Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Principper for IT-arkitektur IT-Arkitektur principperne er en formulering af de generelle principper, der gælder for digitaliseringen i Odense Kommune. Principperne skal sikre, at digitaliseringen i Odense Kommune følger: forvaltningernes behov, Odense Kommunes strategiske digitaliserings grundlag fællesoffentlige krav og standarder, best practice - bl.a. inden for IT-arkitektur Vi skal samtidigt bestræbe os på at gøre brug af og aktivt påvirke nationale standarder og principper. Forudsætning for principperne Odense Kommune prioriterer implementeringen af velafprøvede it-løsninger over forsøgsvis anvendelse af nyeste teknologi. Pilotprojekter og prototyper har dog sin berettigelse i afgrænsede forsøg, hvor der under kontrollerede former kan tages en kalkuleret risiko. Odense Kommune satser på indkøb af standardfagsystemer, som vi selv eller med hjælp fra systemleverandøren eller 3. part integrerer og sammenstiller, så de indgår i sammenhængende arbejdsprocesser. IT-investeringer er andet og mere end teknisk infrastruktur. Det er også en præcis behovsdækning og tæt koblet til den forretningsmæssige kontekst. Derfor betragtes IT og digitalisering som en strategisk investering i en optimal procesunderstøttelse, der skal give maksimal effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Disse forudsætninger har som konsekvens, at Odense Kommune fokuserer på at understøtte Indkøb af IT-løsninger ud fra et godt forretningskendskab. Borger- og virksomhedsvendte IT-løsninger. Integration mellem IT-løsninger og sammenstilling af informationer (data) på tværs af systemer og portaler, ved hjælp af datawarehouse. Udnyttelse af nye teknologiske muligheder på en innovativ måde i opgaveløsningen. Overholdelse af lovgivning, eksterne krav og standarder. Flerleverandørstrategi, hvor løsningen, der bedst opfylder behovet, vinder. Prioritering, planlægning, gennemføring og evaluering af strategiske digitaliseringsprojekter. Nationale udviklingsprojekter via involvering og kvalificerede bidrag. Brug af principperne Principperne bør bruges i forbindelse med alle anskaffelser og ændringer af it-systemer. Principperne gælder ikke i drift satte systemer, men hvis det skønnes nødvendigt, kan IT-Afdelingen i samarbejde med den systemansvarlige gennemføre særlige tiltag, der har til formål at sikre, at også et eller flere af de nuværende systemer bringes til at overholde principperne. Med den systemansvarlige menes den person, der er ansvarlig for anskaffelsen/ændringen, hvad enten personen er projektejer, systemansvarlig eller it-kontaktperson. Denne person skal i god tid henvende sig til IT- Afdelingen og bede om en arkitekturmæssig vurdering af tiltaget. Vurderingen vil tage udgangspunkt i principperne. IT-Afdelingen har ansvar for at opdatere principperne løbende, så de opfylder kommunens behov for en helhedsorienteret tilgang til it-anvendelse, og så de er opdaterede. De 10 arkitekturprincipper De 10 principper er formuleret efter samme skabelon, idet de alle indeholder afsnittene Princip, r og.

2 Forretningsbehov i centrum Princip 1: "Forretningsbehov bør drive og definere løsningerne" Forklaring Løsningerne skal give mening for Odense Kommune set som forretning og ikke mindst for dem der ender med at bruge løsningerne. Er der f.eks. en positiv businesscase, når man ser på hele den samlede arbejdsgang? Indførelsen af en ny løsning kan isoleret set være en god idé, der gør at den konkret opgave løses bedre, men samlet set besværliggøre forretningsgangen, da andre opgaver bliver sværere at løse. Det kan f.eks. være fordi, at man i den nye løsningen er nødt til at skrive informationer ud på papir, for manuelt at taste dem ind i en gammel løsning, der bruger informationerne. Bl.a. for at forhindre sådanne situationer i at opstå, vælges der derfor it-løsninger, som ud fra en funktionel tilgang bedst muligt opfylder de forretningsmæssige behov, men som det samtidig er muligt at indpasse i forretningsgangen og it-arkitekturen. Der opnås ingen vellykket digitalisering, hvis ikke de forretningsmæssige behov tilgodeses i vid udstrækning. Samtidig er det også nødvendigt at sikre, at de tværgående processer understøttes fleksibelt og effektivt, så der ikke opstår enkeltstående løsninger og suboptimering. Nye it-løsninger skal kunne bringes til at indgå i it-arkitekturen, og prisen herfor skal indregnes i den samlede investering der skal tænkes i hele processer. I forbindelse med overvejelse om indførelse af nye it-løsninger, skal der derfor - afhængig af omfang og art - ske en it-arkitekturmæssig helhedsvurdering af det planlagte tiltag.

3 Systemarkitektur Princip 2: Komponentopdelt og lagdelt arkitektur foretrækkes Der foretrækkes løsninger med en komponentopbygget og lagdelt arkitektur baseret på godkendte tekniske standarder. Hele eller dele af brugergrænsefladen skal kunne indgå i et effektivt samspil med Odense Kommunes løsninger. It-løsningens informationer og funktionalitet skal være tilrettelagt, så de vigtigste dele af systemets forretningslogik (funktionalitet) på enkel vis kan udstilles og indgå i andre sammenhænge. Princippet indebærer i det lange løb et opgør med brugen af silosystemer, som kræver manuelle arbejdsgange, hvor medarbejdere bærer data fra system til system, fordi systemerne ikke snakker sammen som følge af, at det er for dyrt at integrere dem.

4 Integrationsmønstre Princip 3: Vi bruger gængse og standardiserede integrationsmønstre Hver gang der udvikles integration imellem it-løsninger skal det overvejes, om integrationen skal ske i form af integrationsmønsteret for serviceorienteret arkitektur (SOA) eller eventdrevet arkitektur (EDA). SOA er vigtig for Odense Kommune, fordi SOA-paradigmet indebærer en række strategiske fordele, når det bruges i de rette sammenhænge: Mulighed for genbrug af services isolation af forandringskomponenter adskillelse af grænseflade og implementering hurtig tilpasning til ændrede vilkår (agilitet) standardiseret samspil med eksterne parter mv. EDA har mange af de samme egenskaber og udmærker sig desuden ved løs kobling imellem afsendersystemer og modtagersystemer (publish/subscriber), hvor systemerne ikke har behov for kendskab til hinandens eksistens. SOA kræver stor grad af modenhed hos både kunde og leverandør. Til en start vil SOA derfor blive taget i brug på nogle få udvalgte nøgleområder, men udbredelsen kan øges i takt med, at der opbygges kompetencer og erfaringer internt og eksternt. EDA er relevant, hvor man ikke ønsker en tætkoblet point-to-point -integration, men en sideordnet ansvarsfordeling imellem systemerne. Når der sker en relevant forretningsmæssige hændelse meddeler systemet det, så andre systemer, der måtte have interesse i information om, at hændelsen er indtruffet, kan reagere på den. EDA-tankegangen kan bl.a. anvendes af fag- og ESDH-systemer til udstilling af advis er. Ved den konkrete realisering af integrationsløsninger tilstræbes det naturligvis, at der anvendes de til enhver tid gældende standarder, som anbefales af den autoritative myndighed, p.t. IT- og Telestyrelsen. Disse standarder omfatter bl.a. OIO REST for webservices og OIO Sag og Dokument (herunder standarden forretningsservice Organisation, som anvendes i APOS).

5 Dokumentation Princip 4: Dokumenterede arbejdsgangsbeskrivelser og grænseflader foretrækkes Arbejdsprocesser, begreber og grænseflader imellem it-løsninger skal som hovedregel være dokumenterede og defineret i overensstemmelse med relevante domænestandarder inden for det pågældende forretningsområde. Et højt dokumentationsniveau og en høj grad af standardisering af arbejdsgange, informationsenheder og grænseflader imellem systemer giver overblik over forretningsprocesser og tydeliggør dermed potentielle forbedrings- og effektiviseringsmuligheder. Det er vigtigt, at Odense Kommune holder sig ajour med det forretningsorienterede standardiseringsarbejde, der udføres fra centralt hold og drager nytte af dette for at sikre, at der bruges et fælles sprog på tværs af systemerne, hvilket vil lette integrationen af processer og systemer. Konkret kan det betyde at man skal benytte sig af standarderne, som er beskrevet i OIO og af KL - f.eks. KLs arbejdsgangsbank, den Fælles Offentlige Reference Model (FORM), Fællessprog, Sag/Dokument og MedComstandarder inden for sundhedsområdet.

6 Fælles teknologivalg Princip 5: Følg det strategiske teknologivalg og brug fælleskomponenter De strategiske teknologivalg skal følges for at opnå kvalitet og effektivitet via enkelhed, sammenhæng og stordrift. Fælleskomponenter skal som udgangspunkt altid anvendes, hvor der er behov for den funktionalitet, som de tilbyder. På en række områder er der truffet strategiske teknologivalg. Herunder både standardapplikationer og strategiske platforme og fælleskomponenter. Eksempler på aktuelle standardapplikationer: Microsoft Office til tekstbehandling, regneark og præsentation Notes til mail og kalender ProFile til ESDH ØS Indsigt til Økonomistyring SiteCore CMS til hjemmesider. Eksempler på strategiske systemplatforme: Windows som pc-platform Notes til informationsdatabaser SAS til Data Warehouse WebSphere som portalplatform. Eksempler på fælleskomponenter Odense Kommune arbejder aktivt på at realisere en række fælleskomponenter. Fælleskomponenter er afgrænset funktionalitet, som kan anvendes af flere løsninger, og som stilles bredt til rådighed i organisationen. Der findes både lokale og nationale fælleskomponenter: Data Warehouse LIS-portal APOS AD, TIM TAM ESSO CPR/CVR-opslag NemLogin Dokumentboks/NemSMS. Fælleskompontenter er et vigtigt led i Odense Kommunes arkitekturtilgang. I kraft af en nemmere og mere standardiseret anvendelse og udveksling af informationer og funktionalitet internt, og på tværs af myndigheder, stræber vi efter at aktivt opbygge sammenhæng og understøttelse af arbejdsprocesser. Både for applikationer, systemplatforme og fælleskomponenter skal der træffes beviste og helhedsorienterede systemvalg. Derfor skal der på linie med andre muligheder også overvejes it-løsninger inden for paradigmerne: Grøn it Cloud computing Open source. De strategiske teknologivalg følges af teknologigruppen. Gruppen fører en oversigt over de strategiske valg af software. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at tage overlappende komponenter i brug på de områder, hvor der udbydes fælleskomponenter. I forbindelse med anskaffelser og ændringer af it-systemer skal Arkitektur- og konsulentteamet kontaktes for at sikre dette. Arkitektur- og konsulentteamet vedligeholder og publicerer løbende en liste over aktuelle fælleskomponenter. Yderligere informationer 10 ting at have tjek på inden du vælger (open source) software Sikkerhed i Cloud løsning Sådan sender fagsystemer sms'er med NemSMS

7 IT-sikkerhed Princip 6: Sikkerhed skal indgå i alle it-løsninger Sikkerhedsvurderinger indgår som et vigtigt element i forbindelse med it-anskaffelse og it-anvendelse. Odense Kommune satser målrettet på it-løsninger, hvor sikkerhedsaspektet er tænkt ind fra start til slut. Odense Kommune følger standarder inden for sikkerhed, der muliggør samarbejde på tværs mellem offentlige myndigheder og private aktører. For ethvert it-system skal der udpeges en it-systemansvarlig, som er ansvarlig for at gennemføre risikovurdering og vurdering om beredskabsniveauet samt overvejelser om brugeradministration, support og uddannelse. Vurderingerne skal ikke kun ske ved anskaffelse, men løbende og ved større organisatoriske ændringer.

8 Datawarehouse Princip 7: Datawarehouse skal bruges aktivt Data fra alle væsentlige fagsystemer stilles til rådighed i Odense Kommunes Datawarehouse, så de kan udnyttes på tværs og sammenstilles i nye sammenhænge. Odense Kommune anvender Datawarehouse til datamining (sammenstilling af data og præsentation af data i nye sammenhænge, herunder også mulighed for udarbejdelse af rapporter). Det betyder, at væsentlige systemer skal kunne aflevere deres data til Datawarehouset. En systematisk udnyttelse af relevante data fra fagsystemer vil bidrage til større kvalitet og effektivitet. Den systemansvarlige for fagsystemet har i samarbejde med Datawarehousefunktionen i IT-Afdelingen ansvaret for, at data fra fagsystemet stilles til rådighed. Udbredelsen af brugen af informationerne sker i de eksisterende faglige netværk. Ved alle nye it-anskaffelser og udbud skal der, som udgangspunkt, indgå krav til aflevering af data til Datawarehouse. Der kan være undtagelser, hvor det ud fra en forretningsmæssig vinkel vurderes, at data ikke skal afleveres. Det forretningsmæssige behov vurderes ud fra kommunens behov for sammenstilling af data.

9 Myndighedsudøvelse dokumenteres Princip: Overbliksdannelse og dokumentation af myndighedsudøvelse Al myndighedsudøvelse dokumenteres på én af følgende måder: 1. Der anvendes det ESDH-system, der tilbydes som generel løsning i Odense Kommune, Profile ESDH. 2. I de tilfælde, hvor et fagsystem har tæt tilknyttet ESDH-lignende funktionalitet, kan dette anvendes, under forudsætning af, at systemet udstiller tilstrækkelig oversigtsinformation og metadata på en standardiseret måde, så et samlet overblik over kommunes aktiviteter med borgeren kan skabes. Al myndighedsudøvelse skal som følge af lovkrav dokumenteres, hvilket sker i formelle ESDH-lignende systemer. Ét system kan dog ikke løse opgaven alene, men samtidig er det et højt prioriteret ønske, at der er sammenhæng imellem systemerne. Dette er begrundelsen for principperne a) og b) ovenfor. I nationalt perspektiv er det et faktum, at der eksisterer flere ESDH-lignende systemer i den kommunale IT-portefølje, og at rollen for ESDH de senere år har ændret sig meget, så ESDH ikke længere ses som systemet til alt, men derimod opfattes som en komponent rettet mod mere specifikke anvendelser. Disse forhold er indarbejdet i FESD 2 referencearkitekturen og i standarderne under OIO Sag og Dokument. Princippet indebærer, at relevante informationer fra systemer med ESDH-lignende funktionalitet skal kunne gøres tilgængelige til brug for ovennævnte formål. Kriterierne for, hvad der er relevant at gøre tilgængeligt, fastlægges i samarbejde mellem systemejeren og IT-afdelingen, Arkitektur- og konsulentteamet. Det afgørende er derfor, at systemerne kan: 1. Udstille deres information, og/eller 2. Aflevere informationer til Datawarehouse Konkret skal der skabes sammenhængende service til borgere og virksomheder hvilket kræver sammenhæng på de indre linier: Kommunens medarbejdere skal let kunne få overblik over en borgers, en virksomheds eller en matrikels mellemværender med kommunen på tværs af den organisering, som kommunens behandling af borgeren er opdelt i. Et middel hertil er sammenstillingsstrategien beskrevet i notatet "Det digitale Ansvar"2. Heri indgår elementer som portaler rettet mod bestemte brugere i bestemte sammenhænge, f.eks. en borgersagsportal SOA-forretningskomponenter, der kan vise/opdatere en afgrænset del af et fagsystem/esdh-system en informationsmæssig infrastruktur med mulighed for at foretage opslag i centrale registre: CPR, CVR, BBR etc. et solidt teknisk, sikkerhedsmæssigt og driftsmæssigt fundament i form af: den tekniske platform under portalerne sikkerhedsmæssige procedurer og komponenter (identitets- og adgangsstyring (IAM), ISO27001/logning) driftsprocedurer (ITIL), herunder change management, support, overvågning og beredskab Et væsentligt element i dette arbejde udføres af KOMBIT med kommunerne som aktive deltagere. KOMBIT arbejder i disse år med at sikre konkurrenceudsættelse af KMD's monopolområder, herunder etablering af snitflader fra og til KMD's fagsystemer. "Det digitale ansvar" kan læses på

10 Registrering af systemer Princip 9: Alle it-systemer skal registreres Der skal for alle it-systemer være registreret drifts- og kontaktinformation. Det primære formål for at registrere drifts- og kontaktinformation er at opretholde en sikker og veldokumenteret drift. Registreringen skal danne grobund for en serviceorienteret arkitektur (SOA), der kan bevirke sammenhængende processer og genbrug af løsninger. Den IT-systemansvarlige har ansvaret for, at IT-systemet er i overensstemmelse med lovgivningen og kommunens interne retningslinjer, herunder kommunens IT-arkitektur og drift. Den systemansvarlige skal sikre at systemer er registreret i Odense Kommunes it-systemdatabase. I de tilfælde hvor der skal installeres software på Odense Kommunes PC'er, skal registreringen i it-systemdatabasen suppleres med informationer om dette.

11 Brugervenlighed 10: Slutbrugerens behov skal tilgodeses mest muligt Slutbrugeren af et system kan både være en medarbejder i Odense kommune, eller en borger. Der bør derfor Brugerinvolvering kan medvirke til opnåelse af et mere succesfuldt resultat, bedre kvalitet og træfsikkerhed. Brugerens behov er vigtig for en fornuftig anvendelse af it-systemet, og implementering af it-systemet. Derfor skal brugervenligheden prioriteres. Det er i den daglige brug, at et it-system skal vise sit værd. De mere overordnede analyser af forretningsbehovet, som princip 1 lægger op til, bør suppleres med helt pragmatiske overvejelser, hvor itløsninger vælges, tilpasses eller udvikles på en måde, så slutbrugerne er en del af processen og bliver tilfredse med resultatet. repræsentanter for slutbrugere inddrages i udvikling og anskaffelse af de it-systemer de skal bruge der prioriteres it-systemer med en brugervenlig brugergrænseflade der kan med fordel arbejdes med prototyper, demonstrationer og tilpasninger til slutbrugernes behov.

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Underbilag 1A It-arkitektur og nuværende infrastruktur

Underbilag 1A It-arkitektur og nuværende infrastruktur It-arkitektur og nuværende infrastruktur Indholdsfortegnelse 1. IT-arkitekturprincipper i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 1.1 Præmisser for it-arkitektur i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 1.2 Konkret brug af principperne

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

IT- og Arkitekturkonferencen 2009

IT- og Arkitekturkonferencen 2009 DIAS 1 IT- og Arkitekturkonferencen 2009 Rolf Sørensen, KMD A/S KORT OM KMD DIAS 2 _ Full it service provider - It til hele værdikæden: _Strategisk sparring, projektbeskrivelse og -ledelse, implementering,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Arkitekturkonferencen 2009 Kommunal Digitaliseringsinfight. Allan Bager Funktionsleder IT-arkitektur, udvikling og løsninger asb@odense.

Arkitekturkonferencen 2009 Kommunal Digitaliseringsinfight. Allan Bager Funktionsleder IT-arkitektur, udvikling og løsninger asb@odense. Arkitekturkonferencen 2009 Kommunal Digitaliseringsinfight Allan Bager Funktionsleder IT-arkitektur, udvikling og løsninger asb@odense.dk Digitaliseringschef - infight Fra Web 2.0 til Gov 2.0 Styr på systemerne

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Introduktion til Den fælleskommunale Rammearkitektur

Introduktion til Den fælleskommunale Rammearkitektur Introduktion til Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Version 1.3 1. Introduktion Den fælleskommunale Rammearkitektur er et løbende udviklingsarbejde, hvor

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 18. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet -en ramme for udformning af fremtidens nationale it-arkitektur for sundhedsvæsenet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet -en ramme for udformning af fremtidens nationale it-arkitektur for sundhedsvæsenet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet -en ramme for udformning af fremtidens nationale it-arkitektur for sundhedsvæsenet SDSDs Arkitekturenhed/L. Stefan Jensen 21-06-2009 Nærværende arkitekturprincipper

Læs mere

SRO Standardisering I forsyningsvirksomheder Nyt SRO System ikke kun en teknologisk fornyelse

SRO Standardisering I forsyningsvirksomheder Nyt SRO System ikke kun en teknologisk fornyelse Nyt SRO System ikke kun en teknologisk fornyelse V. Finn Asmussen, Københavns Energi Agenda Københavns Energi eller HOFOR Hvorfor standardisering er så vigtig Niveau for SRO standardisering Hvad er standardiseret

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013 GENUDBUD AF NEMREFUSION 28. november 2013 Agenda Formål med genudbuddet og overordnede målsætninger Funktionalitet og værdi System design drift support Selvbetjeningskomponent (option) Tidsplan/udbudsform

Læs mere

LinkGRC GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK

LinkGRC GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK LinkGRC A Nordic leader in all aspects of Governance, Risk and Compliance Virksomhedens informationssikkerhedspolitik er i sin enkelhed et modsvar til en virksomheds

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Sammenstilling - vejen til det hurtige overblik

Sammenstilling - vejen til det hurtige overblik Sammenstilling - vejen til det hurtige overblik Odense Kommune Kompetencecenter IT INDHOLDSFORTEGNELSE 0. HVAD ER PROBLEMET?... 3 1. DEN KOMMUNALE IT-KONTEKST... 6 1.1 OVERORDNEDE KRAV TIL KOMMUNERNE...

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT Service Management. Orker I Fyn?

IT Service Management. Orker I Fyn? IT Service Management på fynsk Orker I Fyn? Servicemangement på fynsk Organisering: Borgmesterforvaltningen By- og Kulturforvaltningen Børn- og Ungeforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Governance - borgervendt selvbetjening

Governance - borgervendt selvbetjening Governance - borgervendt selvbetjening KL netværksmøde, april 2014 /Anna Sofie Almegaard 1 Hvad sker i Københavns Kommune Historien bag Organisering og samarbejde Governance overblik over løsninger, principper,

Læs mere

Brugsscenarier for Dokumentboks/NemSMS. Peter Hauge Jensen, Odense Kommune, 4.12.09

Brugsscenarier for Dokumentboks/NemSMS. Peter Hauge Jensen, Odense Kommune, 4.12.09 Brugsscenarier for /NemSMS Peter Hauge Jensen, Odense Kommune, 4.12.09 Agenda Kort om e2012 i Odense Kommune Aktuel projektstatus Overblik over brugsscenarier (use cases) Eksempel 1: ESDH Eksempel 2: Byggesag

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Øget produktivitet. med it-støttede arbejdsprocesser. Med inspiration fra Lean-værktøjskassen. Manager Bo Nielsen bni@r-m.com, +45 29 48 82 74

Øget produktivitet. med it-støttede arbejdsprocesser. Med inspiration fra Lean-værktøjskassen. Manager Bo Nielsen bni@r-m.com, +45 29 48 82 74 Øget produktivitet med it-støttede arbejdsprocesser Med inspiration fra Lean-værktøjskassen Manager Bo Nielsen bni@r-m.com, +45 29 48 82 74 Management Consulting Forandringens dilemma nye it-systemer gør

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015

NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015 NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015 September 2013 Version 2.0 GIS-STRATEGI 2013-2015 0. INDLEDNING... 3 1. OFFENTLIGE STRATEGIER OG INITIATIVER SÆTTER RAMMERNE FOR NÆSTVED KOMMUNES S GIS-STRATEGI...

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

UNDGÅ DÅRLIGE IT-LØSNINGER

UNDGÅ DÅRLIGE IT-LØSNINGER UNDGÅ DÅRLIGE IT-LØSNINGER ARKITEKTURPRINCIPPER 1. Skab sammenhængende digitale oplevelser for borgere og virksomheder 2. Forretningens behov skal drive og definere løsningerne 3. Understøt digitalt samarbejde

Læs mere

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor v. Michael Bang Kjeldgaard IT- og Telestyrelsen Oslo 11. september 2008 Lessons learned Velfungerende ramme for koordinering Tilgang der matcher modenhedsniveau

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune

IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune Arkitekturprincipper 1. Skab sammenhængende digitale oplevelser for borgere og virksomheder 2. Forretningens behov skal drive og definere løsningerne 3. Understøt

Læs mere

Att: Mads Ellehammer:

Att: Mads Ellehammer: KL Att: Mads Ellehammer: 27. august 2008 FESD-standardiseringsgruppen har nu færdigbehandlet de indkomne svar til høringen, som løb fra den 22. marts 2008 til 23. maj 2008, og ønsker med dette brev at

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Nasjonal arkitektur Danske erfaringer. difi.no/arkitektur Klaus Vilstrup Pedersen

Nasjonal arkitektur Danske erfaringer. difi.no/arkitektur Klaus Vilstrup Pedersen Nasjonal arkitektur Danske erfaringer difi.no/arkitektur 31.08.16 Klaus Vilstrup Pedersen Arkitektur Guide (DK) http//arkitekturguiden.digitaliser.dk/ Rammeværk OIO-EA / EIF-EIRA Tjeklister til brug i

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 52 Offentlig

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 52 Offentlig Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 52 Offentlig Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab, Folketinget Christiansborg 1218 København K Orientering om

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur Tema Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Formål...3 Muligheder for at udstille data...3 SAPA og den

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND

STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND ADMINISTRATION OG DIGITALISERING STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND KL driver i samarbejde med Implement A/S et netværk - Strategi og Digitalisering hånd i hånd

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

SPOR 2: STØTTESYSTEMER

SPOR 2: STØTTESYSTEMER SPOR 2: STØTTESYSTEMER Organisering, opgaver og kompetencer V/ Peter Hansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Indhold i sporet I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne,

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

Dataadgang & Serviceplatform

Dataadgang & Serviceplatform Dataadgang & Serviceplatform Projektchef Mahdad Fahimi og Konsulent Michel Sassene Udfordringer ved adgang til data Data findes i forskellige formater og platforme og hos forskellige leverandører (specialiserede

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

ESDH og cloud computing

ESDH og cloud computing ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

GeoDanmark repræsentantskabsmøde 30. april 2015. Ny systemunderstøttelse Projekt og status

GeoDanmark repræsentantskabsmøde 30. april 2015. Ny systemunderstøttelse Projekt og status GeoDanmark repræsentantskabsmøde 30. april 2015 Ny systemunderstøttelse Projekt og status Projekt setup Projektledere; NN (GST) og Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe; Jørgen Grum (GST), Niels

Læs mere

Strateginotat. Vision, pejlemærker og arkitekturprincipper på it-området

Strateginotat. Vision, pejlemærker og arkitekturprincipper på it-området Strateginotat Vision, pejlemærker og arkitekturprincipper på it-området 10. juni 2005 Strateginotat for it-området i Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Overordnet model

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Optimering af processer

Optimering af processer Optimering af processer Bag om arbejdet i Din Åbne Kommune Borger- og virksomhedssituationer Løsningskoncept Løbende ajourføringer af profil Svar på forespørgsler Baseret på MQ Data og applikationer Stamdata/-registre

Læs mere

OIO Enterprise Arkitektur

OIO Enterprise Arkitektur OIO Enterprise Arkitektur FAQ Version 1.0 Tekniske og forretningsmæssige trends X1. Forretningsmæssige trends X2. Tekniske trends Strategi Forretning Teknik A1. EArelaterede udfordringer A3. EA metodegrundlag

Læs mere

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER Lector er en dansk IT-virksomhed, som gennemfører udviklings og integrationsopgaver for kunder inden

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner -udfordringer og strategier v/ Diba Terese Markus Naturvidenskabeligt IT Kompetencecenter Københavns Universitet Udgangspunktet De studerende Teknologistærke

Læs mere