Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere"

Transkript

1 Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen af alle indvandrere i Danmark har ikke videre uddannelse end folkeskoleniveau. Det gør det svært at få job, og indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet ligger således betydeligt under niveauet for andre danskere. af senioranalytiker Lars Foldspang 26. oktober 2014 Analysens hovedkonklusioner Op mod halvdelen af personer med anden etnisk herkomst end dansk har ikke nogen registreret erhvervskompetencegivende uddannelse. Det afspejler sig i en arbejdsmarkedstilknytning, der er betydeligt ringere end den, man ser for øvrige danskere. Der er et stærkt behov for et uddannelsesløft blandt personer med anden etnisk herkomst. Blandt efterkommere vil en langt større andel formentlig få en erhvervskompetencegivende uddannelse. Andelen af efterkommere med erhvervskompetencegivende uddannelse er dog stadig lavere, end den er blandt etniske danskere. Kontakt Direktør Lars Andersen Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Uddannelsesniveau i Danmark Ser man på personer på 16 år eller ældre, så er lidt mere end hver tredje faglærte, mens lidt mindre end ¼ har en videregående uddannelse. Omkring hver tredje har enten folkeskolen eller en gymnasial uddannelse og således ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Det fremgår af figur 1, der viser uddannelsesniveauet for personer over 16 år. Figur 1. Uddannelsesniveau (personer på 16 år eller ældre) 12,6 27,6 23,9 4,7 31,2 Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse Videregående I gang med en uddannelse Færre indvandrere har en uddannelse og færre er i job Indvandrere har generelt et lavere uddannelsesniveau end øvrige danskere. Blandt indvandrere fra og ikke- er det knap halvdelen, som har grundskolen som højeste uddannelse. Det skal dog pointeres, at der for nogle af disse kan mangle oplysninger i registrene omkring deres uddannelse. Generelt kan man se, at indvandrere har markant lavere uddannelse end etniske danskere. Blandt efterkommere er det imidlertid kun omkring hver fjerde, der har grundskolen som højeste uddannelse cirka samme niveau som blandt danskerne. En stor forskel mellem indvandrere og øvrige danskere findes på erhvervsuddannelserne. Omkring hver sjette indvandrer er faglært, mens det samme gælder for lige omkring dobbelt så stor en andel af de øvrige danskere her er omkring en tredjedel af personer over 16 år faglærte. Det fremgår af tabel 1, der viser uddannelsesniveau fordelt på herkomst. 2

3 Tabel 1. Uddannelsesniveau fordelt på herkomst (personer på 16 år eller ældre) Uddannelsesniveau ikke Pct Grundskole 25,5 46,8 48,3 27,4 25,9 Gymnasial uddannelse 4,6 3,9 7,0 8,5 6,7 Erhvervsuddannelse 33,0 15,6 18,1 16,2 9,9 Videregående 24,7 21,8 15,9 24,1 8,8 I gang med en uddannelse 12,3 11,9 10,8 23,9 48,7 I alt Det er også værd at bemærke, at næsten halvdelen af efterkommere fra ikke- er i gang med en uddannelse. Blandt indvandrere og etniske danskere er det kun lidt mere end hver tiende, der er under uddannelse. Det skyldes dog blandt andet, at efterkommere generelt er yngre end både etniske danskere og indvandrere. Selvom der er udfordringer i forhold til datakvaliteten af uddannelsesoplysninger for indvandrere, ser det lave uddannelsesniveau blandt indvandrere ud til at være en hæmsko for adgangen til arbejdsmarkedet. Ser man på arbejdsmarkedsstatus, er der en betydelig højere andel ledige blandt indvandrerne end blandt øvrige danskere. Det fremgår af tabel 2. Især blandt indvandrere fra ikke- er der relativ høj ledighed mere end seks procent er ledige, mens det samme kun gælder for 2,6 procent af de etniske danskere. Også for efterkommere fra ikke- er ledigheden høj, knap seks procent. Indvandrere og efterkommere fra har en ledighed, der er lidt højere end blandt øvrige danskere. Tabel 2. Arbejdsmarkedstilknytning fordelt på herkomst (16 år og ældre) Arbejdsmarkedstilknytning ikke Pct Selvstændige 4,5 4,0 4,5 3,9 2,5 Lønmodtagere 54,3 48,7 40,1 53,8 48,6 Arbejdsløse 2,6 3,5 6,3 3,7 5,9 Midlertidig uden for arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Andre udenfor arbejdsstyrken - heraf under uddannelse 2,0 1,5 4,8 2,2 2,7 2,4 1,2 0,5 0,5 0,0 8,8 27,1 27,0 22,6 38,4 4,9 6,6 4,9 11,7 24,4 Pensionister 25,4 14,0 16,7 13,3 1,8 I alt

4 Som det ses af tabel 2, er der i det hele taget en stor andel af indvandrere og efterkommere uden for arbejdsstyrken. Mere end ¼ af indvandrerne fra såvel som ikke- står således uden for arbejdsmarkedet (selvom de hverken står registreret som pensionister eller arbejdsløse). Blandt efterkommerne står mange ligeledes uden for arbejdsmarkedet, men især blandt ikke- efterkommere er en stor andel af dem under uddannelse. Omtrent hver fjerde ikke- efterkommer er således under uddannelse. Endelig er hver fjerde danskere over 16 år pensionist, mens andelen blandt indvandrere fra både og ikke- er betydeligt lavere omkring 15 pct. af indvandrerne er pensionister. Ser man på arbejdsmarkedstilknytningen opdelt på køn, viser det sig, at en betydeligt større andel af kvinderne end mændene blandt indvandrere fra ikke- står uden for arbejdsmarkedet, jf. tabel 3 og 4. Kun en mindre andel (godt fem pct-points) af disse er under uddannelse. Tabel 3. Mænds arbejdsmarkedstilknytning, fordelt på herkomst ikke Pct Selvstændige 6,4 4,9 6,5 5,1 3,8 Lønmodtagere 56,0 53,1 42,4 52,8 47,3 Arbejdsløse 2,8 3,6 6,8 4,2 6,3 Midlertidig uden for arbejdsstyrken 1,6 1,1 4,6 2,0 2,2 Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken 2,0 1,1 0,6 0,4 0,0 Andre udenfor arbejdsstyrken 9,3 25,6 21,6 23,8 38,5 Pensionister 21,9 10,6 17,5 11,8 1,9 All Tabel 4. Kvinders arbejdsmarkedstilknytning, fordelt på herkomst ikke Pct Selvstændige 2,7 3,1 2,5 2,6 1,1 Lønmodtagere 52,7 44,4 38,0 54,9 50,0 Arbejdsløse 2,4 3,5 5,9 3,3 5,5 Midlertidig uden for arbejdsstyrken 2,3 1,8 5,1 2,5 3,3 Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken 2,8 1,3 0,5 0,6 0,0 Andre udenfor arbejdsstyrken 8,3 28,5 32,1 21,3 38,4 Pensionister 28,8 17,3 15,9 14,9 1,7 All

5 Fremtiden tegner lysere for kvinderne end for mændene Ser man på status for indvandreres uddannelse dvs. øjebliksbilledet her og nu så er der ikke revolutionerende forskelle mellem kønnene. Her er det dog igen nødvendigt at tage forbehold for forholdsvis ringe kvalitet af uddannelsesoplysninger for indvandrere. Ser man derimod på, hvordan udviklingen tegner til at blive, er billedet et andet. Undervisningsministeriets profilmodel viser, at pigerne i langt højere grad end drengene kan forventes at opnå en ungdomsuddannelse. Piger med udenlandsk herkomst ligger således på niveau med det generelle gennemsnit for drenge, mens drenge med udenlandsk herkomst halter noget efter selvom noget af det tabte lader til at være blevet indhentet over de senere år, jf. figur 1. Figur 1. Andel der forventes at opnå en ungdomsudd. 25 år efter 9. kl. fordelt på køn og herkomst Pct Pct Drenge - udl. herk. Piger - udl. herk. Drenge - alle Piger - alle Anm.: Tallene viser den andel inden for den pågældende gruppe, som kan forventes at opnå en ungdomsuddannelse 25 år efter 9. klasse, baseret på aktuelle overgangsrater. Personer,der ikke opnår en ungdomsuddannelse, men alligevel får en videregående uddannelse er ikke med i figuren. Kilde: AE pba. Undervisningsministeriets profilmodel (jf. uvm.dk). Det afspejler sig i uddannelsesniveauet altså øjebliksbilledet her og nu blandt efterkommere fra ikke mellem 20 og 30 år. Her er mellem en fjerdedel og en femtedel af kvinderne uden anden uddannelse end folkeskolen mens det samme gør sig gældende for godt over en tredjedel af mændene. Samtidig har under seks procent af mændene en videregående uddannelse, mens det er mere end dobbelt så mange over 12 pct. af de kvindelige efterkommere fra ikke- mellem 20 og 30 år, der har opnået en videregående uddannelse. Måske endnu vigtigere er knap 45 pct. af de kvindelige efterkommere mellem 20 og 30 år fra ikke- under uddannelse, mens det gælder for knap 38 pct. af mændene. For både kvinder og mænds vedkommende er det på niveau med danskere, jf. tabel 5. Det skal dog understreges, at de igangværende ikke nødvendigvis afslutter en uddannelse. 5

6 Tabel 5. Uddannelsesniveau blandt efterkommere fra ikke- samt danskere (20-30 år) Efterkommere ere Mænd Kvinder Mænd Kvinder Pct Kun grundskole 36,5 22,2 18,5 13,6 Gymnasial uddannelse 8,8 8,5 9,5 9,8 Erhvervsuddannelse 11,5 12,7 25,1 16,6 Videregående 5,8 12,1 10,0 17,7 Igang med en uddannnelse 37,5 44,5 36,9 42,4 Kilde: AE på baggrund af e: AE på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik Det bemærkes, at aldersgruppen mellem 20 og 30 år udgør knap 20 pct. af den samlede gruppe af efterkommere fra ikke-. Flere indvandrere og efterkommere skal med på uddannelsesvognen Tallene viser, at der er behov for en indsats, så personer med anden etnisk herkomst får en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis flere indvandrere og efterkommere får en uddannelse, vil det efter alt at dømme forbedre deres jobchancer markant. Blandt efterkommere er der faktisk i øjeblikket en stærk tendens til at uddanne sig. Tendensen har været stigende de senere år. Gruppen af efterkommere halter dog fortsat efter øvrige danskere som helhed. Derfor er det vigtigt, at vi fastholder den opadgående tendens og sørger for, at endnu flere får en uddannelse. De senere års uddannelsesstigning blandt efterkommere må således ikke blive en sovepude for at lade stå til. Øvrige analyser har vist, at der inden for gruppen er efterkommere er stor forskel på, hvem der får en uddannelse. Tallene viser med al tydelighed, at det især er blandt indvandrere, at uddannelsesniveauet halter. Det er afgørende, at der gøres en ekstra indsats for at løfte denne gruppe. Det bl.a. vil kunne gøres med efteruddannelse. 6

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere