Overordnede principper og best practice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnede principper og best practice"

Transkript

1 Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav

2 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon: Fax: Publikationen udleveres gratis aå længe lager haves, ved henvendelse til: IT- og Telestyrelsen. danmark.dk Telefon: Publikationen kan også hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: ISBN (internet): Tryk: Oplag: ISBN:

3 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice IT- & Telestyrelsen marts 2009

4 Indhold [ Indledning 5 Formål 7 Anvendelse 8 Overblik 9 Overordnede it-arkitekturprincipper 16 Best practice anbefalinger 22

5 Indledning > Tit sidder digitaliseringsansvarlige med de samme udfordringer. Her er der hjælp at hente! IT- og Telestyrelsen og OIO-komitéen har udarbejdet et sæt best practice anbefalinger for it-arkitektur. De kan bruges som inspiration og rettesnor i digitaliserings- og itanskaffelsesprojekter. Anbefalingerne er organiseret som 10 overordnede principper og 15 best practice anbefalinger, der beskrives nærmere i denne publikation. Publikationen er delt op i to dele. Læs del 1 for at få overblik. Læs del 2 for at lære mere om de enkelte principper og best practice anbefalinger. Første del giver overblik i form af en kort beskrivelse af formålet og en oversigt over principper og best practice anbefalingerne. Desuden er der en introduktion til anvendelsen, der både beskriver status og giver råd til, hvordan man bør forholde sig til de fælles it-arkitekturkrav. Endelig gives der eksempler på hvordan principper og best practice kan indgå i et projekt fra strategi over forretning til teknik, og alle principper og best practice anbefalinger placeres ind i forhold til såvel OIO arkitekturmetoden som til en generisk projektmodel. Anden del gennemgår først de 10 principper med angivelse af rationale og implikationer for hvert enkelt princip. Derefter gennemgås alle best practice anbefalinger tilsvarende med en kort beskrivelse, rationale, implikationer, erfaringer og henvisning til information og ressourcer. Det er her du kan finde konkrete eksempler på, at anbefalingerne virker i praksis, og helt konkrete anvisninger på fx standarder og fælles infrastrukturtjenester, som bør anvendes. På nettet kan du finde mere information og deltage i den videre udveksling af erfaringer og idéer til nye best practice anbefalinger. 5

6 6 >

7 Formål > Danmark er i fuld gang med at digitalisere den offentlige sektor. Det indebærer, at offentlige myndigheder skal se på opgaver og processer med nye øjne og finde nye og bedre måder at løse opgaverne på ved hjælp af it. IT- og Telestyrelsen har i samarbejde med OIO Komitéen 1 opstillet 10 itarkitekturprincipper og 15 best practice anbefalinger for it-arkitektur. De kan bruges som inspiration og rettesnor i digitaliserings- og it-anskaffelsesprojekter. De overordnede it-arkitekturprincipper og best practice anbefalinger skal understøtte den tværoffentlige digitaliseringsstrategi såvel som den enkelte myndigheds arbejde med digitalisering. Formålet med de fællesoffentlige principper og anbefalinger er > at fremme de mål, der stilles fra politisk hold om en borgervendt offentlig sektor > at effektivisere it-investeringerne i de offentlige digitaliseringsprojekter > at skabe grundlag for mere konkurrence og innovation > at støtte projekter i den enkelte myndighed såvel som tværoffentlige projekter og samarbejde. Fællesoffentlig arkitektur og standardisering giver en række gevinster: > Det bliver lettere og billigere for myndighederne at planlægge digitaliseringsprojekter og it-løsninger, og der bliver bedre tværgående sammenhæng, når de kan henvise til nogle få, præcise fælles mål, metoder og standarder frem for hver især at definere disse rammer. > Det bliver samlet set billigere, hurtigere og mere fleksibelt at lave digitale løsninger, da løsninger lettere kan genbruges på tværs af det offentlige. > Leverandørerne får et klart signal om, hvilke ønsker det offentlige har til, hvorledes en it-løsning generelt skal bygges for at passe ind i en sammenhængende digital forvaltning. 1 OIO-komitéen for it-arkitektur og standardisering er en tværoffentlig komité med repræsentanter fra ministerier, regioner og kommuner. 7

8 Anvendelse > De 10 overordnede it-arkitekturprincipper og de 15 best practice anbefalinger skal betragtes som en ramme. Ikke alle vil passe lige godt til det enkelte projekt nogle vil ramme mere plet end andre. Anbefalingerne bør anvendes pragmatisk. Anvendelsen skal altid afvejes i forhold til den konkrete situation og lokale forretningsstrategier. Hver anbefaling er udvalgt på baggrund af en business case med dokumenteret effekt i form af besparelser og kvalitetsløft i konkrete myndigheder. Alle anbefalinger er således baseret på positive projektspecifikke business cases. Vi anbefaler, at den enkelte myndighed aktivt tager stilling til principperne og best practice anbefalingerne, nar den laver business case-vurderinger i forbindelse med iværksættelse af konkrete digitaliseringsprojekter, fx ved at anvende den fællesoffentlige business-case-model. Brug dem når det giver en positiv business case, eller når de ikke er fordyrende i forhold til tiltag, der alligevel skal iværksættes. Anbefalingerne er især relevante, når der sker ny udvikling eller modernisering. Eksempler på anvendelsessituationer kan fx være, når en myndighed skal bygge en ny webservice, bygge en ny indberetningsløsning eller modernisere et eksisterende system. Der kan være situationer, hvor principperne måske kan stride mod hinanden og hvor den gode arkitektur står overfor en besparelse på kort sigt. Her må den enkelte myndighed gøre sig sine overvejelser ud fra den konkrete situation og se på de økonomiske konsekvenser, de digitale løsningers omfang, kompleksitet, sammenhæng med andre løsninger m.m. Eksempel En myndighed skal anskaffe en ny løsning til ledelsesinformation. Det vil i et sådan projekt bl.a. være vigtigt at overveje behov for > at udveksle via åbne datastandarder internt og eksternt > muligheder for at anvende et billigt standardprodukt baseret på proprietære standarder > eventuelt behov for egenudvikling, som kan være i open source. I en sådan situation kan konklusionen godt blive en proprietær løsning, eventuelt i form af tilpasning af et standardsystem, selvom det ud fra et arkitektursynspunkt ikke er ideelt. Her gælder det generelle indkøbsprincip bedst og billigst stadig. Men omvendt kan konklusionen også blive, at løsningen bør baseres på en egenudviklet komponent, der er udviklet som open source og med overholdelse af relevante åbne standarder specielt med hensyn til åbne snitflader, der kan håndtere OIO datastandarder via web services. 8

9 Overblik > Overordnede it-arkitekturprincipper De 10 overordnede it-arkitekturprincipper dækker hele spektret fra strategi over forretning til teknik. Best practice anbefalinger De 15 best practice anbefalinger understøtter de overordnede principper. De er konkrete og vedrører bl.a. kortlægning af processer, brug af åbne standarder, web services, sikkerhed og metode. > Få styr på forretningsprocesserne > Anvend fælles forretningsterminologi > Udgiv egenudviklet software under open source-licens > Anvend iterative udviklingsprocesser > Dataudveksling bør anvende fælles datastandarder > Lad offentlige portaler genbruge dit indhold > En service bør være nem at finde og anvende > It-systemer bør kunne tale sammen > Brug digital signatur og single-sign-on > Basér indkøb og salg på den fælles infrastruktur for handel > Brug fælles referenceramme på sags- og dokumentområdet > Stil krav om åbne standarder > Beskyt privatlivet > Få styr på it-arkitekturen med metodik > Del viden og samarbejd på tværs. 9

10 Principper og anbefalinger i OIO-arkitekturreolen Et vist kendskab til OIO-arkitekturmetoden vil hjælpe dig til bedre overblik, når du skal forholde dig til it-arkitekturprincipperne og best practice anbefalingerne. Nedenfor kan du se alle principper og anbefalinger i en ramme, der for overskuelighedens skyld er en forenklet udgave af OIO-arkitekturreolen. Denne oversigt kan betragtes som en tjekliste for projektledere og arkitekter i relation til projekts fremgangsmåde og dokumentation. Den kan give opmærksomhed på principper og anbefalinger i forhold til de forskellige hovedaspekter i arkitekturarbejdet. Mange principper og anbefalinger er relevante på tværs af søjlerne, men er placeret, hvor de især hører hjemme af hensyn til overblikket. Du kan også læse om disse principper og best practice anbefalinger på OIO-arkitekturguiden Den indeholder detaljerede beskrivelser som i denne pjece. Desuden er der skabt mere detaljerede relationer/links mellem principper, best practice anbefalinger og trin i OIOarkitekturmetoden. Principper og anbefalinger i en generisk projektmodel Nedenfor kan du også se alle principper og anbefalinger i en ramme, der er bygget op som en generisk projektmodel, der rummer en projektlivscyklus fra foranalyse til afvikling af en løsning (og dækker både vandfalds og iterative processer). Denne oversigt kan betragtes som en tjekliste for projektledere, der kan give opmærksomhed på principper og anbefalinger på det rigtige tidspunkt i projektets faser. Typisk vil de forskellige aktører i et projekt have forskelligt opgavefokus og forskelligt videnniveau i de forskellige faser, hvorfor mange principper og best practice anbefalinger kan optræde på forskellig måde i de forskellige faser. Et eksempel på dette er, at OIO EA-metoden i sig selv kan bruges som en tjekliste, når man skal planlægge et projekt dvs. i foranalysefasen. Samtidig er OIO EA en metoderamme, som også kommer i spil i forbindelse med specifikation og design. En række af principperne og best practice anbefalingerne er relevante allerede i foranalysefasen, og vil have stor betydning for den videre projektudvikling. De fleste principper og best practice anbefalinger bør være bragt i spil allerede i specifikationsfasen. Det gælder fx hvis man vælger en iterativ udviklingsproces, hvor man specificerer løbende i modsætning til en vandfaldsmodel, hvor man specificerer først i processen., Generelt kan man sige, at når først et princip eller en best practice anbefaling er bragt i spil, så påvirker den de efterfølgende trin. Ofte sker den egentlige udfoldelse i det videre forløb. Det gælder fx princippet om Informationssikkerhed fra start til slut eller best practice anbefalingen Anvend iterative udviklingsmetoder. I oversigten har vi for overblikkets skyld fokuseret på kun at nævne nogle få eksempler, hvor der er en særlig relevans. 10

11 Principper og anbefalinger i OIO-arkitekturreolen Område/ niveau Strategi & styring Forretning & information Applikation & teknologi Princip Forretningsbehov bør drive og definere løsningerne. Informationssikkerhed fra start til slut. Brug den fællesoffentlige metoderamme for it-arkitektur. Borgere og virksomheder bør sættes i centrum. Processer bør optimeres i forbindelse med digitalisering. Data og services bør genbruges. It-arkitekturen bør via åbenhed styrke konkurrence og innovation. Basér løsninger på løst koblede komponenter. Løsninger bør være fleksible. Udnyt mulighederne ved anskaffelser. Beskyt privatlivet. Få styr på it-arkitekturen med metodik. Del viden og samarbejd på tværs. Få styr på forretningsprocesserne. Anvend fælles forretningsterminologi. Dataudveksling bør anvende fælles datastandarder. Udgiv egenudviklet software under open source licens. Anvend iterative udviklingsprocesser. Lad offentlige portaler genbruge dit indhold. Anbefaling Brug fælles referenceramme på sags- og dokumentområdet. En service bør være nem at finde og anvende. It-systemer bør kunne tale sammen. Brug digital signatur og single-sign-on. Basér indkøb og salg på den fælles infrastruktur for handel. Stil krav om åbne standarder. 11

12 Principper og anbefalinger i en generisk projektmodel Fase Princip Best practice anbefaling Foranalyse Specifikation Design Forretningsbehov bør drive og definere løsningerne. Borgere og virksomheder bør sættes i centrum. Processer bør optimeres i forbindelse med digitalisering. Brug den fællesoffentlige metoderamme for it-arkitektur. Data og services bør genbruges. It-arkitekturen bør via åbenhed styrke konkurrence og innovation. Basér løsninger på løst koblede komponenter. Løsninger bør være fleksible. Udnyt mulighederne ved anskaffelser. Informationssikkerhed fra start til slut. Borgere og virksomheder bør sættes i centrum. Informationssikkerhed fra start til slut. Få styr på forretningsprocesserne. Anvend fælles forretningsterminologi. Få styr på it-arkitekturen med metodik. Del viden og samarbejd på tværs. Udgiv egenudviklet software under open source licens. Anvend iterative udviklingsprocesser. Dataudveksling bør anvende fælles datastandarder. Lad offentlige portaler genbruge dit indhold. En service bør være nem at finde og anvende. It-systemer bør kunne tale sammen. Brug digital signatur og single-sign-on. Basér indkøb og salg på den fælles infrastruktur for handel. Brug fælles referenceramme på sagsog dokumentområdet. Stil krav om åbne standarder. Beskyt privatlivet. Anvend iterative udviklingsprocesser. Udvikling Løsninger bør være løst koblede. It-systemer bør kunne tale sammen. Test Drift Afvikling Borgere og virksomheder bør sættes i centrum. Informationssikkerhed fra start til slut. Informationssikkerhed fra start til slut Informationssikkerhed fra start til slut Anbefaling 4. Anvend iterative udviklingsprocesser. Lad offentlige portaler genbruge dit indhold. Udgiv egenudviklet software under open source licens. Beskyt privatlivet. 12

13 Fra strategi til løsning et eksempel De fælles it-arkitekturprincipper dækker hele spektret fra strategi over forretning til teknik. Nedenstående eksempel illustrerer denne pointe. En kommune skal have ny hjemmeside, der bl.a. skal kunne fungere som den lokale portal til kommunens borgerservice. Kommunen forventer en række positive effekter: Ressourcebesparelser og flere tilfredse borgere pga. øget brugervenlighed og flere kanaler. Desuden forventer kommunen besparelser på it-investeringer fremover pga. øget konkurrence og øget genbrug. > Princip 1. Forretningsbehov bør drive og definere løsningerne. > Princip 2. Borgere og virksomheder bør sættes i centrum. Rationalet er, at kommunen skal servicere borgere nemt, hurtigt og sikkert i såvel borgerservicebutikken som online og en transaktion skal kunne startes på nettet og videreføres i servicebutikken og omvendt. Alle de forretningsprocesser (arbejdsgange), der er i spil, skal vurderes og - hvor det er relevant - dokumenteres med henblik på optimering. Der skal tages udgangspunkt i KL s arbejdsgangsbank. > Princip 3. Processer bør optimeres i forbindelse med digitalisering. > Best practice 1. Får styr på forretningsprocesserne. Det medfører, at borgerne og medarbejderne som hovedprincip skal anvende de samme systemer og samme datagrundlag for at sikre en effektiv og sammenhængende proces. Hvor der er potentiale for genbrug af data eller behov for at udveksle data og udvikle snitflader, skal der tages udgangspunkt i OIO datastandarder. > Princip 4. Data og services bør genbruges. > Best practice: 5. Dataudveksling bør anvende fælles datastandarder. > Best practice 11. Brug fælles referenceramme på sags- og dokumentområdet. Borgeren skal kunne benytte kommunes tjenester via flere relevante. Løsningen skal derfor indrettes, så de selvbetjeningsløsninger, der udvikles til kommunens nye hjemmeside også kan integreres i andre portaler som fx borger.dk og i lokale institutionssider. > Princip 4. Data og services bør genbruges. > Best practice 6. Lad offentlige portaler genbruge dit indhold. > Best practice 8: It-systemer bør kunne tale sammen. Sikkerheden skal være veldefineret med hensyn til, hvem der får adgang til hvilke data. > Princip 9. Informationssikkerhed fra start til slut. > Best practice 13: Beskyt privatlivet. Hjemmesiden og alle elementer, der integreres i den, skal leve op til de krav om tilgængelighed, der fremgår af regeringens aftale med kommunerne og regionerne om anvendelse af åbne standarder. Så kan de også anvendes af borgere og medarbejdere med funktionsnedsættelse. > Princip 2. Borgere og virksomheder bør sættes i centrum. > Best practice 12: Stil krav om åbne standarder. Det overordnede fælles arkitekturkrav er, at der skal være etableret en proces, der løbende tager højde for risici og for positive og negative virkninger på arkitekturen i den eksisterende it-portefølje i kommunen. > Princip 9. Informationssikkerhed fra start til slut. > Best practice 14. Få styr på it-arkitekturen med metodik. 13

14 Forløbet af selve løsningsudviklingen skal tilrettelægges som en fleksibel (agil) proces, hvor man løbende tester iterationer af hjemmesiden og enkeltservices mod brugernes behov. > Princip 1. Forretningsbehov bør drive og definere løsningerne. > Princip 2. Borgere og virksomheder bør sættes i centrum. > Best practice 4. Anvende iterative udviklingsprocesser. Som udgangspunkt skal selve den tekniske løsning så vidt muligt baseres på eksisterende løsninger og moduler. > Princip 4. Data og services bør genbruges. > Princip 8. Udnyt mulighederne ved anskaffelser. Nye komponenter, der udvikles specielt til den nye hjemmeside, skal udvikles i open source og overholde åbne standarder. Der skal udarbejdes dokumentation af disse, som stilles til rådighed for andre myndigheder. > Princip 5. It-arkitekturen bør via åbenhed styrke konkurrence og innovation. > Best practice 3. Udgiv egenudviklet software under open source-licens. > Best practice 12. Stil krav om åbne standarder. Selvbetjeningsløsningerne skal integreres med back-end systemer, så der opnås mest mulig automatisering. Alle nye delløsninger opbygges som moduler, hvor der er en klar adskillelse mellem brugergrænseflade, funktionalitet og data. De nye løsninger skal derigennem understøtte de mest relevante integrationsmønstre, som anvendes i det offentlige. > Princip 6. Basér løsninger på løst koblede komponenter. > Best practice 8. It-systemer bør kunne tale sammen. Et vigtigt element i løsningens sikkerhed er digital signatur og single sign-on. Her anvendes de fællesoffentlige standarder og services. > Princip 9. Informationssikkerhed fra start til slut. > Best practice 9. Brug digital signatur og single sign-on. 14

15 15

16 Overordnede it-arkitekturprincipper > Princip 1: Forretningsbehov bør drive og definere løsningerne Rationale It-investeringerne bør understøtte forretningens opgaver, og ikke omvendt. Det er derfor forretningsbehovet, der bør drive og definere løsningerne, samt den arkitektur og de standarder, som løsningerne anvender. Implikationer Offentlige myndigheder bør etablere organisatoriske og styringsmæssige rammer for en velfungerende koordinering mellem forretning og it. Der bør kunne svares positivt og konkret på spørgsmålet Hvordan sikrer I, at jeres valg af it-arkitektur, standarder og løsninger passer til jeres forretning? Princip 2: Borgere og virksomheder bør sættes i centrum Rationale It-investeringer bør skabe bedre service og nye digitale tjenester, som giver konkret nytteværdi i form af bedre service, administrative lettelser og effektivisering. Tjenesterne bør være enkle at anvende for borgere og virksomheder. Implikationer Borgere og virksomheder bør inddrages i udviklingen af løsninger, fx ved brug af fokusgrupper og personas. Løsninger bør stilles til rådighed, så de altid er tilgængelige via de kanaler og terminaltyper, som er udbredte blandt brugerne. Det bør sikres, at brugergrænsefladen er brugervenlig og tilgængelig, også for personer med funktionsnedsættelse. Potentialer og konsekvenser for serviceforbedringer, administrative lettelser, effektivisering og økonomiske besparelser bør inddrages i projekternes business casevurdering. 16

17 Princip 3: Processer bør optimeres i forbindelse med digitalisering Rationale Værdien ved digitalisering realiseres gennem fx bedre service, bedre sammenhæng på tværs af organisatoriske skel, effektivisering ved hurtigere sagsbehandling eller brug af færre ressourcer på at nå samme resultat. Forenkling og automatisering er en vigtig nøgle hertil. Derfor bør forretningsprocesser optimeres i forbindelse med digitalisering. Implikationer De processer, en myndighed udfører, bør kortlægges og analyseres for at identificere muligheder for mere effektive og værdiskabende processer. Her bør man være opmærksom på sammenhæng til andre processer og delprocesser, som eventuelt varetages i forskelligt organisatorisk regi. Især ensartede og tværgående, borgervendte processer og forretningsservices bør, hvor det er relevant, harmoniseres i og på tværs af myndigheder. Myndighederne bør samtidig have styr på data: Centrale forretningsbegreber bør defineres og udvekslingsformater bør fastlægges af forretningen ikke af it-leverandøren. Princip 4: Data og services bør genbruges Rationale Borgere og virksomheder bør kun indberette oplysninger én gang og den offentlige sagsbehandling bør i højere grad ske automatisk. Dette bør understøttes af en mere smidig udveksling af data fra centrale registre og på tværs af myndigheder. Data og services, som er tilvejebragt af én myndighed og som kosteffektivt kan genbruges af andre myndigheder, bør stilles til rådighed og genbruges. Implikationer Data bør deles og genbruges, hvis lovgivningen tillader det, og det i øvrigt kan betale sig at integrere data. Data, som én offentlig myndighed allerede har, bør genbruges, før man spørger borgere og virksomheder om data. Ansvaret for dataforvaltning, herunder indsamling, vedligehold og udstilling af data bør være tydeligt defineret. Der er et stort behov for en konstant forbedring af oplysninger om tilgængelighed og gennemsigtighed af eksisterende data- og servicestandarder. Data bør udveksles i fælles datastandard. 17

18 Princip 5: It-arkitekturen bør via åbenhed styrke konkurrence og innovation Rationale Åbne standarder og åbne arkitekturer, som tillader udvidelser og integration med nye softwarekomponenter, er et afgørende fundament for interoperabilitet og dermed forretningsmæssigt samarbejde og udvikling i den offentlige sektor. Åbne standarder er desuden vigtige for at skabe øget konkurrence og innovation på et åbent marked, hvor offentlige myndigheder gør sig uafhængige af enkeltleverandører. Implikationer It-løsninger bør baseres på åbne standarder, som bl.a. kan findes på digitalisér.dk. Åbne standarder bør altid anvendes, hvis der kan påvises en business case, eller hvis det ikke medfører meromkostninger. Konkrete løsninger bør tage udgangspunkt i fællesoffentlige referencearkitekturer, der peger på relevante standarder. Snitflader bør dokumenteres og udstilles på digitaliser.dk og i øvrigt kunne tilgås af alle relevante parter. Princip 6: Basér løsninger på løst koblede komponenter Rationale It-løsninger bør bygges med løst koblede komponenter, der har en granularitet, som giver mening for den enkelte myndighed. En komponent kan fx svare til et sammenhængende sæt af (optimerede) arbejdsgange, jf. princip 3. Det giver myndighederne mulighed for at sammensætte deres løsninger mere frit og giver øget mulighed for at anvende komponenter i flere løsninger. Desuden giver det mulighed for øget leverandøruafhængighed og større konkurrence. Komponentopbygning og løs kobling er to af hovedingredienserne i serviceorientering af it-arkitekturen. Serviceorientering betyder, at løsninger med brug af standardmetoder og fælles, åbne standarder kan integreres med andre løsninger. På den måde kan de anvende hinandens data og funktionalitet. Bindingen mellem de enkelte systemer nedbringes og omkostninger til udvikling og integration af løsninger kan reduceres. Mere ensartede integrationer giver en mere homogen it-arkitektur med mindre kompleksitet, som på sigt er lettere og billigere at vedligeholde, og som giver bedre og mere fleksible løsninger. Gennem at tilstræbe enkle løsningskomponenter frem for komplekse løsninger overalt, hvor det er muligt, opnås samlet set en væsentligt mere effektiv itinfrastruktur. Implikationer Offentlige it-systemer bør udvikles, så afhængigheder mellem ellers integrerede dele af en it-løsning fjernes mest muligt. Brugergrænseflade, applikation og infrastruktur bør adskilles (løs kobling). Løs kobling bør altid anvendes ved nyanskaffelser, hvis der kan påvises en business case, hvis det ikke medfører meromkostninger, eller hvis det ikke medfører en væsentligt ringere løsning. Offentlige myndigheder og institutioner bør overveje at dekomponere deres eksisterende fagsystemer således, at data bliver tydeligt adskilt fra applikationer og bruger- 18

19 grænseflader - hvis der er en positiv business case for det. Dette vil alt andet lige skabe bedre muligheder for genbrug af data både internt og eksternt. Borger- og virksomhedsvendte services bør i særlig grad udvikles således, at brugergrænsefladen er udskiftelig og adskilt fra resten af it-løsningen, så de fx kan afvikles i flere relevante portaler og via flere kanaler, herunder ikke mindst mobile kanaler. Fælles åbne standarder for services bør anvendes. Princip 7: Løsninger bør være fleksible Rationale Forretningsbehov bør bestemme kravene til fleksibilitet, skalérbarhed og robusthed det må ikke være teknikken, som sætter grænser for forretningen. Offentlige itsystemer og den bagvedliggende infrastruktur bør bygges med udgangspunkt i de forretningsmæssige krav og være i stand til at tilpasse sig ændrede forretningsmæssige behov. Fleksibilitet dvs. evnen til hurtigt at justere løsninger - bør sikres hvor det er relevant, fx i forbindelse med lovgivning. Implikationer It-løsninger bør udformes, så de løbende kan tilpasses eller udvides i takt med forretningsmæssige behov. For at imødekomme øgede it-omkostninger i fremtiden bør itsystemer, hvor det er relevant, bygges, således at kapaciteten kan op- og nedjusteres, og således at de gøres robuste over for ændringer i organisatoriske opdelinger. Med relevans menes der, hvor der kan påvises en business case, hvor der kan forudses ændrede behov, hvor det ikke medfører meromkostninger, eller hvor det ikke medfører en væsentligt ringere løsning. Princip 8: Udnyt mulighederne ved anskaffelser Rationale Dette princip går på tværs af en række af de øvrige principper. Det svarer i grove træk til indkøbsprincippet bedst og billigst, men er udtryk for et tankesæt, der sætter mere fokus på it-arkitekturen og porteføljen af løsninger og løsningskomponenter frem for den enkeltstående løsning. Genbrug og samarbejde kan spare meget på it-budgettet og kan både sikre en mere konsolideret portefølje og efterspørgselskraft. Ligeledes kan der være store fordele ved at undgå specialudviklede løsninger, hvis ens behov kan dækkes af eksisterende løsninger eller standardløsninger. Implikationer Princippet indebærer, at man bør stille sig en kæde af spørgsmål, før man vælger sin fremgangsmåde i et digitaliserings- og anskaffelsesprojekt: Kan vi genbruge eksisterende systemer? Kan vi klare os med et standardsystem? Kan vi undgå specialudvikling? Kan vi udnytte muligheder for fælles indkøb og drift med andre myndigheder? Kan vi få fordele fx i forhold til pris, kvalitet og leverandøruafhængighed ved at opsplitte løsningen i delleverancer? 19

20 Princip 9: Informationssikkerhed fra start til slut Rationale Borgere og virksomheder bør have tillid til digital forvaltning. Derfor bør der skabes tryghed og sikkerhed for borgere og virksomheder, både når de skal kommunikere med det offentlige, og når det offentlige behandler informationer om dem. Der bør sikres et ensartet højt niveau af informationssikkerhed i hele den offentlige sektor, så informationer på betryggende vis kan opbevares, behandles og udveksles mellem institutioner, borgere og virksomheder. Implikationer Allerede fra starten bør sikkerheden vedrørende informationers fortrolighed, integritet og tilgængelighed tænkes ind i forretnings- og teknisk arkitektur, og sikkerheden bør følge informationerne fra vugge til grav. Statslige myndigheder skal og alle øvrige offentlige myndigheder bør følge den åbne standard for informationssikkerhed, DS 484, således at alle aspekter vedrørende sikkerheden nøje overvejes med udgangspunkt i en risikovurdering. Princip 10: Brug den fællesoffentlige metoderamme for itarkitektur Rationale En fælles metoderamme og terminologi kan sikre gennemsigtighed og sammenlignelighed, når tværoffentlige projekter skal beskrive og analysere it-løsninger. Dermed kan dobbeltinvesteringer undgås. Implikationer Digitaliseringsprojekter bør understøtte samarbejde og genbrug med udgangspunkt i den fællesoffentlige arkitekturmetoderamme for digitaliseringsprojekter. Arkitekturrammen omfatter bl.a. OIO EA (enterprise arkitekturmetode og dokumentationsramme mv.), den fælles offentlige forretningsreference-model FORM og referencearkitekturer for konkrete typer af løsninger. Brug redskaberne pragmatisk, dvs. hvor de skaber værdi for dit projekt. 20

21 21

22 Best practice anbefalinger > Anbefaling 1. Få styr på forretningsprocesserne Modellér og dokumentér dine forretningsprocesser og brug beskrivelsesstandarden BPMN, når dokumentationen skal kunne deles med andre på tværs af organisatoriske og faglige skel. Når du har styr på processerne, har du skabt grundlaget for at optimere din organisation. Beskrivelse Forretningsprocesser eller arbejdsgange kan beskrives på mange måder og på mange niveauer. Man bør tage udgangspunkt i det, der er lettest at forstå og arbejde med i det konkrete projekt og som matcher opgaven ofte er der i et fagligt domæne et sprog og en metode, som er velindarbejdet. Men er der tale om systematisk dokumentation, der fx skal kunne anvendes videre i arkitekturarbejdet og som skal kunne anvendes på tværs af organisatoriske og faglige skel, fx i tværoffentlige projekter eller blot stilles til rådighed til genbrug, er der behov for en fælles dokumentationsstandard. Beskrivelsesstandarden BPMN Business Process Modeling Notation er et sprog eller en standard for at lave procestegninger / arbejdsgangsdiagrammer. Rationale Kortlagte og optimerede processer fremmer effektiv udnyttelse af ressourcer, forbedrer mulighederne for at have styr på forretningsbegreberne (datastandardisering) og øger mulighederne for at kunne udvikle/købe it, som understøtter forretningens behov. Ved at dokumentere processer systematisk, med samme notation og ved at stille dokumentationen til rådighed for hinanden kan myndigheder lettere samarbejde om tværgående processer og genbruge allerede udarbejdet forretningsarkitektur. 22

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

APOS. Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering

APOS. Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering APOS Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering Første skridt mod et bedre samspil og en smidigere integration Offentlige myndigheder skal spare penge på driften

Læs mere

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration 1. april 2009 Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration Kristian Hjort-Madsen Den Digitale Taskforce Integration for forretningen Integration skaber bedre digital

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Serviceorienteret arkitektur - Hvad og hvorfor

Serviceorienteret arkitektur - Hvad og hvorfor > Serviceorienteret arkitektur - Hvad og hvorfor IT- & Telestyrelsen November 2006 Indhold > Forord 6 1. Indledning 7 1.1 Formål og baggrund 7 1.2 Målgruppe 8 1.3 Pjecens struktur 8 Del 1 - SOA i den offentlige

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Open source-software i det offentlige

Open source-software i det offentlige Open source-software i det offentlige Open source-software i det offentlige Publikationen udleveres gratis så længe lager haves, ved henvendelse til: Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

ZEBRANET. Serviceorienteret Arkitektur. Enterprise Architecture Trends og Perspektiver. Allan Bo Rasmussen Zebranet ApS abr@zebranet.

ZEBRANET. Serviceorienteret Arkitektur. Enterprise Architecture Trends og Perspektiver. Allan Bo Rasmussen Zebranet ApS abr@zebranet. Enterprise Architecture Trends og Perspektiver E-BUSS konference 14. september 2007 Allan Bo Rasmussen Zebranet ApS abr@zebranet.dk ZEBRANET Serviceorienteret SOA og Enterprise Architechture Definitioner

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Public 360 Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Publikationen kan også hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN (internet):

Publikationen kan også hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN (internet): Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan også hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside:

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere