Overordnede principper og best practice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnede principper og best practice"

Transkript

1 Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav

2 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon: Fax: Publikationen udleveres gratis aå længe lager haves, ved henvendelse til: IT- og Telestyrelsen. danmark.dk Telefon: Publikationen kan også hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: ISBN (internet): Tryk: Oplag: ISBN:

3 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice IT- & Telestyrelsen marts 2009

4 Indhold [ Indledning 5 Formål 7 Anvendelse 8 Overblik 9 Overordnede it-arkitekturprincipper 16 Best practice anbefalinger 22

5 Indledning > Tit sidder digitaliseringsansvarlige med de samme udfordringer. Her er der hjælp at hente! IT- og Telestyrelsen og OIO-komitéen har udarbejdet et sæt best practice anbefalinger for it-arkitektur. De kan bruges som inspiration og rettesnor i digitaliserings- og itanskaffelsesprojekter. Anbefalingerne er organiseret som 10 overordnede principper og 15 best practice anbefalinger, der beskrives nærmere i denne publikation. Publikationen er delt op i to dele. Læs del 1 for at få overblik. Læs del 2 for at lære mere om de enkelte principper og best practice anbefalinger. Første del giver overblik i form af en kort beskrivelse af formålet og en oversigt over principper og best practice anbefalingerne. Desuden er der en introduktion til anvendelsen, der både beskriver status og giver råd til, hvordan man bør forholde sig til de fælles it-arkitekturkrav. Endelig gives der eksempler på hvordan principper og best practice kan indgå i et projekt fra strategi over forretning til teknik, og alle principper og best practice anbefalinger placeres ind i forhold til såvel OIO arkitekturmetoden som til en generisk projektmodel. Anden del gennemgår først de 10 principper med angivelse af rationale og implikationer for hvert enkelt princip. Derefter gennemgås alle best practice anbefalinger tilsvarende med en kort beskrivelse, rationale, implikationer, erfaringer og henvisning til information og ressourcer. Det er her du kan finde konkrete eksempler på, at anbefalingerne virker i praksis, og helt konkrete anvisninger på fx standarder og fælles infrastrukturtjenester, som bør anvendes. På nettet kan du finde mere information og deltage i den videre udveksling af erfaringer og idéer til nye best practice anbefalinger. 5

6 6 >

7 Formål > Danmark er i fuld gang med at digitalisere den offentlige sektor. Det indebærer, at offentlige myndigheder skal se på opgaver og processer med nye øjne og finde nye og bedre måder at løse opgaverne på ved hjælp af it. IT- og Telestyrelsen har i samarbejde med OIO Komitéen 1 opstillet 10 itarkitekturprincipper og 15 best practice anbefalinger for it-arkitektur. De kan bruges som inspiration og rettesnor i digitaliserings- og it-anskaffelsesprojekter. De overordnede it-arkitekturprincipper og best practice anbefalinger skal understøtte den tværoffentlige digitaliseringsstrategi såvel som den enkelte myndigheds arbejde med digitalisering. Formålet med de fællesoffentlige principper og anbefalinger er > at fremme de mål, der stilles fra politisk hold om en borgervendt offentlig sektor > at effektivisere it-investeringerne i de offentlige digitaliseringsprojekter > at skabe grundlag for mere konkurrence og innovation > at støtte projekter i den enkelte myndighed såvel som tværoffentlige projekter og samarbejde. Fællesoffentlig arkitektur og standardisering giver en række gevinster: > Det bliver lettere og billigere for myndighederne at planlægge digitaliseringsprojekter og it-løsninger, og der bliver bedre tværgående sammenhæng, når de kan henvise til nogle få, præcise fælles mål, metoder og standarder frem for hver især at definere disse rammer. > Det bliver samlet set billigere, hurtigere og mere fleksibelt at lave digitale løsninger, da løsninger lettere kan genbruges på tværs af det offentlige. > Leverandørerne får et klart signal om, hvilke ønsker det offentlige har til, hvorledes en it-løsning generelt skal bygges for at passe ind i en sammenhængende digital forvaltning. 1 OIO-komitéen for it-arkitektur og standardisering er en tværoffentlig komité med repræsentanter fra ministerier, regioner og kommuner. 7

8 Anvendelse > De 10 overordnede it-arkitekturprincipper og de 15 best practice anbefalinger skal betragtes som en ramme. Ikke alle vil passe lige godt til det enkelte projekt nogle vil ramme mere plet end andre. Anbefalingerne bør anvendes pragmatisk. Anvendelsen skal altid afvejes i forhold til den konkrete situation og lokale forretningsstrategier. Hver anbefaling er udvalgt på baggrund af en business case med dokumenteret effekt i form af besparelser og kvalitetsløft i konkrete myndigheder. Alle anbefalinger er således baseret på positive projektspecifikke business cases. Vi anbefaler, at den enkelte myndighed aktivt tager stilling til principperne og best practice anbefalingerne, nar den laver business case-vurderinger i forbindelse med iværksættelse af konkrete digitaliseringsprojekter, fx ved at anvende den fællesoffentlige business-case-model. Brug dem når det giver en positiv business case, eller når de ikke er fordyrende i forhold til tiltag, der alligevel skal iværksættes. Anbefalingerne er især relevante, når der sker ny udvikling eller modernisering. Eksempler på anvendelsessituationer kan fx være, når en myndighed skal bygge en ny webservice, bygge en ny indberetningsløsning eller modernisere et eksisterende system. Der kan være situationer, hvor principperne måske kan stride mod hinanden og hvor den gode arkitektur står overfor en besparelse på kort sigt. Her må den enkelte myndighed gøre sig sine overvejelser ud fra den konkrete situation og se på de økonomiske konsekvenser, de digitale løsningers omfang, kompleksitet, sammenhæng med andre løsninger m.m. Eksempel En myndighed skal anskaffe en ny løsning til ledelsesinformation. Det vil i et sådan projekt bl.a. være vigtigt at overveje behov for > at udveksle via åbne datastandarder internt og eksternt > muligheder for at anvende et billigt standardprodukt baseret på proprietære standarder > eventuelt behov for egenudvikling, som kan være i open source. I en sådan situation kan konklusionen godt blive en proprietær løsning, eventuelt i form af tilpasning af et standardsystem, selvom det ud fra et arkitektursynspunkt ikke er ideelt. Her gælder det generelle indkøbsprincip bedst og billigst stadig. Men omvendt kan konklusionen også blive, at løsningen bør baseres på en egenudviklet komponent, der er udviklet som open source og med overholdelse af relevante åbne standarder specielt med hensyn til åbne snitflader, der kan håndtere OIO datastandarder via web services. 8

9 Overblik > Overordnede it-arkitekturprincipper De 10 overordnede it-arkitekturprincipper dækker hele spektret fra strategi over forretning til teknik. Best practice anbefalinger De 15 best practice anbefalinger understøtter de overordnede principper. De er konkrete og vedrører bl.a. kortlægning af processer, brug af åbne standarder, web services, sikkerhed og metode. > Få styr på forretningsprocesserne > Anvend fælles forretningsterminologi > Udgiv egenudviklet software under open source-licens > Anvend iterative udviklingsprocesser > Dataudveksling bør anvende fælles datastandarder > Lad offentlige portaler genbruge dit indhold > En service bør være nem at finde og anvende > It-systemer bør kunne tale sammen > Brug digital signatur og single-sign-on > Basér indkøb og salg på den fælles infrastruktur for handel > Brug fælles referenceramme på sags- og dokumentområdet > Stil krav om åbne standarder > Beskyt privatlivet > Få styr på it-arkitekturen med metodik > Del viden og samarbejd på tværs. 9

10 Principper og anbefalinger i OIO-arkitekturreolen Et vist kendskab til OIO-arkitekturmetoden vil hjælpe dig til bedre overblik, når du skal forholde dig til it-arkitekturprincipperne og best practice anbefalingerne. Nedenfor kan du se alle principper og anbefalinger i en ramme, der for overskuelighedens skyld er en forenklet udgave af OIO-arkitekturreolen. Denne oversigt kan betragtes som en tjekliste for projektledere og arkitekter i relation til projekts fremgangsmåde og dokumentation. Den kan give opmærksomhed på principper og anbefalinger i forhold til de forskellige hovedaspekter i arkitekturarbejdet. Mange principper og anbefalinger er relevante på tværs af søjlerne, men er placeret, hvor de især hører hjemme af hensyn til overblikket. Du kan også læse om disse principper og best practice anbefalinger på OIO-arkitekturguiden Den indeholder detaljerede beskrivelser som i denne pjece. Desuden er der skabt mere detaljerede relationer/links mellem principper, best practice anbefalinger og trin i OIOarkitekturmetoden. Principper og anbefalinger i en generisk projektmodel Nedenfor kan du også se alle principper og anbefalinger i en ramme, der er bygget op som en generisk projektmodel, der rummer en projektlivscyklus fra foranalyse til afvikling af en løsning (og dækker både vandfalds og iterative processer). Denne oversigt kan betragtes som en tjekliste for projektledere, der kan give opmærksomhed på principper og anbefalinger på det rigtige tidspunkt i projektets faser. Typisk vil de forskellige aktører i et projekt have forskelligt opgavefokus og forskelligt videnniveau i de forskellige faser, hvorfor mange principper og best practice anbefalinger kan optræde på forskellig måde i de forskellige faser. Et eksempel på dette er, at OIO EA-metoden i sig selv kan bruges som en tjekliste, når man skal planlægge et projekt dvs. i foranalysefasen. Samtidig er OIO EA en metoderamme, som også kommer i spil i forbindelse med specifikation og design. En række af principperne og best practice anbefalingerne er relevante allerede i foranalysefasen, og vil have stor betydning for den videre projektudvikling. De fleste principper og best practice anbefalinger bør være bragt i spil allerede i specifikationsfasen. Det gælder fx hvis man vælger en iterativ udviklingsproces, hvor man specificerer løbende i modsætning til en vandfaldsmodel, hvor man specificerer først i processen., Generelt kan man sige, at når først et princip eller en best practice anbefaling er bragt i spil, så påvirker den de efterfølgende trin. Ofte sker den egentlige udfoldelse i det videre forløb. Det gælder fx princippet om Informationssikkerhed fra start til slut eller best practice anbefalingen Anvend iterative udviklingsmetoder. I oversigten har vi for overblikkets skyld fokuseret på kun at nævne nogle få eksempler, hvor der er en særlig relevans. 10

11 Principper og anbefalinger i OIO-arkitekturreolen Område/ niveau Strategi & styring Forretning & information Applikation & teknologi Princip Forretningsbehov bør drive og definere løsningerne. Informationssikkerhed fra start til slut. Brug den fællesoffentlige metoderamme for it-arkitektur. Borgere og virksomheder bør sættes i centrum. Processer bør optimeres i forbindelse med digitalisering. Data og services bør genbruges. It-arkitekturen bør via åbenhed styrke konkurrence og innovation. Basér løsninger på løst koblede komponenter. Løsninger bør være fleksible. Udnyt mulighederne ved anskaffelser. Beskyt privatlivet. Få styr på it-arkitekturen med metodik. Del viden og samarbejd på tværs. Få styr på forretningsprocesserne. Anvend fælles forretningsterminologi. Dataudveksling bør anvende fælles datastandarder. Udgiv egenudviklet software under open source licens. Anvend iterative udviklingsprocesser. Lad offentlige portaler genbruge dit indhold. Anbefaling Brug fælles referenceramme på sags- og dokumentområdet. En service bør være nem at finde og anvende. It-systemer bør kunne tale sammen. Brug digital signatur og single-sign-on. Basér indkøb og salg på den fælles infrastruktur for handel. Stil krav om åbne standarder. 11

12 Principper og anbefalinger i en generisk projektmodel Fase Princip Best practice anbefaling Foranalyse Specifikation Design Forretningsbehov bør drive og definere løsningerne. Borgere og virksomheder bør sættes i centrum. Processer bør optimeres i forbindelse med digitalisering. Brug den fællesoffentlige metoderamme for it-arkitektur. Data og services bør genbruges. It-arkitekturen bør via åbenhed styrke konkurrence og innovation. Basér løsninger på løst koblede komponenter. Løsninger bør være fleksible. Udnyt mulighederne ved anskaffelser. Informationssikkerhed fra start til slut. Borgere og virksomheder bør sættes i centrum. Informationssikkerhed fra start til slut. Få styr på forretningsprocesserne. Anvend fælles forretningsterminologi. Få styr på it-arkitekturen med metodik. Del viden og samarbejd på tværs. Udgiv egenudviklet software under open source licens. Anvend iterative udviklingsprocesser. Dataudveksling bør anvende fælles datastandarder. Lad offentlige portaler genbruge dit indhold. En service bør være nem at finde og anvende. It-systemer bør kunne tale sammen. Brug digital signatur og single-sign-on. Basér indkøb og salg på den fælles infrastruktur for handel. Brug fælles referenceramme på sagsog dokumentområdet. Stil krav om åbne standarder. Beskyt privatlivet. Anvend iterative udviklingsprocesser. Udvikling Løsninger bør være løst koblede. It-systemer bør kunne tale sammen. Test Drift Afvikling Borgere og virksomheder bør sættes i centrum. Informationssikkerhed fra start til slut. Informationssikkerhed fra start til slut Informationssikkerhed fra start til slut Anbefaling 4. Anvend iterative udviklingsprocesser. Lad offentlige portaler genbruge dit indhold. Udgiv egenudviklet software under open source licens. Beskyt privatlivet. 12

13 Fra strategi til løsning et eksempel De fælles it-arkitekturprincipper dækker hele spektret fra strategi over forretning til teknik. Nedenstående eksempel illustrerer denne pointe. En kommune skal have ny hjemmeside, der bl.a. skal kunne fungere som den lokale portal til kommunens borgerservice. Kommunen forventer en række positive effekter: Ressourcebesparelser og flere tilfredse borgere pga. øget brugervenlighed og flere kanaler. Desuden forventer kommunen besparelser på it-investeringer fremover pga. øget konkurrence og øget genbrug. > Princip 1. Forretningsbehov bør drive og definere løsningerne. > Princip 2. Borgere og virksomheder bør sættes i centrum. Rationalet er, at kommunen skal servicere borgere nemt, hurtigt og sikkert i såvel borgerservicebutikken som online og en transaktion skal kunne startes på nettet og videreføres i servicebutikken og omvendt. Alle de forretningsprocesser (arbejdsgange), der er i spil, skal vurderes og - hvor det er relevant - dokumenteres med henblik på optimering. Der skal tages udgangspunkt i KL s arbejdsgangsbank. > Princip 3. Processer bør optimeres i forbindelse med digitalisering. > Best practice 1. Får styr på forretningsprocesserne. Det medfører, at borgerne og medarbejderne som hovedprincip skal anvende de samme systemer og samme datagrundlag for at sikre en effektiv og sammenhængende proces. Hvor der er potentiale for genbrug af data eller behov for at udveksle data og udvikle snitflader, skal der tages udgangspunkt i OIO datastandarder. > Princip 4. Data og services bør genbruges. > Best practice: 5. Dataudveksling bør anvende fælles datastandarder. > Best practice 11. Brug fælles referenceramme på sags- og dokumentområdet. Borgeren skal kunne benytte kommunes tjenester via flere relevante. Løsningen skal derfor indrettes, så de selvbetjeningsløsninger, der udvikles til kommunens nye hjemmeside også kan integreres i andre portaler som fx borger.dk og i lokale institutionssider. > Princip 4. Data og services bør genbruges. > Best practice 6. Lad offentlige portaler genbruge dit indhold. > Best practice 8: It-systemer bør kunne tale sammen. Sikkerheden skal være veldefineret med hensyn til, hvem der får adgang til hvilke data. > Princip 9. Informationssikkerhed fra start til slut. > Best practice 13: Beskyt privatlivet. Hjemmesiden og alle elementer, der integreres i den, skal leve op til de krav om tilgængelighed, der fremgår af regeringens aftale med kommunerne og regionerne om anvendelse af åbne standarder. Så kan de også anvendes af borgere og medarbejdere med funktionsnedsættelse. > Princip 2. Borgere og virksomheder bør sættes i centrum. > Best practice 12: Stil krav om åbne standarder. Det overordnede fælles arkitekturkrav er, at der skal være etableret en proces, der løbende tager højde for risici og for positive og negative virkninger på arkitekturen i den eksisterende it-portefølje i kommunen. > Princip 9. Informationssikkerhed fra start til slut. > Best practice 14. Få styr på it-arkitekturen med metodik. 13

14 Forløbet af selve løsningsudviklingen skal tilrettelægges som en fleksibel (agil) proces, hvor man løbende tester iterationer af hjemmesiden og enkeltservices mod brugernes behov. > Princip 1. Forretningsbehov bør drive og definere løsningerne. > Princip 2. Borgere og virksomheder bør sættes i centrum. > Best practice 4. Anvende iterative udviklingsprocesser. Som udgangspunkt skal selve den tekniske løsning så vidt muligt baseres på eksisterende løsninger og moduler. > Princip 4. Data og services bør genbruges. > Princip 8. Udnyt mulighederne ved anskaffelser. Nye komponenter, der udvikles specielt til den nye hjemmeside, skal udvikles i open source og overholde åbne standarder. Der skal udarbejdes dokumentation af disse, som stilles til rådighed for andre myndigheder. > Princip 5. It-arkitekturen bør via åbenhed styrke konkurrence og innovation. > Best practice 3. Udgiv egenudviklet software under open source-licens. > Best practice 12. Stil krav om åbne standarder. Selvbetjeningsløsningerne skal integreres med back-end systemer, så der opnås mest mulig automatisering. Alle nye delløsninger opbygges som moduler, hvor der er en klar adskillelse mellem brugergrænseflade, funktionalitet og data. De nye løsninger skal derigennem understøtte de mest relevante integrationsmønstre, som anvendes i det offentlige. > Princip 6. Basér løsninger på løst koblede komponenter. > Best practice 8. It-systemer bør kunne tale sammen. Et vigtigt element i løsningens sikkerhed er digital signatur og single sign-on. Her anvendes de fællesoffentlige standarder og services. > Princip 9. Informationssikkerhed fra start til slut. > Best practice 9. Brug digital signatur og single sign-on. 14

15 15

16 Overordnede it-arkitekturprincipper > Princip 1: Forretningsbehov bør drive og definere løsningerne Rationale It-investeringerne bør understøtte forretningens opgaver, og ikke omvendt. Det er derfor forretningsbehovet, der bør drive og definere løsningerne, samt den arkitektur og de standarder, som løsningerne anvender. Implikationer Offentlige myndigheder bør etablere organisatoriske og styringsmæssige rammer for en velfungerende koordinering mellem forretning og it. Der bør kunne svares positivt og konkret på spørgsmålet Hvordan sikrer I, at jeres valg af it-arkitektur, standarder og løsninger passer til jeres forretning? Princip 2: Borgere og virksomheder bør sættes i centrum Rationale It-investeringer bør skabe bedre service og nye digitale tjenester, som giver konkret nytteværdi i form af bedre service, administrative lettelser og effektivisering. Tjenesterne bør være enkle at anvende for borgere og virksomheder. Implikationer Borgere og virksomheder bør inddrages i udviklingen af løsninger, fx ved brug af fokusgrupper og personas. Løsninger bør stilles til rådighed, så de altid er tilgængelige via de kanaler og terminaltyper, som er udbredte blandt brugerne. Det bør sikres, at brugergrænsefladen er brugervenlig og tilgængelig, også for personer med funktionsnedsættelse. Potentialer og konsekvenser for serviceforbedringer, administrative lettelser, effektivisering og økonomiske besparelser bør inddrages i projekternes business casevurdering. 16

17 Princip 3: Processer bør optimeres i forbindelse med digitalisering Rationale Værdien ved digitalisering realiseres gennem fx bedre service, bedre sammenhæng på tværs af organisatoriske skel, effektivisering ved hurtigere sagsbehandling eller brug af færre ressourcer på at nå samme resultat. Forenkling og automatisering er en vigtig nøgle hertil. Derfor bør forretningsprocesser optimeres i forbindelse med digitalisering. Implikationer De processer, en myndighed udfører, bør kortlægges og analyseres for at identificere muligheder for mere effektive og værdiskabende processer. Her bør man være opmærksom på sammenhæng til andre processer og delprocesser, som eventuelt varetages i forskelligt organisatorisk regi. Især ensartede og tværgående, borgervendte processer og forretningsservices bør, hvor det er relevant, harmoniseres i og på tværs af myndigheder. Myndighederne bør samtidig have styr på data: Centrale forretningsbegreber bør defineres og udvekslingsformater bør fastlægges af forretningen ikke af it-leverandøren. Princip 4: Data og services bør genbruges Rationale Borgere og virksomheder bør kun indberette oplysninger én gang og den offentlige sagsbehandling bør i højere grad ske automatisk. Dette bør understøttes af en mere smidig udveksling af data fra centrale registre og på tværs af myndigheder. Data og services, som er tilvejebragt af én myndighed og som kosteffektivt kan genbruges af andre myndigheder, bør stilles til rådighed og genbruges. Implikationer Data bør deles og genbruges, hvis lovgivningen tillader det, og det i øvrigt kan betale sig at integrere data. Data, som én offentlig myndighed allerede har, bør genbruges, før man spørger borgere og virksomheder om data. Ansvaret for dataforvaltning, herunder indsamling, vedligehold og udstilling af data bør være tydeligt defineret. Der er et stort behov for en konstant forbedring af oplysninger om tilgængelighed og gennemsigtighed af eksisterende data- og servicestandarder. Data bør udveksles i fælles datastandard. 17

18 Princip 5: It-arkitekturen bør via åbenhed styrke konkurrence og innovation Rationale Åbne standarder og åbne arkitekturer, som tillader udvidelser og integration med nye softwarekomponenter, er et afgørende fundament for interoperabilitet og dermed forretningsmæssigt samarbejde og udvikling i den offentlige sektor. Åbne standarder er desuden vigtige for at skabe øget konkurrence og innovation på et åbent marked, hvor offentlige myndigheder gør sig uafhængige af enkeltleverandører. Implikationer It-løsninger bør baseres på åbne standarder, som bl.a. kan findes på digitalisér.dk. Åbne standarder bør altid anvendes, hvis der kan påvises en business case, eller hvis det ikke medfører meromkostninger. Konkrete løsninger bør tage udgangspunkt i fællesoffentlige referencearkitekturer, der peger på relevante standarder. Snitflader bør dokumenteres og udstilles på digitaliser.dk og i øvrigt kunne tilgås af alle relevante parter. Princip 6: Basér løsninger på løst koblede komponenter Rationale It-løsninger bør bygges med løst koblede komponenter, der har en granularitet, som giver mening for den enkelte myndighed. En komponent kan fx svare til et sammenhængende sæt af (optimerede) arbejdsgange, jf. princip 3. Det giver myndighederne mulighed for at sammensætte deres løsninger mere frit og giver øget mulighed for at anvende komponenter i flere løsninger. Desuden giver det mulighed for øget leverandøruafhængighed og større konkurrence. Komponentopbygning og løs kobling er to af hovedingredienserne i serviceorientering af it-arkitekturen. Serviceorientering betyder, at løsninger med brug af standardmetoder og fælles, åbne standarder kan integreres med andre løsninger. På den måde kan de anvende hinandens data og funktionalitet. Bindingen mellem de enkelte systemer nedbringes og omkostninger til udvikling og integration af løsninger kan reduceres. Mere ensartede integrationer giver en mere homogen it-arkitektur med mindre kompleksitet, som på sigt er lettere og billigere at vedligeholde, og som giver bedre og mere fleksible løsninger. Gennem at tilstræbe enkle løsningskomponenter frem for komplekse løsninger overalt, hvor det er muligt, opnås samlet set en væsentligt mere effektiv itinfrastruktur. Implikationer Offentlige it-systemer bør udvikles, så afhængigheder mellem ellers integrerede dele af en it-løsning fjernes mest muligt. Brugergrænseflade, applikation og infrastruktur bør adskilles (løs kobling). Løs kobling bør altid anvendes ved nyanskaffelser, hvis der kan påvises en business case, hvis det ikke medfører meromkostninger, eller hvis det ikke medfører en væsentligt ringere løsning. Offentlige myndigheder og institutioner bør overveje at dekomponere deres eksisterende fagsystemer således, at data bliver tydeligt adskilt fra applikationer og bruger- 18

19 grænseflader - hvis der er en positiv business case for det. Dette vil alt andet lige skabe bedre muligheder for genbrug af data både internt og eksternt. Borger- og virksomhedsvendte services bør i særlig grad udvikles således, at brugergrænsefladen er udskiftelig og adskilt fra resten af it-løsningen, så de fx kan afvikles i flere relevante portaler og via flere kanaler, herunder ikke mindst mobile kanaler. Fælles åbne standarder for services bør anvendes. Princip 7: Løsninger bør være fleksible Rationale Forretningsbehov bør bestemme kravene til fleksibilitet, skalérbarhed og robusthed det må ikke være teknikken, som sætter grænser for forretningen. Offentlige itsystemer og den bagvedliggende infrastruktur bør bygges med udgangspunkt i de forretningsmæssige krav og være i stand til at tilpasse sig ændrede forretningsmæssige behov. Fleksibilitet dvs. evnen til hurtigt at justere løsninger - bør sikres hvor det er relevant, fx i forbindelse med lovgivning. Implikationer It-løsninger bør udformes, så de løbende kan tilpasses eller udvides i takt med forretningsmæssige behov. For at imødekomme øgede it-omkostninger i fremtiden bør itsystemer, hvor det er relevant, bygges, således at kapaciteten kan op- og nedjusteres, og således at de gøres robuste over for ændringer i organisatoriske opdelinger. Med relevans menes der, hvor der kan påvises en business case, hvor der kan forudses ændrede behov, hvor det ikke medfører meromkostninger, eller hvor det ikke medfører en væsentligt ringere løsning. Princip 8: Udnyt mulighederne ved anskaffelser Rationale Dette princip går på tværs af en række af de øvrige principper. Det svarer i grove træk til indkøbsprincippet bedst og billigst, men er udtryk for et tankesæt, der sætter mere fokus på it-arkitekturen og porteføljen af løsninger og løsningskomponenter frem for den enkeltstående løsning. Genbrug og samarbejde kan spare meget på it-budgettet og kan både sikre en mere konsolideret portefølje og efterspørgselskraft. Ligeledes kan der være store fordele ved at undgå specialudviklede løsninger, hvis ens behov kan dækkes af eksisterende løsninger eller standardløsninger. Implikationer Princippet indebærer, at man bør stille sig en kæde af spørgsmål, før man vælger sin fremgangsmåde i et digitaliserings- og anskaffelsesprojekt: Kan vi genbruge eksisterende systemer? Kan vi klare os med et standardsystem? Kan vi undgå specialudvikling? Kan vi udnytte muligheder for fælles indkøb og drift med andre myndigheder? Kan vi få fordele fx i forhold til pris, kvalitet og leverandøruafhængighed ved at opsplitte løsningen i delleverancer? 19

20 Princip 9: Informationssikkerhed fra start til slut Rationale Borgere og virksomheder bør have tillid til digital forvaltning. Derfor bør der skabes tryghed og sikkerhed for borgere og virksomheder, både når de skal kommunikere med det offentlige, og når det offentlige behandler informationer om dem. Der bør sikres et ensartet højt niveau af informationssikkerhed i hele den offentlige sektor, så informationer på betryggende vis kan opbevares, behandles og udveksles mellem institutioner, borgere og virksomheder. Implikationer Allerede fra starten bør sikkerheden vedrørende informationers fortrolighed, integritet og tilgængelighed tænkes ind i forretnings- og teknisk arkitektur, og sikkerheden bør følge informationerne fra vugge til grav. Statslige myndigheder skal og alle øvrige offentlige myndigheder bør følge den åbne standard for informationssikkerhed, DS 484, således at alle aspekter vedrørende sikkerheden nøje overvejes med udgangspunkt i en risikovurdering. Princip 10: Brug den fællesoffentlige metoderamme for itarkitektur Rationale En fælles metoderamme og terminologi kan sikre gennemsigtighed og sammenlignelighed, når tværoffentlige projekter skal beskrive og analysere it-løsninger. Dermed kan dobbeltinvesteringer undgås. Implikationer Digitaliseringsprojekter bør understøtte samarbejde og genbrug med udgangspunkt i den fællesoffentlige arkitekturmetoderamme for digitaliseringsprojekter. Arkitekturrammen omfatter bl.a. OIO EA (enterprise arkitekturmetode og dokumentationsramme mv.), den fælles offentlige forretningsreference-model FORM og referencearkitekturer for konkrete typer af løsninger. Brug redskaberne pragmatisk, dvs. hvor de skaber værdi for dit projekt. 20

21 21

22 Best practice anbefalinger > Anbefaling 1. Få styr på forretningsprocesserne Modellér og dokumentér dine forretningsprocesser og brug beskrivelsesstandarden BPMN, når dokumentationen skal kunne deles med andre på tværs af organisatoriske og faglige skel. Når du har styr på processerne, har du skabt grundlaget for at optimere din organisation. Beskrivelse Forretningsprocesser eller arbejdsgange kan beskrives på mange måder og på mange niveauer. Man bør tage udgangspunkt i det, der er lettest at forstå og arbejde med i det konkrete projekt og som matcher opgaven ofte er der i et fagligt domæne et sprog og en metode, som er velindarbejdet. Men er der tale om systematisk dokumentation, der fx skal kunne anvendes videre i arkitekturarbejdet og som skal kunne anvendes på tværs af organisatoriske og faglige skel, fx i tværoffentlige projekter eller blot stilles til rådighed til genbrug, er der behov for en fælles dokumentationsstandard. Beskrivelsesstandarden BPMN Business Process Modeling Notation er et sprog eller en standard for at lave procestegninger / arbejdsgangsdiagrammer. Rationale Kortlagte og optimerede processer fremmer effektiv udnyttelse af ressourcer, forbedrer mulighederne for at have styr på forretningsbegreberne (datastandardisering) og øger mulighederne for at kunne udvikle/købe it, som understøtter forretningens behov. Ved at dokumentere processer systematisk, med samme notation og ved at stille dokumentationen til rådighed for hinanden kan myndigheder lettere samarbejde om tværgående processer og genbruge allerede udarbejdet forretningsarkitektur. 22

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor v. Michael Bang Kjeldgaard IT- og Telestyrelsen Oslo 11. september 2008 Lessons learned Velfungerende ramme for koordinering Tilgang der matcher modenhedsniveau

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere

Fra hvidbog til rammearkitektur FDA konferencen v Michael Bang Kjeldgaard

Fra hvidbog til rammearkitektur FDA konferencen v Michael Bang Kjeldgaard FDA2018 2 Fra hvidbog til rammearkitektur FDA konferencen 2018 v Michael Bang Kjeldgaard Agenda Strategi Begreber Indhold Anvendelse Styring 3 4 FDA Rammearkitekturs rolle Understøtte fælles forretningsmål

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Dagsorden. OIO- Komitéens 4. møde. d. 9. oktober Dagsorden

Dagsorden. OIO- Komitéens 4. møde. d. 9. oktober Dagsorden Dagsorden, OIO-komitéens møde den 9. oktober 2008 Dagsorden OIO- Komitéens 4. møde d. 9. oktober 2008 Mødet afholdes d. 9. oktober 2008 fra kl. 13 i Mødelokal B, 4 sal, IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene Bilag 1 - a 1 Ét hospital Der samarbejdes koordineres om it i DNU inden for områder hvor øget forretningsværdi eller reducerede omkostninger kan realiseres 2 It styring er en ledelseopgave DNU ledelsen

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010 Jan Brown Maj, 2010 Introduktion OIOXML har eksisteret som det centrale datastandardiseringsparadigme siden 2002. Til OIOXML-konceptet er der et regelsæt betegnet OIO Navngivnings- og Deignregler (NDR),

Læs mere

Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018

Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018 1 Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018 AGENDA RUNDT OM FDA RAMMEARKITEKTUR Strategi og styring Indhold og metode Anvendelse og værdi Status og næste

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

OIO Enterprise Arkitektur

OIO Enterprise Arkitektur OIO Enterprise Arkitektur FAQ Version 1.0 Tekniske og forretningsmæssige trends X1. Forretningsmæssige trends X2. Tekniske trends Strategi Forretning Teknik A1. EArelaterede udfordringer A3. EA metodegrundlag

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Arkitektur i projekter

Arkitektur i projekter lederdag i staten, Eigtveds Pakhus, den 3. oktober 2013 Hvad betyder det, at vi kan indarbejde it-arkitektur i vores projekter tidligt, og hvordan kan vi gøre det?, enterprise arkitekt, Dagsorden Præsentation

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Principper for IT-arkitektur IT-Arkitektur principperne er en formulering af de generelle principper, der gælder for digitaliseringen i Odense Kommune. Principperne skal sikre, at digitaliseringen i Odense

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Aftale om digitaliseringsklar lovgivning

Aftale om digitaliseringsklar lovgivning Aftale om digitaliseringsklar lovgivning I lovgivningen er der mange undtagelser og uklare begreber, som både gør det svært for borgerne at gennemskue, hvilke regler der gælder, men også giver lange sagsbehandlingstider

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Fælles retningslinjer for REST webservices

Fælles retningslinjer for REST webservices Fælles retningslinjer for REST webservices Fællesoffentlig digital arkitektur Pelle Borgsten, Nikolaj Malkov, Christian Callsen Dagsorden Punkt 1. Formål 2. Principper og forretningsbehov 3. Retningslinjer

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Terminologi. som del af en digitaliseringsstrategi

Terminologi. som del af en digitaliseringsstrategi Terminologi som del af en digitaliseringsstrategi Motivation og formål Motivation et manglende fælles begrebsapparat på det sociale område betyder, at der pt. er begrænsninger forbundet med at udvikle

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Nasjonal arkitektur Danske erfaringer. difi.no/arkitektur Klaus Vilstrup Pedersen

Nasjonal arkitektur Danske erfaringer. difi.no/arkitektur Klaus Vilstrup Pedersen Nasjonal arkitektur Danske erfaringer difi.no/arkitektur 31.08.16 Klaus Vilstrup Pedersen Arkitektur Guide (DK) http//arkitekturguiden.digitaliser.dk/ Rammeværk OIO-EA / EIF-EIRA Tjeklister til brug i

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur

Styregruppen for data og arkitektur Styregruppen for data og arkitektur Review-rapport for: Indhold Arkitekturreview af referencearkitektur for 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume 2 Indstilling 3 Anbefalinger 3 Anbefalinger til det nuværende

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

IT- og Arkitekturkonferencen 2009

IT- og Arkitekturkonferencen 2009 DIAS 1 IT- og Arkitekturkonferencen 2009 Rolf Sørensen, KMD A/S KORT OM KMD DIAS 2 _ Full it service provider - It til hele værdikæden: _Strategisk sparring, projektbeskrivelse og -ledelse, implementering,

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

UDSNIT 8. februar 2008

UDSNIT 8. februar 2008 UDSNIT 8. februar 2008 Dette udsnit indeholder indeholder en introduktion til hvad begrebet brugerstyring dækker over Kolofon: OIO Referencemodel for tværgående brugerstyring Dette baggrundsdokument kan

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL,

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL, ARKITEKTUR Kaare Pedersen, Projektchef, KL, kaa@kl.dk Agenda Rammearkitekturprogrammet Det fællesoffentligt arkitekturarbejde HVORFOR ARKITEKTUR? Mindst fire gode grunde 1. Monopolbrud og leverandør lock

Læs mere

Hvorfor nye administrative systemer i Fredericia Kommune?

Hvorfor nye administrative systemer i Fredericia Kommune? * Hvorfor nye administrative systemer i Fredericia Kommune? Michael Jensen/Tim Hansen CONNECTING Tværgående centrale initiativer og rammer 2 En række forhold skaber rammerne for it og digitalisering nogle

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK

UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK E-sundhedsobservatoriets årskonference Nyborg Strand d. 12.10.2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Ph.D-studerende

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Den digitalt sammenhængende offentlige sektor Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur

Den digitalt sammenhængende offentlige sektor Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur Den digitalt sammenhængende offentlige sektor Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur Version 1.0, juni 2017 Fællesoffentlig digital arkitektur Borgerne og virksomhederne skal opleve, at behandling

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere