April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE"

Transkript

1 April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

2 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl

3 UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE INDHOLD 1. Introduktion Undersøgelsesspørgsmål Hovedkonklusioner 2 2. Risiko for kontanthjælp blandt årige uden uddannelse 5 3. Ledige årige uden uddannelse Ledige unge med og uden uddannelse Lediges uddannelsesstatus opdelt på ydelse og alder 7 4. Målgruppeanalyse for ledige årige Andel af ledige unge uden uddannelse, som afslutter til uddannelse Profil af unge uden uddannelse som hhv. afslutter/ikke afslutter til uddannelse 9 5. Afgangsmønstre for Ledige årige Afgangsmønstre for unge ikke faglærte Afgangsmønstre for unge ikke faglærte studenter Riskofaktorer Flowanalyse for ledige årige Resultater for ikke faglærte Resultater for ikke faglærte studenter 19 BILAG Bilag 1 DEFINITION AF UDDANNELSE Bilag 2 UNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG OG AFGRÆNSNINGER Bilag 3 SAMMENLIGNINGSTABELLER TIL TIDLIGERE ÅR

4 1 1. INTRODUKTION Nærværende rapport giver et indblik i sammenhængen mellem uddannelse og forsørgelse blandt unge i Østdanmark. Rapporten beskriver dels åriges risiko for at ende på offentlig forsørgelse når de fylder 18, og dels bevægelses- og afgangsmønstre for ledige årige uden uddannelse. Formålet med analyserne er at opnå en større viden om, hvilke typer unge ledige, der starter i uddannelse, og hvilke der ikke gør. Analysen er gennemført for at kunne målrette og styrke jobcentrenes uddannelsesindsats overfor ledige unge uden uddannelse. Rapporten er en opdatering af to tidligere gennemførte analyser, udarbejdet i 2010 og I nærværende rapport er alle tal opdateret til at afspejle senest tilgængelige data. Endvidere kommenteres der i rapporten på eventuelle substantielle forskelle i analysernes resultater mellem de oprindelige analyser og de opdaterede tal, således at der tegnes et billede af den eventuelle udvikling fra 2011 og frem til i dag, som følge af den ændrede konjunktursituation og den intensiverede ungeindsats. I forhold til sammenligning med de tidligere offentliggjorte rapporter er det vigtigt at være opmærksom på, at tallene i nærværende rapport ikke er fuldstændig sammenlignelige med tallene i de tidligere rapporter. Dette skyldes en omlægning af DREAM registret, som betyder, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er blevet mindre, hvilket påvirker analysernes resultater en smule. Dette forhold er uddybet nærmere i rapportens bilag 2. For de analyser, hvor en sammenligning med tidligere år er særlig relevant, er analyserne for de tidligere år derfor genberegnet på de nye registre, og de sammenlignelige tal for tidligere år er gengivet i bilag 3, og refereret i teksten hvor det er relevant. 1.1 Undersøgelsesspørgsmål Rapporten behandler to separate målgrupper af unge: Unge årige som ikke har en igangværende uddannelse Ledige årige, som ikke har en afsluttet uddannelse Under hovedtemaet unge årige behandler rapporten følgende spørgsmål: Hvor stor en andel af de årige uden uddannelse overgår til kontanthjælp i det år hvor de fylder 18? DEFINITION AF UNGE ÅRIGE UDEN IGANGVÆRENDE UDDAN- NELSE årige uden igangværende uddannelse defineres som alle årige bosiddende i Østdanmark, som ikke har en igangværende uddannelse (grundskole eller ungdomsuddannelse) på statustidspunktet Under hovedtemaet ledige årige uden uddannelse behandler rapporten følgende undersøgelsesspørgsmål: Hvor mange af de ledige unge i Østdanmark har ikke en uddannelse? Hvor mange af de unge uden uddannelse afgår til uddannelse? Hvad karakteriserer dem, der kommer i uddannelse i forhold til dem som ikke afgår til uddannelse? Hvilke faktorer øger sandsynligheden for at de unge afgår til andet end uddannelse, og hvem skal man på baggrund heraf have særlig opmærksomhed på? Hvordan bevæger de unge sig mellem ledighed, SU og selvforsørgelse?

5 2 DEFINITION AF UNGE ÅRIGE UDEN UDDANNELSE Undersøgelsens fokus er ledige unge under 30 år uden uddannelse. Alle de unge, der indgår i analysen, er i udgangspunktet ledige, og har derfor heller ikke en aktiv igangværende uddannelse. I analysen arbejdes der med følgende uddannelsesafgrænsninger: a) Unge ikke faglærte. Er unge, som har folkeskole som højest fuldførte uddannelse. b) Unge ikke faglærte studenter. Er unge, som har gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse. Gymnasial uddannelse omfatter almengymnasial, HTX, HHX eller HF. For mere uddybende definition se bilag Hovedkonklusioner Markant risiko for kontanthjælp blandt årige uden uddannelse På landsplan havde ca årige, svarende til 9 pct. af alle årige ikke en igangværende uddannelse i Blandt disse unge uden igangværende uddannelse modtager 33 pct. kontanthjælp i det år hvor de fylder 18. Det tilsvarende tal for årige der har en igangværende uddannelse er 8 pct. 70 pct. af de årige ledige har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse I oktober 2010 var der i alt godt ledige unge under 30 år i Østdanmark pct. af de ledige havde ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse pct. havde ingen uddannelse udover grundskole, mens 7 pct. havde en gymnasial uddannelse. Andelen af ledige unge, som er uden uddannelse er faldet en smule fra 2009 til 2010, hvilket formentlig skyldes den generelt stigende ungeledighed, herunder dimittendledighed, og en større uddannelsestilbøjelighed blandt de unge. Det er primært unge kontanthjælpsmodtagere, der er uden kompetencegivende uddannelse. Blandt de ledige unge a-dagpengemodtagere har størstedelen (76 pct.) en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der er flere ledige årige, som er uden uddannelse (79 pct.) end blandt de årige (56 pct.). Kun 15 pct. af de ledige unge, som kun har folkeskolen, er i gang med uddannelse 1 år senere Af alle årige unge, som var ledige og ikke faglærte i oktober 2009, var kun ca. 15 pct. i gang med en uddannelse et år senere i De påbegyndte uddannelsesforløb omfatter primært erhvervsfaglige praktik og hovedforløb samt grundforløb, hvorimod almen- og erhvervsgymnasiale uddannelser kun påbegyndes af ganske få blandt de ledige ikke faglærte. For de ledige ikke faglærte studenter er der generelt betydelig flere, som overgår til uddannelse (ca. 35 pct.) end blandt de ikke faglærte. I denne gruppe er det primært bacheloruddannelser og mellemlange videregående uddannelser, der påbegyndes, men også en del erhvervsfaglige forløb. Selvom der er mere end dobbelt så mange blandt studenterne, som blandt de ikke faglærte, der påbegynder uddannelse, forekommer det stadig at være relativt få. De ikke faglærte studenter er netop kendetegnet ved, at de har været i stand til at gennemføre en studieforberedende ungdomsuddannelse, og det kunne forventes, at flere end 35 pct. ville påbegynde en erhvervskompetencegivende uddannelse. 1 Opgjort pr. oktober 2010, som er den senest tilgængelige opgørelse i uddannelsesstatistikken 2 Uden uddannelse dækker over, at de hverken har afsluttet en uddannelse eller er i gang med uddannelse. Det at de ikke har en igangværende uddannelse ligger implicit i deres status som ledige, derfor ses i praksis udelukkende på afsluttet uddannelse.

6 3 For både de ikke faglærte og for de ikke faglærte studenter er andelen der påbegynder uddannelse steget en smule fra opgørelsen i 2008/2009 til opgørelsen i 2009/ pct. af de ledige i 2010 er startet på SU på et tidspunkt inden 2012 Da uddannelsesdata ikke er særligt up to date, er der også lavet en analyse, der viser, hvor mange unge uden uddannelse, som overgår til SU på et tidspunkt i perioden fra oktober 2010 til marts Samlet set er det ca. 20 pct. af de ikke faglærte og 45 pct. af de ikke faglærte studenter, som på et tidspunkt i perioden fra 2009 til 2011 afslutter deres ledighed til SU mv. Godt 40 pct. af de ikke faglærte og 20 pct. af de ikke faglærte studenter er ledige i hele den 1½-årige periode. SU er naturligvis en god indikator for, at man er aktiv på en uddannelse, men man skal i tolkningen af tallene huske på, at der på en del af erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser ikke modtages SU 3. En stor del af dem, der starter uddannelse falder tilbage til ledighed Som en del af analysen er der gennemført en flowanalyse, som viser bevægelser mellem ledighed, SU og selvforsørgelse for unge ledige uden uddannelse i perioden fra oktober 2010 til marts For de ikke faglærte viser flowanalysen, at blandt dem, der i løbet af den undersøgte periode på 1½ år overgår fra ledighed til SU mv., er det kun omkring 40 pct., der vedbliver at modtage SU i hele perioden. Blandt dem, der igen ophører fra SU, overgår omkring 1/3 til selvforsørgelse 4 og 2/3 går tilbage til ledighed eller anden offentlig forsørgelse. Der er således et betydeligt frafald af unge ledige, som får kontakt til uddannelsessystemet, men som alligevel falder tilbage til offentlig forsørgelse indenfor en kort tidshorisont. Studenter bedre til at fastholde uddannelse For de ikke faglærte studenter er der flere, som på et tidspunkt i løbet af de følgende 1½ år overgår til SU mv. end blandt de ikke faglærte. Blandt de ikke faglærte studenter, der overgår til SU, vedbliver knap 60 pct. med at modtage SU i hele perioden. Blandt dem, der igen ophører fra SU, går omkring halvdelen til selvforsørgelse og den anden halvdel tilbage til ledighed eller anden offentlig forsørgelse. De ikke faglærte studenter er således, ikke overraskende, bedre til at fastholde deres efterfølgende uddannelse, sammenlignet med de ikke faglærte. Lang forudgående ledighed, lav indkomst og lavtuddannede forældre reducerer sandsynligheden for at starte uddannelse Der er en række faktorer som påvirker, hvor sandsynligt det er, at de unge ledige påbegynder uddannelse. En del af disse faktorer er velkendte faktorer, som generelt hænger sammen med risikoen for manglende uddannelse og svag arbejdsmarkedstilknytning. Således har mænd en mindre sandsynlighed for at starte uddannelse end kvinder, jo svagere arbejdsmarkedstilknytning den ledige har haft i året før jo mindre er sandsynligheden for at starte uddannelse, ligesom lavere indkomst hos forældrene giver mindre sandsynlighed for at starte uddannelse. Nogen af disse sammenhænge er dog blevet svagere i den nuværende analyse end i den tidligere. Jobklare kontanthjælpsmodtagere overgår langt oftere til uddannelse end dagpengemodtagere Der er dog også en række resultater af analysen, som er anderledes end de traditionelle risikofaktorer i forhold til ledighed. Således er der betydelig forskel på sandsynligheden for at påbegynde uddannelse afhængigt af ydelsen, den ledige modtager. De jobklare kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse har størst sandsynlighed for at påbegynde uddannelse, mens a-dagpengemodtagere og ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse har lavere sandsynlighed for at starte uddannelse efter deres ledighed. Forskellen mellem a-dagpengemodtagerne og de jobklare kontanthjælpsmodtagere er dog blevet mindre end i de tidligere analyser. 3 Når der alligevel er flere der påbegynder SU mv. end der er registreret med igangværende uddannelse i uddannelsesstatistikken skyldes det primært at der er frafald i perioden, så der er påbegyndte uddannelsesforløb der ikke når at blive registreret i uddannelsesstatistikken. De to opgørelser har endvidere forskellige opgørelsesperioder. 4 En del af denne overgang mellem SU og selvforsørgelse kan være personer i erhvervsuddannelser der overgår til praktik med løn.

7 Det er vigtigt at få de unge i uddannelse tidligt Der ses også en tydelig tendens til, at de årige har en betydelig større sandsynlighed for at påbegynde uddannelse end de årige. Denne sammenhænge er næppe i sig selv overraskende, men understreger betydningen af at få de ledige i uddannelse i så ung en alder som muligt. Når de unge finder fodfæste på arbejdsmarkedet som ufaglærte, og derefter bliver ledige i en højere alder og evt. som a-dagpengeberettigede, er det betydeligt mindre sandsynligt, at de vil påbegynde og gennemføre en uddannelse. 4

8 5 2. RISIKO FOR KONTANTHJÆLP BLANDT ÅRIGE UDEN UDDANNELSE årige, som ikke er i gang med en uddannelse udgør en særlig risikogruppe for at møde op i jobcentret som kontanthjælpsmodtagere når de fylder 18. I dette afsnit analyseres omfanget af denne problemstilling ved at se på en gruppe af årige pr. 1. januar 2008, og følge deres risiko for at være kontanthjælpsmodtagere i det år hvor de fylder 18. I tabellen nedenfor er ungegruppens fordeling på uddannelsesstatus og en række baggrundsvariable illustreret. Figur årige i 2008 fordelt efter deres uddannelsesstatus. Separat for region, køn og herkomst Region Igangværende uddannelse Ingen igangværende uddannelse I alt Pct. Pct. Pct. Antal Hovedstaden 91,2 8,8 100, Sjælland 90,8 9,2 100, Syddanmark 91,3 8,7 100, Midtjylland 91,8 8,2 100, Nordjylland 92,4 7,6 100,0 Køn Kvinder 92,0 8,0 100, Mænd 90,9 9,1 100, Herkomst Danskere 91,6 8,4 100, Vestlige lande 85,5 14,5 100, Ikke vestlige lande 90,7 9,3 100, Alle 91,4 8,6 100, Som det fremgår af figuren var der på landsplan i ,6 pct. af de årige som ikke havde en igangværende uddannelse. Dette svarer til ca personer. Andelen uden igangværende uddannelse varierer en smule mellem regionerne. Den er således 8,8 pct. i Hovedstaden og 9,2 pct. i Sjælland, hvilket er den højeste andel blandt regionerne. Der er noget flere mænd (9,1 pct.) end kvinder (8,0 pct.) i aldersgruppen, som ikke har en igangværende uddannelse. Ligeledes er personer med udenlandsk herkomst i større omfang end personer med dansk herkomst uden igangværende uddannelse.

9 6 Figur 2-2 Andel årige, som modtager kontanthjælp det år de fylder 18, separat for uddannelsesstatus i Procent. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10, årige uden igangværende uddannelse årige med igangværende uddannelse 5,0 - Alle Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Som det fremgår af figuren har de unges uddannelsesstatus meget markant betydning for deres tilbøjelighed til at modtage kontanthjælp når de fylder 18. Blandt årige i 2008 som var uden igangværende uddannelse er det således ca. 33 pct., som er at finde blandt kontanthjælpsmodtagerne når de fylder 18. Blandt den tilsvarende gruppe med igangværende uddannelse er det tilsvarende tal ca. 8 pct. Der er nogen regional variation i tallene. Region Sjælland har således landets højeste andele af unge der overgår til kontanthjælp, blandt unge uden igangværende uddannelse er andelen der overgår til kontanthjælp ca. 37 pct. i region Sjælland. Region Hovedstaden ligger stort set på niveau med landsgennemsnittet. 3. LEDIGE ÅRIGE UDEN UDDANNELSE De unge ledige i Østdanmark er i meget stort omfang personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Når man ser på uddannelsesstatus for de ledige i oktober 2010, som er de seneste tilgængelige uddannelsesoplysninger, viser analysen, at 68 pct. af alle unge ledige i Østdanmark er uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Metode til opgørelse af ledige unge med og uden uddannelse Analysen tager udgangspunkt i unge under 30 år bosat i Østdanmark, som pr modtog kontanthjælp, starthjælp eller dagpenge. Uddannelsesstatus opgøres i Danmarks Statistiks registre pr Dette er de senest tilgængelige uddannelsesdata. Uddannelsesstatus opdeles i tre kategorier: Ikke faglærte, ikke faglærte studenter, og personer med erhvervskompetencegivende uddannelse (faglig eller videregående). 3.1 Ledige unge med og uden uddannelse I Østdanmark var der ca ledige unge pr pct. havde ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse hverken afsluttet eller igangværende. 7,4 pct. havde dog en studiekompetencegivende uddannelse, dvs. almen- eller erhvervsgymnasial uddannelse. Når man sammenligner med den tidligere analyse, er andelen af ledige, som ikke havde en kompetencegi-

10 7 vende uddannelse faldet en smule fra 70 pct. i 2009 til 68 pct. i Dette skal ses i sammenhæng med at antallet af ledige unge er steget fra ca til ca i samme periode. 5 Andelen af unge med grundskole som højest fuldførte uddannelse er højere i Region Sjælland end i Region Hovedstaden, hvorimod andelen af unge med studentereksamen er højere i Region Hovedstaden end i Region Sjælland. Figur 3-1: Ledige unge med og uden uddannelse, okt Ikke faglærte Ikke faglærte studenter Erhvervskompetencegivende uddannelse Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Hovedstaden 58, , , Sjælland 65, , , Østdanmark 60, , , Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, (HFUDD og IGUDD) Note: Sammenligning med tilsvarende data for oktober 2009 findes i bilagstabel B3-1 Alle 3.2 Lediges uddannelsesstatus opdelt på ydelse og alder Andelen uden uddannelse er langt højere blandt unge kontant og starthjælpsmodtagere end blandt a-dagpengemodtagere (jf. Figur 3-2). 76 pct. af de unge jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. For ikke-jobklare kontant og starthjælpsmodtagere er andelen uden erhvervskompetencegivende uddannelse 89 pct. Nogle af de unge kontant- og starthjælpsmodtagere har dog en gymnasial uddannelse - henholdsvis 14 pct. af de unge jobklare og 6 pct. af de unge ikke-jobklare. Billedet er markant anderledes for de unge a-dagpengemodtagere. Her har 76 pct. en erhvervskompetencegivende uddannelse, 4 pct. har en gymnasial uddannelse, og 20 pct. har ingen uddannelse udover grundskolen. Ikke overraskende er der flere uden erhvervskompetencegivende uddannelse blandt de yngste ledige end blandt de lidt ældre. Blandt de ledige årige er andelen uden erhvervskompetencegivende uddannelse således 71,5 pct., mens den for de årige er 48,9 pct. Figur 3-2: Ledige unge med og uden uddannelse, Østdanmark, okt Aldersgruppe Ikke faglærte Ikke faglærte studenter Erhvervskompetencegivende uddannelse I alt Pct. Pct. Pct. Pct. Antal år 71,5 7,9 20, år 48,9 6,9 44, Ydelse Dagpenge 20,1 3,9 76, Kontanthjælp - ikke jobklar 88,9 5,7 5, Kontanthjælp - jobklar 75,9 13,9 10, Alle 60,6 7,4 31, Note: Ikke-jobklar dækker over matchkategori 2 og 3 Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, (HFUDD og IGUDD) 5 jf bilagstabel B3-1 6 Se bilag 2 for opgørelse for hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland.

11 8 4. MÅLGRUPPEANALYSE FOR LEDIGE ÅRIGE For at få et billede af de ledige unge uden uddannelse er der foretaget en målgruppeanalyse af de ledige, der overgår til uddannelse på et tidspunkt efter deres ledighed. Analysen viser, hvor mange ledige unge uden uddannelse, som afslutter til uddannelse, samt hvad der kendetegner dem, som afslutter til uddannelse i forhold til dem, der afslutter til selvforsørgelse. For at få de mest aktuelle data er der anvendt DREAM-data til at opgøre overgang til uddannelse. Uddannelse omfatter i denne analyse SU-berettiget uddannelse, SVU og voksenlærling. Noter til målgruppeanalysen Analysen tager udgangspunkt i unge under 30 år bosat i Østdanmark, som pr modtog kontanthjælp, starthjælp eller dagpenge, og som ikke havde afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse. Et ledighedsforløb er afsluttet, hvis personen ikke modtager kontant- eller starthjælp eller a-dagpenge i 4 sammenhængende uger. Hvis en person afslutter flere ledighedsforløb inden for den valgte periode, vil kun den første sammenhængende 4-ugers afgangsstatus medtages i målingen. Afgang til SU opgøres i DREAM og omfatter SU med og uden ydelse, SVU og voksenlærling. Afgang til andet inkluderer selvforsørgelse og udvandret samt øvrige offentlige ydelser der ikke er kontanthjælp eller dagpenge, herunder barsel, sygedagpenge, førtidspension, revalidering fleks/skånejob mv. 4.1 Andel af ledige unge uden uddannelse, som afslutter til SU Af de samtlige unge, der var ledige i Østdanmark pr er der foretaget en analyse af, hvad de afslutter til i perioden frem til april Ca. 20 pct. af de ledige ikke faglærte (dvs. unge med folkeskole som højest fuldførte uddannelse) afslutter deres ledighedsforløb til SU i perioden oktober 2010 til april pct. afgår til andet end SU, mens 41 pct. er ledige hele perioden. For de ledige ufaglærte har uddannelsestilbøjeligheden ikke flyttet sig nævneværdigt i forhold til den tidligere analyse. Når man sammenligner de ledige i 2010 med de tilsvarende ledige i 2009 er der ca. 1 pct. point flere der påbegynder SU blandt de ledige i For de ledige ikke faglærte studenter (dvs. unge med gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse) er andelen som afslutter til SU højere. I alt 45 pct. af de unge ledige studenter påbegynder SU i løbet af den 1½-årige periode. 35 pct. afslutter deres ledighedsforløb til andet end forsørgelse, og 20 pct. er ledige i hele perioden. I denne gruppe er uddannelsestilbøjeligheden noget højere blandt de ledige i 2010 end den var i den tilsvarende analyse blandt ledige i Der er således ca. 5 pct. point flere, som afgår til SU i 2010, og tilsvarende 5 pct. point færre, som afgår til selvforsørgelse eller andet. De ledige unge med erhvervskompetencegivende uddannelse har et væsentligt andet afgangsmønster end dem uden uddannelse. For ledige unge med kompetencegivende uddannelse påbegynder 10 pct. SU og 78 pct. afgår til andet, herunder selvforsørgelse. 13 pct. er ledige i hele perioden. Samlet set er mønstret for de unge uden uddannelse således, at der er mere end dobbelt så mange unge med gymnasial uddannelse, som starter SU (45 pct.), end unge som kun har grund- 7 jf bilagstabel B4-1

12 9 skole (20 pct.). Ikke overraskende er det kun er mindre del (10 pct.) af de ledige unge, som allerede har en kompetencegivende uddannelse, der afslutter ledigheden til SU 8 Figur 4-1: Andel af unge ledige som er afsluttet til SU, andet eller ledige hele perioden, okt marts Separat efter uddannelsesstatus pr. okt Ikke faglærte Afsluttet til Afsluttet til Ledig hele SU andet perioden I alt pct. pct. pct. pct. Antal Hovedstaden 19,6 41,4 39, Sjælland 21,8 34,8 43, Østdanmark 20,4 39,1 40, Ikke faglærte studenter Hovedstaden 44,2 36,5 19, Sjælland 47,2 28,4 24, Østdanmark 44,8 34,7 20, Med erhvervskompetence Hovedstaden 10,2 77,7 12, Sjælland 8,0 77,2 14, Østdanmark 9,6 77,6 12, Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, (HFUDD og IGUDD) Note: Sammenlignelige tal for perioden okt marts 2011 findes i bilagstabel B Profil af unge uden uddannelse som hhv. afslutter/ikke afslutter til SU Nedenstående tabeller svarer til ovenstående, men er opgjort på køn, herkomst, alder og forsørgelsesgrundlag 9. For de ledige ikke-faglærte unge ses følgende mønstre (jf. Figur 4-2): Der er stort set lige mange kvinder og mænd, som starter SU (ca. 20 pct.). Derimod er der langt flere unge kvinder, som er ledige i hele perioden end der er unge mænd. En mindre andel af unge med vestlig og ikke-vestlig baggrund afslutter til SU (hhv. 14,5 og 17 pct.) end unge med dansk oprindelse (21,7 pct.). Jo højere alder, des lavere andel afslutter til SU Der er langt flere unge jobklare kontanthjælpsmodtagere, som afslutter til SU (ca. 33 pct.) end unge ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere og unge a-dagpengemodtagere (ca. 13 pct.). 8 Det kan dog her være relevant at bemærke, at brugen af SU som indikator på uddannelse undervurderer omfanget af særligt dele af erhvervsuddannelserne og ungdomsuddannelserne, hvor der for en dels vedkommende ikke modtages SU, eller kun modtages SU i dele af uddannelsesforsløbet. Dette er primært uddannelser som påbegyndes af de ikke faglærte. Forskellen mellem uddannelsestilbøjeligheden mellem de ikke faglærte og ikke faglærte studenter er således formentlig en smule overvurderet. 9 Se bilag 3 for opgørelse for hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland

13 10 Figur 4-2: Andel af ikke faglærte, som hhv. er afsluttet/ikke afsluttet til SU, Østdanmark, okt marts 2012 Køn Afsluttet til SU Afsluttet til andet Ledig hele perioden I alt Pct. Pct. Pct. Pct. Antal Kvinder 20,4 32,2 47,4 100, Mænd 20,4 45,2 34,4 100, Herkomst Dansk 21,7 36,2 42,2 100, Vestlig 14,5 59,6 25,9 100,0 636 Ikke-vestlig 17,0 45,5 37,6 100, Alder år 26,7 36,8 36,5 100, år 10,4 42,8 46,9 100, Forsørgelsesgrundlag A-dagpenge 12,4 71,6 16,1 100, Kontanthjælp - ikke jobklar 13,6 29,5 56,9 100, Kontanthjælp - jobklar 32,6 42,2 25,2 100, I alt 20,4 39,1 40,6 100, Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, (HFUDD og IGUDD) For de ledige ikke-faglærte studenter ses følgende mønstre (jf. Figur 4-3): Der er stort set samme uddannelsestilbøjelighed blandt mandlige og kvindelige studenter. Men der er en større andel af de kvindelige studenter som er ledige hele perioden, og tilsvarende en større andel af de mandlige studenter, som afslutter ledigheden til selvforsørgelse eller andet. Andel af studenter med dansk baggrund, som fortsætter i SU, er højere (47 pct.) end for studenter med vestlig og ikke-vestlig baggrund (ca. 32 hhv. 37 pct.). I forhold til året før er uddannelsestilbøjeligheden dog steget blandt alle grupper. Over halvdelen af alle ledige studenter mellem år påbegynder SU (60 pct.), mens andelen er 26 pct. for de årige. Studenter, som modtager kontanthjælp matchgruppe 1, har den højeste afslutningsgrad til SU (60 pct.). 29 pct. af de ikke-jobklare studenter påbegynder SU, mens andelen kun er 23 pct. for studenter på a-dagpenge. Det er bemærkelsesværdigt, at de jobklare kontanthjælpsmodtagere er 2½ gange mere tilbøjelige til at påbegynde SU end a-dagpengemodtagerne. En del af denne forskel kan skyldes, at a- dagpengemodtagerne er ældre og mere etablerede, samt at de har lettere ved igen at finde beskæftigelse på grund af deres erfaring på arbejdsmarkedet.

14 11 Figur 4-3: Andel af unge ikke faglærte studenter, som hhv. er afsluttet/ikke afsluttet til uddannelse, Østdanmark, okt marts 2012 Køn Afsluttet til SU Afsluttet til andet Ledig hele perioden I alt Pct. Pct. Pct. Pct. Antal Kvinder 45,2 32,0 22,8 100, Mænd 44,3 38,2 17,5 100, Herkomst Dansk 47,3 33,1 19,6 100, Vestlig 32,4 54,4 13,2 100,0 68 Ikke-vestlig 37,6 37,6 24,8 100,0 484 Alder år 59,8 27,1 13,1 100, år 26,2 44,1 29,7 100, Forsørgelsesgrundlag Dagpenge 23,3 64,6 12,1 100,0 429 Kontanthjælp - ikke jobklar 29,1 22,7 48,2 100,0 635 Kontanthjælp - jobklar 60,1 30,6 9,4 100, I alt 44,8 34,7 20,5 100, Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, (HFUDD og IGUDD)

15 12 5. AFGANGSMØNSTRE FOR LEDIGE ÅRIGE For at få et mere detaljeret billede af, hvilke type af uddannelse de unge ledige uden uddannelse påbegynder, er der foretaget en afgangsanalyse baseret på en anden datakilde end i det foregående kapitel. I stedet for at se på overgang til SU i DREAM ses på uddannelsesstatus i Danmarks Statistiks uddannelsesregister. Fordelen ved at anvende denne datakilde er, at der kan opnås et langt mere detaljeret billede af typen af påbegyndt uddannelse. Ulempen er til gengæld, at data opdateres sjældnere og er derfor er ældre, og at man derfor er nødt til at se på ledighedsforløb, der ligger længere tilbage i tiden (oktober 2009). Noter til afgangsanalyse Analysen tager udgangspunkt i unge under 30 år bosat i Østdanmark, som pr modtog kontanthjælp, starthjælp eller dagpenge, og som ikke havde en registreret afsluttet erhvervskompetencegivende uddannelse i Danmarks Statistiks uddannelsesstatistik. Pr er der foretaget en opgørelse af de unges uddannelsesstatus. For de unge der ikke har en registreret igangværende eller afsluttet erhvervskompetencegivende uddannelse opgøres forsørgelsesgrundlag i DREAM pr Der er således tale om et nedslag pr , hvor status for alle de unge, som var ledige året før, opgøres. For de ikke faglærte registreres overgang til igangværende eller afsluttede uddannelser på alle niveauer, såvel erhvervskompetencegivende som gymnasialt og grundniveau. For de ikke faglærte studenter tælles kun overgang til uddannelser på erhvervskompetencegivende niveau. For den del af den igangværende uddannelsesstatus, der hentes fra DREAM, kan der dog ikke ses, hvilke typer uddannelse der er tale om. Det skal bemærkes, at uddannelsesstatistikken og DREAM er to forskellige registre, som har meget forskellige datakilder og bagvedliggende metode. Der er således ikke fuldstændig konsistens imellem de registrerede tilstande i de to registre. Derfor forekommer det, at en person kan modtage SU ifølge DREAM, men ikke have en igangværende uddannelse i uddannelsesregistret, ligesom der er personer, der har en igangværende registreret uddannelse samtidig med at de står opført som modtagere af a-dagpenge eller kontanthjælp i DREAM. Analyserne tager udgangspunkt i unge ledige i Østdanmark, som pr ikke havde kompetencegivende uddannelse. Det er undersøgt, hvilken uddannelsesstatus denne gruppe har et år efter ( ). Analyserne er foretaget separat for unge ikke faglærte og unge ikke faglærte studenter. 5.1 Afgangsmønstre for unge ikke faglærte Af de ca ledige ikke faglærte, var 15,2 pct. i gang med eller havde afsluttet en kompetencegivende eller studieforberedende uddannelse året efter (jf. Figur 5-1). En lidt større andel af de unge uden uddannelse påbegynder uddannelse i Region Sjælland end i Region Hovedstaden. Den tilsvarende andel som påbegyndte uddannelse året før 11,8 pct. Der er således sket en mindre stigning i overgangen fra ledighed til uddannelse i perioden 2008/2009 til 2009/ På grund af omlægninger i DREAM registret kan disse 2008/2009 tal ikke umiddelbart sammenlignes med tallene i den tidligere rapport. Der er derfor vigtigt at man ikke analyserer på udviklingen ved at sammenligne nærværende rapport med den tidligere rapport. For de sammenlignelige tal henvises i stedet til nærværende rapports bilag 3.

November 2014 UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

November 2014 UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE November 2014 UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 03 Dato 2014-11-12 Udarbejdet af HELW, TONH Kontrolleret af MJBJ, SKNN Godkendt

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Sjælland april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Hillerød Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Hillerød Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Hillerød Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Næstved Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Næstved Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Næstved Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Lejre Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Lejre Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Lejre Kommune april 203 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 203.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Tårnby Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Tårnby Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Tårnby Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Lyngby-Taarbæk Kommune april 203 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Østdanmark april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Holbæk Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Holbæk Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Holbæk Kommune april 013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 013.

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Frederiksberg Kommune april 203 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Bornholm Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Bornholm Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Bornholm Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Vordingborg Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Vordingborg Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Vordingborg Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ishøj Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ishøj Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Ishøj Kommune april 013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 013. Notatet

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Slagelse Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Slagelse Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Slagelse Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Københavns Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Københavns Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Københavns Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Østdanmark april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GRIBSKOV KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GRIBSKOV KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GRIBSKOV KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Køge Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Køge Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Køge Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ringsted Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ringsted Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Ringsted Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE FREDERIKSBERG KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE FREDERIKSBERG KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE FREDERIKSBERG KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BORNHOLM KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BORNHOLM KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BORNHOLM KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Rødovre Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Rødovre Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Rødovre Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013 Dataanalyse Af Joanna Phermchai-Nielsen Workshop d. 18. marts 2013 Kroniske og psykiske syge borgere (1) Sygdomsgrupper: - Kroniske sygdomme: Diabetes Hjertekarsygdomme Kroniske lungesygdomme Knogleskørhed

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Gribskov Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden &

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Odsherred Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse AE har sammenkørt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register med Danmarks Statistiks uddannelsesregistre for at belyse uddannelsesaktiviteten blandt kontant-

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Bilag 1 - Opfølgning på ungeindsatsen

Bilag 1 - Opfølgning på ungeindsatsen 7. januar 2015 Sagsbeh: ShRa & ToNi Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Budget og analyse Bilag 1 - Opfølgning på ungeindsatsen Bilaget er overordnet inddelt i tre hovedspor. Første og anden del

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere