejskryds Fredericia og TSA 59 er de støjmæssige forhold gennemgået på lige fod med resten af strækningen. Vejdirektoratet har vurderet, at en investering i en støjskærm på strækningen ikke står mål med den støjreducerende effekt for de forholdsvis få boliger, der er beliggende tæt på motorvejen. Det skal bemærkes, at der ved Storkereden også er et støjbidrag fra Kolding Landevej. Det er samme vurdering, der har ligget til grund ved en beslutning om valg af asfalttype, der er blevet udlagt i sommeren 2011.

20 20 af 20 Vejdirektoratet vurderer, at opsætning af en 1 m høj betonautoværn kun vil have en marginal effekt på støjniveauet i området. Det er korrekt, et ejendomme der er støjbelastet med mere end 63 db (L den ) vil kunne opnå tilskud til støjisolering. I forbindelse med en evt. kommende detailprojektering vil der blive gennemført fornyede støjberegninger hvor støjniveauet på enkeltejendomme vil blive fastlagt. Dette gælder for hele strækningen, uanset om der ikke foretages en vejudbygning på det pågældende sted. Vejdirektoratet har noteret synspunktet om benyttelsen af samkørselspladsen ved TSA 60. Synspunktet vil blive vurderet og drøftet med kommunne i en evt. kommende detailprojekteringsfase. 19. ALICE OG EGON POULSEN Alice og Egon Poulsen, Børupvænget 11, forespørger om Vejdirektoratet om at købe deres ejendom, da den er placeret meget tæt på tilkørselsrampen ved TSA 61 i Taulov. Trafikken er øget voldsomt gennem de seneste år og med udvidelsen af erhvervsområdet ved Taulov (bla. med pakkecentral), er der blevet meget trafik, som kører både dag og nat. Vejdirektoratet har vurderet forholdene ved Børupvænget med en detaljeret støjberegning ved de berørte ejendomme. Beregningen viser at i alt 6 ejendomme vil kunne opnå en væsentlig støjreducerende effekt på mellem 3 og 8 db, mens 3 ejendomme vil kunne opnå en netop hørbar støjreduktion på ca. 2 db. På den baggrund vurderer Vejdirektoratet det muligt, at der opsættes en ca. 350 m lang og ca. 4 m høj støjskærm ved Børupvænget. I sidste ende vil det være op til en politisk beslutning, hvorvidt støjskærmen medtages i projektet.

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 UDBYGNING AF MOTORVEJ E45/E20 MELLEM KOLDING OG FREDERICIA Referat fra Borgermøde den 20. juni 2011

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Bilag 1 Indstilling udbygning af E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia.

Bilag 1 Indstilling udbygning af E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14679 Ulrik Larsen Ul@vd,dk 7244 3618 Bilag 1 Indstilling udbygning af E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia. 1. VVM-PROCESSEN VVM-undersøgelsen

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

VVM-UNDERSØGELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

VVM-UNDERSØGELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. oktober 2010 10/12732 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 VVM-UNDERSØGELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR RESUME AF INDLEDENDE

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Indledende borgermøde i forbindelse med VVM undersøgelse udbygning af motorvej E45/E45 Kolding V Fredericia S TIDSPUNKT

Indledende borgermøde i forbindelse med VVM undersøgelse udbygning af motorvej E45/E45 Kolding V Fredericia S TIDSPUNKT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk REFERAT EMNE Indledende borgermøde i forbindelse med VVM undersøgelse udbygning af motorvej E45/E45 Kolding V Fredericia

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Center Natur og Miljø Maj 2017

Center Natur og Miljø Maj 2017 Potentielle nye placeringer af Støvring, Suldrup og Veggerbys Flugtskydningsforenings (SSV) skydebane Ådalshøj-projektmagere har foreslået placering ved Nysumbanen SSV har foreslået 3 alternative placeringer

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 John Halkær Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 Bilag 1 Indstilling om Skovvejen, rute 23 syd om Regstrup Med aftalen om En grøn transportpolitik af

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Dato: 22. dec. 2016 J.nr.: 201616016 Deres j.nr.: Side: 1 / 3 Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Indsigelse i hovedtræk

Indsigelse i hovedtræk Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det fremgår, at Aalborg Kommune fortsat (vil) arbejde for etablering af den 3.

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart VVM-redegørelse - Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 7. juli 15. september 2008 Marts 2009 Vejdirektoratet København

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Ny endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 310, Erhvervsområde i Børup samt Tillæg 14 til Kommuneplan 2009-2021

Ny endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 310, Erhvervsområde i Børup samt Tillæg 14 til Kommuneplan 2009-2021 Flere modtagere Udsendt I flg. adresseliste. 24-09-2013 Sags id.: 11/4372 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Ny endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 310, Erhvervsområde i Børup samt Tillæg 14 til Kommuneplan

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Ny baneforbindelse over Vestfyn

Ny baneforbindelse over Vestfyn Ny baneforbindelse over Vestfyn Debatoplæg VVM-undersøgelse November 2014 Debatoplæg - Ny baneforbindelse over Vestfyn VVM-undersøgelse af en ny baneforbindelse over Vestfyn Vejle Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan 20092021 med tilhørende VVMredegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Henvendelse fra: Resumé: Teknisk Forvaltnings kommentarer: Teknisk Forvaltnings

Læs mere

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OM LANDZONE- TILLADELSE TIL ETABLERING AF REGNVANDSBASSINER, ERSTATNINGSVANDHULLER OG ARBEJDSPLADSER SAMT ANSØGNING OM DISPENSA-

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde.

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Notat Vurdering af beplantningsbælte/hegn omkring Helnæs Campingplads Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Revideret

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

2. etape af Kalundborgmotorvejen

2. etape af Kalundborgmotorvejen 2. etape af Kalundborgmotorvejen - Referat af 1. møde i Naboforum 6. april 2016 Dato 12. april 2016 Sagsbehandler AEL Mail ael@vd.dk Telefon 7244 3621 Dokument 16/04813-1 Side 1/5 Emne Naboforum 1. møde,

Læs mere